Sunteți pe pagina 1din 5

Tema 3.

Etica profesională şi controlul calităţii auditului financiar

3.1. Obiectivele şi principiile fundamentale privind conduita profesională


Auditorul este supus anumitor dispoziții etice. Cerințele etice se conțin în părțile A și B din Codul etic al profesioniștilor
contabili (Codul IFAC). Partea A al codului IFAC stabilește principiile fundamentale ale eticii profesionale relevante pentru
auditor atunci când efectuează un audit al situațiilor financiare și oferă cadrul general conceptual pentru aplicarea acelor
principii. Partea B a Codului IFAC ilustrează modul în care cadrul general conceptual trebuie aplicat în situații specifice.

Sincer Taină
Onest Secret

Integritate Confidenţialitate Competenţă Obiectiv Comportament

Schema 3.1.1. Principiile eticii profesionale

Principiile fundamentale pe care auditorul trebuie să le respecte conform Codului IFAC sunt:
(a) Integritate - trebuie să fie sincer şi onest în toate relaţiile profesionale şi de afaceri.
(b) Obiectivitate - trebuie să fie imparţial, să nu se afle în conflict de interese sau sub influenţe nedorite ale altor părţi, care să
prevaleze asupra raţionamentului profesional sau de afaceri.
(c) Competenţa profesională şi atenţia cuvenită – trebuie să-şi menţină cunoştinţele şi aptitudinile profesionale la nivelul necesar
pentru a se asigura că un client sau un angajator primeşte servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evoluţii din
practică, legislaţie şi tehnică şi acţionează în mod responsabil şi în conformitate cu standardele tehnice şi profesionale aplicabile.
(d) Confidenţialitate - trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite ca urmare a relaţiilor profesionale şi de
afaceri şi nu trebuie să divulge astfel de informaţii către terțe părți fără o autorizare specifică adecvată, cu excepţia cazului în
care există un drept sau o obligaţie legală sau profesională de a dezvălui aceste informaţii, şi nici să folosească aceste informaţii
pentru avantajul său personal sau al altor părţi terţe.
(e) Comportament profesional - trebuie să respecte legile şi reglementările şi să evite orice acţiune care discreditează profesia.
Tabelul 3.1.1
Aplicarea principiilor eticii profesionale
Principiul Cadrul de aplicare
Obiectivitate Un profesionist contabil nu trebuie să deruleze un angajament dacă o circumstanță sau o relație poate genera
subiectivism sau poate influența într-un mod injust raționamentul său profesional referitor la acel serviciu.
Confidentetialitat Abținerea de la (a) Dezvăluirea de informaţii în afara firmei sau organizaţiei angajatoare ca urmare a unei
e relaţii profesionale sau de afaceri, în lipsa unei autorităţi adecvate şi specifice sau cu excepţia cazului în care
există o obligaţie sau o sarcină legală sau profesională de a face publice acele informaţii; şi
(b) Folosirea, în avantajul lor personal sau în avantajul unor terţe părţi, a informaţiilor confidenţiale
dobândite în urma relaţiilor profesionale sau de afaceri.
Integritate Un profesionist contabil nu trebuie să fie asociat, în mod conştient, cu rapoarte, declaraţii, comunicate sau
alte informaţii atunci când acesta apreciază că informaţiile:
(a) Conţin o declaraţie în mod semnificativ falsă sau care induce în eroare;
(b) Conţin declaraţii sau informaţii întocmite neglijent; sau
(c) Omit sau ascund informaţii necesare a fi incluse în cazul în care o astfel de omisiune sau ascundere
ar induce în eroare.
Comportament Obligaţia de a se conforma legilor şi reglementărilor relevante şi de a evita orice acţiuni, de care
profesional profesionistul contabil are, sau ar trebui să aibă, cunoştință, care pot discredita profesia. Profesioniştii
contabili trebuie să fie cinstiţi şi loiali şi nu trebuie:
(a) Să facă revendicări exagerate referitoare la serviciile pe care le pot oferi, la calificările pe care le
posedă şi la experienţa pe care au acumulat-o; sau
(b) Să ofere referinţe compromiţătoare sau comparaţii lipsite de fundament privind munca desfăşurată
de alţii.
Competenţa Menţinerea competenţei profesionale presupune o permanentă monitorizare şi înţelegere a evoluţiilor
profesională şi relevante pe plan profesional, tehnic şi din mediul de afaceri. Pregătirea profesională continuă permite
atenţia cuvenită profesionistului contabil să-şi dezvolte şi să-şi menţină capacităţile în vederea desfăşurării unei activități
competente în mediul profesional

