Sunteți pe pagina 1din 6

Lunca Mureșului

Mureșul  este cel mai lung râu de pe teritoriul României (exceptând Dunărea), și formează în
parcul natural un ecosistem specific de luncă, cu zone inundate periodic, cu ape curgătoare și
stătătoare, păduri aluviale și impresionante galerii de sălcii și plopi. Această zonă găzduiește
peste 200 de specii de păsări, multe dintre acestea fiind protejate pe plan internațional.

INTRODUCERE

Conform Convenției Ramsar, Parcul Natural Lunca Mureșului se află pe lista zonelor umede
de importanță internațională. Parcul are o suprafață de peste 17.400ha și face parte din rețeaua
europeană „Natura 2000” pentru protejarea și conservarea zonelor umede și a speciilor de faună
și floră caracteristice acestui tip de ecosistem. 

Biodiversitatea este mare, iar în cele 9 habitate prezente se remarcă cel puțin 1.000 de specii de
plante, 3.000 de specii de nevertebrate, 200 de specii de păsări, 55 de specii de pești, 40 de
specii de mamifere și 10 specii de amfibieni. Această biodiversitate considerabilă este
consecința existenței ecosistemelor acvatice și terestre variante, constituite din: stepă și
silvostepă, ape stătătoare, bălți și mlaștini, lunci și pajiști umede, fânețe, vii, livezi și terenuri
arabile.   

Cel mai important râu al zonei este desigur Mureșul, care străbate parcul pe o lungime de 88km
și o lățime de 120m. Dar nu este singurul râu din această luncă. Pârâul Aranca, râul Mureșul
Mort și numeroase alte canale artificiale traversează parcul și formează în interiorul acestuia un
ecosistem dinamic, periodic transformabil, cu peste 40 de insule și numeroase plaje de nisip. 

FLORA

Flora parcului Lunca Mureșului este variată și specifică atât unei clime continentale, cât și zonei
umede inundabile. Astfel, aici se întâlnește vegetație erbacee, specifică pajiștilor de câmpie,
vegetație palustră și plutitoare, specifică bălților, vegetație erbacee cățărătoare, în zăvoaiele de
plop și salcie și vegetație specifică pădurilor de stejar și frasin.  

Din cele 1.000 de specii și subspecii de plante lemnoase și ierboase, merită menționat arboretele
de stejar pedunculat, frasinul, plopul negru și alb și salcia albă, specii prezente în special în zona
pădurii Cenad. 
Un număr mare de plante sunt marcate ca specii rare și vulnerabile și apar pe lista roșie a
plantelor superioare din România. Dintre acestea, amintim de: forfecuța bălții, neghina, inarița,
ștevia de baltă și stupinița. De asemenea, conform Convenției de la Berna, trifoiașul de baltă,
peștișoara și cornaciul sunt specii strict protejate. 

FAUNA

Diversitatea ecosistemelor terestre și acvatice ale Parcului Natural Lunca Mureșului este
favorabilă condițiilor de viață. 

În interiorul parcului există un habitat format din zăvoaie și șleauri de câmpie, care reprezintă
locul perfect pentru cuibărirea și migrația a peste 200 de specii de păsări, printre care amintim
de cormoranul mare, corcodelul mic, cârstelul de baltă, diferite specii de rațe, prigoria,
pescărușul râzător și numeroase specii de stârc, berze și egrete. Dintre speciile protejate la nivel
internațional, amintim de: acvila țipătoare mică, acvila de stepă, dumbrăveanca, rața
cârâitoare mică, barza neagră, ciocârlia și lăstunul de mal.  

Printre speciile comune de pești prezenți în apele parcului trebuie menționat că mreana
populează apele Mureșului, crapul populează apele stătătoare și bălțile, porcușorul de nisip,
scobarul și linul se regăsește în apele pârâurilor, iar în apele curgătoare se găsește biban, plătică,
știucă și caras. Dintre speciile rare de pești prezente în parc se numără ghiborțul de râu, răspărul
și mihalțul.   

În pădurile parcului și în zonele adiacente trăiesc și numeroase mamifere, precum: cerbul


lopătar, căpriorul, mistrețul, liliacul urecheat, veverița, vulpea, dihorul de stepă și popândăul.

Herpetofauna este și ea variată, un rol important în acest sens fiind dat de caracterul de luncă și
zonă umedă al zonei. Găsim aici brotăcel de copac, buhai de baltă cu burta roșie, broască de
lac, tritonul cu creată, năpârcă, șopârlă cenușie și broască țestoasă de apă.

Nevertebratele sunt prezente în număr foarte mare și cuprind numeroase specii de melci și scoici
în albia Mureșului și numeroase specii de insecte, printre care rădașca și libelula.

