Sunteți pe pagina 1din 58

TESTE

BRONHOPNEUMOPA TI A OBSTRUCTIVĂ CRONICĂ


1. Care dintre următoarele afirmaţii despre dispneea în bronşita cronică este falsă?
a. Apare de la debut
b. Apare la mai mulţi ani de la debut
c. Poate să fie prezentă în repaus
d. Are o evoluţie progresivă Corect: a

2. Care dintre următoarele afirmaţii de fineşte cel mai nefavorabil context de evoluţie a bronşitei
comice?
a. IgA scăzut, IgE scăzut
b. IgA normal, IgE normal
c. IgA crescut, IgE crescut
d. IgA scăzut, IgE normal Corect: d

3. Care dintre următoarele afirmaţii refe ritoare la hipertensiunea pulmonară din bronşiolita
obstructiveă este reală?
a. Se agravează prin oxigenoterapie
b. Nu există hipertensiune pulmonară în bronşiolita obstruantă
c. Este reversibilă la oxigenoterapie
d. Nu este influenţată de oxigenoterapie. Corect: c

1 Care dintre următoarele afirmaţii refe ritoare la infecţiile respiratorii acute repetate este
falsă?
i Determină distracţie tisulară bronşică şi alveolară
Ameliorează funcţia ventilatorie
Determină obstrucţie bronşică
i Determină inflamaţie bronşică Corect: b

2 Care dintre următoarele afirmaţii refe- ritoare la aspectul radiologie pulmonar în bronşita
cronică este reală?
Majoritatea bolnavilor au un aspect radiologie pulmonar normaL
5 prezente modificări semnificative [fe emfizem
I frecvent prezentă atelectazia I-ifragmul are o poziţie joasă. Corect: a

1. Pentru diagnosticul de bronşită cronică vechimea fenomenelor bronşitice trebuie să fie:


a. cel puţin un an
b. cel puţin doi ani
c. cel puţin trei ani
d. cel puţin trei luni Corect: b

2. Principala modificare anatomo-pato- logică bronşică, care explică expectora- ţia, este
reprezentată de:
a. hipertrofierea stratului glandular
b. edemul mucoasei
c. spasmul musculaturii netede bronşice
d. infecţia acută Corect: a

3. Cel mai important factor de risc pentru apariţia bronşitei comice este reprezentat de:
a. fumat
b. jogging
c. etilismul cronic
d. abuzul de cafea Corect: a

4. Care dintre următoarele nu este prezent în mod frecvent în simptomatologia bronşitei cornice?
a. Tuse
b. Expectoraţie
c. Dispnee
d. Wheezing. Corect: d

5. Care dintre următoarele nu constituie o complicaţie a bronşitei cornice?


a. Emfizemul pulmonar
b. Bronşiectazia
c. Bronhopneumonia
d. Cancerul bronho-pulmonar Corect: d
6. Diagnosticul de emfizem pulmonar presu pune următoarele, cu o excepţie; care?
a. Creştere?, ireversibilă a spaţiilor aeriene situate discsi us bronhiolele terminale
b. Creşterea reversibilă a spaţiilor aeriene situate distal de bronhiolele terminale
c. Distrugerea septurilor interalveolare
d. Creşterea volumului rezidual pulmonar Corect: b

7. In următoarea clasificare a emfizemului pulmonary s-a strecurat o eroare; care?


a. Emfizem perifocal
b. Emfizem perilobular
c. Emfizem panlobular
d. Emfizem centro-lobular Corect: b

8. Toracele emfizematos are următoarele caracteristici, cu excepţia uneia:


a. Creşterea diametrului antero-posterior
b. Aspect ca „fixat în inspir"
c. Adâncirea foselor supraclaviculare
d. Dilatarea bazei (creşterea diametrului transvers)
Corect: c

14. în emfizemul pulmonar se întâlnesc modificări ale probelor funcţionale respiratorii, cu o


excepţie; care este aceasta?
a. Volumul rezidual este crescut
b. VEMS este crescut
c. VEMS este scăzut
d. VC este scăzut Corect: b

1. Emfizemul pulmonar se poate complica cu oricare dintre următoarele, cu o excepţie; care ?


a. cord pulmonar cronic
b. ulcer duodenal
c. pneumotorax spontan
d. alcaloză respiratorie Corect: d

2. Care dintre următoarele afirmaţii refe ritoare la plămânul emfizematos este falsă?
a. Este intens vascularizat
b. Prezintă la suprafaţă reţeaua antracozică
c. Herniază la deschiderea cutiei toracice
d. Prezintă dilataţia alveolelor Corect: a

3. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la circulaţia pulmonară, în cazul prezenţei


emfizemului pulmonar, este falsă?
a. Capilarele de la nivelul septurilor interalveolare sunt dispărute
b. Capilarele au leziuni de tip endarteritic
c. Capilarele de la nivelul septurilor interalveolare sunt dispărute
d. Capilarele sunt înalt specializate în vederea schimbului gazos alveolo- capilar.
Corect: d

18. Care dintre următoarele afirmaţii refe ritoare la emfizemul hipertrofie difuz este falsă?
a. este consecinţa sclerozelor pulmonare extensive
b. este consecinţa astmului bronşic intricat
c. este consecinţa reducerii progresive a spaţiilor aeriene situate distal de bronşiolele terminale
d. este consecinţa bronşitei cornice Corect: c

1. Care dintre următoarele nu face parte din simptomatologia emfizemului pulmonar?


a. Expectoraţia
b. Febra
c. Tuşea
d. Dispneea Corect: b

2. Acidoza respiratorie, apărută în emfi zemul pulmonar ca urmare a creşterii retenţiei de C0 2 se


poate exprima clinic prin următoarele, cu o excepţie; care?
a. Stare confuzională
b. Euforie
c. Somnolenţă
d. Cefalee Corect: b

3. Care dintre următoarele modificări radiologice nu este caracteristică pentru emfizemul


pulmonar?
a. Creşterea spaţiilor intercostale
b. Aplatizarea, cu poziţie joasă a diafragmului
c. Creşterea unghiului costo-diafragmatic
d. Diminuarea spaţiilor intercostale Corect: d

4. La ce valoare a VEMS-ului este prezentă dispneea de repaus?


a. 11/sec.
b. 0,5-0,75 l/sec.
c. 21/sec.
d. 1,2-1,5 l/sec. Corect: b

5. Care dintre următoarele modificări EKG nu este caracteristică pentru emfizemul pulmonar?
a. Microvoltajul complexelor QRS
b. Axa electrică a cordului la 90 grade
c. Axa electrică a cordului la 0 grade
d. Prezenţa P-ului pulmonar Corect: c

6. Care dintre următoarele nu face parte dintre complicaţiile emfizemului pulmo nar?
a. Emfizemul subcutanat
b. Emfizemul mediastinal
c. Emfizemul bulos
d. Pneumotoraxul spontan Corect: c

7. Care dintre următoarele contraindică utiizarea corticosteroizilor în emfizemul pulmonar?


a. VEMS mai mic de 1 l/sec.
b. Osteoporoza
c. Insuficienţa respiratorie severă
d. Răspunsul nesatisfăcător la bronhodi- latatoarele uzuale
Corect: b

ASTMUL BRONŞIC
1. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă?
a. Obstrucţia bronşică din astm este parţial datorată edemului mucoasei bronşice
b. Obstrucţia din astm este parţial datorată hipersecreţiei vâscoase, aderente
c. Obstrucţia bronşică din astm este ireversibilă
d. Spasmul musculaturii netede bronşice contribuie la realizarea obstrucţiei bronşice
Corect: c

2. Dispneea ce caracterizează astmul bronşic nu este


a. Permanentă
b. Expiratorie
c. Niciodată severă
d. însoţită de wheezing Corect: a

1. Care dintre următoarele leucotriene nu contribuie la patogenia astmului?


a. A4
b. B4
c. C4
d. D4 Corect: a

2. în sputa astmaticilor pot fi văzute următoarele, cu o excepţie; care?


a. Eozinofilele
b. Leucocitele
c. Fibrele de elastină
d. Mulaje ale bronhiilor Corect: c

3. Care dintre următoarele raluri este în tâlnit cu maximă frecvenţă în astmul bronşic?
a. Ronflante
b. Sibilante
c. Crepitante
d. Subcrepitante Corect: b

4. Cum se explică efectul favorabil al blocanţilor canalelor lente de calciu în astmul bronşic?
a. Prin diminuarea edemului mucoasei
b. Prin fluidificarea secreţiei vâscoase
c. Prin scăderea concentraţiei AMPc la nivelul celulei musculare netede
d. Prin relaxarea musculaturii netede bronşice Corect: d

5. Care dintre următoarele este utilizat în tratamentul astmului bronşic?


a. Parasimpatomimetiicele
b. Parasimpatoliticele
c. Beta-l-adrenergicele
d. Blocanţii de receptori H2 Corect: b
6. Care dintre următoarele nu are efect în criza de astm bronşic?
a. Cromoglicatul disodic
b. Hemisuccinatul de hidrocortizon
c. Atroventul (parasimpatolitic)
d. Miofilinul Corect: a

7. Corticosteroizii acţionează favorabil în astmul bronşic prin mai multe meca nisme; unul dintre
următoarele este menţionat din greşeală; care?
a. Acţiunea antiinflamatorie
b. Stimulează adenilciclaza
c. Diminuă spasmul musculaturii bronşice
d. Inhibă sinteza acidului rarhidonic Corect: c

8. O criză astmatică severă este denumită STARE DE RĂU ASTMATIC dacă are o durată de
peste;
a. 30 minute
b. 2 ore
c. 10 ore
d. 24 ore Corect: d

9. Obstrucţia bronşică se datorează urmă toarelor, cu o excepţie; care?


a. Edemul mucoasei
b. Cantitatea excesivă de mucus, cu vâscozitate crescută
c. Wheezing-ul
d. Bronhospasmul Corect: c

10. Dispneea din astmul bronşic poate avea următoarele caracteristici, cu o excepţie; care?
a. Lipseşte între crize
b. Este expiratorie
c. Are caracter paroxistic: apare în crize
d. Este permanentă Corect: d

