Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect de tehnologie didactică: Distanţe şi unghiuri în spaţiu cl. A VIII-a A prof.

Ştefan Maria Lăcrămioara

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

DATA 12.10.2004
CLASA A VIII-a A
TITLUL LECŢIEI Distanţe şi unghiuri în spaţiu
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE Relaţii între puncte, drepte şi plane
DURATA 50 minute
1.7. să utilizeze proprietăile figurilor geometrice în probleme de demonstaţie şi de calcul
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1.8. să recunoască şi să utilizeze în diverse contexte, inclusiv cotidian, proprietăţile simple
ale corpurilor geometrice
2.8. să utilizeze instrumente geometrice pentru a construi diferite configuraţii geometrice
3.2. să prezinte în mod coerent soluţia unei probleme, corelând diverse modalităţi de
exprimare
4.1. Să identifice utilizări ale unor concepte şi metode matematice studiate, în diferite
domenii.
1. Aplicarea relaţiilor metrice din triunghiul dreptunghic
COMPETENŢE SPECIFICE 2. Aplicarea teoremei celor trei perpendiculare
3. Determinarea distanţei de la un punct la o dreaptă
4. Determinarea distanţei de la un punct la un plan
5. Determinarea unghiului format de o dreaptă cu un plan
Determinarea unghiului diedru a două plane date.
Matematică - manual pentru clasa a VIII-a, Ed. Teora
RESURSE MATERIALE Culegere de exerciţii şi probleme pentru clasa a VIII-a, Ed. Sigma
Învăţarea matematicii. Elemente de didactică aplicată pentru clasa a VIII-a. Ghidul prof., Ed.
Sigma
Modele de teste pentru criteriile de notare - clasa a VIII-a, Ed. Sigma
Fişe de lucru individual
Corpuri geometrice confecţionate din carton, plexi-glass, lemn, sârmă
Planşă cub: ALGEBRIC; Cretă colorată, instrumente geometrice
-
Explicaţia; exerciţiul, conversaţia, jocul didactic, calcul mintal, munca
RESURSE PROCEDURALE independentă, problematizare;
TIPUL LECŢIEI Consolidare

DESFĂŞURAREA METODICĂ A LECŢIEI


Pag.1
Proiect de tehnologie didactică: Distanţe şi unghiuri în spaţiu cl. A VIII-a A prof. Ştefan Maria Lăcrămioara

Ob. Materiale
Momentul lectiei Continutul lectiei Metode Obs.
Op. suport
I. Moment organizatoric  Pregatirea cu cele necesare desfaşurării orei de geometrie
 Verificarea cantitativă şi calitativă (prin sondaj ) a temei pentru acasă

 Antrenament mental - numărare


Cub
 Într-un cub:
II. Captarea atenţiei 1. Câte muchii sunt paralele cu o muchie dată
Exerciţiul realizat
Jocul didactic din diferite
2. Câte feţe sunt secante cu o muchie dată materiale)
3. Câte muchii sunt perpendiculare pe o faţă dată

III. Anunţarea temei şi a  Distanţe şi unghiuri în spaţiu


-
obiectivelor antrenament până la atingerea desterităţilor cu date pe configuraţii
geometrice asemănătoare
 Măsura unghiului a două drepte din spaţiu se determină ducând paralele la
dreptele date
 Măsura unghiului a două drepte este cuprinsă între 00 şi 900.
 O dreaptă este perpendiculară pe un plan dacă este perpendiculară pe două
drepte concurente din acel plan
 Printr-un punct putem duce o unică perpendiculară pe un plan dat
 Distanţa de la un punct la o dreaptă sau la un plan, ca şi distanţa dintre două
drepte sau două plane paralele se măsoară pe perpendiculară
 Dacă dreapta nu este perpendiculară pe un plan, măsura unghiului dintre dreaptă Planşe
IV. Reactualizarea O1 şi plan este măsura unghiului dintre dreapta dată şi proiecţia ei pe planul dat
Conversatia
cunoştinţelor
 Măsura unghiului plan corespunzător unghiului diedru este măsura unghiului
format de două semidrepte, situate în feţele diedrului şi perpendiculare pe muchia
acestuia
 Măsura unghiului dintre două plane este măsura unghiului dintre două drepte,
perpendiculare pe planele date.
 Două plane secante sunt perpendiculare dacă şi numai dacă unul dintre plane
conţine o dreaptă perpendiculară pe celălalt plan.
 Două plane sunt paralele dacă şi numai dacă unul dintre plane conţine două
drepte concurente paralele cu al doilea plan.
 Pb.5/138 din culegere
În cubul ALGEBRIC
a) Demonstrează că AI  (BEL)
b) Determinaţi unghiurile formate de dreptele RC, LG
şi respectiv AG cu planul (BEL)

Pag.2
Proiect de tehnologie didactică: Distanţe şi unghiuri în spaţiu cl. A VIII-a A prof. Ştefan Maria Lăcrămioara

