Sunteți pe pagina 1din 8

ili

LITERATURA DIN BASARABIA


CorrcTrr ANToLocrr
DE

LITERATURA DIN BASARABIA iN STCOTUT XX


in secotulXF

l
I

{
Coordonatorii colectriei: ii
O ISTORIE CRITICA
Mircea V. CIOBANU a literaturii din Basarabia
Nicolae LEAHU
Eugen LUNGU E
Mihai PAPUC Cuviht inainte de EucrN SIMION

$tiinla . Arc,2004
Zimbet (d.e Vucesrev KUPRIANOV traducere de Aronrr BURAC)
- TR/DUCERI DIN
POEZIA I]N IVEF,SALA, 772
Zori de'zi (de Uuarnro SABA, traducere de Axaror CIOCANU) - TRADUCERI DIN pO-
EZIA UNIVERSALA,1.82
Zugrauul (de Suvaro FUKAO, traducere de Anoru BURAC) - TRADUCERI DIN pOE-
ZIA UNIVLRSALA, TTO

CUPRINS

CuaintinnintedeEucrNSIMION ......5
Notd asupra edifiei 13

Nrcor,ar LEAHU Poezia basarabenilor' De Ia facere


Iare-facere pi (pre)facere ........ L5

MTH.q.TCIMPOI Drumurileintrerupte
ale romanuluiin Basarabia . ..... 39

GnrconE CHIPER Proza scurtd tntre


diletantism pi prot'esionalism . . . .. 61

VerENrrNa TAZLAUANU Dramaturgia: texte pi contexte. ... 93

EucrN LUNGU Spalii pi oglinzi


(eseu Fi criticd literard) . . 121'

