Sunteți pe pagina 1din 2

…………………......................

data:_________________

Fişă de caracterizare curentă (clasaa IV-a)


Capacitatea / subcapacitatea vizată Nivel atins
S B FB
Citeşte textele din manual, respectând ritmul şi intonaţia corespunzătoare
Citeşte şi înţelege un text nou, de scurtă întindere
L Identifică vorbirea directă şi o transformă în vorbire indirectă și invers
I Memorează poezii şi le recită cu intonaţia corespunzătoare
M Identifică trăsăturile fizice și morale ale personajelor
B Formulează răspunsuri clare pentru întrebările corespunzătoare conţinutului
A Delimitează fragmentele logice ale unui text narativ și formulează ideile principale
Povesteşte în scris conţinutul un text pe baza planului de idei
Identifică părţile componente ale compunerilor cu destinații speciale (scrisoarea, invitația, felicitarea)
R Alcătuiește scrisori, invitații, felicitări după cerințe date
O Alcătuieşte în scris un text (după un plan dat, șir de imagini, sau cu început/sfârșit dat
M
Identifică tipuri de propoziții (simple/dezvoltate, afirmative/negative, enunțiative/interogative/exclamative)
Â
Alcătuiește propoziții după cerințe date.
N
Identifică părţile de propoziție studiate ( subiectul, predicatul)
Ă
Analizează părţile de propoziție studiate
Scrie corect după dictare texte (ortograme, semne de punctuaţie)
Manifestă interes pentru aspectul îngrijit al caietelor şi al fişelor de lucru
M Utilizează terminologia specifică elementelor de geometrie în rezolvarea problemelor
A Identifică forme geometrice plane (paralelogram, trapez)
T Trasează axe de simetrie formelor plane care acceptă
E Calculează perimetrul formelor plane date
M Identifică forme spațiale (cub, cuboid, piramidă)
A Denumește elementele componente ale formelor spațiale
T Denumește unități de măsură standard pentru lungime, capacitate, masă, timp
I Transformă unități de măsură mai mari în unități de măsură mai mici și invers
C Rezolvă probleme în care aplică transformări ale unităților de măsură
Ă Rezolvă probleme de estimare
Verifică demersul parcurs după efectuarea exerciţiilor şi a problemelor
S Realizează/descrie experimente pentru înțelegerea unor fenomene (umbră, curcubeu, culori, repaus,
T mișcare)
I Demonstrează că Soarele este sursă de energie pentru viețuitoare
I Explică, cu ajutorul experimentelor, formarea zilei și a nopții, a anotimpurilor
N Descoperă, prin experimente, forțele de gravitație, de împingere, de tragere
Ț Explică influența acestor forțe asupra stării de mișcare a corpurilor
E Îşi consolidează lecţiile prin studiu individual
I Localizează pe hărți geografice/istorice castele, cetăți, orașe studiate
S Extrage și utilizează informații din surse istorice despre faptele studiate
T Povestește fapte istorice ordonând cronologic evenimentele
O
R Utilizează termenii învățați în exprimarea orală
I Exprima opinii personale în aprecierea faptelor din trecut și din prezent
E Aprofundează cunoștințele prin studiu individual
G Caracterizează capitala României
E Prezintă localitatea natală pe baza descrierii elementelor geografice ale zonei
O Utilizează termeni geografici învățați (populație, așezare urbană/rurală, hartă administrativă)
G
Localizează pe hartă resursele naturale
R
A Precizează specificul activităților industriale și agricole din țara noastră
F Explică importanța economiei pentru viața locuitorilor din România
I Folosește surse diferite ca să afle informații suplimentare
E Studiază individual pentru fixarea cunoștințelor
P Îşi concentrează atenţia la lecţii şi la activităţile pe centre
U
R
Valorifică timpul acordat rezolvării sarcinilor de lucru
T Manifestă iniţiativă în formularea răspunsurilor (Se anunţă să răspundă la ore )
A Respectă legile clasei şi regulamentul şcolar
R Se comportă civilizat în recreații și în afara orelor de curs
E
Învăţătoare, Părinte,
Numele &prenumele elevului/elevei: _____________________________________
Adresă:__________________________________________________________________________________
Nume & prenume părinţi: mama __________________________ tata ____________________________
Studii: ___________________________ _______________________________
Nr.telefon: (mama) ________________________ (tata)___________________________
(Sau altă persoană în grija căreia se află copilul )_______________________________________________

1. Cât timp acordă copilul dumneavoastră pentru pregătirea lecţiilor zilnic?


½ oră 1 oră 2 ore mai mult de 2 ore
2. Cine se ocupă mai mult de supravegherea copilului ?
tata mama altă persoană
3. Controlaţi copilul dacă şi-a pregătit lecţiile?
zilnic sporadic niciodată
4. Verificaţi rezultatele copilului dumneavoastră :
zilnic săptămânal din când în când
5. Sunteţi mulţumit de interesul pentru scoală si de rezultatele la învăţătură ale copilului. ?
foarte mulţumit mulţumit nemulţumit
6. Luaţi măsuri în cazurile în care sunteţi nemulţumit ?
totdeauna uneori niciodată
7. Acordaţi recompense copilului ?
des rar niciodată
8. Sunteţi mulţumit de modul în care se desfăşoară procesul- instructiv educativ în şcoală ?
foarte mulţumit mulţumit nemulţumit
9. Cum apreciaţi dotarea şcolii cu mijloace de învăţământ ?
foarte bună bună satisfăcătoare nesatisfăcătoare
10. Cunoaşteţi prietenii cu care îşi petrece copilul timpul liber ?
Da Nu
11. Ştiţi totdeauna unde şi cum îşi petrece copilul timpul liber?
Da Nu
12. Copilul vă informează din proprie iniţiativă despre activitatea lui în şcoală ?
Da Nu
13. Aveţi aceleaşi păreri în familie referitor la educaţia copilului ?
Da Nu
14. Participaţi regulat la şedinţele cu părinţii ?
Da Nu
15. Ce alte modalităţi de relaţionare cu şcoala folosiţi ?
_________________________________________________________________________________________
16. Exprimaţi câteva păreri privitor la îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ în şcoală.
_________________________________________________________________________________________
17. Care aspect referitor la procesul de învăţământ desfăşurat în şcoală vă satisface cel mau mult?
 profesionalismul cadrelor didactice  regulamentul școlar
 baza tehnico materială  orarul școlii
 relația profesor - elev  Altă opţiune.............................................
 modlitățile de evalurea aplicate elevilor ..................................................................
18. Şcoala în care îşi dedsfăşoară activitatea copilul dvs. reprezintă un mediu sigur?
Da Nu În mică măsură
19. Ce gen de informaţii sunt expuse la vedere?
 orarul clasei
 rezultate ale activităților elevilor
 atribuțiile profesorilor
 programul consultațiilor cu diriginții
20. cum apreciaţi volumul temelor acasă primite de pe o zi pe alta?
Foarte mare Mare Suficient Mic
21. Cum aţi dori să fie aceste teme?..............................................................................................................
22. În ce fel de activităţi doriţi să fie implicaţi fiul/fiica dvs.?
 excursii, vizite  activități sportive, muzicale, teatrale
 olimpiade, concursuri școlare  Altă opţiune(precizaţi care)...........................
*Vă mulţumim pentru interes şi obiectivitate şi vă garantam confidenţialitatea informaţiilor furnizate!

S-ar putea să vă placă și