11. Care dintre următoarele NU face parte dintre mediatorii mastocitari?


a. PAF
b. TNF
c. ECF-A
d. d. 5-HT Corect: b

12. Care dintre următorii nu face parte dintre factoriii declanşatori ai crizelor de astm?
a. Factorii infecţioşi
b. Factorii ocupaţionali
c. Factorii adrenergici
d. Factorii alergici Corect: c

13. Care dintre următoarele afirmaţii refe ritoare la alergenele ce intervin în alergia atopică este
falsă?
a. Prezenţa alergenelor în sânge determină producţia de anticorpi
b. Alergenele fac parte din clasa IgE
c. Alergenele fac parte dintre factorii uzuali de mediu
d. Alergenele pătrund pe cale aeriană Corect: b

14. Referitor la alergia neatopică urmă toarele sunt valabile, cu o excepţie; care?
a. Alergenele induc formarea de anticorpi din clasa IgG
b. Complexele antigen-anticorp fixează complementul
c. ' Expunerea la alergene determină o
creştere treptată a concentraţiei de anticorpi
d. Alergenele induc formarea de anticorpi din clasa IgE
Corect: d

17. Care dintre următoarele NU carace- rizează astmul bronşic alergic extrinsic?
a. Se instalează la câţiva ani după prima expunere
b. Imunoglobulinele dominante în sânge sunt de tip IgG
c. Apare din copilărie
d. Crizele au durată prelungită Corect: c

1. Care dintre următoarele NU face parte dintre cauzele hiperreactivităţii bronşice ce se


instalează după viroze?
a. Stimularea IgE specifice
b. Efectul musculotrop ai capsidei virale
c. Creşterea sensibilităţii senzorilor vagali
d. Inflamaţia epiteliului bronşic Corect: h

2. Care dintre următoarele modificări NU face parte dintre cele care apar în criza de astm?
a. Uneori BRD
b. Devierea la dreapta a axului QRS
c. Apariţia P-ului pulmonar
d. Uneori BRS Corect: d

3. Care dintre următoarele NU se întâlneşl printre modificările radiologice ce apai în crizele


severe de astm bronşic?
a. Creşterea spaţiului retrosternal
b. Aplatizarea diafragmului
c. Accentuarea desenului interstiţial
d. Hipertransparenţa câmpurilor pulmonare Corect: c

4. Care dintre următoarele NU face parte dintre elementele care alcătuiesc do puri/mulaje
bronşice?
a. Eozinofilele
b. Poteinele plasmatice
c. Celulele epiteliului bronşic
d. Celulele mezoteliale Corect: d

5. Care dintre următoarele NU face parte dintre caracteristicile crizei de astm?


a. Apare în special noaptea
b. Apare în special ziua
c. Elementul definitor este dispneea
d. Durata crizei este de momente, până la ore
Corect: b
23. Care dintre următoarele afirmaţii refe ritoare la sputa care se elimină la sfârşitul crizei de
astm este falsă?
a. Are aspect perlat
b. Este franc purulentă
c. Se prezintă uneori ca mulaj al bronhiilor
d. Este gelatinoasă Corect: b
PNEUMONII ACUTE BACTERIENE
1. Debutul tipic al pneumoniei pneumo- cocice grupează următoarele, cu o excepţie; care?
∙ Frison
∙ Junghi
∙ Febră
∙ Expectoraţie ruginie, aderentă de vas Corect: d

1. La auscultaţia plămânilor se pot auzi mai multe tipuri de raluri dintre care unul este socotit
cvasi-patognomonic; care?
∙ Subcrepitante
∙ Crepitante
∙ Sibilante
∙ Ronflante Corect: b

1. Pneuminia poate fi „mută" (nedece labilă) clinic; următoarele situaţii pot explica acest lucru,
cu o excepţie;care?
∙ Obstrucţie completă a bronşiei lobare respective, cu atelectazie şi silentium respirator
∙ Pneumonie centrală, situată la distanţă de peretele toracic
∙ Pneumonie abcedată
∙ Focar pneumonie de mici dimensiuni (pneumonie subsegmentară)
Corect: c

4. Perioada de stare a unei pneumonii se poate termina „in crisis". Care dintre următoarele nu
este prezentă în această situaţie?
∙ Transpiraţii profuze
∙ Salt hipertensiv
∙ Poliurie
∙ Astenie Corect: b

1. Tabloul clinic al pneumoniei stafilo- cocice se deosebeşte de cel al pneu moniei pneumococice
printr-una din următoarele; care?
∙ Stare generală alterată
∙ Febră
∙ Frisoane
∙ Spută galben-cremoasă Corect: d
1. în pneumonia cu bacii Friedlander este recomandat tratamentul cu diverse antibiotice; care
dintre următoarele este greşit menţionat?
∙ Cloramfenicol
∙ Gentamicină
∙ Penicilină
∙ Kanamicină Corect: c

1. Una dintre următoarele afirmaţii refe ritoare la pneumonia stafilococică este eronată; care?
∙ Nu abcedează niciodată
∙ Evoluează cu stare generală alterată
∙ Frisoanele sunt cvasi- continue
∙ Poate evolua cu empiem Corect: a

1. Una dintre următoarele afirmaţii referi toare la aspectul tegumentelor în pneu monie
pneumococică este falsă; care?
∙ Aspect congestiv al tegumentelor fa ciale, în special de partea bolnavă
∙ Tegumente calde, umede
∙ Tegumente reci la nivelul extremităţilor
∙ Cianoza periorală anunţă vindecarea rapidă
Corect: d

9. Aspectul radiologie al pneumoniei pneu mococice este:


* Opacităţi de mici dimensiuni
* Opacităţi rotunde sau ovale, inomogene
* Opaciate triunghiulară, cu vârful în hil
* Opacitate de aspect variabil de la o zi la alta
Corect: c
10. în pneumonia pneumococică numărul leucocitelor este cel mai frecvent:
∙ Nemodificat
∙ Crescut
∙ Scăzut
∙ Crescut după prima săptămână de tratament Corect: b
1. Care dintre următoarele stadii ale mo dificărilor anatomo-patologice nu există în evoluţia
pneumoniei pneuinococice?
∙ Alveolita catarală
∙ Alveolita purulentă
∙ Hepatizaţia cenuşie
∙ Hepatizaţia roşie Corect: b

1. Care dintre următoarele afirmaţii referi toare la tuşea bolnavilor cu pneumonie pneumococică
este fals?
∙ Este tot timpul seacă
∙ Este, după 24-48 de ore, ruginie
∙ Este productivă
∙ Poate fi verzuie (prin prezenţa de biliverdină)
Corect: a

13. Care dintre următoarele NU se întâlneşte de regulă la examenul clinic al bolna vului cu
pneumonie pneumococică?
∙ Limbă uscată, saburală
∙ Macroglosie, cu amprenta arcadelor dentare
∙ Cianoză periorală
∙ Facies vultuos Corect: b

1. Auscultaţia toracică a bolnavului cu pneumonie pneumococică poate decela următoarele, cu o


excepţie; care?
∙ Suflu amforic
∙ Raluri crepitante
∙ Raluri subcrepitante
∙ Suflu tubar Corect: a

PNEUMONII ACUTE INTERS TI\IALE


1. Pneumoniile acute interstiţiale pot fi de terminate de următorii agenţi etiologice, cu excepţia
unuia; care?
a. rickettsii
b. mycoplasma
c. cestode
d. virusuri
Corect: c

1. Pneumoniile din infecţiile virale evolu ează de regulă cu:


a. Tonsilită
b. Traheobronşită laringită
c. Rinită
d. Care dintre acestea a fost eronat menţionată?
Corect: a

3. Aspectul radiologie al pneumoniilor acute interstiţiale poate fi definit de una dintre


următoarele, cu o excepţie; care?
a. „ Plete de călugăr"
b. „Sutană de călugăr"
c. Treneuri hilifuge
d. „Salcie plângătoare" Corect: b

1. în tratamentul pneumoniilor acute virale sunt utilizaţi diverşi agenţi antivirali; unul dintre
următoarele este eronat menţionat; care?
a. Rimantadina
b. Acyclovir
c. Amanită
d. Vidarabină Corect: c

2. Tetraciclină este utilă în tratamentul pneumoniilor acute interstiţiale produse de:


a. Rickettsii
b. Pneumocystis carinii
c. Chlamidii
d. Mycoplasma pneumoniae Corect: b

SUPURA\II PULMONARE
1. Abcesul pulmonar este constituit din următoarele, cu o excepţie; care?
a. O cavitate neregulată, cu puroi
b. Un perete din ţesut de granulaţie
c. Reacţie periferică
d. Bronşia corespondentă este bronşiectatică Corect: d
2. Faza de deschidere a abcesului este anunţată de una dintre următoarele:
a. Prezenţa ralurilor crepitante
b. Apariţia obselii
c. Mirosul fetid al respiraţiei
d. Creşterea temperaturii Corect: c

3. Aspectul radiologie caracteristic al ab cesului pulmonar este reprezentat de unul dintre


următoarele, cu o excepţie; care?
a. Imagine triunghiulară, cu vârful în hil
b. Opacitate triunghiulară ce „aspiră" traheea, hemidiafragmul şi mediastinul
c. Opacitate cu nivel hidro-aeric
d. Opacitate „fugace" - aspect ce se modifică de la un examen la altul Corect: c

4. Care dintre următoarele nu este caracteris tică expectoraţiei din abcesul pulmonar?
a. Prezenţa eozinofilelor
b. Prezenţa de cristale de acizi graşi
c. Prezenţa de fibre elastice
d. Prezenţa de leucocite alterate Corect: a

5. Care dintre următoarele modificări para- clinice nu este uzuzală în abcesul pulmonar?
a. Anemie
b. VSH crescut
c. Leucocitoză cu neutrifilie
d. Neutrofile de granulaţie Corect: d
6. Care dintre următoarele scheme terapeu tice este eronată în tratamentul abcesului pulmonar?
a. Metronidazol lg/zi, în perfuzie
b. Penicillină G 1.400.000 Ul/zi
c. Gentamicină 80 mg i.m., de 3 ori/zi
d. Cefalosporine: Ciprinol 2 microperfu- zii/zi
Corect: b

