Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea din Bucureşti / Facultatea de Geografie

DOMENIUL: GEOGRAFIE
PROGRAM DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT:
GEOMORFOLOGIE ŞI CARTOGRAFIE CU ELEMENTE DE CADASTRU Anul I, semestrul 1
Anul universitar: 2018-2019
Disciplina: SISTEMUL CADASTRAL IN ADMINISTRATIA LOCALA

REFERAT
TEMA: Utilizarea datelor cadastrale grafice şi textuale în zone urbane
MODULUL 1 - IMOBILIAR

1. Georeferenţierea planşei/planselor la scara 1:500, în format digital **.tif, din municipiul Bucureşti, vectorizarea în
AutoCAD a unui sector cadastral, numerotarea punctelor de pe contur, extragerea într-un inventar a coordonatelor
acestor puncte, calculul suprafeţei totale a sectorului cadastral;
2. Vectorizarea imobilelor şi parcelelor din sectorul cadastral, completarea adreselor poştale prin copierea numerelor
trecute pe plan, efectuarea numerotării cadastrale a imobilelor şi parcelelor, determinarea suprafeţelor şi întocmirea
unui tabel cu acestea;
3. Vectorizarea construcţiilor permanente existente pe plan, numerotarea lor, calculul suprafeţelor, completarea
desenului cu elemente de cartare imobiliară;
4. Utilizarea adresei: http://www.gisportal.ro/Bucuresti/index.html pentru vizualizarea zonei de lucru şi tipărirea
acesteia astfel încât să poată fi identificate adresele poştale;
5. Utilizarea adresei: http://www.bing.com/maps/ pentru vizualizarea în modul “Aerial” şi “Bird’s eye a zonei studiate”;
6. Utilizarea aplicaţiei web: http://maps.google.com/ pentru vizualizarea imobilelor pe fotografiile Google şi trimiterea unui
e-mail unui prieten cu un link la harta sectorului cadastral;
7. Completarea formularului “Fişa bunului imobil” (elemente specifice sistemului informaţional al fondului imobiliar - 1
exemplar);
8. Întocmirea “Planului de amplasament şi delimitare a imobilului” (1 proprietate);
9. Completarea Extrasului de Carte Funciară pentru informare (1 imobil);
10. Realizarea Planului digital pe layere, respectând semnele convenţionale şi tipurile de scriere în vigoare.
11. Exploatarea zonei de lucru folosind http://www.openstreetmap.org/, exporturi de date.

MODULUL 2 - BAZA DE DATE CADASTRALE

1. Introducerea datelor cadastrale utilizate într-o aplicaţie realizată în Microsoft Access pentru a putea obţine diferite tipuri
de rapoarte.
2. Legarea bazei de date cu planul digital în AutoCAD, efectuarea de interogări, ataşarea unei fotografii a unui imobil la baza
de date, obţinerea de rapoarte.

NOTǍ: Referatul va fi predat înainte de susținerea examenului, atât sub formă digitală, cât şi tipărit, în dosar.

STUDIU
TEMA: Analiză privind evidența proprietăților la nivelul primăriilor
Realizați un studiu al serviciilor de cadastru din cadrul primăriilor a 3 localități dintr-un județ al României (reședința de județ,
oraș, comună) - organigrama, atribuții, legătura cu alte servicii și departamente, registrul agricol (10 pagini / format digital
*.docx, *.pdf si *.ppt). Faceți o analiză la nivel de județ privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară demarat de
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) în scopul înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat
de cadastru și carte funciară. Prezentați date statistice privind imobilele gestionate de sistemul informatic “e-Terra” şi
accesați on-line baza de date spațiale “Imobile ANCPI” .

NOTǍ: Studiul va fi predat sub formă digitală și va fi sustinut în fața colegilor începând cu săptămâna a 8-a.

Titular: Prof.univ.dr.ing Gheorghe BADEA


Departamentul de Topografie şi Cadastru, Facultatea de Geodezie

1/1