Sunteți pe pagina 1din 8

ffffi

qffis
nr.n,',r,41,r ,\.,(.,\r,,r )r \ rri\ l.^r(,1

Anexa nr. 5 la I{oti16rea nr. 2


a Coniisiei paritare de la nivelul L$,J, Arge$
dir dala de 06.03,2020

Grili/TiqI de (auto)cvaluare penlru cadrele didactice tlin


GradaLtii merit. sesiunea 2t020

NUME SI PRENUME
LTI{]'I'A fEA DE INVATAMANT
F'UNCTIA
SPECIALITATEA
VECJ.IIMEA IN iNVATAMANT
GRADUL DIDACTIC
Perionda evaluatd 01.09.2014, 31.08.201 9

CRITERII DE EVAI,UARE 2 b
ccnforfl Metodologiei 5i criteriilol plivind 6
aen|c rcr grcdalici de rncrir pcrsonrlr 'ui
E
E
didadic din invAtrturlantul preuniversital de Suboriteriu 'a 'a
stat in sesiunoa 2020 (OMEC nr.
b 'a 6
330',7 t21 ,42.2020) n

1, C te l ttctivildtilor corrytlexe cu ttttloore instuctiv-educutivd 90 ,)


a) I{ozultatc deosebite obtjnute in pregdtiiea ":iRezuLtale deosebite in
obf inute
prericolarilor, materializate in progresul pfeghtirea/recuperaf oa pf e$colaf ilor/ clcvilor matetializate
copiilor pe domenii de dezvoltare, in pfogresul acestora Ia clastr li individual la discjplinele
inrogistrate in Fi$a de apreciere a plogresului din obligafia dc norma:
copilului freqcolal inainte de intrafea ln clasa ' lp/an lcolar fala de prornovare 1009'0 pfotnovafi la
pretgdtitoaro, ca o conlln-naro a parcurgofii finalizarca cunurilor;
qoefenle fi cu consecv€nla a cufliculurnului -1 p/an/elev dovedit plin li;i de progres;
pLnLru cduc.rl.c rirnpurie rr. r'go .re qi I -1 p/an/elev dovedit prjn l'ifd logopcdic[;
alirge|ii obiectiveLo/ciamenlelot do -zplelev/^n oicvi integrafi ln lnvllamAntul de asi/
corllpotentd enlionale ir1 acesl.a, rezultate activit4i specificc de consilj,:re psihopedagogicd fi de
dcosebitc oblirute in pregdtifca elevilor manaElemenl al viefii personale ;i al carielei in scopul
malcfializate in progrgsul elevilor'la clash imbunllifirii pefol.manfelor icolar€ $i de reducere a
sau i rezultate ale elcvilol La clasi, Ia tostiri abandonrilui fcolar, de crcltoe a ftecvenfei e]evilor la
qi erxamenc nalionalg de sfergit dc 0!rfsuti.
ciclu/rezultato oblinule cu clasa $i individual
la disciplineLe de sp$cialitate din *Se yu
face clovada pt'in adewrinle eliberate de
invrllilmarjtul tohnologic fi vocalioDal, pe tnilalea de iwdldmAtn, /itci de prcgrcs, ftd lo p
baza dateLor statistice de la nivelul unitbfii dc bgapedicd, dor)ezi pri\)i1ci consi[ierea elevilor in
invrif?1menl, ca o confirmare a i{ingerii de ri"c,lrc, rnla , lrvilor Ic ct',:urt.
'.rratic
obicctivclof / conlpetenfelor speoifi ce intpuse
de cunic lunul fcolaf in vigoare, respectiv *Examenul de ccftilicale a competenlolot penttu
fezullale cleosebite in activitiili spocjfioe de obfirefea oertifioatului de calitlcafg profesionald nivel I,
ooosiliero psihopedagogio,r qi de II $i Ill - l00x (numlr tot.rl elevi promola1i)/num6f total
managemenl lrl vielii pcNonale $i al caliefei elevi'inscriii
in scopul imbundtAlirii porlbrmanlelof - 1,2 p/ iln $colaI promovabilitate pesle 9070 -
lcolafe, de reduccrc a abandonului Scolar fi - I p/ an $cohr promovabilitate intfo 75%- 90% -
de Orcilere a frecvenfci clevilnr la cursuri, in -0,75 p/ an ${:olar prornovabilitate intfc 5070 - 75%
activiutri clg facilitafe a procesulul de
incluziune lcolari $i in remedierea limbajului *Se va p n ddevcrinle elibercte de unitdtea
fttce dovadd
$i colnunicirii cu impact i|l inl.ggrarea $0olard
$i sociala a oopilului.
.Punctele se cwnu[eazd Jc"tfi a departi p nctajul
maxtn Drectzat.
b) IlezultatQ deosebile oblinute'in pregitirea
prelioolafilotelevilor din catcgorii - 0,25 p/elev pgtlhu pronlovafea atrului cle stlldiu, al
dezivantajate (proicoLari/elevi cu cefinfe elevilor/prcqcola|iloI cu carinlc educalionalc speciale din 12 p
educalionale speciale din'invAl6mAntul invifimAntul spocial/integrali, participafe/rezultate 1a
50e.i.,1. int,rqrali in ir'illinlr.1lJl LtL lllasi. concursuri;
'..r trr*rli t+nrr1d ru, :lli.ial
tir.rr1,. frd.,!Srj.
, :rrr.1. !!B!a.!r !'ffi,
t'rrr {urnrl{i ilt:}t,f trl, linl{ljttr iry,Lig
tr,, ':ir,irlilt,lli ;lt f.*i ..:l] r.!t:l ]l.ttlill
$lv/nl"lrqr.rtiai ,k*rr.rd{ri
t, *, r'r,,,'.,.r r. u)tlcn,f i t tr ci' Rcrltr r Lril
ffipl ffi
1i

