Sunteți pe pagina 1din 24

Alternative educaționale

Exemple de bune practici ale alternativei


educaționale Step by Step

Alternativa educaţională Step by Step respectă curriculum-ul naţional, integrează


standardele şi utilizează cele mai bune practici internaţionale din domeniul educaţiei. Programul
promovează educaţia centrată pe copil, raportată la nevoile şi interesele copilului, implicarea
familiei şi comunităţii în educaţia copiilor, respectă şi apreciază diversitatea umană, susţinerea
integrarea grupurilor defavorizate. Alternativa educaţională Step by Step are rolul de a dezvolta
în fiecare copil capacitatea de a fi creativ, de a-şi forma o gândire critică, de a avea iniţiativă, a
defini şi a rezolva o problemă, a comunica uşor cu semenii, a-i înţelege şi a negocia. Scopul
principal este asigurarea unei dezvoltări profesionale şi personale sănătoase a copiilor.

În procesul instructiv-educativ, se are în vedere dobândirea de competențe la nivel:


cognitiv, fizic, social, emoţional şi estetic. În funcție de aceste repere, cadrul didactic va realiza o
selecție corectă a conținuturilor prevăzute în programă tocmai pentru a urmări nevoile și
interesele copilului. Astfel, alternativa Step by Step asigură buna desfăşurare a tuturor etapelor
procesului de instructiv-educativ.

Vom enunţa în continuare câteva din obiectivele generale ce definesc filosofia Step by Step.
Programul Step by Step va sprijini copilul, astfel încât acesta:

 Să participe activ la activităţile şcolii şi comunităţii.


 Să demonstreze încredere în sine.
 Să lucreze alături de ceilalţi, menţinând o colaborare continuă.
 Să comunice oral sau în scris idei legate de sistemul de valori propriu sau social.
 Să-i respecte pe ceilalţi ascultându-i cu interes şi având o reacţie adecvată.
 Să se preocupe de finalizarea proiectelor în care este implicat.

În mod tradițional, în majoritatea claselor prezența profesorului, poziționat în fața clasei,


domină întreaga activitate. Propun să ne schimbăm optica şi să trecem de la o clasă dominată de
profesor, la una orientată după necesităţile copilului.

Un studiu realizat de Jan Goodlad (1984), a confirmat faptul ca modelul obişnuit de


transmitere a informaţiei de către profesor este urmat de repetarea informaţiei de către elev. Ei
bine, Programul Step by Step se axează pe o individualizare a procesului de predare, care
respectă eforturile şi capacităţile intelectuale ale fiecărui copil de a-şi însuşi cunoştinţele.
Învăţătoarele care împărtăşesc acest punct de vedere menţin copilul în centrul procesului de
învăţare. Ele îşi mobilizează resursele pentru a crea un mediu care să reflecte această preocupare.
Educatorii trebuie să le deschidă elevilor calea spre explorarea lumii înconjuratoare, să-i
stimuleze să pună întrebări şi să găsească răspunsuri, să-i ajute să înţeleagă complexitatea lumii.
Vedem clase în care învăţarea este apreciată şi uşurată. Aceste clase constituie un cadru de
explorare, soluţionare, de probleme în grup, dialogare eficientă. În aceste clase învăţătoarea îi
ajută pe copii să înţeleagă fenomene, să se obişnuiască cu ambiguitatea şi să se străduiască
pentru găsirea răspunsurilor la întrebările pe care şi le pun. Astfel ne putem pune următoarea
întrebare: Cum se organizează clasele şi şcolile centrate pe dezvoltarea copilului, cum pregătesc
ele copiii pentru viaţă? Trebuie să fim de acord cu punctul de vedere exprimat de Dewey care
spune ca “educaţia este un proces de trăire”. Trebuie să înţelegem dinamismul învăţarii şi să
dezvoltăm metode care vin în întâmpinarea acestui dinamism.

