Sunteți pe pagina 1din 34

CIDDC

CENTRULDE INFORMARE pRrVrNDDREPTUR|TE


$r DOCUMENTARE COP|LULUI

re6
I

ffi#tP

unicefq@
I I I

tI/ Hiidda
-
Sarnen
United NationsChildren'sFund SwEotSHSAVETHECH|LDEREN
S['D8AR

irtroducere 5

L Jrcrrri de prezentare . 7

r J*rrri de cunoa$tere 37
t

l' Jxuri de afirmare 63

e Jmri de incredere 8{

.huri de comunicare. 97

decooperare. .141

de solutionare a conllictelor . 179


t

derelaxare. .215

cu parafuta. . 237
SnvrnoD[reERB

' A::asti carte este o culegere de jocuri scopul cd"rora este de a facilita lucrul
rw{f-{'rir-:-:'r ce activeazd' in domeniul educaliei copiilor si tinerilor. Jocurile prezentate
: * :':*-'::iuie niqte mijloace care pot fi folosite mecanic pentru atingerea obiectivelor
r*:: -:i in cadrul grupului. Folosirea jocurilor cere o cunoagtere primara a grupului
i :r;erientd minimd in acest domeniu.

STRUCTURA
structura jocurilor este formata din gapte puncte: mdrimea grupului, timp, mate-
sine toate elementele
*"r:"-e pentru inlelegerea gi realizarea cu succes a jocurilor.
Obiectivele sunt un ghid orientativ pentru facilitarea folosirii jocurilor.
Procedura explica etapele desfdsurdrii jocurilor.
Evaluarea care uneori este necesard, iar uneori opfionala, constituie un punct
:,-:- -rriportant. Evaluarea jocului de cdtre participanti ii face sri reflecteze desure
--:-tele sale in grup, contributia si obiectivele acestuia.
\otele sunt un punct optional. Aici se includ variantele posibile ale jocului,
'::-- pentru animator, aspecte referitoare la alte puncte,
anexe (desene, scheme, etc.)

CI.ASIIFICAREA JOCURIIOR
Traditional jocurile sunt folosite ca o formd de a petrece distractiv timpul, de
-*: - atmosferd relaxatd. Ca experienli,
in grup, jocurile sunt un factor important
' - -'riia sa. Mecanismele pe care le folosesc au la bazd
anumite valori, stimuleazd
--: anumit de relalii
sau provoacd situalii concrete care rareori se evalueazi".
Clasificarea jocurilor cuprinde noud" categorii care reies din situatiile sau car-
--.:-cile fundamentale ale grupului:
Jocurile de prezentare: este vorba de un prim contact al grupului. E de dorit
, *rile sd se desfdqoare intr-un mediu pldcut care ar oferi membrilor grupului o
, "propiere si cunoastere.
Jocurile de cunoastere: cunoaqterea persoanelor este unul din primii paqi in
::8a unui grup. Prin intermediul jocului grupul poate crea conditii pentru
:-::erea reciprocd a membrilor.
Jocurile de afirmare: presupun dezvoltarea autoaprecierii fieci.rei persoane qi
.:ea ei in cadrul grupului. Pentru aceasta, necesitdtile proprii trebuie recunos-
.- exprimate.
Jocurile de incredere: construirea increderii presupune crearea unui climat favor-
:' care cunoasterea qi afirmarea participantilor este inlocuita de incredere. incred-
-:esupune un grad avansat al relatiilor interpersonale intre membrii grupului.

@
Jocurile de comunicare: problemele de comunicare se afla la riddcina multor
a sen-
conflicte. Dezvoltarea comunicdrii verbale, atdt ln exprimarea necesitalilor sau
proces'
timentelor, cAt $i-n ascultarea activa este parte componentd a acestui
si
Ascultarea presupune nu numai inleiegere dar si deschidere la necesitatile celorlalli
la compromis. Dezvoltarea formelor de comuni.care nonverbal[ presupune, de aseme-
nea, o multitudine de experiente pentru favorizarea relaliilor interpersonale 9i consol-
idarea grupului.
poate
Jocurile de cooperare: reprezinti depdsirea relaliilor competitive. Grupul
descoperi avantajele qi posibilitatile cooperirii pentru atingerea unui scop comun'
Jocurile de rezolvare a conflictelor: evolutia grupului poate avansa spre dez-
intre
voltarea capacitalii de rezolvare de conflicte. Avansarea relaliilor interpersonale
fie
membrii grupului presupune o situatie in care rezolvarea conflictelor nu trebuie sa
ceva ce trebuie evitat, ci rezolvat intr-o form[ creativd'
Jocurile cu paraquta: principala caracteristica a acestor jocuri este cd sunt
prezentare si
folosite pentru relaxarea grupului. Ele, de asemenea' includ aspecte de
cooperare a participanlilor.

JOCUL CA INSTRUMENT DE RUPERE A REI.ATIILOR COMPETITIVE


in prezent suntem foarte influenlali de societatea orientatd spre competitivi-
jocurilor'
tate si aceasta ne face sd ne orientim spre atitudini competitive gi in cadrul
Relatiile care se creeazd,in situaliile de joc pot fi transferate in alte situatii concrete
este pe
din viata cotidiana. Astfel se creeazi un cerc vicios in care competitivitatea
prim-plan. In jocurile prezentate in aceastd carte accentul este pus pe relaliile de coop-
ce pot
erare gi comunicare eficientd, care sunt menite si rupd raporturile competitive
jocurilor
aparea pe parcursul jocurilor in interiorul unui grup. Formularea condiliilor
s-a ficut prin prisma excluderii caracteristicilor care margi'nalizeazd" persoanele 9i a
dinamicilor care duc la aparilia invingitorilor gi invingilor. In acest sens, rolul ani-
per-
matorilor este foarte important in desf[gurarea cu succes a jocuriior' Ei vor fi
com-
soanele care vor supraveghea derularea acestora, incercdnd sd rupd relaliile de
petitivitatea gi rivalitate ce pot aparea intre participanli. Pentru ruperea relaliilor
competitive in cadrul grupului trebuie s6 fie conqtientizati factorii care influenleazi
sau determini existenta unei structuri ierarhice interne. Pe misurd ce structun
grupului se va ierarhiza sau nu va favoriza exprimarea 9i afirmarea personali' con-
flictele care vor apdrea vor fi solulionate intr-o formd: competitiva'
Astfel jocul ca instrument de rupere a acestor relalii competitive trebuie:
- Sa ajute Ia constientrzarea unei situalii prin care'grupul trece incongtient-
-
sa fie un cdmp d.e experimentare a propriilor posibilitdli, a capacitSlilor
uc rlv url vqrlrl/ uv v:\rvr a"

sonale de comunicare, actiull€,... care poate ajuta la afirmarea personali 9i colectiv


- Sa fie o experienln vitald care proporlioneazi elemente pentru rezolvarea
flictelor intr-o formi noud.
jocurilor sunt
Cu toate acestea animatorul nu trebuie sa uite cd subiectele
prezentate
ticipantii gi ei vor fi cei care vor beneficia de desfdgurarea lor. Jocurile
Activitdlile trebuie realizate il
sunt niste sabloane care trebuie urmate cu strictele.
un mediu placut qi destins care ar favortza exprimarea qi imaginalia participanlilor
Ie-ar permite sd modifice jocurile existente sau si inventeze 9i si construiasc6 alt'
noi in dependenli de necesitalile grupului.

Speram ca jocurile Prezentate va vor fi cu ad.evd.ratutilp,in activitatea d


neavoastra.
JOGI'RE DE PRtrZtsE3TARts

Sr.rnt niste jocuri foarte simple care permit un prim contact si o


inmii::-=:e.Este vorba de niqte jocuri cu scopul de a afla numele qi o anumitd
Ir,*r -:=::sticd minima a fiecdrui participant.
Cind participantii nu se cunosc, acesta este primul pas pentru crearea
Il.m.;-i:'-ip ce lucreazd dinamic gi destins.
De obicei, evaluarea nu este necesara. Ea poate fi fd.cutd doar pentru a
-bserva la sfarsit diferenta intre aceasti formi de contactare cu un grup
Jflrr"r,ir;
fi::--i-l:tatea altor moduri de initiere a activitd.tilor ori de a ne prezenta.
Mirimea gxrpuluiz / 0 - 3 O /azt(:cipa/4t(
Timp: /5 naaafe
Materiale: at 4./1c

8fo*eetive
A permite cunoagterea numelor participantilor si a crea de Ia inceput o
atmosferS. pldcutd.

