Sunteți pe pagina 1din 5

Probleme recapitulative Clasa a-VII-a

Tip TESTARE NAŢIONALĂ


Fişa nr. 3
1. Dacă înălţimea unui triunghi echilateral este 4 3 cm, atunci aria sa este de
……. cm2.
2. Dacă 5% din 20 este egal cu 4% din x, atunci x = ………
3. Dacă a:b = 7 şi b = 13, atunci a = ……
4. Fie mulţimea A = xR -3  x 4. Atunci: A  Z = ……A  N = ……
5. Dacă suma lungimilor bazelor unui trapez este 24 cm, atunci: linia mijlocie a
trapezului este de lungime … cm. Dacă una din baze are lungimea de 8 cm,
atunci segmentul din linia mijlocie cuprins între diagonale are lungimea de
……… cm.
6. 2,75 kg = ……… g.
7. 2345 l = ………. kl.
8. Aflaţi cele mai mici numere a, b, c  N, pentru care (a,b) = 4; (a,c) = 6; (b,c) =
10.
x x y 2
9. Aflaţi valoarea raportului y , ştiind că x  y  3 .
10. Numerele x+y, y+x, z+x sunt direct proporţionale cu numerele 4, 6 şi 8. Aflaţi
 x  y  z  y  z  x 
valoarea raportului .
xzy
11. Media aritmetică a numerelor 2- 3 şi 2+ 3 este ……iar media lor
geometrică este …….. .
12. Unghiul format de bisectoarele a două unghiuri adiacente suplementare are
măsura de …………. 0.
13. Dacă măsura unghiului format de bisectoarele a două unghiuri adiacente are
720, atunci suma măsurilor unghiurilor este de ………. 0.
14. Suma lungimilor muchiilor unui cub este 240 (cm).Aria sa este de .. cm2.
Volumul cubului este de …… cm3.
15. Dacă E(x) = (3x-7)10-(x-3)7, atunci E(2) = ……… .
16. P(x) = 2x-7 ia valoarea 1, pentru x = ……
17. Un triunghi dreptunghic are catetele de lungimi 0,5 dm, respectiv 40 mm. Aria
triunghiului este de …… cm2. Perimetrul este de ……. cm.
2
18. Soluţia reală a ecuaţiei  5 x  10  3 x  2 este x = …….. .
5
19. Dacă 2x-a = 8 are soluţia x = 4, atunci a = …….. .
20. Dacă raportul dintre numerele reprezentând aria şi lungimea unui cerc este
egal cu 4, atunci diametrul cercului este de lungime ………. (cm).
21. Dacă aria cercului este 9 dm2, atunci raza cercului este de lungime …… dm.
22. Trei creioane costă 1.200 lei. Zece creioane costă …….. lei.
23. Trei robinete cu acelaşi debit au umplut un bazin în 12 ore. Şase robinete cu
acelaşi debit vor umple acelaşi bazin în ……. ore.
24. Fie n1 =1+2+……+9, n2 =10+20+30+…….+90 şi n3=100+200+300+……..
+900. Arătaţi că: M =n1+n2+n3 este divizibil cu 15. Există nN astfel încât
(n2+13):5? Justificaţi.
25. Arătaţi că minimul expresiei 4 x 2  4 x  10  y 2  4 y  5 (x,y  R) este
număr natural.
26. Determinaţi numerele a, b, c ştiind că sunt direct proporţionale cu 2,5 şi 4 şi
suma 33. Arătaţi că E= a2+2b+5c-1 este cubul unui număr natural.