0oplr dir familii monoparentale, cotrrii in


plaramen , copii aresculi de rude, copii din - 0,5 p/€lev pentm plornovarea anului de strLdirL, al
contuntE i p[rinli
saraca/ oomunitdli izolale, elgvilor cu cerinfe eduoalionale spcciale qcolarizali la
ple,rafi iI shAjnatate, copii $colalizali la dorniciliuLpit.ri. p,iiricipafe r(zJl-alc la (oncufsr,f i:
clorniciliu srlu in spital, copii cu lllv otc.)
-lp/clev rezultate deolrebite oblinute anual in
activilalea cu copiii cu Illv, palticipare/rezultate la
concutsuri;

oPunctele se cumuleazd /drd d depdli punctajul


mdx n precEctt,
c) hitrjer' a qi/sarL aplicarea la glupi./clasd a
unor lret de, procedee ii t€hnici dc abofdare - 0,5 p pentru liccare utilizare de solt existent in
a prec ii-'invafi.fii-evalualii inovative, dotarea unilafii de invildndnt dov€ditd prin aate
pfeluate ( in ccrcatafea eclucafionala de prolil, (extras d in apl icalielrapol t/contract/convenf ie/acord);
plon'toval : in
cadrul unof proiactl) cu
finanfarg cxtern[ (incllrsiv schimbu[i de - lp pentru ficcare iniliete/aplicafe do proiecte de
experienl ! sau mobilitili), al unor proiecte Ia predafe prin utilizalea softuLui i
nivel .jud tean (in partenefiat cu institulii de
inv dma Lt superioarg de profil sau - 1p pentru fiecare inifiere/aplicare de proiecte de
organizaf i
neguvemamentale cu expeiienld pr€dale/consj liere psihop edagogicli./de intervenlie
relevantd in domenirt $i/sau promovate de logopedica prin utilizarca unor metode, procodee $i tghni0i
M.t].C. a nivel nalional, prin scrisorile inovativa; 10 p
n]eloolce Iespeotiv 'in
actlvitatea de
consilier( psihopedagogictr/ de intervenlie - l,5p pontru fiecare activitale de schimb d9 expericnfd
logopedi( i a
unor metode, procedoe $i sau mobilitate in oadru1 unor proiecte cu finanlare externd/
tehnioi in )vative, in pafiencriat cu irrstitulii de invdFmanl supgrioare d9
profil sau organizatii neguvemamentale cu experietlf[ in
domeuiu.

cPunctele se cnnuleazd Jdfi a depdsi punctajul


nlaxim precizal

d) l'jerf'c dovedite in pregdtiroa Pentru rezultatele la olimpiade qcolale se qi/sau conoursuri


preicolan lor qi elevilor distinii la olimpiaJe de profil (Strategia Nalionalii de Actiune Comunilara,
/silu concursuli de prol'il cofglat cu
icolare ii Special Olympics ctc.) se purlcteazd 100% din punctajui
disoiplina predatd, n]aterializale prin de naijos:
ooftnelea pfemillor' l, ll, IIl,
rnerlfiuniL r/premiilor f j manf iunilor spcciale Fnza internationali -6 p
la etapa ti a Municipiului
.judeieana L,ocul I - 2,5 p/anlelev"grupA
Buoue$ti /scctol jnterjudeteani./ nafionald./ t,ocul Il 2 p/an/elev-gfupa
lnreinlallo 1alA, incluse in prograrnul de L,ocul lll- I p/an/olcv-grupA
activitAfi $i in calendarul inspecloratului \len1i-ne / Prcmirr spcc:.r - 0.5 p dn. clL.\ -gfupA
$colatM. J.C gi/sau pregitirea loturilor
olirnpice le elevi;
r Faza nationaltr-5 p
t,ocul I - 2 p/anlelov-grupi
t,ocul II 1,5 p/allel€v-grupA
L,ocul III I p/an/eley-gfupd
\ Icnti-r< / P|cmi.r .ncc:.r - 0.: l. 4D eir:\ -gfLfi
Faza intetjudcteanii - 4 p 7p
L,ocul I 1,5 p/an/elev-grupd
L,ocul II- I p/anlelcv:grupir
t,ocul III - 0,50 p/anlelev-grupli
\4enfirne / Premiu speoial 0,25 p/an/elev-grupd

