Sunteți pe pagina 1din 11

Date generale ale speciei

Nr Informaţie/Atribut Descriere
1 Cod Specie– EUNIS 361
2 Denumirea ştiințifică Unio crassus
Regn: Animalia
Încrengătura: Mollusca
3 Încadrare sitematică Clasa: Bivalvia
Ordin : Unionoida
Familia : Unionoidae
4 Denumirea populară scoica mică de râu
Statutul de Periclitată
5 conservare în
România
Unio crassus are cochilia de formă ovala, este scurtă, dilatată si prezină
regiunea anterioară rotunjită și scurta iar cea posterioara este alungită și
obtuză. Aceasta are dinții cardinali foarte bine dezvoltați, groși și denticulați.
Pe valva stângă are dintele posterior care este dezvoltat și are vârful
6 Descrierea speciei
triunghiular. Valvele sunt solide, rezistente, culoarea de la exterior fiind
brun-negru, în interior sun de culoare albă sau roz pal. Dimensiunile pot
ajunge la : lungimi de 45-70 mm, înălţimi de 24-40 mm şi grosimi de 20-34
mm.
7 Perioade critice Martie - Iulie
Preferă loculire acvatice reofile ce conțin un substrat nisipos, sau cu nisip
8 Cerinţe de habitat
fin. Se mai întâlnește și bălți.
9 Arealul speciei
Această specie este răspândită în toată Europa. Cel mai des întâlnită este pe
Dunăre.
Distribuţia în Crişul Alb, Crişul Negru, Crişul Repede, Lacul Peţea, Mureş, Timiş,
10 Olt, Dunăre.
România
11 Populaţia naţională -
Calitatea datelor -
12 privind populaţia
naţională
13 Fotografii

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate


Pentru fiecare specie de interes conservativ se vor completa datele conform tabelului de mai
jos.
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1 Statut de conservare
Nr Informaţie/Atribut Descriere
Informaţii specifice -
2
speciei
Distribuţia speciei
3
[harta distribuţiei]
Distribuţia speciei
4
[interpretare]
Statutul de prezenţă - odihna
5 [temporal] - iernare
- reproducere
Statutul de prezenţă Larg răspândită
6
[spaţial]
Statutul de prezenţă nativă
7
[management]
8 Abundenţă comună
Perioada de iulie – octombrie
9 colectare a datelor
din teren
Alte informaţii -
10 privind sursele de
informaţii
2. Evaluarea impacturilor asupra speciilor
NEVERTEBRATE
Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor
Unio crassus
Cod Parametru Descriere
A.1 Presiune actuală Unio crassus
E.1 Specia
E.2 Localizarea
impacturilor
cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[geometrie]
E.3 Localizarea
impacturilor
cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[descriere]
E.4 Intensitatea 
localizată a
impacturilor
cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
E.5 Confidenţialitate  Informaţii publice
E.6 Detalii

3. Evaluarea stării de conservare a speciilor


NEVERTERBATE

TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr Parametru Descriere
A.1. Specia Unio crassus (PHILIPSSON, 1788) ) Cod
EUNIS : 361

A.2. Tipul populației speciei în aria naturală Populație permanentă


protejată
A.3. Mărimea populației speciei în aria 100.000-500.000
naturală protejată
A.4. Calitatea datelor referitoare la Bună
populația speciei din aria naturală
protejată
Nr Parametru Descriere
A.5. Raportul dintre mărimea populației 0-2%
speciei în aria naturală protejată și
mărimea populației naționale
A.6. Mărimea reevaluată a populației Nu s-a găsit
estimate în planul de management
anterior
A.7. Mărimea populației de referință pentru 500.000-1.000.000
starea favorabilă în aria naturală
protejată
A.8. Metodologia de apreciere a mărimii - 80-90 indivizi m2 – valoare maximă;
populației de referință pentru starea - 3-5 indivizi m2 – valoare minimă.
favorabilă
A.9. Raportul dintre mărimea populației de  ”>”
referință pentru starea favorabilă și
mărimea populației actuale
A.10. Tendința actuală a mărimii populației  Specia este în descreștere
speciei
A.11. Calitatea datelor privind tendința  Medie
actuală a mărimii populației speciei
A.12. Magnitudinea tendinței actuale a Nu s-au găsit informații.
mărimii populației speciei
A.13. Magnitudinea tendinței actuale a Nu s-au găsit informații
mărimii populației speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura populației speciei nu există date privind structura populației
A.15. Starea de conservare din punct de  ”FV” – favorabilă,
vedere al populației speciei
A.16. Tendința stării de conservare din punct Este stabilă
de vedere al populației speciei
A.17. Starea de conservare necunoscută din Nu este cazul
punct de vedere al populației

