Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Justinian Patriarhul”

Lucrare de seminar la IBOR

Îndreptarea legii

Coordonator: Student:

Pr. asist. dr. Alexandru Barna Vădănoiu Mihăiță-Florin

București 2019
1
1652- Îndreptarea legii, limba română cu caractere chirilice, Târgoviște, cf. BRV I, pp. 190-
204 și BRV V, p. 201.

Pagina de titlu:

-Titlul:

„Îndreptarea Legii cu Dumnezeu carea are toatâ judecata Arhiereascâ şi Înpărăteascâ


de toate vinile preoţeşti şi mireneşti.  Pravila Sfinţilor Apostoli, a ceale 7 Săb(oare) şi toate
ceale Nameastnici. Lăngă aceastea şi ale S(finților): Das(căli), a Lumii. Vasil(ie) Vel(ichi),
Timofte, Nic(hita). Nicolae.  Teologhia Dumnezeeştilor B(o)goslov(i). Scrise mai nainte şi
tocmite, cu porun(ca) şi învăţătur(a) Bl(a)goc(est)ivului Înpăra(t) Kir Ioan Comninul. De
cuvăn(tătoriul) diac al Mar(ii) Besear(ici) lu Dumnezeu și păzitor de pravil(i) Kir Alexie
Aritinu. Iar acum deîntăi prepus toat(e) depre Ellineaşt(e) pre Limba Rum(ânească), cu
nevoinţa şi userdia şi cu toa(tă) cheltuiala a Pre(a) S(fințitului) de Hs Kir Stefan cu mil(a) lu
Dumnezeu Mitrop(olit) Tărgov(iștei) Exar(h) Plaiul(ui) şi a to(a)t(ă) U(n)g(rovlahia). În
Târgoviște.  În Tipografia Prealum(inatului) mieu Domn Io Matei V(oevod) Bas(arab), în
S(fânta) Mitr(opolie), în cas(a) Nălţir(ii) Domnul Nos(tru) Is(us) H(ri)s(tos). M(artie) 20.
V(ă)leat 7160, a lui H(risto)s 1652. V post velichi.”

Pe lângă această denumire, cartea a luat-o și pe cea de ,,Pravila cea Mare de la


Târgoviște din 1652” sau ,,Pravila lui Matei Basarab”.

Îndreptarea legii are o singură pagină de titlu. Aceasta cuprinde, în centru, titlul
propriu-zis înconjurat de un chenar ornamental care cuprinde următoarele:

-sus: soborul Maicii Domnului, aflat între chipurile lui Isaia, Ieremia, Moise și David;

-jos: stema Țării Românești reprezentată printr-un corb cu crucea în cioc, care poartă
pe piept un scut pe care se află o cruce așezată pe o coroană. Pe stemă apar soarele și luna, iar
ea este înconjurată și de o coroană;

-pe laturile chenarului apar chipurile mai multor sfinți, cuvioși și mucenici, care țin în
mână crucea sau Sf. Evanghelie;

2
Numele gravorului este Theodor Tișevici.

-Date generale despre carte:

Data tipăririi acestei cărți o aflăm din ultimele rânduri ale primei pagini: 20 martie
1652.

Numele autorului acestei minunate opere este Daniil Panoneanul.

Cartea a fost tipărită în timpul domnitorului Matei Basarab, la Târgoviște, în Țara


Românească, și este adresată Înaltpreasfințitului ,,Kir” Ștefan, mitropolitul Ungrovlahiei și
exarh al Plaiurilor(Transilvania).

Manuscrisul original al acestei scrieri nu s-a păstrat. Pravila tipărită este un in-folio cu
25 de foi nenumerotate și 796 de pagini numerotate, tipărită în alfabetul chirilic, în negru și
roșu, tradusă dintr-un manual de legiuri grecești, Nomocanonul lui Malaxos, dar care
cuprinde și toate textele din Pravila lui Vasile Lupu, o parte din colecția de canoane a lui
Alexie Aristem și inspirația dintr-o prefața a lui Vlastare.

-Prefața:

Cartea are două prefețe: una a traducătorului și alta a mitropolitului Ștefan.

Pe pagina verso a titlului, se găsește o scrisoare omagială a lui Daniil Panoneanul


adresată mitropolitului Ștefan, prin care îi prezină acestuia din urmă lucrarea sa. Tot aici se
află și stema mitropolitului, care este însoțită de versuri omagiale, iar mai apoi de o
,,predoslovie” a mitropolitului Ștefan. Autorul dă dovadă de modestie față de mai-marele său.