Faza jude(eanI -:] p


t,ocul l- 1,25 p/an/elev-grupA
L,ocul ll 1,10 p/anlelev-grupa
L,ocul Ill - 0,50 p/an/elev-glupii
4enfiune / Pfemiu special- 0,25 p/an/elev-grupd
* Pefittu/iecarc prc$o[ar/ grupa./ eclipd se purcteazd cel
nMi tnalt ptemht oblittnt. * Penh"u.fiecare preqcolar/
eler/gtupa/ echi)ii se p ncteazii cel mai ttlctlt premiu
ablintt.
+Pe copia rcrox a dip.lomei, se va indicd huilrdrul de
tnregi,strare al calendarului din care face parte acliunetl
rcspeclird si la ce po)itie se aftd in calendar:

!.r!*1, nl i,t, h*$h'ir


triJtf &t; .?{l$1f:lilri;.1'
I'lir "jlr rditl ]tn ll,
dffi t,*,rr,,or,rt. rlrLtuATI t! tt c't.{* r'i\r{tl
ffipt
'' Medaliile acoldate de societi4i, asocialii de specialitate
etc.su t asimilate premiilar speciole
'' Se ta face dotada ptin diplome Si tabel nominal cu
umele sefinat
.Punctele se cumuleazd fird a depd$t punctajul
mo;t precQat,
e) I{ezult te deosebile , bfinute in centrele de
gxcelonln incantrcl{ de resurse pontru - lp/an/actiyitat0 penllu rezultate deosebite obtrinute ln
9qLrcalle |iidezvolt re,
centrgle ln centrele de excelenfi, in centrgle dg resu1.ss pentru educatrie
multilun( .ionale penlf r educalie timpurie, $i dczvoltare, in aentele multifuncliona]e pentru educalie
carlificat( de inspectorul de timpurie, certificate de inspectorlil de
specialita e/organizalia coordonatoare, Si/sau specialilate/organlzafia coordonatoare, gi/sau rezultate
rezultato leosebite obli ute cu pre$colarii sau deosebile obfinute 0u prefcolariisau elevii cu cerinfe
ele'yii cu )elinle educa ionale speciale Si/sau educalionale spcciale fi/sau tulburari dc invalare,
tulburiri 19 invdlare, c fii1icate de directorul ceftificale de directorul unit[[ii de inv?ifdmant/inspectoru]
unitdlii de lnvA[Ar rant/inspeclorul de de specialitate/diroctorul Centr lui Judefean de Resurse !i
specia.lita e sau olreclol .Ll Centrului Judefean AsistenlA Educati0nalA;
de Resr rse Asi $i
tenf6 EducafjonalS/ lOn
Cenhului Municipiului Bucurefii de Resurse - 1 p/an pentru activiffili cu elevi cu cednle educationale
fi llsister: .i Educafiona a. speciale Ei/ sau tulbuldri de invitrare, indrumarea qadt.elor
didactice care solicitd curriculd adaptatar;

-3 p/ elev pentru activitats ca responsabil de caz de


servicii educafionale (decizie directof unitate de
invafimant, elabor"are P.S.l., et0.)

.Punctele se cumxieozdJafi a .lepdqi p nctajul


mLrtn lrfecEat,

parea, in ca itate de mgmbru al Activitatea se punctgaza astfel:


comisiei de eYal lare/organizarc, la - 2,5 pllot pentru pragf,tirea loturilor participante
olirnpiad( le $l concursl rile dc profil, etapele con cursurile j ud efene/natrjonale/ inlernafionale de elevi ;
pe sector, iudcfene, inte judelene, nationale $i
rnteirna[]o rale, incluse in programul de - I p/actiyitate 'insolitor lot judefean la etapele
activit[ti $i in caler laiul inspectoratului nafionale;
Ecola/ M
-participarea, ln calitate de
preled inte/v icaprefedintc/secre larlm em bru le\ al:uator/
propunitor subiecte, la olimpiadele/concursurile fcolare:
-faza locald - 0,5p/comisie,
.1'Ma judefeanal
- I p/comisie,
-faza interjudefeand- 2 p/comisie,
-l'aza nafionala - 0p/comisie,
-laza intefnalioniLd - 4plcomisie.