Menu. $LEAHTITCHI Literatura pevtru copii: intre


inocenla 9i nostalgia jocului. . . . . 1.65

Lro BUTNARU l)n poim, o t'urtund, un cintec imens


(traduceri din poezia universal5; . . . 195

lndice alt'abeticdenume ale autorilor .... '. '. 237

lndice alt'abetic al titllLrilor de opere .. 243


NrcoreE LEAHU

POEZIA BASARABENILOR
DE LA FACERELARE-FACERE FI (PRE/TACERE
A scrie despre condifa poeziei din Basarabia in secolul al
XX-lea, deci despre limbajul artistic esenlial al unei provincii
care a traversat (orice verb fa15 cu predicatele trdite ale istoriei
sunl ca un eufemism) papte schimberi de regim politic (7977,
\978, 1940, 7947, 7944, 1991, insolite de rSzboaie, degringola-
dd, refugiu, deport5ri, epurare etnicX, masacre colective, expro-
priere, foamete organizatl,, campanii de indoctrinare pi dezna-
fionalizare etc., etc.) in nici trei pltrare de veac, intr-un veleat
de om, altfel spus, inseamnd, inainte de toate, a-1i asuma desti-
nul unei lumi tragice, marcate de experienle fundamental dife-
rite decit aspiralia cdtre ceea ce pretenlioasa (maniheista?) mo-
dernitate numea t'rumos gratuit, artd purd, autonomie a este-
ticului. $i totupi, depi calvarul imprejuririlor istorice ar explica
poate o evaluare condescendente, fird sd o pi justifice desigur,
fnta ultimd a acestei antologii a fost sX surprindem acele dis-
perate tensiuni ale spiritului de a se elibera de presiunile exis-
tentei, pentru a se oglindi in nebuloasa rotitoare a propriei sale
identitdli,acea sforgare a fiinlei poetice de a se revela ca gi in-
tru frumos, fie pi re-intemeindu-se, in elanuri mereu reluate,
de la sensul utilitar/didactic la cel etic pi etnic 9i la deslvirpita-i
strXlucire de bibelou verbal, de lux al expresiei.
Conceputl ca o primd incercare de a reuni intr-un corpus flu-
ent pi unitar cele mai bune piese lirice ale poelilor basarabeni din
ttr
secolul trecut (antologiile anterioare fiind ideologizate pini in asupra consecintelor adopt5rii limbii ruse ca limbd oficiale a
mdduva de vid a cotoarelor), prezenta selecgie se vrea totupi, culturii de cdue o a treia categorie de literali (Alexandru Has-
dincolo de caracterul ei informativ, pi o tentativd de reaizuire deu, Constantin Stamati-Ciurea 9.a.).
intr-un domeniu pi intr-un spatiu cu ierarhii localiste incd ne- Reunind 55 de autori (recunoaptem, un numdr cu totul gene-
clintite. Spre deosebire de antologia lui Eugen Lungu, a cdrei ros fald de aportul efectiv al poelilor basarabeni la dezvoltarea
mizd majord fusese de a infd;ipa publicului romAnesc intregit poeticitetii romAnepti in secolul al XX-lea), antologia lasX pe
bibliografic ,,o altd imagine" a poeziei din Basarabia, omolo- dinafarS de cinci ori pe atilia, dar fXrA intenlia de a excomunica
gind textele unui segment practic septenal, intenlia noastri pe cineva pi, cu atit mai mult, de a omite, provocator, o oareca-
este nu atit de a demonstra cX ,,nasc pi la Moldova oameni" cu re piesi lirici de... patrimoniu. Am lucrat cu conptiinla cd tre-
o anatomie normal5, cit de a reconstitui coerenla unei diversi- buie sd semnaldm orice cigtig ideatic sau expresiv intru men-
tili dinamice, adeseori contradictorii, pe intinderea unui destin ;inerea pi consolidarea sensibilitdyii poetice intr-o provincie ce
colectiv frizind inventivitatea greaci in materie de suplicii eter- s-a hrSnit, in general, cu cea mai neagr5 prozd, a istoriei. Des-
ne. Iati de ce, mizind preponderent pe valorizarea pulsiunilor chis cdtre tradile pi modernitate, neocolind insd tensiunile po-
estetice ale discursului liric, ne-am simgit constrinpi sd gindim lemice dintre acestea, corpus-ul oblinut ilustreaze pulsaliile
lucrarea de fa1d., pe de o parte, ca pe o mdrturie a aspiragiilor de unui imaginar incdrcat de melancolii, tragism pi derutd. Discre-
supravie;uire spirituald a unei comunitdgi obligate intermitent ta prezengX a liricii fiorului religios ar fi poate gi ea o explicalie
si-pi remodeleze identitatea cultural5 in creuzetul diferitelor in plus a sterii de spirit pe care o intrupeazi cuvintele. Oricum,
experimente ideologice (conservind ins5, instinctiv sau delibe- cu lipsurile sau cu eventualele ei excese, antologia s-a vrut o
rat, gena sensibilitdlii matriceale), iar pe de altd parte, ca pe o carte, una in care textele, ca sonuri izolate ale unei simliri uni-
