Sunteți pe pagina 1din 181

C o le c ţia C o g ito

PROVERBE
SI *

CUGETĂRI
BENGALEZE

E d itu ra A lb a tro s
C U V ÎN T ÎN A IN T E

I
Cultura indiană este ca un mozaic al mai
multor culturi, unde fiecare piesă repre­
zintă un desen specific. Prin milenii, di­
ferite popoare străine, atrase de frumuse­
ţea acestei ţări, au venit s-o cucerească
şi în cursul secolelor s-au integrat în po­
poarele ei autohtone. Astfel, diferitele
naţiuni din India se deosebesc prin tradi­
ţiile lor proprii; dar gîndirea indiană, pro­
venită din înţelepciunea străveche, mani­
festă un aspect unitar. Este interesant de
observat că pe meleagurile indiene se află
mai multe culturi care se îmbină armonios
într-o vastă panoramă, cu o varietate de
reliefuri.
Cultura bengaleză, de care ne ocupăm
aici, oferă, din acest punct de vedere, un
captivant subiect de studiu. Poporul ben­
galez, locuitori ai Statului West Bengal,
VI C U V ÎN T ÎN A IN T E

în răsăritul Indiei, şi ai Bangladeshului,


îşi trage originea din amestecul unor po­
poare venite din nordul şi nord-vestul ţă­
rii cu cele autohtone.
Prim ul contact al Bengalului cu cultu­
ra brahmanică începuse aproximativ prin
secolul al IlI-lea î.e.n., şi în cursul urmă­
toarelor opt secole legăturile spirituale
sînt din ce în ce mai largi. In perioada
aceasta Bengalul are legătură şi cu cultu­
rile budiste şi jaine, dintre care prima a
exercitat o mare influenţă. Fiind dominat
de o dinastie budistă timp de 400 de ani,
Bengalul devenise cel mai dezvoltat cen­
tru al filozofiei budiste între secolele
V III— X II, şi ca atare s-a bucurat de un
deosebit prestigiu în întreaga Asie.
Prin secolul X III, popoarele islamice au
început să aibă contact cu Bengalul. Deşi
dinastia hindusă de atunci a dus grele lup­
te pentru a-şi păstra independenţa poli­
tică, în decursul timpului, păturile de jos
ale societăţii hinduse au fost atrase de
spiritul democratic promovat de islamism.
Ca urmare, populaţia bengaleză a adoptat
totodată şi multe din obiceiurile societăţii
islamice. In acelaşi timp unele legende
C U V IN T ÎN A IN T E V II

hinduse şi budiste au pătruns în miturile


Islamului.
Relaţiile comerciale ale Bengalului, ca
şi ale Indiei, cu Europa au început prin
secolul X V , dar întrepătrunderea culturi­
lor indiene cu cele europene s-a desfăşu­
rat pe pămîntul bengalez prin secolul
X V III.
Aceste popoare au adus cu ele obiceiuri
şi norme de viaţă, inţluenţînd nuanţat
viaţa şi gîndirea bengaleză, adăugind la
caracteristicile autohtone şi indiene şi
unele trăsături universale.
Aceste caracteristici ale culturii benga­
leze se dezvăluie în istoria lim bii şi a lite­
raturii bengali. Aşadar, limba bengali, for­
mată din limba sanscrită în cursul a 3 000
de ani, are în vocabularul ei un bogat fond
de cuvinte străine, anume, cuvintele de
bază ale populaţiilor străvechi, cuvintele
împrumutate din lim bi vorbite în regiu­
nile vecine, din limbile arabă şi persană
şi din unele lim bi europene, mai ales
engleză şi portugheză. începutul acestei
limbi îl găsim prin secolul X, forma actu­
ală a ei fixîndu-se prin secolul X IX .
Astăzi limba bengali este vorbită de
V III C U V IN T ÎN A IN T E

45 de milioane de locuitori din Republica


India şi 72 de milioane de locuitori din Re­
publica Bangladesh, ea fiind una din cele
14 limbi indiene cu statut naţional şi limbă
de stat în Republica Bangladesh.

II
Literatura bengali are la origini izvoa­
rele autentice ale spiritualităţii maselor
largi populare. Cele dintîi manifestări ale
ei, poezii scurte, numite ciorja-pada, şi
care conţin părerile filozofice ale unei
secte budiste, datează de prin secolul X.
Lectura acestor poezii revelă o mare sensi­
bilitate artistică şi un profund simţ uma­
nist, ilustrat prin adorarea oamenilor din
păturile de jos ale societăţii. Limba în care
s-au scris aceste poezii este atît de înde­
părtată de limba bengali actuală, încît as­
tăzi ele nu sînt prea răspîndite; doar
unele versuri, transpuse în limba curentă,
fiind amintite ca zicători.
în timp ce limba bengali îşi căuta for­
mă proprie, numărul producţiilor litera­
turii populare sporea necontenit, cuprin-
zînd balade, cîntece de dragoste şi de lea­
C U V ÎN T ÎN A IN T E IX

găn, proverbe, zicători şi ghicitori. Aces­


tea sînt creaţii ale poporului şi ca atare
oglindesc viaţa societăţii rurale, nesofisti­
cată şi apropiată de natură şi de pămînt.
Prin secolele X I I I — X IV au luat fiinţă
diferite poeme în jurul m iturilor şi culte­
lor regionale. Cel mai reprezentativ poem
de acest gen —- Manasa-mangal — este o
prezentare artistică a cultului şarpelui şi
exprimă pe deplin spiritul liber şi demo­
cratic al poporului bengalez.
Prin secolele X V — X V II poezia bengali
a în florit în două sensuri deosebite: unul
— poezia vaişnav — a avut ca subiect
viaţa zeului Krişna, eroul din Mahabha-
rata, şi altul — poezia şakto — care se
leagă de mitul zeiţei Durga, ocrotitoarea
universului. Cele două ramuri îşi trag ori­
ginea din tradiţia religiei hinduse; dar
originalitatea poeţilor bengalezi le-a dă­
ruit un remarcabil aspect uman, conver­
tind zeităţile mitologice în personaje
umane.
în unele poezii şakto din Bengal, Durga
este o fetiţă căsătorită la o vîrstă fragedă
pe care o mistuie necontenit dorul de pă­
X C U V IN T ÎN A IN T E

rinţi; în alte poezii ea este mamă, de care


poetul se apropie ca un copil.
în poezia vaişnav, Krişna apare uneori
ca un copil zburdalnic, care fură brînză
şi smîntînă din cămările mamei, este mu­
strat şi chiar legat cu sfori. Alteori, el e
un păstor tînăr, care o cheamă pe iubita
sa, Radha, cîntînd din fluier.
Poeziile de dragoste între Radha şi
Krişna şi-au găsit loc, prin traducerea
orientaliştilor europeni, între cele mai fru ­
moase poezii universale. în cazul celor
mai multe dintre aceste poezii, sub vălul
mistic se dezvăluie în realitate o dragoste
cu totul umană, o dragoste de o nesfîrşită
duioşie şi tristeţe, o dragoste care inundă
sufletul şi stăpîneşte trupul. A ici Krişna
este un iubit veşnic şi Radha o eternă fe­
meie iubitoare, care-şi sacrifică pînă şi
propria-i viaţă pentru dragoste.
Aceste personaje nu se aseamănă cu alte
chipuri din mitologia indiană. Ele sînt
creaţii originale ale poeţilor bengalezi, ca­
re totdeauna au considerat omul mai pre­
sus de orice.
Pînă acum, literatura bengali s-a dez­
voltat mai ales în atmosfera rurală. Ten-
C U V ÎN T ÎN A IN T E XI

dintele urbane s-au manifestat mai pro­


nunţat după contactul Bengalului cu cul­
tura islamică. Aşadar, prin secolul X V III
aceste legături au dat naştere la un nou
stil, retoric şi sofisticat, în poezia bengali.
Secolul X IX a marcat începutul unei
epoci noi în cultura indiană, prin în tîl-
nirea Indiei cu literatura europeană. Ben­
galul a avut un rol de pionier în însuşirea
gîndirii europene, ca şi în regenerarea in­
teresului pentru literatura clasică sans­
crită, Calcutta, capitala Bengalului, fiind
totodată leagănul orientalismului european.
De aceea, perioada aceasta este cunoscută
în istoria culturii indiene drept cea a Re­
naşterii din Bengal.
Primele lucrări în proză în literatura
bengali datează încă din secolul X V III,
dar primul roman în această limbă a fost
scris în anul 1865.
Secolul X IX a dat Indiei cel mai mare
geniu literar din epoca modernă, pe Ra-
bindranath Tagore; o mare parte din ope­
rele lui sînt scrise în secolul nostru. Imen­
sa creaţie literară a acestui poet univer­
sal cuprinde la un loc esenţa întregii gîn-
diri indiene, şi introduce o epocă nouă a
X II C U V ÎN T ÎN A IN T E

tendinţelor progresiste în viaţa culturală


a Indiei.
Tagore şi contemporanii săi, ca şi scrii­
torii din generaţiile ulterioare, au înze­
strat toate ramurile literaturii bengali cu
diverse scrieri, cu creaţii din ce în ce mai
profunde, mai sensibile şi mai umane. In
literatura epocii acestora, omul apare din
ce în ce mai pronunţat, cu toată complexi­
tatea sa psihologică şi socială.
Viaţa poporului, mai ales a ţărănimii,
ocupă o mare parte din operele lui Tagore
şi ale contemporanului său romancier, Sa-
rat Chandra Chatterjee. începînd din pe­
rioada interbelică în literatură şi-a găsit
loc şi viaţa muncitorilor. După cucerirea
independenţei Indiei (1947), prin desfiin­
ţarea marilor moşii s-a pus capăt societăţii
feudale. Drept urmare, în ultimele decenii,
noua generaţie de scriitori progresişti din
Bengal, ca şi din alte regiuni ale Indiei s-a
simţit atrasă de problemele şi aspectele
vieţii muncitoreşti prezente în societatea
actuală, fapt ce a condus la reflectarea
acestora în scrierile lor. Căpătînd conşti­
inţă politică, fundată pe principii ştiinţi­
fice, această generaţie şi-a luat drept sar­
C U V IN T ÎN A IN T E X I II

cină să caute soluţii problemelor sociale


şi să trezească în masa poporului dorinţa
de a realiza o orînduire socială mai bună
şi lipsită de orice nedreptate şi exploatare.

III
Literatura populară este creaţia unei
societăţi întregi şi ca atare reprezintă
mentalitatea unui întreg popor. Din acest
punct de vedere proverbele sînt cele mai
grăitoare expresii ale gîndirii unei ţări.
Fiind transmise din gură în gură, din loc
în loc şi din generaţie în generaţie, ele se
integrează în viaţa poporului şi eviden­
ţiază caracteristicile societăţii respective.
Odată cu dezvoltarea societăţii umane
s-au stabilit unele norme de conduită în
viaţă, principii morale etc. Experienţa de
viaţă, normele, într-un cuvînt înţelepciu­
nea, s-a transmis pe cale orală şi prin lite­
ratură, între care există un schimb perma­
nent, unele cugetări culte trecînd în lite­
ratura populară ca proverbe, iar prover­
bele îmbogăţind experienţa scriitorilor.
Astfel, unele citate din literatura clasică
indiană, de exemplu: „Unde e virtute, acolo
XXV CUVXNT ÎN A IN T E

e victorie‘“ , din Mahabharata, sînt folo­


site ca proverbe, în versiunea sanscrită
originară, în diferite regiuni ale Indiei. De
asemenea, multe versuri ale poeţilor ben­
galezi din diferite epoci, ca Vidyapati şi
Bharat Chandra Ray, circulă în Bengal ca
proverbe.
Cîteodată, oameni de cultură folosesc
expresii populare în scrierile lor. Spre p il­
dă, o expresie cunoscută în Bengal, „Copii
răi se mai întîlnesc, dar niciodată o mamă
rea“ apare în operele unor autori. în ase­
menea cazuri, e greu de stabilit dacă pro­
verbul îşi are originea într-o cugetare, sau
cugetarea a pornit de la un proverb.
Pe lîngă proverbele cu valoarea poziti­
vă, există şi proverbe cu valoarea negati­
vă, pe care le-au rostit oamenii în baza
experienţei practice a vieţii. Aşadar, nu
este surprinzător că în culegerile de pro­
verbe din diferite ţări întîlnim şi idei con­
tradictorii. De exemplu, între proverbele
bengaleze găsim două proverbe despre
adevăr: „Adevărul învinge orice“ şi „Cine
spune adevărul nu poate să mulţumească
pe toată lumea“ . Prim ul proverb exprimă
un adevăr etic, iar ultimul un adevăr prac­
C U V IN T ÎN A IN T E XV

tic, a cărui existenţă nu o putem, din ne­


fericire, nega. Dar dacă, în cursul anilor,
părerea pozitivă nu şi-a pierdut valoarea,
putem conchide că, în ciuda tuturor slă­
biciunilor morale ale omului, valorile
esenţiale ale vieţii nu s-au schimbat. O
ilustrare a acestui fapt o putem găsi într-o
cugetare a lui Tagore, unde cele două idei
contradictorii de fapt se completează: „A -
devărul mărunt se exprimă prin vorbe;
adevărul mare se exprimă prin tăcere“ .
Prin expresia „adevărul mărunt“ înţele­
gem o realitate de moment, iar prin „ade­
vărul mare“ se înţelege adevărul etern.
Vasta culegere a proverbelor bengaleze,
care numără aproape 10 000, exprimă ast­
fel înţelepciunea populară şi cultă despre
calităţile morale ale omului, ca virtutea,
caritatea, fidelitatea etc. şi totodată găsim
observaţii subtile despre aspectele nega­
tive ale caracterului uman, ca prefăcăto­
ria, falsitatea, trădarea sau şiretenia. în -
tîlnim şi observaţii pline de umor despre
slăbiciunea umană, cu lăudăroşenia, mân­
dria sau trîndăvia, de exemplu: „Ca să-şi
arate plosca, prostul bea apă pînă moare",
„Fiul se laudă cu vitejia, pentru că tata a
XVI C U V IN T ÎN A IN T E

omorît un purice“, „Dacă mi-ai dat daruri,


cară-mi-le pînă acasă“ . Un mare număr
de proverbe umoristice vizează prostia:
„Prostul dă foc casei, ca să facă lumină“ .
în proverbele bengaleze găsim sfaturi
practice despre comportare, prudenţă,
chibzuinţă şi aşa mai departe; totodată gă­
sim şi reproşuri ironice la adresa laşilor,
paraziţilor şi leneşilor; de exemplu: „Ştii
cit costă orezul? — Pe mine mă hrăneşte
unchiul“; sau: „Leneşul fuge cînd e vorba
de muncă, dar vine cel dinţii cînd e vorba
de mîncare“ .
Proverbele acestea ca şi cele despre cu­
raj, muncă şi perseverenţă dezvăluie vite­
jia şi hărnicia poporului bengalez şi con­
stituie încă o dovadă împotriva părerii
false prin care se atribuie poporului in­
dian înclinarea spre pasivitate şi fatalism.
Ba chiar, unele proverbe, cum ar fi „Ta-
lismanul nu te ajută cu nimic, dacă nu de­
pui şi eforturi“, avertizează direct pe oa­
meni împotriva fatalismului şi a super­
stiţiei.
De fapt, un mare număr al proverbelor
bengaleze arată că încă din vechime po­
porul bengalez preţuia raţiunea mai m ult
CUVXNT ÎN A IN T E X V II

ăecît dogma religioasă şi nu-i tolera pe acei


oameni care exploatau pe alţii în numele
religiei sau sub orice alt pretext. O subtilă
influenţă a gîndirii budiste, care totdeauna
a protestat împotriva monopolizării inte­
lectuale şi a tiraniei religioase a castei
brahmanice, se vede în proverbele de ur­
mătorul fel: „Acela e preot care ştie să
păcălească“, şi „Brahmanul poate citi
scriptura, fără să cunoască abecedarul“ .
Această mentalitate — raţiunea şi lipsa
de dogmă — se manifestă în cugetările sa­
vante ale epocii moderne, de exemplu în
învăţăturile lui Sri Ramakrishna şi în ope­
rele lui Bankim Chandra Chatterjee, Ra-
bindranath Tagore şi într-un mod mai cri­
tic în operele lui Sarat Chandra Chatter­
jee.
Exemplele de mai sus oglindesc viaţa
exterioară a omului bengalez ca fiinţă so­
cială; există însă tot atît de multe pro­
verbe care dezvăluie viaţa sa intimă, ca
membru al familiei. Respectul poporului
indian faţă de relaţiile din familie — re­
laţii între soţi, afecţiunea părinţilor faţă de
copii, a bunicilor faţă de nepoţi şi invers,
iubirea dintre fraţi — sînt exprimate cu
X V III C U V IN T ÎN A IN T E

o deosebită duioşie în proverbele benga­


leze.
Cele mai frumoase proverbe de acest
gen se referă la afecţiunea între mamă şi
copii. Aşa cum poeţii bengalezi au trans­
format zeităţile mitologice în nespus de
frumoase personaje întruchipînd copii, ma­
mele din Bengal şi-au divinizat copiii în
proverbe şi poezii populare. La rîndul lor,
şi copiii au divinizat-o pe mamă, citind
proverbul sanscrit: „Mama şi ţara sînt su­
perioare raiului“ . O anume doză de sensi­
bilitate se observă în proverbele despre
relaţiile între soţi: astfel, în concepţia băr­
batului, fie frumoasă, fie urîtă, soţia este
socotită „bijuteria cea mai scumpă“ pen­
tru un soţ, iar despre femeia fără soţ se
spune că este „ca noaptea fără lună“ . De­
sigur că frumuseţea poetică a unor aseme­
nea proverbe, în care este relevată partea
agreabilă a vieţii casnice, coexistă cu alte
convingeri, din care reiese că odată cu
mierea, omul mai găseşte şi fierea. Unele
surprind oftatul unui soţ plictisit de cerin­
ţele interminabile ale soţiei şi care se con­
solează sau se tînguie la gîndul că „încă
ji u s-a născut un bărbat cu care soţia să
C U V IN T ÎN A IN T E X IX

fie mulţumită pe deplin“ . Aflăm deopo­


trivă, ca într-un dialog, şi replica femeii:
„Mîncarea nu ţi-o dă bărbatul, ci o cîştigi
prin munca ta proprie". Apoi, cum spune
şi un proverb românesc: „Ei se ceartă, ei
se iartă", se împacă şi ei. Bărbatul o poto­
leşte spunîndu-i: „Cine n-are soţie tră­
ieşte degeaba“ şi ea se mulţumeşte şi zice:
„femeia care are soţ şi hrană, are de toa­
te“ .
Paralel cu „reproşurile“ ce se iscau în­
tre soţ şi soţie, apăreau în anumite cazuri
şi alte neplăceri între cele două sau mai
multe soţii ale aceluiaşi bărbat. întrucît
acest obicei nu mai există astăzi, prover­
bele în care era exprimată suferinţa fe­
meilor de pe vremuri şi-au pierdut valoa­
rea reală.
în afară de cele legate de relaţiile cas­
nice, există şi multe proverbe despre 'dra­
goste, dor şi iubire, unele dintre ele, ridi-
cîndu-se la o i adevărată valoare literară:
„Fericirea trece, amintirea rămîne“, „Dra­
gostea fără' suferinţă nu există“ . Foarte
apropiate de aceste proverbe sînt poeziile
populare: „Tu ştii numai să aprinzi focul,
dragul meu, dar nu ştii să-l şi stingi“ .
XX C U V IN T ÎN A IN T E

Sentimentul iubirii a făcut obiectul


unor creaţii poetice de-a lungul epocilor.
Vidyapati, poetul vaişnav, aprecia că, ori-
cît de frumoase ar fi cuvintele, ele nu pot
exprima în întregime fiorul dragostei. Ta-
gore spunea că, atunci „Cînd iubeşti, su­
fletul începe să cînte şi florile vieţii tale
înfloresc singure“ .
Conform multor cercetători ai litera­
turii populare, proverbele bengaleze au o
cuprindere tematică atît de vastă şi va­
riată cum nu se întîlneşte în nici o altă
limbă indiană. Proverbele conţinînd refe­
riri uneori la floră şi faună ca şi aproape
la toate obiectele de care se foloseşte omul,
pe lîngă valoarea lor de tezaur de înţelep­
ciune, ori de exprimare literară, au şi o
certă valoare documentară.
Muncitorii de cele mai felurite meserii
— aurari, bijutieri, fierari, olari, fermieri,
bărbieri, croitori, morari, barcagii, spălă­
torese, moaşe — toţi figurează în lumea
proverbelor.
Vaca — cel mai iubit animal în familia
bengaleză — şi peştele — cea mai deli­
cioasă mîncare pentru un bengalez — a-
par cel mai ades în proverbe. Nu lipsesc,
C U V IN T ÎN A IN T E XXI

de asemenea, nici uriaşii elefanţi, ferocii


tigri şi crocodili şi alte vietăţi mari şi
mici, de exemplu: cămila, calul, maimuţa,
şacalul, capra, cîinele, pisica, şoarecele, şo­
bolanul, şarpele, papagalul, cioara, vrabia,
gindacul, licuriciul, albina, musca, ţînţa-
rul, puricele, păduchele şi chiar şi termita
şi molia.
Exprimarea sentimentelor sau întîmplă-
rilor din viaţa umană prin metafora natu­
rii arată aici tendinţa poporului bengalez,
a poporului indian în general, spre inte­
grarea omului în natură. Acest fapt se
manifestă în proverbe ca şi în scrieri, un­
de soarele şi luna îşi varsă lumina cînd
sufletul omului e luminat şi cerul se aco­
peră de nori, cînd inima omului e întune­
cată.
O altă — şi poate cea mai distinsă —
caracteristică a proverbelor bengaleze este
preţuirea artei vorbirii, care caracterizea­
ză poporul bengalez.
iAcest popor nutreşte şi o deosebită
admiraţie pentru literatura sa proprie, fap­
tul fiind confirmat de Bankim Chandra
Chatterjee care spunea că: „Literatura
X X II C'CJVÎNT Î N A I N T E

bengali este speranţa de viitor a Ben­


galului", precum şi de Tagore care-şi ex­
prima adînca preţuire faţă de literatură
prin următoarea remarcă: „Tronul litera­
turii stă neclintit deasupra ruinelor tim ­
pului".

IV
Preocuparea pentru culegerea prover­
belor bengaleze a început prin secolul
X IX şi pînă acum s-au publicat aproxi­
mativ 30 de volume de proverbe din di­
ferite localităţi ale Bengalului. Cea mai
cuprinzătoare este însă cea a lui Sushil
Kumar De, care conţine 9 235 de proverbe
şi zicători.
Interesul ştiinţific faţă de literatura
populară a pornit de la Tagore şi în ulti­
m ii 75 de ani acest subiect a fost studiat
pînă în cele mai subtile detalii. Cea mai
cunoscută lucrare pe această temă este
studiul critic al lui Ashutosh Bhattacharya
în cinci volume.
In selectarea proverbelor şi citatelor din
literatura populară, ne-am orientat după
aceste două cărţi; cugetările scriitorilor
C 'U V ÎN T Î N A I N T E X X I II

clasici sînt culese din operele respective.


Pentru ca acest volum să nu fie prea ma­
re, ne-am oprit la perioada interbelică şi
tot din acest motiv nu am putut cita pe
toţi scriitorii reprezentativi.

Pentru întocmirea acestei ediţii am lu­


crat în biblioteca India Office, din Londra,
şi în School of Oriental and African Stu-
dies a Universităţii din Londra. Folosesc
această ocazie pentru a mulţumi bibliote­
carilor din aceste instituţii pentru ajutorul
pe care m i l-au acordat. De asemenea,
mulţumesc Bibliotecii Academiei Republi­
cii Socialiste România, pentru a-mi fi pus
la dispoziţie cărţi din fondul ei sau înles-
nindu-mi împrumutarea lor din biblioteci
din străinătate, precum şi Ambasadei in­
diene din Bucureşti pentru fotografiile ce
ne-au fost puse la dispoziţie.
Editura Albatros a arătat un deosebit
interes faţă de cultura noastră şi m-a în­
curajat să prezint acest volum cititorilor
români. Sînt recunoscătoare pentru acest
X X IV C .W IN T ÎN A IN T E

sprijin conducerii editurii, redacţiei, per­


sonal lui V irgiliu Ene şi Gheorghe Marin
care au parcurs manuscrisul şi m-au aju­
tat cu sugestiile lor valoroase în realizarea
acestei ediţii, fapt pentru care le mulţu­
mesc cu căldură.

AM1TA BHOSE
PROVERBE ŞI CUGETĂRI
BENGALEZE

ABSOLU T

1 • Absolutul se manifestă prin contopirea cu


sufletul omenesc.
Rataindranath Tagore: Virtutea
[Sărbătoare]

ABSTRACT

2 • Am intrat în oceanul de forme, în căuta­


rea abstractului.
3 • Voi merge cu lira vieţii mele la curtea ab­
stractului, unde veşnic sună melodia aceea, pe
care urechile nu o pot auzi.
4 • Ceea ce a realizat inima mea, nu e nici
real, nici ireal, e numai abstract şi superb.
Rabindranath Tagore: Cîntece

ABSURDITATE

5 • Nu există moarte înainte de naştere; nu


există despărţire înainte de întîlnire.
2 PR O VER BE Ş I C U G E TĂ R I B E N G A LE ZE

6 • Nu poţi să paşti o vacă în pom şi să usuci


orezul cu vorba.
7 • A vedea cinci picioare ale unui şarpe.

Proverbe

ACCEPTARE

8 • A accepta este una şi a fi de acord este


alta.
Rabindranath Tagore: Ultima poezie

ADAPTARE

9 • Trebuie să te adaptezi la obiceiurile ţării,


în care te afli.
10 • Mănîncă fructele, aşa cum le găseşti în
livadă.
Proverbe

ADEVAR

11 • Adevărul e simplu.
12 • Nu poţi să ascunzi nici focul, nici ade­
vărul.
13 • Cine spune adevărul, nu poate să mulţu­
mească pe toată lumea.
14 • Adevărul învinge orice.
Proverbe
PR O VER BE ŞI C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE 3

15 • Calea iubirii este atît de adevărată, cit


este şi cea a înţelepciunii; amîndouă te duc
spre acelaşi adevăr suprem.
învăţăturile lui Sri Ramakrishna

16 • Adevărul mărunt se exprimă prin vorbe;


adevărul mare se exprimă prin tăcere.
Rabindranath Tagore: Kanika,
[Obscur şi clar]

17 • Adevărul nu se creează din vorbe goale.