Abcesul pulmonar poate fi produs de următoarele bacterii aerobe; una dintre ele este greşit
menţionată; care?
a Pseudomonas aeruginosa
b Streptococ
Klebsiella pneumoniae
e. E. coli Corect: a

8. Agenţii etiologici cel mai frecvent întâlniţi în supuraţiile pulmonare sunt următorii, cu o
excepţie; care?
i Streptococi
Klebsiella pneumoniae
Proteus vulgaris –
Pneumocystis carinii Corect: d

1. în structura abcesului pulmonar intră ur mătoarele, cu o excepţie; care?


a. Perete din ţesut de granulaţie acoperit cu ţesut fibros
b. Cavitate cu lichid clar în interior
c. Strat fibro-scleros în exterior
d. Reacţie periferică în parenchim Corect: b

2. Faza de deschidere, de evacuare a abce sului, este caracterizată de:


a. Prezenţa ralurilor crepitante
b. Subfebră
c. Mirosul fetid al respiraţiei
d. Respiraţie sutlantă Corect: c

3. Drenajul bronşic al abcesului, se însoţeşte de una dintre următoarele, cu o excepţie; care?


a. Expectoraţie purulentă şi fetidă în cantitate mare
b. Creşterea temperaturii
c. Calmarea tusei
d. Tuse declanşată de culcarea pe partea bolnavă
Corect: b

12. Complicaţiile locale ale abcesului pot fi următoarele, cu o excepţie; care?


a. Colecţii subfrenice
b. Hemoptizie
c. Expectoraţie purulentă, fetidă
d. Bronşiectazie Corect: c

1. Complicaţiile la distanţă ale supuraţiilor pulmonare pot fi următoarele, cu o excepţie; care?


a. Peritonite
b. Flebite
c. Colecţii subfrenice
d. Abcese hepatice Corect: c

1. Modificările examenelor paraclinice secundare supuraţiilor pulmonare pot fi. următoarele, cu


o excepţie; care?
a. Prezenţa de fibre elastice la examenul microscopic al sputei
b. VSH crescut
c. Leucocitoză cu neutropenie
d. Prezenţa neutrofilelor cu granulaţii toxice
Corect% c

CANCERUL BRONHO-PULMONAR
1. Care dintre următoarele afirmaţii refe ritoare la cancerul bronhopulmonar este eronată?
a. Severitatea afecţiunii este tot mai redusă
b. Frecvenţa s-a dublat din 10 în 10 ani, în ultimii 10 ani
c. Creşterea frecvenţei fumatului la femei a redus diferenţa incidenţei sale la cele două sexe
d. Reducerea fumatului determină reducerea incidenţei cancerului bronhopulmonar Corect: a

2. Care dintre următoarele nu este întâlnită caracteristic în antecedentele bolnavilor cu cancer


bronhopulmonar?
a. Infarctele pulmonare
b. Tuberculoza
c. Bronşite cronică
d. Astmul bronşic Corect: d

3. Clasificarea anatomo-patologică cu prinde următoarele tipuri, dintre care unul este eronat
menţionat; care?
a. Tumori epidermoide sau scuamoase
b. Tumori cu „celule mari"
c. Adenocarcinomul
d. Carcinomul epidermoid Corect: d

4. Care dintre următoarele caracteristici ale celulei neoplazice din clasa tumorilor cu celule mici
nu este reală?
a. secretă polipeptide hormonale
b. au rată mare de multiplicare
c. nu dau metastaze la distanţă
d. se dezvoltă local Corect: c

5. Care dintre următoarele este caracteris tică pentru exteriorizarea cancerului


bronhopulmonar?
a. Tuşea
b. Dispneea expiratarie
c. Durerea thoracică
d. Hemoptizia Corect: b

6. Cancerul bronhopulmonar poate evolua cu obstrucţie completă a unei bronşii, ge nerând


atelectazie; care dintre urmă toarele nu este caracteristică atelectaziei?
a. Retracţia hemitoracelui respective
a. Matitate la percuţie
b. Tracţionarea traheei
c. Mişcări respiratorii ample ale hemi toracelui respectiv
Corect: d

1. Cancerul bronhopulmonar poate evolua cu variate modificări paraneoplazice; care dintre


următoarele nu apare în boala Marie-Bamberger?
a. Gigantism
b. Acromegalie
c. Creşterea limbii (macroglosie)
d. Periostită Corect: a

2. Deseori cancerul bronho-pulmonar de termină atelectazie; care dintre urmă toarele,


referitoare la aspectul radiologie al acesteia, nu este reală?
a. Forma triunghiulară
b. Forma ovalară
c. Aspectul omogen
*d. Margini externe concave Corect: b

9. Următoarele modalităţi teraputice sunt indicate în cancerul bronhopulmonar, cu o excepţie;


care?
a. Radioterapia
b. Rezecţia chirurgicală
c. Chimioterapia
d. Meloterapia Corect: d

1. Fumatul reprezintă unul dintre cei mai importanţi factori de risc pentru apariţia cancerului
bronhopulmonar. Fumatul a 20 de ţigarete/zi creşte de:
a. 2 ori
b. 10 ori
c. 20 de ori
d. 200 de ori riscul de a face cancer bronhopulmonar
Corect: c

11. Localizarea primară a majorităţii can- cerelor bronho-pulmonare este:


a. Periferică
b. Centrală
c. în ganglionii mediastinali
d. Nu prezintă frecvenţă crescută vreuna dintre localizări
Corect: b

12. Clasificarea anatomo-patologică a can- cerelor bronho-pulmonare este esenţială pentru:


a. Stabilirea necesităţii instituirii vitamino- terapiei
b. Stabilirea atitudinii terapeutice
c. Stabilirea momentului intervenţiei chirurgicale
d. Stabilirea incidenţei razelor X în cadrul radioterapiei
Corect: b

13. Care dintre următoarele afirmaţii refe ritoare la sindromul PANCOAST- TOBIAS este falsă?
a. Nu metastazează niciodată
b. Invadarea apexului pulmonar se poate face cu apariţia unei pleurite apicale
c. Se poate însoţi de distrucţii ososase (vertebre, coaste)
d. Nu se deosebeşte ca tablou clinic de alte localizări ale cancerului bronho-pulmonar Corect: a

1. Care dintre afirmaţiile referitoare la asocierea dintre cancerul bronho pulmonar şi sputa „în
jeleu de coacăze" este adevărată?
a. Apare în stadiile precoce ale cancerului
b. Apare în stadiile tardive ale cancerului
c. Nu apare decât dacă se asociază pneumonia
d. Se diferenţiază de sputa din pneumonia pneumococică prin miros
Corect: b

15. Care dintre următoarele afirmaţii referi toare la bolnavii cu cancer pulmonar este falsă?
a. Sunt mai frecvent bărbaţi
b. Sunt de regulă nefumători
c. Sunt de regulă vechi fumători
d. Simptomatologia datorată cancerului apare precoce
Corect: b

16. Care dintre următoarele manifestări clinice din cancerul bronho-pulmonar are o mai mare
specificitate?
a. Tuşea
b. Durerea toracică
c. Sputele hemoptoice - în „jeleu de coacăze"
d. Febra Corect: c

17. Care dintre următoarele modificări ale unghiilor prezintă cea mai frecventă asociere cu
cancerul bronho-pulmonar?
a. Coilonichia
b. Unghiile hipocratice
c. Unghiile friabile
d. Unghiile gălbui Corect: b

PLEUREZIA TUBERCULOASĂ
1. Aspectul cel mai frecvent al lichidului în cazul unei pleurezii tuberculoase este:
a. Hemoragie
b. Chilos
c. Serocitrin
d. Purulent Corect: c

2. Care dintre următoarele afirmaţii referi toare la lichidul evidenţiat prin puncţie în cazul unei
pleurezii tuberculoase nu este adevărat?
a. Este un exsudat
b. Predomină limfocitele
c. Reacţia Rivalta este intens pozitivă
d. Este un transsudat Corect: d

3. Dintre semnele impregnării bacilare fac parte următoarele, cu o excepţie; care?


a. Subfebră vesperal
b. Scăderea ponderală
c. Hemoptizia
d. Astenia importantă Corect: c

4. O pleurezie masivă determină diverse modificări la examenul clinic. Care din tre următoarele
este greşit enumerată în acest context?
a. Retracţia în inspir a spaţiilor intercostale
b. Reducerea amplitudinii mişcărilor respiratorii
c. Absenţa vibraţiilor vocale
d. Bombarea hemitoracelui bolnav Corect: a

5. Care dintre următoarele elemente auscul- tatorii nu e caracteristic unei pleurezii?


a. Prezenţa pectorilocviei afone
b. Accentuarea murmurului vezicular
c. Prezenţa egofoniei
d. Prezenţa frecăturii pleurale Corect: b

6. Durata tratamentului tuberculostatic în cazul unei pleurezii tuberculoase este:


a. până la dispariţia febrei
b. până la dispariţia lichidului
c. 3 luni
d. 9 luni Corect: d
7. Diagnosticul pozitiv al pleureziei TBC nu necesită una dintre următoarele:
a. Puncţia plurală
b. Bronhoscopia
c. Examenul radiologie
d. Biopsia pleurală Corect: b

8. Care dintre următoarele explică apariţia pleureziei TBC chiar în condiţiile unei infecţii
paucibacilare?
a. Hiperergia
b. Anergia
c. Hipoergia
d. Pură coincidenţă Corect: a

9. Care dintre următoarele modificări ana- tomo-patologice este caracteristică pleu reziei
tuberculoase?
a. Prezenţa de limfă în lichid
b. Prezenţa de amilaze în cantitate crescută
c. Foliculul tuberculos
d. Lichidul este acido-alcoolo-rezistent Corect: c