Întrebări pentru activitatea individuală:


3.1.1. Numiţi actele normative în care sunt stipulate principiile eticii profesionale pentru activitatea de audit.
Codul etic al profesionistilor contabili (codul IFAC)

At fr / T3 / p.1 din 5 / gr._______ numele___________________ prenumele___________________


3.1.2. Formulaţi trei consecinţe posibile pentru auditor şi firma de audit în cazul în care nu se respectă principiile eticii
profesionale.
1) Scurgerea unei informatii confidentiale de catre concurenti
2) Realizarea misiunii de audit incorecta, ca urmare nu se identifica problemele reale ale firmei
3) o alta urmare ar putea fi falimentarea firmei datorita intocmirea unui raport incorrect.
-
3.1.3. Precizaţi instituţiile şi organizaţiile din Republica Moldova care supraveghează respectarea eticii profesionale.
INSTITUȚIA PUBLICĂ „CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE PUBLICĂ A AUDITULUI”
Consiliul, instituție publică autonomă, cu statut de persoană juridică, responsabilă pentru supravegherea publică a auditului

3.2. Regulile conduitei profesionale a auditorilor


Pentru asigurarea conformităţii cu principiile fundamentale privind conduita profesională, cadrul legal și onduit t al
activității de audit stabilește următoarele reguli: - exercitarea auditului în mod independent;
- respectarea secretului donduitte; - onorarii adecvate;
- instruire profesională continuă;
- evitarea conflictelor de interese;
- marketingul obiectiv al serviciilor profesionale;
- evitarea cadourilor și ospitalității onduit te;
- neasumarea în custodie a lichidităţilor sau a altor active.
Tabelul 3.2.1
Corelarea regulilor şi a principiilor de onduit profesională a auditorilor
Principiile Regulile de condută profesională

Independ Instruire Secret Onorarii Conflicte de Marketingul Cadouri şi Custodia


enţă continuă comercial adecvate interese serviciilor ospitalitate activelor
1.Integritate
(sincer, onest)
- - - - ˅ ˅ - -
2.Obiectivita-
te ˅ - - ˅ ˅ - ˅ ˅
3.Competenţă
profesională - ˅ - - - - - -
4.Confidenţi- - - V - V V - -
alitate

5.Comportamen V V - V V - - -
t
profesional

Interpretarea regulilor de respectare a principiilor eticii profesionale:


1. Integritatea auditorului se asigură prin evitarea conflictelor de interese, corectitudine în promovarea serviciilor de audit.
2. Pentru a fi obiectiv auditorul trebuie să fie independent, să solicite onorarii adecvate, să fie lipsit de interese, să nu accepte
cadouri şi să nu primească active în custodie.

Independenţa auditorului nu se respectă în cazul:


a) implicării lui directe sau indirecte în entitatea auditată în calitate de fondator, proprietar, persoană cu funcţie de răspundere şi/sau
participării lui în afacerile economico-financiare ale acesteia;
b) exercitării funcţiilor manageriale sau a altor funcţii în cadrul entităţii auditate pe parcursul perioadei auditate sau în ultimii 3 ani
de pînă la efectuarea auditului;
c) existenţei relaţiilor de rudenie de pînă la gradul III inclusiv sau de afinitate cu proprietarii şi membrii organului de conducere al
entităţii auditate;
d) acceptării de bunuri şi servicii în calitate de cadouri, precum şi a unei cordialităţi şi ospitalităţi exagerate din partea entităţii
auditate;
e) remunerării, condiţionate de faptele descoperite sau de rezultatele serviciilor prestate;
g) efectuării auditului de către unul şi acelaşi auditor mai mult de 7 ani consecutivi la aceeaşi entitate. Auditorul care a efectuat
auditul la o entitate în decursul a 7 ani consecutivi poate efectua la aceeaşi entitate auditul doar la expirarea a 2 ani de la ultimul
audit.
Onorariile pentru serviciile de audit vor fi independente de evenimentele bazate pe condiţionări sau de eventualităţi
neprevăzute ori bazate pe faptul că auditorul, societatea de audit, auditorul întreprinzător individual prestează şi alte servicii

At fr / T3 / p.2 din 5 / gr._______ numele___________________ prenumele___________________


entităţii auditate. Atunci când se încep negocierile privind serviciile profesionale, un profesionist contabil în practica publică
poate menţiona orice onorariu pe care îl consideră adecvat. Faptul că un profesionist contabil în practica publică poate percepe
un onorariu mai mic decât un altul nu este, în sine, lipsit de etică. Cu toate acestea, pot exista ameninţări la adresa conformităţii
cu principiile fundamentale dacă respectivul onorariu perceput este atât de mic încât ar putea fi dificil să se realizeze misiunea în
conformitate cu standardele tehnice şi profesionale aplicabile.
Auditorul respectă confidenţialitatea informaţiei referitoare la businessul entităţii auditate, obţinute în timpul exercitării
serviciilor profesionale. Obligaţia de a respecta confidenţialitatea rămîne în vigoare şi după încheierea relaţiilor dintre auditor şi
entitatea auditată. Auditorul, firma de audit asigură respectarea confidenţialităţii din partea personalului care desfăşoară
activitate sub controlul său, precum şi din partea persoanelor care oferă consultanţă şi asistenţă.
Exemple de conflicte de interese reprezintă situațiile care pot genera amenințări, precum: cazuri în care firma de audit se
află în situație de dependenţă neadecvată faţă de onorariile totale primite de la un client; un membru al echipei de audit are o
relaţie strânsă de afaceri cu un client; preocuparea unei firme de audit cu privire la posibilitatea pierderii unui client.
Atunci când un auditor sau firmă de audit solicită noi misiuni prin publicitate, pot exista ameninţări la adresa conformităţii
cu principiile fundamentale. De exemplu, dacă serviciile, performanţele sau produsele sunt promovate prin comparaţii
nefundamentate referitoare la activitatea altora. Este posibil ca unui profesionist contabil în practica publică sau unui afin sau
unei rude a acestuia să i se ofere cadouri sau ospitalitate din partea unui client. O astfel de ofertă poate genera ameninţări la
adresa conformităţii cu principiile fundamentale. De exemplu, ameninţări de interes propriu sau de familiaritate asupra
obiectivităţii pot fi create dacă este acceptat un cadou din partea unui client; ameninţări de intimidare la adresa obiectivităţii pot
apărea prin divulgarea publică a unor astfel de oferte.
Un profesionist contabil în practica publică nu trebuie să îşi asume custodia lichidităţilor sau a altor active ale unui client.
Deţinerea activelor unui client creează ameninţări în ceea ce priveşte conformitatea cu principiile fundamentale; spre exemplu,
există o ameninţare de interes propriu privind comportamentul profesional şi poate fi o ameninţare de interes propriu privind
obiectivitatea, rezultată din deţinerea activelor clientului.

Întrebări pentru activitatea individuală:


3.2.1. Pentru care categorie de misiuni nu se poate respecta toate regulile de conduită profesională ?
Regulilor de conduită profisională se supun toate categoriile de audit.
3.2.2. Numiţi două situaţii în care auditorul poate oferi terţilor informaţii privind lucrările exercitate fără a cere acordul entităţii
auditate.
− pentru elaborarea de documente sau furnizarea de probe, în derularea unei proceduri juridice;

− pentru dezvoltarea încălcării legii către autorităţile publice corespunzătoare.