Rabindranath Tagore: Patru capitole

18 • Fie plăcut, fie neplăcut, adevărul trebuie


acceptat.
Rabindranath Tagore: Kshanika,
înţelegere

19 • Dacă nu poţi să accepţi adevărul din ex­


terior, ai să te împaci cu minciuna din interior.
Rabindranath Tagore:
Rugăciunea unei dansatoare

20 • Informaţia e avuţie, adevărul e avere.


Rabindranath Tagore: Religia omului, 1

21 • Fiecare judecă adevărul şi minciuna după


ştiinţa, inteligenţa şi experienţa sa.
Sarat Chandra Chatterjee:
Omul fără caracter
4 PR O VER BE Ş I C U G E TĂ R I B E N G A LE ZE

22 • Cuvîntul „adevăr" sună destul de frumos,


dar este greu să-l recunoşti în lume, căci ni­
meni nu crede că el e legat de ne-adevăr.
Sarat Chandra Chatterjee:
Valoarea religiei

23 • In această lume dinamică, la fiecare pas


al evoluţiei gîndirii omeneşti, adevărul îşi ma­
nifestă înfăţişările sale veşnic schimbătoare.
Sarat Chandra Chatterjee:
Ultima întrebare

24 • Cei care ţin la dreptate, înving orice pie­


dică, căci adevărul nu-i de învins.
Atul Prasad Sen: Kakali

25 • N ici ştiinţa, nici arta nu pot să-şi per­


mită să devieze de la adevăr; totuşi adevărul
artei nu este acelaşi cu adevărul ştiinţei.
Pramatha Chowdhuri: Eseuri

ADUNARE
26 • Omul bun se adună cu cei buni, omul rău
cu cei răi, iar bunii niciodată cu răii.
Bharat Chandra Ray: Opere

AFECŢIUNE
27 • Apa şi afecţiunea curg în jos.
Proverb

28 • Profunzimea afecţiunii nu se poate mă­


sura cu durata cunoaşterii. Acest sentiment nu
PR O VER BE Ş I C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE 5

este creat de nici o imaginaţie poetică; el e real


în lume.
Sarat Chandra Chatterjee: Srikanta

AFLUENŢA
29 • Şobolanul are şapte neveste în timpul re­
coltei.
Proverb

AJUTOR

30 • Ajuţi tu, te ajută şi alţii pe tine.


31 • Intîi vezi dacă mama ta are ce să mă-
nînce, apoi să plîngi pentru mama altuia.
32 • La masă îi văd pe toţi, dar la bucătărie
pe nimeni.
33 • Pădurea apără tigrii; tigrii apără pădurea.
34 • Barca se scufundă fără om; omul se scu­
fundă fără barcă.
Proverbe

35 • N-ai cum să-l ajuţi pe acela, care nu aş­


teaptă nimic, care n-are poftă de nimic.
Sarat Chandra Chatterjee: Srikanta

ALEGERE
36 • Trebuie să alegi cîntăreţul tînăr şi medi­
cul bătrîn.
Proverb
6 PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BENG ALEZE

ALERGARE
37 • Cel care fuge şi cel care vrea să-l prindă,
amîndoi trebuie să alerge.
Proverb

AMBIŢIE
38 • Ambiţia înseamnă necaz.
39 • Cioara vrea să cînte ca un cuc, piticul
vrea să pună mina pe lună.
40 • Brahmanul moare din cauza ambiţiei, aşa
cum hoţul piere din cauza tusei.
41 • Ambiţiosul azvîrle o cursă pe cer ca să
prindă luna.
Proverbe

AMESTEC
42 • Fii prieten cu vecinii, dar nu pune mina
pe gardurile lor.
Proverb

AMICIŢIE
43 • Depărtarea nu-i depărtare, dacă sufle­
tele sînt apropiate.
Proverb

AMINTIRE

44 • Fericirea trece, amintirea rămîne.


Proverb
PR O VER BE Ş I C U G E TĂ R I B E N G A LE ZE 7

45 • Adierea primăverii poartă amintirea tre­


cutului.
Rabindranath Tagore: Scînteia, 159

46 • Cupa despărţirii e plină de nectarul amin­


tirii.
Rabindranath Tagore: Cîntece

47 • Amintirea ta, cu ochii umezi ca florile


plouate, mi-a inspirat cîntecul.
Rabindranath Tagore: Cîntece

48 • Mausoleul înveleşte moartea cu amintiri.


Rabindranath Tagore: Lebede
[Shahjahan]

49 • Unii uită, unii nu uită amintirile din tre­


cut. Unii plîng de tristeţe, alţii scriu poezii ca
să-şi uite durerea.
Kazi Nazrul Islam: Cîntece

ANTURAJ
50 • Anturajul te face hoţ, anturajul te face
cinstit.
Proverb

APARENŢA

51 • Cîinele care latră nu muşcă.


Proverb
8 PROVERBE Ş I C U G E TĂ R I B EN G ALEZE

ARTĂ

52 • Arta nu imită, ci creează.


Pramatha Chowdhury: Eseuri

ASC U LTARE

53 • Hoţul nu-şi pleacă urechea la morală.


54 • Neascultătorul ascultă cu o ureche şi vor­
ba îi iese prin cealaltă.
55 • Sfetnici se găsesc cu miile, dar ascultători
deloc.
Proverbe

ASE M ĂNARE

56 • Cinci degete la o mînă şi nu sînt niciodată


egale.
57 • Toţi şacalii latră în acelaşi fel.
Proverbe

ASOCIERE

58 • Unde este apă, acolo sînt şi peşti. Unde


sînt copaci, acolo sînt şi păsări.
Proverb

59 • Aşa cum fierarul mereu înviorează focul


cu ajutorul foalelor, alege-ţi întotdeauna ca aso­
ciat un om virtuos, ca să-ţi păstrezi puritatea
sufletului.
Învăţăturile lui Sri Ramakrishna
PR O VER BE ŞI C U G E TĂ R I B EN G ALEZE 9

A ŞTEPTARE

60 • Aşteptarea este ca cerul roz din zori-


de-zi.
învăţăturile lui Sri Ramakrishna

ATEISM

61 • Ateismul e preferabil dogmei religioase.


Rabindranath Tagore:
Scrisori

ATEN ŢIE

62 • Cînd mintea e absentă, urechile nu as­


cultă.
63 • Vezi cum e orezul, înainte de a pune un­
tul! Vezi cum e băiatul, înainte de a-i da fata!
Proverbe

AVERE

64 • Pentru avere se varsă sînge.


Proverb

BACŞIŞ

65 • Cine acceptă bacşişul, se înjoseşte pe


sine.
Proverb

BANI

66 • Unde banii au putere, acolo vorbele n-au


nici un preţ.
10 P R O V E R B E ŞT C U G E T Ă R I B E N G A L E Z E

67 • Unde sînt bani, acolo sînt şi ghinioane.


68 • Şi o păpuşă de lemn cască gura, dacă-i
vorbeşti de bani.
Proverbe

69 • Dacă ai bani, poţi să cumperi şi laptele


tigroaicei.
Bharat Chandra Ray; Opere

70 • Numai cu bani poţi să încerci puritatea


unui om.
Sarat Chandra Chatterjee:
Societatea din sat

BASM

71 • Minciuna aceea frumoasă din lumea bas­


melor este goală ca un copil, dreaptă ca adevă­
rul şi transparentă ca apa dintr-un izvor abia
izvorît.
Rabindranath Tagore: Nuvele,
[Imposibila poveste]

b Aiiba t şi femeie

72 • Femeile leagă trecutul cu prezentul, băr­


baţii leagă prezentul cu viitorul.
Rabindranath Tagore: Din Pers ia

73 • Femeile n-au nevoie să fie mari; fie mari,


fie mici, toate femeile sînt perfecte. Dar sărma­
nul bărbat rămîne imperfect, dacă nu ajunge să
fie un om mare.
Rabindranath Tagore: P a t r u c a p it o le
PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BENG ALEZE 11

74 • Bărbatul o doreşte pe femeie, aşa cum


pămîntul doreşte apă ca să transmită prin plan­
te mesajul său mut.
Rabindranath Tagore: Basari

75 ® Un bărbat se desăvîrşeşte prin înţelepciu­


nea care capătă un aspect abstract pe culmea
cea mai înaltă a realizării. O femeie se desăvîr­
şeşte prin sentimente. Cînd în lumea exteri­
oară ea îşi pierde tot ce avusese, pierde tot ce-i
de văzut, de simţit şi de bucurat, îi mai rămîne
totuşi un ideal al iubirii — un ideal care exis­
tă dincolo de lumea ochilor şi a gîndurilor —
care e tot abstract.
Rabindranath Tagore: Trei camarazi,
[Ultima poveste]

76 ® Toată viaţa păpuşile s-au jucat cu mine,


eu niciodată nu m-am jucat cu ele.
Pramatha Chowdhury: Nuvele

77 • Măreţia lumii este creată pe jumătate de


bărbaţi şi pe jumătate de femei. Durerea lumii
este creată şi ea pe jumătate de bărbaţi şi pe
jumătate de femei.
Kazi Nazrul Islam: Poezii alese [Egalitate]

BĂRBĂŢIE
78 • Laşilor le e frică de femei, ei le evită.
Dar bărbăţia adevărată îşi găseşte puterea în
inspiraţia femeii.
Rabindranath Tagore: P a t r u c a p it o le
12 PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BENG ALEZE

b At a ie

79 • Nu ştii să vorbeşti în lume, dar ştii să-ţi


baţi nevasta.
80 • Nu ştii să dai de mîncare, dar ştii să dai
cu pumnii.
81 • Maimuţa dansează de frica biciului.
82 • Aurarul bate de multe ori, dar bate încet;
fierarul bate o singură dată şi gata.
Proverbe

BEŢIE

83 • Oricine bea, uneori se şi îmbată. Cine se


laudă că niciodată nu s-a îmbătat, ori minte,
ori bea numai apă.
Sarat Chandra Chatterjee:
Ultima întrebare

BINEFACERE

84 • Cine are simpatie şi afecţiune pentru al­


ţii, niciodată nu suferă din cauza lipsurilor.
Proverb

BIOGRAFIE

85 • De obicei biografia unui om se scrie după


ce el moare, pentru că pe de o parte el moare
în lume, dar pe de altă parte înviază în sufle­
tul oamenilor.
Rabindranath Tagore: U lt im a p o e z ie
PROVERBE Ş I C U G E TĂ R I BENG ALEZE 13

B IRT

86 • Birtul se plăteşte cu bani, nu cu imnuri.


Proverb

BÎRFÂ
87 • Bîrfeşti pe alţii, te înjoseşti pe tine.
88 • Bîrfeşti pe alţii, alţii au ce bîrfi despre
tine.
89 • Cine e mut este şi surd.
[Cine nu bîrfeşte, nici nu-şi pleacă urechea la
bîrfă].
90 • Lumea zice că mama regelui e vrăjitoare,
cînd ea nu aude.
91 • Omul bîrfeşte despre grajdul vecinului,
dar nu simte mirosul grajdului său.
92 • Neomul bîrfeşte pe om, aşa cum licuricii
bîrfesc soarele.
Proverbe
/
93 • Omul bîrfeşte pentru că-i place bîrfa, nu
pentru că-i place adevărul.
Rabindranath Tagore: Cvartet

94 • Dacă îţi place să bîrfeşti, găseşti oricum


pe cineva.
Rabindranath Tagore: Trei camarazi,
[Duminica]

boafA

95 • Nu trebuie să laşi nici o urmă a focului,


a datoriei şi a bolii.
Proverb
14 PR O VER BE ŞI C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE

BOGAT

96 • Bogaţii au urechi, dar n-au ochi.


[Adică, sînt uşor influenţabili].
97 • Bogaţii îşi strîng averile pentru regi,
prostituate şi linguşitori.
Proverbe

98 • Prietenia cu un om bogat este ca un ba­


raj de nisip: astăzi vrea să-ţi aducă luna de pe
cer şi mîine vrea să te strîngă de gît.
Bharat Chandra Ray: Opere

99 • Patul de aur nu te vindecă de boală.


100 • Omul îşi realizează bunăstarea prin chib­
zuinţă şi economie nu prin hoţie.
Rabindranath Tagore: Mersul timpului

BR AH M AN

101 • Brahmanul, furtuna şi inundaţia nu se


îndepărtează pînă cînd nu îşi iau plata.
102 • Brahmanul poate citi scriptura, fără să
cunoască abecedarul. [Numai brahmanii au
dreptul să citească scriptura la templu.]
103 • Şi un brahman milionar cerşeşte.
104 • Cînd eşti invitat la un brahman, nu ştii
ce te aşteaptă pînă nu te ridici de la masă.
Proverbe
PR O VER BE ŞI C U G E T Ă R I B E N G A LEZE 15

BUN

105 • Puţin e mai bine decît deloc.


106 • — Cine-i bun în lume?
— Acela care îmi place.
Proverbe

BUN ŞI RA U

107 • Bunul vede bunătatea peste tot; răul ni­


căieri.
108 • Ceapa şi usturoiul amîndouă miros urît;
nu poţi să spui că unul e mai bun decît celă­
lalt.
109 • Vaca moare, puricii rămîn.
110 • Omului rău nu i-e ruşine de insultă.
Omul bun moare de ruşine, chiar dacă îi spui
doar o vorbă rea.
111 • Două lucruri negre nu fac un lucru alb.
112 • Toţi dracii trăiesc lingă templu.
113 • Răul nu se face bun, dacă îl lauzi. Apa
nu se face neagră, dacă o bîrfeşti.
Proverbe

114 • De ce să nu fii tu bun, dacă un altul


e rău?
Bankim Chandra Chatterjee:
Kapalkundala

C A LIT A T E

115 • Măreţia se dovedeşte prin iertare; virtu­


tea se dovedeşte prin dăruire.
16 PRO VER BE ŞI C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE

116 • Laptele nu-i negru, dacă vaca e neagră.


[Un om urît poate să aibă mari calităţi.]
Proverbe

117 • Calităţile nu cad din cer; trebuie să ţi le


însuşeşti.
Bankim Chandra Chatterjee: Anandamath

C A PA C ITA TE

118 • Barcagiul bun se cunoaşte în timp de


furtună.
Proverb

C A P IT A L

119 ® Capitalul îşi are rădăcina în inegalitate.


Arta, virtutea şi înţelepciunea se pot împărţi
cu alţii; acestea se înmulţesc prin împărţire.
Dar nu te poţi bucura de capital, dacă nu-1
smulgi şi nu îl fereşti de alţii. De aceea, cel
care realizează capital pentru sine provoacă
sărăcie în locuinţele altora.
Rabindranath Tagore: Schimbarea epocii
[Binefacerea poporului]

CARACTER

120 • Petele de pe haine se şterg la spălat,


petele de pe caracter dispar odată cu moartea.
Proverb
PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BENG ALEZE 17

CASA

121 • Casa e un templu.


122 • Nu poţi trăi liniştit, dacă ai casa mare
şi soţia frumoasă.
123 • Şobolanul, termita şi omul rău distrug
casa.
Proverb

cauza

124 • Unde e fum, acolo este şi foc.


Proverb

C Ă M IL Ă

125 • Cămila are apă în burtă, totuşi moare


de sete.
Proverb

CĂM IN

126 • Soţia e casa.


127 • Femeia care are soţ şi hrană are de toate.
128 • Degeaba ai un bărbat, dacă n-ai ce să
mănînci nici după recoltă.
129 • Bărbatul nu-ţi dă mîncare, ci o cîştigi
prin munca ta proprie.
130 • Cel care n-are mamă şi cel care are ne­
vastă rea de gură, se simte în casă ca în pă­
dure.
131 • Nu trebuie să strici liniştea casei tale
cu certurile altora.
18 PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BENG ALEZE

132 • Vaca de lapte, hambarul plin de grîne,


heleşteul plin de peşte, banii de-ajuns şi fiii
ştiutori de carte: ăsta-i raiul pe pămînt.
Proverbe

CĂSĂTORIE

133 • Cînd inima-ţi doreşte căsătorie, ai să gă­


seşti cu cine.
134 • Bărbatul bătrîn o preţuieşte pe nevasta
tînără ca pe o ghirlandă la gît.
135 • Cine se însoară la bătrîneţe, îşi croieşte
haină nouă din stofă veche.
136 • Cînd ai numai două picioare, poţi să te
duci unde vrei. Cînd o să ai patru picioare
(adică, după căsătorie), dă-i de mîncare şi apoi
du-te unde vrei. Cînd o să ai şase picioare (adi­
că, după ce ţi se naşte copilul), să-ţi spună
„Tăticule, nu te duce!“ .
Proverbe

137 • Căsnicia este o artă, trebuie s-o creezi


din nou în fiecare zi.
Rabindranath Tagore: Ultima poezie

CĂUTARE

138 • Cînd cauţi o rimă în pămînt, poţi să dai


peste un şarpe.
Ramprasad Sen: Vidyasundar

139 • Caută şi în scrum! Poţi să găseşti biju­


terii şi acolo.
Bharat Chandra Ray: Opere
PRO VER BE ŞI C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE 19

140 • Cînd te caut şi mă tem că te-am pier­


dut, numai atunci se ridică valuri în apa lină
a iubirii mele.
Rabindranath Tagore: Cîntece

CEARTA

141 • Nu poţi aplauda cu o singură palmă. [Vi­


na certurilor nu poate cădea pe un singur om.]
142 • Şi oalele se ciocnesc, dacă stau împre­
ună.
143 • Dacă certăreaţă n-are cu cine să se certe,
ea îşi leagă părul de un arbore, ca să se certe
cu el.
144 « N u mă mai duc la Uttarpara, dacă aici
am cu cine să mă cert. [Uttarpara este un oraş
lingă Calcutta.]
145 • Cea mai mare bucurie a certăreţului este
să audă ceartă.
146 • Cînd gospodinele se ceartă, bucătăreasa
nu ştie pe cine să asculte.
147 • Pisălogul se ciocneşte cu piuliţa, şi pi­
perul e sfărîmat.
148 • Cînd prietenii prea intimi se ceartă, ei
nu se mai împacă.
149 • De la o ceartă, ajungi să pierzi totul, aşa
cum mănînci de toate cînd ţi-e foame.
Proverbe

CERŞETORIE
150 • Nu cerşi niciodată!
151 • Cerşetorul nu trebuie să judece dacă ore­
zul de pomană e bun sau rău.
Proverbe
20 PR O VER BE ŞI C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE

C H IB ZU IA LA

152 • Dacă pierzi vremea ziua, cînd e soare, nu


poţi usca orezul noaptea, la lumina licuricilor.
153 • Vaca nu ia doctoria la timp, dar vrea
s-o ia cînd moare.
154 • Brahmanul îşi vinde boul vara ca să-şi
cumpere un şal.
155 • Mănîncă fructe, cînd ţi se oferă! Pe ur­
mă n-ai să mai găseşti nici o coajă.
Proverbe
CIO A R A

156 • Ciorile vin cu miile, chiar dacă gospo­


darul n-are decît mîncare de doi bani şi jumă­
tate.
Proverb
C IV IL IZ A Ţ IE

157 • Toate civilizaţiile mari ale lumii s-au


creat prin cutezanţă.
Rabindranath Tagore: Schimbarea epocii,
[Judecata şi lipsa de judecată]
CÎINE

158 • Şi un cîine e rege în satul său.


Proverb

COMPORTARE
159 • Este necesar să ştii să te comporţi cu
lumea, căci fără lume nu poţi trăi.
PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BENG ALEZE 21

160 • Dacă vorbeşti urît, atunci ai să înghiţi


şi tu vorbe urîte. Dacă vrei să primeşti cadouri,
trebuie să dai şi tu altora.
161 • Acelaşi om se poartă ca un tigru cu un
om timid şi ca un cîine cu un om tare.
162 • Iţi dau eu, dacă îmi dai şi tu.
163 • — Cum mă iubeşti?
— Aşa cum mă iubeşti şi tu.
Proverbe

164 • Fă cum vrei să facă alţii!


Învăţăturile lui Sri Ramakrishna
CONDUCERE

165 • Dacă ştii să ţii cîrma, barca nu se cla­


tină, oricît de mare ar fi furtuna.
Proverb

COPIL

166 • Vorba copilului e dulce ca ambrozia.


167 • Căminul cu un singur copil este ca o
casă pe un mal de nisip.
168 • Copilul unic e fericit că mănîncă bine,
dar necazul lui este că n-are pe nimeni să-l
apere, cînd alţii vin să-l bată.
Proverbe

CREAŢIE

169 • Creaţia nu aşteaptă nici un rezultat si­


gur; aşteptarea acelui lucru nesigur inspiră
creaţiile mari.
Rabindranath Tagore: Patru capitole
22 PRO VER BE ŞI C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE

170 • Oamenii construiesc din cauza nevoii,


creează din cauza fericirii.
Rabindranath Tagore:
Introducere în limba bengali

171 • Femeile creează prin iubire; bărbaţii


creează prin imaginaţie.
Rabindranath Tagore: Călător

CREŞTERE ŞI SCĂDERE

172 • Unde este flux, acolo este şi reflux.


Proverb

CRITICA

173 • Greşelile altora ţi se par mari ca fructele


de bel, iar greşelile tale mărunte ca boabele
de muştar.
[BeZ — fructe mari asemenea gutuilor.]
174 • Bufniţa zice: „Furnicuţo, ce urîtă eşti“ !
175 • Usturoiul zice: „Ceapă, mor din cauza
mirosului tău urît“ !
Proverbe

176 • Viespea zice: „Albina se laudă cu stupul


ei mic“ . Albina îi răspunde: „Fă tu un stup şi
mai mic şi apoi vorbeşte41!
Rabindranath Tagore: Kanika,
[A dovedi prin muncă]
PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I B EN G ALEZE 23

C U M N A TĂ

177 • Cumnăţico, o să ai şi tu o cumnată, cînd


ai să te duci la socri.
[Pe vremuri, cumnatele — surorile soţului —
le chinuiau pe tinerele neveste.]
178 • Părinţii jelesc pe băiatul mort, îl jelesc
şi rudele şi vecinii, iar biata cumnată [nevasta
fratelui] îşi pune piper la ochi ca să plîngă şi
ea- .... 3SH
Proverbe

CUMPĂTARE

179 • Pofta, somnul şi frica cresc, dacă nu ştii


să le pui capăt.
180 * Dacă eşti prea prost, nimereşti la închi­
soare; dacă eşti prea viclean, nimereşti la spîn-
zurătoare.
181 • Focul mic te încălzeşte, focul mare te
arde.
182 • Prea mulţi nori aduc secetă.
Proverbe
CUNOAŞTERE

183 • Bijutierul cunoaşte piatra preţioasă.


184 • Ţiganul cunoaşte şarpele după strănut.
185 • Pisica sălbatică se cunoaşte după mus­
taţă.
186 • Griul, moara şi morarul, cei trei cunosc
ce este măcinatul.
187 • Cine are barcă, cunoaşte puterea apei.
24 PRO VER BE ŞI C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE

188 • Un elefant se cunoaşte după dinţi. O per­


lă se cunoaşte după cum pluteşte pe apă. O fe­
meie se cunoaşte după rîs. Un bărbat se cu­
noaşte după cum vorbeşte.
Proverbe

189 • Degeaba umbli în lume, dacă nu te cu­


noşti pe tine însuţi.
Poezie populară

CURAJ

190 • Marea este ca un bazin de înotat pentru


acela care n-are frică de moarte.
Proverb

CURĂŢENIE

191 • Haina curată e bună, chiar dacă e ruptă.


Proverb

C U RIO ZITATE

192 • Lumea se uită la lună, cînd este eclip­


sată. [Toţi sînt curioşi să afle despre un om
mare, cînd el are zile rele.]
193 • Cine nu ştie nimic, stă liniştit. Cine ştie
puţin, moare de curiozitate.
Proverbe

DANS

194 • Forma se exprimă prin dans; eliberarea


prin formă în timp se exprimă tot prin dans
— dansul timpului etern vibrează în fiecare
atom al universului.
Rabindranath Tagore: Nataraj
PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BENG ALEZE 25

195 • Pe cer dansează lumina şi întunericul ca


pereche. Pe pămînt dansează viaţa şi moartea
ca pereche. Dansul e acela care exprimă mesa­
jul primitiv al creaţiei.
Rabindranath Tagore:
Cîntecul din iunie

DAR

196 • Şi o coajă de banană e bună, dacă ţi se


dă cu drag.
Proverb

DATORIE

197 • Nu trebuie să fii cumplit, dar nici nu


trebuie să ai slăbiciuni care te împiedică să-ţi
împlineşti datoria.
Rabindranath Tagore: Patru capitole

DEFECT

198 • Orice lucru are şi calităţi şi defecte.


199 • Şi luna are pete. Şi lotusul are ghimpi
la tulpină.
200 • Şi un cîine de rasă are purici.
201 • Orez fără tărîţe nu există.
202 • Unde găseşti miere, acolo găseşti şi fiere.
203 • Toate statuile de zei au paie înăuntru.
204 e Aşa cum cea mai mică pată pe o haină
albă se vede numaidecît, tot aşa cel mai mic
defect al unui om virtuos atrage atenţia tutu­
ror.
Proverbe
26 PR O VER BE ŞI C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE

DEOSEBIRE

205 • Cucul şi cioara au aceleaşi pene, dar se


deosebesc prin voce.
206 • Lipia e albă şi laptele e alb, dar la gust
se deosebesc unul de altul.
207 • Unii se plîng că n-au mîncare, alţii se
plîng că n-au poftă.
Proverbe

208 • Toate prăjiturile se fac din făină, dar


gustul lor depinde de ingredientele celelalte.
Tot aşa corpul tuturor oamenilor este făcut
din aceeaşi materie, totuşi oamenii se deosebesc
prin calităţile sufleteşti.
Învăţăturile lui Sri Ramakrishna

209 • înţeleptul se vaită: „Se ard tratatele de


filozofie". Nevastă-sa se vaită: „Se ard crati-
ţele“ .
Rajani Kanta Sen: Poezii
DEPĂRTARE

210 • Sînt agitat: mi-e dor de depărtare.


