Sunteți pe pagina 1din 6

Drept Procesual Civil

- Spete -

Cursul 1. - Domeniul arbitrajului


Speta 1.
La 31 ianuarie 2007, in fata Tribunalului Municipiului Bucuresti, in litigiul avand ca parti pe S.C. G
S.A. si Com. R., Sectorul Agricol Ilfov (SAI) obliga autoritatile contractante la plata sumei de 690.000 lei,
despagubiri rezultate din neexecutarea contractului de achizitie publica din 02.11.2006.
S-a ridicat exceptia de arbitraj deoarece din art. 15 pct. 3 din contract rezulta ca partile vor apela
la arbitrajul institutionalizat in situatia in care se iveste un litigiu legat de executarea contractului, potrivit
art. 340 C. Proc. Civ.
Instanta a respins exceptia si a trecut la solutionarea fondului in temeiul art. 343 indice 4 alin. 2
litera a C. Proc. Civ.
Este corecta solutia? Argumentati!

Solutie: OUG 34/2006 - exceptia invocata de parat


Aplicare gresita a literei a.

Speta 2. - data pt acasa


In contractul de privatizare, incheiat intre APABS si S.C. E S.A., in calitate de cumparator al unui
numar de 40.000 de actiuni s-a prevazut ca eventualele litigii izvorate din contract se vor putea solutiona
pe calea arbitrajului daca nicio parte nu se va opune la invocarea exceptiei.
La termenul fixat de Tribunalul Arbitral s-a invocat de catre APABS nulitatea clauzei
compromisorii, justificat de faptul ca art. 340 C. Proc. Civ. nu permite incheierea acestei categorii de
clauze in contractele de privatizare ce au in vedere bunurile statului.
Ce va face Tribunalul si care va fi solutia in ceea ce priveste validitatea clauzei compromisorii?

Solutie:
- art. 364 C. Proc. Civ. - pct. a/b
- actiuni nu bunuri ale statului
- bunurile supuse privatizarii fac parte din bunurile proprietate privata a statului si nu din bunuri
proprietate publica (cele ce sunt insesizabile)
- contractul respectiv este un contract de privatizare
- conform art. 720 indice 10 contractul de privatizare este contract comercial
- litigiul este comercial prin natura sa
Tribunalul retine litigiul spre solutionare, dupa ce isi verifica propria competenta, clauza
fiind perfect valabila

Speta 3 - data pentru acasa


Reclamantul S.C. X S.R.L. a raspuns exceptiei de arbitraj invocata de parat in fata Tribunalului
Comercial Arges, ca art. 16 din contract este mult prea general pentru a include si categoria litigiului
dedus judecatii, respectiv evacuarea paratului din imobilul detinut cu titlu de spatiu comercial.
Concret, se arata ca, orice diferend nascut in relatia comerciala intre parti, consfintite in asocierea
in participatiune incheiata la data de 12.03.2000 se va solutiona pe cale arbitrala (art. 16 din contract)
Ce solutie se impune in cauza? Argumentati!

Solutie:
- Evacuare - drept personal nepatrimonial
- noul cod stabileste cuantificarea contractului de inchiriere prin insumarea chiriilor pe un an
- evacuarea - consecinta a revendicarii
- evacuarea susceptibila de judecare in prima instanta, apel, recurs.
Tribunalul Comercial Arges isi declina competenta catre arbitraj.
Speta 4
In contractul de societate incheiat de cei cinci asociati ai S.C. X S.R.L., se prevede ca litigiile
viitoare intre acestia, privind excluderea din societate pentru atitudini care fac imposibila continuarea
asocierii, se supun arbitrajului.
In cauza avand ca obiect excluderea lui A.I. (asociat) pentru fapte grave savarsita impotriva
celorlalti asociati, ce au determinat pierderea increderii in acesta, A.I. a invocat exceptia de arbitraj.
Reclamanul se apara aratand ca in statutul societatii nu exista aceasta clauza - litigiul nu este
arbitrabil.
Tribunalul Bucuresti a admis exceptia si a respins cererea ca inadmisibila conform art. 23 din
Contractul de Societate - litigiul este de competenta tribunalului.
Comentati solutia!

