Sunteți pe pagina 1din 10

Reptlblica Моldоvа Республака Молdова

CONSILIUL совЕт
мUNIсIрлL B,ILTI МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЪ

DECIZIA
рЕшЕниЕ
пr. |l20
diп2З.02.202L

Cu privire la арrоЬаrеа Regulamentцlui privind


constatarea contravenliilor administrative de cltre
agenlii constatatori ai administraliei publice
locale Ei ai serviciilor publice de gospodlrie
comunal1 ре teritoriul municipiului Вйlli Ei
aprobarea fоrmеi procesului-verbal cu privire 1а

contravenlie in redaclie noul

|n conformitate cu Legea RM пr.436-хИ din 28.|2.2006,,Privind administralia publica


localбo', Legea RM nr. 239-хИ din 13.11.2008 ,,Privind transparenla in procesul decizional",
Legea RM nr. 982-XIV din 1 1.05.2000 ,,Privind accesul la informafie", Codul contravenlional al
Rй пr. 218-хИ diп 24.10.2008, cu completёri 9i modificlri ulterioare, decizia Consiliului
municipal Bbl{i пr. I|l5,7 diп 29.09.2020 ,,Cu privire la inilierea procedurilor de consultare
publicб cu societatea civil1 iп procesul decizional ,,cu privire la арrоьаrеа Regulamentului
privind constatarea contravenliilor administrative ре teritoriul municipiului Bйlli Ei арrоЬаrеа
ьrmеi procesului-verbal privind contravenliile administrative" in redactie поuй"", luind in
considerare recomandlrile qi propunerile parvenite in timpul consult6rilor publice,-

Consiliul municipal Bйlli DECIDE:

1. Se арrоЬб Regulamentul privind constatarea contravenliilor administrative de сitrе agenlii


consiatatori ai administraliei publice locale qi ai serviciilor publice de gospodйrie comunalё
anexei nr. 1.
ре teritoriul municipiului Bйl{i in redaclie поuй, conform
2. Ьб арrоЬб fоrmа procesului-verbal cu privire la contravenfie, сопfоrm anexei nr. 2.
з. primarul municipiului Вбl{i sй asigure indeplinirea Regulamentului privind constatarea
contraven{iilor administrative de сёtrе agenlii constatatori ai administraliei publice locale Ei
ai serviciilor publice de gospodёrie соmuпаlй ре teritoriul municipiului Вйlli in redaclie
nouй.
4, Se abrog6 decizia Consiliului municipal Bal{i ш. Зl49 din 30.03.2017 ,,Cu privire la
арrоЬаrеЬ Regulamentului се {ine de constatarea contraven{iilor administrative qi fоrmеi
procesului-verbal de contraven{ie in redac{ie nou6.
5. bontrolul asupra executйrii prezentei decizii se рuпе in sarcina comisiilor consultative de
specialitate pentru activitlli economico-financiare, репtru drept 9i disciplinй, pentru
gЪsроdйriе municipali, administrarea bunurilor 9i protec{ia mediului.

W
Pregedintele 9edintei I
extraordinare а consiliului Daniela Моtruс

contrasemпeazd: о
secretar а1 consiliului mun. Irina serdiuc
nr. 1

1а Baltri
202I

Regulamentul
privind constatarea contraven{iilor administrative
de сйtrе agen{ii constatatori ai administrafiei publice locale
qi ai serviciilor publice de gospodirie соmчпаlй
ре teritoriul municipiului BЁl{i

I. NOTIUNI GENERALE

1 prezentul Regulament stabilegte obligaliunile, responsabilitatea 9i ordinea de realizare а