seleclie din ceea ce au creat semnificativ in ordine liricd poelii ce, sd nu se exclud5 reciproc in cutia de rezonang5 a intregului.
basarabeni de-a lungul secolului al XX-lea. Limitarea actului
de antologare la acest segment din destinul poeziei romAnepti I
din Basarabia este determinati de formularea abia in anii '20- Anexarea la Rusia, in L872, amind - pentru incX un secol -
'30 in provincia interriverani a ideii de proces literar, momen- iepirea flnuturilor rdsdritene ale vechii Moldove din starea de
tul 1812-1906 fiind, de fapt - in lipsa publicaliilor de limbi ro- medievalitate, accentuind inapoierea culturalS pi prin elimina-
mAni -, unul al dizolvdrii progresive a mi;cdrii literare gi cul- rea limbii romAne din administratie, inve!5mint pi biserici in
turale romAnepti in acest spaliu. Dovada cea mai elocventd in chiar momentul redepteptdrii ei la viaga modern5, al afirrndrii
acest sens o constituie refugiul peste Prut al celor mai impor- conFtiinlei originilor latine pi al scuturdrii bizarului argou gre-
tanli oameni de culturi (A. Russo, A. Donici, B.-P. Hasdeu, co-turco-titar care tine rostirea romAneascd in st5pinirea sa cel
C. Stere...) sau cdderea in imobilitate (in absenla unui spirit de pu;in pin5 la restabilirea domniilor pimintene in principate. intr-o
emulafe) a formelor de expresie, inclusiv in cazul unor scrii- ingenud Rdsuflare,Ioan Cantacuzing unul din primii noptri poqi
tori de talent precum C. Stamati, Ion Sirbu, ca sd nu insistXm cul1i, autorul culegerii Poezii noo (tipSritn la Dub5saril, in 1794)
nici nu binuia in ce stare de pauperizare va cddea, in continua- Bogdan-Petriceicu Hasdeu, opera lor ins5, neavind o difuzare
re, Iimba noastrd (o sintagmd aduimecind deja spiritul odei lui semnificativ5 intre Nistru pi Prut (ca pi a celorlalli scriitori clasici
Mateevici), atunci cind ii repropa neindeminarea de a comunica - de la Heliade la Macedonski), nu exercitd influenle notabile la
prin cuvint idei sensibile: formarea gustului literar in Basarabia. Scriitorii bSgtinagi ur-
rneazi cind calchieri rusegti, cind modele franceze, imit5, traduc,
Limbs noastrd prea pufind,
adapteazd., culegind arareori de pe strunele lSutelor sunetul au-
Nu-i a nimui proastd ztind,
tentic al poeziei.lntre acesti versificatori grdbitri, minali pe pirtii-
Cdci insoald rdu cuointul
le de hirtie mai degrabd de amorul propriu decit de talent, Con-
in pirlejul ce dd gindul.
stantin Stamati gi Alexandru Donici (refugiindu-se gi el peste
Mai cu orenle, 9i cine gtie,
Prut pe la 18a0) sint unicii autori care vddesc o inlelegere grav5,
Prisosire poate sd ztie.
dacd nu superioarS, a ideii de literaturS. Si in scrierile lor insd in-
Secvenla citatX traduce fidel mentalitatea epocii, incapabil5 venlia e reductibild la de/plasarea unor accente de viziune sau la
deocamdatd sd sesizeze complexitatea cauzelor inexpresivit5li vreo abili intorslturd de condei, in stare si mute descriplia sau
limbajului poetic, dar poate gi a ,,gindului" care-l ,,insoayd". naratiunea deghizatd in planul vielii psihice (vezi, la Stamati,
Coborit parcd dintr-un tablou votiv, cu pana pi cilimara in Scdlddtoarea unei cucoane rom|nce). Sensibilitatea s-a indeplr-
miini, dar fdri reflexe artistice formate, fdre o tradi;ie care s5-i tat atit de mult de aceste exercilii de prozodie (e adevdrat, uneori
furnizeze modele (folclorul va deveni o cauzl. culturald mai tir- c+ambilii epopeice, precum in Eroul Ciubdr-Vodd...), incit nu-
ziu), Iiteratul basarabean de la inceputul secolului al XIX-lea ipi rnai interese istorico-literare sau didactice mai pot incita astezi
conceptualizeazd domeniul cu o larghele sufleteascd ce identifi- curiozitatea cititorului.
cd.poezia, proza, ziaristica, etnografia, hagiografia etc. Cu puli- Inilierea tradiliei literare culte, simpl patriotic gi menginerea
ne exceplii, condeierii rdmagi in provincie dupn 1812 gindesc in stare de veghe a limbli scrise constituie meritele principale
literatura in termeni foarte vagi, in tot cazul/ nu ca pe o pro- ale literalilor basarabeni din secolul al XIX-lea. La Constantin
blemd de destin, de misiune, apa cum avuseserd revelalia sI o Stamati pi Alexandru Donici, la fabulistul Ion Sirbu pi poetul