Solutia:
- excludere - actiune societara bazata pe disiparea "afectio societatis"
- cerere neevaluabila in bani
- litigiul nu este supus arbitrajului
trebuie pastrata cauza spre solutionare

Speta 5
In litigiul aflat pe rolul Tribunalului Municipiului Bucuresti intre S.D. .................si S.C. SD S.A.,
avand ca obiect anularea Hotararii AGEA din 20 ianuarie 2008 si plata sumei de 290.000 lei, prejudiciul
produs prin hotararea atacata, prin care s-a respins propunerea de declansare a actiunii impotriva
administratorului S.E., societatea a aratat ca in statutul sau s-a prevazut ca orice litigiu referitir la societate
se va solutiona prin arbitraj.
S.D. a cerut disjungerea celor doua capete de cerere si solutionarea lor in cadrul celor doua
jurisdictii diferite.
TNB a respins exceptia de arbitraj si a trecut la solutionarea cauzei pe fond, retinand ca litigiul nu
este arbitral, neavand caracter patrimonial.
A procedat corect instanta?

Solutie:
- AGEA = Adunarea Generala a Asociatilor
- art. 17 C. Proc. Civ. - daca exista aceeasi jurisdictie pentru mai multe capete de cerere, in caz
contrar se disjunge
- exista doua jurisdictii diferite (de drept comun si arbitraj), fapt ce ar antrena disjungerea

Speta 6
In procedura derulata pentru atribuirea c. de rep..........in comuna S, judetul Arges, participantei
S.C. I S.R.L. i-a fost respinsa oferta ca inacceptabila deoarece nu a depus scris? de bonitate bancara
prevazut in documentatia de atribuire in mod expres.
A fost declarata castigatoare S.C. E S.A., astfel ca S.C. I S.R.L. a solicitat instantei anularea
raportului procedurii si acceptarea ofertei sale.
In fata instantei, partile (comuna S si S.C. E) au aratat ca inteleg sa defere litigiul arbitrajului
deoarece la deschiderea procedurii, la publicarea anuntului de participare, autoritatea contractanta a
anuntat ca orice litigiu legat de derularea procedurii se va rezolva pe calea arbitrajului.
Ce solutie va pronunta instanta?

Solutie:
- avand in vedere ca natura contractului (si a litigiului) este administrativa, rezulta ca este exclus
arbitrajul
- prin urmare, instanta respinge exceptia si trebuie sa pastreze litigiul spre solutionare.

Speta 7 predata prin referat, ca tema


In cauza privind revocarea contractului de donatie pentru neexecutarea de sarcini, in care nu se
cere si repunerea partilor in situatia anterioara, paratul sustine ca in contract s-a prevazut clauza arbitrala
expusa pentru solutionarea litigiilor legate tocmai de revocarea liberalitatii.
Reclamantul sustine ca potrivit Deciziei nr. 32/2008 a I.C.C.J., cererile de revocare a contractelor
nu sunt calificate ca evaluabile in bani, astfel ca potrivit art. 340 Cod Procedura Civila, litigiul nu este
arbitrabil.
Ce va decide instanta?

Solutie:(noastra)
- conform deciziei 32/2008 "sunt evaluabile in bani litigiile civile si comerciale avand ca obiect
constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial, constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea,
rezilierea unor acte juridice privind drepturi patrimoniale, indiferent daca este formulat petitul accesoriu
privind restabilirea situatiei anterioare"
- data fiind clauza arbitrala prevazuta in contract
- instanta admite exceptia si respinge cererea ca inadmisibila.

Speta 8 - predata prin referat, ca tema


Prin contractul avand ca obiect colectarea gunoiului menajer, incheiat intre municipiul F. si
asocierea S.R., s-a prevazut ca in cazul in care, din cauza neexecutarii prestatiilor de catre parti, se vor
naste litigii intre acestea, ele se vor solutiona pe cale arbitrala, cu conditia sa aiba caracter patrimonial.
In fata Tribunalului Arbitral, investit cu solutionarea litigiului privind rezilierea contractului pe
temeiul echilibrului financiar, acesta analizandu-si competenta, a pus in discutia partilor nulitatea clauzei
arbitrale, determinate de faptul ca o autoritate publica nu poate apela la arbitraj in conditiile in care nu
poate dispune de drepturile in discutie.
Care va fi solutia instantei?