func{iilor pentru prevenirea, depistarea Ei constatarea contraven{iilor administrative (in sfera
gospodйriei locativ-comunale, regimului de proteclie 9i de folosire а bunurilor de patrimoniu
Бultural qi а monumentelor de for public, iп domeniul comerlului qi рrеstйri serviciilor, in sfera
construcjiilor Ei in sfera publicitllii) pentru asigurarea executlrii Legilor, Hotiririlor
Parlamentului qi Guvemului RM, Deciziilor Consiliului municipal, Dispoziliilor Primarului 9i
altor acte normative.
2 in scopul prezentului Regulament se utilizeazб urmбtoarele no{iuni:
дсmiпistiа{iе рuЬliсй locali - totalitatea autoritatilor publice locale constituite, in condiliile
legii, pentru рrоmочаrеа intereselor generale ale locuitorilor unei unitйli administrativ-teritoriale.
сБпtiачеп{iъ administrativi - actiunea sau inac{iunea ilicitб, cu un grad de pericol mai redus
decit infracfiunea, sбvirgita cu vinov6{ie, саrе аtепtеаzб la valorile sociale ocrotite de lege, este
prevйzuti de Codul Contraven{ional пr. 218-хИ din 24.|0,2008, 9i este pasibilй de sancliune
contraven|ionali.
Contraven{ie сопtiпuй - fapta care Se caracterize azd рriл sйvirgirea пеiпtrеruрtй, timp
nedeterminat, а activitl{ii contraven{ionale. Еа se сопsumб in momentul incetйrii acliunii sau
inacliunii contraven{ionale sau а1 survenirii unor evenimente саrе impiedicё aceastй activitate.
сопirачеп{iе prelungitй - fapta sбvirgit1 сu о uпiсй intenlie, catacteizatб prin doul sau mai
multe acliuni qi/ruu inacjiuni contraven{ionale identice comise сu un singur scop, alcltuind in
ansamblu о contravenfie. Еа Se сопSumй in momenful sйvirqirii ultimei acliuni sau inactiuni
contraven{ionale.
Procesul-verbal cu privire la сопtrачепfiе - este uп act prin care Se individualizeazб, fapta
ilicitё qi se identifici йptuitorul. Procesul-verbal se incheie de agentul constatator ре baza
constatirilor personale qi а probelor acumulate, in prezenla Йptuitorului sau in absenla lui.
Procesul contravenfional - este activitatea desйquratё de autoritatea competenti, cu
participarea pa4ilor qi а altor persoane tifulare de drepturi qi de obligalii, avind са scop
constatarea contravenliei, examinarea qi solulionarea calzei contravenlionale, constatarea
сачzеlоr gi condiliilor саrе au contribuit 1а slvirgirea contravenliei.
citarea - este о ac{iune proceduralй prin care autoritatea competentё s1 solu{ioneze cauza
contraven{ionali asigurй prezentarea persoanei in fa{a sa pentru dеsйqurаrеа поrпrаlб а
procesului contravenlional.
comisia administrativй - comisie ре lingё organul executiv а1 administra{iei publice locale se
fоrmеаzй de consiliul local, in componenla cйreia intri preqedintele, vicepreqedintele, secretarul
responsabil qi 4-7 membri, саrе ехаmiпеаzd dosarele privind contravenlii, prevйzute de art. 75,
tB,gz, |261,1,54,art,157 alin. (7), (8), art. 165, |70-1,75,180, 18]l,227 qi аrt. 273 pct.9), (9,),
11), 15), 16) din Codul Contraven{ional al RM.
Seivicii publice de gospodйrie соmuпаlЁ - servicii scoase din subordinea autoritatilor publice
locale qi constituiteъa structuri autonome gestionare, atribuindu-li-se patrimoniu propriu in
unitatea administrativ-teritoriali respectiv6.
Direc{ia gоsроdйriе соmuпаlй - subdiviziunea organului administraliei publice locale, abilitat
cu fuпсliiъе Ъoordonare 9i control а activitetii intreprinderilor gospodlriei comunale.
Gоsроdйriе соmuпаlй - structuri autonome gestionare, atribuindu-li-se patrimoniu propriu in
unitatea administrativ-teritoriall respectivi се {in de gospodaria comunali.
Direc{ia сuturй - subdiviziunea organului administra{iei publice locale, abilitat cu functii de
coordonare 9i contro| regimului de protec{ie 9i de folosire а bunurilor de patrimoniu cultural 9i а
mопumепtеlоr de fоr public.
Direc{ia соmеr{ - subdiviziunea organului administra{iei publice locale abilitat cu funclii de de
coordonare 9i control а activitatii in domeniul comerfului qi рrеstйrilоr serviciilor.
Direc{ia arhitecturй 9i urbanism - subdiviziunea organului administraliei publice locale,
abilitat cu funclii de сооrdоПаrе 9i control iп sfera construc{iilor.
Serviciul publicitate - subdiviziunea organului administraliei publice locale abilitat cu funclii de
de coordonare 9i control а activitilii in sfera publicitбlii.
Дgепtul constatator - reprezentantul Direc{iei gospodйrie comunal1, Direcliei сuturй, Direclie
сЙеЦ, Direc{iei аrhitесturЙ 9i urbanism gi Serviciului publicitate, аЪilitаt cu func{ii prin
dispozilia primarului in conformitate cu art. 4|'7,42З8 aliTt (4) lit. Ь), 42Зl0, qi ar1. 440 din Codul
ContravenJional de а constata contraventii administrative in sfera gospodйriei comunale, in
domeniul comer|ului gi prestlrilor serviciilor, in domeniul cultural qi а monumentelor de for
public, in sfera construc{iilor Ei iп sfera publicitйlii 9i transmiterea materialelor conform
bompetenlei in conformitate cu legislalia in vigoare pentru examinarea contravenliilor ;i aplicйrii
sancliunilor.
coniravenient - persoana Гtzicd, реrsоапй cu funclie de rlspundere sau persoanl juridica еате а
comis о contravenlie prevйzutl de Codul Contravenlional nr. 218-хи dtп24.10.2008 al RM.
РеrsоапЙ juridiсЙ - este organizalia care are un patrimoniu distinct 9i Tйspunde pentru
obligaliile sale сu acest patrimoniu, poate sй dobindeasci qi s1 exercite iп nume propriu drepturi
patrimoniale 9i personale nepatrimoniale, sй-gi asume obligatrii, poate fi reclamant 9i pirit in
instan!ё de judecat1. persoanele juridice urmеаzб sй аiьб Ьаlап!б autonom1 sau deviz.
РеrsоапЙ cu func{ie de risрuпdеrе - este реrsоапй clreia, intr-o intreprindere, institu{ie,
organizalie, indiferent de tipul de proprietate qi fоrmа juridicй de organizare, ?ntT-o autoritate
provizoriu, prin lege, prin пumirе, alegere
рrrЪtl"а central1 sau lосаlй, i se асоrdй, perTnanent sau
iau in virn-rtea unei iпsбrсiпйri, anumite drepturi qi obliga{ii in vederea exercitirii func{iilor
autoritй{ii publice sau а ac{iunilor administrative de dispozilie, organizatorice ori economice.
Реrsоапi fiziсй - este omul, privit individual, са tifular de drepturi qi de obliga{ii civile.
Дрйrйtоr - este persoana admisб in profesia de avocat avind dreptul si participe la procesul
contraventional pentru а asigura asisten{йjuridicй sau а reprezenta partea ре care о asistё.
victimi - este persoana fizicб sau persoana juridic1 clreia, prin contravenlie, i-au fost calzate
prejudicii mоrаlе, fizice sau materiale.
маrtоr - este реrsоапа citati in aceastй calitate de cltre autoritatea competent1, саrе аrе
cunogtin{i despre vreo fapti sau imprejurare de natur1 si serveascl aflarii adevбrului in procesul
contraven{ional.
тrаduсйtоr - este persoana саrе poate traduce din о altй limbй, poate interpreta semnele celor
mu{i ori surzi, cunoagte terminologia juridici, nu este interesatё de rezultatele cauzei
persoana este desemnatй in calitatea
coniravenlionale qi ассерtй sй participe in aceastй calitate.
judecatб iп cazurile
de interpret sau de trаduъбtоr de cаtre agentul constatator sau de instanla de
prevбzute de Codul Contravenlional.
bpecialist - este persoana neinteresatй de rezultatele cauzei contravenlionale, cu suficiente
cunoqtinle 9i deprinderi speciale pentru а acorda ajutor agentului constatator sau instanlei de
judecatй, chemaia sa participe la еfесtчаrеа ac{iunilor procesuale in cazurile prevбzute de codul
Contravenlional.
Probele - sint elemente de fapt, dobin,dite in modul stabilit de Codul Contravenlional, саrе
Servesc la constatarea existentrei sau inexistenlei contravenliei, la identificarea Йptuitorului,
la
justa solulionare а
constatarea vinovй{iei gi la cunoagterea altor circumstan{e importante pentru
cauzei,
Sanc{iune сопtrачеП{iопаlЙ - este о mйsur1 de constringere statalб 9i un mijloc de corectare 9i
rееduЪаrе се se aplic1, in numele legii, persoanei care а sйvirgit о contraventie.
дmепdа - este о sancliune pecuniara, саrе se aplici in cazurile qi in limitele prevбzute de codul
Contraven}ional. дmепdа se stabile9te in unitili conven{ionale.
3 Direclia gospodйrie comunalё, Direclia cultur6, Direclia соmеr!, Direc{ia arhitecturб 9i urbanism
qi Serviciul publicitate sus{in relalii de colaborafe cu instituliile de stat, de drept, qtiinlifice,
in{йvйmint, conducбtorii intreprinderilor, organizaliilor, instituliilor din municipiu, sursele de
inforTnare iп masi.
4. tn activitatea sa Direclia gospodйrie comuna16, Direclia culturй, Direclia соmеr{, Direcfia
arhitecturб qi urbanism qi Serviciul publicitate se conduc de Constitu{ia Republicii Moldova,
Legile RM, Hotйririle Guvernului, Deciziile Consiliului Municipal Bйl{i, Dispoziliile primarului
municipiului Bбl{i.
э. Direclii gospodйrie соmuпаlй, Direclia cultur6, Direclia comerJ, Direclia arhitecturй qi urbanism
qi serviciul publicitate duce eviden{a contraven(iilor administrative in sfera gospodйriei locativ-
comunale, in sfera cultural1, in domeniul comerfiilui qi prestбri serviciilor, in sfera constrrrcliilor
Ei in sfera publicitйlii ре teritoriul municipiului
B1l{i.

II. FUNCTIILE DE BAZA

1. Direc{ia gospodйrie соmuпаlй:


t.1. organi ,"uiб ýi reatizeazй controlul asupra respectirii prevederilor actelor normative in sfera
gospodйriei comunale ре teritoriul municipiului B6l{i;
|.2, asigurn depistarea, constatarea, calificarea qi intocmirea proceselor-verbale in privinla
соЙrачепliilоr (art. |041, |26|, |'54, art, t5'7 alin. (1)-(3), alin. (5)-(10), L70-|'75,180, 180l, 181,
art, з26 alin. (L) ýi (1') din Codul Contraventional) се Jin de competen}a Direcliei gospodЙrie
comunalё, рrесum gi remiterea acestora spre examinare potrivit competenlei in conformitate cu
legislalia in vigoare;
1.з. prezinta intereiele organului administratiei publice locale in diferite instan{e la examinarea
materialelor репtru contraven{iile administrative depistate;
|,4. urmйrеqtе ехесчtаrеа deciziilor aprobate pentru pedepsirea contravenienlilor iп sfera gospodйriei
comunale;
1.5. asiguri executarea in termen а actelor legislative qi normative in sfera gospodйriei comunale;
1.6, rea1lzeazб ana;1iza, intocmirea rapoartelor iп sfera contravenliilor administrative constastate, cu
propuneri pentru luarea mбsurilor preventive 9i mбsurilor репtru imbunбtй{irea disciplinei
administrative, activitl{ii structurilor antrenate 9i persoanelor;
|.7 . participй 1а qedin{ele organelor competente in calitate de agentul constatator.