Ob. Materiale
Momentul lectiei Continutul lectiei Metode Obs.
Op. suport
V. Prezentarea conţinutului  Se construieşte O centrul bazei şi se notează cu C
-
intersecţia planelor (BAG) şi (BEL) este BO I
-
şi dirijarea învăţării notăm cu H intersecţia dreptelor BO şi AI B R
- a 6 E
calculează AI = a 3 , şi BO = G
2 A
O1 6
L Problematizare Planşă :
O2
-
cos   AOB  = cos  AIG  =  AOH  AIG Conversatia cub
3 ALGEBRIC
O3 Exercitiul Anexa 1
-
Unghiul H este drept  AI  BO
-
EL  (AGI)  EL  AI  AI  (BEL)
 CR // EL, EL  (BEL)  CR // (BEL)
 LG// AE şi AH  (BEL)   AE , BEL    AE , HE    HEA
  AG , BEL     AG , HO    HOA
 Să se arate că H este centrul triunghiului BEL
VI. Intensificarea retenţiei şi BEL echilateral, AB ≡ AE ≡ AE  ABEL piramidătriunghiulară regulată înălţimea
Explicatia
Cub
asigurarea transferului
cade în centrul bazei
a) Se rezolva problema din testul matriţă
 AC se calculează folosind teorema lui Pitagora în triunghiul dreptunghic ABC
 Aplicând teorema referitoare la dreapta perpendiculară pe un plan, aplică T.P. în
triunghiul MAB, pentru a afla pe MB
O1 c1  c 2
 Calculează înălţimea într-un triunghi dreptunghic după formula h= ,
ip.
dedusă din formula ariilor pt. Triunghi dreptunghic Fişă
VII. Asigurarea Exercitiul
matriţă
feedback-ului  Aplică teorema catetei şi află BD Conversatia
 din teorema celor trei perpendiculare se obţine MDBC, deci d(M, BC)=MD Anexa 2
O2  luând baza CB şi înălţimea MD calculează aria triunghiului MBC
O3  aria triunghiului MBC se poate scrie şi cu baza MB şi înălţimea d(C, MB)
 arată că planele (AMD) şi (MBC) sunt perpendiculare şi astfel distanţa de la
punctul A la planul (AMD) se ia din A perpendicular pe MD (intersecţia planelor)
 unghiul planelor (ABC) şi (MBC) conform definiţiei este unghiul MDA, înscris în
triunghiul dreptunghic AMD.
VIII. Evaluarea
Se apreciază cunoştinţele elevilor, se notează elevii care s-au remarcat la lecţie. Conversaţia

Fişă de lucru
IX. Tema pentru acasă Fişa individuală cu testul matriţă, diferenţiat pentru fiecare elev. Conversaţia individual

ANALIZA ERORILOR

Pag.3
Proiect de tehnologie didactică: Distanţe şi unghiuri în spaţiu cl. A VIII-a A prof. Ştefan Maria Lăcrămioara

Nr.
Greşeli posibile Modalităţi de remediere Observaţii
crt.
 Prin exemple
Ignorarea faptului că măsura unghiului a două Măsura unghiului a două drepte în spaţiu se determină
1. 0 0  Se face distincţie între măsura unghiului
drepte este cuprinsă între 0 şi 90 . ducând paralele la dreptele date
plan şi măsura unghiului a două drepte
2.
 1.
OA OBC  A
OAOB
OB şi OC concurente B
OAOC
O
Transformarea eronată prin analogie a C
proprietăţilor legate de perpendicularitate din  se cere elevilor să găsească exemple şi  2.
plan în spaţiu. contraexemple în contexte familiare M
De exemplu: ”două drepte paralele pe o a treia (muchiile unui cub) MAAB
dreaptă sunt paralele între ele” NBAB
MA şi NB necoplanare
B
A

N
O dreaptă este perpendiculară pe un plan dacă este
perpendiculară pe două drepte concurente din acel
 de obicei elevii nu sunt atenţi la plan
Aplicarea teoremei de caracterizare a dreptei concurenţa dreptelor din plan
Printr-un punct putem duce o unică perpendiculară pe
3. perpendiculare pe plan, fără îndeplinirea  se dau exemple şi contraexemple în
un plan dat
tuturor condiţiilor contexte familiare (muchiile şi diagonalele
feţelor unui cub) În rezolvările problemelor să aplice teorema de
caracterizare a dreptei perpendiculare pe un plan în
notaţie matematică

Pag.4
Proiect de tehnologie didactică: Distanţe şi unghiuri în spaţiu cl. A VIII-a A prof. Ştefan Maria Lăcrămioara