Când mediul de învăţare în care elevii petrec opt ore pe zi este organizat în aşa fel încât
încurajează interacţiunea elev-elev, când cooperarea dintre elevi este preţuită, temele şi
materialele sunt sintetizate, iar elevii au libertatea de a-şi urmări propriile idei, copiii devin mai
dornici să-şi asume riscuri şi să muncească în aşa fel încât să fie capabili de a răspunde la
provocările intelectuale curente. O asftel de perspectivă asupra învăţătoarei modelează condiţiile
de mediu şi contribuie la crearea unui respect faţă de copii, în calitatea lor de viitori intelectuali.
Se poate spune, deci, că aşa trebuie să arate mediul axat pe dezvoltarea elevului.

În continuare, voi prezenta câteva aspecte caracteristice ale alternativei step by step,
punctând momentele unei zile.

O zi în această alternativă începe cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ care porneşte cu


prezentarea AGENDEI ZILEI. Ea reprezintă enumerarea activităţilor zilei. Au loc întrebări şi
precizări până când se constată că planul de activităţi a fost însuşit şi acceptat de membrii
colectivului de elevi. Un alt moment este calendarul zilei. Se precizează ziua din săptămână,
data, luna, anotimpul, evenimentele sociale şi personale legate de ziua respectivă, inclusiv
aspectul vremii, comentariile şi întrebările. Urmează apoi MESAJUL ZILEI – un mesaj conceput
de învăţător pentru a introduce cunoştinţele sau deprinderile noi de achiziţionat şi de prelucrat pe
Centre de activităţi. Mesajul oferă prilejul de introducere – de preferat interactiv – a noţiunilor
noi şi reamintirea celor anterioare necesare introducerii celor noi, prin dirijarea întrebărilor şi
abilităţilor copiilor.

Un alt moment important este acela al Noutăţilor. Copiii se înscriu pentru a comunica
celorlalţi noutăţile sau experienţele personale deosebite. (Ceva ce i s-a întâmplat ieri, la ce a
visat, ori ce a citit nou, ce experienţe emoţionale a avut, orice este important pentru copil).
Noutăţile sunt comunicate celorlalţi din Scaunul Autorului, unde copilul va fi valorizat, dar va
avea şi responsabilitatea comunicării, întrucât urmează întrebările şi comentariile colegilor.

După întâlnirea de dimineaţă, se trece la lucrul pe Centre de activitate. De regulă,


învăţătoarea își construiește demersul didactic deschizând patru centre de activitate, cu scopul de
a  integra conținuturile ce urmează a fi însuşite de elevi în ziua respectivă. Încă de la intrarea în
clasă, dimineaţa, prin exprimarea opţiunii personale la panoul destinat centrelor, elevii aleg
centrul cu care vor începe activitatea:citire, scriere, matematică, arte, construcţii, ştiinţe.
Pe masa fiecărui centru există pregătite sarcinile tematice specifice. După alegerea
centrelor de activitate, preferenţial, dar şi prin împlinirea unor reguli uşor de înţeles şi de
respectat, copiii işi citesc sarcinile de urmat.. Acestea sunt concepute de învăţătoare pentru a
exersa abilităţile de dobândit sau combinarea lor cu altele asimilate. De asemenea, sarcinile sunt
diferenţiate, astfel încât să permită tuturor să le poată rezolva în ritmul şi la nivelul său. După ce
are loc descifrarea sarcinilor, învățătoarele devin facilitatori, îndrumători, am putea spune, ai
demersurilor de învăţare ale fiecărui elev. Un aspect extrem de important este echilibrul între
sarcinile concepute la fiecare centru. Astfel, evităm decalajul, toate centrele trebuie să finalizeze
sarcinile aproximativ în acelaşi timp, pentru a se putea realiza o primă evaluare, apoi o primă
rotaţie. Fiecare grup – şi fiecare individ – prezintă în faţa celorlalţi produsele realizate la centrul
respectiv. Este un moment al Evaluării – la care participă colegii, cu întrebări, sugestii, etc. dar şi
învăţătorul. Acest moment se realizează tot la Scaunul autorului. Lucrările care s-au realizat se
afişează în clasă, în spaţiul destinat fiecărui centru. Elevii au astfel posibilitatea să compare, să
analizeze, să realizeze demersuri mintale a deprinderilor şi dexterităţilor achiziţionate la acel
moment. Ulterior, aceste lucrări sunt aşezate în Portofoliul Personal al fiecărui copil, care se
păstrează în clasă şi este la îndemâna copilului sau părintelui.

