Sunteți pe pagina 1din 7

BUNE PRACTICI EDUCAŢIONALE

Valentina Ciobanu
(Republica Moldova)

TESTAREA - METODĂ EFICIENTĂ DE EVALUARE A REZULTATELOR


ȘCOLARE LA MATEMATICĂ
Rezumat. Testul este un instrument modern, eficient şi frecvent utilizat în evaluarea educaţională la
disciplina Matematică, cu structura, calităţile şi însuşirile sale specifice. Problematica testelor în evaluarea
educaţională este una suficient de amplă şi de relevantă, de aceea merită o atenţie aparte. Elaborarea
unui test este o adevărată artă: acesta trebuie să fie corect, transparent, bine structurat, itemii să fie
corelaţi cu obiectivele şi diversificaţi astfel, încât rezultatul final să pună în evidenţă progresul elevului.

Cuvinte-cheie: test, evaluare educaţională, metodă, standard, structură, obiectiv, item, cunoştinţe,
rezultat, competenţă.

„Idealul educaţiei este dobândirea unei complete


 pregătiri  pentru viaţă în întregul ei.”
H. Spencer

În învățământ evaluarea a fost şi continuă să - elaborarea unei metodologii de construire a


fie obiectul unei preocupări aparte din partea testului din perspectiva formării competențelor
tuturor pedagogilor, vizând nu doar activitatea specifice la Matematică.
propriu-zisă, ci şi alte componente ale practicii În procesul educațional, în cadrul predării
educaționale, cu care se află în strânsă legătură. Matematicii utilizăm atât metodele tradiționale
Trebuie să conștientizăm faptul că, în orice cir- (probe scrise, orale, practice), cât și cele moder-
cumstanțe, evaluarea trebuie să fie obiectivă și ne, în special atunci când este vorba de evaluare
axată pe determinarea nivelului de dobândire a (observarea sistematică a comportamentului
achizițiilor preconizate în subcompetențele curri-
elevului, investigația, proiectul, portofoliul, jocu-
culare și de formare a competențelor preconizate
rile didactice, autoevaluarea, evaluarea reciprocă,
în curriculumul școlar la Matematică.
testarea).
Ideea de bază care stă la baza prezentului
articol este fundamentarea metodei testării din Astfel, testarea rămâne una dintre metodele
perspectiva evaluării competențelor la elevi şi eficiente de evaluare a nivelului de formare
determinarea specificului elaborării în liceu a a competențelor preconizate (progresele sau
unui test de evaluare sumativă la Matematică dificultăţile elevilor în activitatea de învăţare)
din perspectiva formării competențelor specifice �5�, precum şi un instrument productiv de eva-
acestui obiect. Obiectivele lucrării constau în: luare finală la Matematică. La elaborarea acestui
- fundamentarea psihopedagogică a metodei instrument de evaluare, trebuie să parcurgem
testării în contextul evaluării rezultatelor școlare următorul algoritm:
la Matematică, axată pe competențe;

