Sunteți pe pagina 1din 6

FISA POSTULUI AGENT IMOBILIAR

-Ocupatia 341301-
Nivelul postului executie
OBLIGAII GENERALE
obligatia de a indeplini sarcinile de serviciu;
obligatia de a respecta disciplina muncii;
obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern si in
contractul individual de munca;
obligatia de fdelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
obligatia de a respecta secretul de serviciu.
Obligaii pe linie de Securitate i Sanatate in Munca
> s aduc la cunotin!a conductorului locului de munc eventualele defec!iuni
constatate la ec"ipamentele de lucru;
> s nu prseasc locul de munca fr aprobare# dec$t %n ca&ul %n care i s-ar pune in
pericol via!a sau integritatea f⁣
> s respecte instruc!iunile proprii de sanatate si securitate in munca la locul de
munc; > s men!in cur!enia la locul de munc;
> s nu introduc sau s consume buturi alcoolice %n incinta societ!ii;
> s nu fume&e dec$t %n locurile special amenajate;
> s respecte disciplina la locul de munc;
> s acorde primul ajutor %n ca&ul producerii unui accident de munc;
> s %ntiin!e&e imediat conductorul locurilor de munca despre producerea unui
accident de munc i s nu sc"imbe starea de fapt a evenimentului# dec$t numai
dac aceasta se impune# pentru a limita efectele produse de eveniment;
> s-i %nsueasc msurile de sanatate si securitate in munca;
> la terminarea programului de lucru s fac ordine i cur!enie la locul de munc.
Obligatii pri!ind Apararea I"p#tri!a Incendiil#r
> sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor# aduse la
cunostinta# sub orice forma# de administrator;
> sa utili&e&e aparatura si ec"ipamentele# potrivit instructiunilor te"nice# precum si
celor date de administrator;
> sa nu efectue&e manevre nepermise sau modifcari neautori&ate ale sistemelor si
instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;
> sa comunice# imediat dupa constatare# conducatorului locului de munca orice
incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite
de acesta ca find un pericol de incendiu# precum si orice defectiune sesi&ata la
sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
> sa coopere&e cu salariatii desemnati de administrator# care au atributii in domeniul
apararii
impotriva incendiilor# in vederea reali&arii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
1
> sa actione&e# in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca# in ca&ul
aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu;
> sa furni&e&e persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are
cunostinta# referitoare la producerea incendiilor.
UNITATILE $E %OMPETEN&
Comunicarea efectiv
%#"unic' cu clienii
F#l#e(te "et#de de c#"unicare adaptate ituaiil#r date) tele*#n+ dicuii
de la #" la #"+ rap#arte crie au !erbale,
Identi-c' (i *#l#e(te urele de in*#r"aii adec!ate c#pului ur"'rit,
Selectea.' (i tructurea.' in*#r"aiile pri"ite prin utili.are de te/nici
peci-ce ageniei (i tatitice,
Utili.ea.' li"ba0ul peci-c d#"eniului de acti!itate al interl#cut#rului (i
de pecialitate1
$#!ede(te capacitate de c#"unicare prin utili.area te/nicil#r de
c#"unicare adec!ate ituaiei date,
Adreea.' intreb'ri pertinente pentru a #bine in*#r"aii c2t "ai
c#"plete,
Acult' interl#cut#rul cu atenie incura02nd libera e3pri"are a #piniil#r
ur"'rind #binerea de in*#r"aii rele!ante c#pului ur"'rit,
$#!ede(te i"parialitate (i c#n-denialitate in relaia cu clienii1
%#"unic' cu aut#rit'ile
'ovedete capacitate de comunicare in situa!iile ofciale prin utili&area te"nicilor
i metodelor de comunicare adecvate;
(olosete o exprimare intr-un limbaj adecvat situa!iei date;
)inteti&ea& problemele ridicate i urmrete ca acestea s fe re&olvate in timp
optim.
