Sunteți pe pagina 1din 6

Codul etic al consilierilor şcolari

Consilierii şcolari sunt persoane specializate în intervenţia psihologică pentru


probleme specifice domeniului şcolar. Consilierul şcolar acordă asistenţă persoanelor în
procesul de creştere şi dezvoltare, utilizând competenţele şi abilităţile propri în beneficiul
celui consiliat.
Codul etic al consilierilor şcolari cuprinde principiile etice care stabilesc şi menţin
standardele legate de colaborare, integritate şi profesionalism în activitatea de consiliere
şcolară şi clarifică responsabilităţile profesioniştilor în acest domeniu.
Astfel, codul etic al consilierilor şcolari:
• Reprezintă un ghid de practică etică pentru toţi consilierii şcolari, indiferent de
nivelul pregătirii, populaţia deservită sau statutul de membru al unei asociaţii
profesionale;
• Oferă repere de autoevaluare şi interevaluare cu privire la responsabilităţile
consilierilor şcolari faţă de clienţi, părinţi, colegi şi alţi specialişti, şcoală şi
comunitate, cât şi faţă de ei înşişi şi faţă de profesia de consilier;
• Informează persoanele şi instituţiile care beneficiază de serviciile consilierilor
şcolari în legătură cu practicile de consiliere şi comportamentul profesional
adecvat.

Principiile care stau la baza codului etic al consilierilor şcolari

• Fiecare persoană are dreptul la respect şi demnitate ca fiinţă umană şi la


servicii de consiliere care respectă unicitatea persoanei, convingerile, credinţele şi
valorile sale, fără discriminări de vârstă, etnie, sex, rasă, religie, orientare sexuală,
statut marital sau statut socio-economic.
• Fiecare persoană are dreptul la auto-determinare şi auto-dezvoltare.
• Fiecare persoană are dreptul de a alege precum şi responsabilitatea pentru scopurile
atinse.
• Fiecare persoană are dreptul la intimitate şi ca urmare este îndreptăţită să se aştepte ca
relaţia consilier-consiliat să fie în concordanţă cu toate legile, politicile şi standardele
etice referitoare la confidenţialitate.

Responsabilităţile consilierilor şcolari ce derivă din principiile descrise mai sus

A. Responsabilităţi faţă de elevi.


A1. Generale
Consilierul şcolar:
a) Are ca primă responsabilitate clientul - persoana consiliată, pe care îl va trata cu
respect, ca individ unic.
b) Este preocupat de nevoile educaţionale, de carieră, emoţionale şi
comportamentale ale clientului, pe care îl încurajează să-şi dezvolte la maxim
potenţialul
c) Evită să încurajeze în mod conştient acceptarea de către client a unor valori, planuri,
decizii, convingeri şi stiluri de viaţă ce aparţin sau reprezintă opţiuni ale consilierului.

1
A2. Referitor la confidenţialitate
Consilierul şcolar:
d) Informează clientul cu privire la obiectivele, scopurile, principiile şi metodele
specifice tipului de consiliere de care va beneficia,înainte sau în timpul construirii
relaţiei de consiliere. Sensul şi limitele confidenţialităţii sunt clar comunicate şi
definite celui consiliat printr-o clauză de confidenţialitate.
e) Păstrează confidenţialitatea informaţiilor în afară de cazul în care comunicarea lor
unei terţe persoane este necesară pentru a preveni un pericol clar şi iminent, îndreptat
asupra clientului sau asupra altor persoane sau atunci când reglementările legale o
cer.Consilierii se vor sfătui cu alţi profesionişti atunci când nu este clară excepţia de
la clauza confidenţialităţii.
f) Cere instanţei să nu-i fie impusă dezvăluirea informaţiilor confidenţiale atunci
când aceste informaţii făcute publice fără acordul persoanei consiliate pot afecta
poziţia acesteia.
g) Protejează confidenţialitatea dosarului persoanei consiliate şi oferă doar
informaţiile impuse de reglementările şi politicile şcolii. Datele aflate în computer vor
beneficia de acelaşi tratament ca şi cele în format clasic.
h) În cazul consilierii de grup, consilierul stabileşte norme de confidenţialitate cât
mai clare şi accentuează importanţa lor, dar comunică foarte clar faptul că în
consilierea de grup confidenţialitatea nu poate fi garantată.

A3. Privind planul de consiliere


Consilierul şcolar:
i) Cooperează cu persoana consiliată pentru crearea unui plan individualizat de
consiliere cât mai integrativ şi eficient. Acest plan va fi revizuit în mod regulat pentru
a asigura viabilitatea şi eficienţa sa, respectând libertatea de alegere a persoanei
consiliate.