UNIVERS PEDAGOGIC NR. 3 (59) 2018 51


BUNE PRACTICI EDUCAŢIONALE

STANDARDELE DE EFICIENȚĂ
A ÎNVĂȚĂRII 2. Aplicare – utilizarea procedeelor de calcul,
selectate din domeniile supuse
evaluării
COMPETENȚELE,
a metodelor de rezolvare, a algoritmilor.
SUBCOMPETENȚELE supuse evaluării Pentru a evalua acest nivel, testul include
OBIECTIVELE DE EVALUARE,
itemi semiobiectivi.
INDICATORII DE PERFORMANȚĂ 3. Rezolvarea de probleme, de situaţii-pro-
blemă – rezolvări de probleme non-stan-
ITEMII
MATRICEA DE SPECIFICAȚII
dard, rezolvări de situații-problemă. Pentru
a evalua acest domeniu, testele conțin itemi
TESTUL (PROBA DE EVALUARE)
subiectivi (cu răspuns liber) - întrebări,
exerciții, probleme nestructurate, situați-
Pentru a dezvolta testul, trebuie să construim i-problemă, ce verifică nivelurile cognitive
Matricea de specificaţii, care asigură faptul ca superioare.
acesta să măsoare nivelul de atingere a obiective- Este important să conștientizăm faptul că for-
lor educaționale preconizate și să aibă o bună vali- mularea itemului este corectă doar dacă prin ea
ditate de conținut. Prin matricea de specificații se se răspunde la următoarele întrebări:
realizează corelarea dintre domeniile cognitive, - Ce trebuie să facă elevul?
conținuturile care se testează și numărul de itemi - Cât trebuie să facă elevul?
necesari pentru elaborarea respectivului test. De - Cum trebuie să facă elevul?
regulă, acesta este structurat pe trei comparti- În cele ce urmează, am dori să prezentăm un
mente, corespunzătoare următoarelor domenii model de test la disciplina Matematică, pentru
cognitive �3�: anul de studii 2017-2018, semestrul I, anul III
1. Cunoaștere și înţelegere – recunoașterea, (cl. a XII-a), construit după cerințele moderne,
reprezentarea și asocierea simbolurilor, propus elevilor grupelor anului III, profil real:
termenilor, noțiunilor din conținut. Pentru 1. Determinăm standardele de eficiență ale
a evalua acest domeniu, testul include itemi învățării din domeniile corespunzătoare ale Ma-
obiectivi. tematicii și indicatorii respectivi �10�:
Domeniul: Elemente de analiză matematică
N/crt. Standardul Indicatorii
Elevul: Elevul:
12 Recunoaște relații, șiruri, 12.4. Recunoaște, exemplifică și utilizează în contexte diferi-
funcții în situații reale2 şi/ te noțiunile: șir de numere, dependență funcțională, funcție,
sau modelate. graficul funcției, progresie aritmetică, progresie geometrică,
șir convergent, șir divergent, limita unei funcții într-un punct,
limita unei funcții la infinit, continuitatea funcției, derivatele
funcției, diferențiala, integrala nedefinită, integrala definită,
subgraficul funcției.
13 Aplică proprietăţile, algo- 13.9. Calculează primitive și integrale nedefinite, aplicând pro-
ritmii de studiu al șirurilor prietățile respective, tabelul de integrale, metode de integrale:
şi funcțiilor în rezolvări de integrarea prin părți, metoda de schimbare de variabilă.
probleme în situații reale 13.10. Aplică integrala definită în calculul ariei subgraficului
şi/sau modelate. funcției, ariei figurii plane și volumului corpului de rotație în
diferite contexte.
14 Recurge la concepte și me- 14.2. Aplică derivatele la modelarea matematică a realității fi-
tode de analiză matemati- zice, la rezolvarea unor probleme de maxim și minim din di-
că în abordarea situațiilor verse domenii.
cotidiene, pentru rezolva- 14.3. Aplică în situații reale sau modelate noțiunile de primiti-
rea unor probleme uzuale vă, integrală nedefinită, integrală definită.
sau studiul unor fenomene 14.4. Investighează valoarea de adevăr a unei afirmații referi-
din știință, tehnică, socie- toare la relații, șiruri, funcții, derivate, diferențială, integrală
tate. definită, integrală nedefinită.

52 UNIVERS PEDAGOGIC NR. 3 (59) 2018


Valentina Ciobanu. Testarea - metodă eficientă de evaluare a rezultatelor școlare la matematică