Rabindranath Tagore: Dedicaţie, 8

211 • Cerul îmi cîntă imnul necunoscutului


şi-mi trimite o chemare a depărtării.
Rabindranath Tagore: Cîntece
DESPĂRŢIRE

212 • Totdeauna am crezut că el mă înţelege,


dar acum el se îndepărtează de mine.
Chandidas: Cîntece
PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BENG ALEZE 27

213 • Nu te mai văd cu ochii, totuşi eşti lu­


mina ochilor mei.
Rabindranath Tagore: Lebede,
[Portretul]

214 • Întîlnirea se reînnoieşte prin poezia des­


părţirii.
Rabindranath Tagore: Cîntece

215 • Dacă nu ţi-am adus nici o fericire, îţi


las prin despărţire o ofrandă a eliberării.
Rabindranath Tagore: Ultima poezie

216 • Te pierd din clipă în clipă, dragostea


mea, numai ca să te regăsesc.
Rabindranath Tagore: Cîntece

DEŞTEPT ŞI PROST

217 • Deşteptul cunoaşte lumea într-o zi,


prostul într-o lună.
218 • Deşteptul e deştept la opt ani, prostul e
prost şi la optzeci.
Proverbe

DETAŞARE

219 • Cine spune că a ajuns la o stare de de­


taşare sufletească ori se laudă degeaba, ori
niciodată n-a cunoscut sentimentele adevărate.
Bankim Chandra Chatterjee:
Anandamath
28 PR O VER BE ŞI C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE

DEZAMĂGIRE
220 • Turturica aşteaptă să picure apă din cer,
iar norii se revarsă în altă ţară.
Proverb

DILEM A

221 • Pe uscat — tigrul, în apă — crocodilul;


încotro s-o apuci?
222 • N -am unde să-l ţin pe copilul meu: dacă
îl aşez jos se poate să-l muşte furnicile, iar
dacă îl ţin în braţe, s-ar putea să-l muşte pă­
duchii.
223 • Du-te încolo, te omoară Rama; vino în­
coace, te ucide Ravana. [Este vorba de lupta
între Ram şi Ravana, personaje din Ramayana.]
Proverbe

D INAM ISM

224 • Călătoria e fericirea în lume — neliniş­


tea e frumuseţea în lume.
Bankim Chandra Chatterjee:
Caietul lui Kamalakanta

D ISC IPLIN A

225 • Şapte moaşe omoară copilul.


226 • De ce tîrgul e zgomotos? Pentru că toţi
vorbesc şi nimeni nu aude ce spun ceilalţi.
227 • Vaca nu găseşte iarbă în casa unde toţi
sînt şefi.
Proverbe
PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I B EN G ALEZE 29

DISPERARE

228 • Nu dispera cînd sînt valuri mari! Dacă


nu azi, mîine poate să fie vreme bună.
Proverb

DOR

229 • N-are rost să plîngi, dacă lui nu-i e dor


de tine.
Proverb

230 • Aşteptîndu-1 pe el, au trecut clipele; cu


ele a trecut o zi, cu zilele a trecut o lună, cu
lunile a trecut şi un an şi cu el am lăsat toate
nădejdile vieţii.
Vidyapati: Cîntece

231 • Pentru el umblu singuratică în lume,


ochii mei însetaţi îl caută şi fluieraşul său ră­
sună neîncetat în inima mea.
Rabindranath Tagore- Cîntece

232 • Soarele şi luna au părăsit cerul. Norii


varsă lacrimi. In seara aceasta inima mea vrea
să-ţi spună ce mă doare.
Atul Prasad Sen: Poezii

233 • Intre pustietatea ta şi pustietatea mea


există numai plînsul etern al valurilor mării.
234 • Şi marea e agitată, dar ea are un ţărm,
un sfîrşit. Dorul meu n-are nici un sfîrşit, nici
Un ţărm, are numai iluzii şi deziluzii.
Kazi Nazrul Islam: Poezii alese
[Marea]
30 PR O VER BE ŞI C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE

DORINŢA

235 • Unul doreşte, altul găseşte.


236 • Cel sărac vrea bani, cel bătrîn vrea tine­
reţe.
Proverbe

237 • Ceea ce doresc, doresc din greşeală. Ceea


ce găsesc nu doresc.
Rabindranath Tagore: Dedicaţie, 7

DRAGOSTE

238 • Viaţa să se ducă, dar dragostea să tră­


iască.
239 • Pentru dragul meu pot să renunţ la rai
şi să merg în iad.
240 • Cu cel pe care-1 iubeşti cu adevărat, poţi
să traversezi şi marea fără vapor.
241 • Inima ta se bucură şi dacă-1 vezi pe cel
iubit.
242 • Cînd o să vină şi pentru mine o zi, cînd
dragul meu îmi va vorbi?
243 • Nu poţi să reuşeşti în dragoste, dacă ţi-e
greu să-ţi deschizi sufletul.
244 • Cel care nu cunoaşte dragostea e orb.
245 • îl stăpîneşti, cît timp el te iubeşte.
246 • Laşi părinţii pentru dragoste, dragul tău
nu te iubeşte.
247 • Nu poţi să suferi cînd te răneşte acela
pentru care poţi să şi mori.
248 • Dragoste fără suferinţă nu există.
249 • Dragostea se coace în focul despărţirii.
Proverbe
PR O VER BE ŞI C U G E TĂ R I BE N G A LE ZE 31

DRAGOSTEA F A L S A

250 • Cine nu ştie că dragostea te arde mereu


ca un foc? Dragostea e rea, cine a spus că e
bună?
Chandidas: Cîntece

251 • Viaţa e o floare de ofrandă pe altarul


dragostei.
252 • De ce mă întrebi ce-i dragostea? Cum
pot să-ţi explic sentimentul acela, care în fie­
care clipă ia o nouă înfăţişare?
Vidyapati: Cîntece

253 • Dragostea e legătura cea mai tare în


lume.
254 • Dragostea îndulceşte pe cel afurisit. Prin
dragoste un om necinstit devine onest, un pă­
cătos devine virtuos. Dragostea luminează în­
tunericul.
Bankim Chandra Chatterjee:
Kapalkundala

255 • Cînd febra supărării nu mai apare între


cei doi îndrăgostiţi, atunci ai să înţelegi că a
murit şi dragostea.
Rabindranath Tagore: Grădină

256 • Dragostea falsă este ca o linie trasă pe


apă.
257 • Dragostea falsă este ca o lamă ascuţită.
258 • Pe cînd nu aveai nimic, eram eu lîngă
tine. Acum ai de toate şi ai uitat de mine.
32 PROVERBE Ş I C U G E TĂ R I BENG ALEZE

259 • Dragostea adevărată e ca un vas de aur;


dacă se sparge, se poate repara. Dragostea falsă
e ca un vas de lut; dacă se sparge odată, se du­
ce pentru totdeauna.
Proverbe

DREPTATE

260 • Regele zice: „Eu creez dreptatea prin


legile mele.“ Dreptatea zice: „Eu sînt veşnică,
cine oare m-a creat pe mine? Ceea ce ai creat
tu, e numai fără-de-legea“ .
Rabindranath Tagore: Kanika,
[Cel nou şi cel veşnic]

DRUM

261 • Acelaşi drum care îl aduce, îl şi duce.


Rabindranath Tagore: Nabin

262 • Drumul cunoaşte oare propriul său sfîr-


şit — ţinta aceea a florilor dispărute şi a cîn-
tecelor tăcute, locul acela unde stelele mereu
îşi aprind lumina ca să serbeze sărbătoarea du­
rerii, care niciodată nu se stinge?

263 • Drumul a cuprins toate mesajele din


viaţa tuturor drumeţilor într-o singură linie de
pulbere, care a pornit de la răsărit spre apus,
de la o poartă de aur spre poarta cealaltă de
aur a cerului.
Rabindranath Tagore: h v p ik a [Potecă]
PR O VER BE ŞI C U G E T Ă R I B E N G A LE Z E 33

DULCE
264 ® Cîtă miere pui, atît e de dulce.
265 • Cîinele linge obrazul dulce.
266 • Mierea e cea mai bună dintre toate dul­
ciurile; soţia e cea mai bună dintre toţi oame­
nii.
267 • Cînd mănînci dulciuri, le împărţi cu toa­
tă lumea.
268 • Cine n-are poftă de dulciuri?
269 • Unde sînt dulciuri, acolo sînt şi muşte.
Proverbe

DURERE

270 • Cine suferă ştie ce-i suferinţa.


271 • Plînsul strică ochii, dar nu vindecă du­
rerea.
272 • Te doare capul, dacă ai cap.
273 • Te doare acolo, unde eşti rănit.
274 • Cu durerea mică zaci; cu durerea mare
taci.
Proverbe
275 • Durerea e gloria celor mari. Din toată
creaţia, numai omul poate să se bucure de
această glorie a durerii.
Rabindranath Tagore: Virtute [Omenire]

DUŞMĂNIE

276 • Planta agăţătoare e duşmanul pomului;


vorba e duşmanul omului.
34 PR O VER BE ŞI C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE

277 • Mutul n-are nici un duşman.


278 • Chelia e duşmanul părului, aşa cum cor­
bul e duşmanul bufniţei.
Proverbe

279 • Bărbatul care spusese că „Mutul n-are


nici un duşman" a fost cu certitudine un om
neînsurat.
Rabindranath Tagore: Nuvele [Tradiţie]

EDUCAŢIE

280 • Bambusul nu se îndoaie după ce a cres­


cut, copilul nu învaţă cînd e mare.
281 • Un papagal bătrîn nu învaţă să vor­
bească.
Proverbe

EFORT

282 • Cu eforturi mari, poţi să înalţi pod peste


mare.
283 • N-ai să cîştigi nimic, dacă nu depui efor­
turi.
284 • Numai cu eforturi poţi să pui capăt ne­
norocirii.
Proverbe

285 • Fîntîna nu vine la călător.


Vidyapati: Cîntece
EGOISM

286 • Spui că e greu să cari vată, dar ceri al­


tuia să care fier pentru tine.
PROVERBE Ş I C U G E TĂ R I BEN G ALEZE 35

287 • Cînd calci pe coada altuia, crezi că stai


pe vată, cînd altul te calcă pe coadă, ţipi şi-l
ocărăşti.
288 • Maimuţa fuge, cînd cade copacul.
289 • Vrei să stai jos? Ţine copilul în braţe.
Vrei să te ridici? Du-te să-mi spargi lemnele.
Proverbe

290 • De ce trăieşti între oameni, dacă te ocupi


numai de interesele tale?
Atul Prasad Sen: Poezii

E G A LITATE

291 • Egalitatea nu se teme de egoism.


Atul Prasad Sen: Poezii
ELEFANT

292 • Şi un elefant mort e preţios.


Proverb

ETERN

293 • Nu se ştie dacă soarele e etern, dar nici


nu s-a constatat că ceaţa e falsă. Deopotrivă
trec şi deopotrivă există în eternitate.
Sarat Chandra Chatterjee:
Ultima întrebare
EXAGERARE

294 • A face din muştar palmier.


295 • Trage cu tunul ca să omoare un ţînţar.
296 • Devotamentul exagerat e semnul hoţiei.
Proverbe
36 PROVERBE Ş I C U G E TĂR I BENG ALEZE

297 • Diamantul imitat zice: „Uite ce mare


sînt eu!“ Poetul zice: „De aceea mă îndoiesc
de faptul că eşti veritabil14.
Rabindranath Tagore: Kanika,
[Motivul îndoielii]

EXISTENŢA

298 • Viaţa cîntă imnul existenţei, în durere


şi-n fericire, în muncă şi-n odihnă, în viaţă şi-n
moarte, în victorie şi-n înfrîngere, pretutindeni
ea cîntă imnul existenţei fericite.
Rabindranath Tagore: Falguni

EXPERIENŢĂ

299 • Unii învaţă prin suferinţă, alţii prin ex­


perienţă.
Proverb

E X P LO A TA R E

300 • Peştii mari mănîncă pe cei mici.


301 • Munceşte cit poţi, dar mă omori dacă
îmi ceri şi de mîncare.
Proverbe

EXTRAVAG ANŢA

302 • Cel care aprinde lumina ziua, stă în în­


tuneric noaptea.
Proverb
PR O VER BE ŞI C U G E TĂ R I B E N G A LE ZE 37

EXTREME
303 • Dacă eşti prea mare, vîntul te doboară;
dacă eşti prea mic, capra te mănîncă.
304 • Peştii prea mari rup năvodul.
305 • Şi mierea de albină e ca o otravă, dacă
mănînci prea multă.
Proverbe

F A IM A

306 • Faima creşte ca mersul broaştei ţestoase;


defăimarea creşte ca mersul vîntului.
307 • Mama capătă faimă prin faima fiului.
Proverbe

F A LS ITA T E

308 • Omul fals vorbeşte una şi gîndeşte alta.


309 • Omul fals spune că se duce spre est, dar
se duce spre nord.
310 • Blîndeţea falsă e semnul şireteniei.
311 • Unchiul tău te iubeşte atît de mult că
ţie-ţi dă coaja, iar el mănîncă singur banana.
312 • Mi-e milă de tine, mi-e dor de tine, îmi
vine să plîng cînd plîngi şi tu; dar m-ar durea
inima şi mai tare, dacă mi-ai cere o banană.
Proverbe

FEMEIE

313 • Femeia bună este ca o piatră preţioasă.


314 • Femeia e iute cînd abia a devenit stăpîna
casei, aşa cum soarele bate tare cînd abia s-au
risipit norii.
38 PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BENG ALEZE

315 • Unele femei sînt cu mierea pe buze şi


cu cuţitul în sîn.
316 • Lacrima e arma femeii, aşa cum min­
ciuna e arma hoţului.
317 • Femeilor le plac mîncărurile acre şi pi­
cante şi soţii autoritari.
318 • Vorba creşte cu vorba, orezul creşte cu
apa, înjosirea femeii creşte, dacă trăieşte la pă­
rinţi după ce s-a măritat.
319 • Femeia fără soţ este ca noaptea fără
lună.
Proverbe

320 • Nici o treabă serioasă din lume nu se


face fără aprobarea şi ajutorul femeilor. înce-
pînd de la cumpărarea bijuteriilor şi a vacilor
pînă la revoluţia franceză şi reforma socială a
lui Luther, toate s-au realizat cu ajutorul fe­
meilor.
Bankim Chandra Chatterjee: Eseuri

321 • Dacă vrei tu, femeie, numai printr-o pri­


vire, poţi să aduni la picioarele tale toate cînte-
cele poetului.
Rabindranath Tagore: Dedicaţie, 32

322 • O femeie nu se poate mărita niciodată cu


acela pe care îl ironizează.
Rabindranath Tagore: Basari

323 • Femeile sînt de două categorii: unele sînt


mai ales mame, altele iubite. Dacă le compari cu
anotimpurile, femeia mamă este ca anotimpul
PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BEN G ALEZE 39

ploilor; îţi dă apă, îţi dă hrană, te potoleşte, îţi


înlătură toate lipsurile, te mulţumeşte prin sa­
crificiile sale proprii. Iar femeia iubită este ca
primăvara, misterul ei e de nedestăinuit, far­
mecele ei sînt dulci şi neliniştea ei îţi trezeşte
valuri în sînge.
Rabindranath Tagore: Două surori

324 • Femeile nu învaţă viaţa din carte.


Pramatha Chowdhury: Nuvele

325 • Femeia e muza înţelepciunii, femeia e


muza muzicii şi truda femeii se manifestă prin
recoltă. Femeia e întruchiparea frumuseţii pe
care o văd pretutindeni în diverse forme.
Kazi Nazrul Islam: Poezii alese,
[Femeie]

FERICIRE

326 • Casa fericită este cuibul frumuseţii.


327 • Casa bună, femeia fină, umbra unui co­
pac mare şi apa din fîntînă, cele patru sînt do­
rite totdeauna.
328 • Zilele fericirii trec atît de repede, încît
nu poţi să-ţi dai seama că treci prin ele.
329 • Nu ascetul, ci omul care trăieşte în casă
este fericit.
330 • Dacă eşti nemulţumit din fire, nimic
nu-ţi aduce fericirea.
Proverbe
40 PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I B EN G ALEZE

331 • Fericirea şi tristeţea sînt ca doi fraţi.


Cine caută fericire, are să aibă şi tristeţe.
Chandidas: Cîntece

332 • In lume nu există altă fericire decît a


sacrifica interesele tale pentru binele altora.
Bankim Chandra Chatterjee:
Caietul lui Kamalakanta

333 • Fericirea e averea vieţii.


Rabindranath Tagore: Mersul timpului

334 • Fericirea simplă e greu de găsit.


Rabindranath Tagore: Nuvele,
[Cuibul împrăştiat]

335 • Ceasornicul nu poate măsura fericirea.


Rabindranath Tagore:
Cîntecele din iunie

336 • Cerul şi pămîntul sînt pline de fericiri


şi de surîsuri. Oriunde mă uit, văd numai bine
şi numai bine.
Rabindranath Tagore: Cîntece

337 • Fericirea se manifestă prin abundenţă,


splendoare şi frumuseţe. In manifestarea uni­
versului nu se află nici sărăcie, nici zgîrcenie;
nimic nu este cuprins numai în cercul nevoilor.
Iată cum curg izvoarele luminii din milioane de
PROVERBE Ş I C U G E TĂ R I B EN G ALEZE 41

rr . ; '- » i

stele pe cer. Abundenţa culorilor, căldurii şi a


vieţii izvorăşte din ele: aceasta-i splendoarea
fericirii.
Rabindranath Tagore: Virtute,
[Sărbătoare]

338 • Oricît de puţin primeşti, trebuie să-l ac­


cepţi ca pe un dar al vieţii. Nu lăsa focul du­
rerii să-ţi soarbă picăturile de rouă ale feri­
cirii.
Sarat Chandra Chatterjee:
Ultima întrebare

FID E LITATE

339 • Fidelitatea e fericire.


340 • Nu poţi să te plimbi cu două bărci în
acelaşi timp.
341 • Cîinii nu-şi lasă satul lor, aşa cum peştii
nu-şi lasă rîul.
Proverbe

342 • Fidelitatea soţului este la fel de impor­


tantă ca fidelitatea soţiei.
Bankim Chandra Chatterjee: Eseuri

FIRE

343 • Firea şi chelia dispar odată cu moartea.


344 • Tufişul de ghimpi nu poate să dea decît
ghimpi, oricît îl uzi cu apa curată. Şarpele nu
poate scuipa decît venin, chiar dâcă-1 hrăneşti
cu lapte.
42 PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BENG ALEZE

345 • Oricît ai parfuma o cîrtiţă, mirosul urît


nu dispare.
346 • Coada cîinelui nu stă dreaptă, chiar dacă
o freci cu unt.
347 • Cit de slab eşti la minte, atît de nervos
eşti la fire.
Proverbe

348 • Sînt oameni a căror fire e ţesută din două


egouri diferite. Întrucît cele două egouri sînt la
fel de fireşti, el însuşi nu se recunoaşte pe sine.
Rabindranath Tagore: Patru capitole

FLOARE

349 • Cerul sărută pămîntul prin ploaie; pă­


mântul sărută cerul prin flori.
Rabindranath Tagore: Scînteia, 20

350 • Floarea nu ştie cît de scumpă e frumu­


seţea ei.
Rabindranath Tagore: Scânteia, 24

FOAME

351 * Foame, poftă şi sare: trei feluri de mîn-


care.
352 • Foamea nu te lasă, chiar dacă n-ai ce să
mănînci.
353 • Cînd burta e plină, priveşti pe toată lu­
mea ca pe ochii din cap. Cînd burta e goală, îi
vezi ca sarea în ochi.
354 • Orezul nu caută burtă; burta caută orez.
Proverbe
PR O VER BE ŞI C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE 43

355 • Nimeni n-a venit pe lume ca să moară


de foame.
356 • Voi aveţi burta plină, de unde să ştiţi
cum mă chinuie foamea?
Bankim Chandra Chatterjee:
Caietul lui Kamalakanta

FOC

357 • Focul o dată stins, nu se aprinde din


nou.
Proverb

358 • Scrumul acoperă focul care s-a stins.


Rabinidranath Tagore: Citrangada

359 • Focul are un singur aspect, care nu de­


pinde de aspectul lemnului.
Rabindranath Tagore: Ultima poezie

FO R ŢA

360 • Nu trebuie să forţezi acolo unde poţi să


te descurci fără forţă.
361 • Dragostea ca şi muzica nu se face cu
forţa.
362 • Dragostea forţată şi frumuseţea cu ma­
chiaj nu rămîn pentru totdeauna.
Proverbe

FRATE

363 • Nu ai prieten mai bun decît pe fratele


tău; nu ai duşman mai mare decît pe fratele
tău.
Proverb
44 PROVERBE Ş I C U G E TĂ R I BENG ALEZE

FR A TE ŞI SORA

364 • Fratelui îi e dor de soră, aşa cum ţi-e


sete după ce ai mîncat castraveţi.
365 • Sora ta bună n-are ce mînca, pentru sora
nevestei ai şi bomboane.
366 • Ce dacă fratele e rege? Sora tot săracă
rămîne.
Proverbe

FR IC A

367 • Pisica fierarului nu se sperie de zgomot.


368 • Fricosul se îneacă la mal, cînd vede va­
lurile de departe.
369 • Prostul sare în apă, ca să se ferească de
ploaie.
370 • Vezi o umbră şi crezi că e un strigoi.
371 • Vacilor cărora le-a ars grajdul le e frică
şi cînd văd nori roşii.
372 • Cine s-a fript cu var, i-e frică să mănînce
iaurt. [In India se obişnuieşte să se mănînce var
cu foi de betel.]
373 • Cui a trecut prin multe nenorociri, i-e
frică de fericire.
374 • Omul care n-are haine n-are nici frică
de hoţi.
375 • Celui care n-are casă, nu îi e frică de
foc.
376 • Numai bogatului îi e frică de hoţi.
Proverbe
PRO VER BE ŞI C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE 45

377 • Cînd te copleşeşte frica, te insulţi pe tine.


Eliberează-te de frică! A i tăria să te învingi pe
tine însuţi!
Rabindranath Tagore: Cîntece

378 • Păsărilor care s-au născut în colivie, le


e frică mai ales de cer.
Rabindranath Tagore: Clădirea statică

FRUMOS

379 • Frumosul şi non-frumosul mereu dan­


sează împreună pe scena creaţiei.
Rabindranath Tagore: Noul născut,
[Frumosul şi non-frumosul]

FRUMUSEŢE

380 • Aceea e frumoasă, pe care o iubeşti.


381 • Zîmbetul unei fete frumoase este ca un
şir de diamante; lacrimile unei fete frumoase
sînt ca un şir de perle.
382 • Nu te lăuda cu frumuseţea, căci ea trece
odată cu tinereţea.
383 • Frumuseţea acoperă toate defectele.
Proverbe

384 • Frumuseţea nu se măsoară prin volum.


O singură floare pune în evidenţă un copac
mare. O singură stea conferă armonie imensi­
tăţii cerului întunecat.
Rabindranath Tagore: Cintecul din iunie
46 PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BENG ALEZE

FUDUUIE

385 • Bucătăria goală, garderoba plină.


386 • Ca să-şi arate plosca, prostul bea apă
pînă moare.
Proverbe

G ENEROZITATE

387 • Un om cu suflet mare priveşte pe toată


lumea ca pe ai săi.
Proverb

G H IN IO N

388 • Cînd ai ghinion, cade un fulger din se­


nin.
389 • Şi un peşte prăjit îţi fuge din mînă, dacă
eşti ghinionist.
390 • Dacă eşti ghinionist, îţi rupi picioarele la
poarta de intrare, după ce ai bătut tot drumul
pe jos.
391 • Ghinionul cel mai mare e cînd ocrotitorul
devine ucigaş.
Proverbe

392 • Şi apa varsă foc, cînd ai ghinion.


V id y a p a ti: Cintece
GÎND

393 • Mersul gîndurilor depăşeşte viteza vîn-


tului.
394 • Dacă vrei să-ţi purifici sufletul, trebuie
să ai gînduri bune.
Proverbe
PRO VEH B E Ş I C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE 47

395 • Cum ţi-e gîndul, aşa ţi-e firea.


învăţăturile lui Sri Ramakrishna

GOSPODĂRIE

396 • Cine are timp să gătească, găseşte timp


şi să se coafeze.
Proverb

G RABA

397 • Dacă te grăbeşti, greşeşti.


Proverb

G R A TITU D IN E

398 • Laudă pe acela care îţi dă sare.


Proverb

399 • Mila întreabă: „Cine eşti tu, aşa de tă­


cută?" Ea răspunde cu ochii umezi: „Sînt gra­
titudinea".
Rabindranath Tagore: Kanika,
[introducere]

greşal A

400 • Şi un elefant cade, dacă face un pas gre­


şit.
Proverb
48 PR O VER BE ŞI C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE

401 • Am închis uşile ca să nu intre greşala;


m-a întrebat atunci Adevărul: „Acum pe unde
să intru eu?“
Rabindranath Tagore: Kanika,
[Aceeaşi intrare]

402 • Părul zice: „Mîinile şi picioarele greşesc


la fiecare pas.“
Ele zic: „Da, greşim, pentru că muncim.11
Rabindranath Tagore: Kanika,
[Buclucul celor activi]

403 • A-şi da seama de greşală e una şi a co­


recta greşala e alta.
Rabindranath Tagore: Legăturile reciproce

404 • Greşala e greşală, chiar dacă o repetă


treizeci de milioane de oameni.
Sarat Chandra Chatterjee:
Ultima întrebare

G RIJA

405 • Acela e om, care are grijă de orice.


406 • Şi nebunul are grijă de el însusi.
407 • Grija de pîine o duci cu bine. Grija de
haine e necaz mare. Dar necazul e şi mai gro­
zav cînd vezi că nu mai ai tutun.
408 • Grija pentru pîine îl prosteşte şi pe Ka-
lidasa.
[Kalidasa — marele poet indian].
Proverbe
PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BENG ALEZE 49

GUST

409 • Fiecare om are gustul său.


410 • Musca zboară după rană, nu după unt.
411 • Mănîncă după gustul tău, îmbracă-te
după gustul altuia!
Proverbe

412 • Un om de bun gust este mai greu de gă­


sit decît un om moral.
Pramatha Chowdhury: Nuvele

HAZ

413 • Tare aş vrea să călăresc pe un tigru.