În continuare, au loc următoarele rotaţii, acest lucru însemnând că toţi elevii vor trece pe
la fiecare centru deschis de învăţătoare în ziua respectivă. Timpul alocat unei rotaţii e variabil, de
aceea pauzele copiilor nu coincid întotdeuna cu pauzele colegilor lor din clasele tradiţionale.
După câteva rotaţii şi evaluări, la mijlocul zilei, copiii iau masa de prânz în comun, în cantina
şcolii, sau într-un local convenabil din apropiere, lucru hotarât, organizat şi finanţat de
Asociaţiile de părinţi. După servirea mesei se continuă lucrul pe centre de activitate.

Un alt aspect semnificativ al alternativei step by step este faptul că, o clasă de acest gen
are două învăţătoare care îi îndrumă pe copii şi îşi suprapun resursele mai ales în timpul
activităţii la centre. Cei doi învăţători se vor completa în timpul lucrului pe centre.

Un alt element distinctiv în cadrul alternativei Step by Step este mobilierul. Băncile
modulare sunt înlocuite de mese mobile cu scaune de jur împrejur, facilitându-se astfel lucrul pe
grupe, cooperarea între educabili. Clasele dispun de un covor deoarece anumite activităţi se vor
desfăşura într-o manieră relaxată, pe jos, fapt extrem de plăcut pentru copii. Mesele sunt
delimitate între ele de dulăpioare prevăzute cu rafturi pe care sunt aşezate materialele specifice
fiecărui centru de activitate. Practic, clasa e sectorizată în raport cu centrele de activitate. Elevii
au toate materialele (manuale, caiete, penare, materiale pentru arte, dicţionare, enciclopedii…) în
clasă, la îndemână, putându-le folosi ori de câte ori este necesar.

Comparativ cu tradiţionalul, unde elevii sunt grupaţi în funcţie de capacităţile


intelectuale, în alternativa step by step apar grupuri unde toţi elevii pot lucra împreună, urmând
ca fiecare membru al grupului să-şi îmbunătăţească performanţele, dar şi să contribuie la
creşterea performanţei grupului din care face parte.

Putem afirma, fără a exagera, că un elev, după un an sau mai mulţi ani de studiu în cadrul
alternativei Step by step, va fi capabil să pună întrebări pertinente, să formuleze răspunsuri
precise şi corecte, va fi în stare să dialogheze ceea ce demonstrează că şcoala nu i-a oferit, dar
nici nu i-a cerut doar informaţie.
Motto:

,, Tratează-i pe oameni ca şi cum ar fi


ceea ce ar fi trebuit să fie şi ajută-i să devină
ceea ce sunt capabili să fie.“

Johann von Goethe


Obiective cadru şi de referinţă

Limba română:

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală

3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris

4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă

2.1 să îmbine enunţuri într-un mesaj propriu;

2.3 să pronunţe corect şi clar enunţuri;

2.6 să manifeste o atitudine degajată în comunicarea orală cu


persoane cunoscute
3.2 să desprindă informaţii esenţiale dintr-un text citit;
3.3 să citească fluent, corect şi expresiv un text cunoscut de mică
întindere;
3.4 să citească în ritm propriu un text nou de mică întindere;
4.1 să redacteze texte scurte pe baza unui suport vizual şi a unui şir
de întrebări;
4.4 să scrie lizibil şi îngrijit;
4.5 să manifeste interes pentru redactarea corectă şi îngrijită a
textului.