3.2.3. Cum se rezolvă conflictele de etică, de exemplu în cazul în care contabilul-şef se ceartă cu auditorul ?

Auditorul in nici intr-un caz nu trebuie să se supună agresivității contsbilului șef, dîîndui de ințeles că în acest mod nu se poate
conveni la un numitor comun.
_

3.3. Controlul calităţii pentru firmele de audit


Standardul internațional privind controlul calității (ISQC) 1 „Controlul calității pentru firmele care efectuează audituri și
revizuiri ale informațiilor financiare, precum și alte misiuni de asigurare și servicii conexe” prevede următoarele elemente ale
sistemului de control al calității:
- Responsabilitățile liderilor privind calitatea la nivelul firmei;
- Cerințele relevante de etică;
- Acceptarea și continuarea relațiilor cu clienții și a misiunilor specifice; - Resursele umane;
- Realizarea misiunii.
Tabelul 3.3.1
Sistemul de control al calității unei firme de audit
Nr. Elementele sistemului Caracteristica elementului

1 Resurse umane Deține suficient personal cu capacităţi şi competențe necesare

2 Responsabilitățile liderilor Conducerea trebuie să monitorizeze sistemul de control al calității din


cadrul firmei

3 Realizarea misiunii Asigurarea că misiunile sunt efectuate în conformitate cu cerințele


profesionale

At fr / T3 / p.3 din 5 / gr._______ numele___________________ prenumele___________________


4 Acceptarea și continuarea relațiilor Competență, capacitate, timp și resurse necesare

5 Cerințele de etică Integritate, obiectivitatea, competența profesională, confidențialitatea,


comportament profesional

Pentru funcţionarea sistemului de control al calităţii o firmă de audit aplică următoarele proceduri:
a) alocarea resurselor pentru controlul calităţii;
b) evaluarea integrităţii clientului;
c) rotația personalului care participă la misiunea de audit pentru asigurarea independenţei;
d) consultaţii membrilor echipei de audit privind realizarea misiunii;
e) desemnarea personalului cu competențe și capacități.

Tabelul 3.3.2
Procedurile sistemului de control al calității
Elementele sistemului Exemple de proceduri

Responsabilitățile liderilor 1. alocarea resurselor pentru controlul calităţii


2. Repartizarea sarcinilor şi competenţelor
3. desemnarea personalului cu competențe și capacități
Cerințele etice 1. rotația personalului care participă la misiunea de audit pentru asigurarea independenţei
2. Prezentarea declaraţiei de interese
3. evaluarea integrităţii clientului
Acceptarea și continuarea 1. Competență, capacitate, timp și resurse necesare
relațiilor 2. Identificarea unui potențial conflict cu clientul
3.
Resurse umane Deține suficient personal cu capacităţi şi competențe necesare
2. Instruirea personalului
3.
Realizarea misiunii 1. Asigurarea că misiunile sunt efectuate în conformitate cu cerințele profesionale
2. Supravegherea lucrărilor de audit
3.
Notă: pentru fiecare element al sistemului de control al calităţii, de sine stătător formulaţi cîte o procedură

Întrebări pentru activitatea individuală:


3.3.1. Care este obiectul (ce anume se controlează) şi scopul controlului calităţii ?
Evaluarea politicilor și procedurilor de control al calității auditului la nivel de misiune de audit conține verificarea corespunderii
standardelor de audit, standardelor de control al calității
3.3.2. Cum se justifică existenţa unui control al calităţii în cadrul unei firme de audit ?
Controlul se efectuează în scopul gestionării sistemului de asigurare a calității auditului pentru a preveni, detecta și corecta
neconformități în procesul efectuării auditului situațiilor financiare, precum și în vederea constatării existenței și a modului de aplicare
a politicilor și a procedurilor de control al calității auditului la nivel.
3.3.3. Precizaţi actele legislative şi normative cu privire la sistemul de control al calităţii în cadrul unei firme de audit.
Legea nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.7-17, art.48) și ale
pct.13 subpct.3 din Regulamentul de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr.807/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.321-332, art.858),
Situaţie 3.1. Exemple de situaţii care pot crea probleme de etică profesională
Există riscul de nerespectare a principiului
Exemple de situaţii
Integrităţii Obiectivităţii Competenţei Confidenţialităţii Comportamentului
1. Auditorul discută cu inspectorul - - - V _
fiscal
2. Onorariile clientului constituie V V _ _ V
90% din totalul veniturilor firmei
de audit

At fr / T3 / p.4 din 5 / gr._______ numele___________________ prenumele___________________


3. Contabila şefă a entităţii - V _ V V
auditate este soţia auditorului
4. Fratele auditoru este directorul V V _ V _
firmei concurentă a entitatii.

Se cere:
1. Bifaţi celula aferentă principiului pentru care există riscul de a nu se respecta.
2. Formulaţi de sine stătător un exemplu de situaţi pentru care există riscul de încălcare a principiilor de etică profesionă.
3. Pentru fiecare caz oferiţi o explicaţie, după modelul de mai jos:
3.1. Există riscul încălcării confidenţialităţii dacă auditorul discută cu inspectorul problemele fiscale ale clientului fără
permisiune entităţii auditate, fără a fi obligat conform prevederilor legislaţiei
3.2. Există riscul ca auditorul să fie mai loial privind aceatsă entitate din cauza că prictic e unicul client existent care ii
aduce venit.
3.3. Există un risc major pentru compromițarea auditorului de către contabila șef ca urmare fiind un raport ne obiectiv din
cauza ascunderii unor greșeli.
3.4. Există riscul a scurgerii unor informații confidențiale concuren.
Situaţie 3.2. O firmă de audit din Republica Moldova a fost inspectată de persoane terţe. În rezultatul inspecţiei au fost
constatate iregularităţi privind sistemul de control al calităţii. Este necesar:
1. Precizaţi cine a efectuat inspecţia sistemului de control al calităţii.
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE PUBLICĂ A AUDITULUI
2. Enumeraţi documentele verificate în procesul inspecţiei.
Programul de lucru, referitor la date, vizite efectuate, compoziţia echipei de
lucru, urmărirea bugetelor, supervizarea efectuată, teste de apreciere a controalelor interne şi orice colectare
de elemente care probează conturile, scrisoarea de confirmare primită de la societate, conturile anuale ale
societăţii.Acestea sunt dosare care trebuie să fie conservate 10 ani

3. Formulaţi trei exemple de iregularităţi posibile depistate de inspectori.


- Depistarea unor relații de rudenie intre auditori si manageri din entitățile audiate.
- Depistarea un membru al echipei de audit are o relaţie strânsă de afaceri cu un client;
- Depistarea efectuării auditului de către unul şi acelaşi auditor mai mult de 8 ani consecutivi la aceeaşi entitate
Bibliografie selectivă: 1. Codul Etic al Profesioniștilor Contabili. În: Manual de Standarde Internaţionale de Audit și
Control de Calitate. [online]. Disponibil: http // www.minfin.md..
2. ISQC 1 “Controlul calităţii pentru firmele care efectuează audituri şi revizuiri ale situaţiilor financiare, precum şi alte
misiuni de asigurare şi servicii conexe”. În: Manual de Standarde Internaţionale de Audit și Control de Calitate.
[online]. Disponibil: http // www.minfin.md.
3. ISA 220 “Controlul calităţii pentru un audit al situaţiilor financiare” În: Manual de Standarde Internaţionale de Audit
și Control de Calitate. [online]. Disponibil: http // www.minfin.md.

At fr / T3 / p.5 din 5 / gr._______ numele___________________ prenumele___________________

S-ar putea să vă placă și