Sunteți pe pagina 1din 2

ERINO Kindergarten

Grupa: ………………………..

FIŞA DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ A COPILULUI PREŞCOLAR

Data:
Numele şi prenumele
copilului:
Data naşterii:
Copilul frecventează
grădiniţa?
Cadru didactic:
Psiholog: Andreea Irina Filipoiu

COMPORTAMENTE ASPECTE VIZATE


Comportamentul social afectiv, dezvoltare socio- Manifestări de independenţă, deprinderi de autoservire
emoțională – vizează debutul vieţii sociale a copilului, Interacționează pozitiv cu adulții
capacitatea lui de a stabili şi menţine interacţiuni cu adulţi şi Interacționează pozitiv cu alți copii
copii. Interacţiunile sociale mediază modul în care copiii se Vorbește despre jocurile/activitățile preferate
privesc pe ei înşişi şi lumea din jur. Dezvoltarea emoţională Jocuri de diferite tipuri, individuale sau colective
vizează îndeosebi capacitatea copiilor de a-şi percepe şi Recunoaște principalele emoții (bucurie, furie, tristețe, frică)
exprima emoţiile, de a înţelege şi răspunde emoţiilor celorlalţi, Identifică comportamentele potrivite și nepotrivite
precum şi dezvoltarea conceptului de sine, crucial pentru acest Activitate de joc
domeniu. În strânsă corelaţie cu conceptul de sine se dezvoltă Se subordonează regulilor jocului
imaginea despre sine a copilului, care influenţează decisiv Îşi aşteaptă rândul
procesul de învăţare. Împarte jucării, obiecte etc.
Îşi manifestă furia în maniere tolerabile, acceptabile din punct
de vedere social
Are unul sau mai mulţi prieteni
Ajută la strângerea jucăriilor
Participă la jocurile de grup
Lucrează în grupuri mici cu unul sau doi copii
Cunoaşte numele şi prenumele copiilor
Se uită la persoana care sau căreia îi vorbeşte
Are grijă de materiale
Se desparte de părinţi fără să plângă
Manifestări de independenţă, deprinderi de autoservire

Comportamentul motor, dezvoltarea fizică, a sănătății și a Coordonare generală corp - segmente, mișcări de orientare în
igienei personale – cuprinde o gamă largă de deprinderi şi schema corporală proprie
abilităţi (de la mişcări largi, cum sunt săritul, alergarea, până la Poziție de echilibru, mersul echilibrat
mişcări fine de tipul realizării desenelor sau modelarea), dar şi Sărituri peste un obstacol sau de pe un picior pe altul
coordonarea, dezvoltarea senzorială, alături de cunoştinţe şi Coordonare oculomotorie (plierea hîrtiei, mișcări de
abilităţi referitoare la îngrijire şi igienă personală, nutriţie, alte coordonare ochi-mână)
practici de menţinere a securităţii personale. Desenarea după model a unor figuri geometrice
Deprinderi igienice, de autoîngrijire, autonomie în îmbrăcare,
dezbrăcare, îndelplinirea unor sarcini ”casnice”, simțul ordinii
Manifestări de independenţă, deprinderi de autoservire
Comportamentul verbal, dezvoltarea limbajului și a Achiziția de categorii gramaticale, utilizarea unor categorii
comunicării – vizează dezvoltarea limbajului (sub aspectele gramaticale
vocabularului, gramaticii, sintaxei, dar şi a înţelegerii Vorbire, exprimare corectă (folosirea pluralului)
semnificaţiei), a comunicării (cuprinzând abilităţi de ascultare, Limbaj vorbit și limbaj scris
comunicare orală şi scrisă, nonverbală şi verbală) şi Reproducerea de poezii, relatarea de povestiri pe imagini
preachiziţiile pentru scris-citit şi însoţeşte dezvoltarea în Recunoașterea de litere
fiecare dintre celelalte domenii
Comportamentul cognitiv, dezvoltare cognitivă – a fost Identificarea unor poziţii spaţiale, perceperea însuşirilor
definită în termenii abilităţii copilului de a înţelege relaţiile obiectelor (lungime, mărime, greutate, culoare)
dintre obiecte, fenomene, evenimente şi persoane, dincolo de Recunoaşterea unor omisiuni pe desen
caracteristicile lor fizice. Domeniul include ablităţile de gîndire Percepţia temporală, noţiuni de orientare temporală
logică şi rezolvare de probleme, cunoştinţe elementare (diferențierea momentelor zilei, anotimpurilor anului,
matematice ale copilului şi cele referitoare la lume şi mediul cunoașterea zilelor săptămânii)

1
înconjurător. Activitatea de memorie și gândire - perceperea, înțelegerea
unor relații necesare (interobiectuale), spirit de observație,
gruparea de imagini în raport cu noțiuni generale desemnate,
recunoașterea utilității unor obiecte, definirea unor noțiuni,
operații de gândire, asimilarea simbolului numeric.
Memorie verbală – recunoașterea, denumire pe imagini
Receptivitatea generală la stimuli
Armonia personalităţii , dezvoltarea capacităților și Vioi, energic, foarte activ, calm, liniștit, apatic, dezinteresat
atitudinilor în învățare – se referă la modul în care copilul se Plânge adesea, e bine dispus
implică într-o activitate de învăţare, modul în care abordează Timid, spontan
sarcinile şi contextele de învăţare, precum şi la atitudinea sa în Teama faţă de ceilalţi
interacţiunea cu mediul şi persoanele din jur, în afara Pasiv, mai mult retras, izolat, nu se interesează de problemele
deprinderilor şi abilităţilor menţionate în cadrul celorlalte colectivului
domenii de dezvoltare. Activ, cu inițiativă
Face strictul necesar, dar fără vreo iniţiativă
Se integrează în colectiv, bun organizator şi animator al
colectivului
Prezența comportamentului agresiv (descriere context,
frecvență: foarte rar, rar, uneori, deseori ........manifestă
comportamente agresive de tipul – ridică tonul, țipă, insulă
copiii și adulții, lovește, împinge, zgârie, scuipă, trage de păr,
murdărește alte persoane, ciupește, mușcă, pune piedici, trage
scaunul de sub colegi, îi lovește aparent întâmplător, refuză să
ofere ajutor bucurându-se de problema altuia, fură, distruge
ceva pe ascuns, ironizează, distruge, măzgălește părți din
clădire sau lucruri, trântește uțile, aruncă lucruri, rupe, nu
respectă regulile, își spune părerea sau nemulțumirile pe un ton
nepotrivit, folosește cuvinte jignitoare, nu realizează sarcinile,
nu respectă solicitările etc.)
Temperament:
-Coleric - impulsiv, nestăpânit, uneori agresiv
-Sanguin – energic, vioi, adaptabil, uneori superficial
-Flegmatic – liniştit echilibrat, reţinut chiar lent
-Melancolic – rezistenţă redusă le efort, extrem de sensibil
-Tip combinat –

Extravertit – deschis , comunicativ, sociabil


Introvertit – închis, rezervat, stabileşte greu relaţii cu ceilalţi
Tip combinat –

Echilibru emotiv:
-hiperemotiv, emoţiile îi dezorganizează
performanţele
-emotiv dar fără reacţii dezadaptative
-controlat, stăpânit (cu preţul unui efort)
-calm, echilibrat, uneori nepăsător

Siguranţă în acţiune, naturaleţe/ Nesiguranţă


Coordonare între proiectul mintal si acţiunea
practică
Timiditate
Încredere/Neîncredere
Optimism/Pesimism
Dezinvoltură, integrare optimă/Retragere în sine

S-ar putea să vă placă și