Sunteți pe pagina 1din 21

Cele cu steluta sunt in plus fata de cele 117 !!!!! PROTECTIA JURIDICA A DREPTURILOR OMULUI 25.05.2011 / 17.30 - 18.

30 1. Nu constituie munca fortata sau obligatorie in sensul Conventiei europene a drepturilor omului ? a. munca unei persoane condamnate, prestata in conditii normale, in perioada de detentie sau de libertate conditionata precum si serviciul militar B. serviciul militar obligatoriu; C. prestarea unei activitati remunerate in timpul detentiei; D. orele suplimentare. ANS : A 2. Abolirea pedepsei cu moartea in orice circumstante este prevazuta de ? a. Protocolul nr. 11 la Conventie b. Protocolul nr. 6 la Conventie c. Protocolul nr. 13 la Conventie ANS : C 3. Comisarul pentru drepturile omului are ca atributii? a. promovarea educatiei si a cunoasterii drepturilor omului in statele membre b. urmarirea executarii hotararilor Curtii c. adoptarea regulilor privind executarea art. 46 din Conventie ANS: A 4. Declaratia Universala a Drepturilor Omului a fost adoptata cu ce numar de voturi? a. Unanimitate b. 5 voturi impotriva c. 8 abtineri ANS: C 5. Conventia asupra eliminarii oricarei forme de discriminare fata de femei a fost ratificata de Romania in anul ? a. 1989 b. 1982 c. 2000 ANS: B 6. Durata mandatului judecatorilor Curtii se incheie la varsta de? a. nu exista o asemenea prevedere b. 70 de ani c. 65 de ani ANS: B 7.Recursul interstatal are un caracter ? A) obiectiv B) contencios C) subiectiv ANS: B, C 8.Din categoria drepturilor economice, sociale si culturale fac parte ? a. dreptul persoanei la asigurari sociale, dreptul la odihna, dreptul la educatie b. dreptul la munca si la protectia impotriva somajului, dreptul la libertatea si securitatea persoanei c. dreptul de a nu fi supus in mod arbitrar arestarii, retinerii sau exilului, dreptul la un proces echitabil ANS: A

* 9. Cauza Pretty c. Regatului Unit se refera la ? a. dreptul la viata b. dreptul la un proces echitabil c. dreptul de proprietate ANS: A 10. Care dintre aceste documente nu are caracter obligatoriu? a. Conventia europeana a drepturilor omului b. Declaratia universala a drepturilor omului c. Pactul international privind drepturile civile si politice ANS: B 11. Dupa ramanerea definitivea a deciziei la nivel national Curtea Europeana a Drepturilor Omului trebuie sesizata intr-un termen de ? a. 30 de zile b. 6 luni c. 60 de zile ANS: B 12. La executarea hotararii Curtii trebuie avut in vedere principiul ? a. restitutio in integrum b. pacta sunt servanta c. principiul neretroactivitatii incriminarii ANS: A * 13. Cauza Bursuc c. Romaniei se refera la ? a. dreptul de a nu fi supus torturii b. dreptul la viata c. dreptul la casatorie ANS: A 14.Protocolul nr. 4 la Conventie prevede? a. dreptul la libera circulatie b. abolirea pedepsei cu moartea pe timp de pace c. libertatea de expresie ANS: A 15. Constituie cazuri permise de privare de libertate in sensul Conventiei ? A) detentia dupa judecata si condamnare B) detentia preventive C) impunere unei resedinte obligatorii pe o insula indepartata, timp de 16 luni,intr-o arie de 2, 5 km ANS: A, B a. A+C b. B+C c. A+B d. toate raspunsurile corecte ANS: C 16. Conventia pentru drepturile copilului adoptata de Adunarea Generala a ONU a intrat in vigoare in ? a. 1995 b. 2002 c. 1990 ANS: C

17. Bill of Rights a fost adoptata in anul ? a. 1215 b. 1689 c. 1415 ANS: B 18. Celebra idee oamenii se nasc si raman liberi si egali in drepturi, a fost inscrisa pentru prima data in a. Conventia europeana a drepturilor omului b. Declaratia drepturilor omului si cetateanului, document elaborat si promovat de revolutia franceza c. Declaratia de independenta a SUA din 14 iulie 1776 ANS: B 19. Protocolul 1 la Conventie se refera la ? a. dreptul la educatie b. libertatea de gandire, constiinta si religie c. dreptul la recurs in procesele penale ANS: A * 20.Cauza Demetriu c. Romaniei se refera la ? a. protectia proprietatii b. dreptul la viata c. dreptul la educatie ANS: A 21. Conventia americana a drepturilor omului dispune ca dreptul la viata este protejat din momentul? a. nasterii copilului b. conceptiei copilului c. nu exista o asemena prevedere ANS: B * 22. Cauza Costelo Roberts c. Regatului Unit se refera la ? a. dreptul la viata b. dreptul persoanei de a nu fi supusa tratamentelor inumane sau degradante c. dreptul la educatie ANS: B * 23.Cauza Balanescu c. Romaniei se refera la ? A) dreptul la un procesc echitabil B) dreptul la viata privata si de familie C) dreptul la proprietate ANS: A, C a. A+B b. B+C c. A+C d. nici un raspuns corect ANS: C 24. Curtea a retinut ca fapta de a distruige casele si bunurile unor persoane precum si obligarea acestora sa asiste la distrugerea bunurilor lor poate fi calificata drept ? a. incalcarea dreptului la libertatea si siguranta perosanei b. tratamente inumane in sensul art. 3 din Conventie c. tortura in sensul art. 3 din Conventie ANS: B