414 • N-are urechi, dar vrea cercei.
415 • Acasă n-ai nici felinar, dar pui draperii
la moară.
416 • N -ai bani de pîine, mai vrei şi vin.
417 • N -are păr, dar cumpără panglici.
418 • Omul cu chelie mai vrea să-şi facă şi
cărare.
419 • Rîul s-a revărsat. — Adu-mi un croco­
dil!
Proverbe

HOTÂKÎRE

420 • Ori ajungi la ţintă, ori mori.


Bharat Chandra Ray: Opere
50 PR O VER BE ŞI C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE

HOŢ

421 • Tîlharul îl fură pe hoţ.


422 • Un hoţ prinde pe alt hoţ, aşa cum un
ghimpe scoate alt ghimpe.
423 • Unde se duce un hoţ, acolo se duc şi
şapte.
424 • Dacă înveţi să furi, atunci ai să înveţi
să şi mori.
426 • Hoţul crede că hoţia e o mare artă, cit
timp nu este prins.
426 • Omul corect nu iese cu un ac pe poartă,
dar hoţul pleacă cu un elefant prin uşa din
spate.
427 • Hoţul începe să fure fructe şi zarzava­
turi, şi termină furînd elefantul regelui.
428 • Hoţul n-are încredere nici în taică-său.
429 • Hoţul păcătuieşte o dată, păgubaşul pă­
cătuieşte de o sută de ori (prin bănuielile neîn­
temeiate).
Proverbe

430 • E drept că hoţul este vinovat, dar bogaţii


zgîrciţi sînt şi mai vinovaţi.
Bankim Chandra Chatterjee:
Caietul lu i Kamalakanta

IARNA

431 • Trei lucruri sînt bune pentru iarnă: spor­


tul, păturile şi murăturile.
Proverb
PROVERBE Ş I C U G E TĂ R I BENG ALEZE 51

ID E AL

432 • Urmează drumul pe care l-au făurit oa­


menii mari.
Proverb

IERTARE

433 • Iertarea e în firea unui om virtuos.


Învăţăturile lui Sri Ramakrishna

434 • Eu nu sînt de părere că a cere iertare


înseamnă mai mult decît a avea remuşcări.
Sarat Chandra Chatterjee:
Societatea din sat
IG N O R A N ŢA

435 • Molia roade orice carte, fie Coranul, fie


Pur ana.
[Coran — carte sacră islamică; Purana — carte
sacră hindusă],
436 • Viţelul nu ştie ce-i tigrul.
Proverbe
IL U Z IE

437 • Peştele pe care l-ai pierdut e cel mai


mare.
438 • Aceea e bucătăreasa cea mai bună care
niciodată nu ţi-a servit masa. Aceea e fata cea
mai frumoasă pe care n-ai văzut-o niciodată.
439 • Părul rar arată des din depărtare.
440 • Şi ţipătul unui măgar poate să-ţi pară
un cîntec, dacă îl auzi de departe.
52 PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BENG ALEZE

441 • Se zice că împărtăşania din templu e


chiar nectarul. Dar cînd o bei, îţi dai seama că
nu-i decît apă.
Proverbe

442 • Un mal al rîului se vaită: „Toate ferici­


rile din viaţă se află pe malul celălalt.“
Malul celălalt se vaită: „Ceea ce se numeşte fe­
ricire, se găseşte numai acolo.“
Rablndranath Tagore: Kanika,
[Iluzie]
443 • Frumuseţea unui trandafir este şi ea o
iluzie. Dar dacă îl dezbraci de iluzia aceasta şi
îl priveşti ca pe o combinaţie de cărbune şi de
azot, nici părerea aceasta nu-i adevărată.
Rabindranath Tagore: Călător

444 • Iluzia e creaţie; nu poţi să spui că ea


este ireală.
Rabindranath Tagore: Călător

IM A G IN A Ţ IE

445 • Poeţii văd ceea ce nici soarele nu vede.


Proverb

446 • Faptele tac; imaginaţia vorbeşte.


Rabindranath Tagore: Nuvele, [Vecina]
IM IT A R E

447 • Măgarul nu devine tigru, dacă-1 îmbraci


într-o piele de tigru.
PROVERBE Ş I C U G E TĂ R I B EN G ALEZE 53

448 • Oricît ar ţipa, bufniţa nu poate să imite


cucul.
449 • Cînd a văzut pe cer luna strîmbă, fruc­
tul de tamarind s-a strîmbat şi el.
450 • Nu te faci frumoasă cu cerceii alteia,
cînd ţi se vor smulge cerceii, îţi pierzi şi ure­
chile.
Proverbe

451 • Imitarea este o trădare, cînd imiţi nu­


mai din exterior. Dar cînd accepţi obiectul imi­
tat în sinea ta, cînd nu există nici o diferenţă
între exterior şi interior, atunci imitarea nu-i
nici o ruşine.
Sarat Chandra Chatterjee:
Ultima întrebare

IM PRU D ENŢA

452 • Vrei să omori un ţînţar şi te pălmuieşti


pe tine însuţi.
453 • Cine împărţeşte avuţia sa la alţii, n-are
decît să cerşească.
454 • Pisica bea laptele cu ochii închişi şi
crede că nimeni nu vede că ea îl fură.
Proverbe

455 • A i să ai de suferit, dacă pui o pisică să-ţi


păzească laptele.
Vidyapati: Cîvtece
54 PR O VER BE Ş I C U G E T Ă R I B E N G A LEZE

IN F IN IT

456 • Infinitul îşi cîntă muzica în limitele fi­


nitului.
Rabindranath Tagore: Cîntece

457 • Infinitul caută îmbrăţişarea finitului şi


finitul caută să se piardă în infinit.
Rabindranath Tagore: Dedicaţie, 17

IN G R A TITU D IN E

458 • Nu smulge barba omului care te ţine la


piept!
459 • După nuntă arunci gunoiul în curte.
460 • Sarea roade oala în care stă.
461 • Cînd ai nevoie, spui „domnule“ ; cînd nu,
spui „ticălosule“ .
462 • Vaca nu-şi dă seama că a fost şi ea cîndva
viţel.
463 • Cît timp dai, eşti mătuşă. Cînd nu mai
dai, eşti ticăloasă.
464 • Te lauzi cu fiul, dar nu recunoşti pe
acela care te-a făcut mamă.
465 • îngrijeşti un copil, el nu cunoaşte. îngri­
jeşti un bătrîn, el nu recunoaşte.
Proverbe

466 • Ingratitudinea acelora care primesc da­


ruri fără să depună nici un efort este cea mai
cumplită.
Rabindranath Tagore: Patru capitole
PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BENG ALEZE 55

IN IM A

467 • Inima mea nu vrea numai să primească,


ea vrea să şi dea.
Rabindranath Tagore: Cîntece

468 • Dacă ai chiar o pată mică de întuneric


în inima ta, soarele şi stelele nu pot să te în­
senineze.
Rabindranath Tagore: Cîntece

IN S P IR A ŢIE

469 • în întunericul nopţii, toată lumea îşi gă­


seşte cuibul; numai pentru mine chemarea ta e
ca un fulger.
Rabindranath Tagore: Imaginaţia,
[Fără sfîrşit]

470 • Toţi oamenii o dată îşi termină datoriile


în lume; de ce numai mie îmi vine o poruncă
sfîşietoare, cînd cred că am terminat şi eu da­
toriile mele?
Rabindranath Tagore: Im-aginaţia,
[Fără sfîrşit]

IN SU FIC IEN ŢA

471 • Curentul rîului nu se poate opri cu un


baraj de nisip.
472 • Dacă s-ar putea ara cîmpul cu capra, ni­
meni n-ar cumpăra boi.
56 PR O VER BE ŞI C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE

473 • Nu poţi să hrăneşti un elefant cu un


pumn de iarbă.
474 • Norii singuri nu pot să ude pămîntul.
475 • Nu poţi să ţii apă într-o oală spartă.
476 • Nu poţi tăia un arbore cu o pilă.
477 • Nu poţi stinge un foc mare numai aco-
perindu-1 cu haina.
478 • Nu poţi să goleşti marea cu o scoică.
Proverbe
IN TE LIG E N ŢĂ

479 ® Inteligenţa înseamnă putere.


480 • Omul inteligent are ochii unui elefant.
[Elefanţii au ochii mici, dar privirea bună].
Proverbe
INTERES
481 • Unde este miere, acolo se află şi albine.
482 • Hoţul caută întunericul.
483 • Hoţul caută zilele de sărbătoare.
484 • Maimuţa nu se duce la un pom care nu
dă roade.
485 • Omul interesat îţi dă trei bani şi-ţi cere
cinci bani în schimb.
486 • Dacă un om interesat îţi dă sare, îţi cere
orez în schimb.
487 • Pisica se bucură, cînd se sparge oala cu
smîntînă.
488 • Cocostîrcii se bucură de secetă, căci gă­
sesc mulţi peşti în lacurile secate.
489 • Cizmarii se bucură cînd vacile mor de
boală.
Proverbe
PRO VER BE ŞI C U G E TĂ R I B E N G A LE ZE 57

IN TERIO RIZARE

490 • Mi s-au rupt coardele, acum cîntă lira


inimii mele.
Rabindranath Tagore: Cîntece

491 • Cu lumina ochilor am văzut lumea din


jur; astăzi cînd îmi întorc privirea în interior,
nu văd nici o lumină.
Rabindranath Tagore: Cîntece

IN U T IL

492 • După ce ai tăiat rădăcinile, e inutil să


stropeşti frunzele.
493 • La ce foloseşte un eleşteu, dacă n-are
apă?
494 • E inutil să vinzi ace fierarului.
495 • Nu te apuca să povesteşti mamei cum
sînt bunicii.
496 • Mai bine grajdul să rămînă gol, decît să
ai o vacă, care nu-ţi dă lapte.
497 • Faci pe deşteptul, după ce a fugit hoţul.
Proverbe

IN V E S T IŢ II

498 • Banii aduc alţi bani.


Proverb

IN V ID IE

499 • Generosul dăruieşte, zgîrcitul moare de


invidie.
Proverb
58 PR O VER BE ŞI C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE

500 • Invidia oarbă nu-ţi vine din exterior, ea


se naşte din firea ta.
Rabindranath Tagore: Tapaţi

IPOCRIZIE

501 • Pisica plînge la moartea peştelui şi co-


costîrcul o consolează.
502 • N -am zis să-l baţi, am zis numai „să faci
orice ca să scoţi banii de la el“ .
Proverbe

IUBIRE

503 • Iubirea adevărată nu rămîne ascunsă.


504 • Veninul iubirii e mai tare decît veninul
şarpelui.
505 • Degeaba aduci barca la mal, daeă rîul
e secat; degeaba îi zîmbeşti dulce, dacă el nu
te iubeşte.
506 • Dacă vrei să iubeşti, trebuie să ai tărie
de piatră.
507 • Chemarea iubirii este ca băţul de aur
din basme; dacă o auzi o dată, nu mai poţi
să stai în casă.
Proverbe

508 • Iubirea e scumpă. Acela e fericit, care


a murit din iubire. Iubirea e durere. Te înţeapă
la gît ca un os de peşte şi nu poţi să scapi de
ea.
509 • Dacă tu erai o floare, dragul meu, te
purtam în păr, şi niciodată nu mă despărţeam
de tine.
PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I B EN G ALEZE 59

510 • Ştii, totuşi nu ştii. Iţi spun, dar nu mă


asculţi. Tu ştii numai să aprinzi focul, dar nu
ştii să-l şi stingi.
511 • Cerul s-a înnorat şi luna s-a ascuns din
cauza durerii mele provocate de iubire.
512 • Cine înoată în marea iubirii, nu cu­
noaşte frica de moarte.
Poezii populare

513 • Celui care a suferit de focul iubirii, nu-i


e frică de fulgerele din cer.
Govindadas: Cîntece

514 • Cine iubeşte, acela şi chinuieşte.


Bankim Chandra Chaterjee: Eseuri

515 • Dacă există în lume o forţă, care poate


să depăşească frica pe deplin, să nimicească
orice pericol, să rămînă nepăsătoare la orice
pagubă pînă şi faţă de moarte, această forţă
este iubirea.
' Rabindranath Tagore: Virtute,
[Sărbătoare]

516 • Cînd iubeşti, sufletul tău cîntă spontan


şi florile vieţii tale înfloresc singure.
Rabindranath Tagore: Cîntece

517 • Iubirea e plenitudinea, Ea nu cerşeşte, cl


doreşte,
Rabindranath Tagore: Ultima poezie
60 PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BENG ALEZE

518 • Iubirea, ca şi lumina, nu rămîne ascunsă.


Rabindranath Tagore: Cîntece

519 • Iubirea profundă aduce dureri mari.


Rabindranath Tagore: Nuvele,
[Cuibul risipit]

520 • Exteriorul meu este dur ca o scoică, dar


sub coaja acestei durităţi, inima mea păstrează
pentru tine o singură perlă ca o lacrimă.
Rabindranath Tagore: Cîntece

521 • Iubirea e barbară, cum e barbar izvorul


care îşi făureşte drumul printre pietre; ea nu-i
ca apa îmblînzită de la robinet, care curge în
oraşele civilizate.
Rabindranath Tagore: Patru capitole

522 • O dată mi-a venit iubirea cu paşi moi,


şi nu am auzit. Mi s-a părut că e un vis.
Rabindranath Tagore: Sianai,
[Venirea şi plecarea]

523 • Iubirea devine o tragedie, cînd omul nu


poate accepta individualitatea celuilalt, ci vrea
să-i re-creeze personalitatea, după gustul său.
Rabindranath Tagore: Ultima poezie

524 • Iubirea nu poate suferi minciuna.


Rabindranath Tagore: Nuvele
[Bostami]
PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I B EN G ALEZE 61

525 • Fericirea iubirii are o durată scurtă. Du­


rerea iubirii durează toată viaţa.
Rabindranath Tagore: Scînteia, 143

526 • Tu eşti tu: ăsta-i darul tău, îl primesc


şi în schimb îţi dau iubirea mea.
Rabindranath Tagore: Scînteia, 106

527 • Toate iubirile mele sînt doar re-editări


ale primei mele iubiri.
Pramatha Chowdhury: Nuvele

528 • Aproape toţi cei care se duc în Europa


în tinereţe, se înamorează. Dar cei care fac ex­
cepţie, devin bogaţi, după ce se întorc în ţară.
Pramatha Chowdhury: Nuvele

529 • Iubeşte pe toţi! A ltfel n-ai cum să ştergi


întunericul din mintea ta.
Atul Prasad Sen: Poezii

IUŢEALA
530 • Ardeii mici sînt mai iuţi decît cei mari.
531 • Muştarul e iute, chiar dacă are boabe
mici.
, Proverbe
IZO LARE

532 • Numai un prost vrea să stea singur.


Proverb
62 PROVERBE Ş I C U G E TĂ R I BENG ALEZE

533 • Nu trăi în izolare! Dacă nu poţi să iu­


beşti pe nimeni, te-ai născut degeaba ca om.
Bakim Chandra C'natterjee:
Caietul lu i Kamalakania

ÎM PĂ C A R E

534 • Cînd nu poţi să te împaci cu un om, ţi


se pare că el are şi picioarele strîmbe.
535 • Vasul de lut, sticla şi inima nu se mai
repară, dacă le spargi.
536 • Sute de animale mici se pot împăca în­
tre ele, iar doi tigri nu.
Proverbe

ÎM PR U M U T

537 • Cine nu împrumută bani de la alţii, nu


cunoaşte necazul.
538 • Stiloul, cartea şi soţia nu sînt de îm­
prumutat.
Proverbe

ÎNCEPUT

539 • Dacă vrei să ajungi sus, începe de jos!


540 • Dacă vrei să urci o scară, trebuie să
începi de la treptele de jos.
Proverbe

ÎNCERCARE

541 • Multe lucruri aurite se dovedesc că sînt


de aramă, cînd le încerci cu acid.
Proverb
PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BENG ALEZE 63

ÎNCREZUT

542 • Şi o furnică măsoară patru coate, după


coatele ei.
543 • Omul cu vederea îngustă crede că în­
tregul pămînt încape în curtea sa.
Proverbe

ÎN G ÎM FARE

544 • Banii nu te umflă, te umflă mîndria că


eşti bogat.
545 • N-ai ce să cauţi la un om care se laudă
cu banii.
Proverbe

ÎNGRIJIRE

546 • Casa e bună, cînd o ţii curată. Femeia


e frumoasă, cînd se găteşte frumos.
Proverb

ÎNLOCUIRE

547 • Pofta de lapte nu se potoleşte cu lipie.


Proverb

ÎNŞELARE

548 • Ceea ce poate să-l inducă pe un copil


în eroare, poate să-i inducă în eroare pe mii
de copii. Un argument nu devine convingător
prin numărul celor convinşi.
Sarat Chandra Chatterjee:
Ultima întrebare
G4 PR O VER BE ŞI C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE

ÎNTREBARE

549 ® Nu poţi răspunde ultimei întrebări din


viaţa de astăzi în spusele strămoşilor tăi. Dacă
aceasta ar fi fost cu putinţă, atunci civilizaţia
ar fi stat pe loc.
Sarat Chandra Chatterjee:
XJltima întrebare

ÎNŢELEGERE

550 • Toţi hoţii sînt verişori.


551 ® Cîreiumaru.1 are drept martor pe beţiv.
552 • Hoţul are drept martor pe pungaş.
Proverbe

553 • Cine ştie înţelege.


Bharat Chandra Ray: Opere

ÎNŢELEPCIU NE

554 • Numai înţelepciunea aceea care îţi pu­


rifică sufletul şi mintea este cea adevărată,
cealaltă este negaţia înţelepciunii.
învăţăturile lui Sri Ramakrishna

555 • Nu te strădui să-ţi arăţi înţelepciunea!


Dacă ai înţelepciune, ea se va exprima singură,
fără să depui nici un efort.
Bankim Chandra Chatterjee: Eseuri

ÎN V Ă Ţ Ă T U R Ă

556 • Cine învaţă, cumpără căruţă şi cai.


557 • Nu poţi învăţa să înoţi, pînă cînd nu
cobori în apă.
PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BENG ALEZE 65

558 • învăţătura superficială aduce multe pri­


mejdii.
559 • Zgomotul, vîntul şi petrecerile, aceste
trei lucruri sînt duşmanii învăţăturii.
Proverbe

560 • Cit trăieşti, mereu înveţi.


învăţăturile lui Sri Ram.akrishna

JIGNIRE

561 • Nu poţi să mai întorci săgeata, după ce


ai azvîrlit-o.
562 • Lumea jigneşte uşor pe un om timid,
aşa cum pisica zgîrie numai pămîntul moale.
563 • Ce-ţi trebuie să-i vorbeşti lui, care ţi-a
rănit sufletul?
Proverbe

564 • Răneşti cu sabia şi mai pui şi sare pe


rană.
Ramprasad Sen: Vidyasundar

JUDECATA

565 • Cum eşti tu, aşa îi crezi şi pe alţii.


566 ® Aşază-te, după ce vezi cum e locul!
Pune sămînţa, după ce vezi cum e terenul!
567 • Fata caută un băiat frumos, mama caută
o familie bună.
568 • Toţi şoarecii sînt la fel pentru pisică,
aşa cum toate lemnele sînt la fel pentru secure.
66 PRO VERBE Ş I C U G E TĂ R I B ENG ALEZE

569 • Cine preferă lemne de foc lemnelor par­


fumate de Santal? Cui îi place dansul maimuţei
mai mult decît cîntecul cucului?
570 • Ginerelui care stă departe, îi ţii umbrela
deasupra capului; pe ginerele care stă la tine
acasă îl ţii la picioare.
571 • Vină uşoară — pedeapsă grea.
572 • Intîi te spînzură, apoi te trage la jude­
cată.
573 • Unul omoară un fluture, şi altul este
spînzurat.
574 • Ciorile fură orezul şi broaştele rămîn cu
vina.
575 • Ochii bolnavi văd galben peste tot.
Proverbe

L A Ş IT A T E

576 • Toţi sînt vajnici, după ce a încetat răz­


boiul.
577 • Laşul vorbeşte ca un tigru dar la luptă
e ca o şopîrlă.
578 • Cînd îl prinzi, nu poate să scoată nici
o vorbă, iar cînd îl laşi sare-n sus.
579 • Bărbatul e tare voinic, fuge numai atunci
cînd îl alungă o mangustă.
580 • Bhombal Das e mare viteaz, e unchiul
tuturor leilor, a omorît şi zeci de tigri; numai
că i-e frică de motani. [Bhombal Das — un
personaj din basmele Bengaleze.]
581 • Crezi că mi-e frică? Uite cum fug.
Proverbe
PR O VER BE Ş I C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE 67

LĂCOM IE

582 • Cu cît profiţi mai mult, cu atît mai mult


te lăcomeşti.
583 • Nu ştii să-ţi întinzi mîinile ca să dai, dar
ştii să le întinzi ca să iei.
584 • Omul lacom caută zahărul şi în gaura
furnicii.
585 • Furnicile vin după mirosul de melasă.
586 • Farfuria care are mai multă mîncare e
a mea.
587 • Lăcomia îţi aduce păcate, şi păcatele îţi
aduc moartea.
588 • Cînd deschizi ochii, crezi că totu-i al tău.
Dar, cînd închizi ochii, nu vezi decît întuneric.
Proverbe

LĂUDĂROŞENIE

589 • Cunoşti toate ştiinţele, dar nu ştii deloc


abecedarul.
590 • Toţi proştii se laudă că sînt inteligenţi.
591 • Vrabia se laudă: „Eu sînt stăpîna satu-
lui“ .
592 • Ostaşii luptă, generalul se laudă.
593 • Singur găteşti, singur mănînci şi singur
te lauzi.
594 • Vorbeşti de rege şi de sultan, dar acasă
vatra arde în zadar.
595 • Şi tata are un tată. [Nu poţi să te lauzi
că eşti cel mai mare om.]
596 • Fiul se laudă cu vitejia, pentru că tata
a omorît un purice.
68 PROVERBE ŞI C U G E TĂR I BENG ALEZE

597 • Nu spui cine e taică-tău, dar te lauzi


că eşti cuscru cu un om bogat.
598 • Gîndacii zboară şi se laudă că sînt pă­
sări.
599 • Licuricii se laudă cu lumina, cînd nu
răsare nici soarele, nici luna. Pisica se laudă
cu voinicia, cînd tigrul se întoarce în pădure.
600 • Dacă satul nu te ascultă, degeaba te lauzi
că eşti şef în sat.
i Proverbe

LENE
601 • Leneşule, te trage curentul.
602 • A i face bine să închizi uşa.
603 « Dacă curmalele cad pe mustaţa unui le­
neş, acela cheamă pe altul să i le pună în gură.
604 ® Femeia leneşă este ca o lampă fără lu­
mină.
605 • Leneşul fuge cînd e vorba de muncă, dar
vine cel dinţii cînd e vorba de mîncare.
Proverbe

606 • Dacă boului îi e lene să se aplece la


jug, stăpînului niciodată nu-i lipsesc necazurile.
Kliana: Z icătoare

LINGUŞIEE

607 ® Vinul te îmbată, dar linguşirea te îmbată


şi mai mult.
608 • Şeful zice: „Apa curge în sus“ . Linguşi­
torii zic: „Da, e adevărat14.
PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I B EN G ALEZE 69

609 • Toţi cîinii vor să lingă palma care mi­


roase a carne.
Proverbe

LIN IŞTE

610 • A fi liniştit e mai bine decît a fi fericit.


Proverb

L IP S A

611 • Niciodată n-au să-ţi lipsească lemnele,


dacă speri să faci foc cu stîlpii casei. Niciodată
n-au să-ţi lipsească banii, dacă trăieşti din îm­
prumuturi.
Proverb

L IT E R A T U R A

612 • Literatura nu există fără virtute. Pen­


tru că literatura îşi are rădăcinile în adevăr, iar
adevărul reprezintă virtutea.
613 • Literatura nu-i decît o oglindă a stării
actuale a ţării şi a caracterului poporului.
614 • Literatura bengali este speranţa de v ii­
tor a Bengalului.
Bankim Chandra Chatterjee: Eseuri

615 • Tronul literaturii stă neclintit deasupra


ruinelor timpului.
Rabindranath Tagore: Patru capitole

616 • La orice vîrstă, omul este o fiinţă care


se hrăneşte cu poveşti. De aceea, avuţia pove­
stirilor, pe care au strîns-o oamenii pe tot glo­
70 PROVERBE Ş I C U G E TĂ R I BENG ALEZE

bul, din casă în casă, din secol în secol, fie în


vorbă, fie şi în scris, a depăşit celelalte avuţii
omeneşti.
Rabindranath Tagore: Lipika,
[.Povestire]

617 • Dacă foloseşti toate întîmplările din lu­


me ca material literar, fără nici o discriminare,
atunci tot ce scrii poate să fie adevărat, dar
nu poate să fie literatură adevărată.
Sarat Chandra Chatterjee: Eseuri,
[Literatură şi morală]

LUME

618 • Omul viu e mort, dacă îl defăimează lu­


mea. Omul mort e nemuritor, dacă lumea îi
ridică asanale.
619 • Alţii nu sînt niciodată ca ai tăi. A i tăi
nu se îndepărtează niciodată de tine.
620 • Faima şi defăimarea, pe amîndouă ţi le
aduce lumea.
Proverbe

L U M IN A

621 • Lumina nu-şi lasă numele pe cer; ea


ştie să plece, de aceea e şi statornică.
Rabindranath Tagore: Scînteia, 33

622 • A i să te arzi pe tine ca un opaiţ; tu


singur ai să-ţi iluminezi drumul.
Rabindranath Tagore: Scînteia, 26
PR O VER BE ŞI C U G E TĂ R I B E N G A LE ZE 7J

LUNA

623 • O singură lună luminează întreaga lume.


Proverb

624 • Cu aceleaşi descîntece luna adoarme pă-


mîntul şi răscoleşte marea.
Rabindranath Tagore:
Clădirea neclintită
MAM A

625 • Laptele e dulce, zahărul e dulce, smîn-


tîna e şi mai dulce, dar nimic nu-i mai dulce
decît mama.
626 • Oricît umbli prin tîrg şi pe cîmp, fără
barcă nu poţi trece prin apă. Oricît de voinic
eşti la luptă sau în pădure, fără mamă nu poţi
trăi în casă.
627 • Ce mai face mătuşa, ce mai face tanti,
pentru ce te duci la Brindaban? A i să-ţi dai
seama odată că nimic nu-i mai de preţ ca ma­
ma. [Brindaban — un loc de pelerinaj],
628 • Cine n-are mamă, n-are nimic.
629 • Nu devii mamă numai născînd.
630 • Mama care n-are decît un singur copil,
niciodată nu este liniştită.
Proverbe
M AM A FAr A c o p il

631 • Am mîncare, dar cui s-o dau?


