Sunteți pe pagina 1din 49

VIA A UNUI SFNT: AVVA JUSTIN POPOVICI

Traducere din limba srb Miljurko Vukadinovici i Traian Manta Carte tip rit cu binecuvntarea Prea Sfin itului P rinte GALACTION, Episcopul Alexandriei i Teleormanului Editura Bunavestire Gala i, 2003 www.editurabunavestire.ro Cuprins VIA A P RINTELUI JUSTIN NMORMNTAREA P RINTELUI JUSTIN I POMENIREA LA PATRUZECI DE ZILE CUVNTUL EPISCOPULUI IOAN LA NMORMNTAREA P RINTELUI JUSTIN CUVNTAREA MITROPOLITULUI IRINEU LA NMORMNTAREA P RINTELUI JUSTIN DISCURSUL P RINTELUI GHEORGHE GRIGORIATUL LA PARASTASUL DE 40 DE ZILE AL P RINTELUI JUSTIN CUVNTUL P RINTELUI ARHIMANDRIT MARKO LA NMORMNTAREA P RINTELUI JUSTIN NOTA EDITORULUI DESPRE DESFRUL EUROPEI VIA A P RINTELUI JUSTIN Este porunca dumnezeiescului Apostol: Aduce i-v aminte de mai-marii vo tri, care v-au gr it vou cuvntul lui Dumnezeu; privi i cu luare-aminte cum i-au ncheiat via a i urma i-le credin a. Iisus Hristos, ieri i azi i n veci, este acela i (Evrei 13, 7-8). i ntr-adev r, Domnul nostru Iisus Hristos este Cuvntul Ve nic al lui Dumnezeu Logosul Dumnezeiesc i Ve nica n elepciune Dumnezeiasc , i ieri i azi i n veci acela i, acela i din ve nicie n ve nicie i Unicul Fiu al lui Dumnezeu i Dumnezeul nostru Mntuitor. Ca ve nic Iubire Dumnezeiasc i Ve nic Iubitor de oameni, El la nceput a adus neamul omenesc de la nefiin la fiin i, la plinirea vremurilor, El S-a ntrupat din Sfnta Fecioar din iubire pentru noi, pentru oameni, i pentru mntuirea noastr . El, cum spune n eleptul Solomon, i pe cel mic i pe cel mare El i-a f cut i pronia Lui e la fel pentru to i (n . lui Solomon 6, 7) i de

aceea El a dat Prooroci i Judec tori n Vechiul Testament ca s nve e i s conduc poporul lui Dumnezeu; El i-a ales i pe Sfin ii S i Apostoli i i-a trimis n lume ca s propov duiasc Cuvntul Evangheliei pentru mntuirea fiec rui trup i a fiec rei f pturi; El i ast zi d i a eaz nv tori i Dasc li i P rin i i P stori n Sfnta Sa Biseric i prin ei ne conduce i ne nva Cuvintele dumnezeirii Sale, i ei, genera ie dup genera ie, depun m rturie prin Duhul Sfnt despre Dumnezeul Cel Viu i adev rat, despre Adev rul ve nic i Dreptatea lui Dumnezeu, despre mntuirea ve nic i via a ve nic prin El despre unicul Dumnezeu i Mntuitor al nostru, i aici pe p mnt i n ve nica mp r ie Cereasc . Despre aceasta a proorocit i a vorbit i n eleptul Solomon, cnd spunea c n elepciunea este una, toate le poate, i r mnnd una cu sine ns i, ea toate le nnoie te, i r spndindu-se, prin veacuri, n sufletele sfinte, ea ntocme te din ele prieteni ai lui Dumnezeu i prooroci. Cu adev rat Dumnezeu nimic nu iube te, f r numai pe cel ce petrece ntru n elepciune (n . lui Solomon 7, 27-28). Domnul Hristos, Puterea i n elepciunea Dumnezeiasc , Iubirea Divin i Iubirea de oameni ne d ruie te prin Biserica Sa Prooroci i Apostoli, Dasc li i nv tori, P rin i i P stori, care prin Sfntul Duh m rturisesc i propov duiesc Cuvntul lui Dumnezeu, m rturisesc i nt resc credin a Ortodox Dumnezeiasc , tr ind-o ei n i i mai nti i traducnd-o n fapt n via a i n purtarea lor, n vie uirea lor binepl cut lui Dumnezeu i n fapte de binefacere. De aceea testamentul i porunca Sfntului Apostol Pavel despre nencetata aducere aminte i pomenire a nv torilor i despre nencetata cugetare la via a lor i urmarea credin ei lor este pentru noi, ortodoc ii, nsu i testamentul lui Hristos, pentru c Hristos a vorbit i prin Pavel, a a cum ne-a vorbit i ne vorbe te prin Dasc lii i P rin ii no tri, slujitori, ucenici i prieteni credincio i ai S i. n timpurile de demult ale Bisericii Cre tine, Hristos, ca i cap al Sfintei Sale Biserici, dup Sfin ii Apostoli a dat neamului omenesc mari i sl vi i P rin i i Dasc li n fiecare genera ie, care au propov duit neamului omenesc Evanghelia i l-au condus spre mntuire. Din dragoste statornic , El nsu i, conform f g duin ei Sale sincere (cf. Matei 28, 20), face acela i lucru i ast zi prin urma ii Sfin ilor Apostoli i prin Sfin ii P rin i, prin Sfin ii Episcopi i P stori, Preo i i Dasc li, Duhovnici i M rturisitori ai Ortodoxiei, de la vechii Sfin i P rin i pn la Sfin ii Chiril i Metodie, Sfntul Fotie, Sfntul Sava i Sfntul Grigorie Palama, i prin Sfntul Marcu din Efes i Sfntul Tihon de Zadonsk, pn la Sfntul Vasile de la Ostrog i Sfntul Nectarie din Eghina i pn la cei mai noi Sfin i Mucenici i M rturisitori ai credin ei vie ii ortodoxe. Un asemenea sfnt Dasc l i nv tor, P rinte apostolicesc i P stor, Duhovnic i M rturisitor al lui Hristos, purt tor de Duh, a fost n zilele noastre, n Sfnta Biseric Ortodox , slujitorul credincios i pl cut lui Dumnezeu P rintele Justin. C ci dac , dup Apostoli, cineva a propov duit n zilele noastre Cuvntul lui Dumnezeu i a tr it i a murit vrednic de mntuirea Evangheliei propov duite, atunci acela a fost cu adev rat fericitul adormit P rinte Justin. De aceea ne-a i r mas ca un model i un exemplu demn de urmat: n cuvintele Evangheliei i n modul de via evanghelic, n eroismul credin ei ortodoxe n Hristos Omul n care S-a ntrupat Dumnezeu ieri, azi i n veac, i n fiecare fapt cre tineasca a sfintei credin e i a sfintei virtu i. C ci, dup n eleptul Solomon , fiecare dintre cei care in i p streaz cele sfinte ale Domnului, el nsu i se sfin e te i devine luminat, astfel i acest slujitor i prieten credincios al Domnului, p strnd i p zind cu credin i sfin enie cele mai mari valori credin a i via a Evangheliei lui Hristos, el nsu i s-a sfin it i s-a luminat, i a r mas ca atare o pild i un model dat nou de Dumnezeu pentru a fi urmat i imitat. De aceea, mplinind porunca de mai sus a unuia dintre cei mai de frunte Apostoli, Sfntul Pavel, nf i m aici o scurt expunere a vie ii i lucr rii sale evanghelice, unora cunoscut ntructva, dar multora pu in cunoscut sau total necunoscut . C ci nici noi care l-am cunoscut i care, de i nedemni, ns dup nem rginita mil a lui Dumnezeu i marea

bun voin a acestui fericit P rinte, am fost ucenicii i fiii s i duhovnice ti, nici noi n ine, chiar pn la fericita lui nf i are la Domnul, n-am tiut ndeajuns cine i ce fel de om al lui Dumnezeu a fost. Dar cum s purcezi la descrierea vie ii unui om, a unei f pturi omene ti dup chipul lui Dumnezeu, mai ales a unui asemenea om pl cut lui Dumnezeu, nendeplinind mai nti ceea ce nsu i P rintele Justin a f cut ntreaga sa via i a recomandat i altora: de fiecare fiin omeneasc i de fiecare creatur a lui Dumnezeu s te apropii nainte de toate cu o rug ciune; c ruga la Domnul mijloce te apropierea noastr de fiecare fiin , de sfnta tain a oric rui suflet, a oric rei persoane dup chipul lui Dumnezeu, c ci doar prin mijlocirea celui pomenit n rug ciunea c tre Domnul Hristos se poate ntlni i cunoa te i iubi n mod corect i f r gre eal crea ia dumnezeiasc , orice fiin omeneasc dup chipul lui Dumnezeu. Din acest motiv temeinic, i apropierea noastr aici de via a i lucrarea fericitului adormit P rinte Justin va fi, i ne vom str dui s fie, o apropiere prin rug ciune. C ci astfel a fost i apropierea lui fa de noi n timpul vie ii p mnte ti i suntem siguri, credem aceasta, o tim i o sim im astfel este i acum leg tura sa cu noi din ceruri, din mp r ia Cereasc a lui Hristos, unde rug ciunea este tr ire ve nic i r suflare ve nic n Duhul Sfnt i cu Duhul Sfnt. P rintele Justin s-a n scut de Bunavestire (25 martie) 1894, n vechiul Vranje srbesc , din p rin i de credin ortodox de origine srb Spiridon i Anastasia. Tat l lui Spiridon, cunoscut ca Popa Alexa, a fost preot, al aptelea la rnd cel pu in (iar dup unii chiar al 13lea) din vechea familie Popovici, despre care nsu i numele ne spune c este de origine preo easc . Unul dintre vechii preo i ai acestei familii s-a str mutat, se spune, din inuturile sudice n apropiere de Vranje, aducnd cu sine n panere de nuiele pe c lu copila ii i lucrurile pe care le avea. Dintre preo i, naintea Popii Alexa ne sunt cunoscute numele n eleptului Popa-Naka i al altor patru: or e, Veli ko, Marko i Antonie, p strate n c r uliile P rintelui Justin, pentru c recunosc torul nepot i urma le pomenea zilnic la Sfintele Liturghii. (Despre ace ti preo i se mai cunoa te nc ceva: c , n timpul exarhatului bulgar, ca srbi cura i, s-au inut mai aproape de fra ii greci, i turcii i-au numit grecoromani, pentru c era interzis a te numi srb, mai ales n timpul r zboaielor srbo-turce, pn la eliberarea ora ului Vranje i a mprejurimilor, la 19 ianuarie 1878). Popa Alexa a fost preot n acea vreme n satul Gornje apsko (mai la sud de Vranje, peste Morava) i a fost paroh la Topla ka sau ukova ka. n satul Gornje apsko se afla m n stirea Sfntul tefan (metoc al m n stirii Sfntul Prohor P injiski) n care era o coal m n stireasc , a a numitul Seminar Teologic de Muzic Psaltic , unde fiul lui Alexa, Spiro, a nv at psaltichia, dar numai doi ani, pentru c dup ace tia tat l l-a readus acas . Astfel, pentru o genera ie, n casa Popovici s-a ntrerupt irul de preo i, pentru ca fiul lui Spiro i nepotul lui Popa-Alexa, Blagoje Justin, s l reia i astfel s-a restabilit cu adev rat tradi ia familiei. Ca vechi seminarist, Spiridon i-a sprijinit mai trziu pe preo i n lucr rile de organizare a hramurilor, astfel c el i familia sa au r mas n atmosfera preo easc , bisericeasc i religioas , i ntr-un asemenea mediu s-a n scut i crescut micul Blagoje. La eliberarea ora ului Vranje, Popa-Alexa a reu it s ridice aici dou case, cte una pentru fiecare fiu, Spiridon i Dragutin, care se afl n pia a or eneasc de jos, numit Tekija. Din acea vreme s-a mutat la Vranje ntreaga sa familie i a locuit acolo. Spiridon, care de atunci sa ocupat cu economia, era un tn r foarte cinstit i evlavios; n curnd s-a nsurat cu o fat cinstit i credincioas , Anastasia, mai tn r dect el, fiica lui tefan i a Katei din Donje Trebi nije, lng Vranje. n primii ani de c snicie, tinerilor so i le mureau copiii la vrste fragede. Li s-au n scut opt copii, din care au r mas n via doar trei: mai nti fiica Stojna (numit astfel de acord cu na ul, Kosta Ioanovi , preot din Vranje, chipurile pentru ca feti a s reziste i s stea n picioare, adic s r mn n via ), apoi cu doi ani mai mic, Stojadin (numit de asemenea astfel pentru a r mne n via ) i, n cele din urm , Blagoje, cu doi ani mai mic dect el, numit astfel dup s rb toarea Buneivestiri a Sfintei Fecioare, cnd s-a i

n scut. F r ndoial c prin na terea lui Blagoje de Bunavestire i prin faptul c a r mas ca al treilea copil n via (p rin ii au pierdut nc un copil dup el), de i nu este prestabilit, totu i se arat un semn important sub care se va derula via a lui pe p mnt: din ziua venirii sale n aceasta lume, binevestitul Blagoje a tr it i s-a ridicat sub semnul celei mai nalte bunevestiri date cndva neamului omenesc bunavestire a ntrup rii Fiului lui Dumnezeu din Preasfnta Fecioar , pentru noi oamenii i pentru mntuirea noastr , i bunavestire referitoare la taina Sfintei Treimi d t toare de via , la Dumnezeul nostru, n al C rui nume a fost botezat micul Blagoje, la biserica din Vranje care avea acest hram . Pornit n lume prin voia lui Dumnezeu din nefiin spre ntreaga fiin , cum va scrie el nsu i mai trziu n Dogmatica sa, din ziua Buneivestiri a anului 1894 i pn la Bunavestire din 1979, cnd a p r sit aceast lume i s-a mutat la via a ve nic , a fost un mesager i un binevestitor permanent i un nentrecut teolog al tainei ntrup rii Fiului lui Dumnezeu a lui Hristos Omul Dumnezeu, din Sfnta Fecioar i al tainei Sfintei Treimi, unicul i Adev ratul nostru Dumnezeu. n snul familiei sale cre tine i preo e ti a crescut i tn rul Blagoje, mpreun cu sora sa mai mare i cu fratele s u, educat n spiritul a tot ceea ce este cinstit i evlavios i pl cut Bunului Dumnezeu. Multe lucruri bune a nv at mai cu seam de la bunica sa Stana, preoteasa, care a tr it 105 ani i pe care a iubit-o mult i, de asemenea, de la credincioasa sa mam Ta aAnastasia, astfel c n aceasta privin copil ria sa a fost asemenea copil riei Sfntului Vasile cel Mare, care m rturise te singur pentru sine (n Scrisorile 204 i 223) c n primul rnd a primit i nv at credin a ortodox de la mama sa Emilia i de la bunica sa Macrina, ucenic a Sfntului Grigorie f c torul de minuni, episcop al Neocezareei, locul de na tere al lui Vasile. Mama i bunica lui Blagoje nu l-au avut pe Sfntul Grigorie ca nv tor, dar n schimb au avut n inutul lor m n stirea f c torului de minuni al lui Hristos Sfntul Prohor P inski . Ele, ca i al i locuitori i locuitoare din Vranje, mergeau des la m n stire i- i duceau cu ele i copiii i nepo ii. Ct de mare era credin a cinsti ilor locuitori din Vranje ca i devotamentul fa de Sfntul Prohor i m n stirea lui ne-o spune ns i numele cu care ei l denumesc i azi pe Sfntul Prohor, adresndu-i-se cu numele comun de Sfntul P rinte i ar tnd prin aceste cuvinte rela ia dintre ei. C ci vechea m n stire a Nemanji ilor i sfntul ei ocrotitor i f c tor de minuni Sfntul Prohor Izvortorul de Mir, a fost casa p rinteasc spiritual comun i leag nul duhovnicesc n care s-au n scut, sau mai bine zis au ren scut, multe suflete credincioase ale acestui inut, printre care i tn rul Blagoje Popovici. Mergnd acolo cu p rin ii s i, a fost adesea i martorul vindec rilor care s-au petrecut la moa tele acestui sfnt al Domnului. Mul i ani mai trziu, el nsu i ne-a spus c a fost martor ocular al vindec rii binef c toare a mamei sale Anastasia (1929), care se mboln vise de o grea boal la picior, nevindecabil nici de oameni, nici de doctori. Dup ce i s-a citit rug ciunea i i-a fost uns piciorul cu mir vindec tor de la moa tele Sfntului P rinte P injski, piciorul i s-a t m duit n chip minunat i ea s-a ns n to it . i mai trziu, n timpul vie ii sale, sincerul i seninul cinstitor al Sfntului P rinte P injski, Blagoje Justin, ori de cte ori a putut nu a sc pat prilejul de a merge din nou la Lumin torul inutului s u natal pentru nchinare i binecuvntare, mai ales c un timp, ca profesor la Universitate, a apar inut, ca monah, fr iei m n stirii Sfntul Prohor . De la credincioasa sa mam , tn rul Blagoje a nv at i practica de baz a credin ei evanghelice ortodoxe: rug ciunea i postul. Adesea ne povestea cum mama sa, al turi de alte credincioase din Vranje, inea cu str nicie un post sever, f r nici un fel de mncare sau ap , n timpul primelor trei zile ale Postului Mare, lucru pe care el, mai trziu, n via a sa riguroas , nu numai c l-a p strat cu credin , ci l-a i amplificat, cum vom vedea mai departe. Despre credin a i cinstea tat lui s u, Spiridon, ne aduc m rturie spusele multor oameni care l cuno teau, c ci el a fost ntr-adev r omul lui Dumnezeu, dup bun tatea inimii i blnde ea sufletului, dar i dup cur ia vie ii sale d ruite Domnului i dup n elepciune.

Dar cum a fost mama lui Blagoje, Anastasia, ne-a l sat m rturie chiar fiul ei, m rturie pe care consider m c este cel mai bine s o red m aici n ntregime. Aceast m rturie a fost notat cteva luni mai trziu dup binecuvntata ei moarte. i anume, pe marginea t lm cirii Sfintei Evanghelii a lui Ioan (de Pa te, n 1945), P rintele Justin a notat sub titlul Sim irea fizic a nemuririi urm toarele: Am tr it acel sim mnt al turi de mama mea moart . Ea, cea mai drag , a adormit ntru Domnul de Sfntul Gavril Lesnovski (15/28 ianuarie 1945), duminic , la ora 22:30. A fost nmormntat a doua zi la orele 16:00. Pe fa ei se rev rsa un fel de nem rginit blnde e i bun tate. Desp r indu-se de trupul ei f r via , sufletul i-a l sat pe fa o blnde e i o frumuse e nemuritoare. ntr-adev r, numai blnde ea nemuritoare i frumuse ea nemuritoare pot fi att de pl cute. i una i alta, transformate ntr-o bun tate nemuritoare. i toate acestea m-au impulsionat spre o mai mare i mai mare dorin de a m ruga. Pur i simplu o oarecare sim ire fizic a nemuririi s-a rev rsat asupra fiin ei mele. i eu, ntr-adev r, al turi de mama mea moart , am tr it cea mai mare dovad a nemuririi ei: dovada fizic . Acest lucru este paradoxal, dar din punct de vedere evanghelic autentic: Bobul de gru, dac nu moare, nu rode te; iar dac moare, aduce road bogat . Pe o fa moart o asemenea evident nemurire! Nemurirea sufletului, nemurirea ntregii fiin e a scumpei mele mame i eu am plns de triste e i duio ie, iar acele sentimente mi st pnesc i acum ntreaga fiin . Fa a ei minunat era o trecere fizic natural spre nemurirea ei. Iar eu? De atunci m gndesc la ea n rug ciune: fiecare sim mnt c tre ea i fiecare gnd la ea se prefac pe neobservate ntr-o rug ciune duioas Toate gndurile mele picur lacrimi i curg n rug ciune Binecuvntarea nseamn a fi om cu sentimente, cu sentimentele fizice ale nemuririi Acesta este ultimul dar p mntesc de la mama, de la nemuritoarea mea d ruitoare de haruri Prin sufletul tulburat trece dulcele fior damaschinic al adev rului ve nic: Sunt icoan a slavei Tale de nespus Scntei ale puterilor nvietoare roiesc somptuos pe fa a blnd i drag a adormitei mele mame, pentru a se contopi bucuroase ntr-un foc al nvierii n ziua Judec ii de Apoi i pentru a str luci ntr-o lumin ve nic , ea sluga lui Dumnezeu: Anastasia Cea nviat Aceast noti discret a fiului despre mam ne m rturise te desigur despre calit ile i credin a unei asemenea mame care a educat un asemenea fiu, dar ns i tr irea descris a nemuririi ne vorbe te mult mai mult despre credin a i evlavia ns i a fiului ei, Blagoje Justin, omul care ntreaga sa via a m rturisit, mpreun cu Sfntul Isaac Sirul, c nemurirea nu este nimic altceva dect sim irea lui Dumnezeu: A sim i pe Domnul Hristos n tine nseamn s sim i nemurirea, s te sim i nemuritor, a notat el, confesndu-se ntr-una din c r ile sale (Abisuri filosofice). Cu toat smerita recunoa tere a p c tuirii noastre i a deplinei noastre nevrednicii, putem i noi s m rturisim ast zi c un asemenea sim mnt al nemuririi i al ve niciei sau unul asem n tor, ns asemenea nevredniciei noastre spirituale, ntr-o mult mai mic m sur , ne-a d ruit el fericitul nemuritor ntru Hristos, Justin nou , p c to ilor i nevrednicilor, la ceasul s u de Bunavestire a lui Hristos i a Maicii Domnului al fericitei mut ri la Domnul i n timpul odihnei de dup moarte n chilia trupului s u purt tor de duh, toate cele trei zile de dinainte de nmormntare. S-ar putea spune multe nc despre cre terea i educarea tn rului Blagoje, dar este timpul s trecem mai departe la relatarea vie ii lui. n orice caz, aici trebuie imediat accentuat, ca foarte important fapt pentru o asemenea apari ie spiritual n aceast vreme a noastr att de tulbure i ov itoare n credin , cum este apari ia personalit ii P rintelui Justin, c toat pio enia i cinstea copil reasc au fost, conform minunatelor i neb nuitelor c i ale Cuvntului Dumnezeiesc, statornicite i nt rite ncepnd cu vrsta de 14 ani i n tot restul vie ii sale. Despre aceasta ne m rturise te el nsu i cnd spune c de la 14 ani a nceput s citeasc con tiincios i s studieze Evanghelia lui Hristos i cnd afirm i recunoa te cu sinceritate ca i Pavel: Dac nu a fi ntlnit atunci Chipul Domnului Hristos, nu tiu ce s-ar fi ales de mine. Un lucru este nendoielnic, chiar de la nceputul i pn la sfr itul vie ii p mnte ti a

P rintelui Justin, i acesta este faptul c el de copil i pn la 85 de ani a fost adev rat i drept, integru i nepref cut om cu chip de la Dumnezeu, i de aceea un om al credin ei i iubirii dumnezeie ti ntru Domnul Iisus Hristos, al s u i al nostru. i ni se pare acum, n timp ce prezent m via a i ntmpl rile din copil ria sa pn n ultima zi i ntmpl ri ale vie ii sale p mnte ti, c tot parcursul vie ii este cel mai bine schi at i exprimat de cuvintele Sfntului Apostol cel mai drag lui, nu mai pu in drag dect Pavel cel de nenlocuit Sfntul Ioan Evanghelistul i Teologul: C ci dragostea de Dumnezeu aceasta este, spune Sfntul Boanerges (Fiul Tunetului, cum semna uneori nsu i P rintele Justin ), s p zim poruncile Lui; i poruncile Lui nu sunt grele. Pentru c oricine este n scut din Dumnezeu biruie te lumea, i aceasta este biruin a care a biruit lumea: credin a noastr . Cine este cel ce biruie te lumea, dac nu cel ce crede c Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Acesta este Cel care a venit prin ap i prin snge: Iisus Hristos; nu numai prin ap , ci prin ap i prin snge; i Duhul este Cel ce m rturise te, c Duhul este adev rul (I Ioan 5, 3-6). n aceste sfinte cuvinte i n adev rurile care se afl n ele i n spatele lor este cuprins toat taina drumului vie ii P rintelui Justin Popovici, toat taina personalit ii sale omene ti i de aceea i a lui Hristos i a lui Dumnezeu. Prin iubirea de Dumnezeu i prin inerea poruncilor Lui, el a ntre inut credin a n Hristos pn la cap t i de aceea a biruit lumea i de aceea este m rturisit de Duhul Adev rului. Dar s ne ntoarcem din nou la copil ria sa. To i trei copiii lui Spiridon i ai Anastasiei au terminat coala elementar n Vranje i to i trei cu calificativul excep ional. Stojina a r mas dup aceea acas , iar Stojadin a continuat gimnaziul la Vranje i dup terminarea acestuia a plecat s studieze Dreptul la Belgrad, n timp ce cel mai tn r, Blagoje, dup cele patru clase elementare terminate n 1905 cu succes deplin, a plecat la Seminarul Sfntul Sava din Belgrad (19051914) . i pentru tn rul Blagoje i pentru p rin i, plecarea sa la teologie a venit a a, de la sine, cum ne m rturise te sora sa, ceea ce nsemna c dorin a sa a coincis cu cea a p rin ilor. n acea vreme, admiterea la Seminarul Teologic Sfntul Sava, n Belgrad, nu era u oara pentru c se nscriau cteva mii de candida i, dar intrau doar pn la o sut , din aceast cauz trecndu-se cu greu examenele de admitere. Blagoje a trecut examenele cu excep ional, cum excep ional a fost i mai departe n timpul studiilor. La Seminarul Sfntul Sava via a se desf ura n internat, iar aceasta nsemna o via fr easc i colectiv , aproape ca n familie. Profesorii printre care cel mai nsemnat pentru tn rul Blagoje, dar i pentru al i elevi era, desigur, ca dasc l i pedagog, Nicolae Velimirovici, pe atunci ieromonah i doctor n filosofie i teologie -, aveau preocup rile lor i cursuri cu tinerii seminari ti, iar elevii ns i aveau asocia iile lor col re ti, fr iile lor literar-spirituale n care se instruiau reciproc i se ajutau ntre ei n n l area spiritual i n educarea n credin a i religia ortodox . nsu i P rintele Justin ne-a povestit mai trziu c aceste fr ii ale elevilor, mai ales unele personalit i dintre seminari tii mai vechi, au contribuit la trezirea i dezvoltarea sa spiritual i le-a r mas recunosc tor pe via i pe ace ti prieteni mai mari i-a pomenit pn la cap tul vie ii, necontenit, n rug ciunile sale personale i mai ales la Sfintele Liturghii. n aceste asocia ii literare, tn rul Blagoje str lucea prin elocin i stilul s u, prin inteligen i prin cunoa terea excep ional , deja de pe atunci, a literaturii universale i a problemelor ei. n general era foarte ndr git de tovar ii s i, dintre care mul i l-au numit prieten la cataram i acest lucru l atest i anumite fotografii p strate i ilustratele primite de la prieteni. Dar tn rul Blagoje nu era numai un tovar vesel i bun. Deja de atunci i d deau trcoale acestui suflet tn r i dornic de dumnezeire triste i i nostalgii ale ve niciei, deloc p mntene . Chiar acestor ani tineri ai Seminarului i apar ine i acea perioad al 14-lea an de via cnd a nceput s citeasc cu regularitate Sfnta Evanghelie. (Poate c atunci a l sat prin leg mnt, pentru sine i pentru al ii care doresc aceasta, regula ca zilnic s citeasc trei capitole din Noul Testament; s-a inut de aceast regul pn la cap tul vie ii). Aceasta este perioada trezirii con tiente a tn rului n fa a tainei vie ii i a sensului existen ei,