PrneedrrrE
Fiecare isi spune numele si doud catitali pozitive, ce il caracterizeazd,,
a ciror denumire incepe cu aceleasi initiale ca si numele. De exemplu: Petru
Anghel - plicut Si amabil.
Fiecare vorbeqte cAnd ii vine rd.ndul, nu prea repede, pentru ca ceilalti
sd aibd. timp sd.-i memorizeze numele.

Evaluare
Se poate incepe de exemplu cu intrebarea: Cum v-ati simtit fiind
"obligafi"
de a gdsi 9i de a prezenta doud calitati de-ale voastre?

Mirimea gr{rului! 1O-3O pazt&tpattti :


Timp: /5 ,atins*

n Sbiective
A insus.i numele participantilor in grup intr-o formi dinamici s.i integrantd.

E Frocedur6
Toli jucatorii stau intr-un cerc. Un jucdtor este "locomotiva", simulAnd
sunete si miscd.ri respective, mergand in cerc pAnd. se opreste in fata unei persoane
-si dacd ii cunoaste numele, il pronuntd tare, f5.cdnd simultan gesturile unui semafor
cu bariere de la trecerea ciii ferate. Apoi se intoarce cu spatele spre participant
si il prinde de mAini, ca un nou vagon. Pornind impreund., se deplaseazd in cerc
pAnd.la un alt participant. Tot "echipajul" strigi numele persoanei ce se integreazl
si isi continud drumui. Jocul se termind odata cu epuizarea numirului de jucdtori.

$fote
ln cazul unui grup mai numeros, se poate introduce un numd"r limitd
"vagoane",
de de fiecare data persoana de la capat detasAndu-se de ceilalti.
)

Miirirnea grrrpului: lO -3O fa.r*Aa*tti


Timp: /5 ,44n44ie
Materiale: ilcakle c4 c/ak( atai ata(t
d"%dt aaar6za( de pa.ztalpanli

V Obieetivs
A afla toate numele, a "anima" $i a destinde grupul.

c Procednrr6
'l I
Jocul trebuie sd se desfdsoare intr-un ritm rapid. Toli se aranjeazl fur
Gmr.:"-i.sand un scaun liber. Cel ce gede Ia stdnga acelui scaun, se ageazd,repede
"sunt
ti W-r* i- spunAnd indr[gostit"; urmitorul, la rAndul s5.u, ocupi scaunul liber
q r ^ 4 ^ 1 4 v v r

-r =:anga sa spundnd "-si iubesc"; urmdtorul ocupd: scaunul eliberat spundnd


,

*jr:.
a spune cuiva"; cel ce urmeazd", agezAndu-sepe scaun, numegte persoana
; -;nrele unei persoane din cerc, care fuge spre a se a$eza pe scaunul liber.
rd r*:--ruA persoane ce sed lAngd persoana chematd vor incerca (gingaq) si nu-i
:r:a sd se scoale. Jocul continud, in ambele cazuri, cu persoana din stdnga
-;-ui liber.

Timp: /5 taaas*
Materiale: a/t4l4t

0biec€ive
ta. -\ insugi rapid si dinamic numele tuturor participanlilor.

Procedtnrd
.nd T,rt grupui se aranjeazl, in cerc. Cineva se ridicd. si-si spune numele:
ule : l"[:hai". Apoi prezintA patru persoane ce ged la stAnga sa, incepAnd cu
for r.- :ndepirtata: "Vasilci, Ionel, Maria, Gheorge". Dupi ordinea in care au
mt ::=rentate, persoanele numite se ridicd gi se aqeazd"Ia loc, deodatd, creAnd
erc :-: unei cutii cu surprize. Apoi, persoana din dreapta lui Mihdi, face
l:za
)1':.

Note
Mnrimea grupufui: l0 -30 fnvt<ccQal4fii
Timp: 15 ,441r44fe

| r' | $biectlve
A insusi numele tuturor participanlilor'

E Froaedurs "m6
Tot grupul formeaza un cerc. Prima persoand iqi spune numele
pe cap'
numesc Nicu si md, m6ndnc6 aici", improvizAnd gestul, spre exemplu
"numele
Urmhtoarea persoand spune lui este Nicu 9i il md'nAncd acolo"'
Jocul se incheie
scdrpinAnd capul lui Nicu. Apoi continui cu propriul nume'
odatd cu inchiderea cercului.

Note
in dependenld de mdrimea grupului, se poate repeta acliunea in sens
Invers.

Miirimea grrrprrlrrit / o - 3 o /a-ztaepaa{e


Timp: /5 ,44rr4ste
Materiale: 44 z4h4 dz /dzr<p caa
c/14a4(2ct &atilaz (a"S"atr1

n $bie*€five
A insusi numele persoanelor participante'

E Prepcedrrr&
Jocul se desfd.$oari intr-un ritm rapid. Tot grupui formeazd un
cerc'
persoanf din cerc spune
Cineva merge in centru, cu ruloul de h6"rtie. O altd'
un nume qi respectivul individ trebuie si reuqeasci si spund alt nume' inain-
"primegte'
tea celui din centru. In caz contrar, una (gingaqa) la cap 9i se
pe altcineva'
schimbh cu locurile. Jocul continu6, persoana din centru numind
Mirirnea grupului, /O-30 FazAcgati :
Timp: /5 ,tcina* ;
Materiale: ru44/. !

Obie*tive
A insusi numele tuturor jucdtorilor.

PrnseSu16
Animatorul precizeazd.cd.scopul jocului este ca fiecare participant sd se
Jr-n:-:-re. asociind fiecarui nume cAte un gest. El iqi spune numele gi face un
a
gry*: -e i-ar caractenza personalitatea (de exemplu: cAnta la chitarl sau doarme,
).
m,: ' Jocul e continuat de persoana din stdnga sau dreapta animatorului,
l*Ee:-'-ld toate numele gi gesturile anterioare. Jocul continud" pane au fost
1e
sr*:=:rate toate persoanele. Dupa aceasta poate continua cu unele modificd"ri.
A::::-:iorul face un gest ce caracterizeazd una dintre persoane. Grupul trebuie
s;ln-='minteascd numele. Persoana numitd. face acelaqi lucru.
^\nimatorul spune numele cuiva, iar grupul trebuie sd repete gestul
ts
,tI:*-:- persOane.

E Note
In locul gesturilor se pot folosi calificative pe care $r Ie inventeazd. participanf,i.

Mirimea gnrpuluiz lO - 3O paztAc4bna,fi


Timpr /5 d4n4ufe
Materiale: o 6t&.?e, 4a4 c/4 du o&act
*(x..*:.(.((k,*K*
0biectiv*
A cunoaqte numele participantilor. A initia cunoaqterea reciprocA in
grupului.

c Procedtnrd
rc. Jocul trebuie s5" se realizeze cdl mai repede posibil. Mingea e foarte
lne
-t;::-:-te" gi "frige". Toti stau sau ged in cerc. Animatorul explici cd persoana
;,-
f,t-_
n* ;:-:-ie mingea trebuie sd se prezinte spun6.nd:
SE
- numele (cum i-ar pld"ceasi i se spund.),
va. - de unde vine,
- nnele preferinle,
- unele dorinle.
Toate acestea trebuie facute cAt mai repede posibil, pentru a nu se frige.
l:r+:-,.: ce s-a facut prezentarea, mingea e aruncatd mai departe. Jocul con-
fi-r.- -: :::ra cAnd toate persoanele se vor prezenta.
Mirimea grupului: lO -3O fazt(Zdpaafi
Timp: /5 nitz**
Materiale: 4.cda?te, cot qaa( ?t4ai /kf<a d"ecAt
astadz*( tafu( a( paztccel 'o

n Sb$*ct*ve
A insusi numele tuturor qi a petrece distractiv o perioadS,de timp.

