Sunteți pe pagina 1din 3

MODELUL DESCENTRALIZAT DE APROVIZIONARE CU APĂ ÎN SATELE

RAIONULUI NISPORENI: O SOLUȚIE VIABILĂ PENTRU MEDIUL RURAL

Nina Plop, Ciclul II, Masterat, Facultatea Sociologie şi Asistenţă Socială


Diana Cheianu-Andrei, doctor, conf.univ., conduc. ştiinţific

The purpose of this article is to elaborate arguments and necessary measures in the direction of improving the
quality of the water supply systems. This article exposes value of the decentralized water supply model in villages of
Nisporeni district and presents the steps in implementation of the decentralized water supply projects, the most
important directions of the “professionalism” of the community actors.

Apa reprezintă factorul de mediu cu cel mai mare impact asupra sănătăţii populaţiei. În
perioada de tranziţie, după reorganizarea întreprinderilor de alimentare cu apă din localităţile
urbane şi rurale, nu s-au făcut investiţii şi modernizări, respectiv serviciile de alimentare cu apă
şi canalizare s-au deteriorat rapid, ducând la înrăutăţirea calităţii apei potabile şi sănătăţii
populaţiei. În aceste condiţii, cercetarea problemelor privind creşterea şi îmbunătăţirea calităţii
serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, capătă o importanţă deosebită.
Conform statisticilor oficiale 60,6% din gospodăriile casnice ale Republicii Moldova se
aprovizionează cu apă din fântâni, 33,4% din apeduct, 2,8% din cişmea (sursă deschisă) şi 3,3%
din alte tipuri de surse. Doar 33 la sută din locuitorii zonelor urbane ale Moldovei dispun de apă
potabilă furnizată prin sisteme funcţionale de apeduct. Astfel, peste 67 la sută din populaţia
Republicii Moldova, sau aproape 2,4 milioane de persoane, au nevoie de o asigurare mai bună cu
surse sigure de apă. [1]
Populaţia din sate se aprovizionează cu apă în mare parte din fântâni (78,7%). Apa este de
obicei scoasă cu găleata, manual şi transportată la fel manual. Unele gospodării care au fântână
în propria ogradă utilizează pompele electrice pentru a scoate apa din fântână. Însă, în unele
localităţi în ultimii 5 ani cu sprijinul financiar parţial din partea unor donatori sau investitori
străini au fost relansate sau construite reţelele centralizate de aprovizionare cu apă prin conductă.
Alimentaţia populaţiei cu apă potabilă şi în cantităţi suficiente trebuie să fie una din direcţiile
prioritare în politica şi acţiunile statului, fiind o măsură eficientă în profilaxia maladiilor
condiţionate de apă. La fel de importantă este şi problema canalizării localităţilor, ambele
probleme trebuie soluţionate concomitent.
Armonizarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă are la bază noi principii, dar în
acelaşi timp este construită pe abordările anterioare, ceea ce necesită timp pentru dezvoltarea
progresivă şi adoptarea inovaţiilor. Fiecare inovaţie presupune prezenţa unor experimente
ştiinţifice şi tehnologice care rafinează înţelegerea umană.