cnd Blagoje, asemeni tn rului din Evanghelie, i-a pus sie i cea mai serioas ntrebare: cum s dobnde ti via ve nic ? La aceast fundamental ntrebare evanghelic (Matei 19, 16; Marcu 10, 17) el a revenit adesea i mai trziu, mai ales cnd avea ntlniri i discu ii cu tineri i cu studen i, i le spunea: Nimeni nu i-a pus Domnului Iisus o ntrebare la fel de important i hot rtoare pentru om cum este cea pus de tn rul din Evanghelie. De aceea a iubit ntotdeauna f r rezerve tinere ea i sufletele tinere i le-a dedicat mult din timpul i iubirea sa, att ca profesor, ct i ca duhovnic, mai trziu. Interesul con tient al lui Blagoje pentru lume i Cuvntul Viu al lui Dumnezeu n Sfnta Scriptur nu a fost doar acea nv are col reasc obligatorie pentru examene, ci a fost c utarea pinii celei de toate zilele pentru via i fapte, c utarea r spunsului i a hranei duhovnice ti pentru sufletul lui fl mnd i nsetat de Dumnezeu, nsetat i fl mnd de mplinirea i sensul vie ii i aici pe p mnt i n ntreaga ve nicie. Despre ce i ct a nsemnat i a reprezentat pentru el personal Cuvntul lui Dumnezeu cel viu i lucr tor, mai ascu it dect orice sabie cu dou t i uri, care p trunde pn la desp r itura sufletului i duhului, dintre ncheieturi i m duv , i destoinic este s judece sim irile i cuget rile inimii (Evrei 4, 12), ne m rturisesc dou scrieri mai trzii ale sale i ntreaga sa via de teolog plin de fapte alese. Faptul c , pentru doritorul de Dumnezeu i iubitorul de Hristos Blagoje Justin, Cuvntul Evangheliei e sfnt i nsufle it prin Duhul lui Dumnezeu, c e Cuvntul adev rului i izb virii ve nice, a fost ntr-adev r foarte nsemnat i n tinere e i mai trziu, ni-l arat i faptul c el, de felul lui d ruit excep ional cu un har aparte al n elegerii i cuget rii, cu rarul i att de multiplul i sensibilul i de aceea uneori amarul dar al n elepciunii lui Solomon, toate gndurile i cuget rile inimii i min ii sale le-a expus f r cru are judec ii adev rului i n elepciunii Sfntului Duh, Duhul vie ii n Biserica Ortodox a lui Hristos i al experien ei i tradi iei ei, doar par ial notat i cristalizat n Sfnta Scriptur . Acest lucru ni-l m rturisesc nc o dat toate lucr rile sale, ncepnd cu noti ele i caietele col re ti i studen e ti p strate, pn la ultimele mari lucr ri editate sau r mase n manuscris. Pur i simplu P rintele Justin a crescut, a tr it i a respirat n atmosfera Evangheliei i a Sfintei Scripturi. n aceasta const poate una din tainele iubirii sale deosebite fa de Sfntul Ioan Gur -de-Aur i fa de Sfntul Apostol Pavel. n anii de seminar i face apari ia interesul s u viu pentru problemele literaturii universale i ale filosofiei, mai ales pentru acele probleme la care a f cut referire scriitorul de origine slav Dostoievski n operele sale att de adnci. Trebuie s spunem din capul locului c n aceast privin P rintele Justin a fost asemenea P rin ilor Bisericii Ortodoxe, mai ales asemenea Sfntului Justin Martirul i Filosoful i Sfin ilor Vasile i Grigorie. Prin literatura i filosofia greceasc pe care le-au cunoscut ca nimeni al ii n vremea lor, ace ti sfin i au cunoscut din nse i aceste opere toat nimicnicia i de ert ciunea n elepciunii omene ti lipsite de Hristos, au sim it pozi ia chinuit i f r ie ire a fiin ei omene ti n neputin a de a ajunge pn la ultimul adev r i sens al acestei vie i i al acestei existen e i de aceea s-au dedicat i s-au consacrat i mai mult lui Hristos i atunci au m rturisit i au propov duit, au t lm cit lumii i oamenilor, au l murit cu n elepciune dumnezeiasc unicul i de nenlocuitul Adev r al Evangheliei lui Hristos, ca pe o tiin i o n elepciune izb vitoare pentru om. Dup exemplul acestor Sfin i P rin i i mergnd pe calea lor pn n timpurile noastre, i P rintele Justin a studiat cu aten ie n tinere e n elepciunea universal i filosofia din predania omeneasc (Coloseni 2, 8), att filosofia clasic greac , ct i cea mai nou i contemporan , cea european i cea slav , astfel c n aceast privin a fost d ruit ca nimeni altul n vremurile noastre. Din toate problemele filosofice profunde i multiple, de natur foarte sensibil i r sun toare, el a sim it i a cunoscut toate tainele i labirinturile spiritului i fiin ei umane n aceast lume i via i totu i, pe toate c ile i n r scrucile nfocate ale duhului i gndului omenesc, cum singur spunea, el, asemenea Sfin ilor P rin i, s-a men inut ca filosof sfnt i n elept, adic un adev rat i nes ios iubitor al adev ratei i nepieritoarei

n elepciuni. C ci, dup necru toarea de sine sinceritate i iubirea de adev r a sufletului s u c ut tor i doritor de Dumnezeu i dup harul d ruit de Dumnezeire, el s-a a ezat chiar de la nceputul vie ii pe calea unic , salvatoare i dreapt calea Adev rului nsu i, care duce i introduce n Via a Ve nic i acesta este numai Domnul Hristos, Omul-Dumnezeu Calea, Adev rul i Via a, unicul Iubitor de oameni i unicul Mntuitor al omului. De aici s-a aprins n tn rul Blagoje o iubire att de puternic c tre Domnul nostru Hristos, iubire care a ars n inima sa f r ncetare, pn la ultima suflare a vie ii sale p mnte ti. Confesiuni i m rturii minunate ale acestei iubiri nesfr ite pentru Mntuitorul Hristos g sim n toate lucr rile i scrierile sale, dar incomparabil mai mult am v zut i am tr it acea iubire a lui pentru Hristos n el nsu i n cursul vie ii i n faptele sale. Interesul tn rului Blagoje i mai trziu al tn rului monah Justin pentru Dostoievski i pentru al i titani ai gndirii umane i ai tragicei ei problematici a ap rut la el, nainte de orice, din proprii ini iative interioare. ntr-un anume sens, Dostoievski a fost ntr-adev r nv torul i c l ul s u, cum singur spunea, dar aceasta tocmai pentru c amndoi s-au g sit i s-au ntlnit n leg tur cu acelea i probleme ve nice i pentru c amndoi doar n Hristos au g sit i au descoperit i au tr it rezolvarea chinuitoarelor lor probleme, unica ie ire salvatoare din toate fund turile i din tragismul vie ii omene ti. P rintele Justin a tr it drama uman a lui Dostoievski ca pe propria sa dram , adic drama de nenl turat i de neocolit a oric rei fiin e omene ti i pentru c Dostoievski a pornit pe urmele Domnului ca un prooroc i apostol ortodox contemporan, tn rul Blagoje a pornit pe urmele lui Dostoievski n acest sens, mai mult ca tovar de drum al acestuia, pe calea spre ve nicul Emaus, pentru c pe acel drum sigur se ntlne te i se al tur omului Blndul i nviatul Domn Hristos, ca mai demult lui Luca i Cleopa, i i Se descoper n ardoarea inimii prin credin i iubire, prin frngerea pinii vie ii i prin gndul ve nic . ns ar fi gre it s exager m influen a lui Dostoievski asupra tn rului Blagoje Justin, ca i influen a oric rui alt scriitor, filosof sau teolog universal (ca de exemplu a lui N. Florenski). Pur i simplu pentru c tim sigur i cu certitudine despre o influen cu mult mai mare i mai hot rtoare i mai durabil asupra personalit ii lui, i aceasta din anii tineri de teologie i pn la cap tul vie ii, influen pe care nici nu trebuie s o numim astfel, ci paternitate duhovniceasc i na tere, rena tere i ntruchipare spiritual , formare dup chipul i asem narea lui Hristos, asemeni celei despre care le vorbe te Apostolul Pavel copiilor s i duhovnice ti: O, copiii mei, pentru care suf r iar i durerile na terii, pn ce Hristos va lua chip n voi! (Galateni 4, 19). Aceasta este influen a i paternitatea Sfin ilor P rin i ai Bisericii Ortodoxe, mai ales a Sfntului Ioan Gur -de-Aur, a Sfntului Macarie Egipteanul, a Sfin ilor Atanasie cel Mare i Vasile cel Mare, a Sfntului Isaac Sirul i a Sfntului Simeon Noul Teolog. Ei, i pe lng ei desigur i to i ceilal i sfin i i sfin i i de Dumnezeu, au fost pentru Blagoje Justin conduc tori i dasc li permanen i, cu nimic mai prejos i nici altfel dect Sfin ii Apostoli i Evangheli ti, a c ror descriere a vie ii lui Hristos o citea el zilnic n Sfnta Scriptur . Ace ti sfin i au fost ntruchiparea vie a lui Hristos; via a i chipul lui Hristos, practic, n fapte, ei leau purtat i le-au ar tat n sufletul lor i n ntreaga experien de via i n faptele lor. Prin aceasta au dezv luit i au ar tat fiec rei fiin e omene ti sincere n c utarea ei c unica i singura tain a personalit ii umane este: Omul-Dumnezeu Iisus Hristos. De aceea tn rul Blagoje a pornit pe urmele lor cu toat inima sa dornic de dumnezeire i cu tot sufletul, cu tot trupul i fiin a sa dornice de Hristos, pentru c n ei a g sit i a descoperit preapre iosul i ve nic viul chip al lui Hristos. n fiecare sfnt, va scrie el mai trziu (n prefa a la Via a Sfntului Sava, personalitate de asemenea de o importan hot rtoare pentru imaginea i calea sa n via ), Domnul Hristos este tot i toate i n sufletul lor, i n con tiin a lor, i n inima lor, i n via a lor, i n lucrul lor. Aceasta i este psihologia i antologia sfin eniei n general, i a fiec rui sfnt n parte. De aici, adaug el mai departe pentru sine,

i cre tinul din ziua de azi poate fi un cre tin adev rat numai dac va fi condus de sfin i zi de zi. Tn rul i de Hristos iubitorul Blagoje, ca i monahul Justin de mai trziu, s-a abandonat n ntregime spre conducerea zilnic de c tre sfin ii lui Hristos, mai ales de c tre Sfntul Ioan Gur -de-Aur pe care l-a iubit neobi nuit de mult i c ruia i s-a rugat permanent cu o sinceritate i cu o duio ie copil reasc . Iat doar unele din sentimentele de dragoste i evlavie fa de Sfntul Ioan Gur -de-Aur: Sentimentul unei milostive apropieri a Sfntului Ioan fa de mine p c tosul. mi zboar sufletul c tre el prin rug ciune: milostive te-m cu mila ta; nvrednice te-m s f ptuiesc faptele tale. Senin tatea cerului mi p trunde sufletul i m cuprinde bucuria c -l am pe Sfntul Ioan Gur -de-Aur (not din Jurnalul anului 1923). Sau aceasta: Scumpe P rinte Gur -de-Aur, fiecare gnd la tine e pentru mine s rb toare i bucurie, i rai, i extaz, i ajutor, i ns n to ire, i nviere Sfntul Ioan este zorii ve nici ai sufletului meu i ai ntregii Biserici Ortodoxe. El e personalitatea mijlocitoare cea mai drag ; el e cea mai expresiv limb dat de Dumnezeu, a p mntului c tre cer, cu care p mntul exprim cerului oftatul s u, bolile sale, speran ele sale, rug ciunile sale. Nendoielnic exist unele taine ascunse n via a P rintelui Justin, n leg tura sa cu Domnul Hristos, mijlocit de Preasfnta Maic a Domnului i de Sfntul Ioan Gur -de-Aur. ( i Sfntul Sava al srbilor, nc de tn r, dup Preasfnta Maic a Domnului cel mai mult l-a iubit pe Sfntul Ioan Gur -de-Aur i lui i-a ridicat prima biseric , a a cum i P rintele Justin i-a ridicat hram Sfntului Ioan Gur -de-Aur, sau mai bine zis lui Hristos care a tr it n acest Sfnt i prin care a lucrat i vorbit). O ar tare a Sfntului Ioan Gur -de-Aur, mult mai trzie, n visul P rintelui Justin, ne dovede te o parte a acelei intime, spirituale i sfin ite taine; ne-a r mas un nscris despre aceasta (n Micul Molitfelnic portabil al s u) ca o m rturie personal a P rintelui Justin: n ajunul pr znuirii Sfntului Prooroc Ieremia, 1/14 mai 1955, la miezul nop ii, la Leskovac, l-am v zut n vis pe Sfntul Ioan Gur -de-Aur, ntr-o minunat mantie de aur arhiereasc , cu o scump Evanghelie de aur n mini, vine c tre mine, eu alerg n ntmpinarea lui, cad la picioarele lui, i s rut poala i picioarele, el mi pune Sfnta Evanghelie pe cap i cite te. Cnd termin de citit, eu l ntreb cu bucurie ce-a citit. El mi r spunde: Din Evhologhion-ul meu. ncntare, o bucurie de neexprimat n suflet. M-am trezit n aceast stare bun . i am r mas mult timp cu acest extaz al bucuriei i cu aceast ncntare de nespus . Astfel, acest doritor de dumnezeire i iubitor de Hristos, naintea altor conduc tori i dasc li, a fost condus i c l uzit, luminat i ndrumat i, n final, adus i d ruit lui Hristos-Dumnezeu de c tre sfin ii lui Dumnezeu fa de care a nutrit atta iubire i cinstire nct le-a nchinat ntreaga sa via , studiind i propov duind credin a lor i experien a i bunavestire a lui Hristos i scriind i traducnd vie ile i faptele lor, tiin a lor ortodox dat de Dumnezeu i teologia. De aceea, le-a urmat exemplul naintea tuturor celorlal i i a crescut i s-a dezvoltat sub influen a i ndrumarea lor duhovniceasc . De aceea le-a devenit apropiat i asemenea, pentru c nc din tinere e a intrat n binef c toarea comuniune a rug ciunii cu ei i de atunci i-a petrecut ntreaga via mpreun cu to i sfin ii, cum nv a n toat vremea Apostolul Pavel (Efeseni 3, 18) i cum recomanda tuturor . Aceast comuniune a sa cu sfin ii lui Hristos i, prin ei i cu ei, cu Mntuitorul Hristos, a realizat-o tn rul Blagoje, mult mai concret, ceva mai trziu, n ansamblul anumitor evenimente care s-au petrecut cnd a terminat studiile la Seminar. Aceste evenimente au fost poate decisive pentru calea lui n via , de i este mai bine i mai corect spus c ele doar au ajutat s se realizeze lucrul pe care i-l dorea cu ardoare i ceea ce dorea n adncul sufletului. Fiindc , de i Dumnezeu vorbe te oamenilor prin evenimente, totu i n via i n istoria fiec rui om este decisiv taina intim a fiec rei personalit i n parte, de care tie doar atoate tiutorul Duh Dumnezeiesc i ntructva duhul

omenesc. Blagoje a fost un b iat cu o fire vioaie i temperamental . A fost i a r mas ager i sprinten nu numai n copil rie, ci i pn la cap tul vie ii. n copil rie, spun colegii lui de coal , alerga iute ca un iepure, era mai iute dect to i colegii lui. Ca tn r seminarist, juca la hor , iar cnd a devenit monah f cea mii de m t nii mari, f r ntrerupere i f r a obosi. Ca profesor la Seminar mergea pe coridoare parc neatingnd p mntul i intra n clas repede, ca naripat . Pn cu c iva ani mai nainte de moarte, era la fel de vioi i de viguros, iute n mi care i n facerea m t niilor, chiar i cnd inuse post zile ntregi i era sl bit din cauza nemnc rii. Vioiciunea spiritului s u i o tinere e interioar trainic s-au reflectat i n trupul s u i n comportament de-a lungul ntregii vie i. Att de vioi i temperamental n tinere e, Blagoje, ca i to i copiii din lume, a f cut i unele n zbtii copil re ti, dar ntotdeauna cu naivitate i f r r utate. tia s se i supere, uneori se ntmpla s se i certe, dar ntotdeauna sup rarea era de scurt durat . ntotdeauna a fost primul care s-a st pnit imediat i primul care a cerut scuze unui coleg sau prieten, chiar dac nu era el nsu i vinovat. La nf i are era frumos i foarte distins, ntotdeauna ngrijit i curat; noble ea sufletului se reflecta asupra-i i pe dinafar . n tinere ea lui de la Vranje multe fete i doreau ca el s le cear mna, iar una dintre ele, foarte frumoas i bogat , chiar a insistat prin p rin ii ei i ai lui s se m rite cu el. Aceasta s-a ntmplat n ultimii ani de studii la Teologie, a a c p rin ii lui ncepuser s se gndeasc la c s toria fiului lor cum termin studiile. Ca tn r, dar i mai trziu ca om matur, monah i duhovnic, a fost ntotdeauna deschis fa de toat lumea; se apropia cu sinceritate i dragoste de fiecare fiin i creatur a lui Dumnezeu, de la floare i furnic pn la om i heruvim, cum i pl cea lui nsu i s spun i acest comportament al s u probabil c i-a insuflat fetei anumite speran e legate de dragoste i c s toria cu el. i totu i Domnul i-a nc lzit inima tn rului Blagoje cu o alt iubire, iubirea pentru o via de fapte i de feciorie, asemeni attor Sfin i Feciori i el s-a supus dorin ei de a duce o via monahal . La aceasta l-a determinat n final i moartea tragic a fratelui s u Stojadin, care s-a petrecut n aceast perioad . Moartea fratelui iubit a fost ceea ce n final l-a decis s in seama de tainica sa dorin , ascuns pn atunci n inima tn rului Blagoje al lui Hristos: tn rul de 18 ani a spus atunci deschis tuturor c - i va dedica via a lui Hristos ca monah, pentru a fi mai strns unit cu El i astfel s fie ct mai aproape de fratele s u. Niciodat mai trziu nu s-a clintit n ferma sa hot rre. V znd totu i c fata pomenit mai nainte nc mai spera s se m rite cu el, i spune atunci deschis c nu are ce a tepta i s se m rite, fiindc altfel pierde vremea, ceea ce fata a i f cut. Cnd au aflat p rin ii de hot rrea sa ferm de a se c lug ri, mai ales cnd Blagoje, terminnd n iunie 1914 ultima clas de teologie, s-a decis ca imediat s accepte tunderea n monahism, au f cut tot ce au putut pentru a-l mpiedica. S-au dus la episcopul de Ni , au scris o scrisoare lui Dimitrie Mitropolitul Belgradului, i i-au rugat pe amndoi i au implorat ca Blagoje s nu fie c lug rit. Mitropolitul a promis p rin ilor i, pentru c n acea vreme, n august 1914, sa m ritat i sora Stojna, nu s-a ajuns la c lug rire. Curnd dup aceea, la o s pt mn dup c s toria surorii sale, a izbucnit r zboiul Austriei contra Serbiei, adic Primul R zboi Mondial, i to i tinerii au fost chema i la oaste i a fost mobilizat i genera ia lui Blagoje Popovici. Ca seminari ti, mpreun cu colegii s i de clas a fost repartizat la deta amentul sanitar de pe lng spitalul militar din Ni (Turnul de cranii). De cum a intrat n armat a scris o scrisoare mi c toare i detaliat p rin ilor, din bivuacul de la Ni , n care le comunic faptul c este ferm decis s tr iasc doar pentru Hristos i i roag s -l binecuvnteze pentru a putea deveni monah. Tem torul de Dumnezeu Blagoje a f cut aceasta pentru c i iubea mult p rin ii i fiindc nu dorea s -i ntristeze din nou att de repede dup moartea fratelui. Ca urmare, p rin ii au trimis rapid la el pe sora lui i pe ginerele lor ca s -l viziteze i s -l fac sub orice form s renun e la c lug rie, ceea ce Blagoje le-a i promis provizoriu. Promisiunea f cut nu nsemna nimic altceva dect o renun are de moment

la primirea tunderii n monahism, o renun are exterioar , n timp ce, n interiorul s u, Blagoje era deja monah al lui Hristos. Deja de atunci se vedea i n exterior o schimbare brusc , o oarecare retragere n sine i o predispozi ie pentru rug ciunea t cut , astfel c rudele i cunoscu ii s-au mirat de ceea ce se ntmpl cu el. Exist i anumite semne care arat c n aceast perioad a tr it o oarecare schimbare i o rena tere a sufletului, care a l sat asupra lui o urm de ne ters, pentru c ncepnd de atunci ntreaga sa via a luat asupra lui fapte mari, mai ales de post i rug ciune, a a cum se va vedea mai departe. ngrozitoarea tragedie a r zboiului care cuprinsese ntregul popor srb nu l-a ocolit nici pe Blagoje. Ca sanitar n slujba r ni ilor i bolnavilor a mp rt it durerea i suferin a poporului s u, pentru ca la finele anului 1914 s fie el nsu i cuprins de o cumplit boal , tifos exantematic, ce bntuia atunci armata srb vl guit i poporul trecut prin chinuri i suferin e . Prin mila lui Dumnezeu, el a trecut peste momentele critice ale acestei boli mortale i a fost l sat s plece acas pentru cteva zile ca s se ntremeze pu in. La 8 ianuarie 1915 se afla deja din nou la datorie ca sanitar la Ni i aici r mne pn la retragerea armatei srbe spre Kosovo i apoi prin Albania. n acest timp, ct dura r zboiul, cu unele schimb ri n bine, a existat inten ia guvernului srb i mai ales a Mitropolitului srb Dimitrie, urm torul prim Patriarh de dup refacerea Patriarhiei Srbe, ca tinerii teologi s fie feri i de masacru i s fie trimi i din Ni n Rusia, la Academia Duhovniceasc la studii, pentru ca la sfr itul r zboiului s fie de mai mult folos poporului lor . ntre timp, aceast inten ie nu a fost atunci realizat , pentru c n curnd s-a ajuns la retragerea general a ntregii armate srbe ti spre gloriosul i tristul Kosovo i apoi mai departe, peste Albania stncoas i de nestr b tut, pn la Skandar i Karfu. i Blagoje Popovici a trecut atunci pe drumul spinos de la Pe pn la Skandar, cu grupa format din colegii s i de coal i din sanitari (direc ia lor de mar era prin Ro aja i o parte din Muntenegru). Cum au supravie uit acelui drum ntr-adev r de Golgota, drum pe care, n carsturile muntelui Prokletije i n ceilal i mun i greu de str b tut, n mijlocul iernii, drum al bolilor i foametei, i-au l sat oasele aproape 100 000 de osta i srbi, ne-o arat cel mai bine aceast scurt descriere a acelor albanezi exila i i urgisi i, scris de un martor ocular trimisul francez de atunci n Serbia, Auguste Bop, care el nsu i s-a retras atunci prin Albania spre Skandar. To i erau scrie acest martor ocular istovi i pn la ultima limit : adev rate cadavre mi c toare. Umblau greu, sl bi i i palizi, cu ochii tri ti. Mar ul lor jalnic se prelungea de zile ntregi prin ploaie i noroi. Nici o plngere nu ie ea din buzele acestor oameni care suportaser de toate; parc goni i de soart , ei mergeau n t cere; totu i, uneori se putea auzi cum spun pine!; acesta era singurul cuvnt pe care mai aveau putere s -l rosteasc . Majoritatea nu gustaser nimic de cteva zile; iar n taberele unde s-au adunat, n apropierea ora elor (la Skandar), n ad posturile de ploaie, z pad i ger guvernul abia avea s le dea o s rman por ie de pine . Dup asemenea chinuri i suferin e, pe Golgota ntregii Serbii i a Albaniei, Blagoje i tovar ii s i de drum au ajuns n ora ul Skandar n ajunul Sfntului Nicolae (s rb toarea familiei sale n cinstea patronului lor duhovnicesc) n anul 1915. Dup odihn i dup oarecare ntremare, dornicul de Hristos Blagoje s-a adresat acum Mitropolitului Srb Dimitrie, care plecase de asemenea din Serbia cu guvernul srb i cu armata, cu rug mintea ca m car acum s -l c lug reasc . Fiindc , spunea el: Acum m pute i c lug ri nestnjenit, acum nu sunt aici p rin ii mei. Cine tie dac ne vom mai vedea n via . Lor le va face pl cere doar s aud c sunt viu, dar c sunt sau nu monah, ei nu- i vor pune problema. La astfel de insisten e, Mitropolitul i-a dat binecuvntarea, i arhimandritul Venijamin, urm torul episcop de Brani evo, l-a c lug rit pe el i pe colegul s u Milan or evi (mai trziu episcopul Irineu Dalmatinul) n ajun de Sfntul Vasile cel Mare 31 decembrie/1 ianuarie 1915/1916, n

biserica ortodox din Skandar. Prin c lug rire, Blagoje a luat numele Sfntului Mucenic i Filosof Justin, prin care i-a manifestat dubla dorin ascuns a sufletului s u iubitor de n elepciune i dornic de Hristos: s fie filosof al Sfntului Duh, asemenea sfin ilor n elep i ai lui Hristos, cum a fost i Sfntul Justin Filosoful, i n acela i timp s fie martor-mucenic al lui Hristos n aceast lume i-n aceast via (deoarece cuvntul grecesc mucenic nseamn nainte de toate: a fi martor loial, martor pn la moarte, martor care e gata s - i confirme m rturia cu via a sa). C monahul Justin a devenit ntr-adev r filosoful Justin, adic iubitor al adev ratei n elepciuni dumnezeie ti a Domnului Hristos, tim aceasta i de aceasta s-a putut convinge oricine l-a cunoscut mai ndeaproape. C ci fiind din fire iubitor de n elepciune filosof, el a i fost ntreaga via filosof, r mnnd ntotdeauna sensibil i deschis problemelor filosofice esen iale (lucru confirmat i prin lucr rile sale Abisuri filosofice i Filosofia ortodox a Adev rului). Numai c filosofia sa, punnd ca baz smerenia (ca i Sfntul Ioan Gur -de-Aur, care spune: Temelia filosofiei noastre cre tine este smerenia, c ci f r aceasta adev rul e orb), a dep it filosofia din predania omeneasc , dup n elesurile cele slabe ale lumii (Coloseni 2, 8) i a devenit filosofia dup Hristos filosofia, nu dup om, ci dup Dumnezeu-Omul, n l ndu-se din minte i din suflet n rug ciune i rostire de slav , naintea lui Dumnezeu. De aceea spunea mereu: Vai de orice gnd al meu care nu se nal , nu se transform n rug ciune. Iar faptul c monahul Justin a devenit mucenic dup dorin i inten ie, e adev rat c nu mucenic al sngelui, ci mucenic al con tiin ei, cum numesc Sfin ii P rin i via a monahal , ca total apropiere de Hristos pentru deplina unire cu El, i ne-am ncredin at i de aceasta de asemenea, i aceasta ne m rturise te fapta sa eroic de autorenun are i via a smeririi n sine naintea lui Hristos . Nu a fost u or s -l aduci pe Blagoje, pe Justin spre urmarea smereniei lui Hristos-Dumnezeu, dar el a f cut aceasta cu bucurie, ca patriarhul Avraam cu singurul lui copil, ca marele Pavel cu Saul al s u. La scurt timp dup c lug rire, Mitropolitul Dimitrie a ob inut de la guvernul srb, iar acesta de la alia i, aprobarea ca grupa celor mai tineri i mai talenta i teologi s plece din Skandar n Rusia, la studii, pentru c s-a chibzuit la viitorul rii i al poporului. i ntr -adev r, au pornit la drum din Skandar spre Petrograd (ianuarie 1916): monahul Justin, Irineu or evi , Du an (Ioan) Stojanovi i Pavle Jevti . Au fost transporta i pn la Bari cu un vapor italienesc vechi, de aici, cu trenul prin Paris, au ajuns la Londra unde i a tepta ieromonahul Nicolae (Velimirovici), care le propune s i r mn aici, sim ind deja cunoscutele tulbur ri din Rusia. Ei totu i in cont de binecuvntarea Mitropolitului i, trecnd prin Norvegia, Suedia i Finlanda, ajung la Academia din Petrograd (unde n acea vreme se afla ca student singhelul Damaschin, urm torul mitropolit al Zagrebului . La Petrograd intr la Academie studii la zi. Dup cteva luni, trei dintre colegii lui Justin p r sesc Rusia i trec n Anglia, n timp ce el r mne acolo pn n iunie 1916. n acest timp relativ scurt, el a cunoscut bine i a ndr git i mai mult Rusia pravoslavnic , nu mai pu in ca pe propria patrie Serbia sau Grecia ortodox vecin . Iubirea sa ortodox , soborniceasc i universal pentru to i ortodoc ii, mai ales pentru fra ii ru i i greci, a fost i a r mas pe via una dintre caracteristicile sale principale. ntreaga sa via s-a rugat la fel pentru to i ortodoc ii, cu deosebire pentru fra ii greci i ru i, dar prin aceasta nu a iubit mai pu in poporul s u srb. Dumnezeu i-a dat posibilitatea s cunoasc la fa locului i Rusia i Grecia ortodox , cum vom vedea mai departe, i de aici el s-a smerit cu iubire n fa ortodoxiei sfntului Bizan i a sfintei Rusii, i astfel a pre uit i a iubit a a cum trebuie i sfnta sa Serbie ortodox . n Rusia, P rintele Justin a avut ocazia s studieze nu numai teologia ortodox rus , care pn la revolu ie a fost ntr-adev r la o n l ime de invidiat, i s citeasc n original nu numai pe Dostoievski i al i scriitori ru i, ci nainte de toate i mai mult de att: s cunoasc sufletul ortodox al poporului rus, s cunoasc raiul i iadul lui, cum spunea el nsu i mai trziu . S cunoasc , nainte de toate, lucrurile sale sfinte i pe sfin ii ei. Desigur, din acele vremuri

