Sunteți pe pagina 1din 3

Proiectul unitatii de invatare - Unghiul

Clasa a V-a
Capitolul: „Elemente de geometrie si unitati de masura”
Unitatea de învăţare: Unghiul
Nr. de ore alocate: 8(opt ) + 1(una) – evaluare
Nr. Resurse
Continuturi Competente specifice Activităţi de învăţare Data Evaluare
ore Materiale Procedurale

1.3. Identificarea notiunilor geom. - observarea si identificarea figurilor geometrice unde Conversaţia euristică
Observarea modului de
elementare şi a unităţilor de măsură apar unghiuri; Manual Explicaţia
lucru individual, raportare
1. Unghi : defininiţie, în diferite contexte; - observarea si identificarea elementelor unui unghi (varf, Culegeri de Exerciţiul
1 S9 prin scriere la tablă,
notaţii, elemente, laturi); probleme Activ. Fontale şi
analiza comparativă a
interiorul unui unghi, 2.3. Utilizarea instrumentelor - observarea si identificarea unor regiuni delimitate de un Fise de lucru individuale
răspunsurilor primite.
exteriorul unui unghi geometrice pentru a masura sau unghi(interiorul si exteriorul unui unghi); Lucru pe grupe
pentru a construi configuratii
geometrice; - constructia unor figuri geometrice cu dimensiuni date;
- masurarea unor lungimi pe modele sau obiecte din
3.3. Determinarea perimetrelor, a realitatea inconjuratoare (utilizand instrumente de Conversaţia euristică
Observarea modului de
ariilor (pătrat, dreptunghi) şi a masura adecvate); Manual Explicaţia
lucru individual, raportare
volumelor (cub, paralelipiped - constructia unor unghiuri congruente; Culegeri de Exerciţiul
2. Măsura unui unghi, 1 S9 prin scriere la tablă,
dreptunghic) şi exprimarea - observarea si identificarea diferitelor tipuri de unghiuri; probleme Activ. Fontale şi
unghiuri congruente, analiza comparativă a
acestora în unităţi de măsură - reprezentarea prin desen a unor configuratii geometrice Fise de lucru individuale
clasificări de unghiuri. răspunsurilor primite.
corespunzătoare; ( drepte paralele, drepte perpendiculare, unghiuri de Lucru pe grupe
masura data, etc.);
5.3. Interpretarea prin recunoasterea - masurarea cu raportorul a unui unghi dat;
elementelor, a masurilor lor si a
relatiilor dintre ele, a unei configuraţii - constructia unor figuri geometrice cu dimensiuni date;
geometrice dintr-o problema data; - masurarea unor lungimi pe modele sau obiecte din
Conversaţia euristică
realitatea inconjuratoare (utilizand instrumente de Observarea modului de
Manual Explicaţia
3/4. Aplicatii 6.3. Analizarea unor probleme masura adecvate); lucru individual, raportare
Culegeri de Exerciţiul
practice care includ elemente de - constructia unor unghiuri congruente; 2 S11 prin scriere la tablă,
probleme Activ. Fontale şi
geometrie studiate, cu referire la - observarea si identificarea diferitelor tipuri de unghiuri; analiza comparativă a
Fise de lucru individuale
unităţi de măsură si interpretarea - reprezentarea prin desen a unor configuratii geometrice răspunsurilor primite.
Lucru pe grupe
rezultatelor; ( drepte paralele, drepte perpendiculare, unghiuri de
masura data, etc.);
- masurarea cu raportorul a unui unghi dat;
- aplicarea operatiilor cu numere rationale pozitive
Conversaţia euristică
(adunare, scadere, inmultire, impartire) in calculul Observarea modului de
5. Calcule cu măsuri Manual Explicaţia
masurilor de unghiuri; lucru individual, raportare
de unghiuri exprimate Culegeri de Exerciţiul
- transformarea gradelor sexagesimale in minute; 1 S12 prin scriere la tablă,
în grade şi minute probleme Activ. Fontale şi
- transformarea minutelor in grade sexagesimale; analiza comparativă a
sexagesimale. Fise de lucru individuale
- verificarea coliniaritatii unor puncte date (de exemplu, răspunsurilor primite.
Lucru pe grupe
