Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială NR 119 Aviz Director, Prof. dr.

Sandu Ancuta
Disciplina: Informatică şi TIC
Anul şcolar: 2020 - 2021
Clasa: a V – a A Aviz responsabil comisie metodică
Nr. de ore / săptămână: 1 oră / săpt. TC
Profesor: CONSTANTIN ALINA
Nr. de înregistrare _________ din _____________

PROIECTARE DIDACTICĂ ANUALĂ 2020-2021

Competenţe generale:
1. Utilizarea responsabilă şi eficientă a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
2. Rezolvarea unor probleme elementare prin metode intuitive de prelucrare a informaţiei
3. Elaborarea creativă de mini proiecte, care vizează aspecte sociale, culturale şi personale, respectând
creditarea informaţiei şi drepturile de autor
Nr. Conţinuturi Semestrul I Semestrul TOTAL
crt. ÎNCADRAREA MATERIEI II ORE
1. Norme de ergonomie şi de siguranţă 1 ------- 1
2. Tipuri de sisteme de calcul şi de comunicaţii 1 ------- 1
3. Elemente de arhitectură a unui sistem de calcul 1 ------- 1
4. Tipuri de dispozitive: de intrare, de ieşire, de intrare-ieşire, de stocare a datelor 3 ------- 3
5. Sisteme de operare 2 ------- 2
6. Internet 4 ------- 4
7. Editoare grafice 1 6 6
8. Algoritmi ------- 7 7
9. “Şcoala altfel” – proiect educaţional ------- 1 1
10. Recapitulare - Evaluare 5 3 8
TOTAL ORE 17 17 34
Planificare realizată conform Programei şcolare pentru disciplina INFORMATICĂ ŞI TIC, clasele V-VIII, aprobată prin OMEN Nr. 3393 din 28.02.2017,
Bucureşti 2017
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială NR. 119
Disciplina: Informatică şi TIC
Anul şcolar: 2020 - 2021
Clasa: a V – a A, B, C
Nr. de ore / săptămână: 1 oră / săpt. TC
Profesor: CONSTANTIN NICOLETA ALINA

PROIECTARE DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL I


Nr. Unitatea de Competenţe generale şi specifice Conţinuturi Nr Săpt. Observaţii
învăţare .
crt. ore

1. Norme de 1. Utilizarea responsabilă şi eficientă a Normele de securitate şi protecţie a muncii în laboratorul de 1 S1


ergonomie şi tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor informatică. Elemente de ergonomie. Poziţia corectă a corpului la
staţia de lucru
de siguranţă 1.1. Utilizarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a
Test iniţial de verificare a cunoştinţelor 1 S2
dispozitivelor de calcul
Tipuri de sisteme de calcul şi de comunicaţii 1 S3
1.2. Utilizarea eficientă a unor componente  Momente principale în evoluţia sistemelor de calcul
software  Sisteme de calcul şi de comunicaţii întâlnite în viaţa cotidiană
1.3. Utilizarea eficientă şi în siguranţă a Elemente de arhitectură a unui sistem de calcul 1 S4
Internetului ca sursă de documentare  Structura generală a unui sistem de calcul
2. Rezolvarea unor probleme elementare prin  Rolul componentelor hardware ale unui sistem de calcul
metode intuitive de prelucrare a informaţiei Tipuri de dispozitive: de intrare, de ieşire, de intrare-ieşire, de
2.1. Identificarea unor modalităţi algoritmice stocare a datelor
 Dispozitive de intrare: exemple, rol, mod de utilizare 1 S5
2. Structura pentru rezolvarea unor situaţii din viaţa cotidiană,
 Dispozitive de ieşire: exemple, rol, mod de utilizare
unui sistem exprimate în limbaj natural  Dispozitive de intrare-ieşire: exemple, rol, mod de utilizare 1 S6
de calcul 2.2. Identificarea datelor cu care lucrează  Dispozitive de stocare a datelor: exemple; unităţi de măsură 1 S7
algoritmii în scopul utilizării acestora în prelucrări pentru capacitatea de stocare(bit, byte, kilobyte, megabyte,
2.3. Descrierea în limbaj natural a unor algoritmi gigabyte, terabyte, petabyte etc.); comparaţie între
cu ajutorul secvenţelor de operaţii şi a deciziilor dispozitivele de stocare în funcţie de capacitate
pentru rezolvarea unor probleme simple Sistem de operare
3. Elaborarea creativă de mini proiecte, care  Rolul unui sistem de operare 1 S8
vizează aspecte sociale, culturale şi personale,  Elemente de interfaţă ale unui sistem de operare
 Organizarea datelor pe suport extern 1 S9
respectând creditarea informaţiei şi drepturile  Operaţii cu fişiere şi directoare
de autor Recapitulare - Evaluare 2 S10-S11
3.1. Aplicarea operaţiilor specifice editoarelor Servicii ale reţelei Internet 1 S12
grafice în vederea realizării unor materiale digitale Serviciul World Wide Web: 1 S13
3.2. Implementarea unui algoritm care conţine  Navigarea pe internet
3. Internet structura secvenţială şi/sau alternativă într-un  Căutare informaţiilor pe Internet, utilizând motoare de căutare
mediu grafic interactiv  Salvarea informaţiilor de pe Internet
3.3. Manifestarea creativă prin utilizarea unor Drepturi de autor 1 S14
Siguranţa pe Internet 1 S15
aplicaţii simple de construire a unor jocuri digitale
Recapitulare - Evaluare 2 S16-S17
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială NR.119
Disciplina: Informatică şi TIC
Anul şcolar: 2020 - 2021
Clasa: a V – a A
Nr. de ore / săptămână: 1 oră / săpt. TC
Profesor: CONSTANTIN ALINA
PROIECTARE DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL II
Nr. Unitatea de Competenţe generale şi specifice Conţinuturi Nr. Săpt. Observaţii
învăţare de ore
crt.