Solutie:
- avand in vedere dispozitiile OUG 34/2006 si 54/2006 clauza de arbitraj prevazuta in contract
este nula
- Tribunalul arbitral admite exceptia nulitatii si trimite cauza spre judecare instantei de drept
comun competenta

curs: atributiile arbitrilor si raspunderea acestora

Speta 9
Prin clauza privind desemnarea arbitrilor pentru solutionarea litigiilor ivite din contractul de
vanzare - cumparare, partile au convenit ca arbitrul sa fie profesor universitar in materia contractelor
speciale, cu inalte calificari si studii de specialitate, publicate in reviste recunoscut la nivel international.
Desemnat fiind dl conferentiar X, accepta insarcinarea in temeiul art. 349 si o transmite scris
partilor la 14 februarie 2011.
La 26 februarie 2011 paratul solicita recuzarea arbitrului pe motiv ca nu e indeplinita cerinta de
calificare prevazuta de art. 351 indice 1 alin. 1 C. Proc. Civ.
Cine va solutiona cererea si ce va decide?

Solutie:
- Instanta de drept comun competenta sa solutioneze litigiul daca nu ar fi existat instanta de
arbitraj.
- Conform art. 347, 348, 349 si 351 indice 1 alin. 1 si 2 - partile au incheiat o noua conventie (in
sensul ca au desemnat un arbitru care nu are calificarea ceruta in contractul initial: profesor universitar,
respectiv conferentiar)
- ambele parti pot revoca arbitrul, insa nu si o singura parte
- Instanta va respinge cererea
Speta 10
La constituirea Tribunalului arbitral, cei doi arbitri desemnati de parti au nominalizat un judecator
pentru functia de supraarbitru, care accepta insarcinarea.
In actiunea in anulare, formulata in temeiul art. 364 lit. i C. Proc.Civ. se invoca nulitatea hotararii,
determinata de desemnarea unei persoane incompatibile.
Ce va decide instanta?

Solutie:
- Judecatorul nu poate fi arbitru - incompatibilitate
- actiunea in anulare nu mai poate fi introdusa pentru recuzarea pentru ca a intervenit decaderea.
- se poate cere nulitatea hotararii pentru incalcarea unor norme de ordine publica

Speta 11 (speta 5 din cursul xeroxat de la Romina)


X, ca parte intr-un contract comercial, convoaca pe cocontractantul Y la o sedinta avand ca obiect
desemnarea arbitrilor.
Potrivit art. 347 C. Proc. Civ. X inainteaza o scrisoare cuprinzand numele, domiciliul, datele
personale si profesionale ale arbitrului unic propus, precum si enuntarea succinta a pretentiilor si temeiul
lor.
Y inainteaza raspunsul sau scris la desemnarea arbitrului propus, aratand ca in contract s-au
stabilit criterii de desemnare a arbitrilor si modalitatea de desemnare ce n-au fost respectate de X;
propune totodata sa se constate intre parti nulitatea clauzei pentru determinarea unor criterii de
desemnare nerealizabile si sesizarea instantei de judecata cu solutionarea litigiului, avand in vedere
neintelegerea partilor cu privire la numirea arbitrului.
X refuza si insista sa fie sesizata instanta pentru numirea arbitrului potrivit clauzei contractuale,
care arata ca arbitrul trebuie sa fie un bun specialist, cu diploma in materia contractelor speciale, in varsta
de peste 60 de ani si cu o buna reputatie.
Ce va decide instanta?

Solutie:
- Prin refuz Y indirect tergiverseaza numirea arbitrului
- art. 351 - desemnarea de instanta a unui arbitru care sa corespunda cerintelor.
- tot la arbitraj se ajunge

Curs - Arbitrajul institutionalizat


Speta 12 (speta 6 din cursul de la Romina)
La 30 ianuarie 2010, X (reclamant) a sesizat Camera de Comert si Industrie - Curtea de Arbitraj,
solicitand constituirea Tribunalului Arbitral prin desemnarea unor persoane care sa intruneasca cerintele
din conventia arbitrala, semnata de parti cu un an anterior, in cazul contractului de vanzare-cumparare.
De asemenea se arata in cerere ca se impune si aplicarea regulilor de procedura alese de parti
prin aceeasi conventie, norme derogatorii de la normele de procedura prevazute in Regulamentul
Camerei Arbitrale.
Institutia de arbitraj inainteaza reclamantului un contract tip, avand ca parti aceeasi institutie si
partile litigiului, prin care acestea accepta obligatoriu aplicarea in procedura a normelor prevazute in
regulamentul acestei institutii.
X formuleaza cerere de chemare in judecata impotriva Tribunalului arbitral, solicitand obligarea
acestuia sa accepte clauza aplicarii normelor de procedura alese de parti prin conventia de vanzare -
cumparare.
Ce norme de procedura se aplica in arbitrajul institutionalizat si ce va decide instanta?