Matematica:

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii


2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare
de probleme
3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând
limbajul matematic
1.3 să efectueze operaţii de adunare şi de scădere cu numere
naturale de la 0 la 100 fără şi cu trecere peste ordin;
1.4 să efectueze operaţii de înmulţire până la 100 şi operaţii de
împărţire cu numere mai mici decât 50;
2.3 să rezolve probleme care presupun o singură operaţie din cele
învăţate;
2.4 să compună oral exerciţii şi probleme cu numere de la 0 la 100
care se rezolvă printr-o singură operaţie;
2.6 să extragă informaţii din tabele şi liste, să colecteze date prin
observarea pe o anumită temă, să reprezinte datele în tabele.
3.1 să exprime oral sau în scris în cuvinte proprii etape ale
rezolvării unor probleme.

Abilităţi practice:

1. Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse


materiale şi ustensile
2. Proiectarea, confecţionarea şi evaluarea unor probleme simple
3. Dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unui
produs

1.3 să utilizeze ustensilele şi instrumentele adecvate prelucrării unor


materiale;
2.2 să îmbine în mod adecvat tehnicile de realizare a unor produse
simple;
2.5 să combine materialele şi tehnicile învăţate pentru obţinerea
unor produse complexe;
3.2 să coopereze cu colegii dintr-o echipă la realizarea unor
produse

Obiective operaţionale

Centrul de citire:

 să citească expresiv şi cursiv caracterizarea lui Buratino;


 să selecteze cu precizie din textul dat, cuvinte ce conţin
grupurile de litere che şi chi;
 să recunoască în mod corect însuşirile fizice şi sufleteşti ale
personajului principal din text;
 să descopere, lucrând în echipă, denumirea procedeului literar
prin care se prezintă însuşirile fizice şi sufleteşti ale unui
personaj.

Centrul de scriere:

 să transcrie un text de mică întindere, respectând încadrarea


corespunzătoare în pagină, scrierea caligrafică şi corectă din
punct de vedere gramatical;
 să descopere cuvintele ce conţin grupurile de litere che şi chi,
din textul dat;
 să analizeze corect cuvintele selectate, arătând din câte silabe,
sunete şi litere sunt alcătuite;
 să completeze conştient un text lacunar cu expresiile potrivite,
ca răspuns la un plan de întrebări.

Centrul de arte:

 să traseze corect conturul după şablon, realizând hăinuţe pentru


Buratino;
 să decupeze cu atenţie hăinuţele obţinute;
 să asambleze, prin lipire pe planşa suport, costumul păpuşii de
lemn;
 să ţeasă cât mai expresiv, cu benzi de hârtie, un covoraş
multicolor.

Centrul de matematică:

 să efectueze corect exerciţii în lanţ cu cele patru operaţii,


respectând ordinea rezolvării acestora;
 să determine cu precizie numărul necunoscut dintr-o operaţie
dată;
 să rezolve probleme şi exerciţii-problemă cu mai mult de două
operaţii, explicând corespunzător rezultatele obţinute;
 să compună conştient probleme după un exerciţiu dat;

Centrul de ştiinţe:

 să recunoască în mod conştient plantele din grădina de legume,


pe diferite materiale date;
 să reprezinte corect printr-un desen sugestiv, lucrat în echipă,
grădina de legume;
 să descopere importanţa legumelor în viaţa omului.

Centrul de construcţii:

 să construiască din piese Lego un fruct preferat;


 să finalizeze în echipă lucrarea, realizând un suport interesant
pentru fructele obţinute.

Strategii didactice

Metode şi procedee didactice:

 conversaţia euristică, reproductivă, de reactualizare, de fixare şi


consolidare, exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, dezbaterea,
problematizarea, observaţia, studiul de caz, brainstorming-ul

Materiale didactice:

 planşele didactice reprezentând ,, Agenda şi mesajul zilei ”, atlas


botanic, fişe de evaluare şi sarcini suplimentare pentru fiecare
centru de activitate, piese Lego şi jucării speciale de lemn,
planşa didactică reprezentând integrama ,, Evaluare “, joc
didactic ,, Pătratul magic ”, cercuri colorate din carton, şablon
pentru ,, hăinuţele lui Buratino “, planşa suport reprezentând
păpuşa de lemn şi grila pentru ţesere cu benzi de hârtie, imagini
suport pentru rezumatul lecturii ,, Pinocchio “,
integrama ,, Caracterizarea “, caseta video ,, Buratino “,
diplome pentru autoevaluare, specifice fiecărui centru de
activitate.

