Sunteți pe pagina 1din 7

Anexă la H.C.L nr 327/2014

CONTRACT DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE SUPERFICIE

I. PĂRȚILE CONTRACTULUI

1. D-na. GEORGESCU MARIUTAN Steluța, cetățean român, căsătorită, cu domiciliul în str.Calea

Mosilor nr.133, ap.4, sector 2, București, CNP259072040024, legitimată cu C.I. seria RD nr. 629252, eliberată de SPCEP S2 biroul nr.3, la data de 14.07.2009, în calitate de proprietar, denumit in continuare PROPRIETARUL

şi

2. MUNICIPIUL ORADEA prin ADMINISTRAŢIA IMOBILIARĂ ORADEA, având sediul în mun. Oradea, Piaţa Unirii nr. 1, având cod fiscal RO21982927, reprezentată prin directorul general -

beneficiar al

Cristian Beltechi şi director general adjunct - Cristian Popescu, în calitate de

dreptului de superficie (superficiar), denumit in continuare BENEFICIARUL, pe de-o parte şi

3. SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, in calitate de Societate Administrator al Parcului

Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA, având sediul în mun. Oradea, Piaţa Unirii nr. 1-3, camera 134, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J 05/2814/12.11.2008, CUI 24734055, cont nr. RO84 BTRL 0050 1202 P801 78XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin d-na Delia UNGUR, având funcţia de administrator, în calitate de administrator al utilităţilor, denumit in continuare ADMINISTRATORUL

Având în vedere faptul că:

Beneficiarul doreşte construirea unei rețele de cabluri electrice cu amplasare subterană la limita imobilului aflat în patrimoniul Proprietarului, dar pe suprafața acestuia,

Proprietarul este de acord cu amplasarea acestei lucrări.

S-a convenit la încheierea prezentului contract, cu respectarea următoarelor definiții, condiții și termene:

II. DEFINIȚII:

Contract înseamnă prezentul Contract, inclusiv Anexele atașate acestuia. Proprietar titularul dreptului de proprietate asupra imobilului pe care se edifică lucrarea Beneficiar titularul dreptului de superficie (superficiar), proprietarul lucrării amplasate pe imobilul Proprietarului

Administratorul

Preţul

Contractului

Legea romana

Normative

Forta Majora și cazul fortuit

Administratorul lucrării amplasate pe terenul Proprietarului

Prețul plătit pentru acordarea dreptului de superficie

înseamnă toate sau oricare lege aplicabila romana, tratate sau convenţii internaţionale sau alte acorduri intre state, la care Romania este parte, legislaţia naţională sau locala sau de reglementari, legislaţia subordonată, sau codul civil sau orice cod de practica relevant, instrucţiuni, nota sau, standard, (in fiecare caz numai in măsura in care este obligatoriu in Romania, la data prezentului Contract) emise de orice autoritate competenta Normative emise de autorități publice si locale, societăți cu atribuții în reglementarea de prevederi tehnice și de siguranță a lucrărilor

Este orice eveniment extern,imprevizibil și invincibil, independent de voința părților, intervenit după data încheierii prezentului Contract si care împiedica executarea acestuia, astfel cum este definită de art. 1351 Cod civil. Sunt considerate cazuri de Forta Majora, împrejurări care includ, dar nu se limiteaza la: razboi, revolutie, cutremur, mari inundatii, embargo.

Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. PROPRIETARUL constituie un drept de superficie asupra terenului proprietatea sa, imobil situat în judetul Bihor, UAT Oradea, localitatea Oradea, înscris în Cartea Funciară nr.185834 a localităţii Oradea cu număr cadastral 185834, provenit din dezmembrarea numărului cadastral 179679, în favoarea Beneficiarului, în suprafață de 981 mp;

2. Beneficiarul va executa o lucrare de amplasare de cabluri electrice subterane (și sau anexe – firide, casete) la 1,2 m adâncime, pe limita imobilului, din punctul extrem estic al acesteia, până în punctul extrem sudic, pe o lungime de 327 m și o lățime de 3 m, măsurată de la limita exterioară a proprietății, în interiorul acesteia, conform planului de situație anexat;

3. PROPRIETARUL a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului în baza Titlului de proprietate, înscris în Cartea Funciară la partea a II-a (foaia de proprietate) sub nr.crt. 19034/18.01.2012 conform încheierii nr.41363 din 19.06.2013 Imobilul este liber de sarcini, conform Extrasului de Carte Funciara nr.41363 din 19.06.2013

IV. DURATA CONTRACTULUI

1. Dreptul de superficie se instituie pe toată durata de existență a lucrării, dar nu mai mult de 99 de ani, în conformitate cu prevederile art. 694 din Codul Civil;

2. Contractul poate fi prelungit prin încheierea unui act adițional;

3. Înlocuirea cablurilor nu constituie o cauză de întrerupere a contractului, dar schimbarea destinației lucrării se va putea face numai prin act adițional, întocmit în formă scrisă și semnat de ambele părți.