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr Parametri Descriere
A.1. Specia Unio crassus (PHILIPSSON, 1788) ) Cod
EUNIS : 361

A.2. Tipul populației speciei în aria Populația este permanentă


naturală protejată
B.3. Suprafața habitatului speciei în aria 18-45 ha
naturală protejată
B.4. Calitatea datelor pentru suprafața  bună
habitatului speciei
Nr Parametri Descriere
B.5. Suprafața reevaluată a habitatului Nu este cazul
speciei din planul de management
anterior
B.6. Suprafața adecvată a habitatului
speciei în aria naturală protejată
B.7. Metodologia de apreciere a suprafeței - Partea râului aflată în cadrul ariei
adecvate a habitatului speciei în aria - Lățimea medie a râului
naturală protejată - Adâncimea maxima a râului
B.8. Raportul dintre suprafața adecvată a  ”=” –aproximativ egal
habitatului speciei şi suprafața actuală
a habitatului speciei
B.9. Tendința actuală a suprafeței S-a stabilit 0
habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor privind tendința bună
actuală a suprafeței habitatului speciei
B.11. Calitatea habitatului speciei în aria  bună (adecvată)
naturală protejată
B.12. Tendința actuală a calității habitatului  S-a stabilit 0
speciei
B.13. Calitatea datelor privind tendința Bună
actuală a calității habitatului speciei
B.14. Tendința actuală globală a habitatului 0
speciei funcție de tendința suprafeței
şi de tendința calității habitatului
speciei
B.15. Starea de conservare din punct de  FV-favorabilă
vedere al habitatului speciei
B.16. Tendința stării de conservare din 0
punct de vedere al habitatului speciei
B.17. Starea de conservare necunoscută din Nu este cazul
punct de vedere al habitatului speciei
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor

Nr Parametru Descriere
A.1 Specia Unio crassus (PHILIPSSON, 1788) ) Cod
EUNIS : 361

A.2. Tipul populației speciei în aria Populație permanentă


naturală protejată
C.3. Tendința viitoare a mărimii  descrescătoare
populației
C.4. Raportul dintre mărimea populației ”>” – mai mare
de referință pentru starea favorabilă
şi mărimea populației viitoare a
speciei
C.5. Perspectivele speciei din punct de  FV=-perspective bune
vedere al populației
C.6. Tendința viitoare a suprafeței  crescătoare
habitatului speciei
C.7. Raportul dintre suprafața adecvată a  ”=” – aproximativ egal
habitatului speciei şi suprafața
habitatului speciei în viitor
C.8. Perspectivele speciei din punct de  FV=-favorabile
vedere al habitatului speciei
C.9. Perspectivele speciei în viitor  FV=-favorabile
C.10. Efectul cumulat al impacturilor  Scăzut
asupra speciei în viitor
C.11. Intensitatea presiunilor actuale  Mediu
asupra speciei
C.12. Intensitatea amenințărilor viitoare  Scăzut
asupra speciei
C.13. Viabilitatea pe termen lung a speciei  viabilitatea pe termen lung a speciei este
asigurată
C.14. Starea de conservare din punct de  FV=-favorabilă
vedere al perspectivelor speciei în
viitor
C.15. Tendința stării de conservare din Proces de îmbunătațire
punct de vedere al perspectivelor
speciei în viitor
C.16. Starea de conservare necunoscută din Nu este cazul
punct de vedere al perspectivelor
speciei în viitor
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în
cadrul ariei naturale protejate
Nr Parametru Descriere
A.1. Specia Unio crassus (PHILIPSSON, 1788) ) Cod
EUNIS : 361

A.2. Tipul populației speciei în aria naturală Populație permanentă (sedentară/rezidentă)


protejată
D.3. Starea globală de conservare a speciei - Favorabilă
D.4. Tendința stării globale de conservare a Proces de îmbunătațire
speciei
D.5. Starea globală de conservare Nu este cazul
necunoscută
D.6. Informații suplimentare -

TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de


vedere al populației

Nr Parametru Descriere
A.1. Specia Unio crassus (PHILIPSSON, 1788) ) Cod
EUNIS : 361

