Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de lecţie

Divizibilitatea numerelor naturale


Descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de numere prime

Data:
Şcoala: Clasa a VI-a
Profesor: Brindusan Sonia
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare: Mulţimea numerelor naturale
Subiectul: Descompunerea numerelor naturale în factori primi
Tipul lecţiei: de asimilare de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei: fixarea şi aprofundarea cunoştinţelor
Competenţe specifice:
 Aplicarea criteriilor de divizibilitate(cu 10, 2, 5, 3, 9) pentru descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de numere prime;
 Identificarea în exemple, în exerciţii sau în probleme a noţiunilor: divizor, multiplu, numere prime, numere compuse
Obiective operaţionale:
 Elevul să exemplifice numere ce se pot descoupune în factori primi;
 Elevul să determine numsrul de divizori folosind descomopunerea;
 Elevul să descompună cel puţin 3 numere avand ca exemplu numărul descompus de profesor.
Mijloace didactice: tabla, manualul, catalog.
Metode de învăţământ: conversaţia, exerciţiul, expunerea.
Materiale didactice: tabla, cretă, manuale, caiete, culegere.
.Forme de organizare a clasei:frontală.
Timp:50 minute.
Bibliografie:
Manual de matematică pentru clasa a VI-a, ed. Petrion, Ion Petrică, Victor Bălşeanu, Iaroslav Chebici.
Culegere Mate 2000+7/8, ed. Paralela 45, Dan Branzei, Dan Zaharia, Maria Zaharia.

1
Desfăşurarea activităţii:

Metode şi
Activitatea
Etapele lecţiei Activitatea profesorului Evaluarea mijloace
elevului
didactice
Metode:
1. Moment Elevul de
Profesorul notează absenţii. conversaţia.
organizatoric serviciu spune frontal
Se verifică prezenţa caietelor, manualelor. Mijloace:
2 min absenţii.
catalogul
Elevii
răspund
2. Verificarea
Se realizează verificarea temei pentru acasă şi se întrebărilor Metode:
conţinuturilor
discută exerciţiile ce au ridicat dificultăţi profesorului frontal expunerea,
însuşite
elevilor. şi pun conversaţia.
5 min
întrebări din
temă.
Titlul lecţiei:
Descomupunerea numerelor naturale în factori
prtimi. Metode:
3. Enunţarea Elevii notează
Ca principale obiective: conversaţia
titlului lecţiei titlul lecţiei şi
şi a anumitor  Ce înseamnă descompunerea în factori ascultă
primi; Mijloace:
obiective obiectivele
frontal tabla, caiete.
3 min  Nr de divizori ai unui număr natural trasate de
folosind descompunerea. cadrul
didactic.
4. Comunicarea Daţi exemple de numere prime. Daţi exemple Elevii
şi însuşirea de numere compuse. răspund
cunoştinţelor !!!Orice număr natural nenul care nu este prim, întrebărilor
35 min poate fi scris ca un produs de numere naturale profesorului:
prime. Numere Frontal
DEF: scrierea unui nr. natural ca produs de prime:2, 3, 7,
puteri de numere prime se numeşte 11, 23, etc.
descompunerea în factori primi a numărului. Numere
OBS: Dacă nr de descompus are ultima cifră/ compuse: 24,
cifre 0, mai întai se împarte la 2  5 . 58, 125.

2
EX:
24200  23  52  112

!!!Numărul de divizori ai unui număr natural n,


cu descompunerea n  a x  b y  c z este (x+1)
(y+1)(z+1).
Ex: 18  2  32 , deci 18 are 6 divizori (
D18  {1,2,3,6,9,18} .
Algoritm:
1. dacă numărul are ultima cifră 0, se Elevii notează
împarte mai întai la 2  5 . proprietăţile şi
2. se ia pe rand numerele prime în ordine definiţiile,
crescătoare; notaţiile.
3. rezultatul împărţirii se împarte din nou
la un număr prim (acelaşi de mai sus Elevii participă
Metode:
sau un alt număr prim, mai mare ca activ la oră.
conversaţia
anteriorul). expunerea.
4. se repetă pană se ajunge la rezultatul 1. Individual
Mijloace:
tabla, caiete,
Elevii lucrează
fişa de lucru.
Aplicaţii: individual primul
1. Descompuneţi numerele: 5182, 1155, exerciţiu.
2060, 984.
2. Determinaţi numerele naturale prime de
două cifre, ştiind că produsul cifrelor
sale este 21.
3. Determinaţi numerele naturale de forma
ab , ştiind că suma dintre număr şi
răsturnatul său este pătrat perfect.

5. Asigurarea Ce numere se descompun în factori? Doar frontal Metode:


feed-back- Ce înseamnă descompunerea în factori primi? numerele conversaţia
ului şi tema Ce legătură există între descompunere şi numărul de nenule Mijloace:

3
compuse se
descompun.
Descompuner
ea în factori
primi
înseamnă
scrierea
numărului ca
produs de
divizori? puteri de
Tema: numere tabla, caiete,
pentru acasă. Manual-pag 8-ex 3; prime. culegere,
5 min Pagg 9-ex 1; Există manual.
Culegere Mate 2000-pag 15/16, ex 2, 3, 9. relaţia:
Dacă
n  ax  by  cz
atunci are
(x+1)(y+1)
(z+1)
divizori.
Elevii notează
tema pentru
acasă.