2, Direc{ia сulturй:
2.1. organiLeazб,9i realizeazй controlul asupra respectйrii prevederilor actelor normative in sfera
piotecliei gi folosirei bunurilor de patrimoniu culfural 9i а monumentelor de for public;
2.2. asigura depistarea, constatarea, calificarea qi intocmirea proceselor-verbale in privinla
соЙrачепtriilоr prevйzute de Codul Contravenlional la art,
'74 alin. (1), репtru bunurile de
patrimoniu cultural - monumente de istorie qi сulturй сlе categorie 1осаlб sau monumente de for
public de categoria В, 9i la art. 74 а|iп. (2)-(5), pentru monumentele de fоr public de categoria В,
p...u- qi remiterea acestora spre examinare potrivit competenlei in conformitate cu legislalia in
vigoare;
2.з. prJzinti interesele organului administraliei publice locale in diferite instan{e la examinarea
materialelor pentru contravenliile administrative depistate ;
2.4. urmёrеqtе executarea deciziilor aprobate pentru pedepsirea contravenien{ilor in sfera protecliei qi
folosirei а bunurilor de patrimoniu сulturаl qi а monumentelor de for public;
2.5, asigurй executarea in termen а actelor legislative qi normative iп protecliei 9i folosirei а
bunurilor de patrimoniu cultural 9i а monumentelor de for public;
2.6. rea|izeazб analtza, ?ntocmirea rароаrtеlоr in sfera contraven{iilor administrative constastate, cu
propuneri pentru luarea mйsurilоr preventive 9i mйsurilor pentnr imЬuпйtйlirеа disciplinei
administrative, activitatii structurilor antrenate qi persoanelor.
2.7, partictp1 la gedin{ele organelor competente in calitate de agentul constatator.
3. Direc{ia соmеr{:
з,1 orgunirrur1 qi realizeaza controlul asupra respectйrii prevederilor actelor normative in domeniul
сйе{ului gi prestйrilor serviciilor ре teritoriul municipiului Balli
З.2. asiguia depЪtarea, constatarea, calificarea qi intocmirea proceselor-verbale in privinla
coniravenliiior (art. 273 pct,9), 9'), 11), 15) 9i 16) din Codul Contravenfional) се lin de
competenia Direclia рrесum qi remiterea acestora spTe examinare
potrivit competen{ei ?n
"о*.4,
conformitate cu legislalia in vigoare;
з.з. prezinti intereselJ organului Ъdmiпistrа{iеi publice locale in diferite instanle la examinarea
materialelor pentru contraventiile administrative depistate ;
З.4. urmйrеgtе executarea deciziilor aprobate pentru pedepsirea contravenienlilor iП domeniul
comerfului qi prestбrilor serviciilor;
3.5 asigurб ехесutаrеа in tеrmеп а actelor legislative qi normative in domeniul comerfului 9i
prestlrilor serviciilor;
з.6. rea|izeazб апаlizа, intocmirea rapoarteloT in sfera contravenliilor administrative constastate, cu
propuneri pentru luarea mйsurilоr preventive qi mйsurilor pentru imbunбtйlirea disciplinei
administrative, activitd{ii structurilor antrenate 9i persoanelor;
з.] . participй la qedin{ele organelor competente in calitate de agentul constatator.

4. Direc{ia arhitecturй pi urЬапism:


4,| organizeazй 9i realizeaza controlul asupra respectбrii prevederilor actelor normative in sfera
construcliilor ре teritoriul municipiului Bйl{i;
4.2, asigurё depistarea, constatarea, calificarea qi intocmirea proceselor-verbale in privin{a
соЙrачепliilоr prevйzute de art. 178, 179 din Codul Contravenlional) се {in de competenla
-аrhitеъturа
Direc{iei 9i urbanism, precum qi remiterea_ acestora Spre examinare potrivit
competenlei in conformitate cu legislalia in vigoare. in cazl| constatбrii contraven{iilor
рrечЪzutе 1а art. 178 qi |79, agentul constatator este
iп drept sй dispunй sistarea executйrii
lucrйrilor de construc{ie 9i sй solicite instanlei de judecatё aplicarea mйsurii de siguran{й
prevйzute la ап.4З96 din Codul Contravenlional al RM;
4.з. prezinti interesele organului administra{iei publice locale in diferite instan{e la examinarea
materialelor репtru contraven{iile administrative depistate;
4,4. urmirеgtе executarea deciziilor aprobate pentru pedepsirea contTavenienlilor in sfera
construc!iilor;
4.5. asigurй executarea in termen а actelor legislative 9i normative in sfera construcliilor;
4.6, realizeazd апа1izа, intocmirea rapoartelor in sfera contravenliilor administrative constatate, cu
propuneri pentru luarea mйsurilоr preventive qi mlsurilor репtru imЬuпбtйlirеа disciplinei
administrative, activitйlii structurilor antrenate 9i persoanelor;
4.7, participб la gedinlele organelor competente in calitate de agentul constatator al contravenliei
administartive.

5. Serviciul publicitate:
5.1 оrgапizеаiй qi realizeazб controlul asupra respectёrii prevederilor actelor normative in sfera
publicitllii ре teritoriul municipiului Вйl{i;
5.2. asigur6'depistarea, constatarea, calificarea 9i intocmirea proceselor-verbale in privin{a
competenla
coritravenЦiiior previzute de art. З64 alin. (1) din Codu1 Contravenfional) се {in de
in
Serviciului publi.itut., precum 9i remiterea acestora Sрrе examinare potrivit competenlei
conformitate cu legislalia in vigoare;
5.з. prezintй interesele-orgbnului administra{iei publice locale in diferite instanle la examinarea
materialeloT pentru contravenliile administrative depistate ;
5.4, urmlrе'tе executarea deciziilor aprobate pentru pedepsirea contravenienlilor in sfera publicitalii;
5.5. asigurб executarea in termen а actelor legislative qi normative in sfera publicitйlii;
5.6. realizeazб апаLizа, intocmirea rapoartelor in sfera contravenliilor administrative constatate, cu
рrорuпеri pentru luаrеа mйsurilor preventive
qi mбsurilor pentru imbunйtl{irea disciplinei
administrative, activitЙlii structurilor antrenate qi persoanelor;
5.7. participi la gedin{ele organelor competente in calitate de agentul constatator al contraven{iei
administartive.
6. Дgепtul constatator poate califica qi constata contravenlii, in limitele competen{ei sale.
Miterialele contravenlionale se transmite de cltre agentul constatator, la organul competent
contravenlionale se line cont de
репtru а examina contravenlia respectiv6, La aplicarea legii
baracterul qi de gradul prejudiciabil а1 contravenliei, de persoana Йptuitorului qi de
circumstanЦele atenuante oii bgrauant.. Nimeni nu poate fi supus de dоuй ori rйspunderii
contraven{ionale pentru una qi aceeagi faptй.

III. DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE AGENTULUI CONSTATATOR

1. Дgепtul constatator, in limitele competenlei sale, are dreptul:


1.1. sl-depisteze 9i sЙ constateze incllcarea/faptele ilegale, conform Codului Contravenlional, се tin
de competen{a Direcliei gospodёrie соmuпаlй, Direcliei cuturl, Direclie соmеr!, Direc{iei
аrhitесfurё 9i urbanism qi Serviciului publicitate ре teritoriul municipiului Bйl(i;
|,2. sй colaboreze cu alte organe de stat, autoritйtri publice locale, institu{ii de invй!бmint qi
specialiqtii in domeniul contraven{iilor administrative, deasemenea, agentul constatator poate
constata contraven{ii ale сirоr constatare, solu{ionare 9i sanclionare sunt atribuite competen{ei
unor alte organe. in astfel de cazuri, agentul va remite organelor respective procesele-verbale de
constatare а contraven{iilor;
1.з. sй invite sau sЙ informeze reprezentanlii organizaliilor prestatori de ser.,zicii ?n vederea atragerii
contravenientului la rбspundere, dup1 caz;
|.4, este abilitat sй inainteze indicatrii gi prescrip{ii conducйtorilor intreprinderilor gospodlriei
comunale, organizaliilor qi agenlilor economici privind рrоЬlеmеlе vizate;
1.5. sб inainteze propuneri pentru audierea conducitorilor intreprinderilor, organizatiilor, institutiilor
municipale la gedintele primбriei gi Consiliului municipal.
2. Agentul constatator, in limitele competen{ei, este obligat:
2.L sй respecte Constitutia qi Legile RM;
sЙ execute obliga{iunile sale de serviciu stabilite in fi9a postului, sl nu ascund1 acliuni
2,2. ilicite;
2,з. si pйstreze confidenlialitatea datelor, cu care face cuno9tin{6 in cadrul activitalii;
2.4, sй examineze in tеrmеп contestaliile qi adres6rile cetйlenilor la capitolul contravenliilor
administrative, in limitele competen{ei Direc{iei gospodйrie соmuпаlй, Direcliei cuturЙ, Direclie
comert, Direcliei arhitecturй qi urbanism qi Serviciului publicitate;
2,5, la intocmirea proceselor-verbale sй explice contravenien{ilor drepturile 9i obliga{iunile acestora;
2.6. la solicitarea contravenientului sd atragй traducdtorul, dupl caz;
2.7. si ia pozilie neutrб 1а depistarea 9i constatarea contravenliilor administrative;
yizate.
2.8. sa realizeze pregitirea rароаrtеlоr despre rezultatele activitйtrii pentru problemele

IV. DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE CONTRAVENIENTULUI

1. Persoana in а cбrei privin{Й а fost pomit proceý contravenlional are dreptul:


1.1. la aplrare;
|.2. sб сuпоаsсй fapta imputat6;
1,з, sб primeasca informatie in scris 9i explicalii in privin{a drepturilor, prevЙzute de art. 384;
|,4, sa ia cunoqtin!й de materialele din doЪar qi sl i se elibereze, la cerere, in се1 mult
24 de ore, copii
de ре procesul-verbal;
1,5. sй prezinte рrоЬе;
1.6. sd formuleze cereri;
L.7 , sё conteste decizia asupra cauzei;
1.8. 1а traducйtor;
1.9. sй rесuпоаsсё total sau parlial vinovi{ia in comiterea faptei се i se imput6;
1.10. sб solicite audierea martorilor;
1.11. sб ia cunogtin{й de procesul-verbal incheiat de agentul constatator, sd fасй obieclii
аsuрrа
corectitudinii l;i, s1 сеаrб completarea lui cu circumstan{ele care, in opinia sa, trebuie sй
fie
consemnate.
2. Persoana in а cйrei privin{6 а fost pomit рrосеs contraven{ional este obligat1:
2,|. sЙ asigure accesul liber la locul slvirqirii contravenfiei;
2.2. sб se prezinte la citarea agenfului constatator;
2.З, slprezinte actele necesare, la solicitarea agentului constatator;
2.4, sa se suрuпй dispozi{iilor legale ale agentului constatator.

ч. ORDINEA DE iiTTocMrRE А PROсESULUI-VERBAL


CU PRIVIRE LA CONTRAVENTIE

1. Drepfu1 la intocmirea proceselor-verbale are 9efu1, adjuncul, specialiEtii principali ai Direcliei


gospodйrie comunalй, Direcliei сuturЙ, Direclie comert, Direcliei arhitecturй 9i urbanism 9i
ý..ui.iului publicitate in limitele competenliei sale, abilitate prin dispozilia primarului.
2. La depistare qi constatare agentul constatator este obligat:
2.Т. sЙ prezinte legitima{ia de serviciu, йrб solicitarea contravenienfului;
2,2. sё Se соmроrtе amabil, соrесt, impartial, nereac{ionind la acliuni de рrоvосаrе а

contravenientului;
2.з, |n cazul depistйrii contravenliei administrative agentul constatator este obligat sй intocmeascЙ
procesul-verbal cu privire la contTaventie.
з. Frocesele-verbale ie intocmesc ре formularele de strictЙ eviden{й, stabilite qi aprobate prin
decizia Consiliului municipal ВаЦi.
4. intocmirea proceselor-verbale ре formularele, ne арrоЬаtе prin decizia Consiliului municipal
Balti, este strict interzisй.
5. procesul-verbal se intocme9te in trei ехеmрlаrе prin hirtie indigo, unde cite1 9i йri соrесtйri se
completeazб toate rubricile. primul exemplar se remite organului competent pentru а examina
aceastй contravenlie; al doilea exemplar - persoanei in а cirei privin!1 а fost pornit proces
contravenlional; al treilea ехеmрlаr rйmАпе agentului constatator.
б. Procesul-verbal se intocmegte in prezen|a contravenientului. iп caz de lipsй а acestuia, in
аflб ре adresa indicatб sаu este in
рrеzеп!а altei persoane, саrе а atins v?rsta de 18 ani caIe se
qi
rela{ii de rudenie сч contravenient.
7. Fapiul refuzului persoanei, in а cйrei privintl а fost роrпit procesul contraven[ional, de а semna
procesul-verbal, se consemneazб in procesul-verbat 9i se certificб prin sеmпйfurа cel pulin а unui
mаrtоr, cu indicarea dаtеlоr de identitate ale acestuia (numele, prenumele, adresa de domiciliu 9i
пumбrul de telefon).
8. Un exemPlar а1 procesului-verbal se remite contravenientului (in caz de lipsa а acestuia, se
expediazй prin роqtй), а1 doilea exemplar se рёstrеаzй la agentul constatator.
9. iп' caz, daca contravenientul refuzd sй pTimeascб procesul-verbal intocmit, agentul constatator
face insemnare in procesul-verbal, un exemplar ii Temite contravenientului prin scrisoare cu aviz
cu ingtiin{are despie primire in tеrmеп de 10 zile din ziua intocmirii procesului-verbal.

VI. RESPONSABILITATEA AGENTULUI CONSTATATOR

1. Obligaliunile, responsabilitatea 9i competenla individuali а colaboratorilor Direcliei gospodarie


comunal1, Direcliei cuturй, Direclie iоmеЦ, Direc{iei arlritecturй 9i urbanism 9i Serviciului
publicitate se st;bileýte in fiqеlе posfului, aprobate de primarul municipiului 9i semnate de
lucrltori scriptici.
2. Agentul constatator este responsabil:
2.|. pentru autenticitatea datelor indicate in procesul-verbal;
2.2. pentru informarea contravenientului despTe dreptuTile 9i obligaliile acestuia;
2.З. p..rt* decizia арrоЬаtй cu privire 1а саlifiсаrеа 9i constatarea contravenliilor administrative;
2.4. роаrtй rйsрuпdеrе pentru corectitudinea realizйrii qi aplicбrii legislafiei in domeniul
contravenliilor administrative
deciziilor, metodelor 9.а., cu cale а luat act in cadrul
;

2,5. pentru plstrarea datelor conf,rden{iale,


activit6!ii.
з. Persoanele responsabile, abilitate сu func{ii de constatare а contravenliilor administrative,
care
in
comit abuz de serviciu, poart1 rйspundere disciplinarЙ, contraventionalй, materialё 9i репаlй
modul stabilit de lege.
YII. TERMENII DE CONSTATARE ýI CONTESTARE

