Sunteți pe pagina 1din 17

P1 CMYK

Rolul taþilor în dezvoltarea copiilor

S
avanţii au confirmat Posibilitatea de a se implica
un lucru pe care în dezvoltarea copilului este
majoritatea părinţilor şi un mare privilegiu. Taţilor le
educatorilor îl cunosc de mult revine o responsabilitate mare
– taţii au o influenţă deosebit şi, după cum o demonstrează
de mare asupra copiilor. studiile, prezenţa lor are
Ştiinţa a demonstrat că un impact deosebit asupra
primele experienţe ale copilului copilului. Cercetările au
determină modul în care se constatat că atunci când taţii
dezvoltă creierul lui, iar toţi cei se implică în viaţa copiilor lor,
care îl îngrijesc influenţează aceştia sunt mai independenţi,
modul în care copilul învaţă, mai încrezători şi au mai multe
gândeşte şi se comportă pe şanse de succes când încep
parcursul întregii vieţi. să frecventeze şcoala. Copiii şi
întreaga familie au foarte mult
În prezent, taţii rareori pot să de câştigat în urma implicării
petreacă mult timp cu copiii. taţilor în educaţia copiilor.

Mamele ði taþii: stiluri diferite de educaþie


Mamele şi taţii educă copilul în
mod diferit. Această diferenţă
aduce beneficii însemnate
pentru copil, oferindu-i
experienţe importante şi
variate. Taţii au un stil distinct
de comunicare şi interacţiune
cu copilul. La numai opt
săptămâni de la naştere,
copilul face deosebire între
mamă şi tată atunci când barbaţii şi femeile se deosebesc
comunică cu ei. Diversitatea şi că ei au o atitudine diferită
interacţiunilor îi oferă copilului faţă de viaţă, de alţi adulţi şi
experienţe mai complexe, faţă de copii.
mai bogate de interacţiuni
contrastante. De la o vârstă
fragedă, copilul învaţă că

–1–

CMYK
CMYK P2

Taţii preferă alte jocuri Taţii comunică altfel


Atât mamele, cât şi taţii Studiile demonstrează că
interacţionează fizic cu copiii taţii şi mamele vorbesc în
lor, dar taţii o fac altfel decât mod diferit cu copiii lor. De
mamele. Taţii tind să se joace regulă, mamele simplifică
cu copiii, iar mamele tind mesajele şi vorbesc la
să îi îngrijească. În general, nivelul copilului. Taţii nu
taţii îi gâdilă pe copii, se sunt înclinaţi să-şi modifice
„luptă”, se „trântesc” cu ei limbajul de dragul copilului.
şi îi aruncă în sus mai des. Modul de comunicare
Taţii aleargă după copii şi al mamelor facilitează
preferă jocurile zgomotoase. comunicarea imediată.
Mamele cocoloşesc copiii, iar Modul de comunicare al
taţii îi fac să se mişte. Taţii taţilor încurajează copilul
întorc casa cu capul în jos, să îşi extindă vocabularul
iar mamele sunt mai delicate, şi abilităţile lingvistice, ceea
nu vor să facă dezordine. ce îi va asigura succesul
Taţii încurajează concurenţa, academic din viitor. Stilul de
mamele încurajează Taţii inspiră încredere comunicare al taţilor este mai
echitatea. Taţii încurajează Mamele tind spre precauţie, sumar, direct şi la subiect. De
independenţa, iar mamele iar taţii adeseori încurajează asemenea, taţii folosesc mai
încurajează securitatea. copiii să încerce, să testeze mult mimica şi limbajul subtil
Copiii au nevoie de căldura lucrurile. Nici unul dintre al corpului. Mamele tind să
mamei, dar şi de severitatea aceste stiluri de educaţie nu folosească un limbaj mai
tatălui. Ambii părinţi oferă este adecvat, dacă este aplicat descriptiv şi mai personalizat
securitate şi încredere pe singur. Un părinte poate şi să încurajeze vorbirea.
căi diferite, comunicându-le tinde să încurajeze riscul fără Copilul care nu înţelege ambele
copiilor mesaje de dragoste şi a ţine cont de consecinţe. stiluri de conversaţie va fi
apropiere fizică. Celălalt părinte tinde să evite dezavantajat, deoarece în viaţa
riscul, ceea ce împiedică de adult va avea posibilitatea
dezvoltarea independenţei şi să comunice cu reprezentanţii
încrederii. Cînd acţionează ambelor sexe.
împreună, aceste stiluri
se contrabalansează şi îi
ajută copilului să se afle în
siguranţă, extinzându-i
posibilităţile de a însuşi
experienţe noi şi de a căpăta
încredere.

