Sunteți pe pagina 1din 10

Test de evaluare sumativă

1. Înlocuţi adjectivul slab din următoarele enunţuri cu sinonimul potrivit. Alegeţi între: jigărit,
nepregătit, palid, uscăţiv.

Ion este slab la matematică. (.....................................)

George este înalt şi slab. (........................................)

Câinele era slab şi năpârlit. (.....................................)

Lumina slabă a lămpii cădea pe o masă mică. (........................................)

2. Înlocuiţi cu antonime cuvintele subliniate în textul următor.

Camera era luminoasă /.............................. . Geamurile mari/............. şi curate /................ lăsau să


pătrundă prin perdelele subţiri /..................... razele calde/.............. ale soarelui.

3. Daţi câte două exemple de cuvinte derivate cu :

a) prefixele

in- .......................................; ................................................

dez- .......................................; ..................................................

b) sufixele

-ist .........................................; ....................................................

- oi .........................................; ...................................................

4.Daţi exemple de două regionalisme şi două neologisme:

R ..................................................... N.......................................................

...................................................... ........................................................

5. Alcătuiţi familia lexicală a cuvântului frumos (patru termeni):

...............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
6. Precizaţi cum s-a format cuvîntul îngândurat.

...........................................................................................................................................

1. Grupați cuvintele de mai jos în funcție de apartenența lor la masa vocabularului sau la
vocabularul fundamental:
Masă, a percepe, lapte, dulap, contempla, metaformă, inerție, floare, copac,crepuscul, translație,
covor, a
epuiza, lingură, pasăre, ideogramă, coordonate, hârtie, pâine, vector, creion, lingvistică,
arbitrar, carte, cratiță.
2. Grupați cuvintele subliniate din următoarele enunțuri pe trei coloane : arhaisme,
regionalisme, neologisme.
a) Scopul recensământului este de obține date statistice asupra numărului și structurii
populației după diferite caracteristici demografice, social-culturale, economice și
profesionale.

b) Și țiindu-l Ciubăr- Vodă în mare cinste, i-au dat în seamă multe hrisoave și urice și ispisoace
vechi, să le dezlege cu rânduiala și s-aleagă dentre acelea cum au fost cursul anilor și viața
domnilor trecuți….( G. Topîrceanu, Domnia lui Ciubăr-Vodă)

c) - Știți voi ce-i crida ? (…)


S-au uitat unii la alții, prepuielnici, și au pornit o foșgăială în bănci(…)
-Știu eu, a ghicit băiatul domnului Căpitan de jandarmi, care era îmbrăct în tunică de postav
militărească, cusută cu bumbi galbeni. ( I. Teodoreanu, Prăvale-Baba)

3. Găsiți pentru fiecare dintre regionalismele date mai jos echivalentul din limba literară :
Cucuruz, perje, țintirim, țurloaie, bălan, cocon, oloi, barabulă, ai, lubeniță.

Fişa 2

Scrie, în cadranele date, cuvinte formate cu sufixele indicate:

-an, - iş; - ţă, - iu;

2
- eşte, - ar; - oaică, - oare;

Cuvânt Cuvânt Cuvânt Antonime Sinonime


derivat cu derivat cu
sufix prefix
gras
a lăcrima
a aprinde
credinţă
trist
prieten
dulce

1. Unește cuvintele din stânga cu cele potrivite aflate în coloana din dreapta.

citit coridor
destin plăpând
fragil prescurta
culoar lectură
măiestrie nara
povesti pricepere
abrevia soartă

3
2. Precizează care dintre cuvintele sau construcțiile subliniate în textul de mai jos sunt
învechite.

”Trimisul s-a întors bogat răsplătit, aducând și pentru curtezanul nostru următorul bilet din partea
marelui postelnic:

”Arhon...
Înălțimea sa mi-a poruncit să-ți fac cunoscut că mâne
dimineață să te înfățoșăzi la curte, spre a îmbrăca caftan
de vornic mare.”

Costache Negruzzi, Istoria unei plăcinte

3. Identificați tipul cuvintelor subliniate din textul de mai jos.

”[...] la Humulești torc și fetele și băieții, și femeile și bărbații, și se fac multe giguri de sumani [...].
Cu asta se hrănesc mai mult humuleștenii, răzăși fără pământuri, și cu negustoria din picioare: vite,
cai, porci, oi, brânză, lână, oloiu, sare și făină de popușoi; sumane mari, genunchere și sardace, ițari,
bernevici, cămeșoaie, lăicere și scorțuri înflorite.”