caltlale

propundtor subiecte, comisiei de evaluar€/ organjzare, la


concursurile;colare ptofil din Calendarul M.E.C.: dp
-faza local[ -
Jazajudeleand
laza
-laza natrionali 2p;
Taza 3p;

ndtof subiecte al de evaluare/ organizare,


concursurile
'f'aza loqala -
-laza judefean[ u!5p;
-faza regional[- lp
-laza nafional.1
-faz,a

asrpra.)eghetorL ltt olimpiade, cancursuri


Scolare Si
dih plnctajul aferent etdpei
la carc d DarticiD.tt:

i*trr r. tlllltr,, Eusli*


T4lr i.i$ {41: t itt lJ {ja
il ?{r f_rrr !i11 L ?1ll al t:;
'li 'q:lfffi.a(u rl;.
ffffi
1$K#
t'*,r,1. tr..rr tll. L,r'.l ). \ '.(( r Ar.tl
* se va litce dor.tdo prin diplonle/ade\)erinle/decizii:
g) Lnpl cirre in activitatoa de tratare - 0,5p/an pentru clasele/grupr:le etefogene care folosesc
difer'enlir li a pre$colarilor/elevilor din curriculum diferenfiat ;
gnrpde/c lsele cu regim simultan/altelnal.ive - 0,sp/el€v/an pentrll inti)cmitea Progranului de
9C1!CAlrOr il€ $i/sau in implemsntarea Intervenfie Pe(sonalizat .
activjt[ti] ,r dc invilale remediard. - 1p/ program consiliere/ proioct/ impljcarea in aotivitatca
de invdlare remediali.

* - ade|erinld elil)eratd de institulia de invdldma pi|ind 12p


acti|itatea de tratare difetenliatd a preScolaril or/eLevi/or
din grupele/clasele cu regim simultadalterndtiye
educLtlionqle/etercgene din pltnct de yedere al incadrdrii
in tip ti grcd. de deJicienld;
-pt ogrem de pre)qitirc renediard des.Jdsrratd cu elevii,
doyeditd prin graJice/prccese yerbale/ liste de prczenld.

h) Implen rentarea unor proiecte eclucafionale - implemcntarea unor proiecte educationale inovatoafc
inovatoar ), recunoscute fi aprobate la nivel avizale de unitatea tcola1.i/inslitutria abilitatd in domeniul
locBl/jude lean/interjudeloan/naf ional/internaf i de activitate plopus/alte institufii ]a njvel
ona.l (in d orncnii prgcunr gducaf ie parentaltr, local/judelean/i tcrjudclean/nalional/internafional as1lclI
oducafie ( :cologic[, educafie pcntru sinltato, - La nivel local (Ip/an/ptoiect)
9OUCa|e financiard, educalie grnofionalS, - La niw I.j ude le an (1,5phn/pui ect)
educafie incluziv[, educafio remediaLa - - La nelintetjudeledn (2p/an/prciect)
inclusiv I )rin elaborarea li
operafionalizarea - La ni|el ndlional (2,5 p/on/proiect)
planurilor individualizate de
invalafe, - La ni.,jel intenctlianal (3 p/an/prciect)
e0ucalle interculturalA, educatie pentru
triicare eic.) $i/sau implicarea in -2plart qcolar penlru implicarca in implementarea
rnlplQmen tafea pfogramului "$coala programului "$coala dupl $coallf', oa aclivitate 10 p
dupd
fcoali", c a activilate nefemuneratii, respoctiv ner€munomti, respgctiv a prcgramului "A doua gansd" ;
a pfogralr Lului "A doua $ansi". -lphctivitate/an ,fcol4/ pentru activitate in comisiile de
implementarg a programelor sociale (Rechizite Scalare,
fichel social, Masd caldd, I'rogrcnnLl pentnL scoli, Eurct
200, Lapte $i corn, Brtse Scolare, Btu.se medicale, Burse
de mer[t, membru comirie COSP etc.)

.Prmctele s.t cumLieazil ./hrd a depdli punctajul


maLxtm precECtt,

i) li'afticil arca in calitate de aulor/coautor, la i.l) autor/coautor, la elabora|ea de manuale gcolare 9p