Domeniul: Măsurare și măsuri. Elemente de geometrie metrică


16 Aplică strategii, algoritmi, 16.2. Calculează lungimile unor segmente, măsurile unor un-
formule, instrumente pen- ghiuri în situații diverse utilizând, inclusiv, relațiile metrice în
tru calcularea măsurilor triunghi studiate, teorema celor trei perpendiculare.
unghiurilor, perimetrelor, 16.3 Recunoaște și utilizează în rezolvări de probleme reale
ariilor, volumelor. sau modelate criteriile de congruență, criteriile de asemănare
a triunghiurilor, inclusiv a triunghiurilor dreptunghice.
16.4. Utilizează formule pentru calcularea ariei suprafețelor și
volumelor corpurilor geometrice studiate în situații reale și/
sau modelate.
16.5. Utilizează proprietățile poliedrelor și ale corpurilor de
rotație studiate în situații reale și/sau modelate.
2. Pentru a identifica performanțele elevilor, 2.6. Aplicarea în situaţii reale şi/sau modelate
ne propunem să supunem evaluării următoarele a primitivelor, a integralei nedefinite şi a
competențe specifice la Matematică pentru pro- integralei definite.
filul real: 4.3. Utilizarea proprietăţilor poliedrelor în
- Utilizarea conceptelor matematice, a meto- situaţii reale şi/sau modelate.
delor, algoritmilor, proprietăţilor, teoremelor 4.4. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului
studiate în contexte variate de aplicare. ariilor suprafeţelor şi volumelor poliedrelor
- Elaborarea strategiilor şi proiectarea activităţi- În rezolvări de probleme.
lor pentru rezolvarea unor probleme teoretice 4.7. Interpretarea unor situaţii practice utili-
şi/sau practice. zând poliedrele şi elementele lor.
- Justificarea unui demers sau rezultat matema- 3. Determinăm obiectivele de evaluare core-
tic obţinut sau indicat, recurgând la argumen- late cu subcompetențele selectate și indicatorii
tări. de performanță. Elevii vor demonstra că sunt
- Selectarea din mulţimea de informaţii culese capabili:
sau indicate a celor necesare pentru rezolvarea OE1: Să calculeze integrale nedefinte aplicând
problemei date sau formularea unor concluzii. tabelul de integrale nedefinite.
- Integrarea achiziţiilor matematice dobândite OE2: Să calculeze integrale definite aplicând
cu alte cunoştinţe, inclusiv din fizică, chimie, proprietăți, formula Newton-Leibniz.
biologie, informatică, pentru rezolvarea pro-
blemelor în situaţii reale şi/sau modelate. OE3: Să determine primitiva unei funcții în
baza unor condiții indicate.
Astfel, conform curriculumului, desprindem
următoarele subcompetențe supuse evaluării: OE4: Să interpreteze geometric integrala
definită a unei funcții continue cu valori nene-
1.2. Calcularea integralelor nedefinite aplicând gative.
proprietăţile şi tabelul de integrale nedefi-
nite. OE5: Să aplice integrala nedefinită, integrala
1.3. Determinarea primitivei unei funcţii stu- definită în situații reale și/sau modelate.
diate sau a funcţiei, primitiva căreia este OE6: Să aplice algoritmii specifici calculului
dată in baza unor condiţii indicate. ariilor suprafețelor în rezolvări de probleme.
2.2. Calcularea integralelor definite aplicând
OE7: Să utilizeze proprietățile poliedrelor în
proprietăţi, formula Newton-Leibnitz.
situații reale.
2.3. Interpretarea geometrică a integralei
definite a unei funcţii continue cu valori OE8: Să interpreteze situații practice utilizând
nenegative. poliedrele și elementele lor.

UNIVERS PEDAGOGIC NR. 3 (59) 2018 53


BUNE PRACTICI
OE6: Să aplice algoritmii specifici calculului EDUCAŢIONALE ariilor suprafețelor în rezolvări de
probleme.
OE7: Să utilizeze proprietățile 4.4.
poliedrelor
Aplicarea unor în situații
algoritmi specificireale.
calculului ariilor suprafeţelor şi volumelor poliedrelor in
rezolvări de probleme.
4. Elaborăm Matricea de specificaţii: 4.7. Interpretarea unor situaţii practice utilizindșipoliedrele
OE8: Să interpreteze situații practice utilizând poliedrele elementeleşi elementelelor.
lor.

Domenii cognitive 3. Determinăm obiectivele de evaluare corelate cu subcompetențele selectate și indicatorii de