V. PREȚUL CONTRACTULUI

1. Administratorul se angajează ca până pe data de (termenul de finalizare a proiectului), de la semnarea contractului, sa execute următoarele lucrări in favoarea proprietarului:

1.1. Drum de acces asfaltat, cu următoarele specificații : 7.5m latime x 7.5m lungime cu R=7,5m , Suprafata=81 mp, capabil sa suporte traficul vehiculelor cu masa maxima autorizata de 40 t, conform prevederilor Ordonanței Guvernului 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, drum ce va fi amplasat în punctul de extremitate vestică a imobilului, conform planului de situație anexat. Cost estimat= 22500lei,

1.2. Bransament apa Dn=90mm. Cost estimat =7266lei

1.3. Bransament canalizare menajera Dn=200mm. Cost estimat = 3076lei

1.4. Bransament canalizare pluviala Dn=315mm. Cost estimat = 8792lei

1.5. Bransament energie termica 2Dn=125/225mm. Cost estimat =12500lei

1.6. Bransament energie electrica J.T. firida,masura, cabluri. Cost estimat =11650lei

1.7. Bransament canalizare telefonica. Cost estimat =3200lei

Total cost estimat utilitati asigurate (amplasate) pe terenul proprietarului sunt de 68975 lei fără TVA, de 85529 lei cu TVA. Costurile prezentate reprezintă o estimare, iar modificarea valorii acestora nu va constitui un impediment în derularea normală a contractului. Un cost real mai

mic nu dă dreptul Proprietarului să solicite diferența de la Administrator, iar un cost real mai mare nu dă dreptul Administratorului să solicite diferența de la Proprietar.

La finalizarea lucrărilor, acestea vor fi recepționate de către Proprietar în temeiul unui proces verbal de predare-primire, care va consfinți conformitatea acestora cu normele de execuție și cu prezentul contract, precum și valoarea finală a acestora.

Procesul verbal de predare-primire, alături de prezentul contract, vor constitui titlu de proprietate asupra lucrărilor.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI

1. Proprietarul are dreptul să solicite Administratorului executarea întocmai și la termenele stabilite a lucrărilor prevăzute ca și preț al contractului;

2. Proprietarul nu este răspunzător pentru conformitatea lucrărilor efectuate cu normativul NTE 007/08/00 emis de ANRE, ce reglementează lucrările specifice de instalare a cablurilor electrice, precum și cu orice reglementări emise de autorități publice centrale sau locale sau de agenții cu autoritate de reglementare în domeniu;

3. Proprietarul are dreptul ca, pe parcursul efectuării lucrărilor de edificare, să inspecteze modul în care acestea corespund cu condițiile prezentului contract.

4. Proprietarul are obligația de a nu tulbura în niciun fel edificarea și funcționarea normală a lucrării, cu excepția cazurilor în care acestea afectează o suprafață de teren mai mare decât cea prevăzuta prin contract, caz în care condițiile stipulate în convenție se renegociază;

5. Proprietarul îi garantează Beneficiarului că imobilul afectat este în proprietatea sa, este liber de orice sarcini și nu face obiectul vreunui litigiu sau a unei notificări ce ar face imposibilă constituirea dreptului de superficie;

6. Proprietarul se obligă să coopereze, după cum va fi necesar, în obținerea autorizațiilor și avizelor necesare edificării lucrării de către Beneficiar;

7. Proprietarul declară şi garantează că: (i) Proprietatea este identificată, situată şi grăniţuită aşa cum rezultă din documentaţia cadastrală - Anexa 1; și (ii) limitele din documentaţia menționată sunt limitele reale ale Proprietății care sunt măsurate corect, fixate şi determinate de un expert cadastral astfel cum ele sunt înregistrate la OCPI și care nu influențează, intersectează sau traversează loturile învecinate și orice drepturi ale terților în legătură cu Proprietatea.

VI. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI/ADMINISTRATORULUI

1. Administratorul are dreptul de a edifica lucrările de instalare de cabluri subterane, pe o lungime de 327 m și o lățime de 3 m, de la limita exterioară a proprietății, în interiorul acesteia, pe aliniamentul ce unește punctul de extremitate estică a proprietății cu cel de extremitate sudică;(punctele 20-13)

2. Administratorul are dreptul să solicite cooperarea Proprietarului în obținerea avizelor și autorizațiilor necesare edificării lucrării;