Mijloace didactice:

 pian-jucărie, jucărie muzicală-semnal sonor pentru deplasarea la


centrele de activitate: Stepy, aparat video.

Întâlnirea de dimineaţă

 copiii sunt asezaţi în semicerc, pe scaune; se începe activitatea cu cântecul: ,,


Bună dimineaţa, Soare ! ”
 citirea şi discutarea planşei cu ,, Agenda zilei ”; aceasta cuprinde reperele orare
la care se desfăşoară activităţile specifice din această zi:

….martie ….
AGENDA ZILEI

8-9,45 Întâlnirea de dimineaţă

10-12,30 Activitate la centre:

 citire: Evaluare – grupurile de litere che, chi


Caracterizarea lui Buratino

 scriere:Alcătuirea unui text pe baza unui şir de întrebări.


Evaluare – grupurile de litere che şi chi

 matematică: Exerciţii şi probleme cu cele 4 operaţii


 ştiinţe: Grădina de legume; exerciţii-joc recapitulative
 arte: Covoraş multicolor ( colaj din hârtie colorată; ţeserea cu
benzi de hârtie )
 construcţii: Fructele mele preferate ( construcţie din piese Lego )
12,30-14 Pauza

14-15,45 Evaluare

 dezbatere privind calendarele-tip: calendarul cu figuri geometrice al lunii


martie, calendarul naturii, graficul temperaturii, calendarul zilelor de naştere,
calendarul anotimpurilor;
 cântecul ,, Prieteni ” se interpretrează cu tot grupul, cu acompaniamentul
pianului-jucărie;
 se prezintă planşa specială cu mesajul zilei de astăzi : citire în lanţ, citire
selectivă după anumite cerinţe date; explicarea cuvintelor necunoscute din text,
selectarea personajelor principale, negative şi pozitive, recunoaşterea
elementelor reale şi fantastice, dezbaterea ideilor rezultate din text, identificarea
sarcinilor de la centre;

------------------
Dragii mei,

Închipuiţi-vă ce vis frumos am avut! Se făcea că eram Greieraşul Cuvântător.


Plecasem pe urmele năzdrăvanului de Buratino.
Mă afundam din ce în ce mai mult în pădurea cea veche. Ca să nu-mi mai fie frică,
răspundeam în sinea mea la multe întrebări despre prietenul meu neînchipuit de
neascultător.
Ba, mai mult, exersam în minte multe probleme şi exerciţii distractive cu cele patru
operaţii pe care le învăţasem cândva, împreună cu Fetiţa cu păr azuriu.
Deodată, paşii mei s-au oprit speriaţi lângă un ciorchine. Pesemne că muncind în
grădina de legume, bătrânelul Carlo mâncase în grabă un strugure, unul din fructele lui
preferate !
Brusc, visul se destrămă ! M-am trezit în pătucul meu cel moale. Lângă pat, de pe
un covoraş multicolor, mă privea întrebător Chiralin, motanul meu…
Oare, ştie el mai multe despre Buratino ?
 Joc ,, Pătratul magic ”

Elevii vor completa, sub formă de concurs, două pătrate diferite. Pentru ca
ele să fie ,, magice ”, suma obţinută pe orizontal, vertical şi oblic, trebuie să fie
constantă. Pentru a se obţine alt pătrat magic, pornind de la cel iniţial, trebuie ca
pentru fiecare element să se aplice aceeaşi regulă.

Grupa I

 Calculaţi constanta pentru a verifica dacă pătratul este magic;


 Măriţi fiecare element de 5 ori, pentru a obţine alt pătrat magic; calculaţi
şi constanta acestuia.

