Sunteți pe pagina 1din 5

 

FISA POSTULUI AGENT IMOBILIAR


-Ocupatia 341301-

Nivelul postului – executie

OBLIGAŢII GENERALE
obligatia de a indeplini sarcinile de serviciu;
obligatia de a respecta disciplina muncii;
obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern si in contractul
individual de munca;
obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
obligatia de a respecta secretul de serviciu.

Obligaţii pe linie de Securitate si Sanatate in Munca


¾ să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă eventualele defecţiuni constatate la
echipamentele de lucru;
¾ să nu părăsească locul de munca fără aprobare, decât în cazul în care i s-ar pune in pericol
viaţa sau integritatea fizică;
¾ să respecte instrucţiunile proprii de sanatate si securitate in munca la locul de muncă;
¾ să menţină curăţenia la locul de muncă;
¾ să nu introducă sau să consume băuturi alcoolice în incinta societăţii;
¾ să nu fumeze decât în locurile special amenajate;
¾ să respecte disciplina la locul de muncă;
¾ să acorde primul ajutor în cazul producerii unui accident de muncă;
¾ să înştiinţeze imediat conducătorul locurilor de munca despre producerea unui accident de
muncă şi să nu schimbe starea de fapt a evenimentului, decât numai dacă aceasta se
impune, pentru a limita efectele produse de eveniment;
¾ să-şi însuşească măsurile de sanatate si securitate in munca;
¾ la terminarea programului de lucru să facă ordine şi curăţenie la locul de muncă.

Obligatii privind Apararea Impotriva Incendiilor


¾ sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub
orice forma, de administrator;
¾ sa utilizeze aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date
de administrator;
¾ sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor
de aparare impotriva incendiilor;
¾ sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind
un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de
aparare impotriva incendiilor;
¾ sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, care au atributii in domeniul apararii
impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;


 
 
¾ sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu;
¾ sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta,
referitoare la producerea incendiilor.

UNITATILE DE COMPETENŢĂ
Comunicarea efectivă
Comunică cu clienţii
• Foloseşte metode de comunicare adaptate situaţiilor date: telefon, discuţii de la om la om,
rapoarte scrise sau verbale;
• Identifică şi foloseşte sursele de informaţii adecvate scopului urmărit;
• Selectează şi structurează informaţiile primite prin utilizare de tehnici specifice agenţiei şi
statistice;
• Utilizează limbajul specific domeniului de activitate al interlocutorului şi de specialitate.
• Dovedeşte capacitate de comunicare prin utilizarea tehnicilor de comunicare adecvate
situaţiei date;
• Adresează întrebări pertinente pentru a obţine informaţii cât mai complete;
• Ascultă interlocutorul cu atenţie încurajând libera exprimare a opiniilor urmărind obţinerea
de informaţii relevante scopului urmărit;
• Dovedeşte imparţialitate şi confidenţialitate în relaţia cu clienţii.

Comunică cu autorităţile
• Dovedeşte capacitate de comunicare în situaţiile oficiale prin utilizarea tehnicilor şi
metodelor de comunicare adecvate;
• Foloseşte o exprimare într-un limbaj adecvat situaţiei date;
• Sintetizează problemele ridicate şi urmăreşte ca acestea să fie rezolvate în timp optim.

DEZVOLTAREA INSTRUIRII PROFESIONALE


Analizează piaţa specifică
• Determină delimitarea geografică / zonală / valorică, respectând criteriile agenţiei, prin
studierea tuturor materialelor ce au legătură cu domeniul.;
• Se documentează cu privire la structura fondului imobiliar aferent din punct de vedere al
vechimii construcţiei şi al tipului imobilului studiind materialele documentare existente;
• Compară plafoanele de preţ geografic / zonal, prin utilizarea de informaţii cunoscute;
• Evaluează potenţialul clienţilor, conform criteriilor agenţiei şi a studiilor de piaţă existente,
precum şi prin comparaţii directe;
• Determină dinamica pieţei generală, temporală şi conjuncturală prin utilizarea studiilor de
piaţă;
• Se documentează referitor la concurenţa existentă pe piaţă, prin analiza informaţiilor
specifice existente în agenţie;
• Identifică cadrul juridic conex prin studierea legislaţiei conexe.

Cunoaşte şi utilizează formularele de agentie


• Se documentează în privinţa modului de completare şi a conţinutuluifişei de lucru pe care o
întocmeşte;
• Se documentează şi întocmeşte dosarul ofertei prin folosireamaterialelor documentare
existente;
• Se documentează şi întocmeşte convenţia firmă / client curespectarea legislaţiei în vigoare;
• Se documentează şi întocmeşte pre(ante)contractul între părţi curespectarea legislaţiei în
domeniu;


 
 
• Se documentează şi întocmeşte contractul de prestări serviciirespectând metodologia de
agenţie şi legislaţia în domeniu;
• Se documentează în amănunt asupra conţinutului dosarului tranzacţiei apelând la
conţinutul cadru al acestuia.

Cunoaşte formularistica legală


• Se documentează asupra modului de completare şi a conţinutului formularelor legale pe tip
de activitate (vânzare, cumpărare, închiriere etc.);
• Se documentează asupra modului de completare şi a conţinutului.

OFERTARE
Promovează oferta / cererea pe piata
• Anunţă operativ prin canale proprii agenţiei;
• Anunţă operativ prin canale adecvate ale mass-media;
• Anunţă operativ prin apelarea la alte surse atrase.

Contactează clientul
• Prezintă oferte neidentificabile utilizând informaţii corecte, verificate;
• Prezintă pe teren sub toate aspectele ofertele agreate;
• Recepţionează decizia clientului.