–2–

CMYK
P3 CMYK

Taţii impun disciplină în alt mod Taţii arată copiilor lumea


Taţii pun accent pe dreptate şi îndatoriri bazate pe reguli, bărbaţilor
iar mamele pun accent pe simpatie, grijă şi ajutor bazat pe
Bărbaţii şi femeile abordează
relaţii. Taţii tind să respecte regulile şi să le impună în mod
viaţa în mod diferit. Fetele şi
sistematic şi rigid, învăţând copiii care sunt consecinţele
băieţii care cresc împreună
faptelor bune şi ale faptelor rele. Mamele tind să încurajeze
cu tatăl lor sunt mai siguri
delicateţea şi simpatia în cazul nerespectării regulilor, ceea
şi cunosc mai bine lumea
ce asigură sentimentul că nu este pierdut totul. Şi de această
bărbaţilor. Fata care are parte
dată, ambele stiluri nu sunt rele în sine, dar numai împreună
de un tată grijuliu se implică
pot asigura un echilibru benefic pentru copil.
cu mai multă încredere în
relaţii cu băieţii în adolescenţă
şi cu bărbaţii în viaţa de adult.
Băiatul care creşte în familie cu
tată este mai puţin probabil că
va deveni violent. El îşi afirmă
altfel masculinitatea şi poate
învăţa de la tatăl său cum
să-şi canalizeze agresivitatea
Taţii pregătesc copiii şi puterea în moduri mai
pentru lumea reală pozitive. Tatăl îi poate ajuta
feciorului să înţeleagă
În general, taţii tind să cum să-şi exprime adecvat
perceapă copiii lor în raport sexualitatea masculină şi cum
cu lumea din jur. Mamele să adopte un comportament
tind să perceapă lumea din potrivit pentru vârsta acestuia.
jur în raport cu copiii lor. De
exemplu, mamele adeseori
sunt conştiente de obiectele
din jur care i-ar putea face rău Taţii învaţă copiii să respecte reprezentantele
copilului lor. Taţii, deşi şi pe ei
îi preocupă acest fapt, tind să
sexului opus
se concentreze asupra faptului Cercetările demonstrează că într-o căsătorie taţii sunt
cum copilul va fi sau nu va cu mult mai puţin predispuşi să-şi abuzeze soţiile sau
fi pregătit pentru situaţiile şi copiii. Astfel, băieţii şi fetele care cresc într-o familie în
lucrurile pe care le-ar putea care părinţii sunt căsătoriţi vor avea mai multe şanse
întâmpina în viaţă. În general, să înveţe, prin observare, în ce mod bărbaţii trebuie să
taţii îi ajută copilului să se trateze femeile. Cercetările sociologilor ne sugerează
pregătească pentru problemele că societăţile în care predomină prezenţa taţilor în
lumii reale, iar mamele îl ajută socializarea copiilor dau naştere la bărbaţi care sunt
să se protejeze de ele. Ambele mai puţin înclinaţi să excludă femeile din activităţile
abordări sunt necesare pentru publice decât cele în care taţii nu iau parte la educaţia
maturizarea copilului. copiilor în sânul familiei.