E Froce$urS
Jocul trebuie sd se desfdgoare cu rapiditate. Toate persoanele ged in
cerc. Animatorul (fara scaun) dd semnalul de incepere a jocului. Se apropie de
"iti
o oarecare persoana din cerc si intreabd": plac vecinii?". Dacd rdspunsul e
ru , persoana respectivd va trebui sd spuni numele persoanelor ce i-ar pldcea
"vecinii "noii
sd vind lAngi ea. In timp ce actuali" se schimbd cu locul cu veci-
ni", persoana din centru incearcd.sd ocupe unul dintre locuriie temporar libere.
"da",
Daca rdspunsul e grupul se depiaseazd.cu un loc spre dreapta. Pe
mdsuri ce grupul inainteazd,, jocul se compiic6.. Cand urmdtoarea persoand va
"da",
spune grupul se va misca cu un loc spre stAnga. CAnd rdsund al treilea
"da",
se schimbd cu 2locuri spre dreapta. Apoi, respectiv Ia stAnga. Pe urm6,
respectiv cu 3 la dreapta, etc. De fiecare dat5. persoana f6rd scaun (din cen-
tru) continud jocu}.

Miirimea gnrpului: lO -3O laztddpaafii


/5 at*zs*
44tta4c

V {s&ieetnve
A insusi numele intr-o formd dinamicd.

I ql Frecedrur$
Jocul trebuie si se desfdqoare rapid. Toti se plimba prin sala pana cAnd
animatorul strigd" o cifr6. Trebuie si se formeze grupuri din numdrul respec-
tiv de persoane qi acestea sd-qi spund numele in cadrul grupurilor formate.
Apoi, persoanele se separi qi se plimbd din nou (acliunile se repetd).

Nep$e
Este un joc foarte efectiv de prezentare pentru grupuri numeroase.
Mirimea grupului3 lO -30 pnztco4ba"lti
Timp: /5 ,aAaate
Materiale: 4caua4, ca w*( 64ai pkf&4 d^?iAt
asnfza( tatac a( paztucpan&loz

r/ O*tec*$ve
A insusi numele printr-un exercitiu de miscare.

? Proeedwr6
Toti se ageaz6',formAnd un cerc. Animatorul (fara scaun) incepe jocul,
r::-'piindu-se foarte repede de fiecare si spunAnd:
- "ld"mdila - IamAith" $i persoana spune numele vecinului
din dreapta.
- "cireasd. - ciresicd." si persoana spune numele vecinului din stAnga.
- "zarz6,r - z6,rzdtel" s.i persoana spune propriul nume.
Dacd cineva greseqte, se schimbd cu locul cu persoana din centru 9i jocul

Existd. posibilitatea de a spune "cog cu fructe", cand toti trebuie s6 se


r*:--::-be cu locurile, iar persoana din centru sd ocupe unul dintre locurile tem-
i{:::: libere. Dupa ce toti s-au asezat, fiecare trebuie si spuna numele vecinilor
M ,

I Mirirnea grupuluis lO -3 O partddpa4fc


Timp: /5 ,a+*an
Materiale: 4caatae,cct cac&(daaepsftrt dKAt
aanfza( tota( al pazt&qa/41/az
.....;........

Obieet$ve
A insusi numele participantilor si a crea o atmosfera distractiva.

Prn*edur&
rd Jocul trebuie sA se deruieze rapid. EI este inceput de persoana fdr6
C-
:. Ea se apropie de oricine si intreabh: "Ce mai faci?". Cealalta persoand"
"Foarte
e.
.::-rie: bine". Mai departe, persoana care gedea, se scoali de pe

ii--:l-P ajunge la locul liber. Acolo (stAnd in picioare) la prima intrebare se


"cum "De
-i: te cheami?" sau unde esti?". In timp ce se petrece aceasta,
-i' sa se schimbe cu locurile, ocupand scaunul liber si astfel
-:.:;- initiai. Dacd cineva rdmane de 4-5 ori consecutiv in picioare,
-? nrai faceti". Tot grupul rdspunde "bine", schimbandu-si
:'*:--erorltinuat de persoana r6.masa fara scaun.
Mirimea grupuluis l0 -30 pazrdodQ*ali
Timp: 15 mn4kte
Materiale: cc6ttt/4, c4 ctaa( azai caa(t d"e/'dt
asa6ra( tufa( de fuztAcPan{i

Sbieative
jucd'torilor'
A insuqi numele qi a dezvolta creativitatea

f cFt Procedura
se aqeazd' formand un
Jocul trebuie sd se deruleze cu rapiditate. Toli
liber, prezentdndu-se
cerc. Jocul e inceput de persoana din st6.nga scaunului
, , s u n t . . . 9 i v r e a u s d .f i u s p r i j i n i t d e . . . ( n u m i n d a l t d p e r s o a n d d i n g r u p ) " ' A p o i
meargd pind Ia scaunul liber
demonstreaza modul in care persoana respectivi si
poate recurge la ajutorul
(dansand, agezdndu-se,sdrind etc.). Persoana numit[
considerS. aceasta necesar'
celor din jur pentru a ajunge la locul liber, dac6
liber.
Jocul e continuat de persoana de Ia st6.nga locului

| r' | Sbiective
A insusi numele ParticiPantilor'

E Procedrrrd
Jocul trebuie s6 se deruleze cu rapiditate. Toli se
aqeaz6', formdnd un
qi cu degetul indicd
cerc. Animatorul e in centru, in picioare. EI se invartegte
a 2 persoane precedente'
spre cineva iar acela iqi spune numele siu si inci
continuand el jocul'
aratandu-Ie cu degetul. Cand greqeqte, trece in centru,
persoana din centru se poate miqca repede, incet, plimbAndu-se, shrind etc'

X*rte
Jocul e prevazut a fi realizat inaintea unei alte activitati'
Timp: /5 64n4ute :
Materiale: aA4.<. :

1 $&iective
A insugi numele tuturor jucdtorilor si a dezvolta simtul ritmului.

E Frncedur6
Toli stau, formAnd un cerc si animatorul bate ritmul: o lovitura din
n ;:-nle pe picioare, apoi una din palme, apoi duce mana dreapta peste umdrul
ie ::ept, degetul mare privind in jos si aceeasi miscare o repetd cu stAnga. in
'I
:-:tp ce face miscarea cu mAna dreapta isi spune numele sd.u, iar cdnd repetd
)r =-eea$i miscare cu mAna st6.ng6, spune numele unei alte persoane. Acea per-
ll =-r:td menline ritmul, repetdnd miscarile si prezentAnd urmdtoarea persoand.
r " - --ui continui pAna ce toate persoanele sunt prezentate.

Note
Ritmul si miscdrile pot fi schimbate, cu includerea picioarelor etc.

@
Mirimea grupului: lO -3O partAc4bal4tt
Timp: /5 ,a<r*aa*
Materiale: o caat7e, ea dotc 4an c,ut,o&kf 4ir4a/az

Sbiective
A insuqi numele. A stimula precizia iansd.rilor.

? Prt**edur*
un Jocul trebuie sd"decurgh rapid. JucS.torii nu pot sd sfideze cercul dac6,
ici r. * r.lnt numiti. Ei stau, formAnd un cerc, iar o persoani sta in centru cu obiec-
te, ;-- :e trebuie aruncat. Jucdtorul lanseazd obiectul in sus , spunAnd un nume,
ul. r*::,:-nd in cerc. Persoana numitd trebuie sd prinda mingea, inainte ca aceasta
su ::da, repetd"nd apoi actiunile. Jocul continud pina ce toate persoanele sunt
grr=-intate.
i uarmea gnrpului: lO -30 fazt&cpaate 1
i timp. /5 raiaate :
i Materiale: an4.uc 1

$biee€fv*
A insusi toate numele.

t ""1 Fr$cedur$
Jucatorul formeaza un cerc. Animatorul incepe, spunAndu-si numele.
Urmdtorui, din dreapta, continud., repetand numeie animatorului si spune gi
numele sdu. Urmitorul repeta numele anterioare, adaugAnd-ul pe al siu.
Grupul poate ajuta. Jocul continud pand. cAnd animatorul in cor, cu intreg
grupul, repetd" numele tuturor.