10. Care dintre următoarele afirmaţii referi toare la durerea toracică din pleurezia TBC e falsă?
a. Se intensifică în inspir
b. Se intensifică în anumite poziţii
c. Se intensifică prin creşterea cantităţii de lichid
d. Poate fi iniţial intensă: junghi Corect: c

11. Care dintre următoarele afirmaţii referi toare la febra din pleurezia TBC e falsă?
a. Lipseşte
b. Este prezentă constant în debutul acut
c. Scade în cazul eficienţei tratamentului tuberculostatic
d. Persistă 2-3 săptămâni Corect: a

12. Care dintre următoarele complicaţii ale pleureziei TBC nu se întâlneşte în practică?
a. Moartea subită în caz de revărsat masiv la nivelul hemitoracelui drept
b. Transformarea sa purulentă
c. Transformarea sa în pneumotorax
d. Determină ftizie Corect: c

TUBERCULOZA BRONHOPULMONARÂ
1. Tuberculoza pulmonară este o boală in- fecto-contagioasă care se poate transmite prin
următoarele modalităţi, cu o excep ţie; care?
a. Picături Pflugge
b. Lapte de vacă
c. Mâini nespălate
d. Nucleosoli vehiculaţi de aer la distanţă Corect: c

2. Primo-infecţia TBC se caracterizează prin prezenţa următoarelor, cu o excepţie:


a. Limfangită
b. Leziuni ca vi tare
c. Şancrul de inoculare
d. Adenopatia traheo-bronşică Corect: b

3. Tuberculoza secundară evoluează cu prezenţa unor modificări macroscopice variate. Care


dintre următoarele este eronat menţionat?
a. Leziuni fibroase
b. Leziuni cavitare
c. Şancrul de inoculare
d. Leziuni infiltrative Corect: c

4. Clasificarea hemoptiziilor se poate face în funcţie de cantitatea sângelui exte riorizat; care
dintre următoarele este eronat menţionată?
a. Mari, fulgerătoare
b. Mijlocii
c. Mici
d. Vicariante Corect: d

5. Prezenţa cavernelor se poate manifeste prin zgomote supraadăgate, prezente la auscultaţia


plămânilor; unul dintre următoarele este eronat menţionat; care?
a. Suflu amforic
b. Suflu cavitar
c. Suflu pleuretic
d. Cracmente Corect: c

6. Una dintre următoarele afirmaţii referitoa re la tuberculoza miliară este falsă; care?
a. Se produce prin diseminare hematogenă sau limfatică
b. Este caracterizată de prezenţa de noduli multipli, de mici dimensiuni
c. Are evoluţie severă
d. Se vindecă spontan Corect: d

7. Una dintre următoarele afirmaţii referi toare la primoinfecţia manifestă este falsă; care?
a. Apare frecvent la copii
b. Este rezistentă la chimioterapie
c. Are imagine radiologică tipică: şancru de inoculare, limfangită, adenopatie
d. Poate să nu fie clinic manifestă Corect: b

8. Tuberculoza miliară este caracterizată de una dintre următoarele, cu o excepţie; care?


a. Prezenţa de noduli de mari dimensiuni
b. Prezenţa de noduli la nivelul ambilor plămâni
c. Nodulii sunt dispuşi predominant la nivelul alveolelor
d. Diseminarea din focarul pulmonar primar se produce pe cale hematogenă Corect: a

9. Tuberculoza în focare nodulare


a. Este o primoinfecţie
b. Imaginile nodulare sunt necalcificate
c. Nodulii nu au contur net
d. Aspectul radiologie e variabil de la un examen la altul
Care dintre următoarele afirmaţii e falsă? Corect: a

10. Tuberculoza infiltrativă are următoarele caracteristici, cu excepţia unuia; care?


a. Simptomatologia marcată
b. Resultă prin diseminare intracanaliculară
c. Poate rezulta ca urmare a diseminării din ganglioni
d. De regulă cazurile sunt bacilifere Corect: a
1. Tuberculoza fibrocavitară cronică este forma comună a ftiziei adultului. Care dintre
următoarele afirmaţii referitoare la ea este falsă?
a. în primul stadiu, la nivelul cavităţii se observă un „menise lichidian"
a. La nivelul peretelui intern al cavernei are loc multiplicarea germenilor
b. în primul stadiu, în centrul opacityăţii se evidenţiază o clarificare cu contur neregulat
c. Stadiul III este reprezentat de caverna cu perete fibros
Corect: a

1. Sindromul cavitar negativ poate fi definit ca:


a. Dispariţia cavernei
b. Neconfirmarea radiologică a suspiciunii clinice de cavernă
c. Caverna se vindecă „deschisă" şi timp de 2 ani baciloscopiile sunt negative
d. Cavernă umplută, transformată în tuber- culom
Corect: c

13. Tuberculoza bronşică poate fi definită de unul dintre următoarele, cu o excepţie:


a. Aspectul bronhoscopic: prezenţa de uleraţii, stenoze cicatriceale
b. Poate fi primitiv bronşică
c. Se vindecă tardiv, foarte rar
d. Poate fi secundară unor leziuni paren- chimatoase
Corect: c

14. Unul dintre următoarele medicamente, deşi este tuberculostatic, nu este utilizat în tratamentul
tuberculozei
a. Etambutol
b. Streptomicină
c. Kanamicină
d. Izoniazidă (HIN) Corect: c

1. Care dintre următoarele afirmaţii referi toare la TBC este falsă?


a. Este o boală infecto-contagioasă
b. Este principala boală transmisibilă
c. A fost eradicată în România
d. Este determinată de mycobacterium tuberculosis
Corect: c
16. Care dintre următoarele afirmaţii referi toare la bacilul Koch este adevărată?
a. este acido-alcoolo-rezistent
b. nu este distrus de acizi
c. Sunt bacilli Gram negativi
d. Sunt bacilli cu mobilitate crescută Corect: a

1. Care dintre următorii factori generează un teren receptive pentru instalarea TBC?
a. Supraalimentaţia cronică
b. Exerciţiile anti-stress
c. Siesta
d. Sress-ul psihic Corect: d

2. Care dintre următoarele afirmaţii referi toare la şancrul de inoculare este falsă?
a. Prezent bilateral
b. De regulă unic
c. Formă rotundă sau polygonală
d. Doar rareori este vizibil radiologie Corect: a

3. Hemoptizia din TBC poate avea mai multe caracteristici; una dintre cele de mai jos este falsă;
care?
a. Este doar de mică amploare
b. Uneori poate fi fudroaiantă, masivă
c. Este urmată de expectorarea de sânge negricios - „coada hemoptiziei"
d. Amploarea sa este dependentă de calibrul vasului lezat
Corect: a

BOLI NEINFLAMATORII ALE PLEUREI


1. Hidrotoraxul poate fi produs de mai multe tipuri de afecţiuni; care dintre următoarele este
menţionată eronat?
a. Insuficienţă cardiacă congestiveă
b. Sindroamele nefrotice
c. Sindroamele nefritice
d. Traumatismele Corect: c
2. Chilotoraxul poate fi produs de mai multe tipuri de afecţiuni; care dintre următoarele este
menţionat eronat?
a. Traumatismele canalului thoracic
b. Intervenţii chirurgicale
c. Absenţa congenitală a canalului thoracic
d. Tumori invadante Corect: c

3. Chilotoraxul reprezintă acumularea cărui tip de lichid în cavitatea pleurală?


a. Chilomicronic
b. Limfă
c. Sânge
d. Transsudat Corect: b

4. Hemotoraxul poate fi produs de una dintre următoarele, cu o excepţie; care?


a. Tratament anticoagulant excesiv
b. Sindroame hemoragipare
c. Traumatisme toracice
d. Transfuziile de sânge Corect: d

5. Instalarea pneumotoraxului este caracte rizată de o durere


a. Asemănătoare unei arsuri
b. Violentă
c. Discretă, care se repetă des
d. Calmată de inspirai profound Corect: b

6. Pneumotoraxul poate fi scundar unor afecţiuni diverse; care dintre următoarele este eronat
menţionată?
a. Caverne pulmonare
b. Boala chistică pulmonară
c. Abcese pulmonare
d. Atelectazia pulmonară Corect: d

7. Datorită tabloului clinic diagnosticul diferenţial al pneumotoraxului trebuie făcut cu


următoarele, cu o excepţie; care?
a. Pericardita acută
b. Infarctul miocardic acut
c. Pleurezie
d. Pericardita constrictivă Corect: d

8. Fibrotoraxul determină diverse modifi cări; care dintre următoarele este eronat menţionată?
a. Diminuarea amplitudinii mişcărilor re spiratorii
b. Accentuarea transmiteri vibraţiilor vocale
c. Ascensionarea diafragmului
d. Submatitate/matitate Corect: b

9. Care dintre următoarele afirmaţii referi toare la tuberculoza cavitară e falsă?


a. Cazeificarea conţinutului cavernei se datorează enzimelor leucocitare
b. Este o formă intens baciliferă
c. Este paucibacilară
d. Cazeumul se exteriorizează prin bronhia de drenaj
Corect: c

10. Care dintre următoarele nu este o com plicaţie a tuberculozei cavitare?


a. Diseminarea pe cale ' limfatică sau hematogenă
b. Primoinfecţia TBC
c. Pneumotoraxul
d. Extinderea bronhogenă la ambii .plămâni Corect: b

1. Care dintre următoarele nu reprezintă un efect advers al medicaţiei antitubercu- loase?


a. Afectare hepatică
b. Radiculo-nevrită
c. Hipoacuzie
d. Impotenţă Corect: d

2. Hidrotoraxul apare datorită uneia dintre următoarele, cu o excepţie; care?


a. Creştera presiunii venoase sistemice
b. Scăderea presiunii osmotice a plasmei
c. Scăderea presiunii venoase sistemice
d. Afectarea drenajului limfatic pleural Corect: c

3. Următoarele cause pot sta, la baza unui hemotorax, cu o excepţie; care?


a. Hipervâscozitatea sanguină
b. Traumatisme toracice
c. Sindroamele hemoragice
d. Tratamentul antcoagulant excesiv Corect: a

