Sunteți pe pagina 1din 17

ȘCOALA Primară ST.

NIKLAS

Proiect didactic

Prof.înv.primar Mira Cojocaru


16 martie 2022
PROIECT DIDACTIC
DATA: 16.03.2022
Școala Primară ST. NIKLAS
CLASA: a II-a
PROF. ÎNV. PRIMAR Mira Cojocaru
ARIA CURRICULARĂ: Matematică
DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului
TEMA LECŢIEI: Ordinea efectuări operațiilor
TIPUL DE LECTIE: de predare
SCOPUL LECȚIEI: Dobândirea deprinderilor de calcul matematic în ordinea
efectuării operațiilor.
COMPETENȚE SPECIFCE:
MEM:
1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi
repetate;
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural şi
social;
5.1. Sortarea, clasificarea şi înregistrarea prin desene şi tabele a unor date din
mediul cunoscut;
5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a•b=x;
a:b=x, în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări
schematice.
CLR:
2.2 Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic
2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare

DP
2.3. Explorarea caracteristicilor necesare pentru a fi bun prieten;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: să utilizeze corect terminologia matematică specifică operațiilor
matematice în rezolvarea de exerciții și probleme (factor, produs, deîmpărţit,
împărţitor, cât);;
O2: să rezolve corect exerciții de calcul mintal;
O3: să aplice corect regulile de efectuare a exerciţiilor ce conţin operaţii de
ordine diferite, respectând ordinea efectuării acestor operaţii;
O4: să compare rezultatele obţinute, urmărind respectarea ordinii efectuării
operaţiilor;
O5: să alcătuiască probleme cu mai multe operaţii, utilizând tehnici variate prin
respectarea algoritmului de rezolvare al problemelor;
O6: să recunoască situaţiile concrete sau expresiile care cer efectuarea unei
anumite operaţii: „de…ori mai mare/mic”, dublu, jumatate, triplu, treime,
impătrit, pătrime, zecime, etc;
STRATEGII DIDACTICE
 Metode și procedee: conversația, explicația, observația, problematizarea,
exercițiul, metoda cubului, jocul didactic
 Mijloace de învățământ: fișe, caiete, scrisoare, păpuși, cubul, floarea de
lotus, bilete cu cerințe, flori
 Moduri de organizare : frontală, individuală, în perechi, pe grupe.
RESURSE
 Umane: 12 elevi
 Spațiale: sala de clasă
 Temporale: 50 minute
Strategii didactice
Nr. Etapele
Conținutul științific Ob. Evaluare
crt. activității Metode și Mijloace Moduri de
procedee de înv. organizare
1. Se asigură condiţiile necesare pentru Instructajul materiale Frontal Observarea
Moment buna desfăşurare a activităţii. verbal necesare Pe grupe comportamentului
organizatoric activităţii elevilor

2. Verificarea Se verifică cantitativ și calitativ tema pentru O1 Observația caietele de Individual Autoevaluare
temei Exerciţiul teme Capacitatea de a-
acasă.
și corecta
exercițiul.

3. Captarea Se citește scrisoarea primită de la un copil de Conversaţia - mesajul Frontal Observarea


sistematică
atenţiei clasa a II-a care are o problemă pe care nu
reușește să o rezolve și le cere lor ajutorul.
(ANEXA1)
4. Anunţarea Se anunță elevii că pe parcursul orei de Explicația - tablă Frontal Observarea
temei si a matematică vor rezolva exerciții cu ordinea - cretă sistematică
obiectivelor efectuării operațiilor pentru a-l putea ajuta pe - caiete
urmărite colegul lor.
Se anunţă obiectivele pe înţelesul elevilor.
Se notează la tablă data și titlul lecției:
Ordinea efectuării operațiilor.
Atrag atenţia asupra participării active şi cu
interes la lecţie pentru a mai putea adăuga

o floare în buchetul pentru mama.