–3–

CMYK
CMYK P4

Activitãþi pentru taþi ði copiii lor pânã la doi ani

• Vorbiţi cu copilul
dumneavoastră. Voce
a
tatălui se deosebeşte
de
vocea mamei. Bebelu
şii
deosebesc vocile din
primele săptămâni
de viaţă. Ei se învaţă
să aibă încredere
în dumneavoastră,
auzindu-vă vocea. Nu
miţi
obiectele pe care le
vede
copilul dumneavoas
• Copilului îi place ca tata tră.
Aceasta îi va ajuta
să-l strângă la piept.
copilului să înţeleagă
Legănatul, îmbrăţişarea
legătura dintre obiec
îi ajută copilului să te şi
denumirea lor. Încu
se simtă în siguranţă. rajaţi
comunicarea verbală
Încurajaţi contactul fizic. .

• Feţele îl fascinează
pe copil. Folosiţi
mimica atunci când
interacţionaţi cu
place când
• Copilului îi copilul dumneavoastră.
tatăl îl ri di că şi îl gâdilă Permiteţi-i copilului să
lucru
cu drag. Acest vă atingă faţa în timp ce
şi , to todată,
îl încântă faceţi grimase. Iniţiaţi
ta este
el înţelege că ta • Cântaţi-i copilului activităţi care presupun
e grijă de
aproape şi că ar cântecele preferate. interacţiuni reale „faţă-n-
ţă să fie
dânsul. El înva Copiilor le place să faţă”.
se simtă
încrezător şi să asculte acelaşi cântec
în siguranţă. de cât mai multe ori.
Inventaţi propriile
cântecele. Copiilor le
plac cântecele însoţite de
mişcări şi gesturi.

–4–

CMYK
P5 CMYK

• Citiţi! Una dintre


cele mai importante
activităţi pe care o
pilul în timp
• Vorbiţi cu co puteţi face cu copilul
Arătaţi cu
ce vă plimbaţi. dumneavoastră, chiar
te obiecte
degetul diferi din primele săptămâni
D es crieţi
• Spuneţi-i copilului cât şi numiţi-le. de viaţă ale acestuia,
ju r. Lă saţi
mai des „te iubesc”. ce vedeţi în este cititul. Aşezaţi
se rv e
Copilul dumneavoastră copilul să ob copilul pe genunchii
naţi cu
cum interacţio dumneavoastră, ca să îi
trebuie să ştie, din cu adulţii.
alţi copii şi fie cât mai comod. Alegeţi
primele zile de viaţă, că el în curaja să
Aceasta îl va cărţi cu pagini de carton,
este o persoană specială. ze cu alţii.
Nu încetaţi niciodată să interacţione cu imagini viu colorate.
Arătaţi-i cu degetul
o faceţi. Iniţiaţi activităţi obiectele reprezentate şi
care să vă ajute să numiţi-le. Descrieţi ce
comunicaţi în mod diferit este reprezentat pe desen;
mesajul „te iubesc”, fiind astfel, veţi învăţa nou-
conştienţi de faptul că născutul că cititul este o
cea mai bună modalitate ocupaţie care îl apropie
de a o face este să o de tată. În acelaşi timp,
spuneţi direct. îl veţi face să se simtă
confortabil în apropierea
cărţilor. Copilul va
înţelege instinctiv că
cărţile constituie o parte
foarte interesantă a
vieţii sale. Pe măsură
ce copilul se apropie
de vârsta de un an, el
începe să-şi dezvolte
abilităţile lingvistice, iar
cititul este una dintre
cele mai bune modalităţi
• Copilului îi pentru a cataliza acest
place să vă
privească şi să proces. Cititul, ţinutul
vă imite.
Aşezaţi-vă lâng copilului pe genunchi sau
ă el pe
podea şi faceţi în braţe, comunicarea
mişcări
cât mai amuzan cu el sunt trei activităţi
te.
Încurajaţi copi foarte importante care
lul să le
repete. favorizează dezvoltarea
sănătoasă a copilului.