simtd incb intiii nostri cronicari pi au afirmat-o cu o tenacitate Gheorghe Piun i-am adduga 9i pe Alexis Nacco, Dumitru
exemplard cdrturarii $colii Ardelene. C. Moruzi, Matei Donici. Versificatori modepti pi ocazionali, ei
Perioadd a marilor prefaceri europene .si a credrii RomAniei intregesc totugi umilul peisaj liric din orizontul c5ruia re-ince-
moderne, secolul al XIX-lea este o nesfirpitd agonie in Basarabia. pe aventura poeticd basarabeand in secolul al XX-lea.
Viala spirituald amorlegte intr-o apteptare terificd, pulinele ini-
liative culturale ale bdgtinapilor se consumi in scdpdrXri umile: II
citeva cirli bisericegti, citeva spectacole improvizate... Singurii Doui sint problemele sub semnul cdrora debuteazX gi se in-
autori basarabeni care izbutesc si impund contribulii decisive la cheie secolul trecut intre Nistru gi Prut: problema statutului
constituirea literaturii romAne moderne sint Alecu Russo si limbii romAne gi cea a identitdlii nalionale a... populaliei majo-
ritare. Depi mentalitatea colectivl nu pi-a risipit definitiv incer- frecvente ale momentului (condilia umilX a ldranului, trecutul
titudinile care o macind., iar dezbaterea dd impresia cd s-a fixat istoric, revolta socialS 9i nalionalS, frumusetrea naturii) ipi insu-
definitiv intre eufemismele limba noastrd (utilizat din raliuni rapid pi durabil for;a modelatoare a verbului plefuit in
;,;csc
,,diplomatice" de insupi Alexei Mateevici, care preciza insd, la scrierile clasicilor. Limba noastrd este, in esentS, dincolo de
intiiul congres al inv5litorilor din Basarabia, in 25 mai 7977: ,,definiliile superioare" (G. Cdlinescu) date limbii romAne de
,,Da, sintem moldoveni, fii ai vechii Moldove, insd facem parte Mateevici, intiia poezie scrisd in Basarabia, de \a 7872, care nu
din marele trup al rom6nismului") 9i limba de stat (ultimul rnai trezepte indoieli in privinla siguranlei monturii cuvintelor
adoptat de agrarieni .si comunipti, pentru a nu irita electoratul in text, vXdind totodatd o remarcabil5 flueng5 a fluxului de
romdnofob, in timp ce in invXldmintul de toate gradele se ope- irnagini gi un perfect echilibrat siml al tonului. O capodoperd a
reazl, cu denumirea limba - pi literatura! - romdnd), de la un genului, incununind doar un deceniu de la aparilia primelor
pol temporal la celdlalt s-a realizat un progres substanfal atit pLrblicalii de limba romdnX in Basarabia.
in consolidarea calit5fi intelectuale a segmentului de populalie
care ipi asumd identitatea culturald romAneascd, dar pi in ceea III
ce privepte impunerea tot mai fermd a unei poezii sincrone cu Infrastructura vie;ii literare basarabene incepe si se constituie
formele poetice viabile la momentul actual in far5. rubia la inceputul anilor '30, cind in spagiul dintre Nistru pi Prut
Aparilia, la inceputul veacului, a mai multor publicalii de (trltimul din Europal, care igi insupepte ideea de proces literar)
limba romAnd (Basarabia, 1906-1907, intiiul ziar romAnesc irpar o serie de reviste literare (Viafa Basarabiei, Chipindu,
din provincia interriveranH ; Cuptnt Moldoa ene s c, 1973-7978, 1932-1944), Cuget Moldoaenesc (Bdl1i, 7932-7937; Iapi, 7938-
intiia revistd literard), dar pi a primelor culegeri de texte litera- 1943), Pagini basarabene (Chipiniu, 7936), Poetul (Chipin[u,
re (din 1908 dateazS, bundoard, ,,intiia carte moldoveneascl de I 9 37
-7938), I t in e r ar (Chi ginXu, 79 3 8-79 40), B u g e a cul (B olgrad
cetire", Pilde gi povefe) creeazd., pe fundalul revolufei ruse din 1935-7940), o societate a scriitorilor, precum pi o vastd relea de
7905-1907, premise favorabile pentru afirmarea idealului de pubiicalii gcolare, care vor lansa citeva nume de referinlS (de la
renaltere nagionald a romAnilor-basarabeni. Din versificdri 9i Magda Isanos la Eugeniu Coperiu) ale culturii romAne. Ceea ce-i
tatondri stingace invie pi imaginea contorsionatd a spiritului lipsepte ins5 acestui context cultural este o privire lucid5, un spi-
poetic, Vasile Oatu, Tudose Roman, Sergiu Victor Cujbd, Vla- rit director care si radiografieze frustririle, complexele de infe-
dimir Fialcescu (Fialkovski), Gheorghe Todorov fiind intiii ves- rioritate, indrumind dezvoltarea literaturii pe calea sincronizdrii
titori ai regenerdrii poeziei in Basarabia secolului al XX-lea. in-