Proverb

632 • Cei care se jucau cu el, se joacă şi astăzi.


Cei care rîdeau cu el, rîd şi astăzi. Nimeni nu-i
72 P R O V E R B E ŞX C U G E T Ă R I B E N G A L E Z E

simte lipsa. Numai mama stă singuratică şi se


uită în zadar în drumul lui.
Rabindranath Tagore: Copil,
[Chemarea tristă]

M A M A ŞI COPII

633 • Orice copil e scump pentru mamă.


634 • Mama ţine la copil, aşa cum peştele ţine
la apă sau pasărea la cuib.
635 • Cine te-a purtat în burtă are să-ţi dea
şi de mîncare.
636 • Oasele mamei din mormînt plîng de do­
rul copiilor.
Proverbe

637 • Pe cer răsare luna, în casă răsare copi­


lul meu. Nu ştiu care e mai frumos.
Poezie populară
638 • Se găsesc mulţi fii răi, dar niciodată nu
se găseşte o mamă rea.
Ramprasad Sen: Cîntece
639 ® Te iubesc pentru că eşti copilul meu, nu
pentru că eşti un copil bun.
Rabindranath Tagore: Copil,
[Judecată]

640 • Copilul cînd rîde atrage inima mamei cu


rîsul său dulce, dar cînd plînge o leagă pe ma­
mă şi mai tare de el.
Rabindranath Tagore: Copil,
[Şiretenie]
PROVERBE Ş I C U G E TĂ R I BENG ALEZE 73

MAMĂ ŞI FIICA
641 • Cînd mama şi fiica se ceartă, se împacă
uşor, aşa cum ploile de dimineaţă încetează re­
pede.
642 • — De ce eşti aşa de mîndră, fato?
— Dacă sînt singură fiică la mama!
643 • Mamei îi e dor de fiică, fiicei îi e dor
de bărbatul ei.
644 • De ce plîngi tu, mamă, cînd mă duc la
socri? Nu-ţi dai seama, unde stai tu însăţi?
Proverbe

MARI ŞI MICI
645 • Furtunile mari lovesc copacii mari.
646 • Elefantul nu se simte înţepat, dacă îl
înţeapă un ţînţar.
647 • Cîinele latră la lună, dar ce-i pasă ei?
648 • Tigrul te muşcă de gît, cîinele te muşcă
de genunchi.
649 • Nisipul e mai cald decît soarele.
650 • Ierburile mor, cînd tigrii Se luptă.
Proverbe

651 • Nu-ţi trebuie o inteligenţă prea mare


ca să înjoseşti pe un om mare cu cîteva „do­
vezi" mici calomnioase.
Rabindranath Tagore: In timpul bolii, [25]

MATURITATE

652 • Nu vîrsta, ci înţelepciunea te face matur.


653 • Vîrsta îţi albeşte părul, dar nu-ţi coace
mintea.
74 PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BEN G ALEZE

654 • Laptele cît fierbe, atît timp e dulce.


Omul cînd îmbătrîneşte, atunci se poate spune
că e matur.
655 ® Copilul are inteligenţa la gură, iar bă-
trînul la cap.
Proverbe

MĂSURA
656 • Rupi sfoara, dacă o legi prea tare.
657 • Cînd mergi cu calul la păscut, nu tre­
buie să-l şi alergi.
Proverbe

658 • Prea multă stăpînire de sine este de fapt


o lipsă de stăpînire.
Sarat Chandra Chatterjee:
Ultima întrebare

MEDIC

659 • Cine a omorît doar o sută, este un me­


dic mic. Cine a omorît deja o mie, a ajuns un
medic mare.
660 • Sînt un medic mare: dacă tratez pe unul
aici, mor douăzeci acolo.
661 • Te plîngi că te-a uitat moartea? Ia vino
să te doctoricesc eu!
Proverbe

MESAJ
662 • Am aşternut întunericul pe cerul nopţii
în aşteptarea mesajului tău în stele.
Rabindranath Tagore: Cîntece
PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BENG ALEZE 75

MESERIE

663 • Din vorbă poţi să-ţi dai seama cine are


pană în mină.
664 • Croitorul n-are timp să-şi cîrpească
haina.
665 • Cizmarul n-are nas, cîrciumarul n-are
urechi.
Proverbe

666 • Fiecare se descurcă bine cu meseria sa.


Dacă te apuci de o muncă la care nu te pricepi,
ai să mănînci numai bătaie.
B h arat C h an d ra Ray: Opere

MIJLOC
667 • Cine vrea, îşi găseşte şi drumul.
668 • Cine are cal, găseşte şi bici.
669 • Maimuţa traversează rîul călărind pe
spatele crocodilului. [Omul isteţ se descurcă în
orice situaţie.]
Proverbe

MILA
670 • Cine n-are milă, nu merită respect.
671 • Se spune că Dumnezeu e prea-milostiv,
dar nu prea vezi dovezile milei sale.
Froverbe
MINTE

672 • Unde nu cîştigi cu mîna, poţi să cîştigi


cu mintea.
Proverb
76 PRO VER BE Ş I C U G E TĂ R I BE N G A LE ZE

MINCARE

673 • Mănîncă puţin, dacă vrei să mănînci


mult! Mănîncă mult, dacă vrei să mănînci pu­
ţin!
674 • Găteşte liniştit şi mănîncă încet, atunci
poţi să te bucuri de mîncare.
675 • A mirosi înseamnă a mînca pe jumătate.
676 • Şi un arbore îşi cască gura, dacă aude
de peşte.
677 • Berbecul tînăr şi oaia bătrînă, iaurtul de
deasupra şi laptele acru de la fund, spanacul
tînăr şi peştii mari — aceştia sînt buni de mîn-
cat.
678 • Masa e o plăcere, cînd bucătăreasa ţi-e
prietenă.
Proverbe
MÎNCÂCIOS
679 • Dacă mănînci pentru ca să trăieşti, n-ai
pentru ce să te duci la medic. Dacă trăieşti ca
să mănînci, n-ai cum să scapi de medic.
680 • Burta crapă, totuşi mai rămîne loc şi
pentru iaurt.
681 • Mîncăciosul cu cît mănîncă mai mult, cu
atît mai mult se lăcomeşte.
Proverbe
MlNDRIE
682 • Mai bine mîncăm numai tărîţe de orez,
decît să cerem de la alţii.
683 • Poţi să spargi un bambus, dar nu poţi
să-l îndoi. (Omul mîndru poate fi doborît, dar
nu se înjoseşte).
Proverbe
PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BENG ALEZE 77

MOARTE

684 • Moartea nu se uită la ceas.


685 • Toţi cunosc drumul spre moarte.
686 • Moartea vine cu paşi moi, dar prinde cu
mină de fier.
Proverbe

687 • Nu poţi să mori decît o dată.


Bankim Chandra Chatterjee: Anandamath

MODESTIE

688 • Cine e mai mare e şi mai mic.


Proverb

689 • Cînd cîntăreşti la o balanţă, talerul care


e mai greu coboară, dar cel care e mai uşor se
ridică. Tot aşa, un om care are înţelepciune şi
talent, este modest şi tăcut, pe cînd un om fu­
dul totdeauna sare în sus cu vanitate.
învăţăturile lui Sri Ramakrishna

690 • Toate minunile mari din lume sînt cele


mai modeste. Trebuie să ai ochi ca să le vezi.
Rabindranath Tagore: Ultima poezie

691 • Filozoful zice: „De ce spui că sînt un


înţelept? Doar atîta ştiu, că nu ştiu nimic“ .
Rajanikanta Sen: Ambrozie
[Modestie]
78 PR O VER BE Ş I C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE

A MULŢUMI
692 • Dă-i copilului o banană, dacă vrei să
mulţumeşti părinţilor.
Proverb

M U NC A

693 • Mai bine să munceşti fără plată, decît


să stai fără muncă.
694 • A pierde timp e rău; a acţiona la timp
e înţelept.
695 • Uşor de zis, greu de făcut.
Proverbe

696 • Există o mare diferenţă între a face şi


a zice „voi face“ .
Sarat Chandra Chatterjee: Srikanta

M USAFIR

697 • Astăzi stăm de vorbă, mîine ne vom


odihni, poimîine ne vom spăla şi răspoimîine
vom pleca, după ce vom mînca.
698 • Peştele, ca şi musafirul, sînt buni nu­
mai două zile.
Proverbe

M USTRARE

699 • Copilului dă-i hrană de elefant, dar pri-


veşte-1 cu ochi de tigru.
700 • Măgarul nu se face cal, oricît îl baţi.
Proverbe
PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BEN G ALEZE 79

MUZICA

701 • Un cîntec durează puţin, dar rămîne în


ahnntire pentru totdeauna.
Rabindranath Tagore: Scînteia, [63]

702 • Tot ce-i dur şi tot ce-i amar în viaţa


mea se vor topi în farmecul muzicii.
Rabindranath Tagore: Cîntece

703 • Toate creaţiile mele vor sfîrşi în pulbere,


numai cîntecele vor fi ocrotite de muza muzicii.
Rabindranath Tagore: Scînteia, [58]

704 • Cerul infinit care există între doi iubiţi


e plin de tăcere; acolo cuvintele n-au ce să
caute. Această tăcere uriaşă se umple numai cu
muzică.
Rabindranath Tagore: Lipika
[Meghadutal

705 • Dacă n-ai muzică în suflet, degeaba o


cauţi în fluier.
Rabindranath Tagore: Cîntece

706 • Muzică, tu eşti tovarăşul meu de zi şi


de noapte, la durere şi la fericire. Tu eşti apa
răcoritoare în pustiul vieţii mele.
Atul Prasad Sen: Poezii
80 PRO VERBE ŞI C U G E TĂ R I B EN G ALEZE

NEAM

707 • Fiii buni sînt luminile neamului.


708 • Catîrul se laudă că strămoşii săi au fost
cai.
709 • Lotusul în mîl înfloreşte.
Proverbe
NEBUN

710 • Cine îşi deschide sufletul la toată lu­


mea, este socotit ca un nebun.
711 • Ce nu zice nebunul? Ce nu mănîncă
berbecul?
Proverbe

NECAZ

712 • Tigrii îţi mănîncă corpul, dar necazurile


îţi mănîncă sufletul.
713 • Focul din suflet nu se stinge cu apă.
714 • Ţi se pare că noaptea e prea lungă, cînd
ai vreun necaz.
715 • Iarna trece o dată, dar nu pentru tot­
deauna.
716 • Cînd te scufunzi în apă, nu-ţi pasă dacă
ai un cot sau şapte coţi de apă deasupra capu­
lui.
717 • Eu mor din cauza necazurilor mele, dar
lumea zice: „Ce fericit este“ !
718 • Oala spartă, vaca stearpă, vecinii duş­
mănoşi, fraţii vicleni, fiii fără carte şi soţia tră­
dătoare — toate îţi aduc necazuri mari.
719 • E foarte dureros cînd omul pe care l-ai
solicitat să te salveze, te loveşte.
PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BENG ALEZE 81

720 • Cîinele turbează cînd are d rană la cap.


(Dacă nu poate să o lingă, n-are cum să se vin­
dece.)
721 • Necazurile niciodată nu vin singure.
722 • Necazul nu aşteaptă invitaţie.
723 • Cu cit mai mult te gîndeşti la necazuri,
cu atît mai mult te necăjeşti.
, Proverbe

724 • Soacra mă necăjeşte în casă, cumnata


mă necăjeşte afară şi bărbatul meu îmi răneşte
sufletul.
Poezie populară

NEGUSTORIE
725 • Scoţi banii, iei ulei. Ce, nu eşti rudă cu
mine?
726 • Lăptarul vinde lipie, dar zice că e lapte.
727 • Lăptarul nu zice că iaurtul său e acru.
728 • Prostul vinde ghimbir, şmecherul vinde
melasă. [Rădăcina de ghimbir, care se foloseşte
ca mirodenie la mîncare, se usucă şi pierde din
greutate în timpul cît stă în prăvălie, iar în
melasă se pot pune alte lucruri ca să cîntăreas-
că mai mult.]
Proverbe

NEMURIRE

729 • Viaţa, tinereţea şi lumea, toate sînt tre­


cătoare. Numai creaţiile sînt nemuritoare.
Vidyapati: Cintece
82 PROVERBE Ş I C U G E TĂ R I BENG ALEZE

NENOROCIRE

730 • Cînd o clădire este dărîmată de furtună,


o calcă caprele. Cînd o femeie rămîne văduvă,
toţi nemernicii vor să-şi bată joc de ea.
Proverb

NEPĂSARE

731 • Adu-mi flori din apă! Nu-i nimic dacă te


prinde un crocodil.
732 • Ce-i pasă spălătoresei dacă se rup hai­
nele.
733 • Vecinii se încălzesc, cînd ţie-ţi arde casa.
734 • Ţăranul moare de necazurile sale, iar ca­
pra zice că hrana ei n-a fost bună.
Proverbe

NEPO TRIVIRE

735 • Moşneagul lasă să crească mustaţa pe


obrazul încreţit, numai ca să-şi rîdă de el în­
suşi.
736 • Nu se cade ca cioara să stea în cuşcă de
aur.
737 • Nu servi supă de tărîţe în farfurie de
aur!
738 • O umbrelă de aur nu arată frumos pe
capul unei broaşte.
739 • Diamantul îşi pierde strălucirea dacă îl
pui la cornul unui berbec.
Proverbe
PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BENG ALEZE 83

NEPOŢI
740 • Dobînda e mai dulce decît banii împru­
mutaţi. (Nepoţii sînt mai iubiţi decît copiii.)
741 • Licuricii nu fac lumină, dacă nu răsare
luna. Nepoţii n-au grijă de tine, dacă n-au
avut-o copiii.
Proverbe

NEPUTINŢA
742 • Nu poţi mişca un elefant cu mîinile.
743 • Fierarul neputincios zice că fierul e tare.
Proverbe

744 • Nu poţi să ştergi inscripţiile de pe pia­


tră cu mîna.
Vidyapati: Cîntece

745 • Nu spune-eă; mîna carp nu poate să îm­


pingă un munte e neputincioasă.
Rabindranath Tagore: Patru capitole

NERĂBDARE
746 • Orezul s-a copt pe cîmp. Adu-mi pila­
ful.
747 • Nici nu te-ai suit în pom şi vrei toate
fructele.
Proverbe

NERUŞINAT
748 • — Neruşinatule, vrei mîncare?
— Mi-am spălat deja mîinile.
84 PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BENG ALEZE

749 • Pisica după ce face trei paşi a uitat de


bătaie.
750 • Hoţul fără o ureche ocoleşte satul, hoţul
fără amândouă urechile trece prin sat.
Proverbe

NERVOS

751 • Omul nervos n-are nici ochi, nici urechi.


Proverb

NETREBNICIE

752 • Capul netrebnicului e cuibul răutăţii.


753 • Netrebnicul aşteaptă să-i moară unchiul,
ca să se ocupe de incinerarea lui.
754 • Netrebnicul ştie numai să ţipe.
Proverbe

NEVOIE

755 • Şi tigrii mănîncă iarbă, dacă n-au înco­


tro.
756 • Şi un schilod sare la nevoie.
Proverbe

NOR

757 • Norii se transformă în picături de ploaie


ca să îmbrăţişeze pămîntul.
Rabindranath Tagore: Lipika [Mesaj]

758 ® Ce multe tablouri pictează norii pe cer,


totuşi ei nu-şi iscălesc numele.
Rabindranath Tagore: Scinteia, [18]
PRO VERBE ŞI C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE 85

NORA
759 • Fiul n-are unde să doarmă, nora vine cu
douăzeci de însoţitoare.
760 • Nora urîtă rămîne în casă şi fiica fru­
moasă pleacă la socri.
Proverbe

OBICEI
761 • Cîte case, atîtea uşi.
Proverb

OBRĂZNICIE
762 • Vaca nu ştie să dea lapte, dar ştie să
dea cu piciorul.
763 • Nici nu-mi pasă de soacră, care e mama
lui, şi te mai aştepţi şi tu, mătuşa lui, să te
ascult pe tine?
Proverbe

764 • Balonul zice: „Ce curajos sînt eu! Cînd


zbor în sus, arunc cenuşa pe obrazele stelelor“ .
Poetul zice: „Cenuşa aceea nici nu ajunge la
stele. Dimpotrivă, ea cade tot pe tine“ .
Rabindranath Tagore: Kanika, [Obrăznicie]

OCARĂ

765 • Scuipi în sus, scuipatul tot pe tine cade.


Proverb
86 PRO VERBE ŞI C U G E TĂ R I B ENG ALEZE

OCEAN

766 • Apa din ocean nici nu creşte, nici nu


scade.
767 • Ori iei un lighean de apă din ocean, sau
torni un lighean de apă în ocean, oceanul n-are
nimic de pierdut, nimic de cîştigat.
768 • Celui care stă în ocean, nu i-e frică de
rouă.
Proverbe

OCHI

769 • Pune rimei la ochi, dar ai grijă să nu


devii chioară.
770 • Degeaba pui rimei la ochi, dacă nu ştii
să priveşti frumos.
771 • Nu poţi să vezi numai cu ochii, dacă n-ai
şi lumină.
Proverbe

772 • Ziua ochii se laudă cu privirea, iar cînd


se înserează, ochii n-au decît lacrimi. Atunci
ei spun luminii: „Acum mi-am dat seama că,
datorită ţie, te văd şi pe tine“ .
Rabindranath Tagore: Kanika,
[Puterea puterii]
OM

773 • Casa să ardă, dar omul să trăiască.


Proverb

774 • Omul e adevărul cel mai mare, nimic


nu-i mai presus decît omul.
Chandidas: Cîntece
PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BEN G ALEZE 87

775 • Nu există orbire mai periculoasă decît


neputinţa de a-i vedea pe oameni ca oameni.
Rabindranath Tagore: Schimbarea epocii,
[O epocă nouă]

776 • Cînd omul îşi dovedeşte măreţia, numai


atunci se dovedeşte că el este om.
Rabindranath Tagore: Religia omului

777 • Nimic nu-i mai presus, mai glorios de­


cît omul.
Kazi Nazrul Islam: Poezii alese,
[Om ]

778 • Acest suflet al omului este moschee,


templu şi biserică.
Kazi Nazrul Islam: Poezii alese,
[Egalitate]

779 • înţelepciunea din toate cărţile şi din toa­


te timpurile se află numai în om. Dacă cerce­
tezi sufletul tău, ai să găseşti de toate.
Kazi Nazrul Islam: Poezii alesq
[Egalitate]

780 • Ascultaţi, proştilor, care adoraţi cărţi sa­


cre! Nu cărţile au creat oamenii; oamenii au
scris cărţile.
Kazi Nazrul Islam: Poezii alese,
[Om]
88 PR O VER BE Ş I C U G E T Ă R I B E N G A LEZE

ONOARE

781 • Onoarea e superioară vieţii.


782 • Tu însuţi trebuie să ai grijă de onoarea
ta.
Proverbe

O PINIE

783 • Cîţi oameni, atîtea opinii.


784 • Cîte opinii, atîtea drumuri.
Proverbe

OPORTUNISM
785 • In zilele bune, „Eu sînt stăpîn“ . în zi­
lele grele, „Scapă-mă de greutăţi!“
Proverb

ORDIN

786 • Ordinul nu se schimbă, chiar dacă se


schimbă omul care l-a dat.
Proverb

OREZ

787 • Orezul şi vaca sînt mai scumpe decît au­


rul şi argintul.
788 • Prostul aruncă orezul şi păstrează tărî-
ţele.
789 • Orezul vechi dă pilaf mult.
790 • N -ai orez, dar ai o mulţime de şoareci
în hambar.
Proverbe
PROVERBE Ş I C U G E TĂ R I BENG ALEZE 89

ORGOLIU

791 • Vasul în care ai ţinut zeama de usturoi,


nu-şi pierde mirosul, oricît îl speli. Orgoliul
este un aspect tot atît de dur al ignoranţei. Ori­
cît te străduieşti să scapi de el, el niciodată nu
dispare complet.
învăţăturile lui Sri Ramakrishna

792 • Muşchiul zice lacului: „Să ţii cont că


ţi-am donat o picătură de rouă“ .
Rabindranath Tagore: K a n i k a ,
[Orgoliul celor mici]

ORIGINALITATE
793 • Spălătoreasă aduce o grămadă de rufe
acasă la ea. Dar după ce le spală, casa ei este
din nou goală. Tot aşa sînt oamenii care n-au
idei originale.
Învăţăturile lui Sri Ramakrishna

794 • Orice om care susţine o idee nouă, este


socotit nebun.
Bankim Chandra Chatterjee:
Caietul lui Kamalakanta

PACE
795 ® Poţi să faci un armistiţiu forţat, dar nu
poţi să aduci pacea prin forţă.
Rabindranath Tagore:
Contactele reciproce
<J0 PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BENG ALEZE

796 • Cel care poate să suporte decepţia cu


uşurinţă, primeşte ca pe un har dreptul nepie­
ritor al liniştii.
Rabindranath Tagore:
Ultimele scrieri, (15]
P A R A Z IT IS M

797 • A i să mori de foame, dacă depinzi de


eforturile altora.
798 • Preotul, astrologul ca şi ciorile trăiesc
din bunurile altora.
799 • Unii pot să mănînce chiar şi otrava, dacă
le-o cumpără altul.
800 • — Ştii cit costă orezul?
— Pe mine mă hrăneşte unchiul.
801 • Ce-i pasă găinii, dacă se scumpeşte ore­
zul?
Proverbe

P A T R IE

802 • Patria poate fi asemuită cu acea zeitate


care e jumătate femeie şi jumătate bărbat. înăl­
ţarea patriei vine din eforturile reunite ale băr­
baţilor şi ale femeilor.
Rabindranath Tagore:
Patru capitole
PÂCAT

803 • Banii cîştigaţi cu păcat se duc pe po­


meni.
804 • Cine face păcat fără să ştie, îl îndreaptă
cînd înţelege; cine face păcat dinadins, nicio­
dată nu-1 poate uita.
PR O VER BE Ş I C U G E T Ă R I B EN G ALEZE 91

805 • Pisica îşi mănîncă puii în întuneric.


806 • Un păcat neştiut este ca un şarpe în în­
tuneric.
807 • Păcatul e păcat, fie unu fie douăzeci şi
unu.
808 • Nu te arde înjurătura altora, ci păcatul
tău propriu.
Proverbe

P Ă R IN Ţ I ş i c o p i i

809 • Chiar o muscă e bună cînd vine din sa­


tul părinţilor.
810 • Părinţii nemulţumiţi cred că numai co­
piii altora sînt buni.
811 • Nimic nu-i mai bun decît învăţătura. N i­
mic nu-i mai rău decît boala. Nimeni nu ţi-e
mai drag decît copiii tăi.
812 • Şi un pui de şarpe sau de broască e
scump şi frumos pentru părinţii lui.
813 • Singurul copil la părinţi este ca un băţ
pentru orb.
814 • Cum e mama, aşa şi plodul.
815 • Leoaica nu naşte un pui de vulpe.
816 • Pomul de amra [un fruct acru] nu ro­
deşte fructul de mango [un fruct dulce],
[Părinţii răi nu pot creşte copii buni.]
817 • Un fiu fără carte este ca o fiică fără
soţ.
818 • Fiul orb te ţine, fiica regină te suge.
819 • O singură mîncare, şi aceea e prea să­
rată. (Singurul copil e un stricat.)
P5> PR O VER BE ŞI C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE

820 • O dată copt, fructul nu mai rămîne în


copac.
821 • Averea e împărţită între fii şi pe mamă
n-are cine s-o ducă la crematoriu.
822 • Cît a trăit mama, n-au găsit nici mîn-
care, nici haine. Cînd a murit, i-au făcut o
slujbă regească.
823 • Mai bine să ai copii mai tîrziu, decît
deloc.
Proverbe

824 • Copiii nu aparţin numai părinţilor, ci


aparţin societăţii întregi.
Rabindranath Tagore:
Scrisori

PERFECŢIUNE
825 • Tot ce-am găsit, tot ce-am pierdut, tot
ce-am lăsat în urmă, toate bijuteriile pe care
le-am purtat la gît ca şi toate durerile care mi­
au înţepat inima şi toate cele care au dispărut
ca umbra în zare, nimic, nimic din ele nu au
fost în zadar. Toate sînt harurile vieţii, care mă
duc spre perfecţiune.
Rabindranath Tagore: Cîntece

PERSEVERENŢA
826 • Şi piatra se roade, dacă o freci mereu.
827 • Arborele nu se prăbuşeşte dintr-o sin­
gură lovitură.
Proverbe
PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BENG ALEZE 93

PLINS
828 • Ceapa, fumul, actorii şi dragostea, toţi
patru îţi provoacă lacrimi.
Proverb

829 • Iţi ascunzi plînsul sub vălul surîsului.


Te joci cu mine, ca să nu te înţeleg atît de uşor.
Rabindranath Tagore: Dedicaţie, [4]

PLOAIE -
830 • Bezna a prăbuşit zările, numai vijeliile
se frămîntă pe cer. Nu ştiu cum pot să stau
într-o noapte atît de întunecată fără iubitul
meu.
Vidyapati: Cîntece

831 • V ijelii se ivesc mereu pe cer. Sufletul


meu şi-a pierdut somnul astă-seară şi vrea nu­
mai să cînte în ritmul ploilor.
Rabindranath Tagore: Cîntece

POET
832 • Viaţa e o veşnică mişcare, un mers ne­
întrerupt. Acela e poet, care ştie să cînte şi să
danseze cu ritmul acestei mişcări, acestui mers.
Rabindranath Tagore: Falgvni

833 • Moartea zice: „Iţi iau copiii“ . Hoţul zice:


„Iţi iau banii“ . Soarta zice: „Iţi iau tot ce ai“ .
Bîrfitorul zice: „Iţi iau faima“ . Poetul zice: „Ci­
ne poate să-mi fure fericirea?14
Rabindranath Tagore:
Kanika [Cel ce nu se poate fura]
94 PR O VER BE Ş I C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE

834 • Iubirea şi dorul au făcut poeţi din oa­


meni.
Kazi Nazrul Islam,:
Poezii alese [Femeie]

POEZIE

835 • Materialul poeziei e inima omului.