1
27. Media aritmetică a numerelor 3, 2, 1 este………
28. Dacă media aritmetică a trei numere este 6, două din ele fiind 4 şi 8, atunci al
treilea este………
29. Un dreptunghi cu aria de 48cm2 are lungimea de trei ori mai mare decât
lăţimea. a) Perimetrul dreptunghiului este de……..cm. b) Diagonala sa este de
lungime …..cm.
5 x
30. Valoarea necunoscutei x din proporţia  este………..
6 120
3x  1 5 x  4
31. Soluţia ecuaţiei   -2 este x =…..
2 3
32. Fie ABC un triunghi echilateral şi M, N, P mijloacele laturilor. a) Raportul
dintre aria triunghiului MNP şi aria triunghiului ABC este ……b) Raportul
perimetrelor celor două triunghiuri este………
( x  2)( x  1)
33. Fracţia este reductibilă dacă m =….. sau m = ……Pentru m
xm
=2, transformând fracţia în fracţie ireductibilă, se obţine……..
34. Fie un triunghi dreptunghic cu catetele de lungimi 6cm şi 8cm. a) Mediana
corespunzătoare ipotenuzei este de lungime ……cm. b) Înălţimea
corespunzătoare ipotenuzei este de lungime……..cm.
 x3
35. Mulţimea A =  x  Z Z  =…………
 x3
36. Dacă A = -3;-2;0;1 şi B = -1;0 atunci A x B = ………
37. Dacă A, B, C sunt trei puncte distincte ce aparţin unui cerc astfel încât A şi B
să fie diametral opuse atunci m(ACB)=…………….
38. Dacă măsura unui unghi la centru MON este 230atunci m(MN) =…
39. Dacă x-3y =8, expresia x2-7-6xy +9y2 este egală cu …………
x y 2x  y
40. Dacă  , atunci  ...........
2 3 3x  2 x
41. Arătaţi că numărul A = 11986+11987 divide cu 10.
42. Arătaţi că 3a+5b se divide cu 17 dacă şi numai dacă 4a+b se divide cu 17,
unde a, bN.
43. Se dă P(x) = 2x3-(a-2)x+3a-1. Determinaţi aR ştiind că P(-1) şi P(1) sunt
direct proporţionale cu 2 şi 3.
44. Dacă suma lungimilor diagonalelor unui pătrat este 20 cm, atunci: a) Aria sa
este egală cu ……..cm2. b) Perimetrul său este de ……cm.
45. Valorile a şi b pentru care (a-2)(b+3)=0 sunt a=……… sau b=………..
46. .Descompuneţi în factori ireductibili : a) x3-x2-2x=……..b)x4-1=………
47. Lungimea apotemei unui triunghi echilateral ABC este 3 cm. Perimetrul său
este de……..cm. Înălţimea triunghiului este de lungime ……cm.
1 1 ba
48. Dacă a=2- şi b = 2+ , atunci: a)  ………b) a2-b2=………
3 3 ba
49. Muchia cubului cu volumul de 8 cm3 este de lungime……….cm.
50. Dintre numerele: 917 şi 2711 este mai mare …… iar dintre 3 7 şi 2 13 mai
mic este………….
2
 1  1  1
51. .Rezultatul calculului: a) 1    1  1   este … .
 2  2  2
52. 123/3+7472:75 este … .

2
 3
53. Soluţia ecuaţiei -2  x   =1 este x=… .
 2
 3
54. Inecuaţia -2  x   <1 are soluţia … .
 2
55. Perimetrul unui pătrat este de 40 cm. a) Aria pătratului este de …cm2. Latura
triunghiului echilateral echivalent cu pătratul are lungimea de …cm.
ab
56. Dacă 2a+2b=10 şi 3a-3b=3, atunci: a) a2-b2=… .b) =… ..
ab
57. Fie dreptunghiul ABCD cu O=ACBD şi OMAB, M(BC). Dacă
AB=6cm şi BC=4cm, atunci: a) aria BOC este de …cm2. b) aria AOB este
de… cm2.
58. Dacă 25%din a2 este egal cu 16, atunci a=… .
59. 52% din 128000 lei reprezintă… .
60. Un triunghi dreptunghic isoscel având cateta cu lungimea de 3cm are:
ipotenuza de lungime … cm, mediana corespunzătoare ipotenuzei de
lungime… cm.
61. După simplificare, fracţia
 x  2 2  1 devine …
x 1
a2  b2
62. Forma ireductibilă a fracţiei este… .
3a  3b
63. Un obiect costă 4.800 lei. El se scumpeşte cu 20%, apoi se ieftineşte cu
20%.Aflaţi noul preţ.
64. Aflaţi x, y întregi, astfel încât 6xy-3x-2y=1.
 4x 2  1 
65. Determinaţi mulţimea A=  y  Z / y   ,xZ.
 x 1
2

a b
66. Arătaţi că oricare ar fi numerele reale strict pozitive a, b avem   2 şi
b a
ab bc ca
dacă a, b, c R+, atunci   6.
c a b
5 1 5 1
67. Fie numerele şi . a) Media lor aritmetică este egală cu…
3 3
b)Media lor geometrică este … .
AM 2 MN
68. Fie ABC, MNBC, M(AB), N(AC),  ;  ... .Dacă
MB 3 BC
BC=12cm, atunci MN=… cm.
4x 2  9
69. După simplificare, fracţia devine … .
3( 2 x  3)
x 2  6x  9
70. Forma ireductibilă a fracţiei este … .
x 2  3x
71. Dacă aria unui disc este 36cm, atunci diametrul său este de lungime… cm şi
lungimea cercului este de … cm.
72. Soluţia naturală a ecuaţiei x2-5x-6=0 este x=…
73. Dacă ecuaţia x2-5x+a=0 are soluţia x=-1, atunci a=… .
74. Fie paralelogramul ABCD, O=ACBD, AB=4cm, AC+BD=14cm.
Perimetrul triunghiului AOB este egal cu … cm. Dacă AC=6 cm, atunci BO=
… cm.
75. Dacă 25% dintr-un număr este 12, atunci numărul este …