A4. Referitor la relaţiile duale


Consilierul şcolar:
j) Evită relaţiile duale cu persoana consiliată care ar putea să afecteze obiectivitatea sa
şi să reducă eficienţa consilierii (aici se includ: consilierea membrilor familiei, a
prietenilor apropiaţi sau a asociaţilor, colaboratorilor). Dacă relaţia duală este
inevitabilă, consilierul este responsabil de eliminarea sau reducerea riscului de
apariţie a unor consecinţe negative. Astfel de măsuri includ: consimţământul
informat, consultarea, supervizarea şi documentarea.

A5. Privind direcţionarea către alţi specialişti


Consilierul şcolar:
k) Direcţionează un client către un alt specialist, atunci când acest lucru este necesar şi
când această resursă poate fi utilizată. Direcţionarea necesită cunoaşterea resurselor
disponibile (alţi specialişti, instituţii) şi elaborarea unor planuri adecvate de tranziţie
ce asigură reducerea la minim a discontinuităţii în oferirea serviciilor către persoana
consiliată. Persoana consiliată îşi păstrează dreptul de a întrerupe relaţia de consiliere
în orice moment.

2
A6. Vizând activităţile de grup.
Consilierul şcolar:
l) Evaluează şi selectează persoanele care ar putea beneficia de pe urma activităţilor de
grup ţinând cont atât de scopurile grupului cât şi de nevoile şi obiectivele fiecărui
membru al grupului în parte. Consilierul încearcă să ia măsurile necesare pentru a
preveni şi proteja membrii grupului de posibile daune fizice sau psihice ce pot rezulta
în interacţiunea din cadrul grupului.

A7. Referitor la dosarele elevilor


Consilierul şcolar:
m) Întocmeşte şi securizează dosarele elevilor în conformitate cu legile, regulamentele
şi procedurile instituţionale precum şi cu principiile etice ale consilierului şcolar.

A8. Privind evaluarea, diagnosticul şi interpretarea datelor


Consilierul şcolar:
n) Selectează, administrează şi înterpretează rezultatele obţinute în urma evaluării în
conformitate cu standardele profesionale. Consilierul este conştient că testarea
computerizată necesită o pregătire specifică în administrare, cotare şi interpretare,
care poate să difere de cea tradiţională.
o) Oferă explicaţii despre natura, scopul şi rezultatele evaluării, într-un limbaj inteligibil
persoanelor consiliate.
p) Nu utilizează rezultatele evaluărilor şi în alte scopuri decât cele pentru care au fost
concepute şi iau măsurile necesare pentru a împiedica utilizarea lor greşită de către
alte persoane.
q) Este precaut în utilizarea instrumentelor de evaluare şi în interpretarea performanţelor
persoanelor care nu fac parte din grupul pentru care s-a realizat standardizarea
instrumentului.

B. Responsabilităţi faţă de părinţi

B1. Privind drepturile şi responsabilităţile părinţilor


Consilierul şcolar:
a) Respectă drepturile şi responsabilităţile inerente ale părinţilor faţă de copii şi încearcă
să stabiliească, dacă este oportună, o relaţie colaborativă cu părinţii, pentru a facilita
dezvoltarea maximală a potenţialului persoanei consiliate.
b) Ţine cont de diversitatea socială şi culturală a familiilor şi este conştient că toţi
părinţii au anumite drepturi şi responsabilităţi faţă de starea de bine a copiilor lor, în
virtutea rolului lor şi în acord cu legea.

B2. Referitor la confidenţialitatea în relaţia cu părinţii


Consilierul şcolar:
c) Informează părinţii despre rolul consilierului, punând accent pe confidenţialitatea din
cadrul relaţiei de consiliere.

3
d) Oferă părinţilor informaţii relevante obţinute în cadrul relaţiei de consliere conştienţi
de impactul asupra lor şi în acord cu reponsabilităţile etice faţă de persoana
consiliată.

C. Responsabilităţi faţă de colegi şi alţi specialişti din domeniu

C1. Vizând relaţiile profesionale


Consilierul şcolar:
a) Stabileşte şi menţine relaţii profesionale cu colegii, profesorii şi administraţia, pentru
a facilita oferirea de servicii optime de consiliere.
Manifestă respect şi corectitudine profesională faţă de colegi. Competenţele, opiniile şi
cercetările colegilor vor fi prezentate astfel încât să reflecte imaginea unui specialist
competent.
Identifică şi utilizează eficient organizaţii şi servicii relaţionate spre care poate fi
direcţionată persoana consiliată.