Solutie:
art. 353 indice 1 C.Proc.Civ, cererea este inadmisibila si va fi respinsa.
Curs de la Romina
Speta 13
La 30 ianuarie 2010, X in calitate de reclamant s-a adresat Tribunalului arbitral Bucuresti,
solicitand incheierea unui proces verbal in conditiile art. 355 alin. 2, care sa tina loc de cerere de sesizare
a Tribunalului Arbitral, motivat ca impreuna cu paratul a convenit aceasta posibilitate in clauza arbitrala din
Contract.
Tribunalul a respins cererea aratand ca potrivit regulamentului propriu cererea nu poate fi
formulata decat in forma prevazuta in regulament, care trimite expres la art. 355, alin. 1.

Solutie:
- art. 353 indice 1 C.Proc.Civ.
Tribunalul a procedat corect

Speta 14
La 12 ianuarie 2010, la depunerea cereri de arbitraj reclamantul X a aratat instantei ca este
reprezentat in justitie de administratorul judiciar potrivit art. 8, pct. 27 din Legea 85/2006 si depune
sentinta din 12 decembrie 2009 de deschidere a procedurii insolventei.
Paratul Y invoca art 36 din L 85/2006 aratand ca procedura arbitrajului nu poate fi solicitata in
conditiile in care partea se afla in procedura insolventei, fiind de drept suspendata la data deschiderii
procedurii.
Ce va decide instanta?

Solutie:
Cererea (exceptia paratului) se va respinge si se va continua solutionarea cererii.

Speta 15
La al doilea termen de infatisare in fata Tribunalului arbitral, reclamantul a aratat ca intelege sa-si
majoreze pretentiile cu rata inflatiei si dobanzile aferente numai in litigiu.
Paratul a invocat exceptia de inadmisibilitate a modificarii cererii dupa primul termen de judecata.
Reclamantul a aratat ca sumele sunt numai accesorii si ca se pot incadra in art. 132, alin. 2, pct. 2
C. Proc.Civ., cum de altfel putea sa isi majoreze pretentiile chiar prin concluzii de fond.
Ce va decide instanta?

Solutie:
Reclamantul a schimbat temeiul juridic prin solicitarea dobanzilor (moratorii), intrucat initial nu a
solicitat acest lucru (adaugarea unui alt obiect la obiectul initial)
- cererea nu se incadreaza in art. 132, alin 2, pct. 2, moj. nu mai poate fi ceruta la al doilea
termen, iar cererea va fi respinsa de tribunal.
Dobanda si rata inflatiei nu reprezinta maj. ci o alta cerere, un alt obiect.

Speta 16
Prin incheierea pronuntata la 25 ianuarie 2009, tribunalul arbitral a dispus aplicarea sechestrului
asigurator asupra bunurilor paratului pentru asigurarea executarii creantei solicitata de reclamant prin
cererea de arbitraj.
Reprezentantul avocat al paratului arata ca masurile nu vor fi respectate de parat, acestea fiind de
competenta instantei judecatoresti.
Paratul a inaintat un inscris la dosar aratand ca intelege sa se supuna hotararea tribunalului
arbitral.

Solutie:
Actul avocatului este avantajos pentru parte; acest act nu este unul de dispozitie (ceea ce ar fi
insemnat ca ar fi fost irevocabil) - nu este necesara o procura speciala.
Paratul poate interveni si in temeiul art. 358 indice 8 coroborat cu art. 358 indice 9, masura
incuviintata de tribunalul arbitral poate fi adusa la indeplinire de bunavoie.
Art. 393 C. Proc.Civ.

Speta 17
La 21 ianuarie 2010, le primul termen de judecata, tribunalul constatand lipsa partilor si faptul ca
niciuna nu a solicitat judecarea in lipsa, suspenda cauza.
La 20 iulie 2010, reclamantul solicita comunicarea hotararii arbitrale aratand ca a aseptat
hotararea, dar nu i-a fost transmisa.
Constatand..................solicita repunerea pe rol si solutionarea litigiului.

NU ESTE SOLUTIONATA

S-ar putea să vă placă și