–5–

CMYK
CMYK P6

Activitãþi pentru taþi ði copiii lor de doi-trei ani


• Oferiţi-i copilului un loc
sigur unde el să poată
să se joace şi să alerge. • Învăţaţi copilul că
Scoateţi copilul din casă bunătatea, delicateţea şi
cât mai des, ca să alerge onestitatea sunt unele
prin curte sau în parc. dintre cele mai importante
Încurajaţi-l să sară, să se lucruri din lume. Faceţi
caţăre, să se rostogolească astfel, încât copilul să ştie
la vale, în măsura în care îi la ce vă aşteptaţi şi de
permite vârsta. Încurajaţi ce. Copiii trebuie să ştie
copilul să testeze limitele spre ce idealuri trebuie să
într-un mod sănătos şi tindă.
rezonabil. Aceasta îi va • Creaţi secrete mici, nostime
dezvolta încrederea şi îl va sau distractive împreună
învăţa cum să îşi asume cu copilul dumneavoastră.
riscuri rezonabile în viaţă. Descoperiţi un loc despre
• Citiţi-i copilului în fiecare care ştiţi numai voi doi şi
zi; citiţi cărţi, reviste mai mult nimeni. Inventaţi
etc. Ajutaţi-i copilului • Jucaţi-vă cu mingea. o strângere de mână secretă
să înţeleagă că cititul Învăţaţi copilul să o prindă, sau o glumă. Aceste mici
constituie o parte să o arunce şi să o lovească secrete ajută la stabilirea
indispensabilă a vieţii. cu piciorul, după cum îi unei legături puternice
Chiar şi taţii care nu permite vârsta. Astfel, între tată şi copil şi îl fac pe
prea preferă să citească copilul îşi va dezvolta copil să se simtă special şi
pot inventa povestioare coordonarea mişcărilor şi important.
despre fiecare desen. se va distra, jucându-se
• Participaţi la activităţile
Este important ca tatăl cu tata. Aceste jocuri pot fi
preferate ale copilului
şi copilul să fie apropiaţi, integrate în jocurile zilnice
dumneavoastră: săriţi
copilul să-l audă pe tată la aer liber.
prin băltoace, desenaţi pe
vorbind şi să observe • Spuneţi mereu: „te iubesc”. asfalt, înscenaţi istorioare
că cuvintele corespund • Încurajaţi copilul să vă sau studiaţi gândacii care
desenelor şi se îmbină în pună întrebări. Răspundeţi se târăsc prin praf.
istorii. prin fraze scurte şi simple.
Grupurile formate din taţi
şi copii pot încuraja astfel
de interacţiuni. Învăţaţi
copilul ce cuvinte sunt
acceptabile şi ce cuvinte
nu trebuie folosite.