25. Conventia privind sclavia a intrat in vigoare in ? a. 1976 b. 1999 c. 1927 ANS: C 26. Orice privare de libertare trebuie sa fie ? A) legala, echitabila si proportionala cu situatia care a determinat-o B) trebuie sa fie dispusa si executata de o autoritate competenta C) nu trebuie sa aiba un caracter arbitrar ANS: A, B a. A+B+C b. nici un raspuns corect c. A+B d. B+C ANS: C * 27. Cauza Litwa c. Poloniei se refera la ? a. dreptul de proprietate b. dreptul la viata c. dreptul la libertatea si siguranta persoanei ANS: C 28. Reprezinta situatii de privare de libertate in sensul art. 5 din Conventie? a. strainii constransi sa astepte in zona de tranzit a unui aeroport international o decizie privitoare la cererea lor de azil, fara a putea intra pe teritoriul tarii in cauza, dar cu posibilitatea de a-l parasi in orice moment b. mentinerea fortata a unei persoane intr-un spital psihiatric, chiar daca era tinuta intr-o celula descuiata si i se permitea sa paraseasca spitalul neinsotita c. copiii abandonati de parintii lor naturali in vederea adoptiei, pusi sub tutela autoritatilor statale si incredintati unui camin de copii pana la finalitatea anchetelor sociale impuse de normele nationale aplicabile in materie ANS: B * 29. Cauza Vasileva c.Danemarcei se refera la ? a. dreptul la educatie b. dreptul la un procesc echitabil c. dreptul la libertatea si siguranta persoanei ANS: C 30. Cazurile licite de privare de libertate sunt ? A) detentia dupa judecata si condamnare B) internarea fortata a unei personae intr-o clinica fara posibilitatea de a parasi clinica sau de a avea contact cu lumea exetrioara C) detentia strainilor in scopul expulzarii sau extradarii ANS: A, C a. A+B b. B+C c. A+B+C d. A+C ANS: D 31.Garanteaza dreptul la un dublu grad de jurisdictie in materie penala ? a. Protocolul nr. 7 la Conventie b. Protocolul nr. 1 la Conventie c. Protocolul nr. 11 la Conventie ANS: A

32. Declaratia Universala a Drepturilor Omului a fost adoptata de ? a. Adunarea Generala a ONU b. Consiliul Europei c. Adunara Parlamentara a Consiliului Europei ANS: A 33. Fac parte din Carta internationala a drepturilor omului urmatoarele documente ? a. Declaratia Universala a Drepturilor Omului b. Declaratia de independenta a SUA c. Conventia pentru eliminarea oricaror forme de discriminare rasiala ANS: A 34. Conventia europeana a drepturilor omului a fost adoptata in anul ? a. 1985 b. 1950 c. 2000 ANS: B 35. Sunt considerati martori in sensul art. 6 paragraful 3 lit. d) din Conventie ? a. expertii si persoana ale carei declaratii scrise sunt constituite ca probe in fata instantei b. interpretii c. persoanele care au asistat la fapta ANS: A 36. Romania a aderat la Conventia europeana a drepturilor omului prin ? a. L nr. 18/2000 b. L nr. 35/1998 c. L nr. 30 /1994 ANS: C 37. In prezent instanta europeana are in componenta sa un numar de? a. 30 de judecatori b. 47 de judecatori c. 50 de judecatori ANS: B * 38. Cauza Pantea c. Romaniei se refera la ? a. dreptul de proprietate b. dreptul la libertatea si siguranta persoanei c. dreptul la educatie ANS: B 39. Fac parte din ansamblul drepturilor ce semnifica respectul social datorat individului ? a. dreptul la viata b. dreptul de proprietate c. respectarea vietii private si de familie ANS: C 40. In cauza Rees c. Regatului Unit Curtea Europeana a recunoscut ? a. dreptul persoanei la educatie b. dreptul persoanei la casatorie c. dreptul persoanei de a-si schimba identitatea sexuala ANS: C