Ion Creangă, ”Amintiri din copilărie”

4. Subliniați cuvintele identice din punctul de vedere al formei. Notați în casete ce parte de
vorbire este fiecare cuvânt subliniat.

a. Sare cu un avânt ca să înscrie un coș.


Cine a pus sare în mâncare?

b. Tatăl meu e născut în mai.


Mai vrem ciocolată!

c. A plecat spre răsărit.


Fratele meu e răsărit față de colegi.

Vocabularul

4
1. Completează rebusul următor:

A  

 Mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care se formează cuvinte noi prin trecerea de la o
parte de vorbire la alta.
 Cuvintele cu acelaşi corp fonetic, dar cu înţelesuri total diferite.
 Mijlocul de îmbogăţire a vocabularului prin care se formează cuvinte noi, unind sau alăturând
termeni diferiţi.
 Prefixele care micşorează obiectele.
 Cuvintele formate din literele iniţiale sau din părţi de cuvinte.
 Prefixele care măresc obiectele.
 Cuvintele utilizate numai în anumite regiuni ale ţării.
 Forma, care cuprinde cuvintele formate de la un cuvânt - bază prin derivare, compunere, schimbarea
valorii gramaticale, se numeşte...............................lexicală.
 Cuvintele care nu se mai utilizează astăzi în limba română.

2. Formează câte trei cuvinte derviate cu prefixele: des-, dez-, răs-, răz-, stră-, ne-.

5
3. Explică cum s-au format următoarele cuvinte: fierărie, osos, pământean, nebunie, studenţime, făget,
oltean, româneşte, muncitor, neînţelegător.
4. Identifică cuvintele formate cu ajutorul sufixelor diminutivale:
O fetiţă împreună cu un căţeluş maroniu mergeau prin păduricea de lângă sătucul în care locuia. Ea
ascula atentă trilul păsărelelor şi căuta frăguţe. Ea ducea în mânuţa ei firavă un coşuleţ mititel. Feţişoara ei
era plină de pistrui, iar ochişorii erau de un albastru pur.

5. Formează câte două augmentative cu sufixele: -oi, -oaie, -an.


6. Indică tipul de compunere pentru următoarele cuvinte: Poiana Mărului; altcineva; CFR; rea-credinţă;
coate-goale; botgros; încurcă-lume; anglo-francez; Târgu-Jiu; vagon-restaurant; mobilă-tip; floare-
de-colţ; Plafar; Roşiorii de Vede; Curtea de Argeş; douăzeci şi patru; galben-portocaliu.
7. Scrie valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din enunţurile:

Enunţul Val. morfologică


El a fost mereu un om leneş.
Leneşul nu va face avere niciodată.
Elevul ordonat obţine note bune.
Elevul scrie ordonat.
Andrei locuieşte aproape.
Ajută-ţi aproapele întotdeauna!
Florile roşii simbolizează iubirea.
Roşul e o culoare încântătoare.
Îi place să facă câte un bine.
Binele făcut e răsplătit întotdeauna.
Tema scrisă este greşită.
Scrisul nu e o meserie pentru oricine.
Flori tremurânde se zăreau pe pajiştea umedă.

8. Construieşte enunţuri după cerinţe:

noapte-adverb ..................................................................

substantiv.............................................................

albastru- adjectiv.............................................................

6
substantiv..........................................................

clar- adjectiv ...................................................................

adverb....................................................................

trei- substantiv.................................................................

adjectiv ......................................................................

mers- substanitv................................................................

legănat- adjectiv..............................................................................

adverb................................................................................

substantiv...........................................................................

bine- substantiv..................................................................

adverb...................................................................

of- interjectie.....................................................................

substanitv....................................................................

9. Scrie câte trei termeni care fac parte din familia lexicală a cuvintelor: a şti, lumină, copil, şcoală,
munte, a veni.
10. Rescrie textul şi înlocuieşte cuvintele subliniate cu sinonimul potrivit:
„Ea trecu podul mândră ca un voinic. Tată-său se miră de vitejia ei şi, dând pe de altă parte, ieşi
mult înaintea ei, aşeză un pod de argint se făcu un leu şi acolo o aşteptă. Calul spuse fetei peste ce o să
dea şi o învăţă cum să facă să scape şi de această ispită.