4. Care dintre următoarele afirmaţii referi toare la pneumotoraxul de mici dimen siuni nu este
adevărată?
a. Insuficienţa respiratorie apare de regulă
b. Se poate aştepta resorbţia spontană
c. Se poate ca la examenul clinic să nu se deceleze modificări
d. Dispneea poate lipsi Corect: a
HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ
1. în patogenia HTA intervin următoarele, cu o excepţie; care?
a. întoarcerea venoasă
b. Elasticitatea arterelor
c. Rezistenţa totală periferică
d. Diminuarea volumului circulant Corect: d

2. Reglarea nervoasă centrală şi simpatică a tensiunii arteriale se realizează prin următoarele,cu


o excepţie; care?
a. Activitatea baroreceptorilor sinocarotidieni
a. Activitatea centrară: usooxx Tăuar
b. Activitatea sistemiihi re:* mş/t^«
c. Activitatea nervului Corect: d

4. Despre sistemul rennină-angiotensină- aldosteron se pot face următoarele afir maţii; una
dintre ele este eronată; de ce?
a. Angiotensina II produce o vasodilataţie de 10 ori mai intensă decât histamina
b. Secreţia de rennină este stimulată de hipoxia aparatului juxta-glomerular
c. Angiotensina II e produsă din angioten sina I sub acţiunea enzimei de conversie
d. Aldosteronul produce retroresorbţia de sodium şi apă
Corect: a

5. Care dintre următoarele acţiuni ale hor monului nariuretic atrial nu este adevărat?
a. Antialdosternică
b. Reduce retroresorbţia ionului Na
c. Antireninică
d. Dilată atriul drept Corect: d

1. Sistemul bradikininic are următoarele tipuri de acţiuni una dintre ele fiind greşit menţionată;
care?
a. Vasodilataţie
b. Creşterea fluxului sanguine renal
c. Creşterea volumului circulant
d. Creşterea permabilităţii vasculare Corect: c
2. Producţia de prostaglandină E2 apare ca răspuns compensator la efectul constric tor al uneia
dintre următoarele, cu o ex cepţie; care?
a. Serotonină
b. Angiotensină
c. Noradrenalină
d. Histamină Corect: d

3. Unul dintre următoarele mecanisme refe ritoare la intervenţia sodiului în creşterea valorilor
tensionale este eronat menţio nat în următoarea succesiune; care?
a. In peretele arterelor hipertensivilor se află o concentraţie crescută de sodiu
b. modificarea funcţionalităţii „pompei de sodium" la hipertensivi poate fi eviden ţiată şi prin creşterea
sodiului înleucocite şi eritrocite
c. S-a demonstrat existenţa alterării meca nismului de cotratransport Li-Na
d. Creşterea cosumului de Na determină scăderea valorilor tensionale deoarece retenţia
concomitentă de apă determină creşterea volumului circulant, cu dis pariţia hipoxiei zonei
juxtaglomerulare Corect: d

4. Hiperreactivitatea vasculară, caracte ristică hipertensivilor, este demonstrată de următoarele,


cu o excepţie; care?
a. Creşterea reactivităţii la angiotensină
b. Creşterea reactivităţii la adrenalină
c. Diminuarea reactivităţii la noradrenalină
d. Creşterea reactivităţii la adrenalină

5. Modificările hipertrofice de la nivelul celulelor musculare ale peretelui arterial sunt întâlnite
cu frecvenţă crescută la nivelul „organelor ţintă": una dintre următoarele este eronat
menţionată:
a. Sistemul arcuat renal
b. Arterele juxtaglomerulare renale
c. Arterele poligonului Willis
d. Arterele intralobulare Corect: ă
6. Stadiul III al fundului de ochi nu prezintă una dintre următoarele:
a. Hemoragii retiniene
b. Edem macular
c. Edem papilar
d. Exsudat Corect: c

7. Printre simptomele cele mai caracte ristice creşterii valorilor tensionale se numără
următoarele, cu o excepţie; care?
a. Scotoame/midesopsii
b. Tinitus
c. Clonus
d. Cefalee occipito-frontală Corect: c

8. Ischemia cerebrală de scurtă durată determină tulburări ale unor funcţii; care dintre următoarele este
menţionată eronat?
a. Tulburări ale respiraţiei
b. Tulburări de vorbire
c. Tulburărir de vedere
d. Tulburări de auz Corect: a

9. Care dintre următoarele nu explică prog nosticul negativ al hipertrofiei ventri culare stângi din
HTA?
a. Scăderea complianţei ventriculare
b. Creşterea rezervei coronariene
c. Scăderea densităţii capilare
d. Creşterea presiunii intracavitare Corect: b

10. Care este cea mai efficientă metodă în deistarea precoce a hipertrofiei ventri culare stângi?
a. Ecocardiografia
b. Electrocardiograma
c. Examenul radilogic al toracelui
d. Examenul clinic Corect: a

11. Care dintre următoarele investigaţii NU este obligatorie la investigarea HTA?


a. Ecocardiografia
b. Examenul fundului de ochi
c. Examenul electrocardiografie
d. Angiografia renală Corect: d

12. Care dintre următoarele nu face parte dintre complicaţiile principale ale hiper tensiunii
arteriale?
a. Cardiopatia ischemică
b. Stanoza arterelor renale
c. Cardiopatia hipertensivă
d. Insuficienţa cardiacă Corect: b

13. HTA este asociată următoarelor posibile efecte nocive la nivel cerebral
a. Atacuri ischemice tranzitorii
b. Hemoragii intracerebrale
c. Encefalopatia hipertensivă
d. Sinuzita hemoragică Corect: d

19. Care dintre următoarele este eronat menţionată între principiile tratamentului hipertensiunii
arteriale?
a. Să fie însoţit de efecte adverse cât mai reduse
b. Să fie început doar după stabilirea cu cer titudine a apariţiei affectării organelor ţintă
c. Să reducă valorile tensionale la valori normale
d. Să permită desfăşurarea unei vieţi normale Corect: b

1. Care dintre următoarele efecte ale propranololuiui nu este real?


a. Scade reninernia
b. Faza rapidă produce blocarea recep torilor beta vasculari
c. Blochează betareceptorii centrului vasomotor Corect: c

2. Care dintre următoarele afirmaţii refe ritoare la rolul eredităţii în HTA nu este adevărată?
a. Sensibilitatea la sare se transmite ereditar
b. Prezenţa cvasi-constantă a hipertensiunii arteriale
c. Există date certe despre aglomerarea familială a afecţiunii la gemenii univi- telini
d. Probabilitatea de a deveni hipertensiv este mai mică ia copilul a doi părinţi hipertensivi decât
la copilul ce provine din părinţi normotensivi
Corect: d

22. Care dintre următorii factori nu pare a fi implicat în dezvoltarea hipertensiunii arteriale?
a. Fumatul
b. Cantităţi moderate de alcool (sub 40 ml/24 ore)
c. Obezitatea
d. Stress-ul Corect: b

1. Care dintre următorii nu face parte dintre factorii consideraţi a genera un prog nostic advers?
a. TAD persistent mai mare de 115 mm Hg
b. Asocierea diabetului zaharat
c. Sexul feminine
d. Fumatul Corect: c

2. Care dintre următoarele modificări ale fundului de ochi nu face parte dintre cele associate
unui grad înalt (III, IV) al retinopatiei hipertensive?
a. Prezenţa de hemoragii retiniene
b. Semnul SALUS-GUNN
c. Prezenţa edemului papilar
d. Prezenţa de exsudate retiniene Corect: b

3. Care dintre următoarele nu face parte dintre hipertensiunile cu debit cardiac crescut?
a. Cu hipertrofia VS
b. HTA prin boli arteriale renale
c. HTA sistolică
d. HTA din nefropatiile parenchimatoase Corect: a

4. Care dintre următoarele nu face parte dintre dovezile ce susţin intervenţia sistemului nervos
simpatico în HTA?
a. Progeniturile hipertensive ale unor pă rinţi hipertensivi
b. Diminuarea excreţiei de sodium în timpul stress-ului
c. Diminuarea importantă a rezistenţei vasculare la nivelul antebraţului, în timpul stress-ului
d. Valori plasmatice crescute ale nore- pinefrinei
Corect: a
27. Un-exces cronic al uneia dintre urmă toarele poate genera HTA, cu o excepţie; care?
a. Aldosteron
b. Acetilcolină
c. Rennină
d. Angiotensină I Corect: b

I
INSUFICIENŢA CARDIACĂ CRONICĂ
1. Care dintre următoarele afirmaţii refe ritoare la ejecţia sângelui din ventriculul stâng în
insuficienţa cardiacă este eronată?
a. se face cu o foiţă mai mică
b. timpul de ejecţie scade
c. cantitatea este redusă
d. cantitatea este crescută Corect: b

2. Care dintre următoarele afirmaţii re feritoare la dilataţia fibrelor miocardice în insuficienţa


cardiacă este eronată?
a. Dilataţia iniţială şi moderată este un fenomen de autocompensare
b. Dilataţia excesivă nu se însoţeşte de o creştere suplimentară a forţei de con tracţie
c. Dilataţia cardiacă este precedată de hipertrofie
d. Dilataţia nu apare dacă bolnavul dezvoltă iniţial compensarea hemodi- namică prin hipertonie
simpatică Corect: b

3. Hipertonia simpatică este însoţită de multiple modificări; una dintre urmă toarele nu este
adevărată; care?
a. Creşterea activităţii adenilciclazei
b. Creşterea dromotropismului
c. Creşterea tontropismului
d. Creşterea cronotropismului Corect: a

4. Care dintre unnătoarele nu face parte dintre modificările produse de hipoxia renală ?
a. Creşterea secreţiei de renină
b. Hiperaldosteronismul secundar
c. Apariţia edemelor
d. Vasodilataţia generalizată Corect: b

5. în formele de insuficienţă cardiacă cu stază interstiţială pulmonara severă poate apărea mai
frecvent:
a. Hidrotorax stâng
b. Hidrotorax drept
c. Ascită
d. Exsudat pleural bilateral Corect: b