41. In sfera protectiei vietii private intra? a. dreptul la nume,dreptul la un mediu sanatos si dreptul la imagine b. dreptul la un mediu sanatos si dreptul la imagine c. numai dreptul la imagine ANS: A 42. Pentru a corespunde standardelor Conventiei, o expropriere trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii? a. sa fie efectuata in interes public b. sa fie efectuata in interes public si sa respecte principiul proportionalitatii c. sa respecte principiul proportionalitatii ANS: B * 43. Cauza Karner c. Austriei se refera la? a. dreptul persoanei de a nu suferi nici o discriminare b. dreptul la viata c. dreptul de proprietate ANS: A 44. Dreptul la despagubiri in caz de eroare judiciara este prevazut de? a. Protocolul aditional 1 b. Protocolul aditional 7 c. Protocolul aditional 6 ANS: B 45. Curtea de la Strasbourg solutioneaza litigii intre? a. intre state b. intre persoane particulare c. intre state si persoane particulare ANS: B 46.Plangerile privind drepturile si obligatiile cu caracter civil trebuie sa indeplineasca anumite conditii. Care sunt acestea? a. sa fie reale si serioase b. sa se refere la existenta sau la exercitiul dreptului c. sa fie reale si serioase, sa se refere la existenta sau la exercitiul dreptului, sa nu fie anonime ANS: C 47.Durata mandatului judecatorilor Curtii este de ? a. 10 ani b. 6 ani c. 8 ani ANS: B 48. Se vor incheia la implinirea a trei ani mandatele unei jumatati din judecatorii Curtii desemnati la prima alegere, iar acestia vor fi stabiliti prin ? a. tragere la sorti b. vot secret de catre Adunarea Parlamentara c. vot secret de catre Consiliul de Ministri ANS: A 49.Un judecator al Curtii poate fi revocat din functie daca? a. Adunarea Parlamentara stabileste acest lucru b. daca ceilalti judecatori decid, cu majoritate de doua treimi, ca el a incetat sa corespunda conditiilor necesare c. Consiliul de Ministri decide acest lucru ANS: B

50. Fac parte din Marea Camera? a. presedintele Curtii, vicepresedintii, presedintii Camerelor si alti judecatori desemnati conform regulamentului Curtii b. Presedintele Adunarii Parlamentare, 3 membri ai Consiliului de Ministri si 3 judecatori desemnati din cadrul Curtii c. judecatorul Camerei care a emis hotararea si judecatorul ales in numele statului-parte interesat ANS: A 51. Un comitet poate, sa declare inadmisibila sau sa scoata de pe rol o cerere individuala, introdusa in virtutea art. 34, atunci cand o astfel de decizie poate fi luata fara o examinare complementara prin? a. vot unanim b. vot a unei treimi din membrii Curtii c. niciodata ANS: A 52. Cheltuielile de functionare ale Curtii sunt in sarcina ? a. Consiliului Europei b. Adunarii Parlamentare c. Comitetului de Ministri ANS: A * 53. Cauza Brumarescu c. Romaniei se refera la ? a. dreptul la un proces echitabil si dreptul de proprietate b. dreptul la viata si dreptul de a nu fi dicriminat c. dreptul la un mediu sanatos ANS: A 54. Comitetul de Ministri al Consiliului Europei a adoptat Protocolul nr. 12 la Conventie privitor la interdictia generala a oricarei forme de discriminare la ? a. 10 februarie 1993 b. 26 decembrie 2003 c. 26 iunie 2000 ANS: C 55. Sedintele plenare ale Curtii sunt convocate de ? a. orice judecator al Curtii b. presedintele Curtii ori de cate ori o impune exercitarea atributiilor sale conform Conventiei c. presedintele Adunarii Parlamentare ANS: B 56.La deliberarile Curtii iau parte ? a. numai judecatorii Curtii b. judecatorii impreuna cu grefierul c. judecatorii, grefierul precum si un reprezentant al Comitetului de Ministri ANS: A 57. Deciziile si hotararile Marii Camere si ale Camerelor sunt adoptate cu? a. cu votul a doua treimi din numarul judecatorilor prezenti b. cu votul a jumatate din numarul judecatorilor prezenti c. cu votul majoritatii judecatorilor aflati in sedinta ANS: C 58. Marea Camera a Curtii este compusa din? a. din saptesprezece judecatori si cel putin trei judecatori supleanti b. din douazeci de judecatori c. din zece judecatori si cel putin trei judecatori supleanti ANS: A

59. Limbile oficiale ale Curtii sunt ? a. engleza, franceza si germana b. engleza, franceza, germana si spaniola c. engleza si franceza ANS: C 60. Se bucura de protectia instituita de art. 9 al Conventiei (libertatea de gandire, de constiinta si de religie) : a. numai persoanele fizice b. numai persoanele juridice c. atat persoanele fizice cat si cele juridice ANS: C 61. Instanta europeana a stabilit ca protectia dreptului de proprietate cuprinde trei norme distincte si anume? A). principiul dreptului de a se bucura de proprietate B). privrile de proprietate C). statele contractante sunt ndreptite s controleze folosirea proprietii n concordan cu interesul general. ANS: A,B,C a. A+B b. C+B c. A+C d. A+B+C ANS: D 62. Hotararile definitive ale Curtii sunt transmise ? a. Secretariatului Consiliului Europei b. Adunarii Parlamentare c. Comitetului Ministrilor ANS: C 63. In orice stadiu al procedurii, Curtea poate hotari scoaterea de pe rol a unei cereri atunci cand circumstantele permit sa se traga concluzia ca? a. solicitantul nu doreste sa o mai mentina, litigiul a fost rezolvat, pentru orice alt motiv, constatat de Curte, cand continuarea examinarii cererii nu se mai justifica b. solicitantul nu doreste sa o mai mentina; c. litigiul a fost rezolvat; ANS: A 64. Judecatorii Curtii nu pot prezida in cazurile? a. in care partea contractanta ai carei cetateni sunt sau in numele careia au fost alesi este parte in cauza b. nu exista o asemenea restrangere prevazuta de Conventie c. atunci cand presedintele Curtii le cere acest lucru ANS: A 65. Presedintele Curtii convoaca o sedinta plenara in urmatoarele situatii. a. daca cel putin o treime din membrii Curtii solicita acest lucru sau daca o data pe an pentru a analiza probleme administrative b. daca cel putin jumatate din membrii Curtii solicita acest lucru c. in nici o situatie ANS: A