provine i marea lui iubire pentru Sfntul Serghie de Radonej, Sfntul Serafim de Sarov, Sfntul Ioan de Kron tadt i pentru m rturisitorii de mai trziu: patriarhul Tihon, mitropolitul Antonie i al ii. Pentru el era clar nc de pe atunci c a cunoa te un popor i credin a i sufletul s u, nseamn a-i cunoa te sfin ii, c ci adev rata ortodoxie const n iluminare, n purtarea Duhului, n dobndirea Sfntului Duh i n aceasta se afl elul vie ii omene ti pe p mnt, a a cum a dovedit prin propria experien Sfntul Serafim de Sarov, care i s-a i ar tat P rintelui Justin ntr-o perioad trzie a vie ii . Dar, din cauza cunoscutelor evenimente furtunoase de atunci, P rintele Justin nu a putut s r mn mai mult timp n Rusia i, n iunie 1916, trece n Anglia, unde ieromonahul Nicolae l prime te i-l cazeaz ntr-unul din Colegiile Oxfordului (au locuit la St. Stephens House, n casa cedat studen ilor srbi, care atunci erau n num r mare n Anglia). Aici, ca student din afara Colegiului, a urmat cursurile de Teologie la zi (8 semestre, din noiembrie 1916 pn n mai 1919), sus innd regulat toate examenele i, n afar de aceasta, citind i studiind mult (acest lucru l dovedesc i anumite caiete p strate i c r i transcrise ale sale ). La finalul tuturor acestor studii, el nu a primit totu i o diplom , pentru c nu i-a fost acceptat lucrarea de doctorat pe care o elaborase ntre timp din Dostoievski (Filosofia i religia lui F. M. Dostoievski). i iat de ce. P rintele Justin a c l torit i n alte zone ale Angliei, a ascultat profesori renumi i, a citit n cele mai bune biblioteci i, mai ales, a cunoscut la fa a locului pe omul european din Apus, sufletul lui i filosofia lui de via . P trunznd n cultura european pn n profunzimile ei, el cu inima i mintea ortodoxului r s ritean, nu a putut s o accepte f r criticile radicale i necru toare la adresa antropocentrismului s u. Cine l-a cunoscut sincer, ct de pu in, pe blndul P rinte Justin, nu numai prin c r i, ci mai ales personal, a putut sim i i n elege de ce a subliniat el, att i astfel, existen a profundei diferen e, chiar contradic ii de nemp cat, ntre n elegerea ortodox a Evangheliei, a vie uirii ortodoxe binecuvntate n nv tura lui Hristos Omul-Dumnezeu i cultura apusean umanist i hominist , cum spunea el nsu i. Adic antropocentrismul apusean n diversele lui manifest ri: n tiin , n filosofie, teologie, ecleziologie, civiliza ie, cultur . El nu s-a mpotrivit nv turii i tiin ei apusene ca atare, ct ra ionalismului ei sec i distructiv pentru om, pentru c l nchide n sine i doar n lumea i n via a aceast . Nu mai pu in de att s-a mpotrivit i misticii Orientului ndep rtat, pentru c i ea este de asemenea ucig toare i dezumanizant pentru om. Fiindc pentru P rintele Justin omul este ntotdeauna fiin a dumnezeiesc-uman , fiin asemeni Domnului i hristocentric . Pentru c doar n Iisus Hristos Omul Dumnezeu omul este om adev rat, creat i ar tat ca atare i de aceea acest iubitor de oameni i de Hristos toat via a sa s-a luptat pentru un astfel de om adev rat n toate dimensiunile sale nem rginite i ve nice, dumnezeie ti i dumnezeiescomene ti i n toate ansele n aspira iile sale mplinite n Hristos Omul-Dumnezeu. De aici mpotrivirea sa fa de orice umanism chiar i n cea mai bun variant a sa. P rintele Justin f cea totul n numele teoumanismului, n numele ndumnezeirii omului. n numele omului adev rat, noi r mnem al turi de Omul-Dumnezeu, va scrie i va m rturisi el. Fiindc , lupta ortodox pentru omul lui Dumnezeu (ndumnezeit) este n realitate lupta pentru om, pentru omul dumnezeiesc i ndumnezeit, nu nstr inat de sine, ci adus n Hristos pn la cea mai de sus slav i cinstire, i blnde e, i des vr ire. Este evident c aici P rintele Justin a fost nainte de toate ucenicul Apostolului Pavel i al Apostolului Ioan i ucenicul Sfin ilor P rin i Ortodoc i, a c ror nv tur i binef c toare experien referitoare la tragica fund tur a omului egocentric, supus gre elii i neren scut duhovnice te, a ncercat-o amar asupra- i i a tr it-o, tot a a cum, la fel, n sine a ncercat i a tr it experien a binef c toare a ns n to irii i izb virii omului din robia p catului i a mor ii prin binef c toarea rena tere, metamorfoz i ndumnezeire n Hristos Dumnezeu. Taina izb virii omului n Hristos Dumnezeu el a tr it-o nu ca pe o crpire i o simpl

mbun t ire a omului vechi, a a cum nva i propov duie te cre tinismul apusean, cel romano-catolic i protestant, ci ca o nou via radical a noului om ntru Dumnezeu. n aceast privin , el a g sit n Dostoievski numai confirmarea sa personal a n elegerii tr irii omului, a a cum o prezint ortodoxia r s ritean . De aceea, n ultimul capitol al men ionatei sale diserta ii despre Dostoievski a f cut o critic aspr umanismului apusean i antropocentrismului, mai ales celui romano-catolic. Profesorii englezi au cerut ns s schimbe acele teze ale sale, dar Justin nu ar fi fost Justin daca ar fi acceptat aceasta, de aceea a p r sit Oxfordul f r diplom . O ntmplare din timpul ederii P rintelui Justin n Anglia ne arat cel mai bine i cel mai simplu n ce const diferen a esen iala dintre cre tinismul umanist apusean i cre tinismul ortodox dumnezeiesc-uman. Un tn r monah englez, f cnd cuno tin cu tn rul monah Justin, ciudat pentru ei to i, l-a ndr git i s-a apropiat de el. V znd de aproape via a sa i mai ales rug ciunile sale nencetate i lacrimile abundente fapte care vor caracteriza via a P rintelui Justin pn la cap tul existen ei sale p mnte ti ntr-o zi a recunoscut sincer n fa a acestui ortodox din mijlocul Apusului: Eu am n eles abia acum, zice el, c la noi c in a i credin a sunt altceva dect ceea ce tim i ce-am nv at noi despre aceasta n Apus. Acum v d c noi n Apus nu tim ce e aceea c in a. Monahul englez avea dreptate. n monahul Justin el a v zut ceea ce se vede foarte rar n Apus sau nu s-a v zut din timpuri de demult: credin a vie i c in a ca temelie a vie ii evanghelice, nainte de orice altceva. Pentru c numai prin acea Evanghelie prescurtat , cum spun Sfin ii P rin i, se cur i rena te omul i se z misle te via a nou n Duhul Sfnt. P rintele Justin a luat n serios i cu st ruin chemarea Evangheliei mntuirii lui Hristos, ca pe o obliga ie a sa personal , ca pe o obliga ie care porne te n primul rnd de la sine nsu i, c ci altfel r mne teorie i tiin pe hrtie. Regula sa de via a fost aceea pe care Sfntul Grigorie Teologul a exprimat-o prin aceste cuvinte adnci (pe care P rintele Justin le avea scrise pe prima pagin a Evangheliei sale pe care o citea zilnic): Trebuie mai nti s te cure i pe tine i apoi s -i nve i pe al ii cur ia; trebuie mai nti s devii tu n elept i apoi s -i nve i pe al ii n elepciunea; trebuie mai nti s devii tu nsu i lumina i apoi s -i luminezi pe al ii; trebuie nti s te apropii tu nsu i de Dumnezeu i apoi s -i aduci pe al ii la El; trebuie mai nti s devii tu nsu i sfnt i apoi s -i sfin e ti pe al ii. ncepnd cu anul 1919, P rintele Justin se ntoarce n patria sa mpreun cu grupa de teologie de la Oxford. De acum Iugoslavia era deja liber . Dup un ir de ani de r zboi i suferin e, acum se vede pentru prima oar cu p rin ii s i, dar nu ca Blagoje, ci ca monahul Justin. nc tn r, dar nespus de serios pentru anii s i, melancolic, ngndurat i trist n c in , le p rea acum cumva ciudat i misterios. Ca p rin i i cuno teau inima bun i duioas , dar taina acelei inimi nu o puteau n elege acum. n aceast perioad era iubitorul de rug ciune ndelungat i de lacrimi lini tite, a a c , dup cum ne m rturisesc sora i nepoata sa, adesea se retr gea n camera sa i petrecea acolo ore ntregi ntr-o lini te de nen eles pentru ele. A a se purta cnd se afla la mama sa la Vranje i a a f cea i la sora sa la Vladi in Han i mai trziu la Leskovac. Mama i sora sa se temeau s nu i se fi ntmplat ceva, iar el nu se exterioriza n fa lor i nici nu vorbea despre via a sa l untric . Totu i, faptele lui nu puteau r mne neobservate i nepoata lui de sor spunea cu acest prilej: El n-ar fi fost Justin dac nu s-ar fi plictisit de sine, avnd n vedere, desigur, faptele sale de nen eles pentru ea i pentru ei to i atunci. Iar faptele tn rului monah Justin erau tot mai mari i mai rvnitoare, mai ales rug ciunea i lacrimile. Tot sufletul i tot trupul s u, toate nsu irile sale duhovnice ti i trupe ti, prin purificare i r stignire de sine le nchina Preadulcelui Domn Hristos, cum l numea pe Mntuitorul cel mai des n acea vreme, i prin aceasta i exterioriza profunda foame i sete de mntuire, de Viul i Adev ratul Dumnezeu, de Unicul Iubitor de oameni. Ce s fac cu ochii deasupra pr pastiei acestei vie i p c toase, spunea el ( i a i scris aceasta ntr-o scrisoare mai

trzie), dac nu vars lacrimi? Sufletul, ce s fac cu sufletul dac nu e al lui Hristos? Fiindc f r El, este un iad f r de moarte. Sau i spunea sie i: Ochi ai mei, nu sunte i ai mei, ci ai Domnului, de aceea sluji i-L pe Domnul! Urechi ale mele, trup al meu, con tiin a mea, suflet al meu, gnduri ale mele, sim uri ale mele, voi nu sunte i ale mele, ci ale Domnului, de aceea sluji i-L pe Domnul sau consola i-v cu moartea dup care nu este nviere . F r s se cru e pe sine, el nsu i s-a transformat ntr-un erou al vremurilor noastre i de aceea n acele zile i n acestea ale noastre s-a dovedit n toate asem n tor cu Sfin ii P rin i i cu adev ra ii teologi ai lui Hristos. Totu i, cnd el i colegii de la Oxford s-au adresat Mitropolitului, atunci deja Patriarhul Serbiei, Preasfin itul Dimitrie, le-a dat binecuvntarea de a porni imediat n aceea i toamn spre Grecia ca s se umple de ortodoxie, cum spunea Preasfin itul, i prin aceasta arat c nu avea ncredere n cre tinismul apusean i n nv turile lui. P rintele Justin a plecat cu colegii spre Atena ca bursier al Sfntului Sinod al Bisericii Srbe, la sfr itul lui septembrie 1919 i a r mas acolo pn la 31 mai 1921. n acest timp a urmat la zi cursurile la Facultatea de Teologie a Universit ii din Atena i i-a dat toate examenele necesare pentru a- i da doctoratul n teologia ortodox . De data aceasta i-a preg tit doctoratul din nou i nc pe o tem i mai specific ortodox : nv tura Sfntului Macarie Egipteanul despre taina personalit ii umane i taina cunoa terii ei. Adic : cum este personalitatea uman n starea de c dere i p c tuire i cum este n starea de rena tere i binecuvntare, dup Sfntul Macarie; cum este acolo robia i dincoace libertatea; cum este acolo cunoa terea necurat i gre it i autocunoa terea, i cum este aici sfnta i luminoasa i izb vitoarea cunoa tere uman i cunoa terea dumnezeiasc . Cnd lucrarea a fost terminat i examenele necesare trecute (examenele din Dogmatic i Teologie comparat , care condi ionau dreptul la examenul de doctorat), Sfntul Sinod din Serbia i-a suprimat brusc bursa pe mai departe, iar aceasta era necesar pentru tip rirea lucr rii (a a cum este necesar la Facultatea din Atena) i ierodiaconul Justin a trebuit s se ntoarc imediat n patrie, din nou f r s duc la cap t ceea ce ncepuse. Doctoratul l va relua ceva mai trziu (din ianuarie pn n iunie 1926) cu aceea i lucrare, cu profesorul Diovuniotis, de asemenea la Atena, dar trecnd printr-un necaz i o ncercare mare: a trebuit s scrie din nou lucrarea, pentru c din r utate omeneasc i invidie (la Sremski Karlovac) lucrarea terminat i-a fost furat de pe birou, pentru ca n acest fel s i mpiedice cariera teologic ulterioar , iar pe urma i s i lipseasc de c r ile sale att de n elepte ntru Dumnezeu i folositoare sufletului. Independent de lucrul la doctoratul n teologia ortodox , ederea P rintelui Justin n Grecia ortodox a fost de o mare importan i folos pentru el nsu i i pentru cauza Bisericii lui Dumnezeu n Serbia i n Grecia. La Atena a cunoscut mai ndeaproape poporul grec ortodox, religiozitatea lui str veche i via a vie bisericeasc , i prin aceasta s-au mbog it i el i poporul s u. Mai trziu ne-a povestit cu obi nuita sa smerenie c , locuind la o b trn grecoaic credincioas , a nv at de la ea mai mult religie dect de la mul i al ii din Universitate. Ea, zicea P rintele Justin, tia aproape toate Vie ile Sfin ilor pe de rost i eu, ca monah, m-am ru inat i m-am minunat n fa a evlaviei ei. (Atunci P rintele Justin i-a procurat din Atena unele edi ii ale Vie ii Sfin ilor i le-a adus n Serbia pentru a le folosi mai trziu n lucrul s u asupra traducerii Vie ii Sfin ilor n limba srb ). La Atena el a cunoscut minunatele slujbe bizantine n bisericile bizantine arhipline cu oameni credincio i. ntr-una din aceste biserici bizantine vechi din centrul Atenei, n care ineau slujbe fra ii ru i (n cea mai mare parte emigran i din Rusia, care veniser la Atena prin Constantinopolul de atunci i erau primi i de fra ii greci), el slujea adesea ca ierodiacon, i acolo se ruga cel mai des. Din ziua cnd a fost numit ierodiacon i a nceput s slujeasc Sfnta Liturghie, P rintele Justin, putem s-o spunem deschis, a nceput s rennoiasc n sine i n jurul s u vechiul ethos i stil liturgic al vie ii cre tine conform Sfin ilor P rin i, adic tradi ia i practica permanente

ale vie ii biserice ti: ca aceasta s fie n ntregime i ntru totul centrat n jurul Sfintei i Dumnezeie tii Liturghii. Pentru c , dup spusele Sfin ilor P rin i, ntregul moral cre tin ortodox i caracterul vie ii duhovnice ti const n reculegerea n rug ciune cu evlavie, prin care aceast reculegere nu este doar o autoreculegere personal , ci i reculegerea tuturor credincio ilor la Sfnta Liturghie, n Biseric Trupul lui Hristos, astfel ca Sfnta Liturghie s fie ntr-adev r inima i pl mnii prin care tr ie te i respir ntreaga Biseric i fiecare credincios n parte. P rintele Justin s-a contopit i s-a unit cu Liturghia ca i cu inima omului ndumnezeit i atunci i mai trziu n via a sa, i prin aceasta a tr it i a respirat, att n biseric , precum i n via a de toate zilele n afara bisericii. De aceea, de atunci i pn la cap tul vie ii p mnte ti, a slujit Liturghia cu o trud neobosit i cu bucurie, ca un nviat pe cruce al lui Hristos i respira prin ea i mirosea ca ea . Despre aceast slujire a sa la biserica din Atena cu fra ii s i de suferin ru i, ca i despre rug ciunile i lacrimile sale de fiecare zi i din fiecare noapte n chilia sa n tot timpul ederii la Atena, ne m rturise te nsu i P rintele Justin mi c tor i impresionant ntr-un Jurnal de rug ciuni prescurtat. Acestea au fost de fapt nsemn rile vie uirii sale zilnice de monah, tr ite zi de zi i noapte de noapte, unde a notat num rul i felul rug ciunilor sale i anumite cuget ri i st ri n rug ciune, ap rute n cursul acelor zile i ani. Acest Jurnal ne dezv luie toat m re ia i efortul faptelor rvnitoare de Dumnezeu ale tn rului ierodiacon Justin, care tr ia n rug ciune i de lacrimi pentru sine i pentru al ii, nct pentru noi ast zi nu mai este nici o ciud enie de unde provine la el, mai trziu, acel bel ug de haruri i virtu i spirituale. Dup o m rturisire categoric , el se ruga atunci i plngea zi i noapte pentru to i i toate: pentru fra ii s i afla i n mari nevoi i ncerc ri, pentru to i urgisi ii i mucenicii, pentru to i desfrna ii i sinuciga ii, pentru cei pentru care nu are cine s se roage, pentru flori i vegeta ie, pentru p s ri i animale, pentru toate creaturile de sub bolta cereasc . i toate acestea le f cea cu o nem rginit autosmerire naintea Preadulcelui Domn Iisus i toate cu lini tite i abundente pruri de lacrimi calde. De i el ascundea toate acestea cu bun sim , totu i oamenii din jurul lui, mai ales cei din biserica rus din Atena, observaser i se minunau de lacrimile i de rug ciunile lui i i se adresau cu rug mintea s se roage la Dumnezeu pentru ei i pentru necazurile lor care nu erau mici n acea vreme. Acest iubitor de Hristos i de fra i se ruga atunci i mai mult pentru ei to i i pentru fiecare n parte i, de asemenea, pe unii i ajuta i n alt fel, ct i cum putea. Doar cte ceva din toate acestea este notat n amintitul jurnal. Despre acest Jurnal de rug ciuni inut atunci, blndul nostru B trn nu a vorbit nimic niciodat i probabil c nici el nsu i nu i-a mai amintit de el mai trziu (pentru c acel caiet a fost g sit dup moartea sa vrt undeva printre c r i). Faptul c el nota atunci zilnic rnduiala sa de rug ciune i c f r s vrea ne-a l sat m rturia faptelor sale, nu trebuie s ne mire i s ne surprind . El nu era singurul care a f cut a a ceva. Ceva asem n tor a f cut i Sfntul Simeon Noul Teolog, care vorbea deschis despre faptele sale binef c toare i despre ntmpl ri minunate, ca nici un alt sfnt naintea sa, dar ntotdeauna cu nem rginit smerenie i osndire de sine. n timpurile mai noi, la fel au f cut unii dintre p rin ii din Pustia Optina n Rusia, dar i sfin ii Ioan de Kron tadt i Siluan Athonitul. Iubitorul de rug ciune P rinte Justin a f cut aceasta numai la nceput i doar pentru sine, ca un fel de spovedanie zilnic , ca o verificare a gndurilor sale i un autocontrol al con tiin ei sale (mai trziu a ntrerupt inerea unui astfel de jurnal, exceptnd faptul c uneori nota unele gnduri i sentimente ale sale pe buc ele m runte de hrtie, l sndu-le apoi n c r ile sau n caietele sale ca semne sau ca material pentru vreo nou lucrare pe care inten iona s o scrie). n toate acestea trebuie s avem n vedere i acea neobi nuit medita ie i rarul sim filosofic pe care l avea P rintele Justin, prin care el ne aminte te adesea de profunda n elepciune i chibzuin a lui Iov i Solomon, dar i chinul sufletului, a a c nu e de mirare c el, asemeni mult cuget torului i mult p timitorului Iov, i-a dorit ca ceva din acele chinuri ale form rii

intelectuale i spirituale ale sale, n care se n tea omul nou i ap rea ra iunea duhovniceasc n el, s le noteze i s le pun ntr-o carte spre amintire (cf. Iov 19, 23-24). n Jurnalul de rug ciuni este notat multa triste e i jale a P rintelui Justin din acele zile, dar aceasta este triste ea i jalea dup Dumnezeu, iar ea este de nenl turat pe calea fiec rui suflet dornic de Dumnezeu n aceast lume p c toas , ticsit de am r ciunea r ului i suferin elor i de capcanele i ncerc rile iadului. Aceast jale i triste e nu au fost u or dep ite nici de marii P rin i ai Bisericii. Ca fire tn r , nevinovat i sensibil la toate durerile i suferin ele omene ti, creat i cu prisosin d ruit pentru iubirea lui Dumnezeu, P rintele Justin a trecut cu curaj prin cunoscuta lege a vie ii duhovnice ti, dup care n aceast lume i ntr-o astfel de lume, tocmai aceste suflete se verific i se pun la ncercare, pentru ca prin lungi i chinuitoare fapte eroice s ard n ei tot ceea ce este str in iubirii lui Hristos. Pe lng toate acestea, este cunoscut din experien a str veche a ortodoxiei i faptul c actul de curaj al salv rii omene ti este actul de curaj al mor ii de bun voie i al r stignirii omului, pentru a se na te i a se ridica treptat, binef c tor, un om nou ntru Hristos, format dup chipul Aceluia Care l-a creat (Coloseni 3, 9-10). Acel chinuitor i ndelungat act de curaj spiritual se petrece prin inerea cu st ruin a tuturor poruncilor evanghelice, dar cel mai roditor se petrece prin lacrimi de rug ciune i poc in , n care arde i se tope te vechea inim i vechea minte n om i se concepe i se formeaz o nou inim i o nou minte, cum vorbe te despre aceasta, ntrun mod de nentrecut, Sfntul Macarie Egipteanul, pe care P rintele Justin l-a studiat cu deosebire n vremea ederii la Atena, aplicnd asupra sa nv tura duhovniceasc i experien a acestuia. Ni se pare c , n aceast perioad a actelor lui de curaj evanghelice i monahale, tn rului P rinte Justin se poate i trebuie s i se aplice ceea ce a scris el un an mai trziu despre tn rul monah Rastko la plecarea la Muntele Sfnt: Rastko s-a revoltat mpotriva r ului n sine i n lume, mpotriva mor ii n sine i n lume. De aceea toat via a lui monahal a fost o nencetat lupt cu r ul i cu moartea i st pnirea p catului i mor ii prin rug ciune, post, veghe, lacrimi, poman , smerenie, mblnzire, iubire de Dumnezeu, iubire de frate, i prin celelalte virtu i evanghelice. Nu exist ncercare i nici p cat, va scrie Avva n alt loc, care s nu ard complet n focul rug ciunii sufletului nostru; nu exist nici pasiune care s nu pl teasc la fel; nu exist nici diavol care s nu ard n flac ra nencetat a rugii noastre nl crimate. Aproape niciodat nu am cobort n sine, noteaz el n Jurnalul s u, f r a-mi plnge neputin ele, f r a m rev rsa n lacrimi i plns cu suspine Prin groz viile vie ii p c toase n lume, numai prin rug ciune i lacrimi poate omul s r zbat pn la minunatul Chip al lui Hristos Umple, Doamne, inima mea de Tine, dar mai nainte gole te-o de tot ce e lumesc i de toate celelalte dorin e. Din toate cele spuse, un lucru este nendoielnic: actul rug ciunii i al poc in ei P rintelui Justin n aceast perioad a ederii la Atena a fost excep ional consolidat i a fost un semn cert al binef c toarei cercet ri a Domnului, cum a fost i la to i cei pl cu i lui Dumnezeu, c ci harul lui Dumnezeu i mila Lui sunt cu ale ii S i i poart grij de sfin ii S i (n . lui Solomon 4, 15). Conform c ilor necunoscute de noi ale blndei Providen e Dumnezeie ti e sigur c a a i trebuia s se petreac cu el pentru ca acest neobi nuit ascet al lui Hristos s treac prin toate luptele i s fie nenvins i astfel cununile nevoin ei i r splata s se nmul easc . Domnul, care dup vorbele Proorocului cerceteaz inimile i r runchii (Ieremia 11, 20), a vegheat asupra slugii Sale credincioase n actele de curaj i n luptele contra p catului chiar pn la snge, cum spune Sfntul Apostol (Evrei 12, 4) , i l-a ar tat pe el ca pe un biruitor luminos i iscusit cunosc tor al tuturor tainelor luptei duhovnice ti, pentru ca mai trziu, cu experien a sa bogat , s le fie altora de folos i mntuire. ntr-unul dintre textele sale mai trzii ne-a expus i ne-a descris singur, pe scurt, principalele momente i stadii ale luptei duhovnice ti, precum i roadele ei binef c toare, n urm toarele cuvinte cutremur tor de adev rate: Pentru a nu mai mirosi a lut, c i ani trebuie s introduc

omul pacea cerului n aluatul fiin ei sale, c i ani s se prelucreze pe sine prin virtu ile evanghelice? Din pe tera ntunecat a trupului meu Te privesc, Doamne, i ar t, dar nu pot s z resc deloc. i tiu, presimt i tiu c tu e ti un arhitect, Doamne, care poate construi casa ve nic a sufletului meu. Iar zidarii sunt: rug ciunea, lacrimile, postul, iubirea, smerenia, blnde ea, r bdarea, n dejdea, poc in a Atunci tot ce apar ine omului este n mi care, n emo ii, ntr-o pl cut vibra ie, ntr-o fric gradat . Ca pe soare i n soare: totul este ca ntr-un haos i ca ntr-o furtun agitat ; erup ii nentrerupte, arteziene de foc, ninsori cu scntei de foc, protuberan e kilometrice. i soarele astfel agitat revars asupra lumii noastre p mntene o lumina calm i lini tit i d t toare de via , care parc nu tie de nici o furtun i de nici un viscol. La fel se ntmpl i cu oamenii lui Hristos, mai ales cu sfin ii: ei se retopesc pe sine n extazul rug ciunii iubirii i credin ei i din tr irile lor furtunoase, prin care leag p mntul cu cerul, torc raze t cute i calme, a c ror lumin blnd i ginga c ldur lini te te furtunoasele inimi omene ti i mblnze te s lbaticele suflete omene ti Omule, cerul este acoperi ul p mntului. Iat , ce mult i-e dat s cre ti n n l ime! Dar la fel i s te scufunzi n adncurile sinelui! S nu fie n l imea vrfului dispropor ionat fa de adncimile r d cinii. (n josul cascadei timpului) Tot acest act de curaj atenian al P rintelui Justin, care s-a continuat i mai trziu i a durat de fapt pn la sfr itul vie ii sale p mnte ti, a fost o rev rsare i o trezire a viei sale credin e i a nem suratei iubiri pe care o avea fa de Preadulcele Domn Hristos. Pe El L-a iubit mai mult dect pe oricine altul i pentru El a tr it i a murit prin toate actele sale de curaj i mai ales prin rug ciune i lacrimi. De aici i la el, ca i la al i mul i sfin i ortodoc i, rug ciunea a fost nu numai c utarea iert rii i primirea mntuirii, ci i mult mai mult dect att: expresia i rev rsarea iubirii i a iubirii lui Dumnezeu, despre care m rturisesc i aceste cuvinte ale unui Luminat, cu adev rat pline de smerenie: Doamne, eu sunt om doar pentru a gre i, iar Tu e ti Dumnezeu doar pentru a m ierta!. P rintele Justin a fost ntr-adev r un neobi nuit i un excep ional iubitor de Hristos, cu adev rat iubitor al Unicului Iubitor de oameni, i de aceea toate actele lui de vitejie duhovniceasc se pot explica doar prin iubirea fa de Hristos. De fapt, doar iubirea de oameni a lui Dumnezeu i iubirea de Hristos a omului pot s explice pn la final toat taina ascuns care se petrece ntre Hristos i sfin ii S i i n aceast lume i n cealalt . Mul i ani mai trziu, un coleg al lui de coal i prieten apropiat, de fel din Atena, iar acum profesor de teologie i un renumit teolog ortodox, ne-a spus c n timpul ederii la Atena, tn rul P rintele Justin a l sat asupra lui cea mai puternic impresie prin faptul c nainte de toate era un om al credin ei vii i un om al rug ciunii, un adev rat om evanghelic. i ntradev r, credin a vie i puterea rug ciunii Avei Justin, ca i autor stignirea lui l untric din dragoste de Hristos, autosmerirea lui n mijlocul amarei taine a vie ii i a lumii cufundate n p cat, se r sfrngeau i pe fa a lui melancolic i plin de duh i atunci i mai trziu. De aceea l-a i ndr git acel prieten al s u. Datorit faptelor i virtu ilor sale, P rintele Justin atr gea la sine mul i oameni ca un magnet, n timp ce altora acest lucru le provoca respingere. Acestora din urm li se p rea c prin faptele sale i prin aspira iile sale duhovnice ti i persecuta, pentru c ei, n indolen a lor, nu aveau voin , nici ardoare ca s -l urmeze n actele lui de curaj. Astfel c s-a repetat i la el, mai ales cu vreun an mai trziu, acel ndeob te cunoscut adev r care li s-a ntmplat tuturor oamenilor lui Dumnezeu, adic faptul c omul drept este chinuit n aceast lume i c via a lui Dumnezeu este pentru oamenii acestei lumi obositoare i resping toare. Dar psihologia oamenilor care nu accept , ba chiar i alung pe oamenii drep i, a fost de mult ntrev zut i descris de n eleptul Vechiului Testament cu aceste cuvinte: S vn m pe cel drept, fiindc ne stinghere te i se mpotrive te ispr vilor noastre i ne scoate vin c stric m legea i ne nvinov e te c nu umbl m cum am fost nv a i din copil rie; C ci via a lui nu seam n cu via a celorlal i i c r rile lui sunt schimbate (n . lui Solomon 2, 12;15). Soarta a mare parte

