Sunteți pe pagina 1din 7

FIŞA DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ

Numele si prenumele copilului: Craiu Ioana Maria


Grupa: mare “Buburuzele”

Date generale despre copil si familia sa

1. Date biografice despre copil:


 Data si locul nasterii : Sibiu, 08 septembrie 2006

2. Date medicale:
 Dezvoltare fizică: handicap motric
 Starea sănătăţii: bună, din punct de vedere psihic excelentă

3. Date despre familia copilului:


Structura familiei: tata, mama, bunici

4. Profesiunea parintilor:
Tata.: preot;
Mama: profesoară;

5. Condiţii de locuit:
- foarte bune

6. Climatul educativ în familie:


- relatii interfamiliale:
Relaţiile dintre părinţi, dintre părinţi, copii şi bunici sunt bune, organizate, bazate pe
dragoste şi înţelegere, sunt favorabile creşterii şi dezvoltării echilibrate a copilului. Există
o atmosferă destinsă şi o preocupare deosebită a părinţilor pentru dezvoltarea copilului din
toate punctele de vedere.
- cine se ocupa în mod special de copil:
Mama tata fraţi bunici alte persoane
- comportamentul educaţional al părinţilor faţa de copil:
corect incorect
- alte aspecte semnificative:

Condiţiile materiale şi igienico-sanitare sunt bune.


7. Comportamentul copilului in familie:
Foarte bun bun satisfăcător nesatisfăcător

Activitatea copilului in grădiniţă


1. Jocuri preferate de copil:
- jocuri de creaţie cu subiecte si roluri;
- jocuri de constructie;
- jocuri logico-matematice;
- jocuri de mişcare si caracter sportiv.

2.Conduita copilului in grădiniţă:


 Şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizată, le aplică în relaţiile cu adulţii şi
copiii;
 Şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizată, dar le aplică numai faţă de
adulţi;
 Conduita nu este constantă;
 Nu şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizată;

3.Concordanţa între comportarea copilului în familie şi în grădiniţă:


- există concordanţă;
- nu există concordanţă;

4. Modul de îndeplinire a sarcinilor:


 Îndeplineşte sarcinile întotdeauna;
 Îndeplineşte uneori sarcinile;
 Îndeplineşte sarcinile dacă se insistă;
 Refuză îndeplinirea sarcinilor;

5. Adaptarea la mediul din grădiniţă:


- s-a adaptat uşor;
- greu adaptabil;
- inadaptabil.

6. Rolul pe care îl îndeplineşte în grupul de joc:


- preferă rolul de conducător;
- preferă să fie condus;
- trece cu uşurintă de la un rol la altul.

COORDONATE ALE DEZVOLTĂRII PSIHICE

Motricitatea:
- datorită mobilizări într-un scaun cu rotile, nu poate participa la toate activităţile fizice,
datorită deplasări greoaie, însă mânuţele o ajută, formând priceperi şi deprinderi complexe
care îi permit să se descurce în situaţii diferite;
- mişcările se transferă cu uşurinţă de la o mână la alta fără a fi nevoie de o învăţare
specială;
- acest handicap nu o împiedică să execute cu plăcere exerciţiile de educaţie fizică cu
ajutorul membrelor superioare şi participă cu entuziasm la întrecerile organizate în
grădiniţă.

Voinţa:
- s-a dezvoltat funcţia reglatoare a cuvântului şi foloseşte în diferite situaţii indicaţiile
verbale;
- îşi propune scopuri şi se străduieşte să le atingă;
- se autoreglează bine în activităţi de învăţare şi creaţie desfăşurate individual sau în grup.
- se manifestă reglajul voluntar în raport cu norme sau comportamente morale, rolul de
frână al voinţei (nu este bine să....., nu este frumos .....).
Percepţia:
- distinge calităţile de formă, mărime, culoare ale diverselor obiecte prezentate;
- foloseşte corect cuvintele care semnifică raporturi spaţiale (sus, jos, aproape, departe,
aici,dreapta, stânga) şi se orienteză bine în spaţiu;
-se orientează bine în timp, folosind corect noţiunile: azi, ieri, mâine, ziua, dimineaţă,
prânz, seară.
Reprezentările:
- respectă proporţiile, astfel încât redă corect mărimile obiectelor şi mai ales relaţiile
dintre ele;
- elementele constitutive ale desenului prezintă independenţă unele în raport cu altele ,nu
se suprapun.

Atenţia:
- urmăreşte atentă propria activitate cât şi unele aspecte din ambianţă (a crescut volumul
atenţiei);
- se manifestă atenţia voluntară (continuă rezolvarea unei sarcini până la atingerea
scopului, întârziind trecerea la alte solicitări);
- perioada de concentrare şi stabilitate a atenţiei a crescut la 25-30 de minute în funcţie şi
de caracteristicile activităţii, noutatea şi caracterul ei stimulativ, materialul didactic folosit.

Limbajul şi comunicarea:
- are un vocabular bogat, cu o adaptabilitate deosebită la împrejurări;
- manifestă o adevărată plăcere de a-şi însuşi cuvinte noi ;
- foloseşte „clişee verbale” preluate din vorbirea adulţilor;
- se exprimă corect din punct de vedere gramatical (o mare importanţă având şi modelele
verbale ale familiei şi anturajului apropiat al copilului);
- are capacitate de verbalizare crescută (povesteşte tot ce face,vede sau aude);
- implică vorbirea în tot ce face ; vorbeşte în timp ce desenează, se joacă sau chiar
povesteşte (flexibilitate verbală);
- foarte comunicativă.