66. Cvorumul Adunarii plenare a Curtii este reprezentat de ? a. jumatate din judecatorii alesi in functie b. o treime din judecatorii alesi in functie c. toti judecatorii alesi in functie ANS: B 67. Colegiul de cinci judecatori ai Marii Camere convocat sa examineze cererile depuse conform art. 43 din Conventie este alcatuit din? A) presedintele Curtii; B) presedintii sau, daca acestia nu pot sa-si desfasoare activitatea, vicepresedintii de sectie alta decat sectia din care s-a constituit Camera care s-a ocupat de cauza pentru care se incearca retrimiterea in fata Marii Camere; C) inca un judecator desemnat prin rotatie dintre alti judecatori decat cei care s-au ocupat de cauza in Camera ANS: A, B a. A+B b. A+C c. B+C d. A+B+C ANS: A 68. Comitetele Curtii se constituie pe o perioada de : a. 10 luni b. 12 luni c. 16 luni ANS: B 69.Demisia unui judecator este notificata ? a. presedintelui Curtii b. presedintelui Consiliului de Ministri c. presedintelui Adunarii Parlamentare ANS: A 70. Procedura de eliberare din functie a unui judecator al Curtii poate fi pusa in miscare ? a. de orice judecator b. numai de presedintele Curtii c. numai de Secretarul Consiliului Europei ANS: A 71. Presedintele Adunarii plenare a Curtii este ales pentru o perioada de ? a. 6 ani b. 9 ani c. 3 ani ANS: C 72.Conduce activitatea de administrare a Curtii? a. un judecator special desemnat pentru aceasta b. presedintele Curtii c. presedintele Adunarii Parlamentare ANS: B 73.Presedintele Curtii prezideaza? a. reuniunile plenare ale Curtii b. reuniunile Marii Camere, reuniunile plenare ale Curtii si reuniunile colegiului de 5 judecatori c. numai reuniunile Marii Camere ANS: B

74. Vicepresedintii Curtii tin locul presedintelui daca? A) postul de presedinte este vacant sau la cererea presedintelui b) la cererea Secretarului Consiliului Europei c) in nici o situatie ANS: A 75. Grefierul este ales pentru un mandat de ? a. 3 ani b. 6 ani c. 5 ani ANS: C 76. Are in custodie arhiva Curtii? a. presedintele Curtii b. grefierul c. un judecator special desemnat pentru aceasta ANS: B 77.Daca nu se intruneste cvorumul Adunarii plenare a Curtii? a. presedintele suspenda sedinta b. continua sedinta cu numarul judecatorilor prezenti c. grefierul suspenda sedinta ANS: A 78. Marea Camera este alcatuita din ? A) presedintele Curtii B) vicepresedintii Curtii C) presedintii de sectii D) judecatorii raportori ANS: A, B, C a. A+B b. A+D c. A+B+C d. A+C ANS: C 79. Adunarea plenara a Curtii poate constitui o sectie suplimentara in ce situatie? a. la propunerea presedintelui Curtii b. ori de cite ori secretarul Consiliului Europei cere acest lucru c. la propunerea presedintelui Adunarii Parlamentare ANS: A 80.Presedintele Curtii hotaraste numarul comitetelor care urmeaza sa fie infiintate consultindu-se cu? a. dupa consultarea cu presedintii sectiilor b. prin votul a unei jumatati din numarul judecatorilor Curtii c. prin votul unei treimi din totalul judecatorilor Curtii ANS: A 81.La cererea unei parti sau a oricarei alte persoane interesate, sau din proprie initiativa, Camera sau, daca este cazul, presedintele acesteia poate indica partilor orice masura asiguratorie care considera ca ar trebui adoptata in interesul partilor sau pentru desfasurarea corespunzatoare a procedurii aduse inaintea sa. Este instiintata despre aceste masuri urmatoarea institutie? a. Adunarea Parlamentara b. Comitetul de Ministri c. Grefa ANS: B

82. Comitetele Curtii sunt formate din? a. 3 judecatori b. 5 judecatori c. 6 judecatori ANS: A 83.Declaratia drepturilor omului a fost adoptata in Franta in anul? a. 1670 b. 1876 c. 1789 ANS: C 84. Conventia Europeana privind apararea drepturilor omului a fost semnata la ? a. Londra b. Paris c. Roma ANS: C 85. Curtea Europeana a Drepturilor Omului emite avize consultative la cererea : a. Adunarii Parlamentare b. Comitetului de Ministri c. Consiliului Europei ANS: B 86. Hotararile pronuntate in Camerele Curtii pot fi atacate in termen de : a. nu pot fi atacate b. 6 luni c. 3 luni ANS: C 87.Romania a aderat la Conventie in anul? a. 1990 b. 2000 c. 1994 ANS|: C 88. Decizia comitetului Curtii privind admisibilitatea este: a. atacabila b. definitiva c. nu se da o asemenea decizie ANS: B 89.Revocarea unui judecator este de competenta: a. Adunarii Parlamentare b. Consiliului Europei c. Curtii ANS: C 90.La adoptarea Declaratiei Universale, ONU era format din: a. 45 de state b. 56 de state c. 40 de state ANS: B