dintre oamenii sfin i i rvnitori ai lui Dumnezeu este n aceast lume a a cum s-a ar tat i n cazul Sfntului Ioan Gur -de-Aur, i anume c ace tia ori i trezesc, ori i irit , deci oricum nu-i las indiferen i. n acest sens, ei sunt judec tori ai acestei lumi nc din via (cf. 1 Corinteni 6, 2; Ioan 3, 19). P rintele Justin s-a ntors n ar de la Atena n anul 1921, n ajun de Pogorrea Sfntului Duh. nti a trecut pe la p rin ii s i din Vranje i apoi a luat leg tura cu Patriarhul la Belgrad i Sremski Karlovac. Patriarhul Dimitrie l-a primit foarte frumos, pentru c ntotdeauna l-a iubit p rinte te i l-a binecuvntat ca de atunci s lucreze la Seminarul Sfntul Sava (mutat de la Belgrad la Karlovac n acea vreme). n vara aceea, nainte de a- i lua n primire ndatorirea de dasc l, P rintele Justin a vizitat unele m n stiri ale noastre mpreun cu colegii i prietenii, a a cum a f cut i mai trziu n via , pentru c m n stirile i se lipiser de inim pentru totdeauna. Intrnd deci ca dasc l la Seminar (n octombrie 1921), a predat Sfnta Scriptur a Noului Testament, iar dup aceea i Dogmatica i Patrologia. Cum a predat i ct de inspirat a t lm cit Evanghelia Mntuirii, ne-o dovedesc interpret rile sale, notate cu pasiune pe atunci i multiplicate de elevii s i, iar acum deja publicate par ial . naintea fiec rei pred ri din Evanghelie sau din Apostoli, el se ruga c lduros, cu lacrimi, i anume cu aceste cuvinte ale rug ciunii, scrise spre m rturisire: Doamne, Cel mai sl vit de Sfntul Evanghelist i Apostol al T u, binecuvnteaz -m pe mine p c tosul i nva -m ce i cum s vorbesc. Prin asemenea rug ciuni scurte sau prin altele la fel se ruga de asemenea i cnd trebuia s propov duiasc n biseric sau s in undeva vreo prelegere din Sfnta Scriptur sau n general din nv tura teologic . Despre felul n care a predat Dogmatica i Patrologia din nou ne m rturisesc cel mai bine textele multiplicate sau tip rite ale Dogmaticii, n care se vede cunoa terea de c tre el a Sfin ilor P rin i, a tiin ei lor n elepte i a teologiei. Ce au nsemnat pentru el Sfin ii P rin i i teologia lor dogmatic , ne-o vor ar ta cel mai bine urm toarele cuvinte ale sale, pe care nu putem s nu le amintim: Ortodoxia i ortodoxia ilumin rii. Iluminarea este via a n Sfntul Duh i prin Sfntul Duh. Nu exist ortodoxie n afar ilumin rii, n afar purt rii de duh. n lumea realit ilor umane iluminarea este m sura ortodoxiei. n m sura ilumin rii e m sura ortodoxiei. Ortodox este numai ceea ce este de la sfin ii purt tori de duh, de la Sfin ii P rin i ai Bisericii. Teologia ortodox este o teologie evanghelic pentru c este de la Duhul Sfnt, pentru c este de la Apostolii i Sfin ii P rin i purt tori de duh: Cu Sfntul Duh al teologiei Da, cu adev rat, teologia evanghelic este numai prin Duhul Sfnt, se dobnde te numai prin El i se creeaz numai cu El. De aici, pentru noi, ortodoc ii, P rin ii Bisericii sunt purt tori de duh singurii teologi adev ra i, singurii cunosc tori ai tainei ortodoxiei, singurii dasc li ai ve nicului adev r despre Dumnezeul n Trei str luciri. Ei sunt conduc torii no tri, ei nv torii de teologie, ei trmbi ele Duhului Sfnt, ei p str torii tainei Sfintei Treimi, ei ochii lui Hristos. Din cauza tuturor acestora, ei sunt m sura i ndreptarul a tot ceea ce este ortodox, a tot ceea ce este evanghelic. Ce nu este de la ei, ce nu este n duhul lor, nu este ortodox. Numai ceea ce se poate adeveri prin duhul lor este ortodox, este evanghelic, este ve nic. Studierea Sfin ilor P rin i este din aceast cauz o chestiune primar a teologiei ortodoxe. Aceast idee se boteaz n ap vie i toat se scurge n via a ve nic . Sufletul ntinere te, sim mntul devine ve nic, gndul prinde aripi i zboar ca vulturul n n l imi curate. i cre te prin toate nem rginirile dumnezeie ti, stimulat de logosul s u purt tor de dorin a de dumnezeire. Din prea marea sa iubire fa de sfin i i fa de teologia ortodox a Sfin ilor P rin i, P rintele Justin, imediat dup venirea la Seminarul din Karlovac i mpreun cu ieromonahul Irineu or evi , a cerut ca la Seminar s se introduc Vie ile Sfin ilor ca obiect constant n planul i programa de nv mnt . Pentru c el s-a luptat de la nceput mpotriva modului scolastic lipsit de via i protestant-ra ionalist al instruirii tinerelor suflete i de aceea a cerut ca

predarea i studierea tiin ei ortodoxe i biserice ti s se fac prin metode ortodoxe i ale Sfin ilor P rin i. i, n general, putem spune c pentru P rintele Justin adev rata tiin i cultur cre tine au fost ntotdeauna legate de sfin enie i sfin ire i aceasta nseamn act de curaj i nevoin : Sfin enia este un act de curaj i de aceea cultura este un act de curaj. De aici, el a avut adesea greut i cu forurile biserice ti i s-a izbit de nen elegere tocmai din partea lor, ceea ce l-a costat i dese mut ri dintr-o coal n alta i diverse prigoniri i marginaliz ri. Dar el nu a ov it, ci, att prin via a sa ct i prin nv tur i prin predare i educare, L-a m rturisit pe Domnul Hristos i opera Sa de mntuire, nv are, culturalizare i transformare a oamenilor. De aceea, pentru mul i oameni i mul i elevi ai s i, P rintele Justin pn azi a fost i a r mas modelul i idealul dasc lilor i profesorilor seminari ti i de asemenea i al Facult ii, cnd a predat mai trziu acolo. P rintele Justin a fost i pedagog la Seminar. El a educat evanghelic ortodox numeroase genera ii de teologi, seminari ti i clerici i i-a ndrumat spre slujba bisericeasc i n tiin a teologic . El nu a fost dasc l i profesor de catedr , ci nainte de toate un viu i adev rat martor al lui Hristos, i de aceea ntreaga sa via de profesor i pedagog i munca sa au fost o bun m rturisire despre Hristos Mntuitorul, pentru care el a tiut s aprind att de minunat iubirea elevilor s i i mai trziu a studen ilor. Sunt nenum rate m rturisirile acestor dragi elevi ai s i i noi vom reproduce aici una: Chipul omenesc al pedagogului nostru, al P rintelui Justin, scrie unul dintre elevii s i, i modul n care ne-a introdus n tainele Evangheliei au fost ceea ce ne-a adus i ne-a legat de el. Cel mai frumos i mai de pre lucru pe care l-am nv at de la el a fost s -L iubim pe Hristos. Iubirea fa de Hristos, pur i plin de elan tineresc, a fost ceea ce ne-a legat de dasc lul nostru care n curnd a devenit p rintele nostru duhovnicesc. i to i l-am numit P rintele Justin . Munca sa educativ cu elevii P rintele Justin a perceput-o ca pe o lucrare asupra vie ii lor ve nice c ci, a a cum a spus ocazional ntr-un discurs, el nsu i a procedat astfel: Cine nu-i nva pe ceilal i s se preg teasc pentru via a ve nic este un pedagog mincinos. Metoda lui n munca de educare era doar Evanghelia i scopul tot evanghelic: de a deveni des vr it, a a cum des vr it este Tat l nostru ceresc (cf. Matei 5, 48). Aceasta se ob ine cu ajutorul Bisericii ortodoxe i al vie uirii duhovnice ti, iar el a fost ntruchiparea vie a uneia i a alteia. El i-a nv at pe copii mai ales starea de rug ciune ortodox , adic mersul la biseric i exersarea voluntar , cu pl cere, a actelor de curaj i a virtu ilor ortodoxe. Nu to i elevii s i erau la fel de receptivi la munca sa de educare i la str duin a pentru ei i sufletele lor, dar to i erau siguri c -i iube te i c se roag la fel pentru to i. Unul din rapoartele sale de pedagog ne spune cel mai bine ce nsemna pentru el i care anume era rela ia sa cu elevii: Instruirea de c tre pedagog n practicarea Evangheliei acesta este scopul educ rii n teologia ortodox . Acesta i nimic altceva. Cine impune un alt scop este contra lui Hristos. Minunatul Domn Iisus a venit n aceast lume a groazei i a mor ii: ca El s fie tot n toate. Cei ce trec pe lng El, f r El, mpotriva Lui sunt ho i i tlhari. Con tiin a despre El ca unicul i de nenlocuitul Dumnezeu i Domn domin n fiecare suflet cu adev rat ortodox. Dac ceva din educa ie nu conduce c tre El, nendoielnic duce la antihrist. Educa ia ortodox n zuie te: ca Evanghelia Mntuitorului s cuprind tot sufletul omului, toate nem rginirile i imensit ile sale i astfel metamorfozeaz omul ntr-o fiin a ve nic i dumnezeiesc-uman . De aceea educa ia ortodox este un act multilateral personal. Ea nu se poate impune cu for a, nici n mod mecanic. De la nceput i pn la sfr it este voluntar , o lucrare personal a omului ca posesor i purt tor al sufletului s u. De aceea este necesar un efort duhovnicesc nentrerupt, un act de curaj personal. Educarea n spiritul Evangheliei nu este altceva dect colaborarea evanghelic a pedagogului i a celor care nva n tot ceea ce este al lui Hristos. n aceasta const bucuria i suferin a; bucurie fiindc omul lucreaz pentru mplinirea chem rii unicei bucurii adev rate: Evanghelia, suferin fiindc este greu s st pne ti sufletul i de bun voie s -l supui legilor dumnezeie ti ale Evangheliei

nceputul autoeduc rii evanghelice a omului este: s devii critic necru tor fa de tine nsu i. i nc critic evanghelic, ceea ce iar i nseamn : nencetat i necru tor s critici prin Evanghelie fiecare gnd al t u, fiecare dorin a ta, fiecare sentiment al t u, fiecare lucrare a ta. i toate acestea sunt exprimate cu n elepciune dumnezeiasc n acele cuvinte ale unui sfnt p rinte: Osndirea de sine este nceputul izb virii. Soarta a tot ceea ce este evanghelic a exprimat-o Domnul Hristos prin minunata Sa pild despre Sem n tor i s mn . i aceast pild s-a realizat n mic m sur i n munca de educare n seminarul nostru. Un teren bun a dat semin ei evanghelice un rod de o sut de ori, de aizeci de ori mai mare; i au fost i spini care au sufocat destule semin e evanghelice i pietre care s-au comportat indiferent fa de s mn . Dar acesta din urm este un motiv special care nt re te rug ciunile noastre i dorin ele din rug ciune: ca minunatul Sem n tor Ceresc s nmul easc p mntul cel bun din sufletele celor pe care i educ m. P rintele Justin s-a rugat mult, n mod deosebit pentru elevii s i ca pentru copiii s i duhovnice ti, i s-a preocupat de problemele i nevoile lor trupe ti i duhovnice ti. I-a ajutat ct a putut, i spiritual i material, iar la terminarea colii i-a condus cu binecuvntarea sa, cu rug ciuni i lacrimi, la munca n via Domnului . i n general n aceast perioad de munc n Seminar se ruga foarte des i mult, poate nu mai pu in dect mai nainte la Atena. n aceast perioad a fost hirotonit ieromonah i de atunci a slujit nc i mai des i s-a rugat cu fervoare pentru al ii, mai ales la Sfintele Liturghii. i hirotonisirea sa a fost astfel. n anul 1922, praznicul T ierii Capului Sfntului Ioan Botez torul a c zut ntr-o luni. n ziua de dinainte, Patriarhul Dimitrie l hirotonise pe prietenul lui Justin, Irineu, ca ieromonah. n ajunul acelei duminici, Patriarhul i-a propus i lui s l sfin easc ieromonah la acela i praznic. Dorind, din smerenie, s r mn ierodiacon, asta i pentru c iubea mult acest rang i slujba, el l-a rugat pe Patriarh s nu fac aceasta i s -l lase cum a fost pn acum. n acea noapte s-a rugat foarte mult i cu lacrimi Domnului Cel Preadulce i Fecioarei i de asemenea Sfntului Ioan Gur -de-Aur s -l lumineze i s -l nve e ce are de f cut. A doua zi, duminic dup -amiaza, la Seminarul de la Karlovac, episcopul Nicolae inea ca de obicei o interesant prelegere, iar elevii i P rintele Justin au ntrziat la biseric la vecernie. Cnd a ajuns P rintele Justin la biseric a v zut c nsu i b trnul Patriarh i-a pus patrafirul i a nceput s slujeasc . Acest lucru, zice el, m-a lovit atunci att de tare nct am sim it n sinea mea o schimbare puternic i am spus: voi primi ascultarea i numirea. Astfel c a doua zi Sfin ia Sa Dimitrie l-a hirotonit preot. n timpul hirotoniei ntru preot a plns n fa a sfntului scaun ca un copil mic, din pricina m re iei tainei preo iei. A sim it c a trecut vremea slujbei lui dragi de ierodiacon i c acum pe umerii lui apas o slujb i o responsabilitate mult mai grea: binef c toarea slujire pastoral care nu i va mai oferi atta timp liber pentru rug ciune i pentru grija fa de sufletul s u. i ntr-adev r, de cnd a devenit ieromonah, a devenit nu numai preot slujitor, ci i p stor al multor suflete. Multora le va deveni n scurt timp p rinte duhovnicesc, att elevilor de la Seminarele unde preda, ct i multor altor suflete credincioase din Biserica srb , att pentru cei mai tineri ct i pentru oamenii cu serioase probleme duhovnice ti. Adesea este invitat la bisericile parohiale i la m n stiri ca s slujeasc i s predice. De asemenea, este adesea invitat s ia parte la adun ri duhovnice ti i de rug ciune sau la adun ri de nsemn tate cre tineasc , bisericeasc , teologic i interna ional mai larg . i iubea n mod deosebit pe pio ii fra i cucernici i i ajuta sub toate aspectele i i sus inea, dar i i avertiza asupra posibilelor pericole . El a considerat mi carea ortodox a Bogumililor drept o reac ie popular a sufletelor simple, fl mnde de Dumnezeu, mpotriva culturii str ine europene care, n locul aplec rii ortodoxe naintea lui Hristos, impune poporului nostru aplecarea naintea omului i a idolilor. La sufletul poporului nostru nu merge cultura ra ionalist-scolastic a Europei catolice i protestante a spus i a scris el; de aceea a ap rut n popor mi carea Bogumil ca revolt

mpotriva culturii europene mecanice i distrug toare. Profund e foamea sufletului nostru spune el mai departe mai profund dect b nuiesc mul i inteligen i de-ai no tri. i apoi adaug : Acea foame nu o poate potoli nimeni n afar de Domnul Hristos i de Sfin ii Lui. De aceea fra ii bogumili l-au iubit pe P rintele Justin i atunci i mai trziu i l-au considerat dup episcopul Nicolae, drept conduc tor al lor, p rinte duhovnicesc i nv tor. Fa de episcopul Nicolae, P rintele Justin avea atunci o rela ie filial i de ucenic, ca fa de dasc lul i nv torul s u. Rela ia lor de atunci era n multe privin e asemeni modelului de rela ie i iubire dintre Sfntul Antonie cel Mare i Sfntul Atanasie cel Mare. Este emo ionant un eveniment care s-a petrecut ntre ei n acei primi ani petrecu i la Karlovac. Cnd au ie it Rug ciunile de pe lac ale Preasfin itului Nicolae, P rintele Justin le-a prezentat cu o excep ional nsufle ire i mul umire c tre Dumnezeu pentru c a dat poporului srb un asemenea rug tor i duhovnic. Prezentarea a ncheiat-o cu o rug ciune: Doamne, Iubitorule de oameni, nvrednice te-m cu puterea prealuminatului rug tor P rintele Nicolae . Atunci Preasfin itul pustnic de la Ohrida, misionar apostolic al acelor vremuri, a compus i a dedicat ieromonahului Justin un minunat Acatist al lui Iisus Biruitorul mor ii. A scris Acatistul cu mna sa i s-a semnat pe el modest, cu numele de monahul Nicolae. P rintele Justin a notat acel eveniment i n Jurnalul s u de rug ciune cu aceste cuvinte: Scriind prezentarea la Rug ciunile de pe lac am plns scriind despre mine ct sunt de nchis n sim iri i strns ca un urub: am sim it bucuria c Domnul Multpreamilostiv ni l-a dat pe Preasfin itul Nicolae, cel prea drag Iar cnd am primit Acatistul am plns din cauza sentimentului p c to eniei mele i al lipsei rug ciunii. Este ntr-adev r emo ionant pn la lacrimi aceast iubire reciproc i marea smerenie a unuia fa de cel lalt, dasc l i elev, care arat Marea n elepciune a lui Dumnezeu i Iubirea de oameni Dumnezeiasc pentru noi (cf. Matei 11, 25-26). n aceast perioad , P rintele Justin a mai avut rela ii duhovnice ti deosebit de strnse i cu un alt mare i sfnt om al lui Dumnezeu. Acesta a fost ierarhul i teologul ortodox rus Mitropolitul Antonie Hrapovi ki, care se afla atunci la Sremski Karlovac. P rintele Justin se ducea la el foarte des, se spovedea la el i slujea mpreun cu el, i a dobndit de la el mult folos duhovnicesc i s-a mp rt it de experien a sa ascetic . n multe rnduri a i scris despre el, mai ales dup binecuvntata r posare a lui Antonie . Ceea ce a nv at de la el i cum l-a sim it a descris n aceast scurt fraz : La noi Mitropolitul Antonie a intrat deja n tradi ie, i nc n cea mai mare parte tradi ie preo easc . El a scris mai pu in, dar a tr it via a din Vie ile Sfin ilor i de aceea este pre ios tot ce a r mas scris de la el. n afar de Mitropolitul Antonie, P rintele Justin s-a apropiat duhovnice te i de Preasfin itul arhiepiscop al Chi in ului Anastasie, pe care l-a pre uit n mod deosebit datorit rug ciunilor sale ngere ti. De asemenea, a fost ntr-o strns prietenie spiritual cu p rintele protoiereu Aleksei Neljubov (al c rui nume, zice el, era n contradic ie cu ceea ce era el n realitate: era tot numai iubire i rug ciune fierbinte). La el s-a i spovedit o vreme. i de altfel P rintele Justin i iubea foarte mult pe fra ii ortodoc i ru i, a a cum i iubea i pe fra ii ortodoc i greci i bulgari. n Bulgaria a mers mai trziu: cnd a devenit profesor la Facultatea de Teologie i-a dus studen ii n vizit la locurile sfinte i la m n stirile din Bulgaria. Iubirea duhovniceasc i prietenia l-au legat i de nc o personalitate remarcabil a vremii noastre: cnd era profesor la Bitola, a fost confrate i coleg cu pl cutul lui Dumnezeu Sfntul Ioan Maximovici, ultimul episcop de Shanghai, care, n duh de rug ciune i de nevoin , a trecut la Domnul n San Francisco (America), fiind cunoscut nc din timpul vie ii prin abunden a harismelor dumnezeie ti. Dar pe cine n-a iubit P rintele Justin ? Durerea i triste ea fiec ruia le sim ea ca i cum ar fi fost durerea i triste ea sa, plngea cu fiecare i se ruga insistent pentru acela, cel mai adesea n tain i pe ascuns. De aceea, parc ar scrie despre sine i se spovede te cnd spune: n aceast lume trist i am rt , darul lacrimilor este cel mai emo ionant i mai dumnezeiesc dar. A plnge deasupra tristei taine a lumilor le este dat doar ale ilor. Iar prin cei mai ale i a

plns ntreaga crea ie, prin cei care se roag au plns ochii tri ti ai sfin ilor ntrista i ai neamului omenesc. ntr-adev r, el a i fost unul din ace ti rari sfin i ntrista i i mijlocitori de rug ciune naintea lui Dumnezeu pentru ntregul neam omenesc mult ncercat i pentru fiecare fiin omeneasc cu chip dumnezeiesc i al lui Hristos i pentru fiecare creatur . Uneori aceast ntristare comp timitoare din rug ciune venea la P rintele Justin pe de o parte ca urmare a smereniei sale i a c in ei, i pe de alta n urma prea multor preocup ri cotidiene i mpov r rii cu treburi i griji legate de via a i munca n coal i-n alte locuri, pn la puternica dorin de a p r si lumea i a se retrage ntr-o m n stire sau chiar la Sfntul Munte Athos. Presat de treburi i griji, de pred ri la coal i n alte locuri, pe lng aceasta i de redactarea revistei pe care o edita n acei ani cu colegii s i , el, ca i Sfntul Sava cndva, tnjea dup timpul r pit rug ciunii i dup lini tea rug ciunii. De aceea a fost firesc faptul c a ap rut n el dorin a de a p r si toate acestea i de a se retrage undeva ntr-o m n stire n pustiu, pentru rug ciuni mai srguincioase i pentru fapte. Din Jurnalul de rug ciuni se vede c atunci se dojenea adesea singur i plngea, ca i cum ar fi neglijat i ar fi abandonat de tot faptele sale monahale. Astfel, n Jurnalul din 1922, n ajunul Sfntul Ioan Gur -de-Aur Sfntul pe care l iubea cel mai mult i c ruia s-a rugat nencetat ntreaga via n plnsul rug ciunii i, nvinov indu-se, i spune sie i: Oare sunt eu monah? Toate faptele mele sunt pierdute Trebuie s las toate acestea i s merg n pustiu, la Athos, i s m dedic rug ciunii i postului Cnd am s pornesc eu odat cu totul dup Preadulcele Domn spre via a de nevoin din m n stire?. La sfr itul aceluia i an, cnt rind anul care se termina, el socote te despre sine cu smerenie c via a sa de post i rug ciune a murit i de aceea se roag cu lacrimi Sfntului Vasile cel Mare: Sfinte P rinte Vasile cel Mare, nvie-l pe mortul din mine n Noul An. Totodat , n aceea i noapte, la scurgerea anului 1922 i la nceputul noului an, el face n jur de dou mii de m t nii i rug ciuni i termin cu smerenie nsumarea rezultatelor spirituale cu aceast expresie evanghelic care ne dezv luie demnitatea lui, nu mai pu in cu rug ciunile i lacrimile: Ca de obicei p timesc. Ct este totu i de necesar i binef c toare sfnta virtute a p timirii pe calea dumnezeiesc-uman a vie ii spirituale i a izb virii omului drept credincios o tiu numai cei care au tr it personal acel adev rat cuvnt al Izb virii n Sfnta Evanghelie: Prin r bdarea voastr ve i dobndi sufletele voastre (Luca 21, 19). Ca i bunavestire a Apostolului: ca Domnul i Dumnezeul nostru se nume te i este nu numai Dumnezeul iubirii ci i Dumnezeul r bd rii i al mngierii (Romani 15, 5). ntr-adev r, n actul r bd rii evanghelice, r bdarea pentru Dumnezeu i pentru Biserica lui Hristos, ale c rei necesit i pastorale au i pretins r mnerea lui n lume, P rintele Justin a perseverat biruitor i de aceea a dobndit pentru sine noi cununi de la Dumnezeu. El ntr-adev r i-a salvat sufletul prin r bdare. R mnnd n lume i f cnd o lucrare apostoleasc , el s-a trudit ca munca sa i preocup rile sale zilnice s le mplineasc i s le sfin easc prin rug ciunea din minte i inim c tre Iisus. Evident, a dorit ca unei asemenea rug ciuni s i se dedice i mai mult, de aceea l atr gea nfocat dorin a spre m n stire i pacea pustiei. C acea rug ciune i s-a lipit de suflet nc de atunci, se vede din Jurnalul s u de rug ciune. n mai multe locuri din acestea, de exemplu n anul 1922, noteaz c zile la rnd a f cut cte cinci sute, o mie i dou mii de rug ciuni ale lui Iisus. Acest lucru se vede i din faptul c citea cu srguin scrieri ale sfin ilor asce i pustnici, ca i scrieri ale lui Ignatie Briancianinov despre importan a acestei rug ciuni sfinte: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie te-m pe mine p c tosul! cu care s-au hr nit de cnd lumea nenum rate suflete doritoare de dumnezeire. Munca P rintelui Justin la Seminarul din Karlovac a continuat pn n anul 1927. De fapt, n acel an, n martie, el a dat i a luat examenul de profesor, iar lucrarea de diplom a fost un studiu profund ortodox, ascetic i teologic: Teoria cunoa terii la Sfntul Isaac Sirul. Aceasta este o lucrare care prezint concis toate tainele i profunzimile nevoin elor ortodoxe, pe calea

rena terii i mntuirii duhovnice ti, de la omul vechi p c tos pn la omul nou ren scut i ndumnezeit n Hristos. Tot n aceast vreme, el mpreun cu prietenii s i, n cea mai mare parte colegi de studii la Oxford, a editat i a redactat Via a cre tin (revist pentru cultur cre tin i pentru via a bisericeasc ). Nevoitor i rvnitor n orice act pl cut lui Dumnezeu, P rintele Justin a fost plin de rvn i n munca sa asupra insufl rii con tiin ei biserice ti n poporul nostru i n aflarea criteriilor ortodoxe dup care trebuie s se c l uzeasc Biserica. Cum din copil rie era iubitor de dreptate, i mai ales acum ca monah-ascet i teolog iluminat al Sfin ilor P rin i, n acea iubire de adev r i iubire de dreptate, el asemenea preferatului s u iluminat Sfntul Ioan Gur -de-Aur sau sfin ilor monahi studi i, a expus n public p rerile sale i uneori i criticile privitoare la via a bisericeasc , la faptele i comportarea unor slujitori ai Bisericii sau organiza ii religioase . Prezentnd i examinnd atent problemele vie ii i muncii biserice ti, ieromonahul Justin, ca redactor al revistei, nu a criticat doar, cum au spus unii i atunci i mai trziu, cu rea inten ie. Au fost i critici, desigur, dar cele mai multe au fost evalu rile i examin rile pozitiv-ortodoxe ale evenimentelor i timpurilor n care s-a tr it i s-a lucrat, au fost aten ion ri fr e ti i filiale i rug min i, sus ineri i laude unde trebuia, dar i entuziaste clarviziuni profetice. Toate scrierile sale de atunci, i mai ales articolele, nu au pierdut nici ast zi nimic din prospe imea i actualitatea lor, c ci toate sunt mbibate de spiritul i dragostea Sfin ilor P rin i, de duhul binef c tor pentru Biserica lui Hristos i pentru mntuirea oamenilor. Tot ce este cu adev rat omenesc, cu adev rat bisericesc i ortodox, chiar dac ar p rea greu i amar, i-a g sit ecoul i sprijinul n revista P rintelui Justin i a colaboratorilor s i: Este u or s fii romano-catolic, scria el atunci, i mai u or s fii protestant, dar e greu prea greu este s fii ortodox. C ci a fi ortodox nseamn : a face permanent act de curaj de la om la Dumnezeul-om, a fi n permanent zidire a ta ns i prin fapte dumnezeiesc-omene ti. ns unora dintre slujitorii Bisericii, i mai ales celor de pe pozi ii mai nalte, aceast munc i o astfel de lucrare nu le-au fost pe plac. Trebuia s ai vitejie duhovniceasc i abnega ie i autocritici ascetice ca s po i suporta acea reamintire i ar tare a adev rului, dar i critica pentru neadev r i nedreptate, iar acest lucru nu a fost niciodat u or pentru oameni i deci nici de aceast dat . Unii s-au ridicat mpotriva revistei Via a cre tin i mpotriva oamenilor care lucreaz la ea, adic n principal mpotriva P rintelui Justin. nsu i P rintele Justin a aflat i a sim it ce se petrece n jurul s u, dar din iubirea sa de adev r i din iubirea de dreptate n slujba Bisericii lui Hristos, nu a dat napoi, nici atunci i niciodat n via . Iat ce scrie el nsu i, dup c iva ani de la apari ia revistei, despre Via a cre tin : Via a cre tin iese nc rcat de binecuvnt rile multor cititori, dar i de insultele unora. Dac nu ar fi acestea din urm , Via a cre tin nu ar fi cre tineasc , c ci tot ce este de la Hristos este piatra ncerc rii, piatra indign rii. Via a cre tin tie ce vrea i vrea ceea ce vrea Biserica cea Una, Sfnt , Soborniceasc i Apostoleasc , de aceea i-a revoltat pe aceia care par ial nu vor aceasta. Biserica ortodox este ceva att de sfnt, att de preacurat, att de supraomenesc i de binef c tor, nct de tot ceea ce este bisericesc trebuie s te apropii cu fric de Domnul Iisus cel Viu. Via a cre tin recomand nencetat o asemenea preo easc , ortodox metod de lucru Ea m rturise te nencetat c Domnul Hristos cu Duhul Sfnt conduce Biserica n Biseric prin Sfin ii P rin i. Nu ne propov duim pe noi, ci pe Domnul Iisus prin Sfin ii P rin i, de aceea Via a cre tin nu este iubit de cei care se propov duiesc pe sine, care se impun pe sine n locul Sfin ilor P rin i, care normeaz dup timp Noi nu ncet m s accentu m c n Biseric cel mai bine gndesc cu Duhul Sfnt Sunt unii care cer reformism n cadrul Bisericii, dar nu simt c reformismul modern este pentru Biserica ortodox la fel ca deformismul! Via a cre tin este contra acestuia; ea are un punct de vedere ortodox cnd afirm c prin sfin i ni s-a ar tat calea ortodox pentru transformarea personalit ii i a societ ii: reformeaz -te nti pe tine nsu i prin generozitatea Sfntului Duh, iar Domnul nsu i i va reforma pe al ii prin tine. Din cauz c am dat napoi din fa a Sfin ilor P rin i i a