ARII PROTEJATE

În cadrul Parcului Natural Lunca Mureșului există patru zone strict protejate, unde sunt interzise
orice fel de activități de exploatare a resurselor naturale. Acestea sunt:

Prundul Mare 
Rezervația naturală Prundul Mare este cea mai sălbatică porțiune a parcului. Această rezervație
are o suprafață de aproape 720ha și este reprezentată de o zonă cu prunduri, lunci de câmpie,
pâlcuri de pădure, pajiști și zone umede cu stuf și papură. Aici se află una din cele mai
spectaculoase bălți ale parcului, Balta Bezdin. Printre stuf și papură, acolo unde există ochiuri de
apă limpede, se află o suprafață mai mică de jumătate de hectar acoperită cu nufăr alb. Tot în
această rezervație se găsesc și câteva specii rare de orhidee (Platanthera bifolia și Epipactis
latifolia).

Pădurea Cenad 

Această arie forestieră strict protejată, cu o suprafață de peste 310ha, cuprinde o diversitate
arboricolă de stejar, frasin, salcie și plop. Se află situată pe malul stâng al Mureșului și cuprinde
și o serie de insule, printre care Insula Mare Cenad și Insulele Igriș.

Insula Mare Cenad 

Această arie protejată se află pe teritoriul administrativ al comunei Cenad și are o suprafață de
puțin peste 2ha. Este caracterizată de prezența depunerilor de aluviuni nisipoase și a grindurilor
de argile lacustre. 

Insulele Igriș

Cu o suprafață de 7ha, aceste mici insule oferă condițiile de habitat optime pentru găzduirea,
hrănirea și cuibărirea mai multe specii avifaunistice. Printre păsările migratoare prezente aici
menționăm: egreta mică, stârcul roșu, galben și de noapte și barza neagră. 

RECOMANDĂRILE NOASTRE

 O plimbare în canoe de-a lungul cursului Mureșului, ce te poate ajuta să vezi cele mai
interesante zone umede ale parcului. Activitatea poate fi organizată de reprezentanții
parcului, care oferă spre închiriere tot echipamentul necesar;
 O plimbare cu bicicleta pe numeroasele drumuri și poteci din interiorul parcului, pentru a
descoperi pădurile de luncă;
 Activități de observare a păsărilor, atât în perioada de pasaj (aprilie, septembrie-
octombrie), dar și în tot restul anului pentru speciile cuibăritoare sau rezidente.

ȘTIAȚI CĂ:

 Aici se găsește cea mai mare populație de lăstun de mal (Riparia riparia) și prigorie
(Merops apiaster) de pe întregul curs al Mureșului?
 Cu excepția Pădurii Cenad, celelalte arii protejate ale parcului sunt în continuă schimbare
datorită proceselor naturale de depunere de aluviuni și eroziune a malurilor? 
 Mureșul izvorăște din munții Hășmaș (Carpații Orientali) și se varsă în Tisa, pe teritoriul
Ungariei, fiind cel mai lung râu care curge pe teritoriul României (761km), exceptând
Dunărea?  
 Pe parcursul lui, Mureșul străbate toate formele importante de relief: munți (23%),
dealuri și podișuri (25%) și câmpii (52%)?

 Parcul Natural Lunca Muresului este situat în vestul României, în judeţele Arad şi Timiş,
limitrof zonei fiind chiar oraşul Arad (centrul său se găseşte la 4 km de limita estică a
zonei) cu o populaţie de 173.000 locuitori. Parcul Natural Lunca Mureşului se întinde de
la Arad pâna la graniţa maghiară, de-a lungul râului Mureş. Are o suprafaţă de 17.455 ha
şi include zona îndiguită a Mureşului; este o zonă inundabilă (o inundaţie la fiecare trei
ani) situată între digurile construite pe fiecare parte a râului şi între terasele înalte ale
aceluiaşi râu. Lunca Mureşului Inferior este un ecosistem tipic de zonă umedă cu ape
curgătoare şi stătătoare, cu păduri aluviale, galerii de sălcii şi plopi, precum şi zăvoaie şi
şleauri de câmpie, important loc de cuibărire şi pasaj pentru cca. 200 de specii de pasări,
multe dintre ele fiind sub un regim strict de protecţie pe plan internaţional.

 În ceea ce priveşte accesul turiştilor, întregul parc oferă o accesibilitate ridicată,


principala intrare fiind însă Pădurea Ceala din imediata apropiere a Municipiului Arad.

 Punctele de acces în PNLM sunt situate:

 - în partea de vest la: nu există

 - în partea de nord la: drumul comunal DC 100A, drumul comunal DC 96A,

 drumul forestier Ceala, mai multe drumuri de exploatare agricole;