5. Reactualizarea Joc: Extrage și răspunde! Exercițiul Biletele cu Individual Aprecieri verbale
cunostintelor Consolidarea limbajului matematic: Jocul cerințe Capacitatea de a
• Cum se numesc numerele care se
înmulţesc? O1 didactic utiliza un limbaj
matematic
• Dar rezultatul înmulţirii? adecvat (factor,
• Cum se numeşte numărul pe care il
produs, deîmpărțit
împărţim? • Dar numărul la care împărţim?
• Dar rezultatul împărțirii? etc.).
• Ştim ca înmulţirea și împărţirea sunt
operaţii de ordinul…
Adunarea şi scăderea sunt operaţii de Conversația
ordinul...

CALCUL MINTAL:

• Care este produsul numerelor 8 și 9? O2


• Dar câtul numerelor 63 și 7? O6
• Care este triplul lui 4?
• Dar treimea lui 12? Exercițiul
• Dublul lui 8?
• Dar jumatatea lui 8?
6. Dirijarea Se citește povestea trimisă de colegul lor Explicația Povestea
învățării (ANEXA2) și se explică ordinea efectuării
Păpușile Frontal
operațiilor și li se oferă și copiilor o fișă cu
ordinea efectuării operațiilor pe care să o
lipească în caiete.

Exerciţii la tablă Exercițiul Floarea


Floarea de lotus (anexa3)
Individual Aprecieri verbale
La flipchart va fi desenat mijlocul florii.
Petalele florii, pe care sunt scrise exerciţii, O3 Capacitatea de a
sunt așezate pe catedră. Câte un elev va veni rezolva exerciții
la catedră, va alege o petală, va rezolva
exerciţiul de pe respectiva petală la tablă, şi utilizând corect
dacă îl va rezolva corect, va ataşa petala la algoritmul.
flipchart. Vor trece şi alţi elevi pentru a ataşa
şi celelalte petale, astfel încât, la final, vor
reconstitui întreaga floare.

METODA CUBULUI-(Anexa4) Metoda Cubul În perechi


- Se împarte clasa în 6 perechi.
cubului
Reprezentantul fiecărei perechi rostogoleşte O4
cubul şi alege fişa de lucru (de pe catedră) O3
care corespunde feţei de deasupra cubului.
Exercițiul

Elevii vor rezolva cerinţele în grup, apoi


reprezentantul fiecărei grupe va citi
rezolvarea , iar elevii îşi vor nota pe fișa lor
de lucru răspunsurile la toate cerinţele.

7. Obţinerea Vor trebui să alcătuiască o problemă Problematiz Aprecieri verbale


după următorul ex.: area Capacitatea de a
performanţei Individual
(7x3) + (5x2) = O5 compune o
De ex.:Ana cumpără de la librărie problemă după un
7 caiete a 3 lei bucata şi 5 radiere a 2 lei exercițiu.
bucata.
Câţi lei plăteşte fetița?
• Se scriu datele problemei, se
discută şi se rezolvă.
8. Aprecieri Se reaminteşte titlul lecției de astăzi și ordinea Conversația Flori Frontal Observarea
în care să rezolvă operațiile sistematică
Aprecieri generale asupra prestaţiei elevilor Aprecieri verbale
pe parcursul orei, se apreciază modul de și materiale
desfăşurare al lecţiei.
Oferirea recompenselor, a florilor.
9. Retentia si Se rezolvă problema primită de la coleg. O3 Conversația Fișă de Individual Aprecieri verbale
transferul lucru Capacitatea de a
Precizez și explic tema pentru acasă. Exercițiul Frontal
rezolva problema
ANEXA 1

Dragii mei,

Mă numesc Mihnea și am o mare problemă… matematică, una în care


trebuie să respect ordinea efectuării operațiilor. Nu îi dau de capăt!
Ajutațimă!

Bătrânelul i-a cerut

Copilului priceput

Să-i culeagă flori:

Două buchețele a câte nouă.