C2. Referitor la împărtăşirea informaţiilor cu alţi specialişti


Consilierul şcolar:
Promovează cunoaşterea şi respectarea principiilor privitoare la confidenţialitate, la
consultarea cu alţi specialişti şi la distincţia dintre informaţia publică şi privată.
Oferă personalului specializat informaţii acurate şi obiective, necesare pentru evaluarea,
consilierea şi asistarea optimă a persoanei consiliate.
Dacă persoana consiliată beneficiază de serviciile unui alt consilier sau specialist în
sănătate mentală, consilierul, cu consimţământul persoanei consiliate, va informa
specialistul şi vor stabili un acord pentru a evita inducerea unor stări de confuzie şi
conflict la persoana consiliată.

D. Responsabilităţi faţă de şcoală şi comunitate

D1. Responsabilităţi faţă de şcoală


Consilierul şcolar:
a) Susţine programul educaţional şi încearcă să-l protejeze de orice situaţie care
impietează asupra intereselor persoanelor consiliate.
Informează oficialităţile despre posibile condiţii care pot interfera cu misiunea şcolii şi
care pot afecta personalul şi bunurile materiale ale şcolii, respectând însă principiul
confidenţialităţii în procesul de consiliere.
Promovează rolul şi funcţia consilierului şcolar în asistarea nevoilor persoanelor
consiliate. Consilierul informează oficialităţile despre situaţii sau condiţii care limitează
eficienţa sa în oferirea de programe şi servicii.
Participă la: (1) crearea programelor curriculare şi a contextelor educaţionale care
corespund particularităţilor şcolii şi comunităţii; (2) elaborarea programelor şi strategiilor
educaţionale care vin în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare ale persoanelor consiliate;
(3) dezvoltarea unei proceduri de evaluare sistematică a programelor, serviciilor şi
specialiştilor implicaţi în consilierea şcolară. Consilierul utilizează rezultatele evaluării
pentru dezvoltarea de programe şi servicii de consiliere.

4
D.2. Responsabilităţi faţă de comunitate
Consilierul şcolar:
b) Colaborează cu organizaţii, instituţii, agenţii şi persoane din comunitate şi din cadrul
şcolii, în interesul persoanelor consiliate şi nu în interes propriu.

E. Responsabilităţi faţă de sine


E1. Referitor la competenţa profesională
Consilierul şcolar:
a) Activează în limitele competenţei sale profesionale şi îşi asumă responsabilitatea
pentru consecinţele propriilor acţiuni.
Îşi monitorizează activitatea şi eficienţa acesteia.
Se preocupă să-şi menţină activitatea la nivelul standardelor de competenţă profesională.
Dezvoltarea personală şi profesională a consilierului se desfăşoară pe toată durata
carierei sale.

E2. Vizând abilităţile multiculturale


Consilierul şcolar:
b) Înţelege diversitatea mediilor culturale din care provin persoanele pe care le asistă şi
este atent la modul în care propria sa identitate etnică sau culturală influenţează
valorile şi convingerile sale despre procesul de consiliere.

F. Responsabilităţi faţă de profesie


F1. Referitor la profesionalism
Consilierul şcoalar:
a) Acceptă politica asociaţiei profesionale referitoare la cazurile de violare a codului
etic.
Prin munca sa promovează principiile etice şi profesia de consilier.
b) Respectă principiile cercetării psihologice şi pedagogice în realizarea propriilor
cercetări.Când comunică rezultatele studiilor consilierul asigură anonimatul asupra
identităţii subiecţilor.
c) Aderă la principiile etice ale profesiei şi la alte politici referitoare la activitatea de
consiliere. Consilierii şcolari sunt responsabili de cunoaşterea şi aplicarea
standardelor etice reprezentate în documentele oficiale elaborate de asociaţia
profesională.
Delimitează clar între afirmaţiile şi acţiunile realizate ca persoană privată şi cele realizate
în calitate de reprezentant al profesiei de consilier şcolar.
Nu se foloseşte de poziţia sa pentru a câştiga clienţi pentru activitatea privată, nu caută şi
nu primeşte favoruri sexuale şi servicii sau avantaje materiale nejustificate.

F2. Contribuţii la profesie


Consilierul şcolar:
d) Participă activ în cadrul asociaţiilor profesionale locale sau naţionale care
promovează dezvoltarea procesului de consiliere şcolară.
Contribuie la dezvoltarea profesiei prin diseminarea expertizei dobândite şi împărtăşirea
ideilor şi abilităţilor dezvoltate.

5
Responsabilităţile Comisiei de Etică
Comisia de Etică din cadrul asociaţie profesionale este responsabilă pentru educarea
şi consultarea membrilor asociaţiei privind standardele etice. Astfel, Comisia de Etică:
• revizuieşte periodic şi recomandă modificări ale codului etic;
• primeşte şi prelucrează întrebările venite din partea membrilor asociaţiei
pentru clarificarea modalităţilor de aplicare a acestor standarde;
• se ocupă de rezolvarea cazurilor de violare a standardelor etice.