91. Contestatiile referitoare la competenta Curtii sunt rezolvate de : a. Curte b. Consiliul Europei c. Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei ANS: A 92. Camerele Curtii sunt formate din: a. 3 judecatori b. 5 judecatori c. 7 judecatori ANS: C 93.La examinarea cererilor, judecatorii-raportori: A) pot cere partilor sa depuna, intr-un anumit termen, orice informatii reale, documente sau alte materiale pe care le considera relevante; B) hotarasc, supunandu-se dispozitiei presedintelui de sectie ca examinarea cazului sa fie facuta de o Camera C) Atunci cand, in opinia judecatorului-raportor, materialul prezentat de reclamant este el insusi suficient pentru a demonstra faptul ca cererea nu este admisibila sau ca ar trebui scoasa de pe rol, cererea este examinata de un comitet daca nu exista vreun motiv special in sens contrar. ANS: A, B a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C ANS: A 94. Carta Natiunilor Unite a fost adoptata in urma Conferintei de la ? a. Roma b. Paris c. San Francisco ANS: C 95. Pactul international privind drepturile civile si politice (PIDCP) a fost adoptat in ? a. 1898 b. 1989 c. 1966 ANS: C 96. Romania a aderat la Conventia pentru eliminarea oricarei forme de discriminare rasiala in anul? a. 1970 b. 1980 c. 1990 ANS: A 97. Conventia impotriva torturii si altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante, a fost adoptata de Adunarea Generala a ONU la ? a. 10 august 2000 b. 10 decembrie 1984 c. 5 decembrie 1998 ANS: B 98. Se va organiza o audiere privind admisibilitatea cererii daca ? a. daca, din proprie initiativa, Camera hotaraste astfel sau daca, una sau mai multe parti interesate o cer b. daca prsedintele Curtii hotaraste acest lucru c. daca doua treimi din judecatorii Curtii o cer ANS: A

99. Camera sau presedintele acesteia poate: A) sa ceara partilor sa depuna orice informatie faptica, documente sau alt material considerat relevant de Camera sau de presedintele acesteia; B) sa instiinteze partea contractanta parata despre cerere si sa invite acea parte sa prezinte in scris observatii cu privire la cerere si, dupa primirea lor, sa ceara reclamantului sa prezinte observatiile ca raspuns la acestea; C) sa invite partile sa prezinte alte observatii in scris. ANS: A, B, C a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C ANS: D 100. Dreptul de a nu fi discriminat este prevazut de ? a. articolul 1 din Conventie b. Protocolul nr. 11 la Conventie c. articolul 14 din Conventie ANS: C 101. Libertatea de religie este garantata de? a. articolul 2 al Conventiei b. articolul 9 al Conventiei c. Protocolul nr. 6 ANS: B 102. Abolirea pedepsei cu moartea in toate circumstantele este prevazuta de? a. articolul 2 din Conventie b. Protocolul nr 6 la Conventie c. Protocolul nr. 13 la Conventie ANS: C 103. Protocolul nr. 6 la Conventie a fost incheiat la ? a. Roma b. Vilnius c. Strasbourg ANS: C 104. Protocolul nr. 13 la Conventie a fost incheiat la ? a. Roma b. Vilnius c. Paris ANS: B 105. Protocolul nr. 4 la Conventie a fost incheiat la ? a. Viena b. Strasbourg c. Roma ANS: B 106. Decizia camerei este comunicata reclamantului de catre? a. presedintele completului de judecata b. presedintele Curtii c. grefier ANS: C

107. Constituie limitari aduse dreptului la viata in sensul Conventiei ? a. cauzarea mortii pentru asigurarea apararii oricarei persoane impotriva violenteii ilegale b. executarea unui condamnat la moarte c. nu sunt permise limitari aduse dreptului la viata ANS: A 108. Dreptul de a nu fi supus torturii si altor tratamente sau pedepse inumane sau degradante este prevazut de ? a. articolul 5 din Conventie b. Protocolul nr.11 la Conventie c. articolul 3 din Conventie ANS: C 109. Martorii, expertii si alte persoane pe care Camera sau presedintele acesteia se hotaraste sa ii audieze sunt citati de catre ? a. presedintele Curtii b. judecatorul raportor c. presedintele Camerei d. Grefier ANS: D 110. Citatia de convocare a martorilor si expertilor trebuie sa precizeze? A) cauza in legatura cu care a fost eliberata; B) obiectul anchetei, opinia expertilor sau alta masura dispusa de Camera sau de presedintele Camerei; C) orice prevederi pentru plata sumei datorate persoanei citate. D) locul audierii ANS: A, B, D a. A+B+D b. A+B+C c. A+C+D d. A+B+C+D ANS: A 111. Constituie limitari aduse dreptului la viata potrivit Conventiei ? a. situatia in care moartea survine in urma utilizarii fortei pentru efectuarea unei arestari legale sau pentru a impiedica evadarea unei persoane detinute in mod legal si legitima aparare b. nu sunt permise limitari aduse art. 2 din Conventie c. executarea unui detinut in urma unui proces echitabil ANS: A 112. Dreptul la libertate si la siguranta este prevazut de ? a. articolul 7 din Conventie b. Protocolul nr. 7 la Conventie c. articolul 5 din Conventie ANS: C 113. Constituie situatii de privare de libertate licita conform Conventiei? A) detinerea dupa judecata si condamnare si detentia preventiva B) internarea fortata a unei persoane, urmata de izolarea si plasarea sa intr-o camera incuiata, sub controlul constant al personalului clinicii, fara posibilitatea de a parasi clinica C) detentia preventiva ANS: A, C a. A+B b. A+C c. A d. C ANS: B