elaDorare . de manuale $colare aprobatg de aprobate M.E.C.
M.U.C., s ru la lraducerea de rnanuale gcolarc i.2) alLtotcoautor rur tfoiecl de nanual icolar OM
din limbr romanA int-o lirnb[ a minofitdfii 564s/2017.
nauor'rale care are invAfima t cu predare in i.3) traducerea cLe manuale qcolare din linba 6p
limba n ]te1n4 sau la conceperea unor folnand intFo lirnbi a ll1inoritatii nationalc.
resufse eduoalionale deschise/auxiliare i,4) elaborafea ile auxiliare curficulare 8p il p
curfrculal ) pentN disciplinele de (4plauxiliar)
stLrdiu/mi loace de invdlAmanl oferite gfatuit i.5) resufsl educafibnalA publicata in format 4p
pgnuu a i sigura accesul clevilor, plof'esorilor electronic pe plalforme educationale destinate
p
$i ir4 lor la matofiale educalionale de elevilor'/ mij loace de invdf amant.
calrtate.+ .Punctele se cumuleazri fird a depd;i
Dunc taiLt I naxit|l prca i zal.
2,Pelfofthnn(e deosebi|e tn inovareu didactici/ma epemefit edt.cclion tl 40D
a) Conlr' bufi€ la implementarca refolnlei - I p /clabolarea unei prograno ;colare;
cuffioulal r la nivel nalional, prin elaborarea./ - 1 p /elaborafea unui regularnont;
panrcrpar ja la elaborarea de programc -1 p / elaborarca unei lnetodologii:
fcolare, l' gulamente, rlletodologji, proceduri, - 1 p/ elaborarea unei proceduri;
studii/cer etdri in domeniu, li! nivel nafional. - 2 p /elaborarea unei lucrirj dc ceroetare/studiu in
domeniu, la nivcl nafional.

.Plnclele se' cwnuleazii fift a dep;tli punctajul


1AXttu pt'ecEol,

b) Dlabo afea-/participafea la elabofarea de - 0,5 p /elabofarea Lrnci plogranre gcolare inclusiv


program€ qcolare (inclusiv celg penhu pfograme opIonalc;
disr;iplinc opfionale noi), proceduri, - 0,5p /elaborarea unii regulantente; 2p
sndii/cer' eldri in donleniu, la niveljudelean -0,5p / elaborarea unoi netodologii;
si local. - 0,5 p/ elaborarea unei ploccduril

t*r* r. !l*ll,!, lib*rtr


tit! l4l qrltj.tl {11!ttt
lr.j ";jl Nrlt ni:t.
,dM (.\||r|)I(.
r
ffi$l** ll;].1!
qli{s ^1rN
r' r{u l II)L r{r . tA'.r I

- 0,5 p /elabo|area rLnei lucrdri de cet cetafe/stud iu in


domeliLl, Ia nivel.judelean.

tPlulctele st crunuLeazd Jdrd a depdsi punctajul


lndxttl1l:trecElt.

c) Iilabolafea/parlicipa 9a la elaborarea de - 1,5 p/indrumAtor/ghid metodic;


inclfurnAloafc/ghidut i ll etodioe, supofluri de - lp /suport dg curs avizale d9 lnspectoratul $colar sau de
curs avizatg de Inspec oratul $colar sau de M.E.C.
ivl.ll.(1., a{icole in reviste/publicalii de - 0,5p/ adicolin rr:vistc/publica.fii de specialitate,
specialitate, inregistratc cu ISIIN/ISSN inregistrate cu ISEiN/ISSN .
oPunctele sc cttmtLleazd /fud a depdsi plLnctdjL
maxltlt prectzat,

d) Rcalizalea/participe ea la realizarea de - 2plsoft educalional in specialitate;


sottufi educafionale in pccialilale, platforme -2plplatfornd de e-learning
de e'learnirlg pcntru I rslrnofea progrcsului avizatd dc M.E.C;
4p
loolar, avizlrte de M.L.( oPunctele se cumuleazil /drd a depisi punctciul
naxtm Ftt'eclzctt

9) A.ctivilatea dc men cral., de fornator in ,Activitate desfttufati in calitatc de:


lonnafoa conl.inuA pfl sonalului dirl - lphctiyitate in calilale dementor;
invefdmant. aclivitatea sustinLrta in cadrul
c(,rurilor pedagogioe i l vedolea promovarii - 1p/activitatc in calilale de lonnator in tbrmafea
accesului la o cducalle le calitate penhu tofj continud a persoDalului din invrildmentl
(se puncteazi program rle de formare ;i de
mentorat care faspund ( ) i0lci); Acti!itate sustinut[ in cad] ul celcuf ilor metoctlcc:

-1p/ leclie demonstrativS/ activilate praotici

-0,5p/ referat/ prol.ontaf e

.Plnctele s,it ctunuleazii Jhrti a depdqi punctajul


tn.Lxim prccizat.