4. Elaborăm Matricea de specificații:
Cunoaștere
performanță. Elevii vor demonstra că sunt capabili: Rezolvări de
Domenii ale Domenii cognitive Aplicare
OE1: Să calculeze integrale nedefinte Rezolvări
aplicînd tabelul probleme
de integrale nedefinite. Total
șiCunoaștere
înţelegere
OE2: Să calculeze integrale definite aplicînd proprietăți, formula lui Newton-Leibniz.
(integrare)
decondiții indicate.
matematicii (conţinuturi) Aplicare
OE3: Să determine primitiva unei funcții în baza unor
Total
Domenii ale și OE4:
înțelegere
Să interpreteze geometric integrala definită aprobleme
unei funcții continue cu valori nenegative.
Primitivematematicii
și integrale (conținuturi) OE5: Să aplice integrala nedefinită, integrala definită în situații reale și/sau modelate.
OE6: Să aplice algoritmii specifici calculului ariilor(integrare)
suprafețelor în rezolvări de probleme.
3 itemi
1 item 1 item 1 item
Primitive și integrale
Nedefinite
OE7: Să utilizeze proprietățile poliedrelor în situații reale.
OE8: Să interpreteze situații practice utilizînd poliedrele și elementele lor.
3 30%
Nedefinite 1 item 1 item 1 item itemi
Integrale definite și aplicații ale 4 itemi
integralelor definite
4. Elaborăm Matricea de specificații:
1 item Domenii cognitive 1 item 2 item
Rezolvări de
30%
Integrale definite și aplicații ale Domenii ale Cunoaștere și
înțelegere
Aplicare problem 4 40%
Total
integralelor definite
Poliedre. Recapitulare și 1 item
matematicii (Conținuturi)
Primitive și intergrale
1 item 2 item (integrare)
itemi 3 itemi3 itemi
completări (prisma, piramida) 1Nedefinite
item 1 item
1 item 1 item
1 item 1 item
40%
30%
4 itemi30%
Poliedre. Recapitulare și Integrale definite și aplicații ale
integralelor definite
1 item 1 item 2 item 3 40%
Total completări (prisma, piramida) 1Recapitulare
item și 130% item 1 item itemi3 itemi100%
30%
Poliedre.
1 item 1 item 40%1 item
completări. (Prisma, piramida)
30%
30%
100% 1
30% 30% 40% 0
3Totalitemi 3 3itemi
itemi 3 itemi 4 itemi 4 itemi 100%
10 itemi
30% 30% 40% itemi
Total 10
3 itemi
5. Elaborăm testul pentru evaluarea3sumativă,
itemiteza de iarnă,4anulitemi III (clasa a XII-a), profil real
itemi
5. Elaborăm 5. testul pentru
Elaborăm evaluarea
testul sumativă, sumativă,