Nr.
Greşeli posibile Modalităţi de remediere Observaţii
crt.
 O piramidă se consideră a fi regulată
dacă muchiile laterale sunt congruente, fără Cubul ALGEBRIC - se identifică şi se arată că piramida
să se verifice că baza este poligon regulat ABEL este piramidă triunghiulară regulată şi nu este
 Se prezintă elevilor machete de piramide tetraedru regulat.
4. neglijarea unora dintre condiţiile din definiţii regulate şi sunt solicitaţi să identifice diferite
proprietăţi. Se insistă asupra fatului că într-o piramidă regulată
 Se formulează contraexemple pentru a distanţa dintre vârf şi planul bazei este distanţa dintre
justifica necesitatea tuturor condiţiilor din vârf şi centrul bazei.
definiţie.
Proiecţia unui punct este un punct, proiectanta este o
dreaptă
 se evidenţiează cât mai clar prin desene
Reactualizarea teoremelor de la relaţii metrice din
sugestive proiecţiile unor puncte sau
clasa a VII-a: teorema catetei şi teorema înălţimii
Confundarea proiecţiei unui punct cu segmente pe diferite drepte sau plane
5. proiectanta  se propun exerciţii simple de citire şi Proiecţia ortogonală se realizează cu ajutorul
identificare pe desen a unor proiecţii perpendicularei
date prin notaţie
Prin proiecţia ortogonală se păstrează coliniaritatea şi
raportul în care un segment dat este împărţit de un
punct al său.
Se folosesc corpuri geometrice: cub, paralelipiped
dreptunghic, prismă sau piramide regulate
Se aplică simultan cele două definiţii:
 Măsura unghiului dintre o dreaptă şi un plan este
Determinarea eronată a proiecţiei unei drepte  se amintesc definiţiile şi se aplică în măsura complementului unghiului format de
6. pe un plan dat contexte familiare dreapta dată cu o perpendiculară pe plan
 Dacă dreapta nu este perpendiculară pe plan,
măsura unghiului dintre dreaptă şi plan este
măsura unghiului dintre dreapta dată li proiecţia ei
pe plan
În locul complementului se consideră măsura  Dreapta perpendiculară pe plan
7. unghiului dintre dreaptă şi perpendiculara dusă  Se analizează situaţiile extreme
pe plan.  Dreapta inclusă în plan

Pag.5
Proiect de tehnologie didactică: Distanţe şi unghiuri în spaţiu cl. A VIII-a A prof. Ştefan Maria Lăcrămioara

Nr.
Greşeli posibile Modalităţi de remediere Observaţii
crt.
 cub, piramidăregulată
 se poate folosi catalogul o carte pentru a
exemplifica diedrul
 folosirea materialului confecţionat  se stabileşte o strategie de identificare a unghiului
Considerarea ca unghi plan corespunzător  se trasează în culori diferite un unghi plan corespunzător:
8. unui diedru a unghiului format de două plan al diedrului identificat -
se determină dreapta de intersecţie a celor
semidrepte arbitrare situate pe feţele diedrului  măsura unui unghi diedru este cuprinsă două plane
între 00 şi 1800 pentru că este un unghi plan -
se ia un punct pe acestă dreaptă
-
în fiecare semiplan se construiesc (se
identifică) semidrepte perpendiculare pe
dreapta de intersecţie

 distincţie clară între
-
măsura unui unghi şi măsura unghiului a
două drepte concurente
-
măsura unui diedru şi măsura unghiului a
două plane secante
 se foloseşte analogia plan-spaţiu  atenţie:
Confundarea măsurii unui diedru cu măsura  se calculează măsura unghiului dintre -
măsura unghiului a două drepte sau a
9. unghiului dintre două plane secante două drepte secante, apoi măsura unghiului două plane secante este cuprinsă între 00
dintre două plane şi 900
-
măsura unui unghi plan sau a unui diedru
este cuprinsă între 00 şi 1800
 măsura unghiului dintre două plane este măsura
unghiului dintre două drepte perpendiculare pe
planele date.

Pag.6
Proiect de tehnologie didactică: Distanţe şi unghiuri în spaţiu cl. A VIII-a A prof. Ştefan Maria Lăcrămioara

Anexa 1

Pag.7
Proiect de tehnologie didactică: Distanţe şi unghiuri în spaţiu cl. A VIII-a A prof. Ştefan Maria Lăcrămioara

Anexa 2

GEOMETRIE

Problemã: Fie triunghiul ABC dreptunghic în A cu AB aşi BC a. În A se construieşte


4 3
dreapta (d ) ABC)pe care se alege punctul M încât MA  a. Atunci:
5

1) Latura AC din triunghiul ABC are lungimea de ……. cm .


2) Latura MB din triunghiul MAB are lungimea de ……. cm .
3) Dacã AD este înãlţimea din A a triunghiului ABC atunci AD ……. cm .
4) Lungimea segmentului BD este de ……. cm .
5) Distanţa de la punctul M la dreapta BC este de ……. cm .
6) Aria triunghiului MBC este de ……. 2 cm .
7) Distanţa de la punctul C la dreapta MB este de……. cm .
8) Distanţa de la punctul A la planul (MBC) este de ……. cm .
9) Un unghi plan al unghiului diedru determinat de planele (ABC) şi (MBC) este A….. M . şi are
mãsura de ……. . 0

(test preluat dupa http://www.epsilon.ro/ch_metodice_materiale.asp?lb=ro&id=38, propus de prof. Silviu Boga)

Pag.8