$E45OLTAREA INSTRUIRII PROFESIONALE
Anali.ea.' piaa peci-c'
'etermin delimitarea geografc * &onal * valoric# respect$nd criteriile agen!iei#
prin studierea tuturor materialelor ce au legtur cu domeniul.;
)e documentea& cu privire la structura fondului imobiliar aferent din punct de
vedere al
vec"imii construc!iei i al tipului imobilului studiind materialele documentare
existente;
+ompar plafoanele de pre! geografc * &onal# prin utili&area de informa!ii
cunoscute;
,valuea& poten!ialul clien!ilor# conform criteriilor agen!iei i a studiilor de pia!
existente# precum i prin compara!ii directe;
'etermin dinamica pie!ei general# temporal i conjunctural prin utili&area
studiilor de pia!;
)e documentea& referitor la concuren!a existent pe pia!# prin anali&a
informa!iilor specifce existente in agen!ie;
-dentifc cadrul juridic conex prin studierea legisla!iei conexe.
%un#a(te (i utili.ea.' *#r"ularele de agentie
)e documentea& in privin!a modului de completare i a con!inutului fei de lucru pe
care o intocmete;
)e documentea& i intocmete dosarul ofertei prin folosireamaterialelor
.
documentare existente;
)e documentea& i intocmete conven!ia frm * client curespectarea legisla!iei in
vigoare;
)e documentea& i intocmete pre/ante0contractul intre pr!i curespectarea
legisla!iei in domeniu;
3
)e documentea&a 1i %ntocme1te contractul de prestari serviciirespect$nd
metodologia de agentie 1i legislatia %n domeniu;
)e documentea&a %n amanunt asupra continutului dosarului tran&actiei apel$nd
la continutul cadru al acestuia.
%un#a6te *#r"ularitica legala
)e documentea&a asupra modului de completare 1i a continutului formularelor
legale pe tip de activitate /v$n&are# cumparare# %nc"iriere etc.0;
)e documentea&a asupra modului de completare 1i a continutului.
OFERTARE
Pr#"#!ea.a #*erta 7 cererea pe piata
2nunta operativ prin canale proprii agentiei;
2nunta operativ prin canale adecvate ale mass-media;
2nunta operativ prin apelarea la alte surse atrase.
%#ntactea.a clientul
3re&inta oferte neidentifcabile utili&$nd informatii corecte#
verifcate;
3re&inta pe teren sub toate aspectele ofertele agreate;
4eceptionea&a deci&ia clientului.
PRIMIRE S I PRELUCRARE CERERI
Pr#cura in*#r"atii c#"erciale peci-ce
2nunta prin categorii adecvate de mass media;
-dentifca 1i preia cererile specifce primite la agentie apel$nd la elemente de
identifcare a cererilor;
3rocura informatii * cereri prin apelarea la alte surse atrase;
-nitia&a f1a de lucru conform metodologiei de agentie.
Prelucrea.a in*#r"atia
5erifca 1i completea&a informatia pe f1a de lucru utili&$nd criterii de verifcare
proprii 1i specifce agentiei;
6nc"eie conventia frma * client respect$nd legislatia %n domeniu.
Prelucrea.a analitic cererea
2nali&ea&a comparativ cererea 1i oferta din punct de vedere al numarului
camerelor# %mbunatatirilor# po&itiei# utilitatilor# &onei# pretului.
PRIMIRE S I PRELU%RARE OFERTE
Pr#cura in*#r"atii c#"erciale peci-ce
2nunta prin categorii adecvate de mass-media;
'istribuie operativ direct-mail materiale cerere oferte;
4eali&ea&a contacte cu administratorii imobilelor urmarind obtinereade informatii
corecte;
4eali&ea&a contacte cu proprietarii urmarind obtinerea de informatiirelevante;
-dentifca 1i preia ofertele specifce primite la agentie apel$nd laelemente de
identifcare clare 1i precise;
3rocura oferte prin apelarea la alte surse atrase;
-nitia&a f1a de lucru conform metodologiei de agentie.