1. Comiterea faptelor contraven{ionale se constatI de cltre аgепtul constatator in cadrul activitalii


desйqurate, de сйtrе acesta, in conformitate cu atribu{iile de serviciu sau in baza actelor de
sesizare.
2. Dасё in rezultatul controlului sau verificёrii s-a constatat comiterea unei contraventii, agentul
constatator intocmeýte proces-verbal cu pTivire la contraven{ii.
з. Дgentul constatator, in-cel mult 15 zile de la data sesizlrii, este obligat sб verifice sesizarea qi sй
inireprindб misurile prevйzute de codul contraven{ional pentru: colectarea 9i administrarea
privind examinarea contravenliei iп
рrоЬЫоr privind existbn{a contravenliei, incheierea deciziei
temeiu1 constatбrii Sau procesului-verbal cu privire la contraven{ie, aplicarea sancliunii
contravenlionale sau trimiterea dosarului, dupб caz, func{ionarului abilitat sй examineze ca]шza
contravenlionalб, din cadrul autoritйlii din саrе face parte agenful constatator sau in instanla de
judecatй sau incheierea deciziei in temeiul art, 441 Codului Contraven{ional al RM. Dасй la
hepistarea sau 1а examinarea cazului contraven{ional se stabileqte competen{a unei alte autoritati
abilitate sй constate contraven{ia sau sё examineze calza contravenlionalб, procesul-verbal cu
privire la contravenlie qi materialele acumulate se remit ?n aceeagi zi conform competen{ei.
4. in cel mult 24 de ore de la data incheierii, procesul-verbal cu privire 1а contravenlie se inscrie
intr-un registru de eviden{й in ordinea incheierii qi depunerii lui la autoritatea din саrе face раrtе
agentul cъnstatator, apoi se remit spre examinare сопfоrrп competenlei ?n conformitate сu
legislalia in vigoare.
5. contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dасй este parte in cauza
contraventional1' in cazul in саrе nu sint de асоrd cu decizia agentului constatator sau in cazul in
care aceasta а fost emisй cu iпсйlсаrеа поrmеlоr procesuale stabilite de prezentul cod, sint in
drept sl conteste decizia еmisй asupra cauzei contraventionale. Теrmепul de contestare а deciziei
agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru plrlile care nu au fost
piezente 1а qedinla de examin are а calzei contraven{ionale, de 1а data inminlrii copiei de ре
decizia respective.
б. contestalii impotriva deciziei emise аsчрrа cauzei contravenlionale se depune la аutоritаtела din
care face раrtе аgепtul constatator, сопfоrm competenlei teritoriale ) care а examinat cauza.In cel
mult 3 zile de Ia data depunerii, agentul constatator expediazй contestalia qi dosarul cauzei
contraven{ionale in instan{a de judecatб competent1.
7. Contesta{ia depusб in tеrmеП suspendб executarea sanc{iunii contravenlionale aplicatй рriп
procesul-verbal cu privire 1а contravenlie sau prin decizia agentului constatator.
8. Depunerea contestajiei peste termen, nu suspendб executarea deciziei agentului constatator, iпsй
instantra de judecat1 саrЪ exami пеаzб contestalia poate suspenda executarea deciziei atacate.

VIII. DISP oZlT|I FINALE

1. Prezentul Regulament dеtеrmiпй conditriile de baz6, саrе reglamenteazб relaliile intre agentul
constatator gi contravenient.
2. Modificйrile qi completlrile in prezentul Regulament se opereazб prin decizia consiliului
municipal Balli.
з. Regulamentul intri in vigoare din mоmепtul aprobбrii deciziei Consiliului municipal Bбlli.
4. Structura subdiviziunii igentului constatator se lichi deazd prin decizia Consiliului municipal
вацi.
Anexa пr. 2
mun. Bйlli
,W. 23.02.202|

PROCES_VERBAL CU PRIVIRE LA СО
ПРОТОКОЛ О ПРАВОНАРУШЕНИИ

20
(r-" составлеttия) составлеltия)
Аgепt conýtatator
(коtrстатируlочий субъект) (functia пчmеlе ýi рr€пumеlе agentului constatator должllость, имя, фамилия коlIстатируlощего субъекта)
adresa juridici: muп. Balfi, str.I пd€репdепfеi, l
Iоридический адрес: мр. Бэлць, ул. Индепеllдеttций, l
(de sчЬliпiаt/полчеркllуть)
А conýtatat сй: (усr,ановиll чI,о:) а) persoana fizici (а) физическое лиuо) cu functie d€ risрuпdеrе (oTBeTcTBellпoe лицо)
Numele: _Рrепчmеlе: _data naýterii_locul na9terii_
(имя) (отчество) (лата рожления) (место рожлеlrия)
(фамилия)
Buletin de identitate /паспорт: Seria пчmйr_ eliberat de_ la lDNP
Viza de --patronimicul: жительства
date ýчрlimепtаг€
(дополtlителыlые
Locul de muпсй/место
Ь) реrsоапа juridici
(lорилическое
лицеl которое его представляе]
dепчmirеа, sediul, datele реrsоапеi care о рrеziпti/наименоваIIие, ]оридический адрес, даlпIые о
lDNР/фпскаllьный кол
Timput соmitегii/(время совершения) ziua_ u perioada счрriпSй iпtrе)
(деIIь) (месяц) 1гол) (время) (или в какой период)
Locul comiterii, l'apta
(место совершеIlия, lвложеllие существа

incilcind рrечеdеrilе/нарушив положеIIия _


(dеnumirедаrtiсolului9iаliniаtuluiuffit/часть,статья,нopматиBIIoгoакта,кoтopьIйбьlлttаpyшеti)

prezen{a/obsen{a contravenientului, ori rеfчzчl siч de а semna рrосеsчl,чеrьаuпротокол был


составлеll в
Proces-verbal а lbst intocmit in
привутствии/отсутствии правоIlар}шителя, или отказ лица в подписи протокола (de sчЬliпiаt/полчеркlrуть)

(ПравоrIарушитель) (sеmпйturй/росл ись)

Маrtоr
(N.P.P. domiciliul, ýtrada, Ьlос,ар.,tеl./Ф,И.о., место жительства, ул,,дом, кв,,, тел.)
(свидетель)

Martor
(свидетель) .Р. domiciliul. strada, Ьlос,ар.,tеl./Ф.И.О,, место жительства, ул,,дом, кВ,, тел.)
Reprezenta
(ЗакоuIrый (N locul de miчпсi,tеl./Ф,и,о., место рабоr,ы, тел.
lnterpret,
(N.P.P. locul de miu , место тел.)
Переволчик
La procesul-verbal se anexeazi trrmйtоаrеlе
(к протоколу прилагаIотся следуtощие докумешты):

Decizia agentului сопstаtаtоr/решени€конс,Iаl,ирующего субъекr,а:


а) de rеmitеrеа сопfоrm competen{ei in/o передаче па рассмотрение по компетеttции
Ь) cu recomandare/c рекомепдацией:

lllдrtоr |.-(sеmпitчri/роспись) Маrtоr 2.