6. Diagnosticul insuficienţei cardiace se vere presupune existenţa unor modificări evidenţiabile


paraclinic; care dintre următoarele este greşit menţionată?
a. Index cardiac egal sau mai mare de 1 1/ minut
b. Pa02 < 55 mm Hg
c. Presiunea end-diastolică în ventriculul stâng >12 mm Hg
d. Rapoit P.E.P./L.V.E.T. = 0,7 Corect: c

7. Care dintre următoarele nu face parte dintre cauzele frecvente ale insuficienţei cardiace?
a. Suferinţele pulmonare cronice
b. valvulopatiile cronice
c. cardiopatia ischemică
d. miocardite Corect: b

8. Care dintre următoarele explicaţii re feritoare la oitopnee nu este adevărată?


a. scade întoarcerea venoasă, diminuând astfel lucrul mecanic al ventriculului stâng
b. randament maxim al diafragmului în poziţie şezândă
c. posibilitatea de a utiliza maxim muşchii respiratori accesori
d. apare în stadiile iniţiale ale insuficienţei cardiace
Corect: b

9. Care dintre următoarele criterii menţio nate reprezintă dovada eficacităţii şi lip sei de efecte
adverse a terapiei digitalice?
a. Apariţia tahicardiei joncţionale
b. Scăderea frecvenţei aiurii ventriculare
c. Creşterea frecvenţei aiurii ventriculare
d. Apariţia blocului A-V gradul III Corect: b

2. Care dintre următoarele efecte ale diu reticelor nu este util în tratamentul insuficienţei
cardiace?
a. reducerea edemelor
b. reducerea volumului intracardiac
c. hipopotasemia
3. reducerea stazei venoase Corect: c

4. Care dintre următorii factori nu face parte dintre cei care împiedică umplerea cardiacă?
a. bredicardia excesivă
a. tahiaritmiile cu ritm înalt
b. mixomul atrial
c. cardiomiopatiile restrictive Corect: a

2. Care dintre următorii factori nu face patte dintre cei care suprasolicită cordul?
a. insuficienţele valvulare
b. bradicardia
c. HTA
d. Stenozele valvulare Corect: b

3. Care dinte următoarele nu face parte • dintre cauzele de suprasolicitare de volum?


a. hipervolemia
b. hipovolemia
c. şunturile arterio-venoase
d. hipeitiroidia Corect: b

4. Care dintre următoarele nu face parte dintre determinanţii funcţiei cardiace ?


a. presarcina
b. temperatura miocardului
c. postsarcina
d. contractilitate Corect: b

5. Care dintre următoarele nu face parte dintre fazele ciclului cardiac ?


a. ejecţia
b. relaxarea izo volumetrică
c. umplerea ventriculara
d. relaxarea izovolumică Corect: b

ENDOCARDITA BACTERIANĂ SUBACUTĂ


1. Care dinte următoarele nu face paite dintre zonele pe care se grefează infecţia?
a. zone cu frecare crescută
b. valve anterior afectate
c. structuri anatomice Îndemne
d. zone cu vascularizaţie redusă Corect: c

2. Care dintre următoarele nu face parte dintre semnele endocarditei bacteriene subacute?
a. frisoane
b. sufluri cardiace noi sau schimbarea ca racterelor suflurilor vechi
c. prezenţa nodulilor Osler
d. prezenţa nodulilor Meynet Corect: b

3. Care dinte următoarele investigaţii are cea mai mare specificitate şi pondere pentru
diagnosticul endocarditei bacte riene subacute?
a. creşterea VSH-ului
b. hemocultura
c. ecocardiografia
d. creşterea gammablobulinelor Corect: b
4. Care dintre următoarele situaţii clinice trebuie să ne facă să suspicionăm instalarea unei
endocardite bacteriene subacute?
a. Febră cu polachiurie şi disurie
b. Febră la un bolnav cu o valvulopatie cunoscută
c. Apariţia de peteşii la un bolnav care de mai mulţi ani avea gingivoragii repetate
d. Prezenţa unui suflu cardiac care dispare la efort
Corect: b

5. In care dintre următoarele situaţii nu este indicat tratamentul chirurgical în endo cardita
bacteriană subacută?
a. embolii pulmonare sau sistemice repetative
b. îh formele rezistente la tratament antibiotic
c. apariţia insuficienţei cardiace acute prin rapturi de cordaje tendinoase
d. prezenţa insuficienţei cardiace de grad înalt (clasa IC NYHA), de cauză ischemică Corect: b

1. Care dintre următoarele nu face parte din tabloul clinic clasic al endocarditei bacteriene
subacute?
a. frisoane
b. dureri în hipocondrul drept
c. nodulii Osler
d. subfebra/febra

2. Hemoculturile pot fi negative în en- docardita bacteriană subacută din urmă toarele cauze, cu
o excepăie; care?
a. înaintea iniţierii terapieie antibiotice
b. endocardita abacteriană
c. mediu de cultură inadecvat
d. endocardita abacteriană Corect: a

3. Care dintre următoarele afirmaţii refe ritoare la evoluţia endocarditei bacteri ene subacute
este falsă?
a. complicţiile agravează evoluţia clinică
b. vindecare în 7-10% din cazuri
c. vindecare în 70-90% din cazuri
d. recidivele pot apărea la 6-10% dintre bolnavi
Corect: b

9. Algoritmul diagnosticului pozitiv de endocardită bacteriană subacută presu pune una dintre
următoarele variante, cu o excepţie; care?
a. 1 criteriu major şi 3 criterii minore
b. 3 criterii minore
c. 2 criterii majore
d. 5 criterii minore Corect: b

1. Care dintre următorele nu face paite dintre criteriile majore de diagnostic pozitiv al
endocarditei bacteriene subacute?
a. hemoculturi ozitive permanente (la interval de 12 ore)
b. dovada ecocardiografică a afectării endocardice
c. febra
d. prezenţa hemoculturilor pozitive (cu microorganism tipic la două determinări diferite)
Corect: c

ENDOCARDITA REUMATISMALĂ
1. Agentul etiologic al endocarditei reuma tismale este:
a. Stafilococul auriu
b. Streptococul viridans
c. Pneumococul
d. Streptococul beta hemolitic de grup A Corect: d

2. Care dintre următoarele valvulopatii ge nerate de endocardita reumatismală se instalează


prima?
a. Stenoza mitrală
b. Insuficienţa mitrală
c. Insuficienţa aortică
d. Stenoza aortică Corect: c
3. Care dintre următoarele manifestări nu face parte dintre semnele specifice carditei
reumatismale?
a. asurzirea zgomotelor cardiace
b. prezenţa frecăturii pericardice
c. suflu holosistolic apical
d. suflu holosistolic în focarul aortic, cu iradiere pe carotide
Corect: b

4. Care dintre următoarele nu face parte dintre criteriile majore de diagnostic al reumatismului
articular acut?
a. poliartrita
b. coreea
c. poliartralgiile
d. eritemul marginat Corect: c

1. Care dintre următoarele criterii este obligatoriu pentru diagnosticul de reu matism articular
acut?
a. febra
b. artralgia
c. prezenţa dovezii infecţiei streptococe (în prezent sau în antecedente recente)
d. valori crescute ale reactanţilor de fază acută Corect: c

2. Membrana celulară streptococică conţine antigene prezente şi la nivelul următoa relor, cu o


excepţie; care?
a. tegumentelor
b. sistemului nervos central
c. mucoasei bucale
d. endocardului valvular Corect: c

3. Care dintre următoarele nu face parte dintre caracteristicile poliartritei reumatismale?


a. tumor
b. rigor
c. calor
d. dolor Corect: h
4. Care dintre următoarele nu face parte dintre criteriile minore ale reumatismului articular
acut
a. coreea
b. artralgiile
c. febra
d. VSH crescut Corect: a

5. Care este valoarea titrului ASLO necesară pentru susţinerea diagnosticului de RAA la un
copil?
a. peste 330 U Todd
b. peste 250 U Todd
c. peste 3300 U Todd
d. peste 33 U Todd Corect: a

PERICARDITE
1. Care dintre următoarele atribute stetacus- tice nu caracterizează frecătura pleurală?
a. zgomot superficial
b. accentuat prin apăsarea stetoscopului
c. „călare" pe zgomotele cardiace
d. accentuat în expir Corect: b

2. Care dintre următoarele date clinice e greşit menţionată în asocierea cu pericar- dita
exsudativă?
a. dispneea este accentuată de poziţia genu- pectorală sau „a rugăciunii mahomedane"
b. datele clinice variază în raport cu can titatea revărsatului
c. la inspecţie, în condiţiile unui exsudat abundent, este prezentă staza jugulară
d. matitatea cardiacă este crescută Corect: a

3. Care dintre următoarele afecţiuni nu se însoţeşte de apariţia pulsului paradoxal?


a. pericardita cu lichid abundent
b. şoc
c. pneumopatii obstructive cu defect de complianţă
d. sindromul hiperkinetic Corect: b
4. în care din următoarele derivaţii supra- denivelare a segmentului ST nu suge rează
pericardita acută
a. DI
b. D III
c. V2
d. DII Corect: c

5. Care dintre următoarele modificări ra- diologice nu face parte dintre cele care dau aspectul
clasic, de cord „în carafă"?
a. Prezenţa semnelor de stază pulmonară
b. Lărgirea importantă a arcului median
c. Dispariţia butonului aortic
d. îngroşarea pediculului vascular Corect: a

6. Peiicardita constrictivă se însoţeşte de instalarea insuficienţei cardiace hipodias- tolice; care


dintre următoarele nu face parte dintre semnele specifice acesteia?
a. Prezenţa edemelor gambiere
b. cardiomegalia cu semn Harzer prezent
c. prezenţa j'ugufarefor turgescente
d. prezenţa hepatomegaliei Corect: b

ESOFAGITA CRONICĂ PEPTICĂ ŞI HERNIA TRANSHIATALĂ


1. Care din următorii factori nu face paite dintre mecanismele fiziologice antireflux?
1. sfincterul esofagian inferior
2. partea crurală a diafragmului
3. creşterea presiunii intraabdominale
4. unghiul cardio-tuberozitar Corect: c