Asce ilor no tri ortodoc i de nenlocuit, ne-am molipsit de reformismul apusean. Am uitat porunca: S nu v potrivi i cu acest veac, ci s v schimba i prin nnoirea min ii, ca s deosebi i care este voia lui Dumnezeu, ce este bun i pl cut i des vr it (Romani 12, 2). Din cauza unei astfel de pozi ii verticale i juste, P rintele Justin a avut necazuri i nainte de acestea, cnd s-a preocupat de binele material i spiritual i de progresul elevilor s i de la Seminar. Din pricina unui asemenea caz, anumi i arhierei care s-au sim it atin i prin scrierile sale au vrut s -l trimit pe ieromonahul Justin n fa judec ii Sfntului Sinod . L-a sc pat de judecat Sfin itul Patriarh Dimitrie, arhiereul s u superior, r spunzndu-le arhiereilor respectivi c ceea ce a scris P rintele Justin este purul adev r. De altfel, Patriarhul Dimitrie l-a iubit i pre uit pe ieromonahul Justin, i cu aceast ocazie, chemndu-l la el, i-a spus cu blnde e p rinteasc : tii, fiule, tu e ti un bun monah i totul este bine, numai c trebuie s scrii mai pu in, c ci ai pana ascu it i pe unii oameni i doare. ntre timp, nici Prea Fericitul Patriarh nu a putut s mpiedice s se mplineasc i asupra slugii credincioase a lui Hristos P rintele Justin adev rul Sfintei Scripturi i al Sfin ilor P rin i c dreptatea pe lumea aceast merge pe picioarele p timirii. To i oamenii lui Dumnezeu, mai ales cei mai nfoca i i mai zelo i lucr tori n Via Domnului, din vremurile apostolice ti i pn n zilele noastre, au trecut prin nevoi, ncerc ri i suferin e. Purtnd i m rturisind Adev rul Dumnezeiesc, ei au ntmpinat ntotdeauna n jurul lor rezisten i mpotrivire. C ci virtutea e lucru greu i aspru pentru oamenii care nu sunt gata ca de dragul ei s suporte truda i jertfirea de sine. De aceea, soarta tuturor oamenilor virtuo i i srguincio i n lucrarea dumnezeiasc este de a ntmpina rezisten i mpotrivire n jurul lor i pn la urm s fie i prigoni i. A a a fost i cu P rintele Justin. n vara anului 1927, de i formal mutat, a fost de fapt expulzat la Prizren . n spatele acestei mut ri st tea inten ia clar a celor care l-au izgonit ca n felul acesta s fac s piar i revista Via a cre tin , ceea ce s-a i ob inut (pentru c la Prizren nu erau condi ii de editare i tip rire). n articolul scris cu acea ocazie , P rintele Justin nu se lamenteaz , nici nu se plnge din cauza prigoanei i a suferin elor personale (Omul l gone te pe om molia o gone te pe molie, scria el. Ce e grozav n aceasta? Nimic) i nici din cauza revistei Via a cre tin . Dar el simte nevoia s - i apere calea i pozi ia ortodox , fiindc prin aceasta ap r Adev rul. Cu aceast ocazie, scrie: Eu trebuie s ap r calea pe care merg, nu pentru c e a mea, ci a Lui, a lui Hristos, pe care El a descoperit-o, El a deschis-o, El a statornicit-o. Aceast calea dinti i unica, din pr pastia urt mirositoare a p mntului pn n naltul nmiresmat al cerului. Prima i unica i alt cale nu exist . Toate celelalte c i se rotesc ntr-un inel al groz viilor f r de ie ire. Calea Sa e Personalitatea Dumnezeiesc uman , nesfr it i nem rginit . Dac omul p e te pe ea, p e te n Adev rul ve nic i n via a ve nic , deoarece Calea, Adev rul i Via a sunt una n Domnul Iisus Jalnic e sufletul omului pn la moarte i dup moarte dac Domnul f c tor de minuni nu-l conduce pe calea Sa dumnezeiasc . Acea cale a lui Hristos se p streaz n Biserica Ortodox prin Duhul Sfnt, prin Sfin ii P rin i Dac eu sunt Iona pe corabia Bisericii Srbe, arunca i-m n mare, doar s-o lini ti furtuna, s se salveze corabia. i poate c vreun chit m va primi n pntecele s u i, cnd va fi nevoie, m va arunca pe mal E binevenit orice suferin de dragul Domnului Celui de nenlocuit. Cu ct mai multe suferin e se pr v lesc peste credin a mea, aceasta se nfige i mai profund n inima mea. Pentru un cre tin, suferin ele sunt purgatoriu; i nc ceva prim var pentru sufletul lui, i prospe ime, i ntinerire n lupta pentru ortodoxie, eu am mers pe calea Sfin ilor P rin i direct spre Adev rul ortodox al lui Hristos i niciodat nu am f cut pe placul oamenilor, c ci dac a fi f cut pe placul lor, atunci nu a fi fost nici ultima slug a lui Hristos. Eu sunt convins nc n continuare c numai prin nsu irea filosofiei Sfin ilor P rin i i a n elegerii ortodoxiei prin acte de curaj poate renvia sentimentul nostru bisericesc, letargic i paralizat i n timp ce lumile se dezl n uie deasupra noastr i p catele noastre n noi, sufletul ortodox

dornic de Dumnezeu tnje te dup via a sfnt ntru Domnul Hristos, dup Sfnta lucrare n biserica noastr mult ncercat , tnje te i se roag cu suspine: Preasfnt , preacurat , binecuvntata, sl vita noastr N sc toare de Dumnezeu i Preapropiat Marie cu to i sfin ii pomenind-o, pe noi n ine i unul pe altul i toat via a noastr , lui Hristos s o d m. ie, Doamne!. i ntr-adev r a fost p cat c Via a cre tin s-a stins a a de repede i n felul acesta. Pentru c mul i, mai ales p storii tineri predispu i spre nevoin i misionarism, g seau n ea un bogat material ortodox i sprijin i nsufle ire pentru munca lor. Mul i i-au ndreptat aten ia asupra pozi iei redactorului acestei reviste strict biserice ti i ortodoxe i nu numai c au luat la cuno tin , ci au fost c l uzi i spre o ortodoxie soborniceasc i au fost ndemna i la o iubire cre tineasc pentru fra ii lor din ntreaga lume, mai ales pentru cei n suferin i pentru m rturisitorii din Rusia de sub noul Diocle ian. n afar de aceasta, revista urm rea regulat toate mi c rile biserice ti i teologice n ortodoxie i n general coincidea cu p rerea Sfntului Sinod al Arhiereilor srbi care era reticent fa de toate activit ile noi, reformatoare, care veneau de la Patriarhii de atunci ai Constantinopolului i de la Congresele tuturor ortodoc ilor i de la Sinodul Ecumenic care se preg tea (la care P rintele Justin i atunci i pn nu de mult a f cut referiri critice), sau de la ru ii din Biserica vie . De asemenea i atunci, ca i mai trziu, n aceast publica ie el atr gea aten ia asupra pericolului propagandei uniate romane i asupra papismului i protestantismului neacceptate de omul ortodox . La finalul publica iei erau excelente articole teologice, att tiin ifice ct i de popularizare, din toate domeniile, i de asemenea i traduceri din toate domeniile i traduceri ale lucr rilor Sfin ilor P rin i, pe care n general le tradusese nsu i P rintele Justin (Discursurile Sfntului Ioan Gur -de-Aur, ale Sfntului Macarie Egipteanul, ale Sfntului Efrem i ale Sfntului Isaac Sirul, i, ceva mai trziu, i Lavsaiconul lui Paladie). P rintele Justin, ca i poporul nostru ortodox, a fost dintotdeauna interesat de citirea c r ilor duhovnice ti, de aceea a sus inut i l udat tot ceea ce a ap rut la noi din acest domeniu i atunci i mai trziu. De i el nsu i nu a reu it niciodat s mearg la Sfntul Munte Athos , recomanda ntotdeauna i credincio ilor i preo imii, mai ales monahilor, s viziteze ca pelerini Muntele Sfnt i s nve e cucernicia celor de acolo i srguin a n nevoin . P rintele Justin a r mas la Seminarul de al Prizren doar un an (din august 1927 pn n iunie 1928), apoi a fost readus la Sremski Karlovac. De i a petrecut acolo doar un an, el s-a bucurat de dragostea elevilor i a nv torilor, pentru c prin via a i munca sa a dovedit ca teologia nu este dialectic , nici jonglerie abil cu textele Sfintei Scripturi, ci o vie i binef c toare cre tere n marea tain a lui Hristos i a Bisericii lui Hristos, cum scrie despre el unul din elevii lui de atunci din Prizren. A a a fost i c iva ani mai trziu, cnd era profesor la Seminarul din Bitola (din 1932 pn n 1934), despre care ne m rturisesc i scrisorile elevilor s i i m rturisirile lor prin viu grai. Dup moartea rectorului Dobrosav Kova evi (9 octombrie 1929), la Karlovac au ap rut noi necazuri pentru P rintele Justin. Atunci Sfntul Sinod l-a numit pe P rintele Justin pentru a ndeplini func ia de rector. Mai trziu ne-a spus c atunci dorea cu adev rat s devin rectorul Seminarului, nu din vanitate, ci numai pentru a putea s organizeze mai bine via a i munca tinerilor seminari ti, spre mai marele folos al Bisericii srbe. n martie 1930, a fost numit rector nu un profesor de teologie, ci un profesor de la gimnaziul de fete din Belgrad, N. ., un om cu alte principii dect cele ale P rintelui Justin i ale majorit ii profesorilor. Repede au izbucnit conflicte ntre cei cu spirit de sacrificiu i domnul bon-vivant. Acest lucru s-a reflectat i asupra unei diviz ri a elevilor, iar noul rector a nceput prigonirea elevilor carel iubeau pe P rintele Justin i care i r m seser loiali. Cei care aveau puterea erau de partea rectorului i P rintele Justin a fost din nou ndep rtat de la Seminarul de la Karlovac. De data aceasta a fost trimis la o munc grea n afar rii, dar care pn la urm s-a ar tat a contribui la sporirea sa i la o mai mare slav a lui Dumnezeu i folos Bisericii Ortodoxe.

Conform hot rrii Sfntului Sinod al Arhiereilor Bisericii Srbe, la jum tatea lunii decembrie a anului 1930, P rintele Justin a fost trimis ca nso itor i ajutor al episcopului de Bitola, Iosif (Cvijovi ), delegat al Sfntului Sinod n Rusia Subcarpatic i Cehoslovacia. Sarcina lor era s ajute la o mai bun n elegere a ortodoxiei i o mai bun organizare bisericeasc a ortodoc ilor din Cehoslovacia, mai ales n inuturile subcarpatice, unde n ultimii zeci de ani, cre tinii de acolo ncepuser s se ntoarc la ortodoxia de care se ndep rtaser din cauza impunerii for ate a unirii cu Roma n vremurile de dinainte. Acest ajutor din partea Bisericii srbe fusese cerut de n i i cre tinii din Cehia i de aceea acolo deja se afla i lucra episcopul de Ni Dositej. Acum trebuia, tot cu discre ie, s fie ajuta i concret ace ti fra i ortodoc i, cu att mai mult cu ct situa ia bisericii din Cehoslovacia era complicat din cauza sciziunii a n i i ortodoc ilor. Biserica Srb a r spuns acestei chem ri cu apostoleasc iubire, trimi ndu-l pe episcopul Iosif i pe P rintele Justin. La Praga i-a a teptat i i-a primit fr e te episcopul ortodox Gorazd, iar apoi i-au primit i reprezentan ii puterii cehe, c ci trebuia ca totul s fie legal i f r vreo impunere. ncepnd cu 17 decembrie 1930, ei au pornit n lucrarea lor misionar-apostolic prin regiunile subcarpatice, vizitnd nti ora ele: Ujgorod, Hust, Iza (unde ortodoxia fusese propov duit din 1904), Brno, Muka evo, Vladimirovo, Pre evo i Cracovia, iar apoi i numeroase sate, att n inuturile de es, ct i n Carpa ii deluro i . S-au oprit i la unele m n stiri ortodoxe abia deschise: la m n stirea de c lug ri Sfntul Nicolae (aproape de ora ul Iza) i la m n stirea de maici Lip i, unde se ntlneau peste 70 de surori care erau, cum notase P rintele Justin, bogate n s r cie i simplitate. Ace ti doi misionari apostolici au c l torit peste tot, prin toate localit ile ortodoxe, pe ploaie i z pad , au slujit Sfintele Liturghii i au propov duit Evanghelia lui Hristos i nv tura ortodox , ca mai demult egalii lor ntru apostolat Fra ii Chiril i Metodie. Ei i-au dus la ndeplinire sarcina de misionari cu abnega ie, mai ales P rintele Justin (fiindc Mitropolitul Iosif s-a ntors la Belgrad dup cteva luni, din cauza unor treburi biserice ti), nt rindu-i cu orice chip pe ace ti tineri i prea pu in consolida i enoria i. Dup impresia general a P rintelui Justin, poporul era simplu i religios, suferise mult din cauza unia ilor, n timp ce printre preo i, pe lng cei cinsti i i zelo i, erau i neglijen i i moderni ti. Activitatea misionar a P rintelui Justin consta n slujire i propov duire, n instruirea n ceea ce prive te conducerea duhovniceasc , n organizarea bisericesc-parohial i a vie ii monahale, a slujirii liturghiei obi nuite i a altor ornduieli canonice ortodoxe. Prin toate acestea trebuia s fie nt rit i nr d cinat poporul lui Dumnezeu n adncurile binef c toare ale Sfintei Ortodoxii, s fie r s dit ca m slinul i vi a de vie din raiul duhovnicesc al Celei Una, Sfnt , Soborniceasc i Apostoleasc Biseric a lui Hristos. Cu alte cuvinte, trebuia nt rit Biserica ortodox din Cehoslovacia. n aceast grea lucrare dar pl cut lui Dumnezeu, ieromonahul iar dup aceea protosinghelul Justin (pentru c Mitropolitul Iosif i-a nmnat o medalie i i-a transmis aprecieri din partea Sfntului Sinod) l-a ascultat filial i din toat inima pe Mitropolitul Iosif, astfel c mai trziu acesta l-a l udat Sfntului Sinod i Patriarhului spunnd c nimeni niciodat n via a lui nu l-a ascultat astfel i nu l-a slujit ca P rintele Justin. Pentru lucrarea apostolic plin de abnega ie din Cehia, Mitropolitul Iosif a propus Sfntului Sobor Arhieresc al Bisericii Srbe s -l aleag pe P rintele Justin ca episcop al nou nfiin atei eparhii la Muka evo n zona Subcarpatic . n leg tur cu aceasta, ntre P rintele Justin i episcopul Iosif s-a dus o lung coresponden i munc de convingere, dar la sfr it P rintele Justin nu a acceptat totu i s primeasc rangul i pozi ia. Despre acestea s-a p strat o scrisoare a sa c tre Presfin itul Iosif (remis prin coresponden i Patriarhului Varnava i Episcopului Nicolae), n care P rintele Justin motiveaz refuzul s u astfel: Rog pe Preasfin ia Voastr s m ierte c fac aceasta. Scriu acestea a a cum mi dicteaz imperios con tiin a mea. Este vorba de calea pe care mi conduc sufletul prin lumea

aceasta, c tre lumea cealalt Preasfin ia Voastr mi-a adus la cuno tin n cteva rnduri i mai ales n aceste zile nainte de plecarea la Sfntul Sobor Arhieresc c trebuie s r mn episcop n Rusia Subcarpatic . Eu am refuzat aceasta i refuz i acum. i acest refuz al meu nu este rezultatul unor st ri suflete ti de moment, ci este rodul unor cuget ri ndelungate i ceea ce este mai important: rodul sentimentului meu permanent i neschimbat c eu nu sunt potrivit pentru rangul de episcop Eu m-am privit ndelung i serios n Evanghelie, m-am privit n Evanghelie, m-am judecat prin Evanghelie, i am ajuns la o concluzie i o hot rre de nezdruncinat: n nici un caz nu pot i nu-mi permit s primesc rangul de episcop, pentru c nu am nici cele mai elementare nsu iri evanghelice pentru aceasta. Dac a primi acest rang a a cum sunt, eu con tient, i de aceea f r a m ierta a fi condamnat de judecata din pilda Mntuitorului despre omul care, f r a chibzui, a nceput s - i zideasc un turn i nu a putut s -l termine, c ci mai nti nu a stat s socoteasc ce-l va costa i dac are putere i mijloace ca s -l termine. Eu m cunosc foarte bine pe mine nsumi: mi este foarte greu s -mi in propriul suflet n limitele binelui lui Hristos, dar mite sute de mii de suflete str ine. i s r spund pentru ele n fa a lui Dumnezeu! M surndu-m cu m surile evanghelice, judecndum cu judecata grozav a Evangheliei, g sesc pretutindeni n mine dezolante lipsuri i defecte p guboase, de aceea am luat cu toat inima, cu tot sufletul, cu toat fiin a, hot rrea de nenlocuit: ca sub nici o form s nu accept visul de a fi episcop Pe lng acestea: eparhia Muka evo este de o asemenea factur nct n ea, cu cel mai mare chin, abia se poate descurca ca episcop un om cu o imens experien i n elepciune. Cum ns a putea-o face eu neexperimentat, de-a dreptul stngaci? Aici totul este ntr-o haotic agita ie; nu s-a v rsat nc nimic n formele (canonice) legal definite, nici n obiceiurile religios-biserice ti i n tradi ii De aceea, aici este necesar un episcop n vrst , ncercat, care dispune de o mare i binef c toare experien i de o rutin n munc bine c lit . F r acestea, se poate duce totul de rp . De i Mitropolitul Iosif a ncercat s -l conving sub orice form i s -l nduplece pe P rintele Justin s primeasc episcopia (Nu pierde i din vedere nici faptul, i scria el, c felinarul nu se pune sub bancul de nisip de aceea mp ca i-v cu ceea ce vine), smeritul Avva a fost de neclintit n decizia sa. La toate argumentele Mitropolitului, el r spundea de obicei cu argumente din Sfnta Scriptur , iar Mitropolitul Iosif, care de altfel l iubea, mai n glum mai n serios, i-a spus: Tot ce este necesar const n faptul c tu cuno ti Sfnta Scriptur n acest fel!. Leg turile P rintelui Justin cu credincio ii din zona Carpa ilor au r mas totu i strnse i dup napoierea din Cehia (la nceputul anului 1932), pentru c nu numai c mul i i scriau de aici, numindu-l p rintele lor duhovnicesc, i nu doar pentru c el i-a ajutat pe unii i din Serbia, ci avea i un num r considerabil de elevi ai s i i mai trziu studen i din inuturile Subcarpatice, care considerau Biserica Srb Biseric -mam . La napoierea din c l toria misionar din Cehia, P rintele Justin nu a primit imediat post n Seminar, ceea ce a fost poate rezultatul nemul umirii din cauza refuz rii rangului de episcop (pe care mai trziu nu i l-au mai oferit niciodat ). ntre timp, n aceast perioad scrie n grab primul s u volum din Dogmatica pe care o i public chiar n acel an (octombrie 1932). Abia n luna august a anului 1932 va fi numit profesor la Seminarul din Bitola, unde lucreaz cu abnega ie doi ani ntregi. Ca i n alt parte, i n Bitola a depus mult trud i dragoste n instruirea teologic i n educarea evanghelic a tinerilor seminari ti, prednd i aici Sfnta Scriptur i Dogmatica. Ca ntotdeauna, a fost foarte iubit i pre uit de c tre elevii s i i, de asemenea, i de profesori i dasc li, astfel nct doi ani mai trziu cnd a fost condus de la Bitola la Belgrad, unde a fost ales lector la Facultatea de Teologie, a fost condus de ntreaga coal i de un num r mare de locuitori evlavio i din Bitola. De i cunoscut deja de mult n lume ca un teolog ortodox al Sfin ilor P rin i, alegerea P rintelui Justin ca profesor la Facultatea de Teologie din Belgrad nu s-a petrecut f r dificult i, dar dificult i care depun m rturie despre autoritatea sa i despre micimea

sufleteasc i r utatea altora. Majoritatea profesorilor de la Facultatea de Teologie, i anume cei mai buni i mai demni i ca oameni i ca teologi, era de mult pentru aceasta i ac iona n acest sens. C ci se tia deja c nc din cursul anului 1928 Mitropolitul ortodox al Bisericii poloneze i Universitatea din Var ovia l-au invitat n cteva rnduri pe doctorul Justin Popovici s ocupe catedra de teologie dogmatic la sec ia acestei Universit i pentru studierea teologiei ortodoxe . De asemenea era preocupat de acestea i cunoscutul teolog rus Nicolae Glubokovski care atunci preda la Universitatea de la Sofia, care a i scris (nc din 1932) Patriarhului srb Varnava, ca fostului s u elev, c trebuie s i se dea posibilitatea P rintelui Justin s lucreze n mod special la Seminarul ortodox, observnd cuno tin ele sale, energia i experien a duhovniceasc . Patriarhul nu a r spuns la aceast scrisoare i nu este treaba noastr s cercet m dac a contribuit cu ceva la venirea P rintelui Justin la Facultatea de Teologie. Asupra unora dintre profesori i ale altor personalit i din afar (printre care se num ra i amintitul rector), care s-au str duit chiar s ntrzie fie diplome, fie lucr ri teologice ale P rintelui Justin, noi nu dorim s ne oprim aici, c ci la ce-ar folosi s ne ocup m de de ert ciunea i de ranchiuna omeneasc ? Slav Domnului c a nvins chibzuin a i, prin aceasta, renumele Facult ii de Teologie din Belgrad a fost p strat i nc mai sus ridicat, iar cel care l va n l a cel mai sus i l va prosl vi va fi chiar lectorul ei i dup aceea profesor, arhimandritul Justin Popovici, ca dogmatician ortodox. Pentru c nc din cursul anului 1935 el public i al doilea imens volum al Dogmaticii sale n care ntr-un unic i de nerepetat mod, de la Sfin ii P rin i pn ast zi expune universalul adev r al Ortodoxiei: despre Dumnezeul-om i opera sa (Hristologia i Soteriologia). Dup aceea Dogmatica sa a nceput s se predea n colile i facult ile teologice din Grecia, Bulgaria i America i putem spune deschis c Teologia ortodox srb nu este a a de renumit n toat lumea ortodox , pentru altceva n afar de Filosofia Ortodox a Adev rului a lui Justin Popovici (cum a intitulat el nsu i Dogmatica sa). Dup referatul pozitiv a doi profesori de la Facultatea de Teologie (1 februarie 1934), P rintele Justin este ales lector la catedra de Teologie comparat i a intrat n post la 21 decembrie n acela i an. (Mai trziu este ales profesor de dogmatic ). La 16 ianuarie 1935 a inut la Facultatea de Teologie prelegerea sa de prezentare pe tema Despre esen a axiologiei i criteriologiei ortodoxe, care reprezenta o m rturisire ortodox a credin ei n Dumnezeulom Hristos i n Sfnta sa Biseric Ortodox , cum nu s-a mai auzit din vremea Sfntului Sava i a Sfntului Grigorie Palama, i care nu mai fusese auzit prin universit i. Domnul Hristos, ca personalitate dumnezeiesc-uman este cea mai mare valoare i m sura infailibil ; fiind o asemenea personalitate, El este n acela i timp i cel mai nalt criteriu al tuturor valorilor adev rate C ci nu exist Dumnezeu al turi de Dumnezeul-om, nici om al turi de Dumnezeul-om ntreaga sa nv tur i lucrare Domnul Hristos o reduce la personalitatea Dumnezeiesc-uman i o explic prin ea. De aceea i Biserica Apostoleasc , Ortodox a lui Hristos, n cre tinism se reduce la personalitatea d t toare de via a Dumnezeului-om: i nv tura, i adev rul, i dreptatea, i binele, i via a. Chipul lui Hristos este cea mai nalt valoare a ei i cea mai pre ioas . Pentru c , cre tinismul este cre tinism prin Dumnezeul-om; n aceasta const nsemn tatea sa excep ional , i valoarea, i puterea. Domnul Hristos s-a l sat pe Sine, personalitatea Sa Dumnezeiesc-omeneasc Bisericii; de aceea Biserica este numai Biserica Dumnezeului-om i n El Dumnezeul-om este esen a, este scopul i ideea i toat valoarea Bisericii; El este sufletul ei, i inima ei, i via a ei; El este ns i Biserica n pliroma dumnezeiesc uman , c ci Biserica nu este altceva dect Dumnezeul-om Hristos, continuat n toate veacurile. Dup asemenea m rturisire a lui Dumnezeu-omul, ca a Sfntului Pavel i a Sfin ilor P rin i, lectorul a vorbit despre Biseric Trupul lui Hristos i despre credincio i ca despre celule vii i m dulare ale acestui trup dumnezeiesc-uman. Dup aceea a aruncat o privire critic asupra cre tinismului apusean umanist, asupra romano-catolicismului i protestantismului n care

temelia Cre tinismului a trecut de la ve nicul Dumnezeu-om la omul trec tor, prin care s-a produs o dureroas i trist deformare a Dumnezeului-om, a lucr rii Sale i a nv turii Sale. Numai Biserica Apostoleasc Ortodox a p strat adev ratul Chip i personalitate a Dumnezeului-om Hristos. De aceea, nu poate cineva s fie cre tin f r credin a n Dumnezeul-om Hristos i n trupul S u dumnezeiesc uman Biserica, n care El a l sat toat Personalitatea Sa minunat . n tot acest timp n care l m rturisea astfel pe Dumnezeul-om, Domnul Hristos, de la catedra universitar , P rintele Justin l m rturisea, nu mai pu in i nu mai u or i n fa judec ilor i n fa a principiilor acestei lumi. i anume, n timpul acesta, un om lipsit de Dumnezeu, Dragoljub Damjanovi , a editat la Belgrad cartea Via a lui Iisus Nazarineanul, pe care P rintele Justin a recenzat-o n revista Via a cre tin (nr. 1/1935) i a prezentat-o ca pe o carte gangstereasc despre Domnul Iisus, ar tnd caracterul ei ne tiin ific, pamfletar i antiHristos. Din aceast cauz , numitul Damjanovi l-a ac ionat n justi ie pe P rintele Justin, iar acesta a r spuns n fa a judec torilor f cnd apologia Iubitului s u Dumnezeu i Domn. A nceput cuvntarea sa de ap rare cu aceste cuvinte m rturisitoare ca ale Sfin ilor P rin i: Domnilor, de i domnul Damjanovi l neag pe Domnul Hristos i Sfnta Sa Evanghelie, ast zi n fa a noastr a tuturor se ntmpl totu i o profe ie a lui Hristos: Feri i-v de oameni, c ci v vor da pe mna sinedri tilor i n sinagogile lor v vor bate cu biciul (Matei 10, 17). Astfel, iat , Evanghelia lui Hristos se adevere te nencetat i arat veridicitatea ei n ce m prive te, n aceast lume nu m tem de nici o condamnare, n afar de cea a lui Hristos. Dac trebuie s p timesc de dragul Domnului Hristos, sunt preg tit s-o fac cu bucurie. Aceast judecat s-a terminat, spre slava lui Hristos, cu victoria slugii i m rturisitorului S u credincios i cu ru inea celui f r Dumnezeu. Din nefericire, ace ti oameni f r Dumnezeu ncepuser s fie la noi tot mai mul i . P rintele Justin L-a m rturisit public i nencetat pe Domnul Hristos i la alte tribune publice i adun ri, ca de exemplu la prelegerile de la Universitatea popular din Belgrad-Kolarac (unde a inut o str lucit prelegere despre nvierea lui Hristos, n 1939), sau n compania intelectualilor srbi printre care se mi ca i cu care se mprietenise. Avnd o inteligen excep ional , de o instruire excep ional i de o cultur vast , el se bucura de reputa ie printre adev ra ii intelectuali a poporului nostru, dar ceea ce sim eau ei n el ca principal i cel mai important lucru, era spiritualitatea lui, pentru c la el spiritualul mpingea napoi omenescul i binefacerea dep ea intelectul. Astfel c el a fost unul dintre ntemeietorii Societ ii Filosofice Srbe (nfiin at la 22 octombrie 1938 la ini iativa filosofului Brane Petronijevi ). A participat i la alte diverse reuniuni culturale, literare i filosofice (a fost prieten mai ales cu Branislav Nu i ), dar ntotdeauna i pretutindeni L-a propov duit pe Hristos i nu pe sine, despre El i nu despre sine sau altcineva a m rturisit. Cu prilejul unei anumite conduite a unei p r i a intelectualit ii noastre, nc din 1926 a publicat un str lucit articol cu titlul Intelectualitatea noastr i Biserica, n care atrage aten ia acelei intelectualit i care scap din vedere dimensiunea dumnezeiesc-uman a omului i prin aceast limiteaz , diminueaz i degradeaz omul, n timp ce pe de alt parte l uda acea intelectualitate care i ndreapt aten ia c tre om mai detaliat, mai profund, mai nalt, c tre omul mai pu in muritor i mai mult nemuritor ntru Hristos Dumnezeul-om . Astfel, P rintele Justin a fost ntotdeauna deschis i plin de iubire pentru fiecare fiin uman , mai cu seam pentru intelectualitatea c ut toare i setoas de adev r i cu deosebire pentru tineretul studen esc. Prelegerile lui erau foarte frecventate de studen i i audiate cu bucurie, iar c r ile i articolele lui erau citite, i se citesc i ast zi, ca delicates literar i spiritual i mai mult dect att: ca pinea cea de toate zilele i ca indicator de drum duhovnicesc. Studen ii i intelectualii se interesau n mod deosebit de cartea sa despre Dostoievski (pe care n acele zile dinainte de r zboi a ref cut-o i reeditat-o, dedicnd-o noilor M rturisitori ai Ortodoxiei: Sfntului Patriarh Varnava al srbilor i Sfntului Tihon al Rusiei), ceea ce arat apropierea