114. Sunt garantii instituite pentru persoanele private de libertate in sensul Conventiei? A) dreptul de a fi informat B) dreptul la martori si interpret C) dreptul la recurs D) dreptul la despagubiri pentru detentia ilegala ANS: A, B, C a. A+B+C b. B+C+D c. A+C+D d. C+D ANS: A 115. Dreptul la un proces echitabil este prevazut de ? a. articolul 6 din Conventie b. articolul 5 din Conventie c. Protocolul nr. 11 la Conventie ANS: A 116. Sunt garantii acordate acuzatului intr-un proces penal ? a. prezumtia de nevinovatie b. publicitatea procedurii c. dreptul la imagine ANS: A 117. Viata de familie acopera, potrivit Conventiei? A) relatiile dintre frati B) relatiile dintre soti C) relatiile dintre adoptat si adoptator ANS: A, B, C a. A+B b. A+C c. A+B+C d. B+C ANS: C 118. Protectia domiciliului este prevazuta de ? a. articolul 7 al Conventiei b. articolul 12 al Conventiei c. articolul 8 al Conventiei ANS: C 119. Dreptul la imagine este prevazut de ? a. Protocolul nr.12 la Conventie b. articolul 8 al Conventiei c. Protocolul nr. 11 la Conventie ANS: B 120. Fac parte din protectia domiciliului in sensul Conventiei? A) dreptul de a nu suferi vreo poluare care impiedica normala folosire a domiciliului B) dreptul de acces si ocupare a domiciliului C) dreptul de a nu fi evacuat din domiciliu in nici o situatie ANS: A, B a. A+B+C b. A+B c. A+C d. B+C ANS: B

* 121. Cauza Moldovan c. Romaniei se refera la ? a. dreptul la nume b. protectia domiciliului c. dreptul la un proces echitabil ANS: B 122. Protectia corespondentei este prevazuta de ? a. articolul 8 din Conventie b. Protocolul nr. 11 la Conventie c. articolul 5 din Conventie ANS: A 123. Constituie ingerinte in art. 8 (dreptul la respectarea vietii private si de familie) din Conventie ? a. limitarile fondate pe lipsa capacitatii sau a consimtamantului la casatorie b. campaniile informative ale statelor privind planificarea familiala c. cauzarea sau permiterea poluarii de orice fel care aduce atingere dreptului persoanei de a se bucura de domiciliul sau ANS: C 124. Camerele Curtii constituie comitete pentru o perioada de? a. 6 luni b. 12 luni c. nu se prevede o anumita perioada in Conventie ANS: C 125. Dreptul la alegeri libere este prevazut de? a. Protocolul nr. 1 la Conventie b. Protocolul nr. 7 la Conventie c. articolul 5 din Conventie ANS: A * 126. Cauza Brumarescu c. Romaniei se refera la - alegeti varianta incorecta. a. dreptul la un proces echitabil b. dreptul de proprietate c. dreptul de a nu fi discriminat ANS: C * 127. Cauza Tanrikulu c. Turciei se refera la - alegeti varianta incorecta. a. dreptul la viata b. dreptul de a nu fi discriminat c. dreptul la imagine ANS: C 128. In sfera protectiei vietii private intra - alegeti varianta incorecta. a. dreptul la imagine b. dreptul la un mediu sanatos c. dreptul de a nu fi discriminat ANS: C 129. Protocolul nr. 7 la Conventie se refera la - alegeti vartianta incorecta. a. dreptul la doua grade de jurisdictie in materie penala b. dreptul la despagubiti in caz de eroare judiciara c. dreptul la casatorie ANS: C