pentru evaluarea teza de iarnă, teza anul de iarnă,III (clasaanulaIII XII-a),
(clasaprofil
a XII-a),real (timp
efectiv deprofil
lucrureal
– 80(timp
minute) �4�, �6�:
efectiv de lucru – 80(timpminute) [6],
efectiv de lucru – 80[7]:
minute) :

1. Fie funcția integrabilă 𝒇𝒇: ℝ 1.→ Fie ℝ,funcția = 𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝟏𝟏.


𝒇𝒇(𝒙𝒙)integrabilă . 2
𝟏𝟏 𝟒𝟒 𝟐𝟐 𝟏𝟏𝟏𝟏 p
Se știe că ∫𝟎𝟎 𝒇𝒇(𝒙𝒙)𝒅𝒅𝒅𝒅 = 𝟑𝟑 , iar ∫𝟏𝟏 𝒇𝒇(𝒙𝒙)𝒅𝒅𝒅𝒅
Se știe că =
𝟑𝟑
. iar .
𝟐𝟐 2p
a) Completați caseta astfel încât a)propoziția
Completați casetaobținută să obținută
astfel încîtpropoziția fie adevărată
să fie adevărată ∫ 𝒇𝒇(𝒙𝒙)𝒅𝒅𝒅𝒅 =.
𝟎𝟎 5
5p
. b) Rezolvați în R ecuația: . p
𝟔𝟔 𝟐𝟐 c) Calculați, aria lotului de pămînt care are forma mulțimii cuprinse între
b) Rezolvați în R ecuația: ∫𝟎𝟎 𝒇𝒇(𝒙𝒙)𝒅𝒅𝒅𝒅graficele
+ 𝒇𝒇 (𝒙𝒙) =
funcțiilor
𝟐𝟐𝒙𝒙 𝟐𝟐
. și .
8p 8
𝟕𝟕
c) Calculați aria lotului de pământ care are forma mulțimii cuprinse între graficele
2. Un mobil se mișcă rectiliniu cu viteza .
p
a. Încercuiți litera ”A”, dacă propoziția𝟐𝟐este adevărată sau litera ”F” dacă propoziția este
funcțiilor 𝒇𝒇, 𝒈𝒈: ℝ → ℝ, 𝒇𝒇(𝒙𝒙) = 𝟐𝟐𝟐𝟐 − 𝟐𝟐falsă:
și 𝒈𝒈(𝒙𝒙) = . 𝟐𝟐 − 𝒙𝒙 − 𝒙𝒙 .
A sau F
2p
𝟑𝟑
2. Un mobil se mișcă rectiliniu cu viteza 𝒗𝒗(𝒕𝒕) = √𝟏𝟏 + 𝒕𝒕. 7p 2
a. Încercuiți litera „A”, dacă propoziția este adevărată sau litera „F” dacă propoziția este p
falsă: 𝒔𝒔(𝒕𝒕) = 𝒗𝒗”(𝒕𝒕). A sau F
b. Aflați distanța parcursă (în metri) de mobil în intervalul de timp 0,7 (măsurat în 7
secunde). p
c. Determinați accelerația mobilului la sfârșitul mișcării. 5
3. Acoperișul unui rezervor are forma unei piramide hexagonale regulate cu înălțimea 2
de 2 m și latura bazei de 6 m. p
a) Completați spațiul rezervat astfel, încât propoziția obținută să fie adevărată: 6
Piciorul înălțimii piramidei este situat în _________________________ ____________ p
b) Calculați aria acoperișului rezervorului. 5
c) Determinați numărul de foi de tablă de formă dreptunghiulară necesare pentru p
acoperiș, dacă o foaie are dimensiunile de 0,7 m și 1,4 m și pentru încheieturi se
folosesc 10% din suprafața necesară de tablă.
4. Să se determine numărul real 𝒂𝒂, 𝒂𝒂𝟎𝟎, astfel încât aria subgraficului funcției 7
𝑓𝑓: [0, 𝑎𝑎] → ℝ, 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 + 3 să fie egală cu 4. p