(sеmпйtчrб/рослись)
Reprezentantul legaUapб
(sеmпiturа/роспись)

plevazute de аrt.З4, 378, 384 9i 448 Cod Contrevenlional al RM,


Дm luat cunoýtiinla сч proces-Yerbal, cu decizia agentului constatator, cu dleptulile 9i obligaliile
specificate ре чеrsо, iаr exemplaru procesul-verbal аm рrimit-о,.р"пtaч aa-r"*arlозпакомился
с протоколом, с решением коIIстатирующего субъекта, с
РМ и получил экземпяр лротокола, за что и подписываlось;
правами И обязаtltIостями, npaoj""orp"uno,a ст. 34,378,384 и 448 Кодекса О правонарушепиях

сопtrачепi€пtчl
Правопарушитель (sеmпаtчrа/росrlись)
l" !t.rli" lM сД.еф.l.,tпlй ý-д intocmit рrосе!,vеrЬяl К сведсffию Jlица, в отноФении котороло инхцilировахо лроизволсlво о шраво!арупtенпil,
а с оответствии с поJlожеsшямя кодекса о прАаонарухtевtях
сопfопп рrечеdеrilоr codulul contrsvenlionel
Статья 378. Пр8во на tдlциT
(l) В ходе производства о лравоliарушеllии орrш,. упол|!омФчсlпIый рассматривать дФо о
Лrtlсоlul 378. Dreptul lд лрirrrе
(l) iD procesul conПavcnlional, auloritalea соmреtеDti sa solulioncze cauza лравопаруlшеtlии, обяза[! обсспечить cTopoltaM и лругl]м rlастпикам проtlссса рсализаluuо в
сопtгачспliопаli фtc obligati sa asi8ure pa(ilor ýi altor pailicipanli la proces пол!ом объсмс их процсссуальных прав в соотвФтвии с шаФояtцим колсксом,
dcplina excrcitale а drepturiloт ргосеsчаlе in condiliile ptezenfului cod,
(2) Ila прФяжеilпи вссго l1роизволства о правопдруUlеlIил стороllы впрлDс поль]оваться
(2i Ре parcursul procesului сопtгачепliоml, p64ile au dreptul ýa fie asistate помUщ!lо ]iцитIIика {адвOката),
(З) В момсuт возб}ждепй' произволства о правопарухсlхlп 0ргаII, упфllоllочсllIIlIи
dc чп apirator (avФat).
рассматриsать лФо о лравоllарушсlIии, обязап сообu{ить rиllу, лоллсжацему
oTBfrcTBeLllocт!
(3) iп momentul pomiIii рlосФчlчi contravenlional, ачtоritаtф compctenti
за правоffарушсlIие, о его праве па помопlь заtrltlтника,
ii sotulioneze cauza contraventioшla este obligata sa aduci la cunoýtinla (4) lle позднсс тех часов с моrrепm залсржаltия лицу! пошсжаD{сму арссту за правоfiаруulс!Iше
pфsoanci pasibilc de rйsрчпdеrе сопtrачеЦiопаIi ферtul ci de а fi asistati
n" п"",оu""у чч,брчнпого им защтllика, liазначаФся в уФаtrовлспl!оNl частью lI) статьи l67
(
de чп aparitor. " кодекса порядке адвокат, прелоставляюuIий lорилическуо помо!lь,
(4) iп Ъеl mulr ] orc din momentul retinФii, рfisоапеi care бte pбsibila dэ_sапсliчпеа arestului УголовнФпроцФсуаль!оrо
.оlп'iчч.пtiоЙt alo i sЁ deseБeazd, iп modul sиbilit de аfr, 167 alin.(ll) din codul гаранmруемую государФвом.
яi nu ure арЕrДrоr
dc procedura репаlД, uп ачФаt саrе acorda аsЫфtД juridica garantaй de ýtat, СтOтья Зt4. Лilцо, Е отвошеншtr которого возб}щено lроиlводство о правOшаруillениш
(2) Jlftцо, в Фпошсяии кФорого возб}*лепо производство о правоl!аруцlеUии, иNlсФ право:

Аrtiсоlцl з84. Реrýо!пд iп а cirei privinti s foýt pornit proceý contravenlional а) шд защиту;
вмс!яемое ему в виltу деяtlис;
(2) Реrýоаш in а carei рriчiцй а fost pomit рrосф contravenlional ale фФtчli Ь) знать
с) быть обсспечеllIIым пе позлltее тех часов с Moмellтa залержаlIи, aiBoKaTOM,
а) la араrаrе;
Ь) sй счпоаsсб fари imputatД; прслоФавляIоulим lоРидическую помоlць, гараIlтцруемуIо госуларствомl - в сл)лlас, ссли лсяllис
ci s; fie asigurati, ln cel mult З orc de la relinФc, cu !n ачосаt сате асоrdi asistcnlй jчгidiсб garantat5 IlашзываФся арсстом за правонаруulепис;
de stst dасб fapta este paýibila de ýanctiunea arбfuIui conftavcnlional;
d) в слуrае зАдержапил в тсчеllие одпого часа с момсmа залсржания сообпlить чсрсз оргаII,
по сfо выбору о факте
d) s5 апчпlе, in саrul rqiпеrii, in tФmсп de о оrа din momentol rcinerii, pfin autoritatea competenia sй роп,,о*о"",r"",й рассматривать лФо о правохар)шепии, двум лицrм
solulioneze cauza сопtrачспliопаlЙ, dочб рФsоапе, la alegoca sa, dФprc faptul ýi locul relinerii; ]алфжаlIия и MKrc содержания пол ст!жей:
с) si prlmeasca inf.гmatie scrisб ýi cxplicarea drФturilor ýale ехрчsс iп prйentul africol, inclusiv а е) полrlить письмсппуо илформациlо и раsяспсilие Фllоситфыlо прслусмФрсlIIlых
lIас,гояпIсй статьей прав, вшlочая право молчать и lte овилfrФьствовать flрmлв себя самоrо и
Jlept;lui de а tiсса ýi de а пч marturisi iпlpotTiva ýа, lrpokiva rudclor sale apropiale, а sotului/soliei,
logudnicuIui, logodnicci. рrесчm 5i dc а nu-5i rесчпоаýtс viilovaltдi сволх бrизкиХ ролствеlilIиков, супругrсупруги. жеltиха/невесты. а такЕс lIc при]IIавать cBolo
{') sa fiс audiala iп рrеспlп арilаlогuIчi daca acccpli sau сеrс sa fiс audialai
виllу;
g) ýП aiba inlrev;dcrl cu араrаtоlul in condilii contidentialc, Йrй limitarca numirului ýi duratci 0 бь!ть опроl!ецныМ в прис)тствиИ заulитtlикд - в с-lrtас, ссли согласIlо пли трсбует быr,ь
inrcvedeгilor: опроl!еЕным;
h} 5а ia cunoýtinli de mаtегiаlеlс din tlosar ýi sd i ýе elibereze, la сФсrе, in cel mult 24 de оrе, copii de
g) обulаться с зацитtlихом в копфидснцишыlьlх условиях бсз огра|iичсltия кфичсства ll
прололжитФыlости всФсч;
рс procesul-verbal;
h) знакомлться с матсрцаламll лсла и получать по просьбс в течсIIис 24 часов кOпиll лрФокола:
i) si щеiпtе probe;
j} ýi fomule2c ccro,ii i) представлять локазатФьства;
j) заявлять холатайства:
k) ýi сопlсь!е declzia dsчрlа cluzci;
Il si rс(uilOаsса lotal sru раrlIаl vinoYaiB iп comilerea fap!ci сс i sc tmpulii k) оспаривать рсп,епис п0 лслу;
m) s' ссаrа гссuzаrса гcprezenlantului autoritalii соmре!епtd si aplice sancliunca contravenlionalб. l) прrзilатЬ себя лолltостыО иiи частичпО виIIоапым В совершlсllии вilсIIясмого сму в Blllly
схр(fl ului. in!clTrclulul, U,itlucalorului, grcfi еrчluli леяIlия;
n) si sOIicite аud|сгса mllогilоri
nr) заяв-lять швод преlставптслIо оргаIи, уполломочсппого lllзIltlчать IIака]аIIлс за