PRIMIRE ŞI PRELUCRARE CERERI


Procură informaţii comerciale specifice
• Anunţă prin categorii adecvate de mass media;
• Identifică şi preia cererile specifice primite la agenţie apelând la elemente de identificare a
cererilor;
• Procură informaţii / cereri prin apelarea la alte surse atrase;
• Iniţiază fişa de lucru conform metodologiei de agenţie.

Prelucrează informaţia
• Verifică şi completează informaţia pe fişa de lucru utilizând criterii de verificare proprii şi
specifice agenţiei;
• Încheie convenţia firmă / client respectând legislaţia în domeniu.

Prelucrează analitic cererea


• Analizează comparativ cererea şi oferta din punct de vedere al numărului camerelor,
îmbunătăţirilor, poziţiei, utilităţilor, zonei, preţului.

PRIMIRE ŞI PRELUCRARE OFERTE


Procură informaţii comerciale specifice
• Anunţă prin categorii adecvate de mass-media;
• Distribuie operativ direct-mail materiale cerere oferte;
• Realizează contacte cu administratorii imobilelor urmărind obţinereade informaţii corecte;
• Realizează contacte cu proprietarii urmărind obţinerea de informaţiirelevante;
• Identifică şi preia ofertele specifice primite la agenţie apelând laelemente de identificare
clare şi precise;
• Procură oferte prin apelarea la alte surse atrase;
• Iniţiază fişa de lucru conform metodologiei de agenţie.

Prelucrează informaţia
• Verifică şi completează informaţia pe fişa de lucru utilizând criterii de verificare proprii şi
specifice agenţiei;
• Verifică şi completează informaţiile pe teren utilizând criterii de verificare proprii şi specifice
agenţiei;
• Încheie convenţia firmă-client respectând legislaţia în domeniu.

 
 

Prelucrează analitic oferta


• Întocmeşte dosarul ofertei aplicând procedeele de lucru şi metodologia agenţiei;
• Caracterizează oferta prin elemente specifice;
• Analizează comparativ cererea şi oferta din punct de vedere al numărului camerelor,
îmbunătăţirilor, poziţiei, utilităţilor, zonei, preţului.

TRANZACŢIONARE
Pregăteşte tranzacţia
• Stabileşte planul tranzacţiei pornind de la structura şi metodologia tranzacţiei;
• Pregăteşte la timp documentaţia tranzacţiei;
• Anunţă părţile la timp furnizând date complete privind derularea tranzacţiei.

Derulează tranzacţia
• Organizează tratativele utilizând procedurile specifice agenţiei;
• Conduce tranzacţia prin urmărirea stabilirii: preţului, monedei, modalităţilor şi termenelor
de plată, a termenului de eliberare a
• proprietăţii şi a termenului de semnare a actelor oficiale;
• Întocmeşte pre(ante)contractul între părţi cu respectarea legislaţiei în domeniu;
• Întocmeşte contractul de prestării servicii agenţie / client respectând metodologia de agenţie
şi legislaţia în domeniu;
• Urmăreşte şi asistă / pregăteşte dosarul juridic al tranzacţiei respectând legislaţia în
domeniu şi interesele părţilor;
• Asigură desfăşurarea tranzacţiei în timp optim şi în condiţiile convenite între părţi;
• Informează corect şi operativ conducerea agenţiei.

Finalizează tranzacţia
• Asigură asistenţă privind îndeplinirea condiţiilor tranzacţiei conform clauzelor convenite
între părţi;
• Asigură asistenţă în faza încheierii tranzacţiei conform cadrului legal şi a acordului între
părţi;
• Răspunde de încasarea la timp a contravalorii serviciilor prestate;
• Informează corect şi operativ conducerea agenţiei;
• Completează şi arhivează dosarul tranzacţiei respectând procedura de înregistrare şi
arhivare a dosarului.

Aplicarea Instructiunilor Proprii de Securitate si Sanatate in Munca


¾ însuşirea instructiunilor proprii şi a legislaţiei va fi în conformitate cu specificul locului de
muncă;
¾ toate activităţile se desfăşoară cu respectarea permanentă a instructiunilor proprii de
protecţia muncii;
¾ instructiunile proprii de protecţia muncii sunt însuşite prin participarea la instructaje
periodice;
¾ echipamentul de protecţie este identificat corect;
¾ echipamentul de protecţie individuală este întreţinut şi utilizat corect în conformitate cu
prevederile cu specific tehnologic din instructiunile proprii de securitate si sanatate in
munca;
¾ deficienţele constatate în aplicarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca
sunt identificate cu urgenţă maximă.
Identificarea şi raportarea pericolelor posibile


 
 
¾ pericolele posibile sunt identificate rapid şi raportate prompt persoanelor abilitate în
vederea eliminărilor;
¾ situaţiile critice sunt identificate permanent pe toată durata desfăşurări activităţii.
Aplicarea procedurilor de urgenţă şi evacuare
¾ măsurile de urgenţă în cazul accidentelor de muncă sunt aplicate cu rapiditate şi luciditate;
¾ primul ajutor la locul de muncă se acordă rapid şi corect în funcţie de natura accidentului
produs;
¾ evacuarea personalului aflat în situaţii critice se face conform unui plan prestabilit;
¾ avertizarea personalului cu privire la pericolele posibile se face cu mijloacele din dotare
(acustic, optic).

Nume:

Prenume:

Am luat la cunostinta,

Data ........../............/..........................

Semnatura...................................

S.C ........................................................................................S.R.L/ (S.A.)