Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

înregistrare:

RAPORT DE ACTIVITATE
SEMESTRUL al II – lea
AN ŞCOLAR 2020 - 2021

Activitatea la clasă s – a desfăşurat cu un efectiv de 22 elevi , procentul de promovabilitate la


sfârşitul anului şcolar fiind de 100 % .
Demersul didactic s-a încadrat în parametrii specifici asigurării calităţii în învăţământ. In acest
sens ,testările predictive ( la începutul semestrului al II-lea ), mi-au direcţionat activităţile practice
atât la nivelul întregului colectiv , cât şi la nivelul fiecărui elev. Am privit cu simţul responsabilităţii
şi perfecţionarea mea continuă pe diverse căi dar şi implicarea elevilor în activităţi extracurriculare
şi extraşcolare.
Pentru realizarea unei comunicări interpersonale elev - învăţător am selectat modalităţi de
comunicare adecvate difiritelor situaţii de colaborare, ajutor, coordonare şi control, recompense,
sancţiuni etc.
Am avut în vedere ca informaţiile transmise să fie însoţite de argumente , de aplicabilitate
practică de crearea de contexte favorabile , dar mai ales de implicarea lor personală, însuşirea lor
realizându-se prin implicare directă.
În activitatea didactică ,mi-am stabilit , obiective foarte clare pe care le-am operaţionalizat ,
concretizându-le în activităţi de formare, informare, experimentare, interpretare şi aplicare în
diverse situaţii.
În contextual facilitării comunicării elev - elev , munca în perechi, în grup restrâns sau lărgit, au
dat rezultate deosebite.
N-am neglijat comunicarea cu colegii de comisie, colaborarea având ca obiectiv central o mai
temeinică formare a elevilor mei , în acţiunile la clasă ,completându-ne reciproc . Eficientizarea
demersului didactic s-a realizat mai ales printr-o abordare interdisciplinară şi chiar
transcurriculară, limbajul utilizat ,fiind specific unor domenii conexe.
Pentu a menţine relaţia familie - şcoală , am oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii informaţii
periodice referitoare la progresul fiecărui elev, comportamentul social al acestora, acolo unde s-au
mai creat anumite “ situaţii de criză “, le-am găsit împreună rezolvarea : lipsa de responsabilitate,
minciună sau regres la învăţătură.
În multe activităţi formative-educative a fost implicată familia , ţinându-se cont de unele opinii
formulate serbări şcolare, acţiuni de gospodărire şi autofinanţare.
Toate aceste actiuni au avut obiective educaţionale stabilite , valorificarea lor făcându-se în cadrul
activităţilor didactice. Programarea activităţilor de învăţare s-a făcut pe baza cunoaşterii
curriculum-ului şcolar selectat pentru semestrul al II - lea , iar activităţile de învăţare au fost
structurate în concordanţă cu acesta. Practicând învăţarea centrată pe elev, am conceput şi
desfăşurat activităţile de învăţare, conform particularităţilor individuale , dar şi cerinţelor standard,
am respectat curba de efort a elevilor, dar şi nevoia de dezvoltare, ameliorare, recuperare. În
diferite ocazii activităţi de evaluare, recapitulări finale, strategii noi abordate. Am elaborate schiţe
şi proiecte didactice , utilizând strategii interactive , participative , adaptând demersul didactic la
situaţiile concrete.
Pentru ca motivaţia învăţării să existe din toate punctele de vedere , o atenţie deosebită am
acordat-o organizării şi amenajării spaţiului de lucru, respectând condiţiile de igienă aspect
informativ, formativ, estetic.
Dezvoltarea comportamentului social, s-a realizat prin acţiuni concrete stabilirea regulamentului
clasei şi respectarea acestuia în totalitate, dezbateri pe baza unor situaţii concrete sau imaginare,
motivarea unor recompense sau sancţiuni.
Evaluarea finală a rezultatelor şcolare s-a realizat prim întocmirea rapoartelor de evaluare.
Aprecierea rezultatelor şcolare s-a făcut prin elaborarea descriptorilor de performanţă pentru
unităţi de conţinut grupate în diverse moduri încât să răspundă standardelor de performanţă ,
stabilirea probelor de evaluare conform obiectivelor , stabilirea ulterior a modalităţilor de
dezvoltare, ameliorare sau recuperare , însoţirea evaluării de observaţii şi aprecieri folositoare şi
părinţilor în ideea supravegherii actului de învăţare.
Formarea mea profesională s-a realizat pornind de la identificarea propriilor nevoi de formare în
urma autoevaluării obiective prin participarea la activităţile comisiei metodice, participarea la
activităţile cercului pedagogic de care Şcoala Gimnazială Nr. 1 Istria aparţine şi prin susţinerea
inspecţei speciale, în vederea obţinerii gradului II.

Data,
25.06.2021

Întocmit, Director,
Prof. înv. primar Maria – Carmen Popescu Prof. Tucă Ştefan

S-ar putea să vă placă și