oi si tica .bieclri impoГiva асllчпilоr agcntului constahtor ýi si ссаri сопsеmпаrеа obiecIiilor sale in прашUllаруulсtlис. акслчр]у. лспсвOлqику. сскрсtJрlч сул(бllоl о ]](сf,ill,ия:
I п) требовать олроса свидФслей;
I procesuI-verbal;
и трсбовать злIIсссlIця этих
sa ia счпоqr,лlа dc рlосLsчl,чеrЬаl incheiat de agentul соБtаtаtоr, sa fасi obieclii о) возражать прФив лействий копстатируоцсго субъспа
| р1
asupra
si
l curecTitu.,lrniilui, sё ccoi,i соmрlеIаrФ lui сч circuБtat{cle саrе, in opiпia sa, ЕеЬцiе fie возражеяий s протокол;
субъектом, полаватl замсчаlIия
| .on.".nu'"; р) iлакомитьсЯ с прФоколом! составjtс}lпыМ констатируlоulим
l q) si sc iщace cu vicltma in condiliilc ргечадlс de prezmlul cod: от"о"птельrо его правиiьноФи, требовать впсссния в !сло обстоятсльствl которые. по сго
r1 sa fiе iпtЪrmt de agentul comrarator dspre toatc hotarfui|c се ýе rcfga la drepturile ýi inttrsele
мпоl{!ю, должllы быть отмечепь!;
I q) примириться с пФсрпевчlим в прелусмФрепt!ом пастояlцим колексом поряiко;
ýalq primeasci, Ia co'cre, copii de ре афýtс hotariri;
a) }aaломл"т*a" коilстатируюцим субъепом обо всех затрагпваlоцих его права и
ýа йнтсрссы
s) si atice, in modul ýtabilit de lege, aciiunile ýi deciziile auroritalii competenta sa Solulionge саuzа
сопtrачспI,опаlа, inclusiv hоlаrirФ juLlecatorcaýca: решсниях и лФгlать п0 лросьбс хопии таких рсшснийi
ý) обжаловать в устаtlоалеiluом закоlIом порядке дейФвия и рсulспия оргаlIа, }полномочсllноло
t) sa rеtrаgД orice рliпgqе depusЁ pq,soшl ýаu de араrйtоf in iileresele ýale;
,i; .а qi .а piineiscб d;spagubiri репtш prcjudiciul cauzat рriп actiunile sau inaciunile ilicite ale рассмативать дФо о правопаруltеции, в@tочая сулебнос рсшен!с;
"саriсоmрсlепtе s5 coБtate contravenlia sлu sб solutioneze cauza contraveniional', t) Фзывать любуо жалобу, поданilуIо tм яли в еaо иilтерссitх заu{итlIиком;
autorilбlii
(3) Reaiizarca de catrc регsоапа in а carei privinla а fost pomit proceý contravФlional а drepturilor ч) требовать и пол}л{ать возмеtrlенис уrцерба, причинснrrого нфакоltцыми лсl"lствиями или
o.i r",runl"r"u la re;Iizarca acestor drcpturi пч poate fi intelprфti in dcrimentu| persoanei ýi пч бфдействием оргапа, уполшомочснпого уфаtlавливать правопаруu"пие пли рпссмативOть лсJо
"aie
poatc avca сошссЩе nefavorabile репtru ф, о правоtrарушеЕии.
(3) Рфлизаци' лицом, в ФltошсtrиИ которого возбужлс!lо проil]водство о правоl!лрупIсlIIlи,
i3l1 огерrчl prcva4t la alin,(2) lit,u) se oferi dоаг in caal in care рriп hotarire
judccatoreasca
имсть
dcfinitivii s-a comtatat caraclerul ilioit al acliunilor sau al inac{iunilor autoгititii competentc ý6 coБtatc своих прflв или Фка] m иi роализации ilс моГrт истолкOвываться 0му tsо врсл и llc N!огл
conttavcn{ia sau ýa solulionezc cauza contTavenlionali,
llбf агоприятItых для IteI 0 лослслсI вий,
(]I) llpaBo. прсдусмФрсlхtоо пуншом ц) части (2), прсдоставляс-гся i,ц!ь в случас, ког,ца
(4) Рсrsоапа iп а cбrci privin{a а fost polтit рrфеý сопПочспliопаI este оЬiigаtб:
n) si se prginte la сilагсs au{oritбIii соmрсtепti ýi Solulioпczg cauza cootravcn{ionala,
окошчатсльлы; сулебпым решепием устаповлен псзакопный характер псйстtsий иJи бсзпсiiсlвия
Ь! sa accepte, la сq,еrеа autorililii соmрсtспtб ýа conslote contravenlia sau si solulioncze cauza оргаtlаl уполпомочсlпIоrо уста|jавливать правопаруuIоIIие ll,ш PлccilaтpjIBaтb tclo о
соDtrачспliопаli, схаmiпагса ýi percheziiia sa соtроrаli; правоIIарушоIии,
(4) JIицо, в ФllошспиИ которого возбужлеIlо Произволство о правоllарушспиil, ооя]аlIо:
с) ýi ассфtс nccondilionat, la сеrеrеа autoritilii соmреtсШа sб coБtatc contravenlia_sau ýа soluiionezc
ts;atea alcoolýcopicd, exanrenul medical, dacliloseopia. prclevarea de singc 9i а) яsляться по вызовУ оргаtrа, )поilaомочq,!Iого рассмативать ло10 о праlоllаруl!снии;
.uuro
"оп.ur"пliопоiа,
de окrсllj alc corРului рспшч analizaj
ь) согiашаться по тсбоваt!иlо орга!а, упоillомочеIlalого устаltавливать право,IарупIспис fiлll
на освидФельотаоаапие и iЕчный обыок;
d) sa fie supusa expolizci judiciare, la ссгФеа аgФшlчi constatator compctent sau а imtanlei; рассматривать дsо о ПравоilаруiUспиfl>
cj sE sc supuni dispoziliilor legalc alc agenrului constaбtor ýi alc preýedintelui ýedinlci de.iudecati;
с) беспрскословпо соглашатьс' по тсбоваlIиlо оргаlIа, упоilIомоqсппого устаlIашлвхть
правопарушепие или рассматрilвать дФо о лравоuаруruсшии! на провелсl{ис теста па аi(оголь,
ý sa rcspectc o.t]inca iп qedinla dc judccata ýi sб пч раrаsеаýсi sala de ýedinte fira
invoiTca datб de
prcýcdinlclc ýcdinlci. lta Nlеднциflское освllдшельстаоваllис, сltятие Фпсчатков пальцсв, взятие крови il вLtл(j(llлit
оргаllilзма па аilФиз;
i5l'i'osoana'in а carci privin|a а fo$ porrit рrосеs contlavcnlional агс ýi alte drфtчri ýi оЫigа{ii
prcvizure de prczentul cod, d) полверaчrо"Я по цебованиtо комллеltтllого копстатируlощсго субъспа и,и сулсбllоii
iбt irr.unГurmitnt. сч ргечеdегtlс pгezenfuIui cod, drepturilc miпоrчlчi se rcalizeazi ýi de инстаttции судебпой экспертизс;
с) поiчfiuяться зOконltым распоряжсtIиям коtlстатйруlоцlсго субъскта л прсдссiатсльствуlоulсго
iфrеспtчпtоl lui legal, Ргосеsulчi сопrачепliопаl ýе aplica in mod соrсsрчйitоr prcvederilc codului
в сулсбlrоrr заселаtlииl
de proccdurd репаli cu privilт la dreptulile ýi oЫigaliile герrеzепtапtulчi Iegai al minorului,
t) соблlолать порядок в сулсбном засслаlIип и lle покилать зал засолаllия ос] рrlрсillсllliя