lui permanent i sinceritatea cotidian pentru problemele general umane. ntotdeauna, n tulburea i funesta lupt , P rintele Justin a fost ap r tor clar i indubitabil al Sfintei Biserici Ortodoxe, ap r tor al libert ii sufletului i al duhului poporului nostru ortodox, mai ales al tinerilor ucenici ai lui Hristos i al lucr torilor n Via Domnului. Din aceast cauz l-au luat n nume de r u unele persoane biserice ti i de stat cu pozi ii nalte, dar nu s-a speriat de acest lucru, c ci niciodat nu a f cut nimic pe placul oamenilor, ci numai al Domnului Hristos i al Bisericii Sale, iar toate acestea de dragul mntuirii omului i a neamului s u. Ct a sim it i a tr it tragismul acelei vremi i condi iile n care se tr ia n preajma r zboiului, se constat ntr-o vedenie pe care a avut-o n acele zile (despre care ne-a l sat el nsu i o m rturisire scris ): A v zut un monah necunoscut, cu p rul i barba crescute, cu un baston n mn i ntr-o mantie scurt , iar cnd aceast persoan a disp rut, s-a ar tat capul Mntuitorului cu coroana de spini, care a disp rut, i iar a ap rut, i iar a disp rut. Aceea i stare sufleteasc a tr irilor sale din acele zile i ani o tr deaz i un fragment din scrisoarea c tre un prieten din coal i din via , scris n 2/15 aprilie 1938: n ce m prive te, m simt aici (la Belgrad) ca Iona n pntecele chitului. Nu exist nici un dram de aer al ve niciei: pl mnii sufletului sunt gata s se usuce. Minile cuiva adun tot mai mult j ratec peste tinerele r saduri ale lui Hristos din Via Domnului p r sit i abandonat . Sfntul Sava are multe motive s cutremure cerurile cu plnsul s u. Iar noi pe p mnt nc mai mult i mai tare. N-a fost niciodat mai de trebuin narmarea cu ntregul arsenal al lui Dumnezeu ca ast zi. Iar elul este narmarea cu rug ciune. Pe care s ne-o d ruiasc Dulcele Domn ct mai mult i ct mai bogat ! Am nevoie ca cei apropia i mie s fac de paz n jurul sufletului meu cu rug ciunile i cu faptele lor. *** P rintele Justin a venit la m n stirea Sfin ii Arhangheli elie de la Valjevo la 14/27 mai 1948 i a r mas aici ca preot slujitor i duhovnic. Despre aceast perioad a vie ii sale, ce altceva s spunem dect aceasta: Cnd via a d ruit ntru Hristos trece n via a preo easc , atunci nu se poate cuprinde n cuvinte. n elie i-a sfr it P rintele Justin via a p mntean , avnd binecuvntatul sfr it al omului drept i pl cut lui Dumnezeu, cu fa a spre Bunavestire din 1979. F r s propov duiasc altceva n afar de credin a sa ntru Domnul i sfin ii S i, m rturisind prin rug ciune, cu rug ciune ncepnd, cu rug ciune sfr im: Preacuvioase P rinte Justin e, roag -te lui Dumnezeu pentru noi! NMORMNTAREA P RINTELUI JUSTIN I POMENIREA LA 40 DE ZILE Dup ie irea binecuvntatului suflet al P rintelui Justin din trupul s u zidit de Domnul i nchinat Lui, a fost mbr cat n ve mintele alese de c tre elevii s i, preo i monahi, i anume n od jdii preo e ti albastru deschis, acelea n care de attea ori slujise pn atunci Sfnta i Dumnezeiasc Liturghie, iar i acum n acelea i od jdii de Liturghie a plecat la soborul preo ilor slujitori cere ti unde n Biserica Cereasc se mp rt e te ve nic cu Hristos, mai apropiat i mai direct. Dup terminarea mbr c rii, trupul s u cald, binecuvntat, a fost cobort ntr-un sicriu nou i apoi aici, n camera unde a i r posat, s-a slujit scurta pomenire dup adormire. ntr-o procesiune solemn a tuturor surorilor de la elie i a numero ilor credincio i, pentru c mul i dup s rb toarea Buneivestiri nu plecaser , iar al ii abia ncepuser s vin pentru c vestea despre pr p direa P rintelui Justin se dusese repede i n aceea i sear a ajuns deja pn la Sfntul Munte i Atena trupul Avvei a fost mutat la biserica m n stirii Sfin ii Arhangheli i depus n pridvorul bisericii.

Citirea Sfintelor Evanghelii, nti Evanghelia dup Ioan, nceput nc din timpul ie irii sufletului fericitului B trn i nentrerupt n timpul mbr c rii, a continuat la biseric i s-a prelungit astfel n cursul a trei zile i trei nop i, pn la ceasul slujbei de parastas. Citirea celor patru Evanghelii s-a ntrerupt doar pentru sfintele slujbe de pomeniri, f cute n acele zile i s-a nlocuit periodic cu citirea Psaltirii de c tre surorile c lug ri e i de c tre credincio ii cre tini care au petrecut toate aceste zile i nop i n biserica m n stirii n schimburi, pn la ceasul parastasului i depunerea binecuvntatului trup n p mnt. Credincio i din toate p r ile, din mprejurimile ora ului Valjevo i al Belgradului, din toat ara noastr i din str in tate au nceput s soseasc chiar din acea sear , pentru ca mpreun , tineri i vrstnici, mai ales tineretul seminarist i studen esc, mpreun cu maicile i surorile, s privegheze lng sicriul fericitului Avva i s ia parte la ascultarea i citirea sfntului Cuvnt al lui Dumnezeu al C rui net cut binevestitor i nentrecut tlcuitor a fost acest nou Gur -de-Aur srbesc. Iar preafericitul B trn i odihnea trupul n fa a noastr , cu binecuvntata pace dumnezeiasc pe chipul s u, care str lucea asupra noastr , binecuvntndu-ne i mngindu-ne cu duhul s u. Fericita sa binecuvntare se ar ta cel mai mult n lacrimile rug ciunii, t cute i abundente, v rsate din inimile i ochii no tri, cu valurile triste ii i bucuriei, inexplicabil schimbate i prelinse n sufletele noastre. ntr-adev r, n acele trei zile i trei nop i, dar i dup aceea chiar pn la patruzeci de zile, am tr it n experien a real acel adev r al Sfin ilor P rin i i asce i ortodoc i: c exist un binef c tor plns d t tor de bucurie numit n grece te harmolipi, care este n acela i timp i plns adev rat i bucurie adev rat . Lng sicriul P rintelui Justin am tr it aceasta cu adev rat n toate acele zile: lacrimile nu se puteau opri; dar acelea erau lacrimi trist-bucuroase i de nviere, care se produc doar n ceasurile de adev rat i binef c toare poc in . Aici totul era lini tit i blnd, nu erau ipete i plnsete cu suspine, v ic reli i bocete; doar ploaia triste ii i mngierii, esut cu binef c toarea i paradisiaca melancolie cu sentimente att de proprii sfntului Avva i probabil de aceea acum i nou , d ruite de el. Parc am fi s rb torit Pa tele i asta nainte de Pa te, ceea ce a i spus un muntenegrean: nmormntarea P rintelui Justin a fost s rb toarea de Pa te. Aceasta s-a sim it n acele trei zile i nop i i n atmosfera din jurul sicriului P rintelui Justin: fericitul adormit pl cut lui Dumnezeu, odihnindu-se dup truda faptelor sale n pacea Domnului s u, parc respira lini tit n sicriu ceea ce dup spusele p rintelui Profirie din Grecia era de asemenea semnul dumnezeie tii desf t ri i al binef c toarei umbriri i r suflarea sa lini tit i d t toare de pace, mai bine zis suflarea Duhului Sfnt, s-a transferat i asupra noastr . N-am sim it deloc durerea i oboseala, doar ne-am bucurat cu melancolie de speran a dulce a nvierii, cu sentimentul viu al nemuririi Avvei. Nu putem spune c n aceea i m sur , dar oricum ntr-o oarecare m sur , i noi am sim it lng sicriul s u ceea ce a sim it el nsu i lng r posata sa mam , amintit n biografia sa mai nainte: un adev rat i real sim mnt al nemuririi. Hristos nviatul n nvierea universal era o realitate, intervenit acum i aici, nu numai pentru disp rutul Avva, ci i pentru noi cei prezen i lng sfntul s u trup pl cut mirositor. i pentru acest dar s fie sl vit Domnului Atotmilostiv i s fie l udat cel pl cut Lui, care i prin moarte a m rturisit ceea ce a propov duit i m rturisit ntreaga via : c nvierea lui Hristos i a noastr ntru El, Alfa i Omega cre tin t ii, i c bucuria paradisiac a existen ei se tr ie te prin nviere. i pe lng toate acestea, minunat a fost faptul c i mul i al ii ne-au m rturisit la fel: cum n acele ceasuri i zile, rug ciunile noastre pentru P rintele Justin s-au pref cut i s-au schimbat, lent i pe neobservate, n rug ciuni c tre el i Domnul lui i al nostru, pentru noi p c to ii i nevrednicii. n acea prima sear , smb t , s-a slujit toat noaptea priveghiul de nviere, de la ora 10 seara pn la 3 dup miezul nop ii, iar duminic diminea a Sfnta Liturghie a Sfntului Vasile cel

Mare. Dup citirea Sfintelor Evanghelii i a ecteniilor de odihn deasupra sicriului P rintelui Justin, a vorbit ieromonahul Atanasie despre propov duirea n toat via a a Buneivestiri a Evangheliei acestui binevestitor al lui Hristos. Blagoje Justin, singurele binevestiri fa de multe vestiri amare n aceast lume i via . Dup Sfnta Liturghie, la care toate surorile s-au mp rt it, s-a pus masa la m n stire pentru to i cei prezen i ntru pomenirea adormitului P rinte iubitor de str ini. i n urm toarele dou nop i, pn la parastas, iar s-au slujit slujbe toat noaptea, iar n urm toarele dou zile s-a slujit i Sfnta Liturghie. Mar i 10 aprilie (28 martie pe stil vechi), diminea a devreme a sosit Preasfin ia Sa Episcopul de abac i Valjevo, Ioan, cu Preasfin itul Episcop de Zvornik i Tuzla, Vasile i cu numero i al i preo i. Cu lacrimi n ochi s-a ntlnit Preasfin itul Episcop Ioan cu egumenii i surorile m n stirii i cu to i copiii duhovnice ti ai P rintelui Justin, spunnd n acela i timp c nu tie cine i cui trebuie s prezinte condolean e mai degrab , pentru c durerea pentru pierderea P rintelui Justin este aceea i la to i i general . Plecndu-se n fa a trupului Avvei Justin i slujind mica pomenire, a dat apoi binecuvntarea ca Sfnta Liturghie s fie slujit de Episcopul Vasile mpreun cu numero i preo i i diaconi. Liturghia a nceput la ora 9 i dup ea s-a f cut parastasul. nc din zorii dimine ii ncepuse s soseasc lume credincioas din toate p r ile, din apropiere i de departe, din ar i din str in tate. To i se gr beau s se aplece i s s rute sfntul trup al Sfntului Avva, pentru c n trecut mul i se spovediser la el i se formaser , s-au ncurajat duhovnice te i au ren scut. Acest slujitor al lui Dumnezeu i ascet ntru Hristos ntr-adev r a ar tat n ziua nmormnt rii sale ct a fost de pre uit, iubit i respectat. C ci la nmormntarea sa s-au v zut i chipuri necunoscute pn atunci, dar atrase de adormirea unui asemenea om al lui Dumnezeu i srb, adev rat cre tin i purt tor de Hristos. n jurul amiezii, n biserica Sfin ilor Arhangheli a nceput marea slujb de parastas, n od jdii preo e ti str lucitoare, deasupra trupului binecuvntat al P rintelui Arhimandrit. n frunte cu Episcopul de Ba ka, Nicanor, a slujit Mitropolitul Irineu al Bisericii ortodoxe grece ti din Creta (Patriarhia Constantinopolului) i Episcopul de Vranje, Dometie, care a venit din Vranje ca Episcop al locului natal al P rintelui Justin. Au fost prezen i, al turi de episcopul gazd de abac i Valjevo i p rin ii arhierei din eparhiile vecine, elevii i prietenii P rintelui Justin: Preasfin i ii Hrisostom din Brani evo, tefan din i ka, Irineu din Ni i deja amintitul Vasile de Zvornik i Tuzla. La slujba de parastas au luat parte i numero i arhimandri i, egumeni i ieromonahi din m n stirile noastre, nu numai din eparhia abac i Valjevo, ci i din alte eparhii mai apropiate sau mai ndep rtate i de asemenea, dac nu chiar mai numero i, au fost prezen i preo i i diaconi, elevii de alt dat , prieteni loiali i cei care l cinsteau pe P rintele Justin. Numero i monahi i numeroase monahii din m n stirile noastre de pe tot cuprinsul rii n-au putut s nu fie prezen i la conducerea pe ultimul drum a P rintelui Justin modelul lor de monah, dasc l i c l uz spre mp r ia Cerurilor. Nepoata de sor a P rintelui Justin, cu familia ei din Belgrad i anumite rude mai ndep rtate ale sale din Vranje i Ni au fost de asemenea la nmormntare, n timp ce sora sa Stojna nu a putut c l tori din cauza b trne ii i neputin ei. Nu numai clericii i monahii srbi l-au condus pe Binecuvntatul Avva, ci a fost considerabil i participarea, la slujba de parastas a acestui P rinte ortodox, a numero i clerici i laici din alte Biserici ortodoxe, n primul rnd din Grecia i din Biserica ortodox Rus i de asemenea din diaspora ortodox . P rin ii arhimandri i: Gavril din Atena i Marko din Wiesbaden, protopopul Vasile al Bisericii Ruse din Belgrad, preo ii ortodoc i Nicolae i Vasile din Atena, ierodiaconul Gavriil din Hilandar de la Sfntul Munte, monahul Ghervasie de la Patras din Pelopones, egumena Justin a de la m n stirea Sfnta Treime de lng Atena, to i cei lega i spiritual de P rintele Justin de asemenea au fost prezen i, m rturisind c iluminarea lui spiritual a devenit de mult a tuturor ortodoc ilor i universal . Cine ar mai fi putut s numere uria a mul ime a credincio ilor prezen i: din satul Leli i de pe ntinsul inutului Valjevo, din

Belgrad i de pe cuprinsul Serbiei, din Prizren i Kosovo, Bosnia i Macedonia, Muntenegru i Voivodina? S-au f cut auzite nenum rate valuri populare de triste e prin telegrame i scrisori, care s-ar fi putut aduna n urm toarele cuvinte ale cunoscutului poet popular din Muntenegru, b trnul Had i Radovan Be irovi : Nu am putut veni, dar am fost cu voi n acea zi, duhul meu m-a condus: parc am privit din acele grandioase chilii de deasupra podului nou cum l purta i i cum reda i maicii rne osemintele de mucenic ale unui mare ales al lui Dumnezeu Adun rii trist-fericite i s-a al turat un grup de cucernici cre tini i cre tine, simpatizan i i elevi ai P rintelui Justin, din Atena i din cuprinsul Greciei i chiar i din Europa (din Germania i Fran a) care nu s-au plns de trud , nici de drum pentru a ajunge s se nchine trupului P rintelui Justin i s capete ultima lui binecuvntare i s se al ture, n comuniunea credin ei ortodoxe a iubirii i rugii, conducerii pe ultimul drum a sufletului acestuia spr e ceruri i a trupului binecuvntat n p mnt, pn la nvierea din mor i i a doua sl vit Venire a lui Hristos. Unitatea Ortodoxiei, pe care P rintele Justin a i sim it-o pe viu i a accentuat-o puternic n timpul vie ii i pe care a m rturisit-o prin credin , iubire, rug ciune i slujire a Domnului, departe peste grani ele poporului s u i ale Bisericii sale, s-a manifestat aici spontan la nmormntarea sa: n unitatea soborniceasc a credin ei i iubirii, a rug ciunilor i cnt rilor. Cnt rile de nmormntare, ecteniile de odihn , glasurile i rug ciunile i, nainte de toate, Cuvntul Evangheliei, s-au auzit la nmormntarea lui n mai multe limbi ortodoxe. Surorile de la elie au cntat srbe te, preo imea srb i ruseasc n slavon iar fra ii din Grecia n greac . Aproape n tot timpul ntregii slujbe de parastas, iar ea a durat n jur de patru ore, s-au salutat i i-au luat r mas bun de la P rintele Justin mul i credincio i i multe credincioase, majoritatea n lini te i rug ciune, iar cteva zeci cu voce tare. Mai nti i-a luat r mas bun de la P rintele Arhimandrit i duhovnic la elie, episcopul s u Preasfin itul Ioan, ca arhip stor i gazd (discursul lui l prezent m mai departe n ntregime). Dup aceea, a vorbit n greac Mitropolitul Irineu din Creta ( i discursul s u l prezent m mai departe), iar dup el Episcopul din Vranje Dometie, salutndu-l pe Justin din Vranje n numele concet enilor s i. P rintele ieromonah Amfilohie Radovi , lector al Facult ii de Teologie, a prezentat apoi calea vie ii i munca acestui mare duhovnic i teolog ortodox, salutndu-l pe marele Avva n numele numero ilor s i fii duhovnice ti i de asemenea din partea Facult ii de Teologie a Bisericii Srbe, unde a fost profesor P rintele Justin. n numele diasporei ortodoxe i-a luat un cald r mas bun arhimandritul Marko Arndt, neam ortodox din Wiesbaden (al c rui scurt discurs l prezent m n ntregime) iar n numele Facult ii de Teologie din Salonic i al Centrului Patriarhal de studii de Patrologie din Salonic lector Atanasie Anghelopulos. De la Seminarul din Karlovac, pepiniera duhovniceasc a P rintelui Justin, a vorbit rectorul i protopopul Mladomir Todorovi , iar dup el din nou n greac a vorbit despre Avva teologul Emanuil Harkjolakis din Atena, n numele s u, n numele profesorului de teologie Muratidis din Atena i n numele altor credincio i care-l respect pe P rintele Justin pentru pozi ia sa de m rturisitor. Cu aceast ocazie s-au transmis i condolean ele a doi membri ai Sfntului Sinod al Bisericii Grece ti: ale Mitropolitului din Eghina, Hierotei, i ale lui Policarp din Corfu, care nu au putut ajunge la nmormntarea P rintelui Justin. n numele numero ilor studen i teologi prezen i din Facultatea noastr de Teologie i-a luat r mas bun de la P rintele Justin ca ideal al lor n teologia ortodox Veljko Milutin, teolog diplomat. Aproape toate salut rile de conducere i de r mas bun au fost nso ite de lacrimile ntregului popor. Adunarea poporului lui Dumnezeu n aceast sfnt zi n jurul bisericii Sfin ii Arhangheli i a trupului preo esc al B trnului Justin era p truns de o pl cut pace a ve niciei. La terminarea cnt rilor din biseric s-a trecut la ocolirea de trei ori a bisericii m n stirii cu sicriul purtat pe umeri, iar dup aceea, trupul a fost redat rnii p mnte ti a fost cobort n

p mnt la sud de altarul bisericii elie. nainte de coborrea n mormnt, cuvntul de mul umire i r mas bun a fost adresat P rintelui Justin de ieromonahul Artemie, i aceasta mai ales n semn de mul umire a tuturor monahilor srbi c tre acest mare Monah i iubitor al monahilor. Dup ultimele cnt ri de nmormntare i rug ciuni, n timp ce smeri ii gropari n general rani din mprejurimi, acei minuna i i simpli oameni ai no tri care l iubiser att pe P rintele Justin, precum i el i-a iubit p rinte te i fr e te au nceput s acopere scumpul mormnt, din multe piepturi ale preo ilor i monahilor prezen i a nceput s r sune de trei ori cucernic i cu bucurie, n slavon , greac i srb : Hristos a nviat din mor i, cu moartea pre moarte c lcnd i celor din morminte via d ruind! i n timp ce sfntul p mnt al m n stirii elie acoperea aceast nou descoperit Comoar a n elepciunii, s-a auzit nea teptat i neanun at vocea poetului: A mers condus de dreptate, de iubirea Ta ap rat, Hristoase! Ve nic pomenire ie noule evanghelist cre tin! * Cum atunci era Postul Mare, nu s-au putut sluji Liturghiile zilnice de odihn (cele 40 de Sfinte Liturghii sunt slujite nentrerupt abia de la Pa te), dar de aceea mormntul P rintelui Justin a devenit parte component a sfintei biserici a m n stirii elie, c ci de atunci la el se fac c delni rile i rug ciunile curente, pomenirile i parastasele, i se cnt cnt rile i troparele, chiar ca n vechea Biseric a lui Hristos de la mormintele Sfin ilor Mucenici i M rturisitori. C ci fiecare credincios al lui Hristos, adormit n comunitatea bisericeasc i mai ales un asemenea om pl cut lui Hristos, nu iese niciodat i nu pleac , ci r mne pe vecie i- i are locul n Biseric , precum ve nic viul, ceresc-p mntescul trup al lui Hristos. Pomenirea de 40 de zile a Preafericitului Avva a c zut nainte de pr znuirea Pa telui (miercuri 16/3 mai). Atunci s-au adunat iar numero i oameni la Sfnta Liturghie la elie i la parastasul de la mormntul Avvei. Dintre Arhierei, al turi de Preasfin itul Ioan ca gazd , au fost i membri ai Sfntului Sobor Arhieresc care se inea n acele zile la Belgrad: Episcopii Pavle de la Ra ka-Prizren, Grigorie al Americii de Vest i Nicolae al Dalma iei. O deosebit iubire i respect n rug ciune fa de fericitul adormit P rinte Justin a ar tat atunci egumenul m n stirii Grigoriu de la Sfntul Munte, p rintele arhimandrit Gheorghe (anterior lector la Facultatea de Teologie din Atena) pentru c la acest parastas a venit cu doi monahi i cu un prieten doctor din Salonic, pentru a se ruga la mormntul Avvei i i-a adresat minunate cuvinte de iubire. (Cuvntul lui la mormntul Avvei l red m n ntregime mai departe). Au fost iar i destui fra i ortodoc i greci, printre care i arhimandritul Nicodim, de la o m n stire de pe Insula greceasc Evia, i de asemenea ntr-un num r mare au venit din nou studen ii teologi de la Facultatea noastr din Belgrad. La fel ca la nmormntarea fericitului Avva, i la parastas tuturor celor prezen i li s-a oferit o mas bogat a iubirii din partea surorilor m n stirii, c ci a a este tradi ia ortodox monahiceasc a srbilor. Sigur s-a bucurat n cer de toate acestea duhul Sfntului Avva, duhul acestei noi Comori Spirituale care odihne te Pe malul rului Bistrica, Lng temelia bisericii elie Al turi de osemintele lui Bir ani Ilije (P. Be irovi ).

Domnul Cel Iubitor de oameni s -l aib n ve nica Sa pomenire cu to i ceilal i sfin i ai S i i pe noi s ne miluiasc i s ne izb veasc cu rug ciunile Sale sfinte. Ieromonah Atanasie CUVNTUL EPISCOPULUI IOAN LA NMORMNTAREA P RINTELUI JUSTIN Fra i arhierei, voi preo i i voi to i care a i venit ast zi s ne lu m r mas bun de la Arhimandritul P rinte Justin Popovici. De ast zi, noi to i cei din eparhia abac-Valjevo suntem orfani. Pentru c noi to i: i preo i, i ieromonahi i c lug ri e, mai ales surorile acestei familii de la elie mpreun cu mine, prin moartea P rintelui Justin am pierdut pe p rintele nostru grijuliu, care s-a rugat zi i noapte la Dumnezeu pentru noi, a v rsat lacrimi pentru p catele noastre n fiecare zi i s-a ngrijit de noi p rinte te. n apropierea lui ne-am sim it cumva siguri, ap ra i sub aripa sa. ntr-adev r, este un mare dar de la Dumnezeu s ai n apropiere un asemenea cuvios n rug ciune. Am citit undeva c st pnitorii bizantini socoteau c cea mai mare bog ie a mp r iei lor era dac aveau un asemenea mare om de rug ciune i ascet. De ce? Pentru c n zilele grele i de mare ncercare ei puteau s cear de la Dumnezeu milostivire i s salveze de la nenorocire i dezastru fie poporul ntreg, fie vreun ora sau vreo sfnt familie. Noi, n eparhia abacValjevo, n aceast sfnt familie, am avut aceast comoar nepre uit , pe marele duhovnic i om de rug ciune, pe Arhimandritul Justin. Iar ast zi, cnd ne desp r im de el, adic l conducem spre familia cereasc , noi r mnem, cum am spus la nceput orfani. Dar ne consol m tiind c de ast zi vom avea n P rintele Justin un i mai mare om de rug ciune i ocrotitor din cealalt lume, pentru c suntem siguri c sufletul lui va fi n apropierea lui Dumnezeu. P rintele Arhimandrit Justin, mai mult de ase decenii pline, prin via a i lucrarea sa, scrie cele mai frumoase pagini ale Bisericii Ortodoxe Srbe. Ast zi nu se poate imagina lucrarea Bisericii srbe ntre cele dou r zboaie mondiale f r Justin Popovici i profesionalismul s u n Sremski Karlovac, Prizren i Bitola i mai ales f r munca sa la Facultatea noastr de Teologie din Belgrad. P rintele Justin Popovici a educat, n munca sa de-a lungul multor ani n seminare i la facultate, multe i multe genera ii, care iat , de mai bine de 40 de ani, au ajuns s conduc toate treburile Bisericii Ortodoxe Srbe. Dar acestea nu sunt toate meritele P rintelui Justin. P rintele Justin nu a fost numai conferen iar, pedagog, ci a fost i unul dintre cei mai mari i mai profunzi teologi gnditori i cel mai productiv scriitor teolog, cel mai merituos lucr tor n aria teologiei. F r aceast munc a P rintelui Justin, noi am fi chiop tat cu ambele picioare i am fi fost aproape necunoscu i n restul ortodoxiei, i mai ales n lumea romano-catolic . ntr-un cuvnt, P rintele Justin, prin via a i munca sa, s-a ntre esut pe sine n via a Bisericii Srbe, a a c moartea sa deschide n organismul bisericesc nu numai o mare groap , ci deschide o pr pastie imens , care nu se va putea umple mult , mult vreme. Despre P rintele Justin ca profesor, pedagog, i mai ales despre P rintele Justin ca scriitor, gnditor i teolog, eu presupun c vor vorbi aici cei care sunt competen i s vorbeasc despre aceasta i s fac o evaluare profesional a muncii P rintelui Justin. Eu acum, la desp r irea de P rintele Justin, vreau s exprim cea mai profund durere a preo ilor de mir i din m n stire din eparhia abac-Valjevo, a tuturor credincio ilor i a tuturor membrilor comunit ii cre tine a acestei eparhii, care l-au respectat i l-au iubit n mod deosebit pe P rintele Justin, a a cum i el i-a iubit pe ei. i mai ales doresc s exprim durerea surorilor acestei sfinte familii de la elie, cu care P rintele Justin a vie uit peste 30 de ani i a mp r it cu ele i binele i r ul care ne-a lovit dup acest r zboi, cnd s-a format ordinul surorilor de la elie. Pentru aceste surori P rintele Justin a fost totul, dar absolut totul: i

duhovnic, i ocrmuitor, i aspru p rinte, dar i cel mai iubitor frate i tat . Surorile l-au numit pe P rintele Justin Avva, iar acest cuvnt, n gura surorilor, nu nsemna ceea ce nseamn n Orient, ci prin acesta ele i exprimau fa de P rintele Justin un deosebit respect. Pentru ele aceasta nsemna ceva dumnezeiesc, ceva ce nu apar inea nim nui, ci doar P rintelui Justin. ntr-adev r, ele pierd prin moartea P rintelui Justin cel mai mult i este foarte greu s le po i consola ast zi. n acest moment mi amintesc cum i-a consolat un duhovnic pe copiii c rora le murise tat l. Duhovnicul a spus: Pe tat l vostru l-a chemat la Sine la slujb cel mai mare i cel mai puternic mp rat. O s v ntrista i, oare, din cauza aceasta? Nu sunte i mndri i nu v f li i c nsu i tat l vostru nu numai c a devenit mai mult dect a fost, ci din acel loc poate s v ajute mult mai mult. Fie ca aceast alinare s fie i a surorilor de la elie. De ast zi P rintele Justin este n slujba mp r teasc n ceruri. i ntr-adev r, din noua sa slujb el va putea s fac mult mai mult pentru aceast sfnt familie dect a f cut pentru ea pn acum. n istoria sa, aceast m n stire nu a avut un mai mare monah i un mai mare stlp n rug ciune. M n stirea elie d o impresie s r c cioas n toate, i biserica, i cl dirile, i propriet ile, i din cte tiu i fr ia m n stirii elie a fost modest de-a lungul veacurilor. ns , exist totu i n trecutul m n stirii elie ceva m re , ceva pl cut Domnului, dac mila lui Dumnezeu l-a adus pe el, cel mai mare teolog al Bisericii Srbe, ca prin el s proclame opera sa principal i prin aceasta s ridice m n stirea elie la rangul de mare lavr . Cine nu tie ast zi de m n stirea elie? Despre elie se vorbe te n ntreaga Grecie, la Muntele Athos, n rile Europei i n America i probabil i n alte p r i. Pentru toate acestea, fie-i nem rginit mul umire Arhimandritului Justin. Aceast sfnt cas va p stra r m i ele sale p mnte ti ca pe cel mai mare sfnt lucru i va n l a rug ciuni lui Dumnezeu pentru sufletul lui. Cinste P rintelui Justin !