6 7 2 30 35 10

1 5 9 5 25 45

8 3 4 40 15 20

Grupa a II-a

 Calculaţi constanta pentru a verifica dacă pătratul este magic;


 Micşoraţi fiecare element de 5 ori, pentru a obţine alt pătrat magic;
calculaţi şi constanta acestuia.

20 15 40 4 3 8

45 25 5 9 5 1

10 35 30 2 7 6

 Joc ,, Cerculeţul norocos ”:


Acest joc se organizează în scopul aranjării copiilor la centrele de activitate.
La fiecare centru se află un cerc de culoare diferită de celelalte; fiecare cerc are
dublura lui, care este decupată în trei părţi inegale. Fiecare copil va primi o parte
din câte un cerc; ei trebuie să meargă la centrul la care descoperă culoarea de pe
părticica lui, pentru a întregi figura de pe masă;

 copiii se duc la centre, îşi lipesc etichetele corespunzătoare la panou, apoi, la


semnalul sonor al lui Stepy, îşi iau materialele specifice şi citesc sarcinile existente
care îi îndrumă pas cu pas în realizarea exerciţiilor propuse individual, în perechi şi
în echipă; sarcinile sunt de mai multe feluri:comune, individualizate şi
suplimentare.

Activitate la centre ( Sarcini de lucru )

Centrul de citire:

 Citiţi textul ,, Buratino “. ( individual )

Buratino

Bătrânul Carlo ciopli o păpuşă cu un chip fără de pereche. El era un copil


deosebit de chipeş.

Deşi purta o jachetă veche, sufletul său deschis i se oglindea în ochi.

Pe o ureche se chinuia să stea un chipiu cu un chenar închis la culoare.

Buratino era năzdrăvan. Nu avea chef de învăţătură. Ca să asculte de


poveţele prietenilor era un chin.
Voi, copii, credeţi că proceda bine ?

 Subliniază, împreună cu unul dintre prieteni, cuvintele ce conţin grupurile de


litere che, chi. ( perechi )
 Cu ajutorul cuvintelor subliniate veţi găsi soluţia integramei.( echipă )

C A R A C T E R I Z copil chipiu
A el veche
P C H E F C H I N
E R A C H I P I U R chip chin

R A C E L U I D C E chipeş jachetă

E N O O P R N E H C pereche chenar

C E P C I E C S I H ureche ochi
H H I H H C H C N I
E C L I C H I H U P
V E C H E E S I I E
J A C H E T A S A S

SOLUŢIA: ( 14 litere )

Caracterizarea este un procedeu literar prin care se prezintă însuşirile fizice


şi sufleteşti ale unui personaj.

Dacă sunteţi mulţumiţi de rezultat, ( autoevaluare în echipă ), felicitaţi-vă, înmânându-vă


reciproc diplome.

 Caută surpriza ! ( sarcină suplimentară )


1. Citiţi rezumatul năzdrăvăniilor lui Pinocchio. ( individual )
2. Aranjaţi împreună imaginile, astfel încât ele să ilustreze corect textul citit.
( echipă )

Pinocchio

Pinocchio era o păpuşă fermecată făcută de meşterul Geppeto. Era tare


neastâmpărat şi mincinos. De aceea, Zâna l-a pedepsit să-i crească nasul când
minte.
Geppeto fusese închis din cauza păpuşii de lemn. Greierele vorbitor i-a spus
că este o marionetă foarte rea, dar când s-a întors acasă, meşterul l-a iertat ca un
tată.

Acum Pinocchio avea abecedar şi putea să meargă la şcoală. Bunul păpuşar


l-a sfătuit să fie cuminte şi să înveţe bine.

În schimb, el a vândut cartea, iar banii i-au fost furaţi de Vulpea şchioapă şi
Motanul chior. Acum Pinocchio nu se mai putea întoarce acasă.

Împreună cu măgarul Fitil, păpuşa de lemn ajunge în Ţara Jucăriilor. Acolo îi


cresc şi lui urechi de măgar.