t),\ctivitatea'irl cadfu conrisiilor de ctica, Desfilurafea de.i0tiv jtili in cadrul unor corn jsii:
corliriii paf itale/dc dia )g sqrial, comisii de
cvaluare qi asigLrrare I calitdfii in educatie, - 0,5p/an a9tivitale in comisiile de cticd;
con1iriii de sdnitate li securllate in muncb, -lp/an aqlivitate in oomisii paritare/ de dialog social;
oorrisii lr,S.l, Si silLralii de ulgcnte, aotivitatc -lp/ln activitatc ifi conisiide ovaluare $i asigurare a
in (alilate de membru ir comisiile de ocupare
calirdfii in educatie (CEAC);
a postudlor didactic vacante Ia nivel -0,5p/an activilate in comjsii d1) sanatatc $i securitate'in
.jud;f,;an/al Munic )iului BLlcuretti, InJr(a (SSV ). l':rl pi .i1.1,1qij .lc urgenla:
activitalea d9 coord ,nator al centrului
-1p/an activitate in calitate de rnembru in comisiile de
Jude[car de Asister til psihopedagogici
ocupare a posturilor didactjce vacante Ia niveljudclcan;
(C..l.A.P)/centru lot )pedio inteecolar
(C. t-.1). activitate i r organisncle de -1p/an activilate in organismel: de conducere ale
conducele ale organiza ilor sindicale afiliale organizali ilor sindioale alil jale fedetiliilor
ilof sindicale rep ezenlati!e la nivljl de
fixl iiraf si11dioale/semnatare ale contfaotului colectiv de munca la
s(ictol qe aoll itate invelimanl nivel de sector d,l acti!i1ate irlvillmant preunivcfsilaf;
preunivef sitar/semnataf alc oontractului activitatc in cadrul asociatiilor profcsiouaie ale cadrelol
coll)ctiv de muncar la nivel .le sectof de
didaclice llL nivol local/ judetrear)/ nalional/ intornafional.
activitatc, irlvAlalnAnt I 'eunlversttaf! plecunl
gi in cadrLLl asociali of prol'esionale ale tPunctele set cum eazd /iird a depiisi punctajul
cildrclor didactic la nivel 1t1at1n precEat.
Iocal/iudetean/national/ rternational.
g) Activitalea de m )todist, mell1bru 'in Activitale de:
c{lnsiliul consullativ ( e speoiaLitatc dc la -0,5p/an activilate metodist;
nivilul inspectoralului l colar, coordonatof dc -0,5p/an activitate membru in consiljul consultaliv de
cefo pgl.iflgogic, ccftif ratf,, dupi] caz, dc specitrlitate dc la rivellrl inspectoratului icolar; 4p
inspeotorul de speci, itate fi inspcctorul - lp/an activilate coordonator de ccrc pedagogic
;colai general sau de di cctor; Punclcle se cumuleazd fdrd d depd pullctdju[ naxim

h) Activitatedesftrir fath, La solicilarea - 2plactivitate in cadrui Lrnor comisii tchnice/ grupuri de


lVt.11.C., ln Cr misiei Nafionale dc
cadrul Iucru pertru elaborarca unor acte normative/ adminishatlve
Specialitate" ai unor c misii tehnicc/glupuri lOn
dc lLlcru pentru el boraroa Ltnor acle -2pl activitate in cadrul con]isiilor de evaluare prin ordin
nof nrativo/ administmti 'e sau al unor col'nisii N4DCI

i{rs1. iMlii- Airsrir,


Ii]. !j':rl'rlii-'i .'lir 11, r.l. -ii rli,ll iil:L rl,
trrrr -jil tlrr:it rI .:.1:] l'r\i :i, {lit.lltirl r'-t
us.r.r!u 1r
ffffi
qtr ",n,,n r'il 1\r'( ,\,r .r lrr., r{r r ir
i.\
ffi$i
l

de cvalu re consltult{ la nivel nafional/ al -2p /ovaluatol de manuale goolte/ aLtxiliare diclactice/
M.tFt.c., I r calitate de eprezenlant desernnat mijloace de lnvarFnlant/ resursc educafionalc deschise
de calle omisiile ali nale de organizafe $i ,portofolii pentru CoryulNational de Exporfi in
desftiura 'e a exl menelot nafionale, Managemcnt Eclucalional.
acllvtlalq I de eval rator de manualg
lcolafe/ar xiliare dir actico/mijloace de .Punctele se cumuleazd fird a depitsi punctajul
invailiimA rt/resulsg e( ucafionale deschise/ maxtnT pfecEat,
poI1olblii pentru corpl I Nalional de Experli
ln LVtanap rent Educat onal:
i) I'arlrici afea cu comr ricfui la simpozioane,
corlorinl( , zonale, jud( lene, nafionale li/sau - 0,25plparticipare cu luct?iri la simpozioane, confefinle
lnlCrtalto nale, cursufi de pollecfionare in zonale,.iude[ene, naf ionale ;i/sau internatrjonale
domantu sau in man lgernent educafional, - 0,25p/participa rc la cursuri rle perl'ecfionare in domeniu
doYedite prin docu nente oficiale ale sau in nanagement gducalional
lp
man i testA fr ir are dqmonstfeazd
perlonnar rlde dcosebit ale cadrului didactic .Putlctele se cunuleazd JArd a depd;i punctajul
ln rnovarc a didacticA. tnet,ft precEat.
3, .,1 ct iy itd{i ext ra c u ft il qlare ,si ittElicarceln prciecte (inclusiv proiecte curtn,rn(are europeani
netlubursabild: Ercst ut!t+, POSDRa, POCa, tansfrontaliere, ,Bqnca Mondielii si oltele
15 p
si ni lare)/prog rame de. btmurc profesionald,