836 • Mulţi s-au străduit să explice ce-i poe­
zia, dar mă îndoiesc dacă a reuşit măcar unul.
Bankim Chandra Chatterjee: Eseuri

837 • In poezia mea am cules zilnic primul


mister al creaţiei — ivirea luminii — şi ultimul
mister al creaţiei — nectarul iubirii.
Rabindranath Tagore:
Frunzele, [7]

838 • Adevărul poeziei se încearcă cu focul


sufletului. Cel care n-are acest foc în suflet,
n-are decît să accepte opinia altora.
Rabindranath Tagore:
Ultima poezie
pofta

839 • Şi un peşte prăjit are gust de iarbă, cînd


n-ai poftă.
Proverb

POLEMICA
840 • Un logician zice că porcul e un şoarece
dezvoltat şi altul îl combate zicînd că porcul
e un elefant slăbit.
Proverb
PROVERBE Ş I C U G E TĂ R I BENG ALEZE 95

P O U G A M IE

841 • Dumnezeu să te ferească de casa unde


bărbatul trăieşte cu două soţii.
842 • Bărbatul se bucură de şapte soţii, dar
soţiilor li se pare că stau într-o casă incen­
diată.
843 • Pot să mă împac oricum cu şapte soţii
ale soţului, dacă ele vin din alte neamuri, dar
nu pot s-o înghit pe una, dacă ea este sora mea
bună.
844 • Copilul altei neveste a bărbatului este
urît ca strigoiul, chiar dacă e frumos.
Proverbe

POPOR

845 • în societatea noastră, păturile de sus stau


comod, pentru că poporul nostru încă nu s-a
realizat pe sine. De aceea, moşierii îl bat, că­
mătarii îl chinuiesc, stăpînii îl înjură, poliţia
îi suge sîngele, preoţii îl păcălesc, avocaţii îl fu­
ră şi la rîndul lui poporul dă vina pe destin,
pe care nu poţi să-l tragi la judecată.
846 • In toate societăţile au existat anonimi
care au format majoritatea şi au purtat civili­
zaţia pe umerii lor. Ei n-au avut timp să ajun­
gă să fie personalităţi. Ei au avut însă parte
de hrana cea mai săracă, de îmbrăcămintea cea
mai modestă, de mult mai puţină învăţătură şi
nu le-a rămas decît să-i servească pe alţii. Ei
au muncit cel mai mult şi au fost cei mai urni-
96 PROVERBE Ş I C U G E TĂ R I BENG ALEZE

l i ţ i . . . Ei sînt sfeşnicii civilizaţiei care poartă


felinarele pe capetele lor. Cei de sus se bucură
de lumină, iar ei se murdăresc cu ceară.
Rabindranath Tagore:
Scrisori

POTRIVIRE

847 • Cum ţi-e gîndul, ţi-e şi fapta.


848 • Cum e oala, aşa e şi capacul; parcă ar
fi făcute de comandă la olar.
[Amîndoi soţii sînt la fel]

849 • Cum e mama, aşa-i şi fiica, iar nepoata


le întrece pe amîndouă.
850 • Unui rege cretin i se cuvine un ministru
tîmpit.
851 • Un dascăl mut se potriveşte cu un elev
surd.
852 • Sculptorul face zeiţe pentru zei şi mai­
muţe pentru maimuţoi.
853 • Bastonul trebuie să fie atît de tare pe
cît e cîinele de rău.
854 • Cînd te ustură gîtul de la o ridiche săl­
batică, nu te ostoieşte decît un tamarind tot
atît de sălbatic.
[Tamarindul este un fruct acru]

855 • Coasa se ascute cu gresia, securea se as­


cute cu o piatră. Aşadar, potriveşte vorbe deo­
sebite pe care să le spui omului bun şi celui
rău.
PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BENG ALEZE 97

856 • Scoarţa unui copac nu se potriveşte la


altul.
857 • Cum cînţi, aşa te plătesc.
858 • Dacă ai o dansatoare frumoasă, atunci să
alegi şi un cîntăreţ bun.
859 • Urechile caută cercei, cerceii caută
urechi.
Proverbe

PREFĂCĂTORIE

860 • Unii oameni se prefac că şchiopătează,


cînd trec pe lingă o căruţă.
861 • Omul prefăcut pupă şi şarpele şi broasca.
862 • Nu e frumos să lauzi în faţă şi să bîrfeşti
în spate.
Proverbe

PREOCUPARE

863 • Croitorul fără clienţi se apucă să coasă


gura fiului.
864 • Bărbierul fără clienţi prinde un motan
şi-l bărbiereşte.
Proverbe

PREOT

865 • Aş prefera un măcelar unui preot.


866 • Preotul, ca vaca şi focul, niciodată nu
este sătul.
867 • Acela e preot, care ştie să păcălească.
Proverbe
98 PR O VER BE ŞI C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE

868 • Eu, poetul, sînt ca o floare sălbatică. [...]


Eu nu mă pricep la imnuri. Ofranda mea nu
ajunge la templu, închisoarea aceea unde zeii
sînt păziţi de preoţi.
Rabindranath Tagore: Frunzele, [15]

869 • Omul n-are ce să caute la moschee sau


la templu, unde toate uşile sînt încuiate de
preoţi.
Kazi Nazrul Islam: Poezii alese, [Om ]

PRETENŢIE

870 • A i cheile, dar ai ce să încui?


871 • Cel care nu te simpatizează din suflet,
arată simpatie exagerată în vorbă.
872 • Cine se arată prea plin de el, e gol pe
dinăuntru.
Proverbe

PRETEXT

873 • Cine nu vrea să dea, mereu amînă.


874 • Capul se pricepe la desen, dar mîna nu-1
ascultă.
875 • Cum nu ştiu să dansez? Ştiu, dar acuma
mă dor picioarele.
876 • Cine nu ştie să danseze, dă vina pe curte.
877 • Nu ştiu, nu pot, nu am: poţi să scapi de
orice cu aceste trei pretexte.
878 • Cînd am pietre, nu vin cîinii; cînd vin
cîinii, nu mai am pietre. Cum să-i alung?
879 • Cu o mînă ţin sabia, cu cealaltă ţin scu­
tul; n-am nici una liberă ca să lupt.
Proverbe
PR O VER BE ŞI C U G E TĂ R I B EN G ALEZE 99

880 • Omului fals niciodată nu-i lipsesc pre­


textele.
Proverbe
PREŢUIRE

881 • Cine are suflet mare preţuieşte şi măre­


ţia altora.
882 • Omul bun preţuieşte bunătatea, aşa cum
albina preţuieşte floarea.
883 • Cine nu iubeşte nu ştie ce-i iubirea. Cine
nu munceşte nu ştie ce-i munca.
884 • Prostul nu ştie să preţuiască înţelepciu­
nea; cel care nu iubeşte nu ştie să preţuiască
iubirea.
885 • Omul preţuieşte pe om, porcul preţuieşte
gunoiul.
886 • Dacă pui un colier de perle la gîtul unei
maimuţe, ea îl rupe şi-l distruge.
887 • Nu ştii să preţuieşti dinţii, cît timp îi ai.
888 • Gura amară nu simte gustul nectarului.
889 • Dacă vrei să vinzi aurul ieftin, lumea
crede că e aramă.
Proverbe
890 • Nu vinde aurul cu preţul sticlei.
Ramprasad Sen: Cîntece

891 • Bijutierul priceput preţuieşte pietrele


preţioase, chiar dacă i se vînd ieftin.
Rabindranath Tagore: Ultima poezie
892 • Muntenii nu văd frumuseţea munţilor.
Tot aşa, prea multă intimitate e dăunătoare,
onoarei unui om onorabil.
Rajanikanta Sen: Ambrozie
100 PROVERBE Ş I C U G E TĂ R I BENG ALEZE

PREVEDERE

893 • Uită-te la nori şi grăbeşte-te să acoperi


casa.
Proverb

PREZENTARE

894 • Întîi eşti judecat după cum te prezinţi,


apoi se vede ce calităţi ai.
895 • Nu murdări poarta, cînd zugrăveşti
casa.
Proverbe
PRICEPERE

896 • Dacă lăptarul e priceput, untul e bun.


Dacă mama e pricepută, fiica e bună.
897 • Fierarul care nu ştie să facă ace nu
trebuie să ia comandă pentru o puşcă.
898 • Bărbierul nu trebuie să facă şi pe me­
dicul.
899 • Dacă gospodina e nepricepută, plînge şi
peştele pe care-1 găteşte.
900 • — Cum găteşti, fato?
■—■ Bine.
— Şi cine mănîncă?
— Eu, Dumnezeu şi dulăul din curte.
901 • Cine nu se pricepe la agricultură, crede
că frunzele de orez sînt buruieni.
Proverbe
PRIETENIE

902 • Prietenul adevărat se cunoaşte la pri­


mejdie.
PR O VER BE ŞI C U G E TĂ R I BE N G A LE ZE JQ1

903 • în zilele bune găseşti prieteni pe care


îi pui la încercare în zile grele.
Proverbe

PRILEJ
904 • Timpul zice: „Eu creez lumea“ .
Ceasornicul zice: „Atunci sînt şi eu
creatorul tău“ .
Rabindranath Tagore:
Kanika, [Prilej]

PRIMĂVARA
905 • Durerile mele de iubire au rămas în
murmurul şi în oftatul primăverii, devenind
nemuritoare.
Rabindranath Tagore:
Imaginaţie, [Primăvară]

906 • Părinţii pot să se supere, totuşi trebuie


să spun că primăvara nu-i timpul învăţăturii.
Pramatha Chowdhury: Nuvele

PROBA
907 • Untdelemnul se încearcă cu vinete,
aurul se încearcă cu foc.
Proverb

PROBLEMA
908 • Cîte probleme, atîtea soluţii.
909 • Fiecare problemă cere soluţia ei proprie.
Proverbe
102 PRO VERBE ŞI C U G E TĂ R I B EN G ALEZE

A PR O FITA

910 • Tulpina profită de preţuirea florii.


911 • Capra face iezi, vulpea îi mănîncă.
912 • Şobolanul face gaura pentru el; şarpele
profită de ea.
913 • Dacă omului îi faci loc să se aşeze, el
mai vrea să se şi culce.
914 • Nu poţi să profiţi de o carte, dacă n-o
citeşti, aşa cum nu poţi să profiţi de bani, dacă
îi ţii la alţii.
915 • Prostul cumpără cal, deşteptul se duce
călare; bogatul cumpără cărţi, înţeleptul le
citeşte.
Proverbe

PROFUNZIME

916 • Valurile nu se ridică acolo unde apa


este adîncă.
Proverb

PROMISIUNE
917 • Trebuia să te gîndeşti atunci cînd ai
promis.
Bharat Chandra Ray: Opere

PROST

918 • Prostul dă foc casei, ca să facă lumină.


919 • Prostul sapă o groapă să omoare vacile
vecinului, dar fraţii lui buni cad acolo şi mor.
920 • Prostul nu intră pe uşă; face pe groza­
vul sărind peste zid.
PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BENG ALEZE 103

921 • Prostul sparge oul pe care îl are în


mînă, şi aleargă după ouăle din cuibul păsă­
rii.
922 • Prostul taie craca pe care şade.
923 • Prostul mănîncă sute de lovituri ca să
dea numai una. îşi pierde lopata cînd se duce
să fure un ac.
924 • Prostul rîde de trei ori: o dată cînd rîd
ceilalţi; o dată cînd înţelege gluma şi încă o
dată cînd îşi dă seama că rîsese fără să în­
ţeleagă.
925 • Prostul renunţă la papagal şi creşte un
pui de cioară în cuşcă.
926 • Măgarul întîi tulbură apa, apoi o bea.
927 • Prostul nu crede ce vede, mai vrea să
şi audă.
928 • Deşteptul înţelege chiar prin gesturi;
prostul nu înţelege nici dacă-1 baţi.
Proverbe

929 • Prostul numărul unu: cel care se în-


gîmfă cu banii altuia.
Prostul numărul doi: cel care creşte
zarzavaturi în grădina altuia.
Prostul numărul trei: cel care împru­
mută pentru alţii.
Prostul numărul patru: cel care vor­
beşte de ruşinea familiei.
Prostul numărul cinci: cel care creşte
peşte în lacul altuia.
Prostul numărul şase: cel care spune
secretul altui om.
PROVERBE Ş I C U G E TĂ R I BENG ALEZE
104

Prostul numărul şapte: cel care tră­


ieşte din banii socrului.
Prostul numărul opt: cel care îşi tri­
mite nevasta la tîrg.
Prostul numărul nouă: cel care îşi lasă
căminul său oa să trăiască la alţii.
Prostul numărul zece: cel care stă sub
papucul nevestii.
Poezie populară

PROVOCARE

930 ® Care şarpe nu te muşcă, atunci cînd îl


calci?
931 • Hoţului nu-i arăta gardurile dărîmate.
932 ® A arăta lacul uliului.
Proverbe

PRU DENŢA

933 • Prudenţa nu cunoaşte înfrîngere.


934 • Una este să te gîndeşti şi apoi să acţio­
nezi; este altceva să acţionezi întîi şi apoi să
te gîndeşti.
935 • Mutul n-are duşmani.
936 • Vorbeşte omului, după ce ştii cu cine
vorbeşti.
937 • Omul are doi ochi, două urechi, dar o
singură gură.
938 • Să zici ochilor, vedeţi! Să zici urechi­
lor, auziţi! Dar să zici gurii, taci!
939 • Dacă dai cu pumnii în piatră, te loveşti
pe tine însuţi.
PR O VER BE ŞI C U G E TĂ R I B E N G A LE ZE 105

940 • Iarba să nu atace niciodată coasa.


941 • Ţînţarul nu trebuie să se certe cu ele­
fantul.
942 • Cine trăieşte în apă, nu trebuie să-l
supere pe crocodil.
943 • Numără banii cînd îi primeşti! Cu­
noaşte drumul cînd mergi!
944 • Mai bine să vinzi, decît să pui zălog.
945 • Nu pune un tigru să-ţi păzească vaca.
946 • Un cîine se apropie de un alt cîine după
ce-i miroase botul.
947 • Şoarecele inteligent fuge imediat după
ce zăreşte o pisică.
948 • Trebuie să stai departe de rîurile mari,
şoselele mari şi oamenii bogaţi.
949 • Cine nu se uită la drum, mereu se îm­
piedică.
950 • Dacă vrei să pui ghimpi pe drumul al­
tora, ai grijă să te încalţi tu însuţi.
951 • Nimeni nu-ţi face rău, ţi-1 faci singur.
Proverbe

952 Să te fereşti de următoarele lucruri: un


om vorbăreţ, un om închis, un om care îşi
arată religiozitatea prin semne exterioare, o
femeie care poartă un văl lung pe faţă şi apa
dintr-o fîntînă nefolosită.
În v ă ţă tu rile lu i S ri R am akrishna

953 • Un om inteligent merge liniştit alături


106 PROVERBE Ş I C U G E TĂ R I BENG ALEZE

de inferior; numai un om mediocru păstrează


distanţa.
Rabindranath Tagore: Kanika,
lPrudenţa omului mediocru]
PURITATE
954 • Dacă ai un suflet pur, apa din castrona-
şul tău este la fel de bună ca şi aceea din
Gange.
(N-ai nevoie să faci pelerinaj la Gange, care
este socotit oa un rîu sacru, după tradiţia
veche hindusă.)
Proverb

955 • Razele lunii nu sînt pătate, chiar dacă


luna are pete.
Rabindranath Tagore: Cvartet

956 • Floarea nu-şi pierde puritatea, chiar


dacă e prăfuită.
Rabindranath Tagore: Cvartet

PUTERE

957 • Puterea braţului este mai mare decît


puterea banului.
958 • Şi pisica ajunge tigroaică, dacă trăieşte
în pădure.
(Un om blînd devine uneori autoritar, cînd
are putere.)
959 • Şi broaştele ar fi muşcat, dacă ar fi avut
dinţi.
960 • Şi pietrele cad, cînd vîntul bate tare.
Proverbe
PR O VER BE Ş I C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE 107

R A ŢIU N E

961 • Raţiunea nu poate să-ţi înlăture sufe­


rinţa.
Rabindranath Tagore: Contactele reciproce

R A R IT A T E

962 • Nu orice scoică are perle.


Proverb

RĂSFĂŢ
963 • Cîinele răsfăţat sare în capul stăpînu-
lui.
964 • Şi pisica aruncă oasele de peşte, dacă
găseşte prea multe.
965 • Unii dau de mîncare celui care a mîn-
cat şi-l trimit la culcare pe acela care n-a
mîncat nimic.
966 • Unii servesc mai întîi pe acela care deja
a mîncat de şapte ori şi s-a culcat.
Proverb

RĂSPUNDERE
967 • Cine are o însărcinare importantă, are
şi răspundere.
Proverb

RAU

968 • Efectul otravei se anulează printr-un


alt lucru tot otrăvitor.
Proverbe
108 PROVERBE Ş I C U G E TĂ R I BENG ALEZE

RAUTATE

969 • încerci să faci altuia rău şi răul vine


mai întîi la tine.
970 • Nu poţi să faci cuiva bine, dar eşti
gata să-i faci rău.
Proverbe

R E A L IT A T E

971 • Ficţiunea păşeşte prudent ca să con­


vingă lumea; dar realitatea are curaj să fie
stranie, fiindcă ei nu-i pasă ce crede lumea.
Rabindranath Tagore: Cvartet

972 • Iluzia poate fi momentană, dar nici mo­


mentul nu este ireal. El se întoarce mereu cu
adevărul său de moment.
Sarat Chandra Chatterjee:
Ultima întrebare

REGE

973 • Regatul unui rege este ca jocul unui


actor.
974 • Cine să tc apere, dacă regele vrea să
te spînzure?
975 • N-ai ce să faci cînd şi regele şi moartea
te duşmănesc.
976 • Regele trăieşte din tiranie, aşa cum
astrologii trăiesc din păcăleli.
977 • Supuşii suferă cînd regele e nepriceput,
aşa cum suferă oamenii dintr-o familie, cînd
gospodina e proastă.
PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BENG ALEZE 1Q9

978 • Regele e un binefăcător mare.


— Dar cine se bucură de darurile
sale?
— Regina.
Proverbe

RELIGIE

979 • Numai din pricina ignoranţei, unii cred


că religia lor e cea mai bună; dar cînd minţile
lor se luminează cu adevărata înţelepciune,
dispar toate neînţelegerile religioase.
învăţăturile lui Sri Romakrishna
980 • Interesele materiale n-au făcut atît de
mult rău omenirii, pe cît au făcut dogmele re­
ligioase.
981 • Dacă oamenii vor să păstreze toate obi­
ceiurile învechite ale religiei, ei îşi vor pierde
tăria sufletească. Ei vor fi netrebnici ca aceia
care vor să se ţină de poalele mamei şi la
vîrsta maturităţii.
Rabindranath Tagore: In Persia

RENUNŢARE

982 • Renunţă la prietenie cu rudele bogate,


oamenii răi, fetele neruşinate şi femeile in­
fidele!
983 • Renunţă la apa neacoperită, la fîntîna
dintr-un sat părăsit, la mîncărurile picante,
la mărfurile dintr-un tîrg epuizat şi la un
drum alunecos!
Proverbe
110 PROVERBE Ş I C U G E TĂ R I BENG ALEZE

RESPECT
984 • Cine nu pretinde, respect nu capătă.
Proverb

REZISTENŢA

985 • Cine rezistă, acela trăieşte.


986 • Olarul arde toate vasele; unele rezistă,
altele se sparg.
987 • Molia nu roade piatra.
988 • Inscripţia pe piatră nu se şterge.
989 • Piatra nu putrezeşte în apă.
990 • Cel care încearcă zece meserii, nu-şi
cîştigă pîinea cu nici una.
Proverbe

991 • N-ai cum să eviţi suferinţa. Doar să ai


tăria s-o suporţi.
Rabindranath Tagore: Scînteia, [117]

R E Z U LTA T

992 • Vrei, nu vrei, îţi arde mîna dacă o pui


în foc.
993 • Dacă mănînci ridichi, gura îţi miroase a
ridichi.
Proverbe

RlU

994 • Rîul dărîmă un mal, în timp ce înalţă


pe celălalt.
Proverb
P R O V E R B E ŞX C U G E T Ă R I B E N G A L E Z E m

ROD

995 • Cum lucrezi, aşa roade culegi.


Proverb
RUDA

996 • Mai bine să ai un unchi orb, decît să nu


ai de loc un unchi.
997 • Cînd vine o rudă bogată la tine, ţi se
pare că te mîngîie cu o pungă de bani. Cînd
vine o rudă săracă la tine, ţi se pare că te lo­
veşte cu mătura.
Proverbe
RUGĂCIUNE

998 • Cine pierde mult timp cu rugăciunea


n-are de unde să mănînce.
Proverb
SACRIFICIU

999 • Numai cei care vor să profite de viaţa


altora pînă la ultima picătură, sînt în stare să
te sfătuiască să-ţi sacrifici viaţa . . . Numai cei
care n-au suferit niciodată, glorifică suferinţa.
Sarat Chandra Chatterjee:
Ultima întrebare
SAR C IN I

1000 • Soarele la apus întreabă: „Cine are să


lumineze în lipsa mea? . . . Toţi tac, numai un
opaiţ de lut îi răspunde: „Stăpîne, eu voi face
atît cît îmi stă în putinţă."
Rabindranath Tagore: Kanika,
[ Sarcină]
112 PR O VER BE ŞI C U G E TĂ R I B E N G A LE ZE

SANATATE

1001 • Sănătatea e' mai importantă decît obi­


ceiurile religioase.
1002 • Medicii n-au ce să caute la omul care
se scoală de dimineaţă şi se culcă la timp.
1003 • Sudoarea e semnul vredniciei. Somnul
e semnul oboselii.
1004 • Apa curată, laptele şi munca, cele trei
lucruri îţi fac bine.
1005 • Cine mănîncă, fără să muncească, îşi
distruge sănătatea.
Proverbe

SĂRĂCIE

1006 • Săracul nu e fericit nici în rai.


1007 • Sărăcia te face să pierzi toate calităţile
bune.
Proverbe

1008 • Sărăcia nesuferită mereu plînge la uşa


mea în chipul copiilor şi al soţiei. Cum mai
pot să cînt din fluier? De unde mai găsesc su-
rîsul fericit al frumosului? Miere de albine nu
mai am. Am băut lacrima în cupa florilor otră­
vitoare de Dhutura.
Kazi Nazrul Islam: Poezii alese,
[Sărăciei

SATUL

1009 • Sătulului îi convine să glorifice postul.


Proverb
PR O VER BE ŞI C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE H3

SCANDAL

1010 • Neamurile mari au şi scandaluri mari.


Săracii n-au decît zdrenţe.
Proverb

SCRIERE

1011 • Scrierile mele sînt ca plînsul unui copil


abia născut, ca răspunsul vieţii la chemarea
universului.
Rabindranath Tagore: Falguni

1012 • Cele mai vii scrieri sînt acestea, care


îţi fac impresia că toate vorbele spuse au înflo­
rit ca nişte flori din propriul suflet al scriito­
rului.
Sarat Chandra Chatterjee: Scrisori

SEARA
1013 • Seara este un cuib uriaş al universului.
Rabindranath Tagore:
Ziua de naştere (27)

SECRET

1014 • Dacă află trei persoane, află şi treizeci.


1015 • Spălătoreasă ştie cine are haine rupte.
Bijutierul ştie cine are bijuterii false.
Proverbe
SENTIMENT
1016 • Sentimentele sufleteşti sînt de preţuit.
Dar, dacă le laşi să-ţi tulbure conştiinţa, ele
sînt cei mai mari duşmani ai tăi.
Sarat Chandra Chatterjee: Eseuri
114 PRO VER BE ŞI C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE

S FA T

1017 • Sfaturile nu-1 ajută pe acela care sin­


gur îşi face rău.
1018 • Sfatul altuia te face să pieri; judecata
ta te salvează.
Proverbe

SFlRŞIT

1019 • Totul e bine, cînd se sfîrşeşte cu bine.


1020 • Sfîrşitul trebuie să fie mai dulce.
Proverbe

1021 • Lasă să se sfîrşească ceea ce este spre


sfîrşit! N-are rost să culegi florile împrăştiate
dintr-o ghirlandă ruptă.
Rabindranath Tagore: Kshanika,
[Inaugurare]

SIGURANŢA

1022 • Niciodată nu poţi să ai siguranţă în


lanul care stă pe malul unui rîu, în casa care
are temelia pe nisip, în banii pe care nu i-ai
primit în mînă.
Proverb

S IM PA TIE

1023 • Pisica plînge, cînd bucătăreasa nu-şi


găseşte mîncarea.
Proverb
PR O VER BE Ş I C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE 115

SIMPLITATE

1024 • Mintea simplă — sufletul curat.


Proverb

SINCERITATE

1025 • Zahărul e dulce şi la suprafaţă şi


înăuntru.
Proverb

SLĂBICIUNE

1026 • Nimeni nu poate fi mai cumplit decît


omul care este slab la minte.
Rabindranath Tagore: Patru capitole

SOACRĂ ŞI NO RA

1027 • Maică-ta te-a învăţat cu grijă toată


gospodăria casei, iar tu cînd dai cu mătura se
rup scîndurile casei.
1028 • Eu tai fructe, mama soacră taie legume,
iar nora cea mai mică macină orezul, că-i le­
neşă.
1029 • Cînd nora sparge o cană, află toţi ve­
cinii. Cînd soacra sparge o strachină, zice că
nu-i nimic.
1030 • Fierul e cuminte la fierar, piperul e
cuminte în piuliţă, femeia e cuminte la socri.
1031 • O să moară soacra, o să fiu stăpînă, am
să merg la apă cu cheia casei în mînă.
1032 • Soacra a murit dimineaţă, pot s-o jelesc
după masă, dacă am timp.
P ro v e rb e
116 PROVERBE Ş I C U G E TĂ R I BENG ALEZE

SOARTA

1033 • Du-te în Nepal şi soarta va merge cu


tine.
1034 • Toţi bambuşii cresc în pădure, dar
după soartă, dintr-unul se face schelet de sta­
tuie pentru zeu, şi dintr-altul se face coş de
gunoi.
1035 • Azi emir, mîine fakir.
Proverbe

SOCIETATE

1036 • Ce-mi foloseşte mie progresul societăţii,


dacă eu mor de foame?
Bankim Chandra Chatterjee:
Caietul lui Kamalakanta

1037 • Respect societatea, dar nu admit că ea


este o ordine divină.
Sarat Chandra Chatterjee:
Literatură şi morală

SOCRI ŞI GINERE

1038 • Socrii sînt buni, dacă ginerele are bani.