3
76. Dacă a este 25 din b, atunci b este …. % din a.
77. Suma a trei numere naturale este 1990. Aflaţi numerele, ştiind că suma a doua
dintre ele este de 9 ori mai mare decât al treilea şi că unul dintre ele este cel
mai mare număr prim de două cifre.
3n
78. Determinaţi numărul natural prim p pentru care reprezintă un număr
p 1
natural, unde n este număr natural.
79. Fie P(x)= x4-x3+x2+mx+n. Calculaţi P(1). Dacă P(-2)=P(2)=0 determinaţi m şi
n.
1
80. (3  12 : 3) 2   (2) 4 : 2 3 este … .
2
81. 2 [20x-3(4-3x) +10(2-x) ] = … .
82. Dacă în cubul ABCDA’B’C’D’, aria pătratului ABB’A’ este 4 cm2, atunci:
aria totală a cubului este de …… cm2, volumul cubului este de …… cm3.
83. Dacă (a-1)2 +(b+2)2=0 , atunci a=…, b=… .
84. Dacă (2x-3)20, atunci x=… .
85. Triunghiul isoscel ABC, cu m(B)=600 şi AB=2 3 cm are: perimetrul egal
cu … cm, aria de …cm2
86. .Fie dreptunghiul ABCD, undeO=ACBD. Raportul dintre aria triunghiului
AOD şi aria triunghiului ADB este de … .Dacă aria triunghiului AOD este
12cm2, atunci aria trADB este de … cm2.
x  y 1
 x
87. Dacă x  y şi x+y= 6, atunci: 3x2-3y2=… . y =… .
2

88. Dintre numerele: 2 3 şi 27 mai mare este… .iar dintre 0,(5) şi 0,5 mai
mic este … .
89. Numerele 2435, 342 şi 4527, împărţite la acelaşi număr, dau respectiv resturile
35, 42 şi 27. Aflaţi cel mai mare împărţitor posibil..
90. Dacă A=-8, 2, B=(0, 5) şi C=(-4, 3 aflaţi mulţimile AB, BC, AB,
ABC şi ABC.
91. 13-35=… .
2 1 1
92. (  )  ….
5 3 12 12
93. Media aritmetică a numerelor 0,5 şi 0,(3) este … .
94. Media geometrică dintre 12 şi 3 este … .
95. Paralelogramul cu doua laturi consecutive congruente este…
96. 5 6    2 15  : 15 5  = ………
97. –5 +7  2 – 4  5 este ……………..
98. Media aritmetică a numerelor 4,35 şi 7,2 este ………….
99. Media geometrică a numerelor 32 şi x este 40. Valoarea lui x este ………
100. Ecuaţia x-1 = 2x – 3 are soluţia x = ………… . Dacă S este mulţimea
soluţiilor, valoarea de adevăr a propoziţiei S  N este …………
101. Dacă –x  2 atunci x  ……
102. Mulţimea soluţiilor inecuaţiei 2x + 3  5x + 6 este ………
x y x
103. Dacă  , atunci  ..............
3 4 y
104. 3,(5)% din 99.000 este egal cu ………
105. Complementul unghiului de măsură 300 are măsura de ……..0.
106. Măsura unui unghi este de două ori mai mare decât măsura
complementului său. Măsura unghiului este egală cu …………0.

4
a 5 2a  3b
107. Dacă  , atunci = …………..
b 6 3b
a 5
108. Dacă  şi a + b = 22 atunci a = ………., b = ……
b 6
109. O marfă se ieftineşte cu 20%. Peste o lună , marfa se scumpeşte cu
30% din noul preţ. Dacă ultimul preţ a fost de 83. 200lei , să se arate cât a
costat iniţial marfa. Precizează în procente, noile preţuri.
110. Să se afle două soluţii reale ale ecuaţiei 4x+3y=5
111. Calculaţi:a)1-0-5--15+1=…….
112. 18  2 3  3 2  12 =……
113. Exprimă în procente preţul unui obiect care s-a ieftinit cu 30%
114. Într-o clasă cu 25 de elevi 40% sunt fete In clasa sunt ….. băieţi.
115. Paralelogramul cu diagonalele congruente este ……
116. Un dreptunghi are perimetrul de 440 m. Dacă lăţimea este cu 20m mai
mica decat lungimea, atunci aria dreptunghiului este egala cu …….m2.
117. Numarul 7 ca produs de 2 numere intregi negative, este egal cu……
118. Numarul 7 ca suma de 3 numere intregi distincte este……
3x  2
119. Rezolvând în R ecuaţia  2 , obţinem x=…….. iar în Z solutia
4
este S= …….
120. Fiind date numerele 12,15,20 c.m.m.d.c. este …..si c.m.m.m.c. este….
121. 40% din 60=…….
122. Calculaţi :a) 15129  ............ b) 144  ......
123. Suma a două numere este 235,72. Să se efle numerele, ştiind ca unul
din ele este de 4 ori mai mic decat celalalt.
124. Rezolvaţii în mulţimea numerelor prime 6a+8b+c=38.
125. Se da E(x)=(x+2)2+(x-2)2-2(x-1)(x-3). Demonstraţi că forma cea mai
simplă a expresiei este E(x)=8x+2. Rezolvaţi ecuaţia E(x)=0. Aflaţi valorile
1
reale ale lui x pentru care este definită.
E ( x)
 14 4 
126. 10     2 este egala cu………
 2 7
127. 75  125  5  4 5  ......
128. Soluţia reală a ecuaţiei 15(x+2)=150 este……Daca S este mulţimea
soluţiilor ecuaţiei S(R\Q)=…..