a)lmp lern lafc/pafiicipare la a.l) Implemcntare/coordonale proiecte/programe 5p


prole0te/l rogfanre (le f( rrnarr: profesionali** de lbrlnare profesionali (2,5p/proiect)

a.2) Participarea la proiecle/p1ogramg de formare 3p


profesionald (1,5n/Droiect)
b) Irnpler nare/palticipare la b.1) Lnplementare/coordDnare proiecte
proiecte zonale, jud( fene, naflonale sau (2,5p/proicct)
lrltefna[1c lale care \lzeazd domeniul
activitifil )r extfa$col rfe $i carc sunt
retl:rvante dln persp ctiva prevenirii !i b.2) Participare la proiecte
cor'nbater iabandonulu $colar ;i a parasirii (1,5p/proicct)
timpurii a lcolii sar pentru dezvollarea
personalii a prelcolaf ilo/elevilor'
proltsion ilii. ** *

c) Paflic parea la ac1 r'itqi dc voluntariat, Padioiparea 1a:


inclusiv l afliciparea la rclivitdfile din cadrul
SUalegiei nafionale d( actlune con1unitara, - 0,5p/activit i der volunlaliat, inclusiv SNAC
lnoruma[ a de form Ltiuni/ansamblLrri de - | p/activitate inclrumarea de formafiuni/ ansambluri dc
elev l )u
activita domeniul .i in eievi cu acljvitlifi ln domeliul artistic/ progfamare/
artisti{r/pr )glamare/mo( elarehobotici,
lnodelale/ robolicA
perlorma 4e dovedite ir pregdtirea elevilor la
-lp/irldrurnarca colectivelol reclaclionale ale revistelor
00t0utsLt i
cultural tehniqo- atislice, ECOlare
itiirrlifice $r sponrve et( ;
-1p/elev/pcdbnnantre dovedite lin pregitirea elevilor la
concufsuri oultural-artistica, tehnico-ftiinlifi ce ti sportive
.Punctele set cumuleazd firii a depdsi punctajul
maxtnt prectzat
d) Inilier( irorgantzarea parlicjparea la - 0,5 p/inilierea/organizarea unor schimburj de
schintbur rle experien cu alte unitilli de i experienl4 proieqte de partenefiat lcoLar la nivcl local/
'inv[1ama t, refele sau p 'oiecle inter$coiarc; judefean/regional/national/ intcrnalional cu implicarea
unitdlii ;colare

- 0.2 p/participnfea la schinbud de experienld, proiecte


nivel local/
de llartgneriat gcolar la
judefcan/regional/nslioDal/ inter0alional, cLr implioarca
unitAlii Scolare
4, Oiterit tl Drivind cot) r i b ull i a la rl ezv o I t a re u i nst ilu(i o n al d:
'
5p
a) Titfal ea de fondul europene in cadrul
uncr )iecte cu 'inantare europeanA - 2platragerea de fonduri curopene 111 cadtul unor
neranb rabili (Erct vn POSDRU, s+i pfoiecte cu linanlarg euf opoana neranbursabilI
POCU, vtsfrontolier , Banca Mondiald;i (Erasmus+, PosDru, POCU, Translront{rljere, Banca
alle'le tinilare), e alte
l'lnanf:lri tr4ondjalai $i altelc sinilate pentru unitatoa $colari;
extfabu .ate pentru ul itatea de invhfimant, 2p
ccnhl) I dooumen are fi
inlbrmaf€, -lp/atragerea unof fi nanfAri et(trabugetare pentru utlitatea
labofak e elc., avan lca
clect cr'g$terea de lovAf,rmant, in cadrul unor proiecle/ programe/donafii
calitilii activildlii nslilufionale a fi
penlru unrtatea fcolar5.
clc pfec rre-invitare-evaluaf o.

i{,rril* 1, |'|dLl.li, gb*!1r:


}{lr J.n {crlrd ttr 3t! Lclr ! i! Itl:1 (ii lif i|]
FJ' "nrl leiljli !l1ar jr,1i
ljt! .i{ ln;?I11( t;'r!
w?r rrctr,!
& ro,*,.rru*"r t$uc rl* fr cr.Rc$ri*rr

ln dotarea cabinetelor de

a miiloacdlor dc mobiliet mijloace de invaldmant,


audio-video etc.
$colare (b9neficiari ai

dezvoltar€ Ftabilite prin


JArd a depd$i punctajuL

-0,25p/an
-0,25plan
-0,20p/an /membru comisii (altele decdt cele

- 0,10plan
$colareii cu tintele
itive ln domeniul - 0,05p/an
dazvolttuil durabile,

ldrA a depqi punctajul

f-tu realhattn d LS.,l, ArgE,

*La alia ln care Fuma punctajelor acc la suboriteriile i.1) i.5) este mai mare de I I
-
puncte se ajul maxim de 11 puncte.
ttLa :uatia ?n caip suma punctajelor a( la subcriteriile a.1) - a,2) este mai mare de 5
puncte se ajul maximlde 5 puncte.
,r** La situalia in cpre suma punotajelor la qubcriteriile b.1) * b.2) este mai mare de 5
puncte s9 ajul maxim de 5 puncte.