130. Protocolul nr. 4 la Conventie prevede - alegeti varianta incorecta. a. dreptul la un proces echitabil b. interzicerea privarii de libertate pentru datorii c. libertatea de circulatie ANS: A * 131. Procesul verbal al audierilor in fata Camerei este semnat de? A) presedintele Camerei si grefier B) presedintele Curtii C) judecatorii Camerei respective ANS: A * 132. In cazul in care o cauza adusa inaintea unei Camere ridica o problema grava care priveste interpretarea Conventiei sau a protocoalelor la aceasta, sau daca solutionarea unei probleme poate conduce la o contradictie cu o hotarare pronuntata anterior de Curte, Camera, poate? a. sa se desesizeze in favoarea Marii Camere b. sa se desesizeze in favoarea Camerei special constituite pentru astfel de situatii c. nu exista vreo prevedere expresa in acest domeniu ANS: A * 133. Orice parte poate depunde in cazuri exceptionale o cerere scrisa de retrimitere a cauzei in fata Marii Camere in termen de ? a. 6 luni de la pronuntarea hotararii in fata Camerei b. 3 luni de la pronuntarea hotararii in fata Camerei c. nu este prevazut un astfel de termen ANS: B * 134. Hotararile sunt semnate de ? A) grefier B) toti judecatorii care au participat la deliberare C) presedintele Camerei D) judecatorul raportor ANS: A, C a. A+B+C b. A+C c. B+C d. nici un raspuns corect ANS: B * 135. O parte poate cere interpretarea hotararii intr-un termen de ? a. 6 luni de la pronuntarea b. 3 luni de la pronuntare c. 1 an de la pronuntare ANS: C * 136. Se poate cere revizuirea hotararii intr-un termen de ? a. 30 de zile de la pronuntare b. 6 luni dupa ce partea in cauza a luat cunostinta de fapta care ar putea avea o influenta decisiva prin insasi natura sa asupra cauzei c. 3 luni dupa ce partea in cauza a luat cunostinta de fapta care ar putea avea o influenta decisiva prin insasi natura sa asupra cauzei ANS: B

* 137. Asistenta juridica gratuita se ofera doar atunci cand presedintele Camerei este convins ca? a. este necesara pentru o buna desfasurare a procesului in fata Camerei si reclamantul dispune de mijloace insuficiente pentru a acoperi in intregime sau partial cheltuielile necesitate b. Adunarea Parlamentara hotaraste acest lucru c. nu se poate oferi asistenta juridica gratuita ANS: A * 138. La luarea deciziei de acordare a asistentei juridice, grefierul stabileste:

a. tariful onorariilor care urmeaza sa fie platite in conformitate cu baremele pentru asistenta juridica in vigoare si nivelul cheltuielilor care urmeaza sa fie platite b. numai nivelul cheltuielilor care urmeaza sa fie platite c. numele avocatilor care vor reprezenta partea in cauza ANS : A * 139. Nu constituie munca fortata potrivit Constitutiei Romaniei? a. munca unei persoane condamnate, prestata in conditii normale, in perioada de detentie sau de libertate conditionata precum si serviciul militar b. munca desfasurata ca pedeapsa pentru participarea la greva c. servicul militar ANS: A * 140. Durata normala a zilei de lucru este in medie, potrivit Constitutiei Romaniei de? a. cel mult 8 ore b. cel mult 10 ore c. intre 6-8 ore in functie de domeniu de activitate ANS: A * 141. Nu pot fi angajati ca salariati potrivit Constitutiei Romaniei? a. minorii sub 15 ani b. minorii sub 16 ani c. minorii sub 18 ani ANS: A * 142. Regele Ioan fara de Tara a semnat Magna Charta Libertatum la ? a. 10 ianuarie 1215 b. 12 iunie 1215 c. 15 iunie 1350 ANS: B * 143. Preocuparile romanesti pentru definirea drepturilor si libertatilor fundamentale este marcata inca de timpuriu de? a. hrisovul emis in 1631 de Leon Voda Tomsa, domn al Tarii Romanesti b. Pravilniceasca condica tiparita in 1880 c. Constitutia din 1866 ANS: A * 144. Formeaza Charta internationala a drepturilor omului urmatoarele documente? a. Charta ONU, Declaratia universala a drepturilor omului si cele doua pacte din 1966 b. Charta ONU, Declaratia universala a drepturilor omului c. Charta ONU, Declaratia universala a drepturilor omului , cele doua pacte din 1966 si Conventia europeana a drepturilor omului ANS: A * 145. Este inspirat din Constitutia belgiana urmatorul document?

a. Constitutia din 1866 b. constituia din 1923 c. constituia din 1948 ANS: A * 146. Constitutia Romaniei garanteaza: a. dreptul de mostenire b. dreptul de proprietate privata c. accesul liber al persoanei la o activitate economica ANS: B * 147. Potrivit Constitutiei Romaniei nu au drept de vot: a. debilii sau alienatii mintal si persoanele condamnate prin hotarare judecatoreasca definitiva la pierderea drepturilor electorale b. numai persoanele condamnate prin hotarare judecatoreasca definitiva la pierderea drepturilor electorale c. persoanele care au implinit 18 ani cu o zi inainte de data alegerilor ANS : A * 148. De la prevederile art.27 alin. 1 (inviolabilitatea domiciliului) din Constitutie se poate deroga in urmatoarele situatii prevazute de lege: a. apararea securitatii nationale sau a ordinii publice si prevenirea raspandirii unei epidemii b. legitima aparare c. prevenirea raspandirii unei epidemii ANS: A * 149. Potrivit Constitutiei Romaniei exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans prin lege pentru: a. apararea securitatii nationale si prevenirea consecintelor unei calamitati naturale b. aducerea la indeplinire a unor prevederi legale imperative c. prevenirea consecintelor unei calamitati naturale ANS : A * 150. Masura retinerii nu poate depasi: a. 48 de ore b. 24 de ore c. se dispune pana la venirea aparatorului ales sau numit din oficiu ANS : B * 151. Potrivit Constitutiei statul Roman garanteaza: a. dreptul la un loc de munca b. autonomia universitara c. concediu de cresterea a copilului pana la varsta de 2 ani ANS: B * 152. Curtea de la Strasbourg solutioneaza litigii intre: a. Intre state sau intre state si persoane particulare b. Intre state si persoane particulare c. numai intre state ANS: A