1
Întărirea coeziunii sociale, globalizarea şi deschiderea pieţei pentru libera concurenţă,
extinderea parteneriatului public-privat şi dezvoltarea durabilă sunt principalele probleme care se
ridică azi cu privire la viitorul serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare. Evoluţia
actuală a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare poate fi caracterizată astfel: (i)
sectorul trece printr-o perioadă de schimbări majore în întreaga Europă; (ii) deschiderea pieţei
serviciilor şi globalizarea sunt două provocări de mare actualitate, la care fiecare ţară membră
sau în curs de aderare trebuie să dea un răspuns pertinent; (iii) se conştientizează tot mai mult
dimensiunea socială a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare şi impactul pe care
acestea îl au asupra coeziunii sociale; (iv) în ţările unde a fost deschisă piaţa şi s-a trecut la
privatizarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare a fost necesară înfiinţarea unor
autorităţi de reglementare; (v) serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie
organizate regional. [2]
În prezent, doar 55% dintre localităţile Republicii Moldova dispun de sisteme centrale de
aprovizionare cu apă, care deseori nu sunt funcţionale. Aprovizionarea cu apă în mediul rural se
efectuează predominant din sursele de ape subterane. Apa nu este întotdeauna de cea mai bună
calitate şi nu corespunde standardelor sanitare. În comparaţie cu alte regiuni, regiunea de centru
a Republicii Moldova este cea mai puţin dotată cu reţele de apeduct – doar 13 km/100 km².
Raionul Nisporeni, cu o populaţie estimată la  64924 locuitori, dintre care: populaţia urbană
12105 persoane, populaţia rurală 52819 persoane, este un caz aparte în ceea ce priveşte
alimentarea cu apă potabilă a locuitorilor, în special, a populaţiei de la sate cum ar fi exemplele
de alimentare descentralizată a satelor Iurceni, Cioreşti, Ciuteşti, Grozeşti.
”Epopeea apei potabile în raionul Nisporeni promite să aibă un deznodământ fericit”. În anul
2003 a început o nouă etapă în aprovizionarea cu apă a satelor din raionul Nisporeni și chiar
pentru raion – aprovizionarea descentralizată cu apă de la surse de apă identificate la nivel de una
sau două sate, a căror populație poate fi alimentată în mod individual cu apă. Ulterior, acțiunile
de alimentare cu apă s-au răspândit destul de repede, ca până în 2009 - 8 sate să beneficieze de
apă potabilă de la robinet în gospodărie.
Modelul descentralizat de alimentare cu apă a fost primit ușor și apreciat de către marea
majoritate a beneficiarilor. Conform studiului cantitiv „Aprovizionarea cu apă în mediul rural din
Republica Moldova: realități și perspective”, realizat în scopul verificării ipotezelor lucrări de
master, 86,8% dintre respondenţi au apreciat ca fiind ”foarte bună” direcția aprovizionării cu apă
a satului și 99,7% - din populație a fost de acord să se conecteze la sistemul descentralizat de
aprovizinare cu apă, fapt ce indică nivelul de încredere al populaţiei în acest model şi acceptarea
acestuia în totalitate.[3]

2
În procesul de descentralizare a deciziilor privind aprovizionarea cu apă în localită țile
Ciorești și Ciutești au fost create mecanisme eficiente de participare la procesele de decizie la
nivel local. Activitățile în care au fost implicați beneficiarii acestor două sate evidențiază
necesitatea implicării populației în soluţionarea problemelor existente la nivelul localității.
Modelul descentralizat de aprovizionare cu apă în mediul rural din Republica Moldova
presupune şi gestiunea serviciului de aprovizionare. Reţeaua de apă mică, raportată la un număr
de beneficiari mult mai mic, decât în cazul sistemelor centralizate și oferă posibilitatea
participării populației la toate nivele de implementare și gestiune a serviciului public. În același
timp, această practică cere de la populație asumarea de responsabilități la diferite etape ale
proiectului.
Actorii comunitari sunt cei ce determină în mod decisiv „performanţele” serviciilor de
alimentare cu apă potabilă în satele raionului, este afirmaţia reprezentanţilor APL intervievaţi.
Asociaţiile consumatorilor de apă iniţiate la nivelul comunelor constituie baza durabilă a acestor
apeducte decentralizate şi, în acelaşi timp, asigură în permanenţă monitorizarea serviciilor de apă
şi canalizare oferite, precum şi transparenţa în stabilirea preţului sau a altor acţiuni economice.
Nu întotdeauna tot ce este nou este și acceptat deodată. Adesea, se necesită timp și efort
pentru rezultate vizibile. Practica satelor din Nisporeni în domeniul aprovizionării cu apă în mod
descentralizat constată că până la semnarea oficială a contractului proiectului este nevoie de
minimum ”o adunare cu consiliul sătesc, 5 adunări cu APL, 2 adunări generale cu populaţia
satului pentru a determina motivaţia populaţiei de a se implica în proiect”.
Pentru a oferi servicii de calitate, adaptate nevoilor specifice ale comunităţilor, trebuie găsite
modalităţi de dialog între toţi partenerii sociali implicaţi în proces, trebuie dezvoltate metode şi
practici de lucru în proiectele de aprovizionare cu apă de model descentralizat adaptate
specificului și resurselor mediului rural di Republica Moldova.
Deşi, în prezent, există discuții diferite privind forma, mecanismele şi efectele descentralizării
în unele dintre domenii, totuşi trebuie de recunoscut că, în general, procesul de descentralizare
este unul necesar, important şi efectiv care influențează cardinal modul de funcționare al
serviciilor. Drept exemplu o prezintă direcția descentralizată de aprovizionare cu apă aplicată în
mediul rural.

Referințe bibliografice
1. Datele Ministerului Economiei.
2. Studiul politicii privind gradul descentralizării administrative în domeniul sănătăţii publice. -
Chişinău, 2008.
3. Studiului autorului „Aprovizionarea cu apă în mediul rural din Republica Moldova: realităţi şi
perspective (cazul raionului Nisporeni)” realizată în anul 2010.
3

S-ar putea să vă placă și