CUVNTAREA MITROPOLITULUI IRINEU LA NMORMNTAREA P RINTELUI JUSTIN Simt o foarte adnc tulburare c azi m aflu n aceast binecuvntat ar , n acest inut spiritual i minunat, n spa iul sfin it al acestei sfinte m n stiri, n aceast sfnt biseric . Tulburarea mea cre te i devine din ce n ce mai mare cnd m gndesc la motivul pentru care ast zi, att de brusc i nea teptat, m aflu aici. Cnd p esc pe p mntul unei ri, al unui ora , al unei m n stiri, al unui inut unde se prosl ve te Unicul Dumnezeu n Treime, unde azi se vitejesc numeroase suflete i unde ele deja au f cut acte de vitejie duhovniceasc mul i ani n acel moment m simt la fel cum s-a sim it n Vechiul Testament Sfntul Prooroc Moise cnd s-a aflat pe P mntul Sfnt lng Rugul care nu se mistuia. Cnd el a sim it nevoia s exprime teama sa, frica i tremurul n fa a sfin eniei dumnezeirii pe care a sim it-o lng Rugul aprins, atunci i eu, aflndu-m n acest moment aici, n fa a sfntului sicriu al unui mare i sfnt om, al unui p rinte al Bisericii Ortodoxe, simt c nu pot g si destule cuvinte pe buzele mele, nici destule gnduri n mintea mea. Fiindc n fa a luminoasei coroane, n fa a luminosului nimb, n fa a m re iei, n fa a str lucirii, n fa a binecuvnt rii unui asemenea om cum este P rintele Justin cel mai n elept i mai bun lucru pe care poate s -l fac omul este s tac i s se roage. Permite i-mi, cu toate acestea, s silabisesc cteva cuvinte n fa a acestei triste adun ri. n fa sfin itei adun ri a preasfin i ilor arhierei, a cinsti ilor clerici i a poporului credincios iubitor de Hristos. Voi spune cteva cuvinte despre acest mare slujitor al lui Dumnezeu, care e mort,

dar e viu, despre P rintele Justin. Nu am avut acea binecuvntare, acea fericire s -l cunosc pe P rintele Justin n via , a a cum au avut fericirea s -l cunoasc i s se bucure de cuno tin a cu el mul i dintre cei care se afla n ara n care tr iesc i eu. n ciuda acestor lucruri, i eu, ca i mul i al i oameni de pe insula Creta i din ntreaga Grecie, am avut oarecare cuno tin n ce prive te cinstita sa fa . Nu numai eu, ci i to i episcopii, preo imea i ntregul popor de la noi l-au cunoscut pe P rintele Justin i au urm rit m car de la dep rtare munca sa. L-am cunoscut i-l cunoa tem pe P rintele Justin ca pe un distins i mare om al ortodoxiei, a c rui distinc ie, a c rui binefacere i sfin enie au fost vizibile i n locul unde tr im noi. Aceasta este minunea ortodoxiei i minunea sfin ilor oameni ai lui Dumnezeu, care, atunci cnd se ridic la asemenea n l imi spirituale precum P rintele Justin, devin cunoscu i i v zu i i tiu i n ntreaga ortodoxie, n ntregul univers. Astfel, P rintele Justin, care zace n fa a noastr , este cunoscut nou tuturor n Grecia. Eu sunt, de asemenea, recunosc tor lui Dumnezeu i fericit, ca i ceilal i arhierei, ca preo ii i ca i poporul de pe insula Creta, c lam cunoscut pe acest minunat r posat i n alt fel. R d cina P rintelui Justin se afl n aceast m n stire, n aceast ar , dar ramifica iile ei se ntind departe, se ntind pn la insula Creta a noastr . Astfel l-am cunoscut pe P rintele Justin i pe chipurile elevilor lui, ale fiilor lui duhovnice ti, ale clericilor pe care i-am ntlnit; pe chipurile foarte dragilor i respecta ilor no tri prieteni pe chipul p rintelui Atanasie, al p rintelui Amfilohie, al p rintelui Artemie, al p rintelui Irineu, al p rintelui Pahomie. Am v zut, nu numai eu, ci i at ia al ii care, n inutul meu, n ara mea pasc turma lui Dumnezeu, am v zut n ei i am cunoscut n ei pe P rintele Justin, pe marele teolog, pe teologul ortodox, pe p rintele adev rat, pe ascet, pe b rbatul sobornicesc, pe dasc lul sobornicesc. Aceasta este cunoa terea pe care o avem i eu i inutul n care tr iesc i biserica pe care o p storesc, despre cel r posat. i n acest ceas mare, de credin , nu numai biserica local de aici, ci i ntreaga Biseric Soborniceasc Ortodox l conduce pe ultimul drum pe marele s u fiu, pe P rintele Justin. n acest moment, transmit iubirea i respectul i binecuvntarea n fa a lui Dumnezeu a Bisericii din Creta, a arhiepiscopului nostru, a preo imii i a poporului nostru. Sim im i noi c mpreun cu Sfnta Biserica Srb l conducem pe ultimul drum i-l nmormnt m pe respectatul i iubitul P rinte Justin. tiu c a fost un fel de lips de respect fa de marele r posat faptul c am vorbit att de mult, cnd ar fi trebuit s tac, dar am vrut s transmit sentimentele de iubire i loialitate ale Bisericii Cretane fa de acest om sfnt. De aceea l rog pe preasfin itul Prim-Ierarh al acestei regiuni i pe ceilal i preasfin i i arhierei, pe cinsti ii monahi i ntreaga trist adunare care este strns aici, s -mi ierte lungul cuvnt. Am s termin cu mul umiri aduse din tot sufletul lui Dumnezeu, Care d toate cele bune lumii Sale i Bisericii Sale i Care l-a d ruit pe P rintele Justin Bisericii Sale Ortodoxe. Cu rug ciune, doresc s nu lipseasc Dumnezeu de un asemenea dar binecuvntat nu numai Biserica Srb local , ci nici ntreaga Biseric Ortodox Soborniceasc i Universal , de asemenea personalit i cum este P rintele Justin. S odihneasc Domnul cu drep ii sufletul lui i s fie ve nic pomenirea sa.

DISCURSUL P RINTELUI GHEORGHE GRIGORIATUL LA PARASTASUL DE 40 DE ZILE AL P RINTELUI JUSTIN Preasfin i i arhierei, cinsti i p rin i i fra i, Cu ajutorul rug ciunilor voastre sfinte, a spune cteva cuvinte, care vor fi mult prea nevrednice fa de ceea ce sim im azi noi to i.

Binecuvntatul p mnt al sfintei Serbii este un p mnt fericit care prime te la snul lui pe preafericitul P rinte Justin, b rbatul care are n sine s mn a nvierii. Preasl vit fie Domnul cel nviat care ne-a d ruit n aceste vremuri grele ale noastre pe omul trimis de Dumnezeu, al c rui nume este Justin. Binecuvntat fie Domnul Dumnezeul nostru, care nu las nemngiat poporul s u, ci n orice vreme ridic prooroci care mngie inima Ierusalimului. P rintele Justin a alinat inima Ierusalimului p mntesc i ceresc. To i ortodoc ii din lumea ntreag sim im c P rintele Justin nu a vorbit ca o persoan aparte, ci a vorbit cum vorbe te gura Bisericii a exprimat con tiin a Bisericii, credin a ei, a tr it durerea i suferin a ei, a purtat pe umerii s i crucea Sfintei Biserici. De aceea a devenit bucuria i speran a Bisericii. De aceea i sim im acum c aici la mormntul lui se adun i se reaz m toat Serbia ortodox , toat Grecia ortodox , Sfntul Munte i ntreaga Ortodoxie. Am venit cu smerenie de la Muntele Sfnt, din gr dina Preasfintei Fecioare N sc toare de Dumnezeu, din Sfntul Munte al Sfntului Sava i al Sfntului Simeon din Hilandar i a multor al i sfin i din diferite familii i neamuri, pentru a ngenunchea la mormntul P rintelui Justin i pentru a-i mul umi c n vremurile noastre grele a rennoit propov duirea Apostolilor i a P rin ilor Bisericii. i ne-a amintit nou tuturor c : - numai Domnul Hristos este singura noastr mntuire; nu este alt speran pentru om n afara Dumnezeiescului Om Hristos. - c Mntuirea se afl numai n trupul lui Hristos, n Biserica Sa; i c acest trup este Sfnta Biseric Ortodox . - c al i cre tini, de alte confesiuni, care nu urmeaz adev rata credin a lui Hristos, numai cnd se ntorc prin poc in la adev ratul Hristos pot ajunge la unitatea Bisericilor. Suntem recunosc tori P rintelui Justin pentru c a nvins duhul lumii acesteia i pe cel al vremurilor. El reprezint prin sine un mare dar al lui Dumnezeu, o puternic fortifica ie mpotriva duhului laicismului care amenin s cuprind teologia i via a noastr . n con tiin a noastr i-n sim mintele noastre P rintele Justin este p rinte al Bisericii Ortodoxe Universale. Am venit aici s primim rug ciuni, s cerem binecuvntarea i rug ciunile sale pentru Sfntul Munte, pentru p rin ii m n stirii de unde am venit, m n stirea Grigoria ilor i pentru to i ortodoc ii, pentru ca prin binefacerea lui Dumnezeu s putem r mne credincio i pn la moarte Dumnezeului nostru, credin ei n Hristos i Sfintei Biserici Sobornice ti Ortodoxe. Cu ct va mai trece vremea, cu att mai bine vom putea s n elegem c propov duirea P rintele Justin este continuarea adev rat i fireasc a predicii Sfin ilor P rin i i a ultimului dintre ei Sfntul P rinte Grigorie Palama, Arhiepiscop de Salonic. Cu rug ciunile sale ne va ajuta s sim im tot mai adnc i s n elegem unitatea Bisericii Sobornice ti Ortodoxe i adev rul: c ci numai Ortodoxia a p strat neatins i neschimbat credin a Evangheliei lui Hristos. Cer binecuvntare i rug ciuni la Dumnezeu Prea sfin i ilor arhierei prezen i aici, ca s nu fim nebinecuvnta i ntru mo tenirea duhovniceasc pe care ne-o las tuturor P rintele Justin. Preafericitului B trn Justin s -i fie ve nic pomenirea!

CUVNTUL P RINTELUI ARHIMANDRIT MARKO LA NMORMNTAREA P RINTELUI JUSTIN Cnd am venit la Belgrad n urm cu c iva ani inima mea s-a bucurat pentru c veneam pentru prima oar ntr-o ar ortodox . Iar acesta este un mare eveniment pentru un om care tr ie te n diaspora, unde ortodoc ii sunt n minoritate. Cu toate acestea, cnd am venit pentru prima oar la P rintele Justin la elie, inima mea a tres rit de bucurie pentru c am tiut c

am venit la izvorul vie ii ortodoxe a Sfin ilor P rin i n veacul nostru. Dar cnd am venit mai des, ulterior, m-am ntrebat de cteva ori: oare oamenii de aici, din aceast sfnt m n stire, din mprejurimi, din aceast ar , tiu i pre uiesc aceast mare bog ie pe care o au n acest loc? n orice caz, nu n asemenea m sur ct l-am pre uit noi n str in tate pe P rintele Justin, care a fost pentru noi i a r mas sinonim cu ortodoxismul. El a fost stlpul Ortodoxiei! Dar n acest moment nu m voi mai ntoarce napoi, ci voi privi pu in nainte. i m ntreb: Ce testament ne-a l sat Avva al nostru? n mijlocul nostru i vedem pe elevii s i care dac d Dumnezeu i cu ajutorul rug ciunilor Avvei, vor continua munca sa. Aceasta este i o ocazie i obliga ie pentru noi to i: s se continue ideea sa. i de noi depinde ct vom pre ui aceast ocazie. Cnd arunc o privire asupra mea nsumi i asupra voastr , a tuturor cre tinilor ortodoc i aduna i aici, m ntreb din nou: ce testament ne-a l sat P rintele nostru Justin ? Cred c nu voi gre i dac spun c testamentul lui pentru noi este: s ap r m i s p zim ortodoxia de toate atacurile diavole ti care se n pustesc asupra sfintei noastre Biserici, din toate p r ile, n timpurile noastre. Uneori se pare c aceste ncerc ri, aceste n p stuiri, sunt mai numeroase n interiorul Sfintei noastre Biserici, dect din afar . De noi depinde n ce m sur vom p zi cur ia inimii noastre i cur ia Sfintei Ortodoxii. n aceast lucrare ne va fi mijlocitor i ajutor P rintele Justin prin rug ciunile sale. Ve nica lui pomenire. Amin.

Nota Editorului: Apocalipsa este o carte care, cred eu, are nsemn tate proroceasc pentru toate genera iile cre tine, pn la sfr itul vremurilor. Ca atare, fiecare genera ie a adaptat n elesul acestei c r i la epoca sa, fiindc n fiecare epoc s-a ridicat mpotriva credin ei cte un balaur. narmat cu toate puterile p mnte ti, cu toate armele luptei mpotriva lui Dumnezeu, fiecare balaur s-a ivit, a crescut, a uierat, a scuipat otrav , dar n cele din urm a plesnit i s-a destr mat n cenu . i Atotputernicul Hristos a r mas ntotdeauna biruitor asupra fiec rui monstru apocaliptic care a ap rut. A a a fost de-a lungul tuturor veacurilor, i a a va fi i n veacul cel de pe urm , dinaintea Judec ii lui Dumnezeu Sfntul Nicolae Velimirovici. Plngnd desfrul i apostazia vremurilor noastre, acest ierarh d dea glas fr mnt rilor unui mare num r de cre tini: V-a i putea ntreba: va fi oare cu putin ca aceast genera ie att de tic loas din istoria umanit ii s revin la cinste i adev r? E oare posibil? Fie ca Hristos, pe Care ei l dispre uiesc, s ng duie aceasta ct mai curnd cu putin . Dar cnd se va ntmpla oare acest lucru? Acest lucru se va ntmpla doar cnd fra ii no tri din Occident vor ncepe s scrie c r i n care s -l sl veasc pe Hristos Dumnezeul nostru i cnd miile lor de ziare vor tip ri laude aduse virtu ilor cre tine, precum i adev ratelor fapte cre tine ti, n loc de a scrie despre crime i blasfemii mpotriva dumnezeirii, precum i despre comer ul cu instinctele cele mai josnice. Atunci cnd va avea loc aceast transformare, umanitatea eretic occidental va fi cur it i va avea mireasma t miei celei cere ti. Atunci noi, cre tinii ortodoc i, ne vom bucura fiindc i vom primi pe fra ii no tri r t citori. i p gnii l vor iubi pe Hristos i vor cere s devin copiii S i, fiindc cre tinii nu-i vor mai mpiedica s devin copiii lui Hristos. Nu este greu s observ m c lucrurile nu au mers n direc ia n care i-ar fi dorit Vl dica Nicolae. Fra ii no tri din Occident, n loc s scrie despre Dumnezeul Bisericii i s laude virtu ile cre tine, sunt din ce n ce mai fl mnzi dup patimi. Comer ul cu instinctele cele mai josnice nu s-a mpu inat, ci dimpotriv : a g sit noi pie e de desfacere n rile ortodoxe. n loc s se apropie de Dumnezeu, Europa a alergat s se nchine idolilor acestui veac.

Dar, cu toate acestea, Dumnezeu a nimicit balaurul care a prigonit Biserica n secolul trecut: balaurul comunist. i asta pentru c , n vremuri de mare ncercare, Biserica a n scut sfin i. Sfin i ca Vl dica Nicolae, sfin i ca p rintele Justin Popovici. Recunoa tem n ace ti sfin i vitejii care s-au luptat pn la jertf pentru ca adev rul lui Hristos, m rturisit de Biseric , s nu fie sufocat. Via a p rintelui Justin este o via de poveste. Bunicii povestesc copiilor basme cu Fe i Frumo i care omoar balaurii i zmeii. Aceast carte ne-a spus i nou o poveste, dar una adev rat : via a unui erou al lui Hristos. Mass-media, evanghelia p gn a zilelor noastre, ne nva s c ut m i s iubim modele care nu au nimic n comun cu virtutea, cu cur ia, cu sfin enia. Dar, chiar dac vocea Bisericii se aude din ce n ce mai slab, ea ne pov uie te s c ut m adev ratele modele, s c ut m eroii care ne pot ajuta s ne schimb m vie ile. P rintele Justin nu este deocamdat canonizat. Abia a fost canonizat, anul acesta, Vl dica Nicolae. Dar ucenicul a mers pe urmele dasc lului s u. i, de aceea, poporul a teapt acum canonizarea p rintelui Justin, acestui mare propov duitor al credin ei ortodoxe. Sfin ii nu sunt sfin i abia de la canonizare. Sfin enia vie ii a primit pecetea final nc din clipa adormirii lor. Canonizarea Sfntului Ioan din Kronstadt a fost ini iat de c tre Sfntul Nicolae Velimirovici. Fiind cople it de sfin enia p rintelui Ioan, el s-a ocupat de strngerea de materiale pentru canonizare. De altfel, chiar dac oficial canonizarea aceasta a avut loc abia n 1964, n urma ini iativei Vl dicii Nicolae nc din anul 1930 s-au scris pentru folosul credincio ilor o slujb i un acatist al lumin torului din Kronstadt. Putem spune c a a cum Sfntul Nicolae Velimirovici a luptat pentru canonizarea p rintelui Ioan, tot a a p rintele Justin Popovici a luptat pentru canonizarea Vl dicii Nicolae, pe care l numea m rturisitor ntocmai cu Apostolii. La ntrebarea: cine lupt acum pentru canonizarea p rintelui Justin?, exist voci care spun: fo tii s i ucenici, care acum sunt episcopi i preo i. Poate c un r spuns mai potrivit la aceast ntrebare ar fi urm torul: Pentru canonizarea p rintelui Justin lupt sutele i miile de oameni care au fost mi ca i de via a i de scrierile sale. Mul imile de oameni ale c ror vie i au cunoscut o cotitur dup ce lau ntlnit pe Avva Justin sau dup ce au citit ceea ce a scris. N d jduim c citirea vie ii p rintelui Justin va fi un dar pre ios. Scrierea de fa a prezentat datele biografice ale cuviosului, f r a insista asupra semnelor minunate de dup moartea sa. Tip rirea ei are rolul de a ar ta oamenilor c n elepciunea acestui veac poate fi nfrnt de n elepciunea cea adev rat . Nen eles de c tre unii contemporani ai s i, i mergnd pe drumul prigonirii (pe care a mers i Sfntul Nectarie din Eghina), p rintele Justin mutat la M n stirea Celie pentru a nu mai stingheri pe nimeni cu vocea sa profetic , a ajuns pn la urm acolo unde i-a dorit: n mp r ia lui Dumnezeu, al turi de ngerii i sfin ii pe care i-a iubit, i-a cinstit i i-a urmat Despre desfrul Europei Vl dica Nicolae Velimirovici Sl vitul prooroc Isaia a proorocit urm toarele: Atunci cnd Domnul se va ridica spre a lovi p mntul grozav seme ia oamenilor va fi dobort i singur Domnul va fi l udat n ziua aceea (Is. 2, 1011). Iar Domnul s-a ridicat adesea spre a lovi p mntul fiindc oamenii se nchinau altor oameni, n loc s I se nchine Lui, singurului Dumnezeu; din pricina unor oameni seme i care se socoteau pe sine dumnezei dinaintea semenilor lor. El S-a ridicat n zilele noastre i cu adev rat a distrus ntregul p mnt n dreapta Sa mnie, pentru a termina o dat cu seme ia omeneasc i pentru a smeri mndria min ii omene ti. Modul de reac ie al lui

Dumnezeu mpotriva omului este adesea asem n tor r zvr tirii omului mpotriva lui Dumnezeu. Ereticii timpului nostru I-au oferit Domnului nostru Iisus Hristos cel din urm loc la masa acestei lumi, ca i cum El ar fi cel mai de pe urm cer etor, n timp ce ei i-au a ezat propriii lor oameni mari pe locurile cele dinti: politicieni, scriitori, oameni de tiin , oameni de afaceri, chiar turi ti i juc tori de fotbal. Ochii acestui popor erau fixa i asupra acestor mari oameni, a acestor dumnezei moderni, n vreme ce doar c iva ochi erau ndrepta i c tre Hristos, biruitorul mor ii. Aceast neru inat r zvr tire a acestor oameni boteza i, a ereticilor mpotriva Dumnezeului Celui Preanalt, trebuia s aduc , desigur, o reac ie a Dumnezeului Celui dispre uit mpotriva acestor na iuni i a acestor oameni nelegiui i. Iar Dumnezeu S-a ridicat cu adev rat spre a distruge p mntul. Iar oamenii p mntului au p timit nenum rate necazuri dinaintea ochilor no tri. Nu numai c ace ti mari oameni zeifica i s-au dovedit a fi fl c ri ce s-au stins, de la care ceilal i nu mai puteau afla c ldur , ci s-au dovedit a fi demni de cuvintele proorocului Isaia, dup care oamenii se vor ascunde n pe teri i n cr p turile stncilor i n g urile p mntului de teama Domnului i din pricina slavei puterii Sale (Is. 2, 19). i nu s-a ntmplat acest lucru n ultimul r zboi? N-au intrat oare oamenii de pe diferite continente n cr p turile stncilor i n g urile p mntului pentru a se salva de sem n torii europeni ai mor ii, a a cum s-a ntmplat n ara noastr (Serbia) i n alte p r i? Iar ace ti sem n tori ai mor ii nu sunt dect acele m rimi din lumea noastr , acei idoli ai poporului care st teau n locurile de frunte de la masa acestei lumi, dispre uindu-L pe Hristos ca pe cer etorul aflat la cel lalt cap t al mesei (). Fra ii no tri boteza i, n ela i de ereziile luterane i catolice, s-au considerat a fi mai n elep i dect Hristos. Ei ne considerau pe noi, ortodoc ii, drept oameni ignoran i i neciviliza i. Dar ntr-adev r, cuvintele lui Pavel s-au dovedit a fi adev rate i n cazul lor: Zicnd c sunt n elep i, au ajuns nebuni. (Rom. 1, 22). Iar acest lucru era a a fiindc ei au respins n elepciunea duhovniceasc a lui Hristos, Cel smerit i plin de dragoste i au adoptat, dup exemplul filosofilor p gni, n elepciunea trupeasc i lumeasc , plin de mndrie i viclenie. i au schimbat slava lui Dumnezeu Celui nestric cios cu asem narea chipului omului celui stric cios i s-au nchinat i au slujit f pturii n locul F c torului. (Rom. 1, 23/25). Cu alte cuvinte, ei au luat toat slava lui Hristos i au pus-o pe umerii muritorilor, pe care mai apoi i-au adus la rangul de noi Mesia. Astfel ei percepeau slava dup n elepciunea lor lumeasc . Iar sensul culturii i al civiliza iei era pentru ei respect fa de creatur , adic fa de natura vizibil i nchinare la aceasta i nu nchinare la Creator; dumnezei muritori i natur zeificat ! Aceasta este acum ultimul stadiu al umanit ii occidentale n cobor ul s u ve nic i de necontrolat de pe culmile lui Hristos spre pr p stiile satanei. Acesta este momentul de vrf al egaliz rii oamenilor, ncepnd cu vechea idolatrie a Romei i pn la Asia zilelor noastre. Mii de c r i sunt scrise anual, c r i care sl vesc oameni celebri, l udnd civiliza iile lor, iar mii de ziare slujesc acestei glorii efemere i false zilnic, aflndu-se n slujba lucr rilor omene ti pe care le sl vesc sub numele exagerat de civiliza ie. Din aceast pricin , Dumnezeu i-a l sat n seama pl cerilor i a patimilor lor ru inoase, pentru a- i afla satisfac ia doar n cele p mnte ti i nu n cele cere ti, i doar n ceea ce i ofer diavolului satisfac ie i rs, n vreme ce ngerii lui Hristos se vait . Ei i afl mul umirea n pl cerile trupe ti, n jefuirea altora, n exploatarea celor mici i slabi, n nmul irea bunurilor p mnte ti i cre terea puterii i autorit ii prin acapararea de noi zone de influen , n distrac ii i petreceri, n respingerea oric rei religii, pe care o numesc supersti ie, n negarea lui Dumnezeu, ntr-o via cu totul trupeasc , n neru inata afirma ie a descenden ei omului din maimu , n coborrea demnit ii umane la nivelul zoologicului.