În vremea asta, Geppeto, plecat în căutarea lui, este înghiţit de Balenă. La


fel păţeşte şi Pinocchio. Cei doi izbutesc să scape din burta Balenei şi ajung teferi
la mal.

Pinocchio e de-acum cuminte şi conştiincios şi de-aceea Zâna îl face, din


păpuşă, un băieţel adevărat.

Centrul de scriere:

Fişă de evaluare

1. Transcrieţi caligrafic textul. Subliniaţi grupurile de litere che, chi. ( sarcină


individuală comună )
Aşchiuţă este o păpuşă fără pereche. Pe cap are o tichie veche. La brâu
poartă un chimir de piele. Pe margine, acesta are un chenar roşu.
Păpuşarul a găsit cheia fericirii: marioneta este foarte iubită de copii !

2. ,, Numai pentru tine !“ ( sarcini individualizate, pentru fiecare copil în parte,


pe două niveluri de performanţă )

I. Găseşte câte silabe, sunete, litere, conţin cuvintele:

Petrache-

rochiţă-

chef-

II. Am scris una – tu mai multe !

ridiche-

rochie-

cheie-

Autoevaluează sincer lucrarea, comparând-o cu răspunsurile date pe spatele fişei.


Dacă eşti mulţumit de rezultatul corecturii tale, felicită-te acordându-ţi o diplomă.

Caută surpriza şi bucură-te de ea împreună cu unul dintre prieteni !


( sarcină suplimentară )
- sarcini la centru -

 Urmăriţi cu atenţie imaginile pe caseta video. Ele vă ajută să înţelegeţi câteva


întâmplări prin care a trecut năzdrăvanul de Buratino. ( echipă )
 Citiţi cu atenţie planul de întrebări. ( individual )

Plan de întrebări

 Cine era Buratino ?


 Ce fel de faptă a făcut el, plecând de acasă ?
 De ce îl urmăreau tâlharii ?
 Cum s-a purtat Buratino cu Fetiţa cu păr azuriu ?
 De ce a trecut el prin multe peripeţii ?

 Completaţi corespunzător textul lacunar, răspunzând la întrebările date.


( echipă )

Buratino
( compunere )

Într-o cămăruţă sărăcăcioasă trăia Carlo, un bătrân păpuşar.


Într-o zi, l-a cioplit pe………….., care era o ………….de lemn.

Imediat ce picioruşele i-au fost gata, marioneta năzdrăvană a fugit de acasă.


Deşi această faptă a fost deosebit de………., tatăl său îl ierta de fiecare dată,
sperând că va învăţa din greşeli.
El şi-a vândut chiar şi abecedarul, intrând într-o trupă de teatru.

Aflând că are………., tâlharii l-au atârnat într-un copac. Chiar dacă a fost
salvat de la moarte de Fetiţa cu părul azuriu, purtarea păpuşii de lemn a fost la fel
de ………….

A trecut prin multe peripeţii pentru că era…………..şi nu înţelegea sfaturile


prietenilor.

Centrul de matematică:

Fişă de evaluare
1. Calculează: ( sarcină individuală comună )

25 : 5 x 9 – 8 =
7+8x3:4=

2. Determină numărul necunoscut: ( sarcină individuală comună )

a:7=6 72 : a = 8 35 – a = 16 a – 15 = 9

3. ,, Numai pentru tine ! “ ( sarcini individualizate, pe două niveluri de


performanţă )

I. Din produsul numerelor 6 şi 9 scade câtul numerelor 18 şi 9


II. La câtul numerelor 32 şi 4 adaugă 91.

4. ,, Caută surpriza ! ” ( sarcină suplimentară )

Calculează:

a 6 7 8 9 10
9 x a + 10

Autoevaluează lucrarea împreună cu prietenul tău cel mai bun (în perechi). Dacă
sunteţi mulţumiţi de rezultat, felicitaţi-vă reciproc, înmânându-vă diplome.