Note
La nume se poate adi:uga un gest ce caracterizeazl, personalitatea
fiecdruia. Pentru grupuri foarte numeroase, se pot repeta, de exemplu, ultimele
7-9 nume.

Mirimea gruprrlui: lO -30 pa,rt()c,rpaate


Timp: lO 64n44fu
Materiale: Ccaq+te,ce ct?tu( ,44aips{An &dt
asafzu( tata( a( y'aztucpaa{i/oz

n $bi*etErre
A insusi numele tuturor. A crea o atmosferd.de destindere.

E Froeedrx16
Jucatorii formeaz1. un cerc. Animatorul se apropie de un jucitor,
intreband numele. Dupa aceasta il intreabi: "Md iubeqti?". Cetdlalt ra,spunde:
"Desigur,
d a r m a i i u b e s c q i p e . . . " . P e r s o a n e l ed i n s t d n g a q i d i n d r e a p t a p e r -
soanei intrebate si numite se schimb6 cu locurile. Cel ce nu va avea loc. va
incerca si se aqeze. Jocul e continuat de persoana rdmasa fird. scaun.
Mirimea grupuluis lO -3O paztu4a*lti
Timp: 15 ,at*zz*
Materiale: cazlbca (oaaz6eze, czeaa+teeohzale), /azra
4deur/6 444 /Adia gi ck" (hprzt)

{}biective
A insugi numele tuturor prin intermediul unor elemente vizuale. A dez-
'.'olta creativitatea gi expresivitatea plasticd
(artistici.).

rlo cl Froeedus6
r $ i Fiecare participant, in afard de faptui ca igi scrie numele gi cum i-ar
6u. ;-acea sd. fie numit in grup, face o caricaturi, sau deseneazi ceva ce l-ar
r ov O
! b
::prezenta. In timpul exercitiului participanfii nu pot sa discute intre ei si sd"-
.- arate desenele. Dup6. aceasta desenele sunt afisate, iar participanlii incearcd.
.. ghiceascd pe cine le reprezintd acestea.

-: Note
Participanlii pot fi imparfili pe grupuri care vor trebui sd se reprezinte
,:tr-un obiect anumit.

Miirimea grupuluiz /O-3O pazfibcpatltc :


Timp: lO aA<s*

Obiectlve
A insuqi numele tuturor. A stimula creativitatea. A practica Iimbajul

{f Proceduri
Toti formeazd. un cerc. o persoani incepe, gesticuland cu mdinile, pen-
at or. esplica grupului obiectul ce il va arunca (tot imaginar) persoanei a c6rei
rn.de: :- spune. Gesturile trebuie si. descrie dimensiunile si utilizarile obiectu-
-Receptorul"
-v-' descrie (cu mdinile) obiectul primit qi spune numele per-
3. i'a ,Ce la care a primit obiectul $i-l transmite urmitorului participant.
poate adauga schimbari acestui obiect.

Note
tlbiectul primit poate fi numit. Corectitudinea presupunerii nu are
L )"1,, -4.
i uac-ea grupuruiz10-30 pnzraepaa{e
i I
i t*nz 20 4*44te i 1
i M"t""iale: a arug j I
I

Vl $bieetive I
A insusi numele tuturor.
I
I
E F r o c e d u r 6 . , f
stau in picioare, formind un cerc. Animatorul incepe jocul,
participanlii I
poate' se apropie de alta persoana,
linand mingea intre picioare. Mergdnd cum I
prezentAndu-se. O transmite (fara a o atinge cu mAna). Jocul continud pAni
I
toate persoanele se Prezintd.
I
W
l* | Note
;";;;" se pot introducecatevamingi.
grupurinumeroase

i ",,,_.";;;
t*n2
;;:;; i.,*"r","r,
/5 mtazte
t I
I
i i I
i Materiale: a&44rc : I

l rt I G-triective
I
I
I
A insusi numele tuturor, permitAnd un prim contact
I
L=l Froeedtra I
Grupul se separa in doud pnrli egale. Se formeaz6. 2 cetcuri concentrice. I
Persoanele din cercul interior stau cu fala la cele din cercul exterior. I
persoanele din ambele cercuri se miqcd"in direclii opuse, in ritmul unei muzi- I
ci. La oprirea melodiei, perechile igi dau mdinile 9i spun'.'Bund, sunt ".'" D"l1 I
"oameni
ce s-au prezentat, cei din centru spun cdtre oameni"iroare e semnalul I
pentru ca muzica si reinceapd, schimband directiile de miqcare. Jocul continud I
cu aceeasi dinamicd, pan6 se incheie o rotatie completa.
I
tert F{ote I
E ste u n b u n j o c de pr ezentar epentr u gr upur i foar te nunleroas e.
T
I
I
@ T
I

IT
f
Timp: /5 ,a'*as*

Sbf;ective
A insusi numele tuturor si cateva date esentiale despre participanli.

=j Froaedur$
I
l 1 Toli participantii formeazd un cerc. Animatorul aruncS" prima minge,
I -'-tpi ce si-a spus numele. Fiecare care o primeste, o va arunca iard.si, spunAnd
rA :'-rnrele siu.
Dupa cdteva minute, animatorul pune in joc a doua minge, aruncdnd-o
,:ui participant al cirui nume trebuie sd"-lspuna".Acesta la, rAndul sdu, aruncd
.'--:rgeaunei alte persoane pe care o numeste.
Apoi se lanseazd gi a treia minge. Fiecare spune persoanei cdreia ii
.,:-rncd mingea o activitate care ii place sd facd.

Note
Se mai pot introduce mingi 9i cu alte intrebdri.

d"e mfzia<ea

Gbie*tive
A insusi numele tuturor intr-un mod distractiv si dinamic. A destinde
a . "-:ni grupul.
ce.
or. c Procedurd
rzl- Animatorul invita grupul sA se a$eze jos, formand un cerc. Se explicS"
rpa rr:-;":-i-ttl jocului ce constd. in a face mingea sa treacS. pe sub fiecare partici-
rlr.ri p.r* .. in cerc, impingAnd-o cu cdlcaiele sau vArful picioarelor. Animatorul
11t-l I -m."'. ' jocuI, transmitAnd mingea persoanei de e la stAnga stA sau dreapta s&,
"Ia-o
.:-ir.r-i de-aici!". Persoana o primeste, repetAnd miscarea si spunAnd
ril-l''t*::s- propozitie, cu numele persoanei urmdtoare. In acelasi timp, animatorul
m * - ' - ' . : e i n c d o m i n g e , d e d a t a a c e a s t a ,i n a l t i d i r e c t i e . T o t e l h o t i r S s t e c d n d
lJe i,::::t jOCUI.
Mirimea grupuluiz /0 - 3 0 Pnvtc.Qar4{e
Timp: /5 - 20 d4ir4ate
lAzfiz, cdz@cd
Materiale: /,4e, ptaazzo, o ta4/6,

M stu**ctiv*
A insusi numele tuturor participantilor'

E FrscedrrrS
inaintea jocului animatorul aduna numele tuturor participanfilor'
El
fie posibil de
amestece literele in numele fiecdrui participant in aga fei ca s5'
pregdtesc fisele cu
a le pronunla (ex: Marcela - Celamar). Dupi aceasta se
acoperi cu
numele noi ale participantilor. Toate fiqele se fixeazd pe tabla 9i se
gd'seasci
hartie. Pe urmi fiqele sunt descoperite qi participanlii trebuie si
jocul, citind noul sdu nume cu
numele Ior pe tabld. Animatorul poate incepe
voce tare.