Gândirea :
- are caracter operatoriu: răspunsurile la solicitări sunt coerente, stabile, corespunzătoare
cerinţelor şi independente de implicarea eu-lui în situaţii;
- nivelul operaţiilor gândirii se află la nivel concret, legat de acţiuni obiectuale;
- raţionamentul folosit este cel inductiv, progresiv, de la cauză spre efect, de la condiţii
spre consecinţe;;
- gândeşte corect conservarea cantităţii;
- gândirea a început să fie raţională;
- se manifestă reversibilitatea gândirii sub forma inversiunii şi compensării;
- are putere de deducţie imediată: poate efectua anumite raţionamente de tipul „dacă......,
atunci”, cu condiţia să se sprijine pe obiecte concrete sau exemple.

Memoria:
- întipărirea involuntară şi voluntară este rapidă;
- are o capacitate bună de stocare a infomaţiilor;
- memoria de lungă durată este bună;
- memoria este legată de concret, copilul memorează tot ce observă ,ce vede ce aude, ce
discută cu adulţii, poveşti, cântece, poezii;
- perioada păstrării este foarte mare, copilul reuşind să redea evenimente petrecute cu mult
timp înainte;
- reproduce uşor momente, poezii, întâmplări;
- memorează textual replicile personajelor din poveşti;
- reţine cu uşurinţă, dacă activitatea se desfăşoară sub formă de joc sau concurs.

Imaginatia:
- are imaginaţie bogată, legată şi stimulată de trăirile sale afective: bucuria, plăcerea
(cadori primite de la Moş Crăciun, jucăriile sale) dar şi frica, spaima ( frica de întuneric,
de necunoscuţi);
- imaginaţia este strâns legată de percepţie şi experienţa concretă: desene animate,
activităţi cotidiene;
- îşi imaginează şi creează multe lucruri deoarece nu cunoaşte suficient relaţiile dintre
obiecte şi fenomene;
- pentru a evita o pedeapsă, minte şi creează un scenariu pentru a fi crezută.

Afectivitatea:
- îşi iubeşte foarte mult părinţii şi bunicii;
- este foarte ataşată de educatoare;
- trăirile afective îi sunt influenţate de memoria afectivă;
- trăieşte crize de prestigiu când este mustrată în public;
- bucuriile, reuşitele,realizările sunt „trăite” intens;
- manifestă preferinţe faţă de anumiţi copii în a se juca sau împrieteni cu ei.
CONDUITA COPILULUI ÎN CLASĂ
Conduita la lecţie:
- atentă, participă activ,este interesată, doreşte să se afirme.

Purtarea în general:
- corectă, cuviincioasă, fără abateri comportamentale.

CONDUITA ÎN GRUP, INTEGRAREA SOCIALĂ A COPILULUI


Participarea la viaţa de grup:
- activă, sociabilă, comunicativă, stabileşte uşor relaţii, bună organizatoare a grupului.

Imaginea sau opinia colegilor despre copil:


- bună colegă, iubită de tot colectivul, săritoare la nevoie, te împrieteneşti uşor cu ea.

TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE
Temperamentul:
- exteriorizat, energic, vioi, echilibrat, uşor adaptabil,vorbăreţ.

Rezistentă la dificultăţi:
- rezistentă la solicitări.

Trăsături de caracter:
- sociabilitate, capacitate de comunicare, spirit de prietenie, sinceritate, respect faţă de adulţi,
politeţe, spirit de ordine, hărnicie, respect pentru muncă, sârguinţă, corectitudine, spirit de
iniţiativă, disciplină, perseverenţă, modestie, stăpânire de sine, încredere în propriile puteri,
curaj.

Concluzii:
1. Aprecieri generale în legătură cu nivelul dezvoltării copilului şi cu pregătirea pentru
şcoală:
- preşcolara Craiu Ioana Maria este dezvoltată normal psihic, handicapul motric fiind
insesizabil datorită puterii sale de muncă şi perseverenţei, şi este aptă pentru şcolarizare;
2. Sugestii pentru activitatea viitoare cu copilul:
- cunoaşterea capacităţilor copilului, a performanţelor realizate, evidenţierea
progreselor realizate de la o etapă la alta;
- realizarea unui program de pregătire adecvat posibilităţilor copilului, fără solicitări sau
eforturi în salt, cu sarcini precise, bine definite;
- crearea unui climat de de linişte, calm, încredere în forţele copilului, pentru obţinera
unui randament şcolar pe măsura capacităţilor sale;
- organizarea eficientă a timpului de studiu;
- folosirea strategiilor diferenţiate după investigarea prealabilă a nivelului de dezvoltare
intelectuală, a socializării şi a volumului de cunoştinţe, pentru a se adapta solicitările
educative la nivelul şi ritmul dezvoltării, spre a se stimula dezvoltarea maximală a
disponibilităţilor latente.

Grădiniţa Nr. 19 Sibiu – Grădiniţa cu P.N. Nr. 2


Educatoarea grupei: Ciochină Andrada Victoria – prof. în învăţământ preşcolar

S-ar putea să vă placă și