1. Utilizarea responsabilă şi eficientă a tehnologiei Rolul unui editor grafic. Elemente de interfaţă specifice 1 S1
informaţiei şi comunicaţiilor Crearea, deschiderea şi salvarea fişierelor 1 S2
graficeComenzi pentru selectare, copiere, mutare, 1 S3
1.1. Utilizarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a
ştergere 1 S4
dispozitivelor de calcul Redimensionarea, trunchierea, rotaţia unei imagini.
4. Editoare 1.2. Utilizarea eficientă a unor componente software Panoramare imagine 1 S5
grafice 1.3. Utilizarea eficientă şi în siguranţă a Internetului ca Instrumente de desenare. Utilizarea culorilor în
sursă de documentare prelucrarea imaginilor. Crearea culorilor
2. Rezolvarea unor probleme elementare prin personalizate. Stiluri de umplere 1 S6
metode intuitive de prelucrare a informaţiei Inserarea şi formatarea textului 1 S7
2.1. Identificarea unor modalităţi algoritmice pentru Recapitulare - Evaluare
rezolvarea unor situaţii din viaţa cotidiană, exprimate în Noţiunea de algoritm. Proprietăţi 1 S8
limbaj natural S9
Clasificarea datelor cu care lucrează algoritmii în 1
2.2. Identificarea datelor cu care lucrează algoritmii în
5. Algoritmi scopul utilizării acestora în prelucrări
funcţie de rolul acestora (de intrare, de ieşire, de
manevră)
2.3. Descrierea în limbaj natural a unor algoritmi cu
ajutorul secvenţelor de operaţii şi a deciziilor pentru Constante şi variabile. Expresii (operatori aritmetici,
rezolvarea unor probleme simple relaţionali, logici; evaluarea expresiilor) S10
1
3. Elaborarea creativă de mini proiecte, care vizează
Recapitulare - Evaluare
aspecte sociale, culturale şi personale, respectând
creditarea informaţiei şi drepturile de autor S11
3.1. Aplicarea operaţiilor specifice editoarelor grafice în 1
vederea realizării unor materiale digitale
3.2. Implementarea unui algoritm care conţine structura
secvenţială şi / sau alternativă într-un mediu grafic Şcoala altfel*– proiect educaţional 1 S12
6. Structura interactiv Prezentarea mediului grafic interactiv 1 S13
secvenţială 3.3. Manifestarea creativă prin utilizarea unor aplicaţii
şi simple de construire a unor jocuri digitale Noţiunea de structură liniară. Reprezentarea structurii 1 S14
liniare într-un mediu grafic interactiv
alternativă
Noţiunea de structură alternativă (decizională).
Reprezentarea structurii alternative într-un mediu 1 S15
grafic

Modalităţi de reprezentare a structurilor secvenţiale şi


alternative prin blocuri grafice. Realizarea unor
aplicaţii în mediul grafic interactiv
1 S16
Recapitulare - Evaluare

1 S17

S-ar putea să vă placă și