1. Care dintre următoarele nu face paite dintre simptomele esofagitei cronice peptice?
5. disfagia
6. epigastralgiile
7. pirozisul
8. regurgitaţiile Corect: c
1. Examenul radiologie baritat este util în diagnosticul esofagitei peptice cronice deoarece poate
evidenţia diverse modi ficări; care dintre următoarele este greşit menţionată?
9. eventuala prezenţă şi dimensiunile her niei hiatale
10. eventuala stenozare a esofagului inferior
11. prezenţa refluxului gastro-esofagian
12. modificări specifice etiologiei esofagitei peptice cronice
Corect: b

4. în cazul herniei hiatale pot apărea diverse complicaţii; care dintre urmă toarele este eronat
menţionată?
anemia megaloblastică
cancerul esofagian
ulcerul esofagian
esofagita peptică cronică Corect: a

.5. Care dintre următoarele nu favorizează refluxul gastro-esofagian?


a. spasmul piloric
b. spasmul cardiei
c. brahiesofagul
d. deschiderea unghiului cardio-tuberozitar Corect: b

1. Care dintre următoarele modificări nu este decelată de examenul baritat?


a. prezenţa refluxului gastro-esofagian
b. prezenţa şi dimensiunile herniei hiatale
c. modificările incipiente de esofagită peptică
d. semne directe de esofagită peptică Corect: c

2. Care dintre următoarele nu face parte dintre medicamentele utilizate în trata mentul
esofagitei peptice cronice?
a. pantoprazolul
b. sucralfatul
c. omeprazolul
d. oxprenololul Corect: b
ULCERUL GASTRO-DUODENAL
1. Care dintre următoarele nu face paite dintre factorii de mediu incriminaţi în etiologia
ulcerului gastro-duodenal ?
a. băuturile alcoolice
b. fumatul
c. alimentele prăjite
d. orarul regulat al meselor Corect: d

2. Care dintre următoarele medicamente nu este asociat ulcerogenezei?


a. corticosteroizii
b. acidul acetilsalicilic (aspirina)
c. atropina
d. antiinfiamatoarele nesteroidiene (fenil- butazonă, indometacin)
Corect: c

3. Care dintre următoarele complicaţii este întâlnită doar extrem de rar în ulcerul duodenal?
a. Perforaţia
b. malignizarea
c. penetrarea în pancreas
d. hemoragia digestivă superioară Corect: b

1. Care dintre următoarele investigaţii este mult mai importantă şi din această cauză obligatorie
în ulcerul gastric, spre deosebire de localizarea duodenală a bolii ulceroase?
a. examenul radiologie baritat
b. hemoragiile oculte în scaun
c. examenul endoscopic
d. chimismul gastric Corect: c

5. Acroleina este produsă de creşterea temperaturii grăsimilor la peste:


a. 99 grade Celsius
b. 110 grade Celsius
c. 44 grade Celsius
d. 11 grade Celsius Corect: b

CANCERUL COLO-RECTAL
1. Care dintre următoarele afecţiuni nu face parte dintre argumentele în favoarea factorului
genetic în etiologia cancerului colo-rectal?
a. sindromul Peutz-Jegers
b. sindromul Turcot
c. boala Rendu-Osler
d. sindromul Gartner Corect: c

2. Care dintre următoarele manifestări nu face parte din tabloul clinic uzual al cancerului acolo-
rectal?
a. Scăderea ponderală lentă
b. scaune frecvente apoase
c. scaun neformat, cu prezenţă de sânge
d. scaun deschis la culoare, lucios Corect: b

3. Care dintre următoarele modificări radio- logice decelate la irigoscopie este cea mai înalt
sugestivă pentru cancerul colo-rectal?
a. hipotonie generalizată a colonului
b. îngustarea lumenului în „cotor de măr"
c. prezenţa unei adânci haustraţii
d. colonul transvers mult alungit, dispus „în ghirlandă"
Corect: b

4. Care dintre următoarele examene paclinice hematologice este cel mai util îh supravegherea
recidivelor postoperatorii ale cancerului acolo-rectal?
a. antigenul careino-embrionar
b. VSH-ul
c. lactic dehidrogenaza
d. bilirubinemia Corect: a

BOALA CROHN
1. Care dintre următoarele atribute ale inflamaţiei nu este caracteristică bolii Crohn?
a. Fibrozantă
b. Granulomatoasă
c. Necrozantă
d. Specifică Corect: b

1. Leziunile specifice bolii Croim pot fi prezente la nivelul următoarelor segmente ale tubului
digestiv, cu o excepţie; care?
a. ileon
b. faiinge
f fpr
c. colOii Corect: b

3. Care dintre următoarele modificări pa- raclinice nu se întâlnesc în boala Crohn?


a. anemie
b. creşterea VSH-ului
c. hipocalcemie
d. creşterea sideremiei Corect: b

1. Care dintre următoarele nu face parte dintre complicaţiile bolii Crohn?


a. stenozele
b. megaileonul toxic
c. abcesele
d. fistulele Corect: b

HEPATITE CRONICE
1. Care dintre următoarele virusuri hepa- titice este însoţit de un procent neglijabil de
cronicizări?
a. VHD
b. VHC
c. VHB
d. VHA Corect: b

1. Patogenia autoimună a hepatitei cronice active este dovedită de prezenţa auto- anticorpilor;
care dintre următor: î este corect menţionat?
e. anti-canalicule biliare
f. anti-lipoproteine din membrana hepatocitului
g. anti-mitocondriali
h. anti-membrană bazală glomerulară Corect: b

1. Pentru stabilirea tipului de hepatită cro nică este obligatorie efectuarea uneia dintre
următoarele investigaţii
i. puncţia biopsică hepatică
j. tomografia computerizată
k. dozarea transaininazelor
l. electroforeza Corect: a

4. Sindromul hepatopriv este caracterizat de variate modificări; care dinte urmă toarele nu face
parte dintre acestea?
a. Scăderea proconveriinei (factorul V)
b. hiposerinemie
c. creşterea fracăiunii esterificate a coles terolului
d. scăderea proteinemiei Corect: c

CIROZE HEPA TICE


1. Care dintre următoarele componente sanguine au valori crescute în ciroza hepatică?
a. estradiolul
b. glicemia
c. colesteralemia
d. proteinemia Corect: a

2. Care dintre următoarele modificări vizibile la inspecţie nu orientează spre etiologia etanolică a
unei ciroze?
a. hipertrofia glandelor parotide
b. retracţia aponevrozei palmare
c. rinoiima
d. icterui sever, prelungit Corect: b

3. Care dintre următoarele imunoglobuline are valon specifice în ciroza biliară?


a. IgA
b. IgG
c. IgM
d. IgE Corect: c

4. Care dintre următoarele nu este carac- texistică pentra ciroza biliară?


a. Creşterea fosfatazei alcaline
b. Creştei-ea marcată a bilimbinei
c. Creşterea colesterolemiei
d. Creşterea IgA Corect: b
COLECISTITA CRONICĂ, LITIAZICĂ ŞI NELITIAZICĂ
1. Care'dintre următoarele nu face parte dintre caracterele specifice ale durerii din colecistita
litiazică?
a. se calmează după ingestia de alimente, în special prăjeli
b. sediul dominant: hipocondrul drept
c. iradiere caracteristică: subscapular drept şi Ia nivelul articulaţiei scapulo-hume- rale drepte
d. colicativă Corect: a

2. Care dintre următoarele date oferite de examenul ecografic nu este reală?


a. calculii se evidenţiază ca imagini hi- perecogene
b. calculii mai mici de 1 cm nu pot fi evidenţiaţi
c. pereţii colecistului sunt de grosime crescută, hiperecogeni
d. calculii au „con de umbra" posterior Corect: b

3. Care dinte următoarele nu este obligato rie pentru diagnosticul pozitiv de cole cistita cronică
litiazică?
a. durerea colicativă
b. febra
c. examenul ecografic cu modificări caracteristice
i oolecitografie cu modificări caracteristice
Corect b

4. Evoluţia colecistitei cronice nelitiazice poate fi marcată de complicaţii diverse; care dintre
următoarele este eronat menţionată?
a. episoade de angiocolitâ
b. pancreatita cronică
c. malabsorbţia secundară diareei cronice
d. litiaza veziculară Corect: c

PANCREATITA CRONICĂ
1, Care dintre următoarele nu face parte dinte caracteristicile pancreatitei cronice?
a. Prezenţa sclerozei intestiţiale
b. Prezenţa calcificărilor pancreatice
c. vindecare spontană
d. prezenţa insuficienţei pancreasului ex.:- crin cu malabsorbţie Corect: c

1. Care dintre următoarele manifestări clinice nu este caracteristică pancreatitei cronice?


a. scaune steatoreice
b. prezenţa de balonări abdominale
c. durere epigastrică, în „bara"
d. ileus paralitic Corect: b

2. Proba de digestie evidenţiază mai multe tipuri de modificări; care dintre urmă toarele este
eronat menţionată?
a. Prezenţa fibrelor musculare cu nuclei şi striaţii
b Prezenţa amidonului digerabil
i. Absenţa lipidelor
a. Prezenţa lipidelor în cantitate crescută Corect: c

1. în pancreatita cronică este posibil să fie prezente următoarele modificări paradi - nice, cu o
excepţie; care?
a. amilazemie crescută
b. steatoree (peste 7 g lipide în scaun/zi)
c. curbă de tip diabetic a testului de toleranţă la glucoză (hiperglicemia provocată)
d. creşterea importantă a insulinemiei Corect: b

CANCERUL PANCREATIC
1. Tabloul clinic al cancerului pancreatic este polimorf; una dintre următoarele este eronat
menţionată; care?
a. Creşterea în greutate
b. durere intensă, agravată postprandial şi noaptea
c. icterul de tip obstractiv, mecanic
d. scaune decolorate Corect: a

2. Care dintre următoarele tipuri de adenopatie este caracteristică cancerului de pancreas?


a. Inghinală
b. Axilară
c. latero-cervicală
d. supraclaviculară stângă (Virchow-Troisier) Corect: b