–6–

CMYK
P7 CMYK

Activitãþi pentru taþi ði copiii lor mai mari de patru ani


• Ascultaţi muzica preferată
• În timpul meselor, întrebaţi a copilului dumneavoastră.
copilul ce evenimente Ajutaţi-i copilului să-şi
plăcute s-au petrecut pe dezvolte gustul şi să
parcursul zilei. La rândul înţeleagă diferite stiluri
dumneavoastră, răspundeţi muzicale.
la aceeaşi întrebare. • Iniţiaţi activităţi care să vă
• Plimbaţi-vă cu copilul. facă să râdeţi împreună.
Priviţi atent cum se joacă • Povestiţi-i copilului
copilul dumneavoastră. dumneavoastră istorii din
• Încurajaţi copilul cât mai copilărie. Povestiţi-i despre
mult şi lăudaţi-l. greşelile dumneavoastră şi
despre lucrurile bune pe
• Întrebaţi copilul ce ar vrea
care le-aţi făcut.
să afle nou şi planificaţi
cum să îl învăţaţi. • Ajutaţi-i copilului să-şi
dezvolte imaginaţia şi
• Învăţaţi fiica şi fiul cum să limbajul, inventând istorii
facă o „muncă de bărbat”, împreună. Începeţi o
cum ar fi reparaţia maşinii poveste şi rugaţi-l să o
sau bătutul cuielor. continue.
• Mergeţi în mod sistematic • Faceţi cunoştinţă cu
la bibliotecă şi discutaţi prietenii copilului
despre cărţile preferate. dumneavoastră şi
Ajutaţi-i copilului să manifestaţi interes faţă de
înţeleagă cât de utilă poate ei.
fi lectura.
• Oferiţi-i copilului şansa
de a vedea cât de mult vă
place să citiţi cărţi sau
reviste. Vorbiţi cu copilul
dumneavoastră despre
scopuri şi vise.
• Iniţiaţi discuţii cu copilul
dumneavoastră despre
ceea ce ar vrea să devină
când vor creşte mari
şi organizaţi excursii
tematice.

–7–

CMYK
CMYK P8

Sfaturi pentru taþi

C
opiii care cresc în apropierea bărbaţilor tind să fie mai
bine adaptaţi şi mai pregătiţi pentru a înfrunta problemele
vieţii. În acest sens dumneavoastră jucaţi un rol
important! Dragostea şi interesul dumneavoastră pentru copil au
o influenţă mare.

Arătaţi-i copilului Învăţaţi-l


că îl iubiţi cum să se comporte
• Cuprindeţi şi sărutaţi • Formulaţi reguli şi
copilul cât mai des; copilul asiguraţi-vă că copilul le
are nevoie de confort fizic şi înţelege; nu spuneţi „poate”
de apropiere de tatăl. când aveţi în vedere „nu”.

• Spuneţi-i cât de mult • Explicaţi regulile; copiii


înseamnă el pentru trebuie să înţeleagă de ce ei
dumneavoastră: „Tu îmi trebuie să respecte regulile.
eşti foarte scump”.

• Lăudaţi-l pentru eforturile • Fiţi consecvenţi în


depuse, mai ales atunci impunerea regulilor; copiii
când nu îşi atinge scopul; sunt derutaţi atunci când
învăţaţi-l cât este de observă că vă schimbaţi
important să facă tot ce punctul de vedere fără
depinde de el. motiv.

• Folosiţi regulile pentru


a-i ajuta copilului să se
autodisciplineze; stabiliţi
limite şi încurajaţi copilul să
aibă o părere bună despre
sine.

–8–

CMYK
P9 CMYK

Comunicaţi cu dragoste Deveniţi educatorul


copiilor dumneavoastră
• Priviţi în ochii copilului
când vorbiţi cu el. • Spuneţi-le copiilor că ei
pot veni la dumneavoastră
cu orice întrebări; în caz
• Cuceriţi încrederea copilului, contrar, ei vor obţine
ascultându-l atunci când răspunsuri inadecvate din
vine la dumneavoastră cu o alte surse. Nu uitaţi că
problemă. Copilul va aprecia serviţi drept model pentru
îndrumările, dar nu va copilul dumneavoastră.
asculta predicile. El vă studiază pentru a
învăţa cum se poartă un
om matur şi responsabil.

• Încurajaţi copilul să
gândească independent.
Îndrumaţi-l şi ajutaţi-l să
• Fiţi oneşti cu copilul
ia decizii.
dumneavoastră; admiteţi
greşelile dumneavoastră şi
învăţaţi-l pe copil cât este
de important să îţi asumi
responsabilitatea şi să
recunoşti greşelile.

• Faceţi treburile casnice


împreună cu copilul,
faceţi-l să se simtă mândru
pentru că vă ajută şi
învăţaţi-l că şi bărbaţii se
ocupă de treburi casnice.