54 UNIVERS PEDAGOGIC NR. 3 (59) 2018


Valentina Ciobanu. Testarea - metodă eficientă de evaluare a rezultatelor școlare la matematică

Baremul de corectare:
Răspuns Punctaj Scor Observații
Item Etapele rezolvării
corect acordat maxim
14 Punctele se acordă numai pentru 2p. 2p.
1 a.
3 completarea corectă a casetei.
- determinarea derivatei f; 1p
- obținerea ecuației 𝑥𝑥 2 − 𝑥𝑥 − 2 = 0; 1p
1 b. - rezolvarea ecuației de gradul II (câte un
S=-1; punct pentru fiecare soluție); 2p
2 - răspuns corect. 1p 5p
- trasarea graficului Gf; 1p
- trasarea graficului Gg; 1p
- evidențierea suprafeței; 1p
- determinarea limitelor de integrare (câte
un punct pentru fiecare limită); 2p
1 c. - scrierea formulei pentru calcularea ariei:
𝑏𝑏 1p
A=∫𝑎𝑎 [𝑔𝑔(𝑥𝑥) − 𝑓𝑓(𝑥𝑥)]𝑑𝑑𝑑𝑑
- calcularea ariei
1 1p
63,5 A=∫−4(4 − 3𝑥𝑥 − 𝑥𝑥 2 )𝑑𝑑𝑑𝑑;
u.p. - răspuns corect. 1p 8p
Punctele se acordă numai pentru încercuirea 2p
2 a.
Fals corectă 2p
- scrierea formulei s(t)=v(t); 1p
- obținerea formulei s(t)=∫ 𝒗𝒗(𝒕𝒕)𝒅𝒅𝒅𝒅; 1p
- calcularea integralei cu ajutorul
schimbării de variabilă; 2p
2 b.
- determinarea constantei c=− 𝟑𝟑⁄𝟒𝟒;
- calcularea distanței parcurse 1p
11,25 s(t)=11,25m; 1p
m - răspuns corect. 1p 7p
- scrierea formulei a(t)=v(t); 1p
- determinarea derivatei:
𝟏𝟏 𝟏𝟏 2p
𝒂𝒂(𝒕𝒕) = 𝟑𝟑 ∙ 𝟑𝟑 𝟐𝟐
;
2 c. √(𝟏𝟏+𝒕𝒕)
- calcularea accelerației la sfârșitul 1p
1 mișcării;
𝑚𝑚⁄𝑠𝑠 2 - răspuns corect. 1p 5p
12
Centrul
cercului Punctele se acordă numai pentru 2p 2p
3 a.
circumscris completarea corectă.
bazei
- evidențierea triunghiului echilateral din 1p
bază;
- determinarea înălțimii triunghiului din 1p
bază: 𝟑𝟑√𝟑𝟑 𝒎𝒎;
- determinarea lungimii apotemei feței 1p
laterale a hexagonului √𝟑𝟑𝟑𝟑𝒎𝒎 ;
3 b. - calcularea ariei suprafeței unei fețe 1p
laterale 𝟑𝟑√𝟑𝟑𝟑𝟑𝒎𝒎𝟐𝟐 ;
- calcularea ariei suprafeței laterale a 1p
acoperișului: 𝟏𝟏𝟏𝟏√𝟑𝟑𝟏𝟏𝒎𝒎𝟐𝟐 ;
2 1p 6p
18√31𝑚𝑚 - răspuns corect.
- calcularea ariei unei foi de tablă: 0,98 m2; 1p
3 c.
UNIVERS PEDAGOGIC
113 foi - NR. 3 (59) ariei
calcularea 2018suprafeței folosite pentru 55
6
𝑚𝑚⁄𝑠𝑠 2 - răspuns corect. 1p 5p
12
Centrul
cercului Punctele se acordă numai pentru 2p 2p
3 a.
circumscris completarea corectă.
bazei
BUNE PRACTICI EDUCAŢIONALE 1p
- evidențierea triunghiului echilateral din
bază;
- determinarea înălțimii triunghiului din 1p
bază: 𝟑𝟑√𝟑𝟑 𝒎𝒎;
- determinarea lungimii apotemei feței 1p
laterale a hexagonului √𝟑𝟑𝟑𝟑𝒎𝒎 ;
3 b. - calcularea ariei suprafeței unei fețe 1p
𝟐𝟐
laterale 𝟑𝟑√𝟑𝟑𝟑𝟑𝒎𝒎 ;
- calcularea ariei suprafeței laterale a 1p
𝟐𝟐
acoperișului: 𝟏𝟏𝟏𝟏√𝟑𝟑𝟏𝟏𝒎𝒎 ;
1p 6p
18√31𝑚𝑚2 - răspuns corect.
- calcularea ariei unei foi de tablă: 0,98 m2; 1p
3 c.
113 foi - calcularea ariei suprafeței folosite pentru
încheieturi: 10,02 m2;
6
- determinarea ariei totale; 1p
- calcularea numărului de foi necesare 1p
pentru acoperiș;
- răspuns corect. 1p
1p 5p
𝒂𝒂
- scrierea egalității ∫ 𝒇𝒇(𝒙𝒙)𝒅𝒅𝒅𝒅 = 𝟒𝟒; 1p
𝟎𝟎
𝒂𝒂
- calcularea integralei ∫𝟎𝟎 𝒇𝒇(𝒙𝒙)𝒅𝒅𝒅𝒅;
1p
- obținerea ecuației 𝒂𝒂𝟐𝟐 + 𝟔𝟔𝟔𝟔 − 𝟖𝟖 = 𝟎𝟎; 1p
4 - determinarea soluțiilor
𝐚𝐚𝟏𝟏 = −𝟑𝟑 − √𝟏𝟏𝟏𝟏; 𝐚𝐚𝟐𝟐 = −𝟑𝟑 + √𝟏𝟏𝟏𝟏; 2p
𝑎𝑎 - selectarea soluției; 1p
= √17 − 3 - răspuns corect. 1p 7p
Total puncte 49p

Baremul de notare (calculate conform procentelor descriptorilor noi elaborați):


Nota Baremul10
de notare9 (calculate
8 conform
7 procentelor
6 5 4 noi elaborați):
descriptorilor 3 2 1
Punctajul
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
47-49 44-46 39-43 32-38 24-31 16-30 10-15 6-9 3-5 1-2
acumulat
Punctajul 47- 4 3 3 2 1 1 6 3 1
acumulat 49 4-46 9-43 2-38 4-31 6-30 0-15 -9 -5 -2