3. Cancerul pancreatic se asociază cu unele modificări vasculare; care dintre acestea impune
investigaţii pentru decelarea sa?
a. Obstrucţiile arteriale acute
b. tromboflebita superficială migratorie
c. arteriopatiile obliterante
d. vasodilataţie generalizată, importantă Corect: b

GLOMERULONEFRITE ACUTE
1. Care dintre următoarele nu face paite dintre manifestările glomemlo-nefritelor acute?
a. hipertensiunea arterială
b. proteinuria
c. edemele
d. diminuarea capacităţii de concentrare a urmii
Corect: b

2. Glomerulonefrita acută post-strepto- cocică nu se asociază cu una dintre următoarele; care?


a. hipotensiunea arterială
b. prezenţa edemelor
c. oligurie
d. proteinurie importantă Corect: a

1. Care dintre următoarele modificări urinare certifică afectarea glomerulară?


a. hematuria
b. leucocituria
c. prezenţa cilidrilor leucocitari
d. prezenţa cilindrilor hematiei Corect: b

2. "Intervalul de latenţă dintre infecţia streptococică şi apariţia glomemlo- nefritei acute post-
streptococice este de
a. 1-6 zile
b. 7-21 zile
c. 27-71 zile
d. 4-7 săptămâni Corect: b

GLOMERULONEFRITE CRONICE
1. Care dintre următoarele afirmaţii refe ritoare la glomerulonefritele cronice nu este adevărată?
a. pot fi primitive
au o evoluţie auto-limitată
pot fi secundare unor afecţiuni sistemice
au o evoluţie ireversibilă spre insu ficienţa renală cronică
Corect: b

1. Glomerulonefritele cronice pot fi secundare unor colagenoze, cu o excepţie; care?


a. sclerodeimia
b. lupusul eritematos sistemic
c. periarterita nodoasă
d. sindromul Sjogren Corect: b

2. Aspectul macroscopic al rinichilor este similar, indiferent de tipul histologic al afectării; care
dintre următoarele nu face parte dintre modificările comune?
a. rinichi de volum crescut
b. suprafaţă cu frecvente granulaţii
c. culoare palidă
d. rinichi de volum redus Corect: a

3. Termenul de glomerulonefrită focală de fineşte


a. afectarea tuturor glomerulilor
b. afectarea doar a unora dintre glomeruli
c. afectarea doar a unei porţiuni din glomeruli
d. prezenţa „semilunelor" Corect: b

SINDROMUL NEFROTIC
1. (.'arc dintre următoarele este obligatorie pentru diagnosticul de sindrom nefrotic
a. o proteinurie mai mare de 150 mg/24 ore
b. o proteinurie mai mare de 3 g/24 ore
c. o proteinurie mai mică de 2 g/24 ore
d. prezenţa hipolipemiei Corect: b

2. Care dintre următoarele nu determină sindrom nefrotic?


a. tromboza venei renale
b. tromboza arterei renale
c. pericardita constrictivă
d. glomeruloscleroza diabetică Corect: b

3. Care dintre următoarele colagenoze nu determină sindrom nefrotic?


a. sindromul Sjogren
a. lupusui critematos sistemic
b. sclerodermia
c. dermatomiozita Corect: a

4. Care dintre următoarele adjective nu e caracteristic pentru edemul din sindro mul nefrotic
a. moale
b. alb
c. cald
d. nedureros Corect: b

PIELONEFRITA ACUTĂ
1. Care dintre următoarele nu face parte dintre factorii favorizanţi ai pielone fritelor acute?
a. refluxul vezico-ureteral
b. staza urinară
c. micţiunea post-coitală
d. afecăţiuni generale ce scad imunitatea generală
Corect: c

2. Care dintre următoarele nu face parte din tabloul clinic al pielonefritei acute?
a. polachiuria
b. prezenţa de urini hipocrome limpezi
c. durere lombară
d. frisoane Corect: b

1. Care dintre următoarele afectări ale funcţiei renale apare precoce şi constant în pielonefrita
acută?
a. retenţia azotată
b. diminuarea capacităţii de diluţie a rinichiului
c. diminuarea capacităţi de concentrare a rinichiului
d. necroza papilară Corect: c

2. Care dintre porţiunile rinichiului se infectează cel mai uşor?


a. capsula rinichiului
b. medulara renală
c. coiticala renală
d. bazinetul Corect: b

PIELONEFRITA CRONICĂ
1. Care dintre următoarele nu reprezintă o modificare frecventă şi specifică a urinii în
pielonefrita cronică?
a. bacteriuria
b. leucocituria
c. prezenţa de cilindri leucocitari
d. hematuria macroscopică Corect: d

2. Pentru diagnosticul de pielonefrită cronică nu este necesară prezenţa uneia dintre


următoarele; care?
a. hipostenuria
b. bacteriuria
c. leucocituria
d. prezenţa cilindrilor hematiei Corect: b
3. Care dintre următoarele nu face parte dintre antibioticele frecvent utilizate în tratamentul
pielonefritei cronice?
ă. Norfloxacina
a. Biseptol
b. Negram
c. Neomicina Corect: b

1. Care dintre următoarele nu face parte din tabloul clinic al pielonefritei cronice?
a. Colica nefretică
b. disuria
c. polachiuria
d. discrete dureri lombare Corect: a

REUMATISMUL ARTICULAR ACUT


a. Reumatismul articular acut este o boală inflamatorie ce poate afecta următoarele organe, cu o
excepţie; care?
b. Articulaţiile
c. cordul
d. sistemul nervos central
e. plămânii Corect: d

2. Care dintre următorii germeni reprezintă agentul etiologic al reumatismului articular acut?
a. streptococul alfa hemolitic
b. streptococul beta hemolitic
c. streptococul gamma
d. streptococul viridans Corect: b

3. Care dintre următoarele modificări nu apare în cazul miocarditei?


a. Prezenţa tahicardiei neconcordantă cu febra
b. asurzirea zgomotelor cardiace
c. fenomene de insuficienţă cardiacă
d. frecătura perieardică Corect: b
4. Care dintre următoarele adjective nu este specific eritemului marginat?
a. Erupţie fugace
b. Erupţie nedureroasă
c. Erupţie nepruriginoasă
d. Erupţie persistentă pe durata bolii Corect: b

POLIARTRITA REUMATOIDĂ
1. Care dintre următoarele atribute nu ca racterizează poliaitrita reumatoidă?
a. Afecţiune cronică'
b. Afecţiune proliferativă
c. Afecţiune acută
d. Afecţiune inflamatoiie Corect: c

2. Factorul este cel mai frecvent un an ticorp de tip:


a. IgG
b. IgM
c. IgA
d. IgD Corect: b

3. Care dintre următoarele nu face parte dintre modificările specifice fazelor avansate ale
poliartritei reumatoide?
a. atrofii musculare
b. osteoliză subcondrală
c. îngroşarea sinovialei
d. hipertrofia musculară Corect: a

4. Care dintre următoarele nu face parte dintre modificările caracteristice sindro mului Felty?
a. febră
b. splenomegalie
c. neutropenie
d. eozinofilie Corect: b
5. Care dintre următoarele nu face parte dintre criterii ARA pentru diagnosticul poliartritei
reumatoide?
a. tumefierea a cel puţin 3 articulaţii (ob servată de medic), timp de cel puţin 6 săptămâni
b. redoare matinală cu durată de cel puţin o oră, prezentă de cel puţin 6 săptămâni
c. tumefierea asimetrică a articulaţiilor
d. prezenţa nodulilor reumatoizi Corect: c

SPONDILITA ANCH1LOZANTĂ
1. Care dintre atribute nu caracterizează spondilita ankilozantă?
a. boală inflamatorie
b. evoluţie spre fibroză cu ankiloză
c. afectare predominantă a coloanei vertebrale
d. afectare iniţială a articulaţiilor stemocostale Corect: b

1. Care dintre următoarele structuri nu face parte dintre ţintele procesului in flamator?
e. periostul
f. ţesutul fibros al capsulei articulare
g. zonele de inserţie pe os a ligamentelor, fasciilor, aponevrozelor
h. tegumentul Corect: b

1. Care dintre următoarele atribute ale durerii nu este caracteristică spondilitei ankilozante?
i. apare în a doua jumătate a nopţii
j. se ameliorează după efort
k. debut lombosacrat
l. iradiere caracteristică până în vertex Corect: b

1. Care dintre următoarele modificări ra- diologice reprezintă principalul criteriu de diagnostic
radiologie al spondilitei ankilozante?
m. Modificări de spondilartroză cervicală
n. Cifoză toracală
o. Sacroileită bilaterală
p. rectitudinea coloanei vertebrale Corect: c
LUPUSUL ERITEMATOS SISTEMIC
]. Care dintre următoarele afirmaţii referi toare la evoluţia clinică a lupusului eritematos sistemic
nu este adevărată?
a. mai frecvent femeie tânără
b. prezenţa unei erupţii faciale caracteris tice „in vespertilio"
c. ankiloze ale articulaţiilor mari
d. prezenţa afectării renale Corect: c

1. Celula L.E. este la origine:


a. plasmocit
b. neutrofil
c. monocit
d. eozinofil Corect: b

2. Care dintre următoarele anomalii hema tologice nu se întâlnesc în mod normal în lupusul
eritematos sistemic?
a. leucocitoză
b. limfopenie
c. leucopenie
d. trombocitopenie Corect: a

3. Dintre următoarele anomalii hematolo gice, una nu este caracteristică pentru lupusul
eritematos sistemic; care?
a. anticorpii an ti AND dubli catenar
b. reacţie VDRL fals pozitivă
c. anticorpi anti - Sm
u testul transformării limfoblastice - pozitiv Corect b

5. Care dintre următoarele nu face parte dintre ciiteriile de apreciere ale efica cităţii terapiei?
a. scăderea intensităţii manifestărilor acute
b. creşterea complementului serie
c. resorbţia exsudatului
d. normalizarea tensiunii arteriale Corect: b