j
cu modelele literare ale momentului. Dezbaterea literarS, cit5 e,
tre ei, se distinge pregnant figura vizionarX a preotului-poet inclind rapid spre un proiect autohtonist, regionalist, promovat
I

Alexei Mateevici. Prin pana sa, muiati in mirosul tdmiiet al cLrun entuziasm spumos, in ordine teoreticd, de poetul gi proza-
limbajului bisericesc, ceea ce il asociazd limpezimii de clegtar pi torul Nicolai Costenco, redactorul-gef al revistei Viala Basara-
cantabilitdlii poeziei lui Octavian Goga, adeseori pi arhitecturii biei.in scurt timp, se infiripi un program al neo-retarddrii, un
gotice pi vibrafei sentimentale a poemelor lui Copbuc, temele rreosdmin5torism spoit cu achizi;ii exterioare din recuzita sim-
bolistd, dar nu fArA disidenle, mai ales din partea revistei b5lle- Apreciatd de Garabet Ibriileanu drept o poete cu ,,o sensibi-
ne Cuget Moldoaenesc pi a citorva autori instruili (G. Meniuc, litate finh pi o imaginalie delicatS", Olga Vrabie reunepte cali-
Al. Robot) care igi afirmd atapamentul pentru ideea de moderni- triflle unui timbru clar pi catifelat, mulindu-se firesc pe osatura
tate, adevlrat cd intr-o acceplie deloc doctrinard. Foarte pulini unor construclii prozodice de eleganll clasicd. Frdgezimea vi-
autori din cohorta de condeie lirice a anilor '30 mai spun astizi ziunilor si intensitatea elementelor decorative resusciti ener-
ceva cititorului de poezie. Cazna ciutirii infrigurate a unor ver- giile fantasticului romantic, pentru a le redisloca in imaginarul
suri citabile in sens pozitiv o sesizdm, fXrX efort, inclusiv in cele ?nsetat de miracol al inadapta;ilor Ia ritmurile vielii moderne:
mai recente pi mai aplicate explor[ri ale fenomenului literar in-
f esdtura de pdianjen cu sctntei de promoroacd
terbelic (O istorie deschisd... de Mihai Cimpoi, Literatura rom6-
Se intinde Ia intrare,
nd din Basarabia. Anii'20-'30 de Alexandru Burlacu, Spiritus
Fduritd de pitici...
/oci de Alina Ciobanu-Tofan).
Toatd scorbura bdtrtnd mu;chiul umed o imbracd
Un inventar oricit de fidel al temelor ti motiveior recurente Cu molatice coooare
in poezia interbelice din Basarabia - viafa rusticS, toamna, Ce lucesc de licurici'
tristefle orapului provincial, nostalgia paradisului copildriei, . (Din pooeste)
cerpetorii, ftizia, dontl, solitudinea neconsolatS, angoasele sau
lehamitea rapsodului ,,modern" - va circumscrie, in general, Acest rafinament al percepliei feminine este continuat in cele
obiectivele unei ucenicii sirguincioase la pcoala poeziei post- rrraribune piese lirice ale Magdei Isanos, poetX cu un destin la
eminesciene. Cu toate strddaniile,,autohtoniptilor", parfumul f:cl de scurt, dar de coloratur[ mult mai complexS, intersectind,
regional este corolarul vag al viziunii poetice, relieful locului cu fervoare, intr-o sensibilitate tumultuoas5,,,vizionarismul
prefigurindu-se mai mult din frecvenla regionalismelor social" (M. Cimpoi) 9i misterele erosului, patosul antirdzboinic
(,,zghihuiesc", ,,de-a guia", ,,in chirostrie" etc.). lvtelanjul liric pi acuitatea premoniflilor thanatice. Temperamental-romanti-
sdmdnitoristo-simbolist la poelii din jurul revistelor Viafa Ba- cal, dar dominatd de un registru emotiv glisind intre suavitatea
sarabiei (Alexandru Terziman, George Meniuc), Bugeac (Teo- ferninini pi r5bufnirile incendiare, poeta anunta date artistice
dor Nencev, Vladimir Cavarnali p.a.) are un sunet straniu, fi- de o mare mobilitate, poate cele mai sensibile la modificdrile
bros, inaintind greoi pe cdrd5i rdvdpite de melancolii crepuscu- structurale ale liricii de facturi modernistd. inue poelii basara-
lare, de reminiscenle gi gesturi epigonice. insepi instrumentele lrcni, Magda Isanos este intiia care face din versul liber o achi-
muzicale invocate de poeli (balalaika, mandolina, chimvalul), aigie organicd, perfect adaptatd transcrierii ritmurilor pi efluvi-
substituind pianul, clavirul sau vioara, pe care le intilnim la ilor vielii interioare. De o desdvirpitd frumusele sint gi poemele
prima generalie simbolist5, denotd o angajare epidermicd in prin care se instituie pi la noi mitul maternitSfli invincibile:
discurs. Talentele celb mai robuste dintre poegii basarabeni ai ,,Fata mea, draga mea,/Miinile tale mici,/papii tdi mici/sb lase
anilor '30 sint OIga Vrabie, Nicolai Costenco, Magda Isanos, turme de aur aici/unde eu am plins pi-am gemut,/pe-atitea pris-
George Meniuc gi Bogdan Istru. pe de lut" (Testament pentru t'ata mea).
Poemele Rapsodie basarabeand pi Cleopatra (neinspirat Strtns in cdtupe, - acordul plutit 9i bltnda sard
rescrise dup5 rdzboi) sint, neindoios, cele mai solide construclii C-o stea, clegtarul apei cresteazd-ncet, scalar'
lirice ale unui poet basarabean din perioada interbelici. Fundalul Scumpesc grddina toatd /-n mine-ntiia oard
,,tearetic" regionalist de la care se revendicd poezia lui Nicolai Miini albe, apternute spre linigte, tresar'
Costenco in aceast5 perioad5 se estompeazd vizibil aici, lesind (Cerc medial)
imaginalia si se manifeste in voie in spagiul eclatant al detaliilor
vielii rustice sau in cel al decorurilor exotice. Poezia incepe sd Unele versuri, izolate, au insd luminescentra unor giuvaiere
(,,Migcarea minerald sau garpele bea vin / in larma tulburatd a
vorbeascd limba literaturii autentice, consistenga gi cursivitatea
lirismului anulind fracturile de odinioard dintre concept pi ex- stelelor din singe?") ce vor str5lumina plenar abia in lirica sa
presie. Pentru ?ntiia datd, in Basarabi4 un poet celebreazd opu-
tirzie (v. Toamna lui Orfeu, \983).
,,Fanatic increzitor in eficienla sociald a
verbului" (ca sd-l ca-
Ienga realului pi imaginarului, trXind cu voluptate clipa fiecdrui
racterizdm cu o formulS aplicatd de Ion Negoilescu lui Mihai
cuvint in stare sA transfigureze perceptia concretd sau t'abuloasd la viaia
llcniuc), Bogdan Istru ipi raporteazdneincetat existenta
a lumii. Ecourile razarrte, din clasici sau contemporani, unele anulatS
cclor ,,umililli gi obidi1i", la ,,bdtrina lume" care trebuie
dezarticuldri prozodice conteazd aici mai pulin/ pentru cd bucu-
ria rostirii spontane, fluente, impetuoase - ca reprezentatie en- l)rintr-un gest violent sau purificator:
tuziast5 a regdsirii de sine in zterb - covirpepte micile imperfecgi- Sd md ldshfi tn Pace cu atita
uni. ln nici o alti scriere nu avem certitudinea acoperirii seman- Pr e asftntd t: orb d 9i tnl elep ciun e !
tice a metaforei ,,orei asrale" (astfel definepte Mihai Cimpoi re- Mie sd-mi dati tn Pribegie btta,
virimentul literar interbelic in Basarabia) la fel ca in aceste doud De omorit minciuna, Pi-un tdciune'
poeme ale lui Nicolai Costenco, al cirui har poetig dup5 15 ani Vreau sd aprind cu eI bdtrina lume"'
de exil siberian, nu va mai reverbera la fel de pur niciodat5. (Reaoltd)
Remarcat de G. Cdlinescu, in lstoria literaturii romdne..., Ia
,,Legeaimitaliei" pi ,,teoria sincronismului", concepute de
capitolul Bibliograt'ie (ca pi Nicolai Costenco, de altfel), George
l,ugen Lovinescu in vederea canalizdrii discursului literar ro-
Meniuc este, in placheta Interior cosmic (1939), un poet de for-
modelele occidentale, au avut un impact (indirect'
,','16l-r.r. spre
matrie simbolistd cu inflexiuni ermetice nu prea aplsate. Scopul
nefiind intotdeauna unul deliberat) pi in sensul orientlrii mij-
ultim al discursului pare si fie spectacolul de limbaj, reliefarea
loacelor de expresie ale scriitorilor basarabeni spre //standarde-
suprafe;ei sticloase a lexicului, nu disponibilitatea sugestivd a
sintagmelor gi corespondenlelor. Lucrate cu acribie de rnegte-
lc" de creativitate pi sensibilitate ale marilor scriitori romAni
clasici pi contemPorani' Depi mimetismul produce mai ales pro-
pugar tenace, poemele nu transmit totugi o emotie liricd verita-
zclil pi epigoni, fenomenul n-a trecut fIrI consecintre pozitlve'
bild, partitura etalindu-gi forma definitivd cu o ostenrafie jubi-
facerea pirJ-fu..r"u simultand a spiritului literar (inclusiv a ce-
latorie, ca pi cum cuvintele ar suspenda la distanle pedant cal-
lr.ri modern) in Basarabia culminind dacd nu cu izbinzi artistice
culate, doar pentru a sfida inevitabila intruziune a hazardului:

S-ar putea să vă placă și