*arn g dlt!*, ,addt


?r* {*{td* 16I'{6
F*.46{d}*rtn3:G
{t*,ldrtc
lirtr('i\It t )t t rrltI tA(tl
ffi ",'t,*,t:trrl
DosaLrul tru concursul de ob{inere a gradafiei de merit va con{ine urmitoarele documente,
arsez:lie i ordinea de mai jos:

| . Opi.sul in cloud exemplare, dintre care unul se va restitui candidatului, cu semndtura sa si a


con unitalii de invdlamant, in care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor
aferento, va respecta urmdtoarea structurS: Nr.crt./ clescriere document/ numdr pasin6.
Z. Cerere in care candidarul igi precizeaza opfiunea.
3.A ld/ adeverinle cu caliJicativul oblinut pentru fiecare an qcolar din perioada evaluatd
td la secretariatul uniti{ii $colare).
de vechime.
de (auto)evaluare, la categoria de personal didactio la cate candideazd, completatd la rubrica
"Punctaj oevaluare" -.in
original, datati gi sernnati de candidat. Grila/fisa de (auto)evaluare
aproba fi modilicat[ de citre candidati.
de I.$.J. Argeq nu va
6. Rtrpo de activitole (autoevaluare), pentru perioada I septembrie 2014 - 31 august 2019 - in
original, rlatat qi semnnt de candidat; raportul de autoevaluare va fr rcalizat pe structura fisei de
(autc,)(l prin consemnarea detaliilor pdvitoare la activitdlile aferente fiec[rui criteriu $i subcriteriu
spec ific vor mentiona pentru fiecare activitate paginile de la dosar la care se gdsesc dovezile ataqate.
se
7 . Decl pe propria rdspundere personal didactic - irn original, prin care se confirmi ci
clocurne ele depuse la dosar apar{in candidatului si ci prin acestea sunt certificate activititile
cl te, conform anexei nr. 4 din Metodologia qi criteriile privind acordarea grada{iei de merit
in ffntul preuniversitar, aprobati prin OMEC nr. 33t07121.02,2020.
8. justiJicative, grupate pe cliteriile qi subcliteriile din Grila/fiqa de (auto)evaluare pentru
gradaJie merit elaboratl de Inspectoratr:l $colar Judelean Argeg, la categoria de personal didactic la
care deaz[,

lvoIa:
a) PLrn ul minim de acordare a gradaliei de merit pentru fiecare categorie de personal conform
metodolo iei este de 75 puncte.
b) Toate ocurnentele jusrtificative vor fi prezentate intr-un biblioraft, fEr[ folii de plastic.
c) Daci -un document justificativ sunt mentionate
-mai multe activitdli, se va acorda punctaj pentru
fiecare itate corrfolm srrbcriteriului corespunzator. In acc"l t az documenttrl va fi pus 5eparat la fiecare
subcriteri in parte. Nu se puncteaz[ de doul sau mai rnulte ori o activitate.
d) Peri evali:atI: 01,09.2014-31.08.2019; punctajul este acordat numai pe baza documentelor
justific;ati
e) Candi
indos;ari

luate in
f) Adev e pentru r:ecunoa$terea activitdlii de lide| sindical/membru in Comisie Paritard se eliber.eazd
rumai de : orgaraiza{iile sindicale.
p) CopiaProcesului verbal al Consiliului profesoral in care s-au formulat aprecieri sintetice asupra
oandidatului (cerljificatd conforrn cu originalul de cltre director), va fi depusd conform
activitdtii
prev or capitolului IV, ar1. 9, alin. 5 din Metodologie.
Irr ul in care in dosarul candidatului existi documente asupra cirora comisia de
evaluare are suspiciuni cu privire la autenticitatea, valalbilitatea, veridicitatea sau legalitatea
acesl0ra,se solicita candidatului, in scris, in rrerioada destinata evalulrii dosarc.lor. dovezi
sup re (documente Ir original, deciziio adeverinte, liste cu participarea la
olimpiade etc.), In situafia in care candidatul nu poate proba autenticitatea,
veridicitat,ea sau legalitatea docurnentelor respective, dosarul acestuia nu se
CY candidatul este eliminat din concurs si i se interzice participarea la concursul in
vederea cordirii grnda{iei de merit organizat in urmitorii 2 anLi.

fi ler-iti
'n{tri1, t!*lr;$"
]?l .14 tt':l l& )irJ4
It 1] f4! -tr tot 1 ]in tt n!
f/ff'|-'irsi$