Sunteți pe pagina 1din 7

Activitatea comisiilor metodice2019-2020

Obiective:
 Formarea profesională continuă a cadrelor didactice şi manageriale prin asigurarea educaţiei de calitate;
 Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor de formare continuă;
 Consiliere şi asistenţă metodică a cadrelor debutante în contextul dezvoltării continue a competenţelor profesionale;
 Promovarea şi monitorizarea avansării în carieră a cadrelor didactice şi manageriale cu performanţe în activitate;
 Dezvoltarea profesională a personalului managerial şi didactic prin accedere la grade manageriale şi didactice.

Motto :„ Cel care dobândeşte cunoaşterea, dar nu o pune în practică este


ca acela care ară pămîntul,dar nu-l seamănă.”
Ralph Woldo Emerson

Un fermier reuşea să cîştige toate medaliile de la Ministerul Agriculturii, pentru că porumbul lui era de cea mai bună calitate.
Curios, un ziarist s-a dus pînă acasă la el, crezînd că avea să scrie un articol formidabil despre un succes aşa de mare. Ajuns
acolo, l-a întrebat cum face de produce cel mai bun porumb din zonă.
- E foarte simplu, răspunse fermierul. La sfîrşitul recoltării separ o bună parte din boabe şi le împart cu vecinii mei.
Ziaristul a rămas surprins:
- Cum să împarţi ce ai cules? Nu înţelegi că vecinii dumitale îţi sunt concurenţi şi vor să producă şi ei mai mult?
- Ba dumneata nu înţelegi că totul e un singur lucru! Vîntul duce polenul şi-l răspîndeşte peste tot. Dacă vecinii mei ar
planta soiuri proaste, şi recolta mea ar suferi. Ca să am cel mai bun porumb din zonă, trebuie să fac în aşa fel, încît
cîmpurile din vecinătate să aibă aceeaşi calitate. Nu pot face nimic bun în viaţă dacă nu-i îndemn şi pe ceilalţi să facă la fel.

Paulo Coelho
Argument

Ramurile de dezvoltare a vieţii social-economice şi culturale din Republica Moldova impun sistemului de învăţămînt o
schimbare calitativă, orientată spre acordarea la standardele educaţionale naţionale şi internaţionale.
Prezentul proiect este elaborat pentru asigurarea calităţii în educaţie şi în concordanţă cu noile cerinţe ale societăţii, urmărind
aplicarea corectă a politicilor educaţionale elaborate de Ministerul Educaţiei, prin formarea continuă a cadrelor didactice şi
crearea unui climat de muncă stimulativ în vederea facilitării dezvoltării individuale a fiecărui tînăr beneficiar al sistemului
educaţional astfel, încît să dea sens încrederii şi aspiraţiilor sale, atît pe plan personal, cît şi profesional.

În această perioadă cadrele didactice sunt preocupate de sporirea nivelului de predare a disciplinelor de studii, întroducînd
noul, realizările de ultima oră a pedagogiei contemporane. Profesorii se îndeamnă mereu unii pe alţii să facă la fel – în mediul
pedagogic un lucru nou se răspîndeşte cu viteza vîntului. Fiecare poate rămîne el însuşi, cu metodele şi preferinţele sale, dar
„vîntul duce polenul” reformei şi profesorii sunt contaminaţi de suflul noului. Trebuie să reuşim a ţine pasul cu inovaţiile
pedagogice, deoarece asigurarea calităţii în activitatea de educaţie devine una din cerinţele cele mai importante ale procesului
instructiv-educativ.
În condiţiile actuale de schimbări continue se cere ca pedagogul să fie un om al timpului prezent şi , totodată, un om al
viitorului. În această ordine de idei, formarea cadrelor didactice şi a cercetărilor ştiinţifico – metodice trebuie să corespundă
exigenţelor societăţii prezente şi, anticipat , celei viitoare. În acest scop, un rol major în ghidarea cadrelor didactice din gimnaziu
revine direcţiei, care pune la dispoziţia profesorilor/învăţătorilor :
 Activitatea ştiinţifico-metodică ;
 Formarea continuă a cadrelor didactice ;
 Atestarea cadrelor ;
 Activitatea cu elevii dotaţi;
 Procesul evaluativ a actanţilor educaţionali;
 Consultanţa metodică.
Problema de activitate :
„Implementarea tehnologiilor eficiente pentru motivarea cadrelor didactice întru
dezvoltarea şi stimularea potenţialului creativ al elevilor în contextul şcolii prietenoase
copilului.”
Obiective:

 Eficientizarea actului didactic şi promovarea învăţării centrate pe elev prin


implementarea tehnologiilor moderne;
 Stimularea responsabilizării elevilor privind propria formare;
 Formarea unei atitudini deschise în relaţiile profesor- elev prin formarea ambianţelor
favorabile în achiziţionarea performanţelor;
 Evaluarea autentică a rezultatelor şcolare , acoperind domeniul aşteptărilor
beneficiarilor;
 Promovarea unui proces educaţional de calitate.
IP Gimnaziul Limbenii Noi
Planul de activitate al Comisiei Metodicea ştiinţelor exacte
în anul de studii 2019 -2020
Tema de activitate a catedrei:
“Avantaje şi dezavantaje in utilizarea TIC- ului
la lectie”.
Obiectiv general: Dezvoltarea unei reţele de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice din învăţămîntul
preuniversitar în vederea creşterii competenţelor profesionale.
Obiective specifice: Creşterea capacităţii de gîndire a curriculum-ului centrat pe competenţe a cadrelor didactice
din gimnaziu.
Dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi gestionare a situaţiilor de criză.
Creşterea calităţii cadrelor didactice prin utilizarea de metode interactive activ -participative centrate pe
nevoile elevilor.
Dezvoltarea capacităţilor locale de formare din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii şi utilizarea noilor
tehnologii informaţionale.
Dezvoltarea unei culturi a calităţii capabile să îmbunătăţească sistemul de educaţie prin formarea potenţialului
uman.
N/r Lunile Lucrul organizatoric al catedrei Responsabil/ Lucrul ştiinţifico- Evaluarea Dezvoltarea Lucrul Obser-
Şe anului Coordonator/ metodic randamen personalităţii extraşcolar Vaţii
din Moderator tului şcolar elevului la catedră
ţei
1. septembrie Tema: ” Organizarea procesului Întrunire metodică Ziuacunoştinţelor.
metodico-educaţional și a raională.
documentației curriculare în (seminar
cadrul comisiei metodice a Andriuca V, metodologic)
ştiinţelor exacte în anul de DAI
învăţămînt 2020-2021” Staver Doina, Consiliu profesoral:
Ordinea de zi: șef CM Bilanţul activităţii
1. Întocmirea şi aprobarea CM în anul
planului de activitate a comisiei precedent şi sarcini
metodice. de perspectivă.
2.Despre elaborarea proiectărilor Staver Doina, Fiecare profesor va
de lungădurată și a portofoliilor șef CM elabora planul de
membrilor comisiei. Discuţie şi lucru cu elevii
aprobare. dotaţi.

N/r Lunile Lucrul organizatoric al catedrei Responsabil/ Lucrul ştiinţifico- Evaluarea Dezvoltarea Lucrul Obser-
Şe Anului Coordonator/ metodic randamen personalităţii extraşcolar la vaţii
din
ţei Moderator tului şcolar elevului catedră
2. decembrie Ordinea de zi: Mijloacele Mijloacele Utilizarea
multimedia de multimedia de instrumentelor
Ore publice: învățămînt și rolul învățămînt și digitale în
lor în predarea, rolul lor în procesul de
1. Activitate didactică la învățarea și predarea, evaluare
Sobolev V, evaluarea lecțiilor. învățarea și
matematică pe tema :
prof. de evaluarea
,,Coordonatele punctului’’cl VII matematică lecțiilor.
2. Activitate didactică la
matematică pe tema: ,, Lecție de Gușan T.
sinteză la numerele întregi ’’cl. Prof. De
VI matematică

3.Activitate didactică la educația


Bologan I.
fizică, cl. IX Prof. De ed.
Fiz.
N/ Lunile Lucrul organizatoric al catedrei Responsabil/ Lucrul ştiinţifico- Evaluarea Dezvoltarea Lucrul Obser-
r anului Coordonator metodic randamen personalităţii extraşcolar Vaţii
Şe / tului şcolar elevului la catedră
din
ţei Moderator
3 aprilie Moderator: Consiliul profesoral.
1. Masă rotundă : ,, Eficientizarea Colesnic D,
procesului didactic prin integrarea prof. de Bilanţul CM pe sem. I a
instrumentelor WEB în cadrul orelor,, chimie anului de studii 2020-
(Învățătorul modern Nr. 4 anul 2020 2021.
pag.15)
Învăţarea centrată pe
elev.
2. Oră publică la fizică , cl. VIII Seu Dmitri,
,,Legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit ” prof. de
fizică

3. Activitate extracuriculară la geografie: Staver D,


prof. de
,, Ziua planetei Pământ’’ geografie

Organizarea și desfășurarea săptămânii pe Cadrele


obiecte didactice
Evaluarea Dezvoltarea Lucrul Obser-
N/ Lunile Responsabil/ randamen- personalităţii extraşcolar vaţii
r anului Lucrul organizatoric al catedrei Coordonator Lucrul ştiinţifico-metodic - tului elevului la catedră
Şe / şcolar
din
ţei Moderator

4 mai 1.Tema: „Analiza lucrului instructiv-educativ Consiliul profesoral. Analiza Ziua


realizat în anul de studii 2020-2021” Bilanţul CM pe sem. II a rezultatelor victoriei.
anului de studii 2019- obţinute . Activitate
Membrii CM 2020. cultural-
1.Raport de totalizare a activității reuniinii Şedinţă de totalizare muzicală.
metodice a științelorexacte. Festivitate
dedicată
2.Proiectarea activității reuniunii metodice pentru Membrii CM ultimului
sunet.
anul de studii 2021-2022

S-ar putea să vă placă și