(Petre Ispirescu, Ileana Simziana)

7
11. Formează antonime cu ajutorul prefixelor ( dez-, des-, in-, ne-) de la cuvintele date: a amăgi, cult,
cunoscut, decent, pereche, decis, a integra, a face, a tăinui, a împacheta, a învăţa, a învălui.
12. Formează enunţuri pentru a ilustra omonimia următoarelor cuvinte: dar, port, han, vază, muncitor,
sar, stat, liliac, somn, bandă, bob, corn, lac, toc, lamă, bancă, arie, râs.
13. Construieşte enunţuri cu următoarele omofone:
în alt ..................................................................................................................

înalt ...................................................................................................................

ne-am ..................................................................................................................

neam ...................................................................................................................

s-ar ....................................................................................................................

sar ....................................................................................................................

v-ar ....................................................................................................................

var ....................................................................................................................

de mult ....................................................................................................................

demult .....................................................................................................................

14. Construieşte enunţuri cu următoarele omografe:

veselă/veselă deşi/deşi lungi/lungi zori/zori

NUME:

CLASA:

DATA:

TEST(VOCABULAR)

1.Explică modul în care s-au format următoarele cuvinte:

Româneşte –

DEX-

Moldovei de Sus-

Deşi-

8
pietricică-

Zgârie-brânză

Înflorit-

Ca să-

Ion Creangă-

Arhiplin-

(0,2x10)-2p

2.Alcătuieşte enunţuri prin care să ilustrezi următoarele conversiuni:

Dar- conjuncţie coordonatoare, substantiv

Frumos- substantiv, adjectiv şi adverb

Acela- pronume demonstrativ, adjectiv

A citi- verb la supin, substantiv şi adjectiv provenit din verb la participiu (0,2x10)-2p

3. Găseşte câte un sinonim şi un antonim potrivit pentru cuvintele: a vorbi, a umbla, succes, limpede, înaintea.
(0,1x10)- 1p

4. Alcătuiţi propoziţii cu omonimele/omofonele de mai jos precizând sensul acestora şi valoarea


morfologică:parchet, toc, cer,mare,nouă 2p-(0,2x10)

sar/s-ar, dune/du-ne. 1p-(0,25x4)

5. Despărţiţi în silabe cuvintele:inegal, punctuaţie,hidrocentrală, alcool,inadecvat. (0,2x5)-1p

NOTĂ: SE ACORDĂ UN PUNCT DIN OFICIU.

TEST

1.Scrie între paranteze sinonimele cuvintelor marcate:

Un neguţător din cetatea Florenţei , din Italia, mergea în ţara lui cu multe lucruri scumpe( ) şi cu
o mare sumă de bani. El trebuia să treacă( ) prin Târgovişte , pentru că acolo era( )
scaunul domniei.Când ajunsese (

La Târgovişte,se duse drept la Ţepeş cu un dar ( ) bogat şi zise :(

-Măria Ta, ursita ( )m-a adus să trec cu avutul( ) prin ţara pe care o
stăpâneşti ( ).1p

2.Transformă propoziţiile de mai jos utilizând antonime în locul cuvintelor marcate.

Odaia vecinului era luminoasă şi caldă.

Apa lacului era tulbure şi sărată.

Mâncarea era fierbinte şi picantă.

Ajungând acasă târziu , el tocmai adormise.

Ochii străinului erau vii şi calzi. 1p

3.Explică cum s-au format cuvintele:

9
OZN, rochiţa-rândunicii, copilandru,p ădurice, înnegrit, Satu Mare, paisprezece, hidrocentrală, niciodată, antirăzboinic
2p

4.Alcătuieşte enunţuri prin care să demonstrezi conversiunea cuvintelor de mai jos:

Bine-substantiv, adjectiv, adverb

Eu-pronume,substantiv

Scump-adverb, adjectiv,substantiv

Iar-conjuncţie,adverb 2p

5.Alcătuiţi propoziţii cu omonimele/omofonele următoare:

Duce, car/c-ar, lac, mai/m-ai,ce-ai/ceai,război,lin,par.2p

6.Despărţiţi în silabe:

Analfabet, somptuos, antiglonţ,insucces. 1p

Nbbbbbbbb

10

S-ar putea să vă placă și