Sunteți pe pagina 1din 3

Coordonat:___________ Aprobat:___________

Șeful comisiei metodice Director adjunct


„Matematică și tehnologii” Grecu Vera
Goia Aliona

Modulul (disciplina) Crearea unui mediu adecvat de muncă și Data: 30.11.2017


remedierea situațiilor de risc
Tema: (subiectul) Clasificarea și etapele incendiului. Timp: 90 min.
Comportamentul personalului în caz de
incendii
Abilitatea/sarcina: Profesor: Veaceslav Crețu
Grad didactic I
1. Ce trebuie să poată Să aplice normele de securitate și sănătate în muncă.
face specialistul la locul Să comunice adecvat și să manifeste comportament profesional avizat în relațiile
de muncă? cu colegii.
2. Cum efectuează în baza suportului teoretic de la ore, a instrucțiunilor de securitate propuse.
aceasta?
3. Ce trebuie să poată Fiind dat: Organizația
face elevul la sfârşitul Ce: să identifice modalități de comportament în caz de incendiu.
lecţiei? OPF Timp de: 10 min.
Cât de bine: să identifice factorii de risc, modalități de prevenire și înlăturare a
pericolelor pentru viața persoanelor și a pierderilor bunurilor materiale în situații
de incendiu.
4. Ce informaţii,  Să definească noțiunea de incendiu;
cunoştinţe va fi capabil să  Să descrie etapele incendiului;
aplice? O.o.  Să identifice cauzele de apariție a incendiului;
 Să propună modalități de comportament în ca de incendiu;
 Să descrie instrucțiunile de comportament în caz de incendiu;
 Să analizeze răspunsul colegilor;
 Să lucreze eficient în echipă.
5. Cum ar putea instruirea să-l ajute pe elev în obținerea performanței?
Metode și tehnologii didactice: Dialogul, Conversația, Scaunul fierbinte, Pagina de jurnal, Brainstorming,
activitate în grup, Pătratul lui Descartes.
A. Activitatea elevilor. C. Activitatea profesorului.
EVOCAREA
I. Citesc motto-ul. Reflectă. I. Captarea atenției
Comentează motto-ul. Motto: Nici o activitate nu este atât de importantă încât
să nu fie făcută în SIGURANȚĂ! (Anexa 1)
Profesorul propune elevilor să comenteze motto-ul.
II. Elevii alcătuiesc întrebări din temele propuse. II. Verificarea temei de acasă (scaunul fierbinte)
Un băiat ales de echipa băieților trece în fața clasei și Grupa este împărțită în două echipe: Echipa de fete și echipa de
se așază pe „scaunul fierbinte”. Fetele acordă băieți.
întrebările alcătuite, iar băiatul de pe scaun răspunde în Fetele alcătuiesc întrebări din tema „Munca în siguranță”;
limita posibilităților. Băieții alcătuiesc întrebări din tema „Situații de urgență”.

O fată aleasă de echipa fetelor trece în fața clasei și se


așază pe „scaunul fierbinte”. Băieții acordă întrebările
alcătuite, iar fata de pe scaun răspunde în limita
posibilităților.

REALIZAREA SENSULUI
III. Elevii notează tema. III. Subiectul lecției.
Tema: Incendiul. Comportamentul personalului în caz de
incendiu.
IV. Captarea atenției. (Pagina de jurnal)
IV. Elevii răspund la întrebările profesorului. Profesorul propune elevilor să răspundă la următoarele întrebări
Descriu situații din propria experiență. (din experiența personală):
- Ce este un incendiu?
- Ne poate afecta activitatea personală?
- dacă da, Cum?

V. Profesorul prin intermediul prezentării PowerPoint prezintă


V. Elevii se implică în elucidarea conținuturilor noi. principalele aspecte din subiectul lecției. (Anexa 2)
Fac notițe.
Definiția:
Incendiu se referă la un proces de ardere autoîntreținută, care se
desfășoară fără control în timp și spațiu, care produce pierderi
de vieți omenești și/sau pagube materiale și care necesită o
intervenție organizată în scopul întreruperii procesului
de ardere.

Clasificarea incendiului:
A. Incendii de materiale combustibile solide;
B. Incendii de materiale combustibile lichide;
C. Incendii de gaze inflamabile;
D. Incendii de metale inflamabile;
E. Incendii de instalații electrice;
F. Incendii de medii de gătit în aparate pentru gătit.

Fazele incendiului:
1. Apariția focarului inițial;
2. Faza de ardere lentă;
3. Faza de dezvoltare a incendiului;
4. Faza de incendiu generalizat;
5. Faza de regresie.

În caz de incendiu urmați 3 pași importanți:

Utilizarea stingătorului:

Încercați să stinge-ți focul atunci când:


• doar dacă focul este mic și restrâns;
• doar dacă fumul toxic nu vă pune viața în pericol;
• doar dacă aveti posibilitatea de a părăsi clădirea;
• doar dacă instinctele vă spun că este OK.
Altfel NU ÎNCERCAȚI!

Concluzie:
,, Focul e un mare bine,
Dacă în păstrare se ține;
Când se vede-n libertate
Face pagube însemnate’’.
(Folclor).

VI. Elevii lucrează în grupuri. VI. Activitate de grup. (Brainstorming)


Înscriu cauzele incendiului pe carduri pe care le Profesorul propune elevilor să identifice cauzele incendiului.
acroșează pe Pinboard.
VII. Activitate de grup. (Prezentare pe poster)
VII. Elevii în grup completează posterele. Profesorul propune grupei să identifice comportamente în caz
Câte un elev din echipă prezintă rezultatele. de incendiu:
2 grupuri: Ce trebuie de făcut în caz de incendiu?
2 grupuri: Ce nu trebuie de făcut în caz de incendiu?

VIII. Elevii identifică comportamente care nu au fost VIII. Profesorul împarte Materialul distributiv (Anexa 3)
înscrise pe postere.
REFLECȚIA
IX. Elevii reflectă asupra enunțurilor și scriu IX. Consolidarea cunoștințelor. (Pătratul lui Descartes)
comentariile pe foi A4. După 3 minute echipele Profesorul propune grupurilor să analizeze următoarele
transmit foaia lor grupului vecin. (conform rotirii enunțuri și să le comenteze.
acelor ceasornicului). Acest lucru se repetă până când i gr. Ce se va întâmpla dacă muncitorii vor respecta
la grupuri ajunge fișa inițială. Instrucțiunile de comportament în caz de incendiu?
Câte un elev din echipă prezintă enunțurile proprii și ii gr. Ce NU se va întâmpla dacă muncitorii vor respecta
cele adăugate de colegi. Instrucțiunile de comportament în caz de incendiu?
iii. gr. Ce se va întâmpla dacă muncitorii NU vor respecta
Instrucțiunile de comportament în caz de incendiu?
iv. gr. Ce NU se va întâmpla dacă muncitorii NU vor respecta
Instrucțiunile de comportament în caz de incendiu?

EXTINDERE
X. Tema pentru acasă:
De studiat tema: Incendiul. Comportamentul personalului în
caz de incendiu.
XI. În grupuri de realizat câte un poster care ar preîntâmpina
asupra pericolelor aduse de incendiu.
B. Ce materiale didactice/echipamente vor fi D. Care activități ulterioare vor fi eficiente pentru
utile? consolidarea performanței?
Fișe, prezentare PowerPoint, calculator, proiector, În cadrul Instruirii practice de efectuat exerciții de
marcheri, tabla, Pinboard. manevrare a stingătorului.