Articolul 448. conteýtalia iшроtriчд рrосеýuluЬчеrЬдl сч privire la сопtrлчепliе председатФьствуюпlсго в засслании,
(l) Contravcnicntul, victima-sau гФrеzепtапtul acgtora, рrосчrоrчl, daca este раttе in cauza (5) Лицо, в отilошсIIии которого возбуждеllо производство о npaBollapyllcllrпL имеФ и иIlыс
права и обязаlUlфти, предусмотрсilltыс пастояulим кодсксом,
iontravcnlional.i, in caal in carc nu siirt dc асоrd cu dccizia agcntului сопslа|аlоr sau in caal in саIе
accasta а fost cmisa cu incalcarca normelor рtосеsчаlс Stabilite dc prezcntul cod, sint in dlept sii
(6)I]соФвФствиисположеllиямиtsастоящсгоколсксапраВаlIФовсРшсlIIIолФПсгорсплItзУlо].ся
contcstc decizia cmiýб аýцрш cauzei contraven|ionale,'l'emcnul de contбtaтe а dфiziei agentulцi также сго законпым представитосм. К производству о правоIlарушIеtlли примсlIяlотся
соотвФстsуlощиМ образом лоложениЯ Уголовно,процсссуальпого колсхса о правах ll
constalator esto de t5 zilc dc la data cmiterii acýteia sац, рФtrч рбrlilо саrе пч au fost prgente la
а cauzei contravenlionale, de la daи inminarii copici de ре decizia rфpectiva in обязанlIостях закоплого предФавитФя'lссовФч!снполФясго,
ýcdintadc examinare
с,гатья 44Е. обжUrоЕавие протокоJtа 0 прлаопlруr!епши
condiliilc an.447] alin,(8).
(2) in сапl omitcrii tеЙепчlчi prevaдt la alin,(l) din motive intcreiate, dar пч fui tirziu de 15 zile
(l) lIравопар)шитФь. пФФпсвt!ий или их прсдставятсльt лроrq?ор, сс,и о! уlаствуФ в лслс 0
правоffаруrшеllии, в слу{ае своего llссоaласия с рсцlепйсм коItстлтируошсго субъсmа
или л
de la data incepgii executarii sa;ciunii sau а рФсФеrii dcspб8ubirii mtcriale, рtrýоапs fali de
care а
ПРОl{еССУаЛЫlLlХ
сл)^rае sьпIесеIIия рсlХе|!вя с паруlцением уСвповленllых лаФояIЦИМ КОr]СКСф
fost еmisб dc;izia poate fi lepuýa iп tФmеп, la cerere, de саttе iNtanla de
judecatЙ cornpetenta sa
,u;r обжаловаъ выпесснпое по деIу о правоltаруlilепии решепис, Срок обжаповаIоlя
схдmiпеzе contcstalia.
(]) I'ersoana fali tlc саге а fost emisi rlecizia 9i саrе а lipýit atit la ехаmiпаrеа cauzei, cit ýi la pcu,aun" коu"rчrtру"опIсго субъсmа составляФ l5 дtей со дllя выl'ессIlия рсшсIоlя или - дiя
"npu""
p.onunlur"u decizici 5i nu а foýl iпfогmаtа dФрrе decizia emisa poate contcsh decizia agcntului фрош! Ilc прис}лствоваsчtих l!a зассдании по лФу о правонарупlеIIии! - со дня вручеIlпя кOпии
ion.tututo. 9i pбtc t;rmеп, dar пц mi tirziu de 15 zile de la data incФerii exФutitii sanctiunii лаl!ноrо решсllия в соФвФствии с частью (8) статьй 4471,
(2) В сщ"iае пропуска предусмотрсlпIого чаФыо (I) срока по уаа*итсль!ым прйчииам, |lo IIе
contraven|ionale sau а pcrccperii despбgubirii шtcialc.
(4) conteitalia iпроtriча dcciziei еmiс asupra cauzci conffavenlionale se dcpune la autoritatea din позлilее 15 лпсй после uачша исполпеIlия l!аказаllия иiи в]ыскаllия матсриалыIого уцсрба,
лицу, в ФuошеilйИ кmорого вып9сеlIО решсиис, по ого заявлспиIо срок обжп'оваlIия
Nlож!-т
lоi.Ъl. puri. ug"nrr сопfоrm Йmреtеп!оi leritoriale, care а cxaminat caua, lп cel mult
"oБlalator,
3 ziIe de lr data'rJcpunclii. eцediazi contestalia ýi dosarul cauzei соfurачепliопаlе
аgспtut constc|ator быть восставовлен судебпой иllстаtпшейr, компФсllтной рассмотроь жалобу,
(3) JIицо, В Ф!ошеlп1! которого аыltсссlIО рсцlýlIис И кmорос шсугствовлiо кilх прll
in instanla dc judecata compФcnta. и Ilc было llзвсDlеltо о выlrсссllIlом pculcIIIltl,
(5) СопtеstаlЙ dcpusi сопЬгпr alin,(l) suspcndi cxecutalea sanctiunii conravenlioйle aplicatй ргiп рассмmрепви дФа, так и при выIlессппи реl!сяия
чrоrеsчI-чсrЬrI cu pr rviI,c la сопп avcnlie sau рtiп dccizta agcntului сопslаlаIоr,
можil обжалоsат! рсlDеtlие копстатир}4оu{его субъскта п за прслФамп устаiIовлсIlllого срокх,
rерчпегii iп tФmсц instanla de judecalД poate trо ltc позлl!се 15 дIей послс паqала исполпснilя lIаказаItия за правоIIаруiljсIIие l{'л взtrIсксltr]я
1о1 in cunt pгcvaiur h ulrn,{2). pini la SоIчliопаrса
dФizici- материальпого увlерба,
suspcnda cxccutarca
(?) DсрuпФса contcstalici postc lегmеп, сопlоrm alin,(3), nu susрФdа executarea deciziei agenlului
(4) Жалоба па вынФспное по дшу о правоlIаруlUспши рсшсttлlе полаФся а орган, к хФоролlу
iun.tuintu.. In.tunlu dc judecala саге cxamincazi contestalia poate suspenda executarea deciziei Фпосится коястатируlоulий субъсп, согласно его тсррнториаль!оff компФснllllп,
рsссмФревшиЙ д*о,-ila поaд,,"" трсх д!ей сО дпя подачИ жллобы коttстатшруtоtлиi субъскт
atacatc, (омпФсlfпуIо сулсбнуIо шIIстаIlц!Iо,
(8) Pcrýoana carc t'?tcc coпtestalic inфotriva dcciziei dc арIiсаге а sancliunii contravenlionalc nu r,опрчч,пm *чпобу n пrатсриалы дФа о правошарушсuии в
(5) llолаllпая в соотвшаии с частью (]) жшоба приостапдвливаФ испоiilсllис lIаказаlIил за
plateýtc taxa de stot.
правоllарушспис, uазIIаlс{пого в лрФоколс о правонаруш!сilии иIи рсп]сlIисNt копстilтируlо!lсго
субъепа,
(6) ts сл}чае, прслусмФреIпlом частыо (2), сулсбIIая иlIстпlIltrlя лlожл прлостаllовuтL
исполIIеIIис рсu!еlUля ло разрсшеltия вопроса о восстаIIовлспии срокд 0бжаiоваlIия,
(3)
(7) Ilолача жа-лобьt за прЫ*оr, уaтпuо"п"tпIого срока обжаловаIlUя в соотвmствиu с частыо
иllстпltпия,
ltc приостOпавrивOФ ислфIlсlIис репIепия констатируошlсго субъспа, Сулсбtlая
po""roap""u'oulu" *чПобу, можФ приостаяовить испол!еIоlс обжалуемого рсl!еIIия,
(81 JIrruo. обжа-пуlоutее о tIазltачепиil нахазцul,я за лравоплруuJсIIис, освобожлакся от
реu]сltио
уплаты госуларФвеtпIой попrлиllы,