* 153. Ce document subliniaza ca oamenii au fost creati egali, ei fiind inzestrati de Creator cu anumite drepturi inalienabile:

a. Declaratia de independenta a SUA b. Declaratia drepturilor omului si cetateanului c. Habeas Corpus Act ANS : A * 154. Constituie drepturi civile si politice: a. dreptul la viata, la libertatea si la securitatea persoanei, dreptul la un proces echitabil, prezumtia de nevinovatie, dreptul la viata privata b. dreptul la viata, la libertatea si la securitatea persoanei, dreptul la un proces echitabil, prezumtia de nevinovatie, dreptul la viata privata, dreptul persoanei la asigurari sociale, la munca, dreptul la odihna, dreptul la educatie c. dreptul persoanei la asigurari sociale, la munca, dreptul la odihna, dreptul la educatie, dreptul la plata egala pentru munbca egala ANS: A * 155. Declaratia Universala a Drepturilor Omului a fost adoptata de : a. Adunarea Generala a ONU b. Consiliul Europei c. Adunara Parlamentara a Consiliului Europei ANS: A * 156.Analizati urmatoarele enunturi: 1) Comitetul Ministrilor este organul decizional al Consiliului Europei. 2) Declaratia Universala a Drepturilor Omului este un tratat iar drepturile pe care le proclama au un caracter absolut. 3) Rezolutiile Comitetului de Ministri in chestiunile importante sunt luate cu unanimitatea voturilor exprimate. a. prima afirmatie este falsa, a doua este adevarata, a treia este adevarata; b. prima afirmatie este adevarata, a doua este falsa, a treia este adevarata; c. prima afirmatie este adevarata, cea de-a doua este falsa, a treia este falsa; ANS : B * 157.Analizati urmatoarele enunturi: 1) Dreptul la interpretare, prevazut de art. 3 paragraful 3 lit. e) din Conventie, nu trebuie asigurat si atunci cand avocatul acuzatului intelege si vorbeste limba folosita in cadrul procesului. 2). La 12 iunie 1215, regele Ioan fara de Tara a semnat Magna Charta Libertatum. 3) Deciziile Comitetului Ministrilor sunt trimise guvernelor statelor membre sub forma recomandarilor sau sunt incluse in conventii si acorduri europene care nu au forta obligatorie pentru statele care le ratifica. a. prima afirmatie este falsa, a doua este adevarata, a treia este falsa; b. prima afirmatie este adevarata, a doua afirmatie este adevarata iar ce-a de-a treia afirmatie este falsa c. prima afirmatie este adevarata, cea de-a doua este falsa, a treia este falsa; ANS : A

* 158.Analizati urmatoarele afirmatii:

1) Ceea ce deosebeste tortura de tratamentele inumane sau degradante este intensitatea durerii pe care ea o provoaca precum si intentia celui care, detinator al autoritatii publice, produce o suferinta deosebita victimei 2) Tratamentul degradant se caracterizeaza prin faptul ca provoaca umilirea grava a unui individ in fata altuia sau prin aceea ca obliga persoana sa actioneze impotriva vointei sau constiintei sale. 3)Accesul la dosar prin intermediul avocatului este considerat astazi suficient in sensul dreptului de a dispune de timpul si facilitatile necesare apararii , prevazute de art.6 paragraful 3 lit. b din Conventie. a. prima afirmatie este falsa, a doua este adevarata, a treia este adevarata; b. prima afirmatie este adevarata, a doua este falsa, a treia este adevarata; c. prima afirmatie este adevarata, a doua afirmatie este adevarata iar ce-a de-a treia afirmatie este falsa ANS : C * 159.Analizati urmatoarele afirmatii: 1) Dreptul la un proces echitabil presupune si dreptul de acces la un tribunal. 2) Prezumtia de nevinovatie presupune, printre altele, ca membrii tribunalului sa nu aiba nici o idee preconceputa ca inculpatul a savarsit infractiunea de care este acuzat. 3) Dreptul la nume este o componenta a dreptului la educatie. a. prima afirmatie este falsa, a doua este adevarata, a treia este adevarata; b. prima afirmatie este adevarata, a doua este falsa, a treia este adevarata; c. prima afirmatie este adevarata, a doua afirmatie este adevarata iar ce-a de-a treia afirmatie este falsa ANS : C * 160. Procesul verbal al audierii in fata Camerei trebuie sa contina? A) alcatuirea Camerei; B) lista celor care se infatiseaza inaintea Camerei; C) continutul concluziilor formulate, al intrebarilor adresate si al rasp date; D) continutul oricarei sentinte pronuntate in timpul audierii. ANS: A, B, C , D