3. Administratorul are obligația de a executa lucrarea în termenele și condițiile stabilite prin prezentul contract;

4. Beneficiarul, prin compartimentele sale de specialitate, se obligă să acorde Proprietarului toate acordurile necesare și cooperarea în vederea executării unui al II-lea drum de acces asfaltat, cu următoarele specificații : 7.5m lăţime x 7.5m lungime cu R=7,5m , Suprafaţa=81 mp, capabil sa suporte traficul vehiculelor cu masa maxima autorizata de 40 t, conform prevederilor Ordonanței Guvernului 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor asfaltate, la drumul ce delimitează proprietatea pe direcţia V-NNV (la mijlocul distantei dintre punctele 4-7 ), al cărui cost va fi suportat în întregime de proprietar;

5. Administratorul se obligă să nu demareze lucrările decât după obținerea tuturor avizelor și acordurilor necesare;

6. Beneficiarul şi Administratorul se obligă să se abțină de la orice acțiune care să tulbure posesia Proprietarului pe suprafața de teren ce mărginește imobilul afectat.

7. Administratorul se obligă să efectueze lucrarea cu respectarea normativului NTE 007/08/00 emis de ANRE, ce reglementează lucrările specifice de instalare a cablurilor electrice, precum și cu orice reglementări emise de autorități publice centrale sau locale sau de agenții cu autoritate de reglementare în domeniu. În caz contrar, este singurul responsabil pentru neconformitatea acestora, precum și pentru eventualele sancțiuni aplicate de autorități publice centrale sau locale sau de agenții cu autoritate de reglementare în domeniu.

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:

1.1 Cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;

1.2 Nu își respectă obligațiile asumate prin prezentul contract, în ciuda notificării făcute în scris de către cealaltă parte;

1.3 Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului de contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 5 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele;

1.4 În afara situaţiilor menţionate anterior, contractul încetează:

- La expirarea termenului, in măsura in care părţile nu au convenit prelungirea valabilităţii acestuia printr-un act adiţional;

- Prin pieirea construcţiei;

1.5 Încetarea contractului nu are efect asupra obligațiilor deja scadente între părți;

VIII. FORTA MAJORA ȘI CAZUL FORTUIT

1. În caz de forță majoră, termenul de executare a contractului se decalează cu perioada duratei de forță majoră. Daca perioada de forţă majoră este definitivă, debitorul este exonerat de răspundere pentru neîndeplinire parțială sau integrală a obligației contractuale. Cazurile de forță majoră se stabilesc în conformitate cu dreptul comun și se certifică de Camera de Comerț și Industrie a Municipiului Oradea;

2. Prevederile alin. 1 se aplică și cazului fortuit.

IX. LITIGII

1. Litigiile privitoare la prezentul contract sunt supuse legii române și sunt de competența instanțelor naționale de drept comun.

2. Eventuala mediere a litigiilor se va face prin intermediul reprezentanților desemnați ai părților, acestea înțelegând să renunțe expres la varianta medierii, așa cum este prevăzută de Legea 192/2006.

X. COMUNICĂRI

1. În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între părți va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părți în scris, la adresa menționată în prezentul contract, prin serviciul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau printr-un alt mijloc de comunicare ce asigura trimiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia.

2.

În cazul în care comunicarea/notificarea se va transmite prin fax sau poștă electronică, comunicarea se consideră primită de către destinatar, în prima zi lucratoare ulterioară celei în care a fost expediată.

3. Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de niciuna dintre părți daca nu sunt consemnate prin una din modalitățile mai sus prevăzute.

4. Numerele de fax la care părțile pot face comunicări sunt: Proprietar 0213134604,

Beneficiar

,

Administrator

5. Adresele de poștă electronică la care părțile pot face comunicări sunt : Proprietar

gemarcris@yahoo.com, Benficiar

, Administrator

6. Fiecare parte care semnează acest act garantează ca este deplin împuternicită în acest sens și că semnatura sa angajeaza partea în cauză.

XI. ALTE DISPOZIȚII

1. Costurile legate de dezmembrarea dreptului de proprietate și de obținerea documentelor necesare autentificării prezentului contract sunt suportate de către Proprietar.

2. Costurile autentificării prezentului contract, precum și cele ale înscrierii în cartea Funciară sunt suportate de către Beneficiar.

3. La împlinirea termenului prezentului contract, proprietarul terenului dobândeşte dreptul de proprietate asupra construcţiei edificate de către beneficiar prin accesiune, fără ca acesta din urma să emită vreo pretenţie financiara sau să solicite vreo despăgubire.

4. Prezentul Contract şi documentele ataşate ca anexe și acte adiționale sau la care se face referire vor constitui întregul contract între Părți și vor înlocui toate negocierile, înțelegerile și acordurile anterioare.

5. Prezentul contract se completează, de drept, cu legislaţia romana aplicabila in materie.

Prezentul contract s-a încheiat la data de fiecare parte.

SUPERFICIAR

, in 2 exemplare, cate unul pentru

PROPRIETAR