Alte patru a câte șapte.

Și să își oprească patru.

Spune câte flori colorate

A primit bătrânelu-n dar?

I-am cerut ajutorul mamei mele, mi-a spus o poveste care să mă facă
să înțeleg cum să rezolv problema, dar tot nu reușesc. Vă spun și vouă
povestea, poate voi o înțelegeți și mă veți ajuta cu problema mea de la
matematică și voi lua o notă bună!

Vă mulțumesc anticipat pentru ajutor!

ANEXA 2
Matematica, dragi copii, este o mare familie în care mama Egal are
grijă de toată lumea, iar fiecare membru al familiei este un matematician
iscusit și reprezintă cele 4 operații matematice. Fiecare membru are
personalitatea sa, asociată cu câte o culoare.

Tatei îi place culoare verde pentru că este mereu vesel și este + , el


adună mereu lucruri pentru familia sa.

Mezinul familiei și-a ales culoare albastră, el este mai mereu trist
pentru că își pierde adesea lucrurile, iar pentru asta ceilalți frați i-au dat lui
scăderile și bine ghiciți el este -.

Mijlociul este cel mai voios și sclipitor ca soarele la răsărit și vrea să


își înmulțească mereu lucrurile, așa că el a luat înmulțirea și e x.
Cel mai mare dintre frați este simpatic, cu un suflet bun și care își
împarte mereu lucrurile cu ceilalți, așa că el a luat împărțirea și e : .
După cum am spus și la început mama Egal are grijă de toți, păstrează
sfânta ordine, răspunde de fiecare membru al familiei și e deșteaptă de asta
ei îi și place culoarea mov. Iar pentru că mama face atâtea lucruri pentru
membrii familiei sale și ei o ascultă mereu și îi îndeplinesc toate dorințele.

Dacă aceștia sunt pe afară mama îi va chema mai întâi la masă pe


frații mai mari: x și : , apoi fratele mai mic și tatăl – și +.

ANEXA3
Planşă Floarea de lotus
3 x2x 9

34+16:4-14 42+32:4

9:3+8x9
27:3+61
49-7x7
Ordinea efectuării
operaţiilor

72-72:8 9:3+18:3

50+3x10 8x7-36:4

54:6+80:8
63+42:6

ANEXA 4 METODA CUBULUI

1.DESCRIE noţiunile matematice referitoare la:

a).Înmulţire:
- Numerele care se înmulţesc se numesc……….....
- Rezultatul înmulţrii se numeşte…………….........
b).Împărţire:
- Numărul care se împarte se numeşte….................
- Numărul la care împărţim se numeşte…….......... - Rezultatul împărţirii se
numeşte…………….......

2.COMPARĂ rezultatele, folosind semnele:


,,<” , ,,>”, ,,=”

27 : 3 + 1 ___ 2 x 8 - 6

6 x 2 + 4 x 5 ___ 4 x 4 - 8 x 2

54 : 9 + 3 __ 36 : 9 + 5 x 5

3. ANALIZEAZĂ şi încercuieşte răspunsurile corecte


48 : 6 + 3 = 11, 24, 28

35 : 5 + 6 = 24, 13, 42
40 + 5 x 7 = 10, 56, 75

27 : 9 + 3 = 10, 1, 6

4. ASOCIAZĂ exerciţiul cu rezultatul corespunzător:

9x9+9:9 25

45 : 9 + 5 x 5 36

5x6+2x3 17

63:7+ 48 : 6 82

5.APLICĂ cunoştinţele matematice şi rezolvă:

La produsul numerelor 7 şi 3, adaugă câtul numerelor 72 şi 8.


6.ARGUMENTEAZĂ cum ai aflat 3 x a – 2 x b, ştiind că:

a = 6 x 8 – 4 x 10 b = 64 : 8 – 4 x 1

S-ar putea să vă placă și