 - în partea de sud la: DC 100A (Sâmpetru German – Pecica), DC 100B

 (Munar – Mănăstirea Bezdin), DC 30, DJ 682E (Sâmpetru Mare – Igriş),

 mai multe drumuri de exploatare agricolă

 - in partea de est: Strada Mărului din Municipiul Arad

 Descriere generală şi istoric

 Pentru instituirea regimului de arie protejată primi paşi au fost realizaţi în anii 1970 când
au fost făcute unele studii ale zonei Prundul Mare de către un grup de plin de entuziasm
care cuprindea printre alţii pe Ioan Moldovan, Andras Libus şi Aurel Ardelean. Astfel în
acei ani a fost declarată o suprafaţă de 91,2 hectare din Prundul Mare ca rezervaţie
naturală, urmărind a se proteja populaţia de stârci cenuşi care cuibăreau acolo. Apoi în
anul 1988, 12.000 ha din această zonă a fost declarată ca Zonă de Importanţă
Avifaunistică. Iniţiativa de protejare a fost continuată de reprezentanţi de la Agenţiile de
Protecţia Mediului din Arad şi Timişoara şi apoi de Direcţia Silvică Arad şi a culminat în
anul 2005 când prin hotărârea de guvern prin care a fost declarat Parcul Natural Lunca
Mureşului. Din anul 2006 aria protejată „Lunca Mureşului” este a patra zonă din
România ce a fost desemnată pentru includerea în Lista Ramsar a Zonelor Umede de
Importanţă Internaţională. Din anul 2008 aceeaşi suprafaţă face parte şi din Reţeaua
Natura 2000, fiind atât sit de importanţă comunitară (RO SCI 0108) pentru protejarea
anumitor specii (30) şi habitate (12), cât şi arie de protecţie specială avifaunistică (RO
SPA 0069) pentru protejarea a 41 de specii de păsări.

 Un puternic imbold l-a constituit şi finanţarea obţinută de Regia Naţională a Pădurilor –


Romsilva, respectiv Direcţia Silvică Arad de la comunitatea europeană prin programul
PHARE de cooperare transfrontalieră. Prin derularea proiectului "Protejarea şi
dezvoltarea luncii râului Mureş" s-a putut realiza infrastructura ariei protejate (un centru
de vizitare, două puncte de informare turistică şi căi de acces). Din finanţarea proprie a
Regiei Naţională a Pădurilor - Romsilva sau a Uniunii Europene au fost achiziţionate
numeroase echipamente de cercetare şi monitorizare (620.000 euro) şi s-au desfăşurat
numeroase activităţi de educaţie ecologică sau de promovare a

 ecoturismului. Din luna noiembrie 2005 aria protejată are şi o administraţie aflată în
subordinea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, alcătuită din 12 persoane şi care
funcţionează cu un buget anual de cca. 150.000 euro.

 În cadrul Parcului Natural Lunca Mureşului există patru zone de protecţie integrală
Prundul Mare (717,9 ha), Pădurea Cenad (310,5 ha), Insula Mare Cenad (2,1 ha) şi
Insulele Igriş (7,0 ha). Aceste zone sunt strict protejate, fiind interzise activităţile de
exploatare a resurselor naturale.

 Coordonatele geografice ale parcului sunt:

 Nord(46°19'01'' Lat. N / 20°50'05'' Lat. Est)

 Est ( 46°18'89'' Lat. N / 20°49'94'' Lat. Est)

 Sud ( 46°07'15'' Lat. N / 20°91'89'' Lat. Est)

 Vest ( 46°16'82'' Lat. N / 21°27'72'' Lat. Est)

 Altitudinea medie: 100m

 Altitudinea minimã: 82,5m

 Altitudinea maximã: 135m

 Suprafata: 17.455 ha

 Obiectivul Parcului Natural Lunca Mureşului este protejarea peisajului, habitatelor şi


speciilor specifice de luncă printr-un managementul durabil al activităţilor umane, astfel
încât să reprezinte şi un spaţiu ideal pentru activităţi de educaţie ecologică şi ecoturism.
 Principalele atracţii turistice din Lunca Mureşului sunt următoarele:

 - Peisajul specific de lunca, având ca element principal Râul Mureş, cu cele 40 de insule
din interiorul parcului, plaje de nisip şi tunelurile formate de sălciile care se apleacă
asupra apei;

 - Cele cca 200 de specii de păsări reprezentate de populaţii impresionante în zona ariei
protejate şi care pot fi urmărite din observatoare special construite;

 - Biodiversitatea remarcabilă, începând cu păsările şi continuând cu mamifere, reptile,


amfibieni, peşti, insecte s.a.

 - Cele două mănăstiri foarte vechi din interiorul parcului, respectiv Mănăstirea Hodoş-
Bodrog, cea mai veche aşezare monastică din ţara noastră, cu viaţă monahală
neîntreruptă, având ca primă atestare documentară o diplomă dată de Regele Bela al III-
lea în anul 1177 şi Mănăstirea Bezdin - una dintre puţinele mănăstiri ortodoxe sârbe din
România care se mai păstrează, datând din anul 1539.

 - Balta cu nuferi din Rezervaţia naturală Prundul Mare, singurul loc din judeţul Arad
unde Nimphaea alba vegetează natural.

 Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului promovează o serie de activităţi turistice


cu un caracter ecologic, astfel încât impactul asupra mediului să fie cât mai redus. Cele
mai importante activităţi turistice în cadrul parcului nostru sunt:

 - excursii pe Mureş cu ambarcaţiuni uşoare de tip caiac-canoe ce pot fi închiriate de la


sediul administraţiei din Arad sau de la punctele de informare turistică Pecica şi Cenad;

S-ar putea să vă placă și