Sunteți pe pagina 1din 3

Coordonat:___________ Aprobat:___________

Șeful comisiei metodice Director adjunct


„Matematică și tehnologii”
Goia Aliona
Modulul (disciplina) Crearea unui mediu adecvat de muncă și Data:
remedierea situațiilor de risc
Tema: (subiectul) Organizarea ergonomică a locului de Timp: 90 min.
muncă:
1. Factorii de ambianță fizică, psihică și
igienico-sanitari.
2. Influența factorilor de mediu asupra
echipamentelor calculatorului.
3. Acte normative cu privire la ergonomia
locului de muncă
Abilitatea/sarcina: Profesor: Veaceslav Crețu
Grad didactic I
1. Ce trebuie să poată Să aplice normele de securitate și sănătate în muncă.
face specialistul la locul Să comunice adecvat și să manifeste comportament profesional avizat în relațiile
de muncă? cu colegii.
2. Cum efectuează în baza suportului teoretic de la ore, a actelor normative de securitate propuse.
aceasta?
3. Ce trebuie să poată Fiind dat: Organizația
face elevul la sfârșitul Ce: să descrie influența factorilor asupra sănătății și securității personale precum
lecției? OPF și asupra echipamentelor calculatorului.
Timp de: 10 min.
Cât de bine: să indice cerințele minime acceptabile pentru lucrările de birou, în
laborator; respectând actele normative în domeniul securității și sănătății în
muncă.
4. Ce informații,  Să definească noțiunea de ergonomie;
cunoștințe va fi capabil să  Să enumere factorii de ambianță fizică, psihică și igienico-sanitari;
aplice? O.o.  Să identifice cerințele minime și limitele maxime admisibile pentru factorii
de ambianță fizică și igienico-sanitari;
 Să descrie importanța factorilor în asigurarea randamentului la locul de
muncă;
 Să clarifice influența factorilor de mediu asupra echipamentelor
calculatoarelor;
 Să specifice cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă
conform actele normative în vigoare;
 Să elaboreze un set de instrucțiuni (reguli) care trebuie respectate la locul
de muncă pentru respectarea cerințelor minime de securitate și sănătate în
muncă;
 Să analizeze răspunsul colegilor;
 Să lucreze eficient în echipă.
5. Cum ar putea instruirea să-l ajute pe elev în obținerea performanței?
Metode și tehnologii didactice: Dialogul, Conversația, Discuția dirijată, Brainstorming, Predarea
complementară, Zig-Zag, activitate în grup, Turul galeriei.

1
A. Activitatea elevilor. C. Activitatea profesorului.
EVOCAREA
I. Citesc motto-ul. Reflectă. I. Captarea atenției
Comentează motto-ul. Motto: De îndată ce ți-ai înlocuit gândurile negative cu unele
pozitive, vei începe să obții rezultate pozitive!
II. Elevii în echipe scriu răspunsul pe fișe care sunt II. Verificarea temei de acasă
acroșate pe Pinboard. Grupa este împărțită în patru echipe.
Echipele propun pe rând câte un răspuns. Condiția este Se acordă întrebări de actualizare a cunoștințelor inițiale:
ca răspunsul să nu se repete la celelalte echipe. - Ce riscuri apar la utilizarea echipamentelor digitale?
(Brainstorming)