–9–

CMYK
CMYK P10

Cum eðti tu?


Subiecte de gândire pentru taţi

1. Cum este copilul meu?

__________________________________________________

__________________________________________________

2. Ce cuvinte îl caracterizează pe copilul meu?

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

3. Care sunt obiectele la care ţine cel mai mult copilul meu?

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

4. Cine sunt prietenii cei mai buni ai copilului meu?

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

5. Ce îl stresează pe copilul meu? De ce se teme cel mai mult?

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

– 10 –

CMYK
P11 CMYK

6. Cum îşi exprimă copilul meu fericirea? Dar furia? Dar afecţiunea? Dar frustrarea?

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

7. Ce îmi place să fac împreună cu copilul meu?

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

8. Care este mâncarea preferată a copilului meu?

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

9. Ce bucate nu îi plac copilului meu?

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

10. Ce ar vrea să facă copilul meu când va creşte mare?

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

11. Dacă copilul dumneavoastră ar putea să petreacă o zi întreagă cu dumneavoastră şi să


facă orice îi place, cum ar fi această zi?

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

– 11 –

CMYK
CMYK P12

12. Care sunt ocupaţiile preferate ale copilului meu?

________________________________________________________

________________________________________________________

13. Ce îl indispune cel mai mult pe copilul meu?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

14. Care este cartea preferată a copilului meu?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

15. Care este animalul preferat al copilului meu? Dar culoarea preferată? Dar sportul
preferat? Dar filmul preferat? Dar jucăria preferată?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

16. Care este cel mai important lucru pe care va trebui să îl discutaţi cu copilul
dumneavoastră în următoarele şase luni?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

17. Ce îi place cel mai mult copilului dumneavoastră la tătăl său?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

– 12 –

CMYK
P13 CMYK

– 13 –

CMYK
CMYK Coperta 2

CZU 159.93-053.31
N 89

Această carte a fost elaborată de Asociaţia Internaţională Step by Step,


cu susţinerea Open Society Institute, New York, New York.

Este editată cu sprijinul UNICEF,


prin concursul Programului Educaţional Pas cu Pas.

Autor: Cassie Landers


Ilustrator: Joan Auclaire
Traducător: Nicoleta Culava
Lector: Elena Grosu
Machetare computerizată: Anatol Timotin

© 2006: UNICEF – pentru prezenta ediţie în limba română.


© 2006: Editura Epigraf – pregătire prepress.

Tiparul executat la Combinatul Poligrafic.

ISBN 9975-924-55-7

CMYK
CMYK Coperta 3

Surse bibliografice
1. Informaţia a fost adaptată în baza seriei Building Blocks for Father Involvement. Building Block
1: Appreciating How Fathers Give Children a Head Start (Blocuri pentru implicarea taţilor. Blocul 1:
Apreciem cum taţii pregătesc copiii de viaţă), elaborate în baza contractului nr. 233-02-0002 semnat
între Biroul Head Start, Secţiei copii, tineret şi familie a Ministerului sănătăţii şi serviciilor umane
al S.U.A. şi Centrul naţional de resurse pentru instruire şi asistenţă tehnică Head Start, Bd. Wilson,
1000, of. 1000, Arlington, VA 22209, S.U.A.
2. Evans, Judith. Men in the Lives of Children (Bărbaţii în viaţa copiilor). Grupul consultativ pentru
educaţia şi dezvoltarea copiilor mici. Manualul coordonatorului, 2001. e-mail: info@ecdgroup.com.

Această carte a fost elaborată de Asociaţia Internaţională Step by Step, cu susţinerea Open Society
Institute, New York, New York. Nici o parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă fără permisiune.

CMYK
CMYK Coperta 4

Programul Educaţional
Pas cu Pas

Editura Epigraf

CMYK
CMYK Coperta 1

Rolul taþilor
în dezvoltarea copiilor

CMYK

S-ar putea să vă placă și