A.2. Tipul populației speciei în aria naturală


protejată
A.3. Mărimea populației speciei în aria
naturală protejată
A.4. Calitatea datelor referitoare la
populația speciei din aria naturală
protejată
A.5. Raportul dintre mărimea populației
speciei în aria naturală protejată și
mărimea populației naționale
A.6. Mărimea reevaluată a populației
estimate în planul de management
anterior
Nr Parametru Descriere
A.7. Mărimea populației de referință pentru
starea favorabilă în aria naturală
protejată
A.8. Metodologia de apreciere a mărimii
populației de referință pentru starea
favorabilă
A.9. Raportul dintre mărimea populației de
referință pentru starea favorabilă și
mărimea populației actuale
A.10. Tendința actuală a mărimii populației
speciei
A.11. Calitatea datelor privind tendința
actuală a mărimii populației speciei
A.12. Magnitudinea tendinței actuale a
mărimii populației speciei
A.13. Magnitudinea tendinței actuale a
mărimii populației speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura populației speciei
A.15. Starea de conservare din punct de
vedere al populației speciei
A.16. Tendința stării de conservare din punct
de vedere al populației speciei
A.17. Starea de conservare necunoscută din
punct de vedere al populației

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de


vedere al habitatului speciei
Nr Parametri Descriere
A.1. Specia Unio crassus (PHILIPSSON, 1788) ) Cod
EUNIS : 361

A.2. Tipul populației speciei în aria


naturală protejată
B.3. Suprafața habitatului speciei în aria
naturală protejată
B.4. Calitatea datelor pentru suprafața
habitatului speciei
Nr Parametri Descriere
B.5. Suprafața reevaluată a habitatului
speciei din planul de management
anterior
B.6. Suprafața adecvată a habitatului
speciei în aria naturală protejată
B.7. Metodologia de apreciere a suprafeței
adecvate a habitatului speciei în aria
naturală protejată
B.8. Raportul dintre suprafața adecvată a
habitatului speciei şi suprafața actuală
a habitatului speciei
B.9. Tendința actuală a suprafeței
habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor privind tendința
actuală a suprafeței habitatului speciei
B.11. Calitatea habitatului speciei în aria
naturală protejată
B.12. Tendința actuală a calității habitatului
speciei
B.13. Calitatea datelor privind tendința
actuală a calității habitatului speciei
B.14. Tendința actuală globală a habitatului
speciei funcție de tendința suprafeței
şi de tendința calității habitatului
speciei
B.15. Starea de conservare din punct de
vedere al habitatului speciei
B.16. Tendința stării de conservare din
punct de vedere al habitatului speciei
B.17. Starea de conservare necunoscută din
punct de vedere al habitatului speciei

Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de


vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr Parametru Descriere
A.1 Specia Unio crassus (PHILIPSSON, 1788) ) Cod
EUNIS : 361

A.2. Tipul populației speciei în aria


naturală protejată
C.3. Tendința viitoare a mărimii
populației
Nr Parametru Descriere
C.4. Raportul dintre mărimea populației
de referință pentru starea favorabilă
şi mărimea populației viitoare a
speciei
C.5. Perspectivele speciei din punct de
vedere al populației
C.6. Tendința viitoare a suprafeței
habitatului speciei
C.7. Raportul dintre suprafața adecvată a
habitatului speciei şi suprafața
habitatului speciei în viitor
C.8. Perspectivele speciei din punct de
vedere al habitatului speciei
C.9. Perspectivele speciei în viitor
C.10. Efectul cumulat al impacturilor
asupra speciei în viitor
C.11. Intensitatea presiunilor actuale
asupra speciei
C.12. Intensitatea amenințărilor viitoare
asupra speciei
C.13. Viabilitatea pe termen lung a speciei
C.14. Starea de conservare din punct de
vedere al perspectivelor speciei în
viitor
C.15. Tendința stării de conservare din
punct de vedere al perspectivelor
speciei în viitor
C.16. Starea de conservare necunoscută din
punct de vedere al perspectivelor
speciei în viitor

Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în


cadrul ariei naturale protejate
Nr Parametru Descriere
A.1. Specia Unio crassus (PHILIPSSON, 1788) ) Cod
EUNIS : 361

A.2. Tipul populației speciei în aria naturală


protejată
D.3. Starea globală de conservare a speciei
D.4. Tendința stării globale de conservare a
speciei
D.5. Starea globală de conservare
necunoscută
D.6. Informații suplimentare -
5. MĂSURI DE MANAGEMENT

HABITAT
SPECIA MĂSURI DE MANAGEMENT
CARACTERISTIC
Nevertebrate

Habitate
• Unio crassus
acvatice/umede
Habitate forestiere 
Habitatele de pajiște 

Amfibieni
Habitate umede  .
Reptile
Habitate de • 
stâncărie