Profesorul generalizează răspunsul elevilor pentru a face


trecere la subiectul lecției.
REALIZAREA SENSULUI
III. Elevii notează tema. III. Subiectul lecției.
Tema: Organizarea ergonomică a locului de muncă:
1. Factorii de ambianță fizică, psihică și igienico-
sanitari.
2. Influența factorilor de mediu asupra echipamentelor
calculatorului.
3. Acte normative cu privire la securitatea și sănătatea în
IV. Elevii ascultă, fac notițe și participă la discuții. muncă.
Descriu situații din propria experiență. IV. Predarea temei noi. (Prezentare PowerPoint).
Ergonomia - știința care studiază organizarea ştiinţifică a
muncii pentru asigurarea satisfacţiei, securităţii şi confortului
lucrătorului.
Factorii de ambianță fizică:
▸ Iluminatul
Elevii se implică în elucidarea conținuturilor noi. ▸ Cromatica (coloritul)
Fac notițe. ▸ Zgomotul
▸ Microclimatul (temperatura, umiditatea, mișcarea
aerului)
Factorii de ambianță psihică:
▸ Factori individuali
▸ Factori tehnici
▸ Factori psihosociali
Factorii igienico-sanitari:
▸ Acces la apa potabilă
▸ Dotările igienico-sanitare
Influența factorilor de mediu asupra echipamentelor
▸ Temperatura
▸ Umiditatea
▸ Praful
Acte normative cu privire la ergonomia locului de muncă
▸ Legea nr. 186 din 10.07.2008 „Securitatea și
sănătatea în muncă”
▸ HG nr. 353 din 05.05.2010 „Cerințele minime de
securitate și sănătate în muncă”
▸ HG nr. 584 din 12.05.2016 „Cerințele minime de
securitate și sănătate în muncă pentru manipularea
încărcăturilor”
▸ HG nr. 819 din 01.07.2016 „Cerințele minime de
securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la
calculator”
V. Elevii primesc materialul distributiv se împart în 4 Profesorul repartizează materialul distributiv. (Anexă)
2
echipe. În cadrul echipei se numără de la 1-5. V. Învățarea temei noi. (Predarea complementară)
Astfel împart materialul distributiv în 5 părți. Toți Elevii sunt grupați în patru echipe.
elevii citesc prima parte apoi elevul cu numărul 1 face Profesorul propune tehnica de lucru cu textul Predarea
un rezumat la cele citite în cadrul grupului. Apoi toți complementară.
elevii citesc partea 2, partea 3 ... partea 5 repetând
aceeași experiență de lucru cu textul.

Elevii în echipe în urma studierii materialului


distributiv elaborează posterul cu instrucțiuni apoi îl În baza celor învățate profesorul propune elevilor să elaboreze
prezintă în fața grupei. un poster cu setul de instrucțiuni (reguli) care urmează a fi
Colegii analizează posterul și vin cu completări. respectate la locul de muncă pentru asigurarea cerințelor
minime de securitate și sănătate în muncă.

REFLECȚIA
VI. Elevii se împart în echipe noi. VI. Consolidarea cunoștințelor. (Zig-Zag)
Elevii din echipa 1 reprezintă factorul Iluminatul; Profesorul propune elevilor cu același număr din fiecare
Elevii din echipa 2 reprezintă factorul Zgomotul; echipă să formeze echipe aparte.
Elevii din echipa 3 reprezintă factorul Microclimatul; Astfel elevii din cadrul grupului care sunt numărul 1
Elevii din echipa 4 reprezintă factorii de ambianță formează o echipă, cei cu 2 alta, ... cei cu 4 altă echipă. Elevii
Psihică; cu numărul 5 rămân pe loc.
La final elevii acroșează rezultatele pe Pinboard. Se propune sarcina: De reprezentat prin desen, pictură,
schemă factorii de ambianță studiați.
VII. Elevii pe rând evaluează lucrările colegilor prin VII. Evaluarea reciprocă. (Turul Galeriei)
plasarea unui punct pe lucrare. (Elevii nu pot evalua Elevii sunt invitați să evalueze prin plasarea unui punct pe
lucrarea proprie) posterul care le place cel mai mult.
La final Profesorul face totalurile evaluării reciproce.

VIII. Notarea elevilor. Feedback din partea elevilor.


VIII. Elevii acordă feedback profesorului. Profesorul propune elevilor să scrie un feedback pe fișele
repartizate cu referire la modalitatea de desfășurare a lecției.
Elevii sunt notați în baza implicării și participării active la
lecție:
- Propun idei/păreri care sunt înscrise pe poster;
- Scriu/Desenează rezultatele lucrului în echipă pe
poster;
- Prezintă rezultatele lucrului în echipă;
- Se angajează în discuție/dialog care ajută la elucidarea
conținuturilor noi.
EXTINDERE
IX. Tema pentru acasă:
De studiat tema: Organizarea ergonomică a locului de
muncă:
1. Factorii de ambianță fizică, psihică și igienico-
sanitari.
2. Influența factorilor de mediu asupra echipamentelor
calculatorului.
3. Acte normative cu privire la ergonomia locului de
muncă
X. De identificat gradul de respectare a factorilor de mediu în
laboratorul de instruire practică și cum pot fi remediați.
B. Ce materiale didactice/echipamente vor fi D. Care activități ulterioare vor fi eficiente pentru
utile? consolidarea performanței?
Fișe, prezentare PowerPoint, calculator, proiector, În cadrul Instruirii practice de verificat nivelul factorilor
marcheri, tabla, Pinboard. de mediu în laboratorul de instruire practică.