- sarcini la centru-

 Compară expresiile: ( echipă )

 25 : 5 + 13 □ 30 – 4 x 3

 21 : 3 x 2 □ 8 x 3 : 4

 Maria şi Anca au împreună 40 de cărţi. Anca are de 4 ori mai multe cărţi decât
Maria.
Câte cărţi are fiecare ? ( echipă )
 Compuneţi o problemă: ( individual )

 7x3+2x8=

Centrul de ştiinţe:

Fişă de evaluare

1. Rezolvaţi oral, în echipă, chestionarul de la exerciţiul 1, de pe fişa de evaluare


primită;
2. Dezbateţi, în echipă, noutăţile de la ,, Ştiaţi că.. ? “;
3. Dezlegaţi rebusul, individual, completând corespunzător denumirile legumelor
ilustrate prin desene.
Autoevaluaţi lucrarea împreună cu unul dintre prieteni ( în lanţ ). Dacă sunteţi mulţumiţi
de rezultat, felicitaţi-vă reciproc, înmânându-vă diplome.

- sarcini la centru –
 Citiţi poezia ,, În grădina de legume… “; ( individual )

 Descoperiţi legumele prezentate în text, de către autor; ( în perechi )


 Realizaţi un desen pe planşa mare, prin care să reprezentaţi grădina de legume,
aşa cum este surprinsă în poezie. ( echipă )
 Caută surpriza ! ( sarcină suplimentară )

Dezleagă jocul următor împreună cu prietenii tăi, începând cu silaba Le şi


deplasându-te aşa cum indică săgeţile, de la un inel la altul.
Dacă rezolvaţi corect, veţi descifra o învăţătură de care trebuie să ţineţi
seama mereu !

Le
le ta
de

vor
SOLUŢIA:,, Legumele sunt izvor de sănătate ! ”

Centrul de arte:

 Trasaţi contururile după şablon, pentru a realiza hăinuţe pentru Buratino;


( perechi )
 Decupaţi hăinuţele de hârtie; ( individual )
 Asamblaţi prin lipire pe planşa suport, costumul păpuşii de lemn; ( echipă )
 Ţeseţi din benzi de hârtie un covoraş multicolor. ( echipă )

Centrul de construcţii:

 Construiţi din piese Lego câte un fruct preferat; ( individual )


 Realizaţi un suport interesant pe care să aşezaţi fructele obţinute. ( echipă )

Autoevaluaţi corect lucrarea în echipă, arătând cât mai convingător care este
contribuţia fiecăruia la realizarea ei. Dacă sunteţi mulţumiţi de rezultat, felicitaţi-vă reciproc,
înmânându-vă diplome. ( pentru ambele centre de activitate )
Evaluare
 după cântecul lui Stepy care indică finalizarea lucrului la centrele de activitate,
copiii trec la centrul următor;
 cântecul ,, Sosirea rândunicii” este interpretat cu grup mare;
 deoarece din agenda zilei de astăzi s-a observat că se realizează doar două
rotaţii, acum este momentul pentru evaluare; elevii revin în semicerc, aşezându-
se pe mochetă; câte un reprezentant de la fiecare centru de activitate prezintă
rezultatele muncii desfăşurate în echipă;
 Joc: ,, Stepy spune ! ” ( se execută doar comanda însoţită de expresia: ,,
Stepy spune ”, urmând ca elevii ce nu reuşesc să se concentreze, să fie eliminaţi
din joc; câştigătorul va conduce activitatea de evaluare în continuare );
 în scopul fixării cunoştinţelor noi asimilate în urma activităţii la centre, se
realizează o evaluare sumativă sub forma unui joc didactic gen integramă; acest
joc se realizează cu tot grupul.

Soluţia ( 8 litere ): EVALUARE ( se formează din literele rămase, care nu sunt cuprinse
în nici un cuvânt )

Buratino grădini C E V A L U A R E
nas legume O E T C U R F L G
M H A I N E C E R
chip P J O C T C O G A
U N A S E H V U D
compunere coş
N C O S S I O M I
text fructe E T E X T P R E N
R O P E R A T I I
E O N I T A R U B