aV c)biective
cunoa$terea reciproca 9i a crea o atmosferS prieteneasca'
A facilita

fs-l Frscedurd
qi o va
Fiecare participant va scrie numele lui cu litere mari pe figa
si memo-
lipi pe haind pe un loc vizibil. Participanlii creeazd un cerc 9i trebuie
fisa
rizeze numele colegilor. Dupi 5-10 minute, fiecare participant va scoate
p6nd' animatorul
Iui si o va transmite pe cerc' in direc$ia acelor ceasornicului,
sd' rimdni cu' numele care
nu-i va ruga si se opreascd. Participantii trebuie
giseascd purt''torii
aparlin altor persoane. Li se dau 10 secunde pentru ca ei s5.
striine'
adevdrafi ai numelor. Dupi 10 secunde, cei care au rdmas cu numele
cercului'
trebuie sd fugd iar restul trebuie s6-i prindi Si si-i adune in centrul
pAni cAnd
Rugati-i ca ei sa gfseasci persoana necesard'. Exercitiul se repetd
fiecare participant nu va gti numele celorlalli participanli-
Mirirnea grupului: lO -30 fuztcccpaafc
Timp: /5 -2O eatrsfu
Materiate: /dztce, cazthcd, o4dtc/

4 Sfuie*tfiv*
A face cunogtint6 cu membrii grupului.

Fa"$*ed*$rd
Fiecare participant primeste cAte o foaie de hartie si o carioca. Ei tre-
.:e sd scrie numele lor in partea de sus a foii, iar mai jos s5"completeze afir-
'--i:ia: "Eu
sunt..." folosind 6 calificative (ex: eu sunt frumos, deqtept,
--.::rAnd,manager bun, ...). Toate calificativele trebuie scrise intr-o coloni{6.
:^:ticipantii isi lipesc pe piept foile lor cu ajutorul scotch-ului. Dupa aceasta,
-:rebuie sd citeascd reciproc inscriptiile. Ei nu trebuie sd. foloseasca muit
:"-p. Dupd. ce jocul se termina foile pot fi lipite pe perete.

Mirimea grupuluiz /0 -30 /aztbzfna$i


Timp: 3O ,ataz*
T::::::::: ..(f ft:*(:..?K: .:*..
-
$&$ective
A stimula participanlii sa faca schimb de informatie.

Pre*eds,srE
Animatorul ldmureste grupului ca participantii au posibilitatea d.e a crea
.-iercitiu propriu cu ajutorul cdruia ei vor putea afla mai multe informatii
i'a iespre allii. Rugali-i sd propunA intrebarile pe care ar dori sA le adreseze
o- : a^ti participanti. Spre exemplu:
.sa - bucate preferate
'r.r1 - lucrurile care nu vd plac
LI€ - cartile care vd pasioneazd.
rii - actorii preferati, prezentatorii
Participantii voteazd" intrebarile mai potrivite. Animatorul alege 5 sau
rui. -':-aitte care au
acumulat cel mai mare numir de voturi. Participantii
nd :1--:- cate o coald de hartie flip-chart si carioca. Ei trebuie sd-si scrie numele
:::-Pa de sus a foii, intrebarile in partea stangd a foii si raspunsurile in
:'.: ' iireapta. Foile se lipesc participantilor pe spate. Ei trebuie s6 se
.--e prin incapere si sa discute informatia citita.

@
Mirimea grupuluis /0 -30 pazticcqar4|i
Timp: 30 ,44A4u14
ha'ztre{kP-cha'zL' cazibcd., 44nkl
t z . - t r . . / - . 1

Materiale:

V $biective
A demonstra ci oamenii pot comunica efectiv
qi fara cuvinte'

G'l Freeedur5
exerciliu
Grupul se separa in perechi' Scopul acestui :tt:.:=t""^:::11tj^
perechilor. Acest lucru trebuie fd'cut fdra cuvinte'
,".ipro.l'*J**Jrrrr.ilo. r-,--: ^^-.^^l^
Fiecare par-
Erionoro n9Y'-
gesturi' semnale'
;H;;;"tii o"i folosi mimica, desene, semne' --^--^-L^lX
cu partenerul
^'r norfo.orrtl

ilil:;:'#';;;." aceasta2-B minute de comunicare nonverbala ^ ; ^ o o d n r i t


participanlirorposibilitateaca ei s6 ghiceascace a dorit
i;:1"iliffi;r:;ri!i
si le spuni, pe cale nonverbali partenerul'

Svalurare
ParticipanliivorfiintrebalicAtdeminulioseis-audescris.

Mirimea grupulrris lO -25 Pa'zfdcdqaa{i


Timp: 45 -60 ,4a44/e
ha:zt& 6&p - c{taw' caz(baa, 44akn
t : .- tr.. / --+
Materiale:

$biective
qi neajunsurile lor'
A stimula partlcipantii s6-si identifice calitalile

tcr't Procedur&
de hartie flip-chart lista tutur-
Participantii trebuie sa scrie pe o coal6
in care doresc s5' se afirme'
or deprinderilor pe care le posedi ii domeniiie
ceva ce ei pot s6 facd cel mai bine'
Participantii trebuie s6 se gdndeasca ia :^1^^i
deprinderea fd'r6 a folosi cuvinte'
^'rrrinto

Dup6 aceasta ei trebuie sa-qi demonstreze Pe urmi


despre ce deprindere este vorba'
Restul grupului trebuie s6 ghiceasci
Ie vor putea citi'
Iistele vor fi afigate pe perete 9i participantii

Eva$tlare
Se pot discuta urmdtoarele probleme:
-numarulsidiversitateadeprinderilorpecareleauparticipanlii
- oamenii au calitati pozitive qi negative
- componenta totald, a deprinderilor in grup
i Mirimea grupulaiz /0-30 paztcc,lpnati :
i ti-p | lO -45 cattzatu i
i M"t""i"t., /dzta &re-c/azl, cauoca :

dlbieetive
A incuraja participantii s5" se cunoascd.mai bine.

Frocedur*
Participantii trebuie sd se deseneze pe sine insugi pe o foaie de hArtie.
:;,a aceasta, ei trebuie sa-si gdseascd perechea, sd,-i ldmureascd desenul Si sd-i
-.'esteasc5. de ce primeste pl6cere, ocupdndu-se cu acest lucru specific. In con-
-'-:are, fiecare pereche se unegte cu alta si repetd explicatia. Procedura se
.:e repeta.

-
NCIte
Disculia se poate axa pe :
- diversitatea lucrurilor pe care grupul ie face
- existd" diferenla intre ocupatiile persoanelor de diferite sexe
- ce au aflat participantii despre sine si ceilalti

Mirirnea gnrpuluiz lO -3O patrtdcdpaaftt


Timp: 45 -?O ,ot*as*
Materiale: aaz* &fp-c/azt, caz4b&. 44otcl

( Obiective
A ajuta participan$ii sd fie siguri in propriiie forte. A-i ajuta sd fie
srri": - - .:-ti de propriile avantaj uri si neaj unsuri.

F ProcedurF
Rugati participantii sd se deseneze in centrul unei foi de hArtie. In
pr:-' de sus a foii, in coltul stAng ei trebuie sd scrie cuvintele: "Ca persoand".
h :',-:'-r- drept trebuie sd. scrie: "Ca lucrd"tor". Sub fiecare titlu participanlii
@nP': --: sa scrie cAte 5 cuvinte care ii determind cel mai bine ca persoane sau
r@ . -.::tori. Sub desen ei trebuie sd. scrie lista lucrurilor care le piac gi pe
ruilr-{ -: lot face bine. Desenul poate fi numit "Cele mai bune calitafi ale
rryr+ Deseneie se expun pe perete sau pe tabla. Participantii trebuie sd ia
l@r:f,:-:-:a cu desenele afisate fara a discuta. Ei trebuie sd ghiceascd cui
: l-: :iecare desen. De-asupra deseneior care au fost corect ghicite se va
:- "l:ele persoanei. Exercitiul este discutat de tot grupul. Se vor crea B
de
categorii, in dependentS de urmatoarele calitali: personale, profesionale si
pozi'
comunicare. Se vor analiza ideile de congtiin$a d.e sine, congtiinla de sine
tivd., autoapreciere qi autoacceptare.