Dar v-a i putea ntreba: va fi oare cu putin ca aceast genera ie att de tic loas din istoria umanit ii s revin la cinste i adev r? E oare posibil? Fie ca Hristos, pe Care ei l dispre uiesc, s ng duie aceasta ct mai curnd cu putin . Dar cnd se va ntmpla oare acest lucru? Acest lucru se va ntmpla doar cnd fra ii no tri din Occident vor ncepe s scrie c r i n care s -l sl veasc pe Hristos Dumnezeul nostru i cnd miile lor de ziare vor tip ri laude aduse virtu ilor cre tine, precum i adev ratelor fapte cre tine ti, n loc de a scrie despre crime i blasfemii mpotriva dumnezeirii, precum i despre comer ul cu instinctele cele mai josnice. Atunci cnd va avea loc aceast transformare, umanitatea eretic occidental va fi cur it i va avea mireasma t miei celei cere ti. Atunci noi, cre tinii ortodoc i, ne vom bucura fiindc i vom primi pe fra ii no tri r t citori. i p gnii l vor iubi pe Hristos i vor cere s devin copiii S i, fiindc cre tinii nu-i vor mai mpiedica s devin copiii lui Hristos. Iar r utatea i vicle ugul nu vor mai exista printre oameni i nici r zboaie ntre na iuni, ci va domni pacea lui Hristos care este dincolo de puterea de n elegere a min ii, precum i slava Sa, care nu are egal nici n veacul acesta i nici n ve nicie (). Suprema fericire a omului este ntruparea lui Dumnezeu; iar cea mai mare catastrof pentru om este, de asemenea, ndep rtarea sa de la acest Dumnezeu i rentoarcerea sa n slujba satanei. La popoarele occidentale neortodoxe, aceast nenorocire i are izvorul mai ales din pricina a dou motive. Cel dinti e ura mpotriva unui cler eretic, cel de-al doilea este ura mpotriva evreilor. Ambele uri au ncol it n inimile occidentalilor din aceea i s mn . Iar aceast s mn este efortul attor clerici cre tini, precum i al evreilor, de a domina cu totul via a oamenilor i a statului n orice domenii. Ura unui astfel de cler s-a transformat n ura fa de Biseric , ura fa de iudei, care cuprinde i ura fa de Domnul nostru Iisus Hristos Care a fost iudeu. Cu adev rat Hristos a fost evreu datorit Maicii Sale i a poporului n mijlocul c ruia S-a n scut. Tocmai acest popor a fost cel dinti care L-a respins i L-a ucis printr-o moarte cumplit . i atunci? Dac cineva este mpotriva evreilor, cum poate fi oare i mpotriva lui Hristos? mpotriva Celui cu care evreii au luptat timp de dou mii de ani? Dar nu exist nici o logic n toate acestea. Condu i de ura fa de evrei i de cler, occidentalii L-au respins treptat i pe Hristos, pn cnd, n cele din urm , L-au exclus din toate domeniile vie ii i din institu iile statului i L-au limitat doar la cadrul bisericesc. De la Cel Care a spus dup sl vita Sa nviere din mormnt: Datu-Mi-S-a toat puterea, n cer i pe p mnt (Mt. 28, 18), tocmai de la El au luat ace ti orbi ntreaga autoritate. Dar n-au f cut numai att, ci au ndep rtat de pe p mnt orice influen a Sa: n coli, n societate, n politic , n art , n rela iile dintre oameni i na iuni, n tiin , n literatur i n toate celelalte. Dumnezeu, totu i, nu poate fi batjocorit de toate acestea. Ori de cte ori oamenii, ca oaspe i, devin prea independen i la masa lui Dumnezeu, trebuie s vin un eveniment din partea St pnului casei. Dou avertismente grozave le-au fost oferite genera iilor de azi, dou r zboaie mondiale pe parcursul a 20 de ani. Fie ca cre tinii s ngenuncheze dinaintea lui Hristos pe Care ei L-au batjocorit i s -I napoieze acea autoritate, cinste, slav i respect ce i se cuvin doar Lui. i voi, de asemenea, fra ii mei ortodoc i, trebuie s face i acela i lucru dac vre i s sc pa i de cel de-al treilea r zboi mondial, care va fi mult mai grozav dect primele dou (). Ce este Europa? Ea este pofta i dorin a dup putere, pl cere i cunoa tere. Toate acestea sunt omene ti: mai nti dorin a i darul omenesc i n al doilea rnd, cunoa terea uman . i cele dou sunt personificate de c tre pap i Luther. Ce este atunci Europa? Europa este papa i Luther, dorin a uman dus la extrem i cunoa terea uman dus la extrem. Europeanul pap este dorin a uman de autoritate. Europeanul Luther este hot rrea plin de nc p nare a omului ca totul s fie explicat de c tre minte, ra iune; papa este conduc torul lumii iar omul de tiin este suveranul lumii. Aceasta este Europa n rezumat, din punct de vedere ontologic

i istoric. Una nseamn capitularea omenirii n foc, iar cealalt nseamn capitularea omenirii n ap . Iar amndou nseamn desp r irea omului de Dumnezeu, fiindc una nseamn respingerea credin ei, iar cealalt respingerea Bisericii lui Hristos. C ci duhul r ului lucreaz n acest mod asupra trupului Europei de cteva secole. i cine poate alunga acest duh r u din Europa? Nimeni, n afara Celui al C rui nume a fost nsemnat cu ro u n istoria neamului omenesc ca fiind Singurul Care alung demonii din oameni. ti i deja despre Cine vorbesc. E vorba despre Domnul Iisus Hristos, Mesia, Mntuitorul lumii, Cel Care S-a n scut din Fecioar , Cel Ce a fost omort de evrei, Cel Ce a nviat din mor i ca un Dumnezeu, Cel adeverit de-a lungul secolelor, Cel ndrept it n ceruri, Cel sl vit de c tre ngeri, Cel m rturisit de c tre sfin i i primit de c tre str mo ii no tri. Atta vreme ct Europa L-a urmat pe Hristos, ca pe soarele drept ii, i pe sfin ii S i apostoli, mucenici, sfin i i nenum ra i drep i, precum i al i oameni care au binepl cut Lui, Europa a fost ca o pia luminat de sute i mii de lumn ri, mari i mici, arznd str lucitor. Totu i, atunci cnd dorin a uman i n elepciunea omeneasc au b tut ca dou vnturi puternice, lumn rile au fost stinse i ntunericul a pogort pe p mnt, precum ntunericul din mu uroaiele din p mnt n care tr iesc crti ele. Dup dorin a omeneasc , orice na iune i orice persoan caut puterea, pl cerea i slava, imitndu-l pe papa de la Roma. Dup n elepciunea omeneasc , orice na iune i orice persoan crede c este mai n eleapt dect oricine altcineva i c merit toate lucrurile p mnte ti. Atunci cum oare s nu exist r zboaie ntre oameni i na iuni? Cum s nu existe nebunie i s lb ticie n rndul oamenilor? Cum s nu existe mboln viri, epidemii i boli cumplite, secet i inunda ii, revolu ii i r zboaie? Fiindc la fel precum puroiul trebuie s se scurg dintr-o ran infectat i duhoarea trebuie s ias dintr-un loc plin de gunoi. Aceasta trebuie s se ntmple. Papalitatea face uz de politic fiindc aceasta este singura cale de a dobndi puterea. Luteranismul face uz de filosofie i tiin fiindc consider c aceasta este singura cale de a dobndi n elepciunea. i astfel dorin a i-a declarat r zboi cunoa terii, iar aceasta s-a declarat mpotriva dorin ei. Acesta este noul Turn al lui Babel, aceasta este Europa. Dar n vremea noastr a ap rut o nou genera ie de europeni care a unit dorin a cu cunoa terea prin ateism i i-a respins att pe pap , ct i pe Luther. Acum nici dorin a nu este ascuns i nici n elepciunea l udat . Dorin a i n elepciunea omeneasc sunt unite n vremurile noastre i astfel s-a n scut o uniune care nu este nici Romano-catolic i nici luteran , ci n mod evident i declarat satanic . Europa de azi nu este nici catolic i nici luteran . Ea se afl deasupra i n afara amndurora. Ea este cu totul p mnteasc , f r a avea m car dorin a de a urca la cer, fie cu pa aportul infailibilit ii papei, fie pe scara n elepciunii protestante. Ea neag cu totul c l toria din aceast lume. Ea vrea s r mn aici. Ea vrea ca mormntul s -i fie leag n. Ea nu are cuno tin e despre cealalt lume. Ea nu simte mireasma cereasc . Ea nu-i vede pe ngeri sau pe sfin i n visurile sale. Nu vrea s aud de Prea Sfnta N sc toare de Dumnezeu. Destr b larea o face s urasc fecioria. ntreaga Europ este acum cufundat n ntuneric. Toate lumn rile sunt stinse. Oh, ce ntuneric cumplit! Fratele i mplnt sabia n pieptul fratelui s u, creznd c acesta i este du man. To i i reneag fiii i viceversa. Iar lupul este de departe un prieten mai credincios dect este omul. Oh, fra ii mei! Oare nu vede i voi toate acestea? Nu a i sim it ntunericul i necredin a unei Europe necre tine asupra voastr ? Prefera i Europa n locul lui Hristos, moartea n locul vie ii? Moise a pus naintea poporului s u aceste dou alternative. Iar noi v punem dinainte acelea i dou alternative. Trebuie s ti i c Europa este moarte iar Hristos este via a. Alege i via a i ve i tr i n veci ().

Oh, fra ii mei! Secolul al XVIII-lea este tat l celui de-al XIX-lea, iar secolul al XIX-lea este tat l celui de-al XX-lea. Tat l a r mas grozav de datornic. Iar fiul a pl tit datoriile tat lui n ntregime, dar el a ajuns i mai ndatorat, iar datoria sa a trecut mai departe la nepot. Tat l era bolnav de o boal foarte grav , fiul nu s-a vindecat de aceast boal ru inoas a tat lui, ci a ng duit s se transmit chiar mai departe i n felul acesta ea a ajuns la nepot de trei ori mai puternic . Nepotul este secolul al XX-lea, adic tocmai secolul n care tr im. Secolul al XVIII-lea semnific r zvr tirea pontifului roman mpotriva Bisericii i a clerului. Secolul al XIX-lea semnific r zvr tirea mpotriva lui Dumnezeu. Secolul al XX-lea reprezint alian a cu diavolul. Datoriile s-au m rit i boala s-a nr ut it. Domnul a spus c el va pedepsi p catele p rin ilor pn la a treia i a patra genera ie. Nu vede i oare c Domnul i pedepse te pe nepo i pentru p catele str mo ilor lor europeni? Nu vede i biciul pe spatele nepo ilor din pricina datoriilor nepl tite ale bunicilor? Regele antihrist este nceputul secolului al XIX-lea. Papa-antihrist, este mijlocul aceluia i secol. Filosofii Europei, antihri tii (de la ospiciul de nebuni) sunt sfr itul acestui secol: Napoleon Bonaparte, Pius, Nietzsche, cele trei nume fatale ale celor mai bolnavi oameni, suferinzi de boli ereditare. Sunt ace tia victorio ii secolului al XIX-lea? Nu, ei sunt purt torii bolii cumplite mo tenite din secolul al XVIII-lea. Oamenii cei mai bolnavi, Cezar, papa i filosoful ei da, nu n Roma idolatr , ci n inima Europei botezate! Ace tia nu sunt biruitorii, ci nvin ii. Atunci cnd Bonaparte a rs dinaintea sfintelor biserici ale Kremlinului, cnd papa Pius a fost declarat infailibil i cnd Nietzsche a anun at public c se nchin antihristului, atunci soarele i-a ascuns fa a sa pe cer, ntunecndu-se. i dac ar fi fost o mie de sori, ace tia s-ar fi ntunecat cu to ii de ru ine i necaz din pricina acestui lucru uimitor pe care lumea nu l-a mai v zut vreodat mai nainte: un rege ateu, un pap ateu i un filosof ateu. Pe vremea lui Nero, m car filosoful nu era un ateu. Secolul al XVIII-lea a fost secolul lui Pilat: el L-a comandat pe Hristos la moarte. Secolul al XIX-lea a fost al lui Caiafa: el L-a r stignit pe Hristos. Secolul al XX-lea este secolul Sinedriului format din Iude botezate i nebotezate. Acest Sinedriu a afirmat c Hristos era mort pentru totdeauna i c nu era nviat. i atunci, dac pute i crede, fra ilor, au venit neauzite flageluri asupra umanit ii europene, biciuiri pn la m duva oaselor ei, prin revolu ii i r zboaie. Cine este victoriosul atunci, dac nu este regele, papa i filosoful Europei care au respins i negat cre tinismul? Biruitorul este ranul din Balcani i cel rus dup cuvntul lui Hristos: C ci cel ce este mai mic ntre voi to i, acesta este mare (Luca 9, 48). Cine a fost cel mai necunoscut, cel mai nensemnat i cel mai mic dintre to i oamenii secolului al XIX-lea, secolul marelui Napoleon, al infailibilului pap Pius i a nemaintlnitului Nietzsche? Cine altul, n afara ranului pelerin rus la locurile sfinte i lupt torul ran din Balcani mpotriva semilunii, eliberatorul Balcanilor? Un cmp de lupt satanic, un cler satanic i o n elepciune satanic , iat ce au fost mp ratul, papa i filosoful secolului al XIX-lea. ranul ortodox din Balcani reprezint antiteza total a acestora: mai nti, eroismul purt torului crucii, n al doilea rnd, m rturia clerului i n al treilea rnd, n elepciunea apostolic a pescarului. Cuvintele rug ciunii Domnului i Mntuitorului nostru Iisus Hristos se refer la ei: Te sl vesc pe Tine, P rinte, Doamne al cerului i al p mntului, c ci ai ascuns acestea de cei n elep i i le-ai descoperit pruncilor (Mt. 11, 25). i ce le-a descoperit Dumnezeu acestor simpli rani? El le-a descoperit curajul, lumina cereasc i n elepciunea divin . Cu alte cuvinte, El le-a descoperit tot ceea ce era opus mp ratului, papei i filosofului occidental; a fost precum ziua fa de noapte (). Dac Europa ar fi r mas cre tin , s-ar fi l udat cu Hristos i nu cu civiliza ia ei. Iar marile, dar nebotezatele na iuni ale Asiei i Africii, care au nclina ie c tre spiritualitate, ar fi ncntate s n eleag cre tinismul i s -l cinsteasc a a cum se cuvine. i este a a fiindc aceste na iuni se f lesc cu credin ele lor, cu zeit ile lor, cu c r ile lor religioase: una cu Coranul, alta cu

Vedele i a a mai departe. Cu alte cuvinte, ei nu se f lesc cu lucrul minilor lor sau cu civiliza iile lor, ci cu ceva mai important pe care ei l consider mai m re dect aceste lucruri, cu ceva ce este de maxim importan pentru poporul lor. Europenii, ns , nu se f lesc cu Hristos i cu Sfintele Scripturi, ci cu ma inile lor periculoase i cu produsele ieftine ale minilor lor, cu alte cuvinte, ei se f lesc cu cultura i civiliza ia lor. Iar consecin a acestei pream riri a faimoasei lor culturi este ura tuturor na iunilor necre tine fa de Hristos i cre tinism. Urndu-i pe cei mici, ele i ur sc i pe cei mari. Urndu-i pe europeni i produsele lor, aceste na iuni l ur sc i pe Dumnezeul european. Dar s -i fie ru ine Europei fiindc acest lucru n-o sup r i nici nu o ngrijoreaz . Din pricina altui lucru, ea a fost cea dinti care i-a urt i respins propriul ei Dumnezeu. Din cauza influen ei unei Biserici r t citoare, Europa a ajuns n aceast situa ie nedorit la jum tatea secolului al XIXlea. Dar ca s fim drep i, europenii nu sunt r spunz tori de acest lucru; responsabilitatea se afl n mna conduc torilor s i spirituali. Nu turma este r spunz toare pentru aceast stare de lucruri, ci p storii ei. Cel mai bun lucru pentru Europa ar fi s se f leasc cu cre tinismul ei, cu marea sa valoare i nepre uita sa mo tenire. Aceasta s-ar fi ntmplat a a cum s-a ntmplat n primele secole cre tine dac Europa s-ar fi identificat cu cre tinismul. Pream rirea lui Hristos i predicarea cuvntului S u era misiunea d ruit Europei de c tre Dumnezeu. n afara lui Hristos, Europa nu are cu ce se f li. F r de Hristos, Europa este cea mai s rac dintre cer etori i cel mai neru inat exploatator al acestei lumi (). colile europene s-au ndep rtat de credin a n Dumnezeu. i tocmai aici se afl moartea umanit ii europene. n cazul civiliza iilor p gne, tiin a n-a fost niciodat desp r it de religie, chiar dac religiile lor erau primitive i false. Acest lucru s-a ntmplat numai n Europa, n acea Europ care a primit cea mai des vr it credin . Din pricina conflictului cu mai marii bisericii, Europa s-a mniat i a respins credin a cea des vr it , dar a p strat tiin a des vr it . O, fra ilor, ea a respins cunoa terea divin i a acceptat ignoran a omeneasc ! Ce nebunie i ct ntuneric! (). Occidentul a devenit ateu. Acesta a fost motivul c derii sale n dizgra ie i n r t cire. n vremurile cre tine, pe cnd Occidentul era ortodox, acesta era preocupat de cele duhovnice ti. Dar de ndat ce s-a ndep rtat de adev rul i virtu ile cre tine, vederea sa duhovniceasc s-a mic orat din ce n ce mai mult, a a nct aceasta s-a ntunecat cu totul n secolul al XX-lea. Tot ceea ce i-a mai r mas acum sunt ochii fizici cu care vede doar frumuse ea exterioar a lucrurilor. i-a nzestrat ochii ace tia exteriori cu numeroase aparaturi perfec ionate a a nct s poat vedea lumea perceptibil mai bine i mai precis, frumuse ea i culoarea lucrurilor i a creaturilor, num rul, m sura i m rimea lor. Ea prive te minusculii viermi i microbi cu microscopul. Se uit prin telescop i vede stelele de parc acestea s-ar afla chiar deasupra acoperi ului casei, a a cum nimeni n-a mai f cut-o nainte. Dar vederea ei se opre te aici i nu poate merge mai departe. Preocupndu-se doar de aspectele cunoa terii intelectuale a lucrurilor i a universului ce ne nconjoar , o, fra ii mei, civiliza ia occidental este ast zi mai oarb dect Arabia musulman , India brahman , Tibetul budist i China taoist . De fapt, Hristos nu S-a ru inat mai mult n ultimele dou milenii de nimic altceva dect de Europa, acolo unde oamenii boteza i sunt mai orbi dect cei neboteza i! Din aceast pricin , marele Pavel i-ar spune acelea i lucruri Occidentului ateu de azi, precum odinioar galatenilor boteza i din vremea sa. Iat ce le scria acestora atunci: O, galateni f r de minte, cine v-a ademenit pe voi s nu v ncrede i adev rului, pe voi, n ochii c rora a fost zugr vit Iisus Hristos r stignit? Att de f r de minte sunte i? Dup ce a i nceput n Duh, sfr i i acum n trup? (Gal. 3, 1-3). Europa a pornit i ea cndva n duh, dar acum sfr e te n trup, cu alte cuvinte, cu vederi

trupe ti, cu ra iuni i dorin e trupe ti, de parc cineva ar fi vr jit-o! ntreaga sa via se mi c doar n plan bidimensional n zilele noastre: n lungime i n l ime. Nu cunoa te nimic despre adncime i n l ime. i din aceast pricin se lupt pentru p mnt, teritorii, pentru spa iu, ct mai mult spa iu. Vede i cum se ajunge de la un r zboi la altul, de la o teroare la alta, fiindc Dumnezeu nu a creat omul doar ca pe un simplu animal n spa iu, ci pentru a p trunde n adncurile tainelor cu mintea sa i pentru ca s urce cu inima spre dumnezeie tile culmi. R zboiul pentru p mnt este mpotriva adev rului. R zboiul mpotriva adev rului este r zboi mpotriva firii dumnezeie ti i a celei omene ti. O, am r ciune mai amar dect fierea! Ct de mult sufer oamenii, ct de mult se chinuiesc i ct de mult jertfesc ei pentru aceast trec toare i n el toare mp r ie p mnteasc ! Dac ar fi suferit m car a suta parte din aceste chinuri i jertfe pentru mp r ia cerurilor, r zboiul ar fi devenit att de ridicol nct i-ar fi f cut s rd pn la lacrimi. Doar cu mare greutate i ofer doi b nu i lui Hristos, dar bisericii lui Moloh satanei ei i d ruiesc ntreaga lor avere i pe to i copiii lor! Europa ar trebui s se nchine i s -L urmeze pe Hristos. Ea ar trebui s - i aminteasc de Prea Sfnta N sc toare de Dumnezeu i de cei doisprezece mari apostoli i solzii i-ar c dea de ndat de pe ochi. i ea va fi din nou la fel de frumoas ca Europa Ortodox a lui Hristos din timpul primului mileniu al cre tinismului. Atunci ea va fi fericit i noi vom fi ferici i mpreun cu ea. Atunci toate popoarele suferinde ale Europei se vor bucura i vor cnta mpreun cu noi ve nica doxologie: Sfnt, sfnt, sfnt, Domnul Savaot, plin e cerul i p mntul de m rirea Ta. Amin. () Europenii cei mndri i ambi io i nu- i recunosc propriile lor gre eli. Ei au pierdut con tiin a p catului i a c in ei. Pentru ei, altcineva trebuie nvinuit pentru orice r u din lumea aceasta i niciodat nu dau vina pe ei n i i. Atunci cum ar fi oare cu putin ca ei s comit vreun p cat, fiindc ei s-au a ezat pe tronul lui Dumnezeu i s-au proclamat infailibili?! Conduc torul lor religios, papa, a fost cel dinti care s-a declarat infailibil. Liderii i regii occidentului i-au urmat mai apoi exemplul. Fiecare s-a declarat pe sine infailibil, i cel care purta crucea i cel ce purta sabia. Iubitorul de Hristos episcop spune urm toarele despre judecata dintre Hristos i Europa: Dac istoriei ultimelor trei secole al XVIII-lea, al XIX-lea i al XX-lea ar fi s i se dea un nume corect, atunci nu ar exista vreo denumire mai potrivit dect nregistrarea judec ii dintre Europa i Hristos. i aceasta ntruct nimic nu a avut loc n Europa ultimilor trei sute de ani care s nu fi avut leg tur cu Hristos Domnul. n aceast judecat dintre Hristos i Europa se ntmpl urm toarele: Hristos i spune Europei c ea a fost botezat n numele S u i c aceasta ar trebui s -I r mn credincioas Lui i evangheliei Sale. La acestea, Europa, cea care se ap r , r spunde: toate religiile sunt la fel. Ni s-a spus acest lucru de c tre enciclopedi tii francezi. i nimeni nu ne poate obliga s credem n ceva. Europa tolereaz toate religiile ca fiind supersti ii, din pricina intereselor sale imperialiste. Ea ns i nu are nici o religie. Cnd, totu i, i mpline te toate scopurile sale politice, atunci i aranjeaz conturile foarte rapid cu toate supersti iile oamenilor. Hristos ntreab atunci cu triste e: Cum pute i tr i, voi, oamenii, doar cu interesele voastre materiale, imperialiste, cu alte cuvinte, doar cu dorin ele animalice pentru satisfacerea poftelor voastre trupe ti? Am vrut s v fac dumnezei, fiice i fii ai lui Dumnezeu, dar voi v ndep rta i de Mine i ncerca i s deveni i ca animalele de sub jug. La aceasta Europa r spunde: E ti demodat. n locul Evangheliei Tale noi am descoperit biologia i zoologia. i acum tim c noi nu suntem urma ii T i i ai cerescului T u P rinte, ci ai orangutanilor i gorilelor, adic ai maimu elor. Noi suntem n stare s devenim dumnezei fiindc noi nu recunoa tem nici un alt dumnezeu n afar de noi n ine. La aceasta Hristos spune: Voi sunte i mai nc p na i dect iudeii de odinioar . V-am n l at

din ntunericul barbariei la cereasca lumin , dar voi v-a i ntors n ntuneric a a precum hipopotamul se duce n noroi. Mi-am v rsat sngele de dragul vostru. V-am ar tat dragostea Mea atunci cnd to i ngerii s-au ndep rtat fiindc nu puteau suferi mirosul de iad ce venea de la voi. Cnd era i n ntregime ntuneric i duhoare, Eu am fost singurul Care am r mas s v cur esc i s v luminez. Acum nceta i cu necredin a, fiindc v ve i rentoarce doar la acel ntuneric i la acea duhoare de nesuportat. La acestea Europa strig batjocoritor: Pleac de la noi. Nu Te recunoa tem. Noi mergem pe urmele civiliza iei i culturii europene i a filosofilor greci. Vrem s fim liberi. Noi avem universit i. tiin a este steaua care ne c l uze te. Lozinca noastr este: libertate, fraternitate, egalitate. Iar mintea noastr este dumnezeul tuturor dumnezeilor. Noi Te respingem. Tu e ti doar un mit str vechi n care credeau bunicii i bunicele noastre. Cu lacrimi n ochi, Hristos spune: Iat , Eu plec, dar voi ve i vedea. A i p r sit calea lui Dumnezeu i merge i pe cea a satanei. Binecuvnt rile i fericirea v-au fost luate. Via a voastr este n minile Mele, fiindc Eu am fost r stignit pentru voi. i, totu i, n ciuda tuturor acestor lucruri, Eu nu v voi pedepsi, ci p catele i apostazia voastr fa de Mine, Mntuitorul vostru, v vor pedepsi. Eu am descoperit dragostea Tat lui Meu tuturor, i prin dragoste am dorit s v mntuiesc pe voi, pe to i. Europa spune atunci: Dragostea? n programul nostru se afl doar o ur cumplit i rea fa de to i cei ce nu sunt de acord cu noi. Dragostea Ta e doar o poveste. Iar n locul acestei pove ti noi am n l at steagul na ionalismului, interna ionalismului, al progresului, al evolu iei i al cultului personalit ii. Noi ne-am aflat mntuirea n toate acestea, a a nct pleac de la noi. Fra ii mei, discu ia s-a ncheiat n vremurile noastre. Hristos S-a ndep rtat de Europa, a a cum a f cut-o odinioar cu inutul gadarenilor, atunci cnd gadarenii i-au cerut acest lucru. De ndat ce El a plecat, au izbucnit r zboaiele i violen a, teroarea i ororile, catastrofele i pr bu irea tuturor valorilor adev rate. Barbaria precre tin a revenit n Europa, cea a avarilor, hunilor, lombarzilor, africanilor, numai c a fost de o sut de ori mai r u. Hristos i-a luat Crucea i binecuvnt rile i a plecat. Iar ceea ce a r mas n urma Sa au fost ntunericul i duhoarea. Iar acum voi trebuie s decide i cu cine ve i merge: cu ntunericul i duhoarea Europei sau cu Hristos? () Ce crede i voi despre Europa? Africanii i asiaticii i numesc pe europeni diavolii albi. i astfel, ei ar putea denumi Europa demonizarea alb , alb datorit culorii pielii ei. Demonizare, din pricina ntunecimii sufletului ei, fiindc Europa L-a respins pe singurul Dumnezeu adev rat i a ocupat tronul Cezarilor romani. i aceasta este ntocmai ca n cazul Cezarilor romani. Este ntocmai ca n cazul cezarilor de dinainte de distrugerea Romei care au proclamat tuturor popoarelor lumii faptul c oricine se putea nchina la zeii lor dup cum le era voia, fiindc Europa avea s tolereze acest lucru. De altfel, este de datoria lor s venereze, de asemenea, Europa ca pe cea mai m rea dintre toate zeit ile, fie n numele Europei nse i, fie n numele civiliza iei. i iat cum, fra ii mei, acest vampir, Roma cea satanic , a fost renviat n vremurile noastre, acea Rom care, naintea lui Constantin cel Mare, i-a persecutat pe cre tini, trecndu-i prin foc i prin sabie, i a ncercat s mpiedice venirea lui Hristos n Europa. Dar acum, demonizarea alb a devenit o boal mai grea dect n Roma antic fiindc , dac Roma p gn era chinuit doar de un demon, demonizarea alb e chinuit de apte duhuri necurate, fiecare dintre ele fiind mult mai puternic dect demonul Romei. i iat c astfel avem o nou Rom idolatr i o nou mucenicie a cre tinismului. Fi i, deci, preg ti i pentru persecu ia ce va s vin din minile demoniz rii albe. Noua Europ p gn nu se f le te cu vreo zeitate mai mare dect ea ns i. Ea se f le te cu n elepciunea ei, cu bog iile ei, cu puterea ei. Fiind ca un balon umflat care este gata s

explodeze, ea i face pe africani i pe asiatici s rd de l ud ro enia ei, care este precum un buboi copt, gata s se sparg i s umple universul cu duhoarea lui. Aceasta este Europa anticre tin de azi, demonizarea alb . Europa tr ie te n ciclul tic los al inven iilor. Ori de cte ori cineva apare cu o inven ie nou , to i l declar geniu. i iar i, oricine descrie inven iile altora, a acestor genii, unul ca acesta este proclamat doctor n tiin e. Inven iile Europei sunt numeroase, aproape nenum rate. i totu i, nici una dintre aceste inven ii nu-l face pe om mai bun, mai cinstit sau mai luminat. i nici m car o singur inven ie moral sau spiritual nu a ap rut n Europa ultimilor o mie de ani, ci doar inven ii materiale. i toate aceste inven ii ale ei au adus Europa pe marginea pr p stiei, a ntunericului spiritual i a unei pustiiri teribile f r precedent n istoria cre tin t ii. Nu tim sigur dac Europa, cu toate inven iile sale, i-a ntors fa a de la Hristos cu voia sa proprie sau influen at fiind de reaua voin a altora. Atunci cnd a fost inventat telescopul a a nct puteau fi v zute stele ndep rtate, savan ii europeni le studiau n locul Evangheliilor lui Hristos. Atunci cnd a fost inventat microscopul, ei au rs din nou de Hristos. Atunci cnd au fost inventate trenul, motorul (ma ina) cu aburi, telegraful i telefonul, aerul vibra de lauda de sine a europenilor pentru a str bate m rile, pentru a zbura prin aer, pentru a comunica de la mari distan e; Hristos a fost considerat de Europa drept nefolositor i nvechit, demodat ca o mumie egiptean . Din p cate, Europa i-a folosit toate inven iile sale n mod sinuciga n ultimii dou sute de ani, pentru r zboaie mondiale, crime, ur , distrugere, n el ciune, exploatare nemiloas , pentru desacralizarea a tot ceea ce este sfnt i sacru oamenilor, pentru minciuni, nesinceritate, destr b l ri i ateism n ntreaga lume. i, astfel, Europa nu n eal pe nimeni cu toate acestea, ci pe sine ns i. Na iunile necre tine au n eles ce este ea, ce ofer ea i ce vrea ea; de aceea ei o numesc demonizarea alb (demonii cei albi, cu alte cuvinte). Asculta i ceea ce spune mp ratul i proorocul David: Unii se laud cu c ru ele lor, al ii cu caii lor, iar noi ne l ud m cu numele Domnului Dumnezeului nostru (Ps. 19, 7). Ace ti fanfaroni vor umfla pernele slavei lor de arte, iar noi ne vom n l a. n vreme ce Pavel apostolul strig i mai tare: O, omule, ce ai pe care s nu-l fi primit? Iar dac l-ai primit, de ce te f le ti ca i cum nu l-ai fi primit? (1 Cor. 4, 7). S ti i c toate inven iile au fost descoperite pe p mntul care apar ine lui Dumnezeu, dinaintea ochilor lui Dumnezeu, iar n felul acesta vom nv a att smerenia, ct i cinstirea!