1.3. Identificarea notiunilor geom. cu masuri de unghiuri, cu lungimi de segmente);
elementare şi a unităţilor de măsură - aplicarea operatiilor cu numere rationale pozitive
Conversaţia euristică
în diferite contexte; (adunare, scadere, inmultire, impartire) in calculul Observarea modului de
Manual Explicaţia
masurilor de unghiuri; lucru individual, raportare
Culegeri de Exerciţiul
6. Aplicatii 2.3. Utilizarea instrumentelor - transformarea gradelor sexagesimale in minute; 1 S12 prin scriere la tablă,
probleme Activ. Fontale şi
geometrice pentru a masura sau - transformarea minutelor in grade sexagesimale; analiza comparativă a
Fise de lucru individuale
pentru a construi configuratii - verificarea coliniaritatii unor puncte date (de exemplu, răspunsurilor primite.
Lucru pe grupe
geometrice; cu masuri de unghiuri, cu lungimi de segmente);
- stabilirea axelor de simetrie ale unor figuri geometrice Conversaţia euristică
3.3. Determinarea perimetrelor, a Observarea modului de
prin diferite modalitati (pliere, desen); Manual Explicaţia
ariilor (pătrat, dreptunghi) şi a lucru individual, raportare
7. Figuri congruente. - completarea unor desene prin simetrie fata de axa data, Culegeri de Exerciţiul
volumelor (cub, paralelipiped 1 S12 prin scriere la tablă,
Axă de simetrie. folosind liniatura cu patratele; probleme Activ. Fontale şi
dreptunghic) şi exprimarea analiza comparativă a
- determinarea prin pliere a axelor pentru patrat, Fise de lucru individuale
acestora în unităţi de măsură răspunsurilor primite.
dreptunghi; Lucru pe grupe
corespunzătoare; - aplicarea in situatii practice a elementelor de geometrie
studiate pentru generalizari si particularizari; de exemplu,
5.3. Interpretarea prin recunoasterea probleme deschise de tip: utilizarea unor metode
elementelor, a masurilor lor si a personale pentru transpunerea unui model geometric dat
relatiilor dintre ele, a unei configuraţii Conversaţia euristică
pe hartie la suprafete mari (rond de flori, mozaic, Observarea modului de
geometrice dintr-o problema data; Manual Explicaţia
mandala); lucru individual, raportare
Culegeri de Exerciţiul
8. Aplicatii - descrierea unor reprezentari geometrice in situatii 1 S12 prin scriere la tablă,
6.3. Analizarea unor probleme probleme Activ. Fontale şi
practice/aplicative(de exemplu realizarea planului clasei, analiza comparativă a
practice care includ elemente de Fise de lucru individuale
al curtii prin metoda proiectului); răspunsurilor primite.
geometrie studiate, cu referire la Lucru pe grupe
- modelarea unei situatii date, referitoare la segmente,
unităţi de măsură si interpretarea figuri congruente, mijlocul unui segment si simetricul unui
rezultatelor; punct fata de un punct, prin transpunerea acestora din
contextul dat in limbaj specific matematicii;
-rezolvarea unor exercitii si probleme semnificative care Conversaţia euristică
Observarea modului de
sa scoata in evidenta cunostintele acumulate cu grad Explicaţia
9. Evaluarea lucru individual, raportare
diferit de dificultate Exerciţiul
cunostintelor- 1 S13 prin scriere la tablă,
Fisa de lucru Activ. Fontale şi
evaluare orala analiza comparativă a
individuale
răspunsurilor primite.
Lucru pe grupe
Consider ca proiectarea facută pe baze programei, este cea mai eficientă, deoarece domnul profesor poate să segmenteze contextele de
învățare în funcție de nevoile elevilor, vizând competentețele specifice precizate în aceasta. Prin proiectare se oferă răspunsurile adaptate
grupului de elevi și adecvate propriului profil didactic.
Fiecărei competențe specifice ii corespunde o activitate de învățare sau mai multe, dar o activitate de învățare este propusă pentru o
competență specifică și numai una.