Hva6rxmre
Se pot discuta urm6toarele probleme:
- parerea despre sine este ceva neschimbator dar 9i ea se poate schim-
ba. De ce?
- cum influenteazi autoaprecierea asupra atitudinii fala de propria per-
soan5.? Fafa de alte persoane? Fafd' de lucru?
- discutali deseneie
- v-a fost u$or sa faceli exercitiile?
- ce noutati ati aflat despre sine 9i despre alte persoane?

Note
Variante:
A. Participanlii pot descrie neajunsuriie lor 9i sd deseneze ceva ce nu
le place s6 faci.
B. Participantii pot face lista a 5 lucruri pe care nu pot sd le facS
"Partea mea opus6".
foarte bine. Desenul poate fi numit
"Educafie gender": participanlii pot face lista lucrurilor
C. Treningul
care ii caractenzeazd ca barbali sau femei'

i rrrermea grrpului: lO -3O Pazrdcdpal4ri


i ti-n?, 30-60&razre
i M"t"tiale: /aznz &p - clazt, caz"@ca

V] $bieetlve
A face cunostintd cu membrii grupului'

|gl Sr*rcedwr&
Participantii trebuie sd se separe pe perechi. Fiecare va primi carioca 9i
S luni'
hartie. Ei trebuie sd deseneze $ase obiecte foiosite de ei in ultimele
Rugati-i s6 aleagd"acele d.esenecare vor ajuta celorlalti participanli sd' cunoasc6
ceva despre ei (ex.: cineva care se ocupd cu alpinismul va desena o sfoard' muzi-
s6
cantul - un instrument muzical). Fiecare participant va avea posibilitatea
Rugali
devina detectiv si sd ghiceascd cAt mai mult despre partenerul sdu. I

perechile sd se prezinte reciproc.


r
FSo€e
Variante: .&r:

A. In loc de a desena obiecte, participantii pot folosi 6 obiecte pe care g:


-e au la ei (chei, pixuri, legitimatii). "Detectivul" studiazd aceste obiecte pen-
:ru a cunoaste ceva despre partener.
B. Separati toti participanlii pe grupuri mici, dupi ce ei vor fi separali pe
perechi. Desenele si obiectele de asemenea pot fi arltate intregului grup.

Timp: 2O -30 a/r'/4te


Materiale: ldzta &/e - c/azi, eazl4ca
nu
r' ' Sbieetive
rca A stimuia prezentarea participanlilor.

lor ? Frocedur&
Fiecare participant igi va alege un partener pe care nu-l cunoa$te prea
::e. Rugati partenerii sa formeze un cerc sau un semicerc si si afle numele
:,:,:. org&nizatia in care actteaz6.. De asemenea,ei trebuie sd afle 2-3 "secrete"
:€ rare nu Ie cunoaqte mai mult nimeni. Rugali participantii si-gi prezinte
:;:::enerul si unul din "secretele" sale. Fiecare participant dispune de 50 - 60
le -.ecundepentru prezentare.

i Uernmea gnrputui: lO -3O paztd,4ba"{i :


i Timpz 45 -60 aniaa* :
i M"t."iale: hdztu /&?-&azt, cuz@.a ;
lCa:-
I ;_.:---

O a = :i Sbiee€*ve
---
m ' - A crea un mediu prietenos, a stimula increderea si sinceritatea.
ea "a
r,- - ---ri
Procedusr*
Participantii se vor separa pe perechi. Ei vor discuta principalele
4:-re Si cele mai grele perioade din viati (cAte 10 minute pentru persoand).
r:--.:ia primita de la partener trebuie desenatd ca un "rdu al vie!ii". Dupd"
:: i . participantii prezintd si lS.muresc viata parteneruiui sdu intregului
Mirirnea gnpuluis /0 -30 fazt(cqa.a&
Timp: 45 -6O atAaq*
Materiale: Aazfu&4-c/azt, cazrbca

| , , a I
IV I
E,$reCEIt/e
A percepe individual si colectiv modul in care oamenii igi vdd lucrul lor
sau Iocul in organizatie.

E Procedurd
Rugali participanlii sa se deseneze gi, de asemenea, si deseneze locul
lor in organizatie. Dupd aceasta, rugati-i si se organizeze in grupuri mici si sd
descrie desenele lor. Stimulati disculiile in grupurile mici, folosind urm6toarele
intrebdri:
- cum vi apreciali lucrul?
- cum v-a!i adaptat?
- s-a schimbat in ultimul timp aceastd conceptie? De ce?
- ce atitudine au fala de lucrul dumneavoastrA clienlii sau colegii?
Grupele mici trebuie sd aducd Ia cunostinta participanfiior rezultatele
lor si sd" prezinte concluziiie facute.

. . . . . .
! Mirimea gn{rufuis lO -3O pa.zfkdpaafe :
li-nt 45 -6O ,ataaa*
i ,
i ltateriale: /az* &p-c/azt, cnzcaca:

V Sfuiective
A depista care teme, dupd pdrerea participanlilor, se vor discuta pe par-
cursul Iucrului in work-shopuri.

E FrCIcedqsr6
Rugali participanfii sa se gAndeascd la urmd.toarele intrebari:
- ce agtept eu de la acest eveniment?
- ce imi va permite s5. obtin acest lucru?
Fiecare participant va trebui sd giseascd 2 obiecte. Fiecare obiect tre-
buie sd. fie asociat cu rdspunsul Ia una din intrebarile de mai sus ( 15 minute).
Participantii trebuie si aduca aceste scrisori si si le pund in fala animatoru-
Iui. Fiecare participant trebuie sd"prezinte obiectele grupului, rispunzind rapid
Ia intrebarile puse.

HvaEm*re
Intrebati participantii ce informatie cunosc unii despre allii? Au interese
comune? Ce obiecte sunt importante pentru lucrul grupului?

@
Mirimea gruputui: lO -30 pa,zfa,epaa{e
Timp: 45 -6O ,atitzq*
Materiale: /a*z /(rp-c/azt, cazlaca, ocatc/

{}biective
A ajuta participanlii sa determine si sa clarifice expectativele lor pen-
un eveiment comun

-J Frocedur6
Fiecare participant din grup va scrie pe o bucatd de hArtie un lucru pe
-are se agteaptS.sd-l primeasch de la work-shop. Rugali participanfii sa creeze
;rupuri din 4-5 persoane qi sa discute aSteptdrile acestora, fd.cdnd insemndri
:-espreasemAnd.risi deosebiri si limurind motivele. Fiecare grup va trebui sd"facd
-:- dou5" colonife o listd a agteptdrilor sale. Colile mari de hArtie vor fi expuse
:e perete sau pe tabl6, iar participanlii vor rdspunde Ia urmdtoarele intrebiri:
- cAt de reale sunt agteptdrile acestea?
- au fost indreptitite toate agteptdrile in timpul work-shopului?
- ce factori au determinat acest lucru?
- este necesar de a face compromisuri?

Miirimea gruputul: lO -3O pa?tde4ba"4e


Timp: 30 - 6O ,at*'rr*
Materiale: ldzttp /Ue - c/azt, caz(b.a,
ruidp( de puzeataze, ccotctr,

r' Sbiective
A stimula interacliunea grupului. A intelege aqteptd.rileparticipanlilor.

C Frocedur6
Impdturiti o foaie de fiip-chart in aqa fel ca atunci cdnd foaia va fi
=siacuta sd. se formeze patru patrate. in aceste p6.trate se vor scrie
'e- :::ratoarele:
r). - pdtratul de sus din stdnga: Numele/departamentul/organizatia
u- - pd"tratul de sus din dreapta: Imaginea proprie
id - patratul de jos din stAnga: De ce am nevoie
- pdtratul de jos din dreapta: Ce pot propune
Ldmurili participantilor ca unul din mijloacele de inlelegere a imaginii
.- - prii este desenarea sentimentelor, a emoliilor, simpatiilor, viseior etc.
- ,::rcipantii trebuie si ia c6.te o foaie si o carioca qi sd. completeze foaia.
- ::-tru aceasta vor avea 5 minute dupd care trebuie si se adune impreund.

@
Participanlii trebuie sd ldmureasci desenele lor grupuiui. Fiecare va avea Ia
dispozilie cdte 2 minute.