De aici reiese și că lucrarea a fost asistată de doi învățați greci: Ignatie Petriți și
Paisie Ligaridis.

,,Predoslovia” mitropolitului Ștefan, adresată tuturor membrilor clerului ortodox, a


fost inspirată din prefața lui Vlastare și conține motivul întemeiat pentru care a fost scrisă

3
opera lui Daniil, pentru a apăra dreapta credință de învățăturile greșite ale calvinilor și
catolicilor.

-Conținut:

Pravila are două mari părți și un apendice. Prima parte se numește ,,Îndreptarea legii”
și este împărțită în 417 capitole(glave), dintre care 314 extrase din canonul lui Manuil
Malaxos. Celelalte 103 capitole ale acestei părți cuprind în întregime Pravila lui Vasile Lupu.

Partea a doua nu este împărțită în capitole și poartă titlul de ,,Nomocanon”. Cuprinde,


aproape în întregime, colecția de canoane a lui Alexie Aristem. Apendicele au 54 de capitole
și sunt formate din întrebări și răspunsuri ale lui Anastasie Sinaitul( sec. al VI-lea).

Fiecare pagină are un chenar dublu spre margine, în interior căruia se află numărul
curent al glavelor și alte indicații, scrise cu roșu. Fiecare pagină are câte 36 de rânduri. Textul
este însoțit de numeroase frontispicii, viniete, semne și imagini gravate.

Atât titlul glavelor, cât și literele inițiale ornamentale sunt imprimate cu roșu.

În prima parte sunt menționate dispozițiile prin care anumite fapte sunt incriminate.
Astfel, sunt sancționate următoarele: ajutorarea vinovatului, amestecarea de sânge, cheltuiala
banilor încredințați și a banilor străini, călpuzănia, cununia a doi bărbați sau a două femei,
curvia, furtul, lovirea, otrăvirea, sodomia, uciderea ș.a.

Ca și în Pravila lui Vasile Lupu , cartea cuprinde cauzele care apără sau micșorează
pedeapsa, și, pe lângă acestea, dispoziții de ordin civil.

Pravila mai cuprinde:

-dispoziții de ordin canonic privitoare la unele raporturi din viața socială;

-canoanele sfinților apostoli;

-canoanele adoptate la cele șapte Sinoade Ecumenice;

-canoanele de la soboarele ,,nameasnice”;

-canoanele Sf. Vasile cel Mare;

-porunci, întrebări și răspunsuri ale altor părinți ai Bisericii, încheiate cu învățăturile


Sf. Anastasie al Antiohiei;

-îndrumări pentru slujba Sf. Litughii;

În încheiere se află o rugăciune de mulțumire alcătuită de traducător.

Pravila a fost pusă în aplicare în Țările Române, mai mult sau mai puțin, pâna în
vremea lui A. I. Cuza, moment în care domnitorul face o reformă legislativă.

4
Importanța cărții este dată de faptul că nu a fost tipărită doar pentru Țara
Românească, ci și pentru Transilvania și Moldova.

Retipărirea unei noi ediții a acestei opere s-a făcut abia după două secole: Ediția
Blaramber(1871), Ediția Bujoreanu(1884), Ediția Longinescu(1912) și Ediția C. A.
Spulber(1938).

5
Bibliografie:
BRV I, pp. 190-204 și BRV V, p. 201.

Cărți:

1. COTAN Claudiu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române 1600-2000, Ed. Vasiliana, Iași,
2009.
2. PĂCURARIU Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, EIBMBOR, București,
2006.
3. PĂCURARIU Mircea și CHERESCU Pavel, Istoria Mitropoliei Țării Românești, Ed.
Trinitas, București, 2010.

Surse web:

1. https://ia902607.us.archive.org/29/items/IndreptareaLegii.PravilaCeaMare1652/Indrep
tareaLegii.PravilaCeaMare1652_text.pdf
2. https://adevarul.ro/locale/targoviste/pravila-cea-mare-cod-legi-europa-intr-o-limba-
nationala-pedepse-prevedea-era-explicat-vremea-matei-basarab-
1_581894105ab6550cb81c7f4e/index.html
3. https://tiparituriromanesti.wordpress.com/2011/10/28/indreptarea-legii-targoviste-
1652/
4. https://ro.wikipedia.org/wiki/Pravila_lui_Matei_Basarab
5. https://www.academia.edu/37706645/%C3%8Endreptarea_Legii_Pravila_cea_mare_d
e_la_T%C3%A2rgovi%C5%9Fte_1652.