Astfel, înAstfel,
comparație cu testele
în comparație cu devenite dintre itemiaxate
deja deja tradiționale,
testele devenite include mai multeunor
pe evaluarea sarcini din
tradiționale, axateșipe
cunoștințe evaluarea
capacități unor cunoștințe
separate, testele pentru evaluareadomeniile cognitive
sumativă Cunoaștere
la finele treptelor deși Înțele-
și capacități separate,
școlarizare testele
axate pe pentru
formarea evaluarea trebuie săgere,
competențelor Aplicare
satisfacă și Rezolvare
următoarele cerințe: de probleme
sumativă la- finele
elaborarea testului
treptelor se axează peaxate
de școlarizare standardele de eficiență
(Integrare); a învățării matematicii și
competențele specifice, transdisciplinare
pe formarea competențelor trebuie să satisfacă și cele transversale;
- itemii vor include conexiuni intradisciplina-
următoarele - cerințe:
matricea de specificații se elaborează în funcție de domeniile matematicii selectate;
- obiectivele de evaluare nu sunt corelate curesubcompetențele și conexiuni cu viața cotidiană;
curriculare, dar
- elaborarea testului se axează pe standar- - selectate;
convertirea punctelor în note se va face în
corelate cu indicatorii de performanță, cu standardele
dele de eficiență
- itemii suntastructurați,
învățării matematicii și
astfel încât fiecare dintrebaza
itemi include mai multe sarcinipentru
din note-
noilor descriptori/norme
competențele specifice, transdisciplinare
domeniile cognitive Cunoaștere și Înțelegere, și Aplicare și Rezolvare de probleme
le 1-10.
cele transversale;
(Integrare);
Problema modalităţilor de evaluare rămâne
- matricea de specificații
- itemii se elaborează
vor include conexiuni în
intradisciplinare și conexiuni cu viața cotidiană;
funcție- de
convertirea
domeniilepunctelor în note
matematicii se va face în baza şi
selectate; deschisă poate
noilor fi mereu îmbunătăţită,
descriptori/norme pentrudiversifi-
notele 1-10.de evaluare nu sunt corelate cu
- obiectivele cată. Însă testul, cu toate că presupune un volum
Problema modalităţilor
subcompetențele curriculare,de dar
evaluare rămânemare
corelate deschisă şi poate
de muncă, fi mereu
rămâne a fi îmbunătăţită,
instrumentul de eva-
diversificată. Însă testul, cu toate că presupuneluare un volum mare de muncă,
cel mai întrebuinţat pentru rămâne a fi
verificarea achi-
cu indicatorii de performanță, cu standar-
instrumentul de evaluare cel mai întrebuinţat pentru verificarea achiziţiilor acumulate de
dele selectate; ziţiilor acumulate de elevi la finele unui modul,
elevi la finele unui modul, semestru sau examenul naţional de Bacalaureat.
- itemii sunt structurați, astfel încât fiecare semestru sau examenul naţional de Bacalaureat.

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

56 1. Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. Curriculum


UNIVERS pentru clasele a X-a
PEDAGOGIC NR.- XII-a.
3 (59) 2018
Editura „Ştiinţa”, Chişinău, 2010;
2. Achiri I., Ceapă V., Spuntenco O. Matematică. Ghid de implementare a curriculumului
modernizat pentru treapta liceală. Editura „Cartier”, Chişinău, 2010;
3. Achiri I., Ceapă V., Spuntenco O. Matematică. Ghid de implementare a curriculumului
Valentina Ciobanu. Testarea - metodă eficientă de evaluare a rezultatelor școlare la matematică

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

1. Achiri I., Ceapă V., Spuntenco O. Matematică. Ghid de implementare


a curriculumului modernizat pentru treapta liceală. Editura „Cartier”,
Chişinău, 2010;
2. Achiri I., Ceapă V., Spuntenco O. Matematică. Ghid de implementare
a curriculumului modernizat pentru treapta gimnazială. Editura „Carti-
er”, Chişinău, 2010;
3. Achiri I. Didactica matematicii: Prelegeri. Chişinău, 2013;
4. Achiri I., Ciobanu V., Efros P. Matematică. Manual pentru clasa a XII-a.
Editura „Prut Internaţional”, Chişinău, 2011;
5. Cucoş C. Pedagogie, Ediţia a II-a. Editura „Polirom”, Iaşi, 2002;
6. Iavorschi V. Matematica: Culegere de exerciţii şi probleme pentru clasele
X – XII, 2012;
7. Meyer G. De ce şi cum evaluăm. Bucureşti, 2000.
8. Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. Curriculum pentru clasele
a X-a - XII-a. Editura „Ştiinţa”, Chişinău, 2010;
9. Radu T.I. Evaluarea în procesul didactic. Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 2000;
10. Standarde de eficienţă a învăţării. Chişinău, „Lyceum”, 2012, F.E.-P.
“Tipografia Centrală”;

UNIVERS PEDAGOGIC NR. 3 (59) 2018 57

S-ar putea să vă placă și