Hva$aeape
La sfArsitul exercitiului se va face o generalizare a necesititilor, imag-
inilor, calitdtilor. Stabilili Iegdtura acestora cu scopurile si mersul seminaru-
lui.

I
Mnrimea gnrputui: /0 - 20 fuztaAanle {
Timpr 45 -60 "*aa* I
t
Materiale: cdzrhca, /odz/ea,e, cU, znze, tacri'cte
n
l

S&*ec€ive I
A stimula constientizarea de cdtre participan-ti a propriei persoane 9i a
partenerilor.

fel Preeedwra
Fiecare participant va avea o foaie de hArtie gi o carioca. Ei trebuie si
separe in dou5" foile printr-o linie perpendiculard gi sd scrie in partea de sus a
"Acesta este viitorul meu!". Participantii
fiecarei jumatafi: "Acesta sunt eu!" gi
vor tiia fotografiile, cuvintele, deseneie -si frazele despre ei gi despre viitorul
lor. Pentru partea cu denumirea "Acesta sunt eu!", exemplele pot sd includd
trdsd"turi fizice, p6rti ale corpului, haine, hobby, succese, trisdturi ale per-
sonalitdlii etc. Toate aceste lucruri trebuie sd fie lipite intr-un singur loc,
form6.nd un colaj. Participanfii trebuie sd prezinte colajele lor grupului.

Evaiasare
Rugagi participantii si prezinte colajele lor grupului. Intrebdri pentru
discutie:
- au fost folosite simboluri pozitive sau negative?
- a mai folosit cineva simboluri asemdnitoare?

Nste
Variante:
1. Desena{i cu carioca
2. Taiali doud parli in jumdtate, amestecali-le qi apoi ghicili ce parte
corespunde cu cealaltd".

@
i Uermea grupuluit /5 -4O /aztdqa+lri :
! timps 20-30 /nr,/4te :
i lt"t"tiale: caz&ca, 44otcl, /ai j

Sbfiee**ve
A stimula participarea individuald in activitatea grupului. A ajuta par-
:icipantilor sd dezvolte abilitatile comunicative si de colectare a informatiei.

N E Freeedur*
/
Animatorul va face o listd a persoanelor cunoscute sau care au o repu-
:atie rea. Lista trebuie sa fie egald cu numdrul participantilor. Celebritalile pot
=a includa personalitd.{i din diferite domenii. Dacd" animatorul cunoaqte bine
:,articipanfii, poate sd asociezefiecdruia un nume al unei personalitali. Numele
.e scriu pe foi care se iipesc participanlilor pe spate ia sosirea lor. Participanlii
;,ct sd. dea intrebd.ri la care se poate raspunde numai da" sau nu". Mai mult
:-'.I se poate da nici o expiicatie. Exercitiul continud pini tofi sau aproape toli
:articipantii au descoperit personalitatea celebrititii sale.

Evalnsare
- ce tip de intrebhri a fost cel mai folositor?
- au fost oare semnele neverbale de ajutor?
SA - ce aflati despre ceilalli cu ajutorul acestui exercitiu?
a
!ii
ul
de
)r-
)c,
i Uarmea gnrpufuiz lO -30 faztccqa4tc 1
i Timpz 30 -4O 64i44te :
! Materiale: /<4e, caztaca !

v-l Sfuieetive
A dezvoita energia grupului.

Procedrnr*
Se prega.tesc fisele cu intrebd"ri:
- ce poti face cel mai bine?
- ce programe TV qi radio iti plac?
LIt€
- dacd. ai fi cAstigat 1000 de dolari cum i-a!i fi cheltuit
- ce te face sd zambesti?
- cel mai fericit moment din viata ta?
- ai dori sa fii altcineva? Cine?
- ce te-a bucurat astizi cel mai mult?
- cu ce te vei ocupa in urmatorii 10 ani?
- despre ce ai min{it in ultimul timp?
- ce te stimuleazd" cel mai mult?
- ce te frustreazS'?
- cAnd ultima datd: ai PlAns?
- ce te-a indispus pe parcursul ultimei siptdmAni?
Participantii trebuie si creeze un cerc. Fisele trebuie puse pe podea' in
pe partea
centrul cercului, cu fata in jos. Fiecare fisa are cdte o intrebare
ia fiqa sd incerce
opusj.. C6.nd va veni rdndul, fiecare participant trebuie sd Si
s6 raspunda la intrebare cat se poate de sincer. Daci cineva se simte c6 nu
"pas"
este in stare s6 raspunda la intrebare, spune 9i transmite fisa urmdtoarei
persoane. Unele din intrebd"ri vor provoca disculii. in dependenta de intrebare
discutiile pot fi stimulate.

Note
Aceasta joac6 funclioneazd. man bine daca animatorul grupului de aseme-
imPor-
nea participd si rd.spunde la intrebari sincer. De asemenea, este foarte
gruP sunt
tant ca caracterul intrebirilor si corespund!. grupului dat. Daci in
persoane introvertite, ele trebuie convinse sd participe.

i rretm"" grrpulun: lO -25 pazttkLlaafti


i Timpr 20 -3O ca&.qte
i Materiale: arr,tt(a

$&iective
A incuraja cunoaqterea reciprocd a participantilor'

Pr*rcedwr*
Participanlii trebuie sd creeze un cerc qi si se gAndeascd despre o
(ex.:
ocupalie pe care vor putea s6 o demonstreze prin intermediul pantomimei
sportivul poate imita fuga, muzicantul - interpretarea la un instrument)'
Fiecare participant trebuie sd imite ocupatia lui qi va incerca sd"-$iaminteasci
pantomima fiecdrui juc[tor. Animatorul spune cd" participanlii sunt gata si
practica pan-
inceapd exercifiul, d.ar pand atunci fiecare are un minut pentru a
din
tomima sa. ln continuare, procedura este urmitoarea: o persoani bate
palme, aratd pantomima lui, apoi iaragi bate din palme 9i spune numele unuia
partici-
din participanti, aratdnd spre d6:nsu1.Acesta continua, ardtand Ia alt
pant.
i lglitlmea grupuluiz /5 -3O paz*.(aage :
1 i timpz /5 - 20 64tuate :
a :
i Materiale: ah44tc :
e

Li

ri
Sb$ect*ve
e
A stimuia cunoasterea reciprocd a participanlilor.

FrocedurE
Participantii trebuie sd imite un animal. Pentru a se pregdti, partici-
3-
:antilor Ii se oferd un minut. Ei formeazl. un cerc. Jocul poate fi inceput de
l -
,.nimator care se plaseazd in centrul cercului, imitAnd animaiui si ld"murind de
rt -e a ales anume acest animal. Exercifiul este repetat de toti participantii.

i Uermea gnryuruiz lO -3O faztcc,rpaati :


i Timpz 2O auarcte :
i Materiale: /c4c, caztacn.,acat?,/ ;

'
$biective
A relaxa grupul s.i a permite cunoasterea reciprocd. A permite partici-
--:ilor sd vorbeascd. despre sentimentele lor.

e o SrocedrnrE
e-\. . La intrarea in incapere, jucd.torii primesc o fiqd, o carioca qi o bucatd
'nt). r-.cotch. Ei trebuie sd descrie dispozilia lor la moment. Fiqa trebuie lipita de
ASCA :-::: cu scotch. Participantii trec prin incdpere, privind fisa dispozitiei gi
r s A : - :-:nd intrebari. Dupa aceasta, participantii trebuie sd formeze grupuri cu
pan- , ':orii care au dispozitie asemdndtoare. Permiteti grupurilor sd. discute intre
din - -: Fiecare din ele poate scrie pe o figA dispozitia lui 9i sa o lipeasci pe perete.
nttia
't:ci-
Ho€e
Bxercitiul poate fi variat prin intermediul scrierii altor lucruri pe fiqe.
Mirimea grupului: lO -30 Pazt&c/an&'
Timp: lO ,r4i/4ste

E sh3*c€f;ve
A separa participanlii in grupuri pe anumite criterii'

E Procedurd
participantii se separi in grupuri. Se alege domeniul (denumiri de flori,
pdsdri, rduri, td,ri, pe$ti etc.). Se pregitesc fiqeie cu denumiri gi se amestecd'
Participantii trebuie s5. aleagd c6.te o fiqa qi si gdseasci grupul sdu, ardtdnd
fiqele restului grupului.