Prelucrea.a in*#r"atia
5erifca 1i completea&a informatia pe f1a de lucru utili&$nd criterii de verifcare proprii
1i specifce agentiei;
5erifca 1i completea&a informatiile pe teren utili&$nd criterii de verifcare proprii 1i
specifce agentiei;
6nc"eie conventia frma-client respect$nd legislatia %n domeniu.
4
Prelucrea.' analitic #*erta
6ntocmete dosarul ofertei aplic$nd procedeele de lucru i metodologia agen!iei;
+aracteri&ea& oferta prin elemente specifce;
2nali&ea& comparativ cererea i oferta din punct de vedere al numrului
camerelor# imbunt!irilor# po&i!iei# utilit!ilor# &onei# pre!ului.
TRAN4A%IONARE
Preg'te(te tran.acia
)tabilete planul tran&ac!iei pornind de la structura i metodologia tran&ac!iei;
3regtete la timp documenta!ia tran&ac!iei;
2nun! pr!ile la timp furni&$nd date complete privind derularea tran&ac!iei.
$erulea.' tran.acia
Organi&ea& tratativele utili&$nd procedurile specifce agen!iei;
+onduce tran&ac!ia prin urmrirea stabilirii7 pre!ului# monedei# modalit!ilor i
termenelor de plat# a termenului de eliberare a
propriet!ii i a termenului de semnare a actelor ofciale;
6ntocmete pre/ante0contractul intre pr!i cu respectarea legisla!iei in domeniu;
6ntocmete contractul de prestrii servicii agen!ie * client respect$nd metodologia
de agen!ie i legisla!ia in domeniu;
8rmrete i asist * pregtete dosarul juridic al tran&ac!iei respect$nd legisla!ia
in domeniu i interesele pr!ilor;
2sigur desfurarea tran&ac!iei in timp optim i in condi!iile convenite intre pr!i;
-nformea& corect i operativ conducerea agen!iei.
Finali.ea.' tran.acia
2sigur asisten! privind indeplinirea condi!iilor tran&ac!iei conform clau&elor
convenite intre pr!i;
2sigur asisten! in fa&a inc"eierii tran&ac!iei conform cadrului legal i a acordului
intre pr!i;
4spunde de incasarea la timp a contravalorii serviciilor prestate;
-nformea& corect i operativ conducerea agen!iei;
+ompletea& i ar"ivea& dosarul tran&ac!iei respect$nd procedura de
inregistrare i ar"ivare a dosarului.
Aplicarea Intructiunil#r Pr#prii de Securitate i Sanatate in Munca
> insuirea instructiunilor proprii i a legisla!iei va f in conformitate cu specifcul
locului de munc;
> toate activit!ile se desfoar cu respectarea permanent a instructiunilor
proprii de protec!ia muncii;
> instructiunile proprii de protec!ia muncii sunt insuite prin participarea la
instructaje periodice;
> ec"ipamentul de protec!ie este identifcat corect;
> ec"ipamentul de protec!ie individual este intre!inut i utili&at corect in
conformitate cu prevederile cu specifc te"nologic din instructiunile proprii de
securitate si sanatate in munca;
> defcien!ele constatate in aplicarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in
munca sunt identifcate cu urgen! maxim.
Identifcarea i raportarea pericolelor posibile
9
> pericolele posibile sunt identifcate rapid i raportate prompt persoanelor
abilitate %n vederea eliminrilor;
> situa!iile critice sunt identifcate permanent pe toat durata desfurri
activit!ii. Aplicarea procedurilor de urgen i evacuare
> msurile de urgen! %n ca&ul accidentelor de munc sunt aplicate cu rapiditate i
luciditate; > primul ajutor la locul de munc se acord rapid i corect %n func!ie de
natura accidentului produs;
> evacuarea personalului a:at %n situa!ii critice se face conform unui plan prestabilit;
> averti&area personalului cu privire la pericolele posibile se face cu mijloacele din
dotare /acustic# optic0.
;ume7
3renume7
2m luat la cunostinta#
'ata * *
)emnatura...........................
).+ ........................................................................ ).4.<* /).2.0
=