1039 • Ginerele care locuieşte departe este
Modu dragă, cel de-acasă este numai Modo.
Pofteşte la masă, Modu dragă, du-te de mă-
nîncă, Modo. [Numele Modu, în Bengali, pro­
nunţat ca atare, este un mod de a te adresa
respectuos; pronunţat Modo exprimă mai puţin
respect.]
PROVERBE Ş I C U G E TĂ R I BENG ALEZE \n

1040 • Dacă moare fata, ginerele n-are ce să


caute la socri.
Proverbe

SOLUŢIE

1041 • Cînd eşti în primejdie, singur trebuie


să găseşti ieşirea.
1042 • Omul nebun dă foc casei ca să omoare
şobolanii.
1043 • Omul prost îşi rade capul ca să scape
de purici.
1044 • Casa arde şi omul sapă fîntînă pen­
tru apă.
Proverbe
SOMN

1045 • Somnul e prietenul fericitului, dar duş­


manul necăjitului.
1046 • Ascetul, bolnavul, necăjitul şi cel care
are prea mult nu pot dormi.
1047 • Hoţul, afemeiatul, bogatul şi săracul, cei
patru n-au somn.
Proverbe

SORA
1048 • Două rîuri se întîlnesc, dar nu şi două
surori.
Proverb
SOŢI

1049 • Un soţ nemulţumit este ca o lampă


fără ulei.
118 PROVERBE Ş I C U G E TĂ R I BENG ALEZE

1050 • Omul prost vinde boul şi plugul şi


cumpără colier pentru nevastă.
1051 • Oglindă, oglindă, să-mi fie un bărbat
care ştie persana. [Pe vremuri, persana a fost
limba de curte în Bengal.]
1052 • Un bărbat bine trebuie să mănînce mîn-
carea rece. Eu, sărmana femeie, n-am decît
mîncare proaspătă şi mi-e frică să nu cumva
să mor.
1053 • Papagal, papagal, să nu-mi fie soţ un
bărbat cu două muieri.
1054 • Mai bine să-l ia moartea, decît să-l ia
o altă femeie.
1055 • Nevasta iubită bea lapte din cana de
aur, nevasta uitată mănîncă orez în farfurie
de lut.
1056 • Cînd eram singura nevastă, eram
scumpă ca icoana; acum a venit a doua şi el
mă alungă ca pe un cîine.
Proverbe

1057 • Frunza de nim este dulce ca zahărul,


dacă ţi-o serveşte nevasta iubită; zahărul e
amar ca frunza de nivi, dacă-1 aduce nevasta
pe care n-o iubeşti.
Bharat Chandra Ray: Opere

SOŢIE
1058 • Fie frumoasă, fie urîtă, soţia e bijute­
ria cea mai scumpă pentru soţ.
1059 • Cine n-are soţie trăieşte degeaba.
PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BENG ALEZE 119

1060 • încă nu s-a născut un bărbat cu care


soţia să fie mulţumită pe deplin.
1061 • Lumea e mulţumită, cînd ea e mulţu­
mită.
Proverbe

1062 • Pentru orice bengalez, soţia sa e cea


mai frumoasă femeie din lume.
Bankim Chandra Chatterjee:
Kapalkundala

SPERANŢA

1063 • Trage speranţă de viaţă, cît timp mai


respiri!
1064 • Multă speranţă, mare dezamăgire.
Proverbe

STAPÎNIRE

1065 • Focul, apa şi mintea îţi sînt de folos,


cît timp ştii să le stăpîneşti.
1066 • Elefantul, beţivul ca şi mintea trebuie
stăpânite cu grijă.
Proverbe

STIL

1067 • Moda e mască; stilul e frumuseţe.


Rabindranath Tagore: Ultima poezie
120 PROVERBE Ş I C U G E TĂ R I BENG ALEZE

STRĂIN
1068 • Dacă toată lumea mă cheamă pe mine,
nu mai pot să spun că unii sînt ai mei, şi alţii
îmi sînt străini.
Rabindranath Tagore: Imaginaţie,
[Adio]

1069 • în lumea aceasta, nimeni nu e nici


străin, nici al tău. Niciodată nu ştii cine are
să se apropie de tine, şi cine are să se îndepăr­
teze.
Sarat Chandra Chatterjee:
Ultima întrebare

STRICĂCIUNE

1070 • Şi piatra se roade, dacă mereu picură


apa pe ea.
1071 • Boala strică frumuseţea, cearta face să
se piardă neamurile.
1072 • Cartea, stiloul, ceasul şi femeia se
strică, dacă ajung pe mîna unui nepriceput.
Proverbe

A STRlNGE

1073 • întîi strînge bani, apoi cheltuieşte!


1074 • Lacul se formează din picăturile de
apă.
Proverbe
PR O VER BE ŞI C U G E T Ă R I BE N G A LE ZE J21

SUCCES

1075 • Succesul e nemurirea.


1076 • Cum te gîndeşti, aşa ai să reuşeşti.
1077 • Succesul tău propriu e gloria ta.
Proverbe

A SUFERI

1078 • Dacă vrei să te încălzeşti lîngă foc, tre­


buie să suferi şi fumul.
Proverb

SUFERINŢA

1079 • Nisipul încălzit de soare te arde mai


tare decît arşiţa soarelui.
[Uneori cei mici te necăjesc mai mult decît
cei mari.]
1080 • Muştarul nu dă ulei, dacă nu-1 pisezi.
Trestia de zahăr nu dă zeamă, dacă n-o storci.
Proverbe

1081 • Opaiţul nu dă lumină şi tămîia nu dă


parfum, pînă cînd nu încep să ardă.
Rabindranath Tagore: Cîntece

1082 • în zilele mele de fericire te-am văzut


doar. în zilele mele de suferinţă, te-am şi găsit.
Rabindranath Tagore: Cîntece

1083 • N-ai pentru ce să te plîngi dacă cineva,


care n-are pentru ce să te iubească, nu te
iubeşte. Dar tocmai de aceea faptul acesta te
122 PRO VERBE ŞI C U G E TĂ R I BE N G ALE ZE

chinuieşte şi totodată te insultă. Suferi mai


mult pentru că suferinţa ta n-are nici o bază
practică.
Sarat Chandra Chatterjee:
Omul fără caracter

SUPERSTIŢIE

1084 • Cine nu respectă superstiţiile, tot­


deauna iese mai bine.
1085 • Talismanul nu te ajută cu nimic, dacă
nu depui şi eforturi.
Proverbe

SURD

1086 • — Surdule, cîţi copii ai?


— Mănînc friptură.
Proverb

SUSPICIUNE

1087 • îi bănuieşti pe prieteni, te pierzi pe


tine.
1088 • Suspiciunea te arde cu încetul, dar te
aduce pînă în pragul morţii.
Proverbe

ŞARPE
1089 • Şarpele devine drept, numai după ce
moare.
1090 • Şarpele se agaţă de tine chiar după ce
a murit.
1091 • Poţi să te vindeci de veninul şarpelui,
dar nu de veninul omului.
Proverbe
PR O VER BE ŞI C U G E TĂ R I B E N G A LE ZE 123

ŞIRETENIE

1092 • Un şmecher păcăleşte pe alt şmecher.


1093 • Un vînător şiret îşi ţine puşca pe umă­
rul altuia.
1094 • Cînd un om şiret vrea să mănînce
fructe de katal, le sparge în capul vecinului.
1095 • Casa e a ta, toate sînt ale tale; eu
n-am decît cheile.
1096 • Zece şmecheri fac şi din Dumnezeu un
strigoi.
1097 • Şiretului trebuie să-i răspunzi tot cu şi­
retenie.
Proverbe

TACT

1098 • Mai degrabă reuşeşti prin tact decît


prin forţă.
1099 • Dacă ştii să prinzi peştele fără să co­
bori în apă, atunci se vede că eşti priceput.
Proverbe

TĂCERE

1100 • Tăcerea e semnul aprobării.


1101 • Cînd e supărat, omul serios tace.
Proverbe

TĂ R IE

1102 • Şi planetelor le e frică de un om tare.


Proverb
124 PROVERBE Ş I C U G E TĂ R I BENG ALEZE

1103 • Nu te rog să mă salvezi de primejdii,


dar te rog să-mi dai tăria să nu mă sperii de
ele.
Rabindranath Tagore: Cîntecc
T IM ID IT A T E

1104 • Omul timid moare de foame.


Proverb

TINERET

1105 • Felinarul înţelepciunii luceşte în ochii


noştri, piepturile noastre sînt pline de cuvinte,
chemarea veşniciei răsună în glasurile noastre.
Kazi Nazrul Islam: Poezii alese,
[Studenţi].

TINEREŢE

1106 • Tinereţea unei femei este ca apa flu­


xului; odată ce se duce, nu se mai întoarce.
Chandidas: Cîntece

1107 • Tinereţea se manifestă în viaţa noastră


în acelaşi fel cum primăvara se manifestă în
natură.
Rabindranath Tagore: Falguni

T IR A N IE

1108 • Slăbiciunea morală provoacă tiranie.


Rabindranath Tagore: Patru capitole

1109 • Tirania este o mască a nedreptăţii.


Rabindranath Tagore: Tapaţi
PROVERBE Ş I C U G E TĂ R I BEN G ALEZE 125

TOLERANŢA

1110 • Cine nu suferă fumul, nu se face bu­


cătar.
1111 • Dacă vrei să culegi miere, trebuie să
suferi şi înţepăturile albinelor.
Proverbe

TOVĂRĂŞIE

1112 • Acela-i tovarăş care îţi ţine umbrela


deasupra capului, cînd plouă.
1113 • Acela-i tovarăş, pe care îl doare dure­
rea ta.
Proverbe

1114 • Eu sînt un drumeţ şi drumul e tova­


răşul meu.
Rabindranath Tagore: Cîntece

TRADIŢIE

1115 • Oamenii nu trăiesc pentru tradiţiile


ţării; dimpotrivă, tradiţiile sînt preţuite din
cauza oamenilor. Este important să judecăm,
dacă o anume tradiţie este bună şi în vremea
noastră.
Sarat Chandra Chatterjee:
Ultima întrebare

TRATAŢIE

1116 • Cine ştie să măriînce frumos, ştie să şi


servească pe alţii.
Proverbe
126 PR O VER BE ŞI C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE

TR Ă D A R E

1117 • Nu sfătui totodată pe hoţ să fure şi pe


gospodar să rămînă treaz!
1118 • Cînd şobolanul de casă face găuri în
pereţi, nimeni nu ştie. (Duşmanul care stă acasă
la tine, îţi strică căminul pe nebănuite.)
1119 • In zilele bune ai doisprezece fraţi; în
zilele grele n-ai nici unul.
1120 • M-ai urcat sus, dragul meu, şi acuma
pleci cu scara.
1121 • Cel care află secretul unuia ca să-l
spună altuia este ca un şarpe cu două guri.
Proverbe

A TRĂI

1122 • Cine mănîncă unt şi se îmbracă cu mă­


tase trăieşte cumpătat. (Untul nu se poate
mînca mult o dată şi mătasea e mai durabilă
decît bumbacul.)
Proverbe

TRECERE

1123 • Averea, faima şi tinereţea, toate trei


sînt trecătoare ca apa din flux.
1124 • Averea, tinereţea şi frumuseţea, toate
sînt trecătoare ca umbra norilor pe valurile
mării.
Proverbe
PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I B EN G ALEZE 127

TRISTEŢE

1125 • Cînd suferi dintr-un motiv sau altul,


cea mai mică jignire te răneşte cumplit.
Rabindranath Tagore: Nuvele,
[Cuibul risipit]
TR ÎN D A V IE

1126 • Laşi pe mîine, ai mai multe de făcut.


1127 • Trîndavul crede că anul are 18 luni.
1128 • Trîndavul se pricepe la trei lucruri: să
mănînce, să doarmă şi să se supere.
1129 • Dacă mi-ai dat daruri, cară-mi-le pînă
acasă!
1130 • Şi hambarul unui rege se epuizează,
dacă vrei să mănînci fără să munceşti.
1131 • Dacă vrei numai să mănînci, n-ai de
unde. Dacă vrei să munceşti şi să mănînci, ai
de unde.
Proverbe

ŢARA

1132 • Mama şi ţara sînt superioare raiului.


Proverb

1133 • Sînt fericit, pentru că m-am născut în


ţara mea. Sînt fericit pentru că-mi iubesc ţara.
Rabindranath Tagore: Cîntece

1134 • Puterile mele sînt mici, totuşi am iubit


ţara mea cu adevărat, în ciuda tuturor lipsu­
rilor ei.
Sarat Chandra Chatterjee: Eseuri
128 PRO VER BE ŞI C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE

1135 • Istoria ţării se cîntăreşte pe cîntarul


timpului.
Pramatha Chowdhuri: Nuvele

ŢARAN

1136 • Ţăranul e necăjit numai timp de un­


sprezece luni, iar restul anului e fericit.
Proverb

1137 • De fapt, moşierii nu-i mănîncă fripţi pe


ţărani. Dar ceea ce fac ei, este mai cumplit de-
cît a suge sîngele din inima ţăranilor.
Bankim Chandra Chatterjee: Eseuri

1138 • Ţăranii sînt ţara. Dezvoltarea lor este


dezvoltarea ţării.
Bankim Chandra Chatterjee: Eseuri

UITARE

1139 • Inima nu te trage la acela pe care nu-1


vezi.
1140 • N-am uitat că astă-iarnă mi-ai smuls
hainele de pe mine.
1141 • Uite, cit de uituc sînt. Mereu uit să
iau orez din oala mea şi îl iau din oala altuia.
Proverbe

1142 • Cei care bat uită de bătaie; cei care


sînt bătuţi nu pot s-o uite.
Rabindranath Tagore:
Contactele reciproce
PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BEN G ALEZE 129

1143 • Ceea ce poţi să uiţi în zilele fericirii


nu poţi să uiţi în zilele suferinţei.
Rabindranath Tagore: Grădină

1144 • Te uit, pentru că tu eşti sufletul sufle­


tului meu.
Rabindranath Tagore: Lebede, [Gj

1145 • Sute de cîntece ale tale sînt legate de


ea; n-ai cum s-o uiţi.
Atul Prasad Sen: Kakali

UMILINŢA

1146 • Azi umileşti pe un sărac, mîine poţi


să fiţ şi tu sărac.
Proverb

1147 • Sînt oameni care fac paradă de umi­


linţă şi zic: „Eu sînt ca o rîmă“ . Umilinţa
aceasta îi face să-şi piardă tăria spirituală şi
cu timpul ei devin slabi la minte, chiar ca
nişte rîme.
învăţăturile lui Sri Ramakrishna

UMOR

1148 • Dintre toate felurile de povestiri — cele


mai amuzante sînt anecdotele.
Proverb
130 PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BENG ALEZE

UNIRE

1149 • Dacă zece oameni se unesc, ei pot să


tragă o barcă peste munte.
1150 • Pentru unul, o povară de lemne; pen­
tru zece, cîte o surcea de fiecare.
1151 • Uleiul nu se amestecă cu apa.
Proverbe

UNIVERS

1152 • Universul acela este un ciclu complet


al dăruirii şi al primirii.
1153 • Inima universului oscilează între două
poluri: polul întîlnirii şi polul despărţirii.
Rabindranath Tagore: Nabin

V A N IT A T E

1154 • Vanitosul singur bate toba pentru el.


1155 • Vanitosul vorbeşte de el de cinci ori,
iar de alţii numai o dată.
1156 • Elefantul e vanitos cit timp nu vede
munţii.
1157 • Crapul e cel mai bun dintre peşti, spa­
nacul e cel mai bun dintre verdeţuri şi eu sînt
cel mai bun dintre oameni.
Proverbe

1158 • Apa se usucă, dacă curge în scrum.


Vanitatea este ca scrumul. Rugăciunile şi me­
ditaţiile nu pot ajuta unui suflet vanitos.
Învăţăturile lui Sri Ramakrishna
PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BENG ALEZE 131

VERITABIL

1159 • Mierea bună e dulce şi în întuneric.


1160 • Un inel de aur e bun, chiar dacă e
strimt.
Proverbe

VIAŢA

1161 • Viaţa omului e ca o picătură de apă pe


o frunză de lotus.
1162 • Viaţa e ca o scară; unii se urcă, alţii
coboară.
Proverbe

1163 • Viaţa aceasta este o asceză. Trebuie


să plăteşti scump prin suferinţe ca să găseşti
adevărul, şi să plăteşti datoriile vieţii prin
moarte.
Rabindranath Tagore:
Ultimele scrieri, 11

1164 • O frunză nu poate să fie din nou mu­


gur; tot aşa viaţa nu poate să se întoarcă în
trecut. Viaţa trebuie să înainteze; ţinta ei este
ori moartea ori nemurirea.
Pramatha Chowdhuri: Eseuri

VICLENIE
1165 • Cu cît eşti mai viclean, cu atît sără­
ceşti mai mult.
1166 • A oferi ofrandă la templu din orezul
altuia.
132 PR O VER BE ŞI C U G E T Ă R I B E N G A LE ZE

1167 • Cioara e vicleană între păsări, vulpea


e vicleană între animale şi bărbierul e viclean
între oameni.
1168 • Ciorile care trăiesc în oraş sînt cele
mai viclene.
1169 • Trimite-1 pe duşman să prindă şerpii!
Proverbe

1170 • Nu eşti destul de viclean, dacă lumea nu


crede că eşti un om simplu.
Rabindranath Tagore: Ispăşire

VINOVĂŢIE

1171 • Se spune o vorbă în faţa mai multor


oameni, dar cel vinovat se simte stînjenit.
1172 • Mama hoţului nu poate jeli în gura
mare.
1173 • Toate păsările mănîncă peşte, dar nu­
mai pescăruşul este bănuit.
1174 • Cel care bate nu e vinovat cu nimic;
bastonul e de vină.
Proverbe

VIRTUTE

1175 • Unde e virtutea, acolo e victoria.


1176 • Virtutea e mai importantă decît banii.
1177 • Casa virtuţii are temelie de piatră.
1178 • Nu există virtute mai mare decît mila.
Nu există păcat mai mare decît violenţa.
Proverbe
PR O VER BE ŞI C U G E T Ă R I BE N G A LE ZE 133

VORBA

1179 • Mai bine să spui una şi bună decît să


vorbeşti o mulţime de prostii.
1180 • Vorba e mai dulce decît mierea, dacă
ştii cum să vorbeşti.
1181 • Spune-mi încă odată ceea ce îmi place
să aud.
1182 • Vorba aduce plăcerea, vorba provoacă
supărarea.
1183 • Cu vorba cîştigi un elefant, cu vorba
cazi sub picioarele unui elefant.
1184 • Vorba e ambrozie; tot vorba e şi otravă.
1185 • Acelaşi cuvînt poate să mîngîie pe unul
şi să jignească pe altul.
1186 • Cu vorbe dulci poţi să cîştigi orice.
1187 • Foamea nu se potoleşte cu vorbe dulci.
1188 • Cu vorba dulce poţi înmuia sufletul,
dar nu poţi fierbe orezul.
1189 • Avocaţii şi scriitorii trăiesc din vorbe.
1190 • Ştiu să vorbesc frumos, numai vinul nu
mă lasă.
1191 • Zilele trec, vorbele rămîn.
Proverbe

1192 • Cu puterea cuvintelor se poate pune


capăt chiar tiraniei sociale.
1193 • Dominarea prin forţă a condus lumea
spre decădere. Progresul societăţii omeneşti s-a
realizat prin puterea cuvintelor.
Bankim Chandra Chatterjee: Eseuri
134 PROVERBE Ş I C U G E TĂ R I BENG ALEZE

VORBĂREŢ

1194 • Dacă îţi alunecă picioarele, mori numai


tu. Dacă îţi alunecă limba, piere tot neamul
cu tine.
1195 • Cine vorbeşte mult, munceşte puţin.
Proverbe

1196 • Cine vorbeşte mult, spune şi multe


minciuni.
Bharat Chandra Ray: Opere

VREME

1197 • Vremea trece după socotelile ei, nu


după socotelile tale.
1198 • Vremea care trece nu se mai întoarce.
Proverbe

ZĂDĂRNICIE

1199 • Cine aleargă după umbră, îşi pierde


timpul degeaba.
1200 • Ce faci cu hambarul mare, dacă n-ai
ce să pui în el?
1201 • Pisica n-are ce căuta în casa unde nu
se mănîncă peşte.
1202 • Toată ziua stai cu undiţa şi seara te
întorci cu fructe.
1203 • Pentru el am venit în pădure şi tot el
vrea să mă spînzure.
Proverbe
PR O VER BE Ş I C U G E TĂ R I BE N G A LE ZE 135

1204 • N-are rost să mai pui ulei în opaiţul


care nu mai are flacără.
Vidyapati: Cîntece

1205 • N-are rost să plîngi în pădure.


Bharat Chandra Ray: Opere

1206 • Dacă noaptea plîngi după soare, el nu


se mai întoarce, doar stelele răsar în zadar.
Rabindranath Tagore: Kanika,
[Zădărnicie]
ZBUCIUM

1207 • Zbuciumul meu se va linişti numai


atunci cînd cerul şi aerul nu se vor mai umple
de plînsul celor chinuiţi şi nu se va vedea
nici o sabie a tiraniei pe frontul de luptă.
Kazi Nazrul Islam: Poezii alese

ZESTRE

1208 • Dansează mirele, dansează nuntaşii, şi


mireasa e fericită. Numai cei care au să dea
zestre (părinţii fetei) se necăjesc.
1209 • Tatăl mirelui se bucură de zestre, iar
tatăl miresei sărăceşte.
Proverbe

ZGÎRCENIE

1210 • Zgîrcitul invită pe toţi sătenii şi gă­


teşte doi pumni de orez.
1211 • Zgîrcitul strînge bani pentru rege, hoţ
şi foc.
Proverbe
136 PROVERBE ŞI C U G E TĂ R I BENG ALEZE

1212 • Există pedeapsă pentru hoţi, dar de ce


nu şi pentru cei care n-au milă? Pedepseşti un
sărac, dacă el fură mîncare. In acelaşi timp,
de ce nu pedepseşti un bogat, care este şi
zgîrcit?
Bankim Chandra Chatterjee:
Caietul lui Kamalakanta
ZlMBET

1213 • Te copleşeşte darul, dacă ţi se dă cu


un zîmbet.
Proverb

1214 • Zîmbetul tău îndulceşte cîntecele mele,


aşa cum spuma împodobeşte valurile mării.
Rabindranath Tagore: Cîntece
IN D I C E T E M A T IC

A A lţi: 87, 88, 164, 453,


529, 619, 797, 799, 810,
Absolut: 1.
929, 969, 1068.
Abstract: 2>— 4, 75.
Ambiţie: 38— 41.
Absurditate: 5— 7.
Amestec: 42.
Abundenţă: 337.
Amiciţie: 43.
Acceptare: 8, 18, 19, 338,
Amintire: 44— 49, 701.
451.
Anturaj: 50.
Actor: 828, 973.
Aparenţă: 51.
Adaptare: 9—10.
Apă: 27, 58, 113, 187,
Adevăr: 11—25, 71, 93,
221, 392, 441, 475, 493,
401, 612, 617, 774, 838,
608, 716, 916, 926, 942,
972, 1163.
983, 1004, 1005, 1074,
Adunare: 26. 1151, 1158.
Afecţiune: 27—28, 84. Armonie: 384.
Afluenţă: 219. Artă: 25, 52, 119.
Ajutor: 30—35, 320. Ascultare: 53—55, 600.
Alb: 111, 206. Asemănare: 56'—57.
Albină: 176, 481, 882, Asociere: 58—59.
1111 . Aşteptare: 60.
Alegere: ®6. Ateism: 61.
Alergare: 37, 1199. Atenţie: 62— 63, 204.
138 IN D IC E T E M A T IC

Aurar: 82. Bîrfă: 87— 94, 113.


Avere: 20, 64, 97, 333, Blîndeţe: 310.
1123, 1124. Boală: 95.
Bogat: 96— 100.
B Bou: 472, 606.
Brahman: 40, 101—104,
Bacşiş: 65.
154.
Bambus: 280, 683, 1034.
Broască: 574, 738, 861,
Banană: 196, 311, 312. 959.
Bani: 66— 7», 86, 132, Broască ţestoasă: 306.
485, 498, 537, 544, 545,
Bufniţă: 174, 278, 448.
611, 725, 740, 803, 914, Bun: 26, 105—106.
929, 943, 957, 1022, Bun şi rău: 107— 114,
1038, 1073, 1176, 1211. 855.
Bancagiuj: 118. Burtă: 353, 354, 356, 635,
Barcă: 34, 165, 187, 340, 680.
505, 626, 1149.
Basm: 71, 507. C
Băiat: 63.
Bărbat: 128, 129, 134, Calitate: 1115— 1(117, 198,
171, 188, 724. 208, 894, 1007.
Bărbat şi femeie: 7(2;— Cap: 272.
77, 802. Capacitate: 118.
Bărbăţie: 78. Capital: 111(9.
Bărbier: 864, 898, 1167. Capră: 303, 472.
Bătaie: 79— 82, 928, 1142. Caracter: 120.
Beţie: 83. Carte: 1312, 538, 780, 914,
Beţiv: 551. 1072.
Bijuterie: 139, 320, 1058. Casă: 121—123, 126, 130,
Bijutier: 183, 891, 1015. 131, 167, 326, 327, 329,
Binefacere: 84. 546, 626, 761, 773, 893,
Biografie: 85. 1044, 1095, 1177.
Birt: 86. Cauză: 124.
IN D IC E T E M A T IC 139

Cămilă: 125. Conştiinţă: 1016.