...
: frf*m"" gnrpurui: lO -4O /4.2t14444i ;
t fi-ps 40 d.n4rute :
- i
i Materiale: lazaz &cp-clazt li a.z4t&,

$biective
A ajuta participanlii sa mediteze despre propria lor via{6'

I el Frocedurf,
"copacul vietii":
Rugati fiecare participant s6 deseneze
- RADACINILE reprezintd familia din care provenim si influenlele puter-
nice care ne-au format ca personalitate
- TULPINA reprezintd viaga noastrd actualS: locul de lucru, familia,
organizalia, miscarea 'din care facem parte.
- FRUNZELE reprezint| sursele noastre de informalie - presa, radioul,
televiziunea, cdrtile, prietenii.
- FRUCTELE reprezinl6, succesele noastre, proiectele 9i programele care
le-am organizat, grupurile ce le-am format s,i materialele produse.
- MUGURII sunt speranlele noastre pentru viitor'

@
p
Mtuimea gnrputuiz lO -30 faztd,4baaft[ :
Timp: 3O ,aaas* !
Materiale: oun4tc :

V] obieetive
A face schimb de informalii cu membrii grupului.

I eI Preeeduri
rl Participantii formeazd. grupuri de 3 persoane. Fiecare participant tre-
.; buie sa-qi aminteascd" ceva din copilarie si sd povesteascS.grupului. Pentru
nd relatare se acordd" 3 minute.

Note
Persoanele care povestesc trebuie incurajate.

Miirimea gnrputui: lO -3O /nzfrtc4ba*lie :


Timp: 3O aaza* !
Materiale: /az* 4z cazraca :
..:...........

Obiective
A spori interactiuneagrupului la nivel personalcAnd persoaneledeja se
SUnOSC.

e I Prercedrrr*
Fiecare participant va scrie pe trei foi de hdrtie caracteristicile per-
sonale sau trd"sd.turile fizice caracteristice care ii identifica. Participantii nu
:rebuie sd semneze foile. Acestea se aduni intr-o cutie. Fiecare trebuie s6
:xtragd din cutie trei foi si sd gaseascdposesorul caracteristicilor. Numele per-
soanei gasite trebuie scris pe foaie. CAnd sunt gd"sifi toli participantii, foile pot
:i citite intregului grup.
Mirimea gnrputui z /0 -30 fa'ztA@a{i :
Timpr 20 ?t4&44te i
Materiale: 46ztce 9i caz4ocn :

$biestive
A oferi fiec6rui participant posibititatea de a face cunoqtinld" cu mem-
brii grupului.

Procedrmd
pana la inceputul exerciliuiui pregati{i descrieri scurte a fiecirui par-
ticipant (ex.: cineva ur6gte cravatele, cineva are titlu gtiinfific, cineva a cres-
cut intr-un mediu anumit etc.). Inscrieli descrierea pe hdrtie si puneti-o in
per-
cutie. participanlii trebuie sd ia cAte o descriere din cutie si sd' gdseascd
soana care corespunde descrierii. CAnd partenerii se gdsesc reciproc, ei trebuie
participant
sd se prezinte. Dacd. grupui nu este mare si a rdmas timp, fiecare
poate s6-gi prezinte Partenerul.

i rrrr*nea grrpurui! l0 -30 /aztde4ba/4/i i


t*nz 30 dur44tu :
i
i U"turiale: /t42, caztna', 4-cak/ j

n tlbSe*t[ve
A afla lucruri noi despre membrii grupului.

E Preicedrur&
Fiecare participant va primi cAte o fiqa si va desena pe ea cAte un sim-
pe piept
bol care se bazeazd pe interesele proprii. Participanlii vor lipi fisele
gi se vor migca prin incapere pentru a examina fiqele celorlalti participanli fari
a da intrebdri. Fiecare va trebui sd gdseascdo persoani care are un simbol ce
par-
corespunde, dupd pirerea personald, cu al sdu. Odata formate perechile,
fiecare pereche
ticipanlii pot sd discute despre simbolurile lor. Dupd aceasta,
gdsegte o altd pereche. Grupul format din 4 persoane elaboreazd"simbolui s6u
qi il prezintS" celorlalte grupuri cu o mici explicalie'

S{s€e
Animatorul trebuie si se convingd, cd participantii au inleles corect
"simbol".
sul cuvAntuiui
Mirimea gruputui: /0 -3O faztd.dpn"t&
Timp: 2O aaas*
Materiale: o ca,cetf ca caaztcf li qn ca

$biective
A prezenta reciproc participanlii lntr-o atmosferd" energici.

FnocedurA
Participanlii se separd in doud grupuri egale. Fiecare grup va forma
r- -r. cerc (un cerc in interiorul celuilalt). Participanlii din cercul interior tre-
S-
: --e si se migte in direclia acelor ceasului iar a celui din exterior - in direc{ie
in :'-:.si. Cercurile se miscd pAnd rdsund muzica. C6.nd muzica reincepe, partici-
l -
- -.rtii trebuie sd g6seascd,partenerul precedent qi am6ndoi si se ageze jos.
:^
iti
--=:echile care se aqeazd"printre ultimele, vor trebui s6-si prezinte partenerii.
nt . -:ul continud pAnd ce toli participantii s-au prezentat.

Timpr /5 ,aaas*
Materiale: fu li crLzaca

Sbiec€ive
A contribui la creareaunei atmosfereprietenoaseprin intermediul unui
t o- : * s h o p .

tnl-
Pro*edrerl
ept Participantii igi scriu numele pe fise care apoi sunt introduse intr-o
ara ;:, -,S&.Dupa aceasta, fiecare participant va extrage o figi cu numele altui par-
-- -pant, devenind amicul secret al acestei persoane. Se va face o tabld, unde se
CE
)ar- -: afi$a mesajele. Participantii vor trimite mesajele fara a-qi descoperi iden-
rcire -,-::ea. Se poate face un concurs de creativitate pentru cel mai bun mesaj. in
:d Lr
-,.-:1a zi se ftxeaz6. timpul in care persoanele trebuie sd. recunoascd cine este
:,r---'irl secret.

:rlr-
p

Timpr 2O ,aAaa*
Materiale: o ca,cetf ca naztcf li <n

V1 $biective
A prezenta reciproc participanlii intr-o atmosferd energicS..

Procedurfl
Participanlii se separd in douA grupuri egale. Fiecare grup va forma
Lin cerc (un cerc in interiorul celuilalt). Participanlii din cercul interior tre-
'cuie
sd se migte in directia acelor ceasului iar a celui din exterior - in direclie
rpus6. Cercurile se misci pAnd rd"suni muzica. CAnd muzica reincepe, partici-
panlii trebuie si gdseascd. partenerul precedent si am6.ndoi s5. se ageze jos.
Perechile care se ageaz6.printre ultimeie, vor trebui sd-si prezinte partenerii.
Jocul continui p6.n6 ce toli participantii s-au prezentat.

Miirimea grpului: ?ttaa&nuttt.35 pa.ztA,epaa$e


Timp: 15 ,aAaa*
Materiale: fu gi cazr^ca

Sbie*tive
A contribui Ia crearea unei atmosfere prietenoase prin intermediul unui
,'':'rkshop.

i1m- Z Frocedrlrd
iept Participantii iSi scriu numele pe fise care apoi sunt introduse intr-o
:ara ..:osi. Dupa aceasta, fiecare participant va extrage o figd cu numele altui par-
--.-pant, devenind amicul secret al acestei persoane. Se va face o tabld. unde se
ce
par- ,: afiga mesajele. Participantii vor trimite mesajele fara a-gi descoperi iden-
--:.1tea.Se poate face un concurs de creativitate pentru cel mai bun mesaj. In
:che
sau -,::nra zi se frxeazd. timpul in care persoanele trebuie si recunoasci cine este
. , . - - c u ls e c r e t .