Cămin: 126— 132^ 167. Copac: 58, 288, 645,
Căsătorie: 133—137. Copil: 71, 166— 168, 222,
Căutare: 138—140. 280, 289, 465, 630, 655,
Ceapă: 108, 175. 692, 699.
Ceartă: 131, 141— 149, Creaţie: 52, 169—1711,
641. 195, 379, 444, 703, 729,
Cer: 60, 211, 232, 336, 837.
349, 384, 621, 704. Creştere şi scădere: 172.
Cerşetorie: 103, 150— Critică: 173— 176.
151, 453. Crocodil: 221, 419, 669,
Chemare: 211, 469, 507, 731, 942.
1011, 1105. Croitor: 664, 863.
Chibzuială: 152'—155. Cuc: 39, 205, 448.
Chin: 514. Cumnată: 177— 178.
Cinstit: 50. Cumpătare: 179—182.
Cioară: 39, 156, 205, 574, Cumplit: 197, 1026.
736, 925, 1167, 1168. Cunoaştere: 1831 — 189.
Civilizaţie: 157, 549, 846. Curaj: 190, 971.
Cizmar: 489, 665. Curăţenie: 191.
Cîine: 51, 158, 161, 200, Curiozitate: 192i—193.
265, 341, 346, 609, 647, Cutezanţă: 156.
648, 720, 853, 878, 946,
963.
D
Cîntăreţ: 36, 858. A da: 80, 162, 583.
a n tec: 47, 327, 1145, Dans: 81, 194— 195, 875,
1214. 876.
Cîrciumar: 551, 665. Dar: 196, 338, 526, 1129,
Cîrtiţă: 345. 1213.
Datorie: 197, 470.
Cocostârc: 488, 501.
Dăruire: 115, 1152.
Comportare: 159'— 164. Defăimare: 306.
Conducere: 165. Defect: 198—204, 383.
140 IN D IC E T E M A T IC

Deosebire: 205—209. E
Depărtare: 43, 210—SSlil.
Educaţie: 280—281.
Despărţire: 5, 46, 212—
Efort: 282—285, 466,
216, 249, 509, 1153.
1085.
Deştept şi prost: 217—
Egalitate: 291.
218.
Ego: 348.
Detaşare: 219.
Egoism: 286—290.
■IBevotament: 296.
Elefant: 188, 292, 400,
Dezamăgire: 220.
426, 427, 473, 480, 646,
Diamant: 297.
699, 742, 840, 941, 1066,
Dilemă: 221— 223.
1156, 1183.
Dinamism: 224.
Etern: 293.
Disciplină: 2251—2217.
Evoluţie: 23.
Disperare: 228.
Exagerare: 2,94— 297.
Dogma: 61, 980.
Existenţă: 298.
Dor: 210, 229—231. 312,
Experienţă: 299.
643, 834.
Exploatare: 300— 301.
Dorinţă: 235—2.37. Extravaganţă: 302.
Drac: 112. Extreme: 303—305.
Drag: 196, 242.
Dragoste: 238—259, 362, F
828. Faimă: 306—307, 620,
Dreptate: 24, 260. 1123.
Drum: 2611—1263, 432, Falsitate: 308— 312, 880.
022, 667, 784, 943, 949, Fată: 63, 567.
950, 983, 1114. Femeie: 127, 171, 188,
Dulce: 264— 239, 625, 313— 325, 327, 546, 604,
1020, 1025, 11180. 730, 952, 1030, 1072.
Durere: 77, 262, 2170— Fericire: 44, 170, 215,
275, 338, 508, 511, 519, 298, 328— 338, 339, 373,
5'25, 706, 905, 1113. 508, 525, 610, 706, 833,
Duşmănie: 276—279. 1006, 1045, 1082, 1143.
IN D IC E T E M A T IC 141

Fidelitate: 339— 342. G


Fierar: 59. 92, .743, 897, Generozitate: 387.
1030. Ghinion: 67, 388—392.
Fire: 343— 348, 395, 500. Gând: 393— 395.
Fiu: 132, 307, 596, 638, Glorie: 275, 1077.
707, 718, 759. Gospodărie: 396.
Fîntînă: 285, 327, 952, Grabă: 397.
1044. Gratitudine: 3198—399.
Floare: 47, 349— 350, Greşeală: 173, 397, 400—
384, 509, 731, 882, 910, 404.
956. Grijă: 405—408, 782.
Foame: 351—356, 797, Grîu: 186.
1036, 11104, 1187. Gust: 409—412, 523.
Foc: 12, 59, 124, 181,
357—1359, 392, 477, 510, H
513, 866, 918, 992, 1065, Haz: 4113— 419.
1078, 1211. Hotărîre: 420.
Forţă: 360— 362, 515, 795, Hoţ: 40, 50, 51, 296, 316,
1098, 1193. 421—430, 482, 483, 497,
Frate: 363, 364, 366, 718, 550, 552, 750, 931, 1047,
1119. 1117, 1172, 1211, 1212.
Frate şi soră: 364— 366.
Frică: 81, 179, 190, 367— I
378, 512, 513, 515, 581, Iarnă: 431, 715.
768. Iaurt: 677, 680, 727.
Frumos: 379. Ideal: 4312,
Frumuseţe: 326, 337, 350. Iertare: 115, 433—434.
362, 380— 384, 443, Ignoranţă: 435— 438, 979.
1067, 1071, 1123, 1124. Iluzie: 437— 444, 972.
Fudulie: 385— 386, 689. Imaginaţie: 171, 445—
Furnică: 174, 584, 585. 446.
Furtună: 101, 118, 165, Imitare: 52, 447—451.
645. Imprudenţă: 452— 455.
142 IN D IC E T E M A T IC

Infinit: 456— 457. încrezut: 542—543.


Informaţie: 20. înigîmfare: 544— 545.
Ingratitudine: 458— 466. îngrijire: 546.
Inimă: 312, 467—468, înjosire: 65, 87, 818, 651.
490, 520, 640, 835, 1139. înlocuire: 547.
Inspiraţie: 47, 78, 169, A însuşi: 117.
469—470. înşelare: 548,
Insuficienţă: 471— 478. întrebare: 549.
Insultă: 110, 377. întuneric: 195, 302, 482,
Inteligenţă: 479-— 480, 588, 662, 805, 806.
953. înţelegere: 550—553.
Interes: 332, 481— 489, înţelepciune: 15, 75, 119,
980. 554— 555, 652, 689, 691,
Interiorizare: 490— 491. 779, 884, 979, 1105.
Inuadaţie: 101. învăţătură: 281, 299, 324,
Inutil: 492—497. 556— 560, 811.
Investiţie: 498. învingere: 14, 24.
Invidie: 499—500.
Ipocrizie: 501—502. J
Iubire: 15, 75, 140, 163, A jeli: 178, 1032, 1172.
171, 240, 380, 593'— Jignire: 501— 564.
529, 533, 639, 704, 834, Judecată: 565— 575, 1018.
837, 883, 905, 1083.
L
Iuţeală: 530—531.
Izolare: 532— 533. Lacrimă: 316, 381, 520,
1008.
î Lapte: 116, 206, 547, 625,
654, 726, il004.
împăcare: 148, 534—536, Laşitate: 576—581.
641. Lăcomie: 582— 588, 681.
împrumut: 537—538. A lăuda: 113.
început: 539—540. Lăudăroşenie: 382, 589—
încercare: 541. 600,
IN D IC E T E M A T IC 143

Lemn: 28S, 359, 611, Mari şi mici: 645—651,


1150. 688 .
Lene: 601—606. Maturitate: 652— 655.
Licurici: 92, 152, 599, Măgar: 440, 447, 700,
741. 926.
Linguşire: 97, 607— 600. Măreţie: 77, 115, 776.
Linişte: 610, 796. Măsură: 656— 658.
Lipsă: 61il(, 1134. Medic: 36, 659— 661, 679,
Literatură: Gli2—617. 898, 1002.
Lotus: 199, 709. Mesaj: 662.
Lume: 618— 620, 623, Meserie: 6631—666, 990.
971. Miere: 202, 264, 266, 305,
Lumină: 195, 302, 518, 315, 481, 1111, 1159.
621— 622, 771, 837. Mijloc: 667— 669.
Lună: 39, 41, 98, 192, Milă: 312, 399, 670— 671,
199, 232, 319, 599, 1178, 1212.
623— 624, 637, 647, 741,
Minciună: 19, 21, 71, 316,
955, 524, 1196.
Luptă: 577, 592.
Minte: 62, 347, 529, 554,
653, 672, 1024, 1065,
M
1066.
Maimuţă: 81, 288, 484, Mîncare: 80, 128, 129,
669, 886. 207, 301, 305, 317, 351,
Mamă: 31, 130, 307, 323, 586, 605, 631, 635,
495, 567, 625—630, 896, 673— 678, 965, 966, 983.
1132. Mîncăcios: 679—681,
Mamă fără copil: 631—
Mîndrde: 544, 642, 682—
632.
683.
Mamă şi copil: 633i—640.
Mamă şi fiică: 641—644. Moară: 186, 415.
Mare: 233, 234, 240, 282, Moarte: 5, 85, 120, 195,
478, 512, 624, 1214. 343, 515, 587, 661,
144 IN D IC E T E M A T IC

684— 687, 975, 1163, Nepotrivire: 735— 739.


1164. Nepoţi: 740— 741.
Modestie: 688—691. Neputinţă: 742— 745,775.
Molie: 435, 987. Nerăbdare: 746—747.
A mulţumi: 692, 1060, Neruşinat: 748— 750.
1061. Nervos: 347, 751.
Muncă: 129, 301, 402, Netrebnicie: 752—754.
605, 693— 696, 883, Nevastă: 79, 130, 134,
1004, 1005, 1130, 1131. 929.
Musafir: 697— 698. Nevoie: 755— 756.
Muscă: 269, 410. Nor: 182, 220, 232, 314,
Mustaţă: 185, 735. 474, 757— 758, 893.
Mustrare: 699— 700. Noră: 759— 760.
Muştar: 294.
Mut: 89, 277, 278, 851. O
Muzică: 361, 456, 701—
7016. Obicei: 761, 981, 1001.
Obrăznicie: 762— 764.
N Ocară: 765.
Ocean: 766—768.
Neam: 707— 709.
Ochi: 47, 213, 271, 751,
Nebun: 406; 710— 711,
769— 772.
794, 1042.
Om: 34, 9-2, 348, 406, 409,
Necaz: 38, 537, 606,
712— 724, 1045, 1046, 412, 432, 533, 616, 618,
1136, 1208. 654, 773— 780, 783, 885,
Negru: 111, 113, 116. 936, 937, 952, 1091,
Negustorie: 725— 708. 1115.
Nemurire: 729, 1075, Onoare: 781— 782,, 892.
1164. Opinie: 7-83— 784.
Nenorocire: 284, 373, Oportunism: 785.
730. Ordin: 786.
Nepăsare: 731— 7314. Orez: 6, 63, 151, 15-2, 201,
IN D IC E T E M A T IC 145

318, 486, 746, 787— 790, 455, 487, 501, 562, 599,
800, 801, 1188.. 749, 805, 947, 958, 964,
Orgoliu: 7011— 792. 1023, 1201.
Originalitate: 793— 794. Plîns: 828— 829.
Ploaie: 830—831.
P Poet: 297, 321, 445, 764,
832— 834.
Pace: 795— 796.
Poezie: 835— 838.
Papagal: 281, 925, 1053. Poftă: 179, 207, 351, 839.
Parazitism: 797— 801.
Polemică: 840.
Patrie: 802.
Poligamie: 841—844.
Păcat: 803—808, 1178.
Popor: 613, 845— 846.
Pădure: 33, 130, 1203,
1205. Porc:' 840, 885.
Pămînt: 349, 757. Potrivire: 847— 859.
Păr: 279, 402, 417, 439. Prefăcătorie: 860—862.
Părinţi şi copii: 246, Preocupare: 863— 864.
692, 80*9— 804. Preot: 798, 865—869.
Păsări: 58, 598, C34, 1173. Pretenţie: 870—872*.
Pedeapsă: 571. Pretext: 873—880.
Perfecţiune: 825. Preţuire: 881—892.
Perlă: 188. Prevedere: 893.
Perseverenţă: 82*6— 827. Prezentare: 894—895.
Peşte: 58, 132, 300, 304, Pricepere: 896—901.
341, 389, 437, 488, 501, Prietenie: 42, 98, 148,
634, 676, 677, 698, 839, 902—903*, 982.
899, 964, 1099, 1173, Prilej: 9014.
1201 . Primăvară: 45, 323,905—
Piatră: 987, 988, 989, 906, 1107.
1070. Privire: 321, 491, 770,
Piper: 147, 178, 1030. 772.
Pisică: 185, 367, 454, Probă: 907.
146 IN D IC E T E M A T IC

Problemă: 908— 909. Rîu: 341, 419, 442, 471,


A profita: 910—915, 999. 505, 948, 994, 1048.
Profunzime: 9110. Rod: 995.
Promisiune: 917. Rudă: 996—997.
Prost: 180, 386, 532, 590, Rugăciune: 998.
728, 780, 788, 884, 915, Ruşine: 110.
918— 929, 1050.
Provocare: 930—932. S
Prudenţă: 933—953.
Purice: 109, 200, 596, Sacrificiu: 999.
1043. Sarcini: 1000.
Sat: 341.
Puritate: 70, 954— 956.
Sănătate: 1001— 1005.
Putere: 66, 187, 479,
Sărăcie: 119, 337, 1006—
957— 960.
1008.
Sărutare: 349.
R
Sătul: 1009.
Raţiune: 961. Scandal: 1010.
Raritate: 902. Scriere: 10111— 1012.
Răsfăţ: 903— 966. Scrum: 139, 358, 1158.
Răspundere: 967. Secetă: 182, 488.
Rău: 26, 951, 908. Seară: 1013.
Răutate: 969—970. Secret: 1014— 1015, 1121.
Realitate: 9711—9712.
Sentiment: 75, 219, 1016.
Rege: 97, 260, 850, 973—
Sfat: 55, 1017— 1018.
978, 1130, 1211.
Sfîrşit: 1019— 1021.
Religie: 61, 979—981.
Siguranţă: 1022.
Renunţare: 982—983.
Simpatie: 84, 871, 1023.
Respect: 670, 984.
Simplitate: 1024.
Rezistenţă: 985— 991.
Sinceritate: 1025.
Rezultat: 992—993. Sîn ge: 64.
Rîs: 188, 924. Slăbiciune: 1026, 1108.
IN D IC E T E M A T IC 147

Soacră şi noră: 1027— Suflet: 1, 43, 59, 243,


1032, 387, 394, 516, 554, 705,
Soare: 92, 232, 293, 315, 710, 712, 713, 724, 778,
599, 649, 1000, 1079, 779, 838, 1012, 1024,
1206. 1144, 1188.
Soartă: 1033— 1035. Supărare: 255.
Societate: 1036-41037, Superstiţie: 1084— 1085.
1193. Surd: 89, 851, 1086.
Socri: 644, 724, 763. Suspiciune: 1087—1088.
Socri şi ginere: 1038—
1040. Ş
Soluţie: 908, 909, 1041—
1044. Şarpe: 7, 138, 184, 343,
Somn: 179, 1045— 1047. 806, 861, 930, 1089—
Soră: 1048. 1091, 1121, 1169.
Soţi: 127, 317, 319, 343, Şiretenie: 310, 1092—
1049— 1057. 1097.
Soţie: 122, 126, 266, 342, Şoarece: 790, 840, 947.
538, 718, 1058—1062. Şobolan: 29, 123, 912,
Spălătoreasă: 732, 793, 1042, 1118.
1015. Şmecher: 728, 1092, 1096
Speranţă: 1063— 1064. Ştiinţă: 21, 25.
Stăpânire: 314, 591, 785,
1065— 1066. T
Stil: 1067.
Străin: 1068—1069. Tact: 1098—1099.
Stricăciuni: 1070— 1072. Tată: 595, 596, 597.
A strânge: 107®—1074. Tăcere: 1100— 1101.
Succes: 11075-410717. Tărie: 1102— 1103, 1147.
A suferi: 1078. Templu: 112, 121.
Suferinţă: 248, 270, 299, Termită: 123.
961,, 991, 999, 1079— Tigru: 33, 69, 161, 221,
1083, 1143, 1163. 413, 436, 447, 536, 577,
148 IN D IC E T E M A T IC

599, 648, 650, 699, 712, Umor: 1148.


755, 945. Unchi: 311, 753, 800,
Timiditate: 1104. 996.
Timp: 194, 694, 1135, Unire: 1149— 1151..
1199. Univers: 194, 337, 1011,
Tineret: 1105. 1013, 1152— 1153.
Tinereţe: 382, 729,
1106—1107, 1124. V
Tiranie: 976, 11108— 1109,
Vacă: 6, 109, 116, 132,
1207.
153, 371, 489, 496, 718,
Tîrg: 226, 626, 983.
762, 787, 866, 945.
Toleranţă: 1110—1111.
Vanitate: 689, 1154—
Tovărăşie: 111I21— 1114.
1158.
Tradiţie: 1115.
Trataţie: 1116. Vecin: 42, 91, 718, 733,
Trădare: 1117—1121. 919, 1029, 1094.
A trăi: 1122. Veritabil: 297, 11159—
Trecere: 11123— 1124. 1160.
Trecut: 45, 1163. Viaţă: 195, 238, 251, 298,
Tristeţe: 331, 1125. 324, 333, 338, 516, 702,
Trândăvie: 1126— 1131. 729, 781, 825, 832,
1011, 1063, 1161—1164.
Ţ
Viclenie: 180, 11166'—
Ţară: 613, 1132— 1135, 1170.
1138. Victorie: 1175.
Ţăran: 734, 11136— 1138. Vin: 416, 1190.
Ţînţar: 295, 452, 646, Vină: 571, 574.
941. A vindeca: 99.
Vinovăţie: 1171—1174.
U
Virtute: 115, 119, 612,
Uitare: 1139— 1145. 1175— 1178.
Umilinţă: 1146— 1147. Vitejie: 596.
IN D IC E T E M A T IC 149

Vînt: 303, 306, 393, 960. Z


Vîrstă: 652, 653.
Zădărnicie: 1199—1206.
Voinicie: 599, 626.
Zbucium: 1207.
Vorbă: 6, 16, 17, 66, Zestre: 1208—1209.
166, 276, 308, 318,
Zgârcenie: 337, 430, 499,
1171, 111719— 1193.
1210 — 1212 .
Vorbăreţ: 1194—11196. Zîmbet: 381, 505, 12113—
Vreme: 1197— 111198. 1214.
B IB L I O G R A F IE

Basu, Shankariprasad: Madhyayuger K avi o Kavita.


(Poeţi şi poezii din epoca medievală), Calcutta,
1960.
Bhattacharya, Asutosh: Bânlar Loka-Săhitya, (Lite­
ratura populară bengaleză), Calcutta, 1962.
Chatterjee, Bankim Chandra: Bankim Racanăvalî
(Opere), voi. I, II. Calcutta, 1969.

Operele respective:
Anandamaţh. Roman. Opere. Voi. I.
Kamalăkănter Daptar (Caietul lui Kamalăkănta).
Eseuri satirice. Opere, voi. II.
Kapălkundală. Roman. Opere, voi. II.
Vividha Prabandha (Eseuri). Opere, voi. II.
Chatterjee, Sarat Chandra: Sarat-sahitya-sarigraha
Opere, voi. II, III, V II, IX , X III, Calcutta, 1964.

Operele respective:
Caritrahîn (Omul fără caracter). Roman. Opere,
voi. X III.
Gţ-hadâha (Casa incendiată). Roman. Opere, voi. V II.
Păllî-samăj (Societate din sat). Roman. Opere, voi. II.
B IB L IO G R A F IE 151

Pather Dăbî (Dreptul de drum). Roman. Opere,


voi. IX .
Sahitya o nîti (Literatură şi morală). Eseuri. Opere,
voi. X III.
Sâmăjj dharmer MTilya. Eseuri. Opere, voi. V II.
Seş Prasna (Ultima întrebare). Roman. Opere, voi. IX.
Srîkănta. Roman. voi. I— IV.
Chowdhury, Pramatha: Galpasangraha (Nuvele), Cal-
cutta, 1968.
Pravandhasaiigraha (Eseuri). Voi. I,
II. Calcutta, 1952, 1954.
De, Sushil Kumar: Bănia Prabăd (Proverbe benga­
leze). Calcutta, 1952.
Gupta, Mahendranath: The Gospels of Sri Rama-
krishna. Tradus de Swami Nikhilananda. Madras,
1944.
Hai, Muhammad Abdul şi Sharif, Ahmad: Madhyayu-
ger Bănia Kavită (Poezii bengaleze din epoca
medievală), Dacca, 1961.
Islam, Kazi Nazrul: Sancită (Poezii alese), Calcutta,
1964.
Muzumdar, Bimanbihari: Păhc Sata Batsarer Padă-
valî (Versuri din 500 de ani), Calcutta, 1961.
Ray, Gopal Chandra: Saratcandra. Biografie. Voi. I,
Calcutta, 1965.
Sen, Atul Prasad: Kăkali. Poezii. Voi I, II, Calcutta,
1930, 1931.
Sen, Rajanîkănta: Aimrta (Ambrozie). Poezii scurte.
In Kăntakaviracanăsambhăr (Opere). Calcutta.
1962.
Tagore, Rabindranath: Rablndra-Racanăvalî (Opere).
Voi. VI, V II, IX —X III, X V III— X X V II, Calcutta,
1964— 1965.
152 B IB L IO G R A F IE

Operele respective:

Acalăyatan (Clădirea neclintită). Teatru. Opere, voi. X I.


Balaka (Lebede). Poezii. Opere, voi. X II.
Bănlăbhaşă-Paricaya (Introducere în limba bengali).
Opere, voi. X X V I.
Băsari. Teatru. Opere, voi. X X IV .
Car Adhyăya (Patru capitole). Roman. Opere, voi. X III.
Caturanga (Cvartet). Roman. Opere, voi. V II.
Citrăngadă. Teatru. Opere, voi. X X V .
Dharma (Virtute). Eseuri, Opere, voi. X III.
Dui Bon (Două surori). Roman. Opere, voi. X I.
Galpaguccha (Nuvele). Opere, voi. X V III, X X II, X X III.
Gîtănjali (Cîntece). Opere, voi. X I.
Gîtimălya (Cîntece). Opere, voi. X I.
Gîtăl'i (Cîntece). Opere, voi. X I.
Janmadine (Ziua de naştere). Poezii. Opere, voi. X X V .
Kălăntar (Schimbarea epocii). Eseuri. Opere, voi. X X IV .
Kăler yătră (Mersul timpului). Teatru. Opere, voi. X X II.
Kalpană (Imaginaţie). Poezii. Opere, voi. V II.
Kanikâ. Poezii scurte. Opere, voi. VI.
Kşanikă. Poezii. Opere, voi. V II.
Lipikă. Schiţe. Opere, voi. X X V I.
Mâlânca (Grădină). Roman. Opere, voi. X II.
Mănuşer Dharma (Religia omului). Eseuri. Opere,
voi. X X .
Nabîn. Teatru. Opere, voi. X X II.
Navajataka (Noul născut). Poezii. Opere, voi. X X IV .
Naţarăja. Teatru. Opere, voi. X V III.
Naţîr Puja (Rugăciunea unei dansatoare). Teatru.
Opere, voi. X V III.
Pârasye (In Persia). Jurnal de călătorie. Opere,
voi. X X II.
B IB L IO G R A F IE 153

Patrapuţ (Frunzele). Poezii. Opere. Voi. X X .


Phălgunî. Teatru. Opere, voi. X II.
Prâyascitta (Ispăşire). Teatru. Opere, voi. IX.
Rogasayyăy (In timpul bolii). Poezii. Opere, voi. X X V .
Sănăi. Poezii. Opere. Voi. X X IV .
Seş Lekha (Ultimele scrieri). Poezii. Opere, voi. X X V I.
Seşer Kabitâ (Ultima poezie). Roman. Opere, voi. X.
Sisu (Copil). Poezii. Opere, voi. IX.
Sphulinga (Scînteia). Poezii scurte, Opere, voi. X X V II,
Srăvanagathă (Cîntecul din iunie). Teatru. Opere,
voi. X X V .
Tapaţi. Teatru. Opere, voi. X X I.
Tin Sangî (Trei camarazi). Nuvele, Opere, voi. X X V
Utsarga (Dedicaţie). Poezii. Opere, voi. X.
Y ătrî (Călător). Eseuri. Opere, voi. X IX .
Yogâyog (Contactele reciproce). Roman. Opere, voi. IX .
IN D IC E D E A U T O R I

Chandidasa (sec. X IV Ray, Bharat Chandra


aproximativ) — poet. (1712— 1760) — poet.
Chatterjee, Bankim Sen, Atulprasad (Con­
Chandra (1838— 1894) temporan cu Tagore)
— romancier, eseist. — poet.
Chatterjee, Sarat Chan­ Sen, Rajanikanta (1865—
dra (1876—'1938) — ro­ 1910) — poet.
mancier. Sen, Ramprasad (sec.
Chowdhury, Pramatha X V III) — poet.
(1868— 1948) — proza­ Tagore, Rabindranath
tor, poet. (1861— 1941) — poet
universal, filozof, ro­
Govindadasa (sec. X V
mancier, eseist, dra­
aproximativ) — poet.
maturg, compozitor,
Islam, Kazi Nazrul
pictor, pedagog, lau­
(n. 1899) — poet.
reat al premiului No-
Ramakrishna Parama- bel în 1913 pentru vo ­
hansa (1836— 1886) — lumul de poezie Gi-
filozof. tânjalî. în traducerea
învăţăturile sale orale sa proprie în limba
sînt redate de disci­ engleză.
polul său Mahendra- Vidyapati (sec. X IV
nath Gupta. aproximativ) — poet.
C U P R IN S

Prefaţă ......................................... V

PROVERBE ŞI C U G E T Ă R I ..................... 1

Indice te m a tic..................................... 137

Bibliografie ................. 150

Indice de a u t o r i .................................. 154


Redactor: GHEORGHE M A R IN
Tehnoredactor: M A R IA N A PUŞCAŞU
Bun de tipar: 14.III.1975. Apărut: 1975.
Comanda nr. 742. Tiraj: 13 800 broşate.
Coli de tipar: 5,75. Planşe: 8.
Tiparul executat sub comanda nr. 41 la
întreprinderea poligrafică „Crişana“ , Oradea
str. Moscovei nr. 5
Republica Socialistă România
Au apărut:
PROVERBE Şl CUGETĂRI
DESPRE DRAGOSTE

Mihail Sadoveanu
CARTE
DE ÎNŢELEPCIUNE
Voltaire
MAXIME Şl CUGETĂRI
CUGETĂRI AMERICANE
MAXIME RUSEŞTI

Lei 5,75

S-ar putea să vă placă și