Sunteți pe pagina 1din 39

MINISTRY OF DEVELOPEMENT, PUBLIC WORKS AND HOUSING

Dezvoltarea policentrică
în sprijinul competitivităţii regionale
şi dezvoltării teritoriale
Conferinţa
Dezvoltare regională şi finanţare municipală
Bucureşti, 26 Iunie, 2008
Banca Mondială

Mihaela Vrabete, Radu Necşuliu, DGSPCT, MDLPL


Cadru general
• Conceptul de dezvoltare policentrica marcheaza o schimbare in
paradigma privind structura dezvoltarii economice si spatiale.
European Spatial Development Perspective pledeaza pentru crearea de
“zone dinamice ale integrarii economice, distribuite echilibrat pe
teritoriul UE si care cuprind reteaua regiunilor metropolitane si a
hinterlandului acestora, accesibile international” (orase, municipii si
zonele rurale aferente de diverse dimenisuni). (CEC 1999: par.70, 71)

• Conceptul de policentricitate nu se limiteaza la zonele metropolitane de


mari dimensiuni si se refera la un sistem ierarhizat care sa exprime
potentialul asezarilor de pe suprafata intregii Europe.
Dezvoltarea policentrică în studiile ESPON
• Potrivit studiilor ESPON, dezvoltarea policentrica a teritoriului
constituie preocuparea statelor membre ale UE:
– 16 state membre au dezvoltarea policentrica la nivel national ca
plan oficial, 1 stat membru ca plan informal
– 4 state membre prevad dezvoltarea policentrica la nivel
regional
• Obiectivul general al dezvoltarii sistemelor policentrice este
‘distributia functiunilor economice si/ sau economic relevante in
cadrul sistemului de asezari umane (urbane)’cu urmatoarele sub-
obiective
– Coeziune prin diminuarea discrepantelorin dezvoltarea urbana
– Consolidarea si dezvoltarea competitivitatii urbane
Carta de la Leipzig pentru
Oraşe Europene Durabile 2007

• Miniştrii responsabili cu dezvoltarea şi coeziunea


teritorială se obligă să promoveze o organizare
teritorială echilibrată, bazată pe o structura
europeană urbană policentrică.
Agenda teritorială a Uniunii Europene
Către o Europă mai competitivă şi durabilă,
cu regiuni diverse
Sarcina viitoare: Consolidarea coeziunii teritoriale
“Prin Agenda Teritorială am dori să promovăm o dezvoltare teritorială
policentrică a UE, pentru a exploata mai bine resursele disponibile în
regiunile europene. Un aspect important îl reprezintă integrarea
teritoriilor locuite. Astfel, vom contribui la o Europă durabilă din punct de
vedere cultural, social, ecologic şi economic. Este deosebit de important
să integrăm mai bine noile state membre în această politică de
dezvoltare urbană policentrică. Prin Agenda Teritorială vom contribui –
din punct de vedere al solidarităţii teritoriale – la îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă şi a calităţii vieţii, asigurând şanse egale pe baza potenţialului
regional şi local, indiferent de locul în care trăiesc oamenii – în inima
Europei sau la periferie.”
Agenda teritorială a Uniunii Europene
Către o Europă mai competitivă şi durabilă,
cu regiuni diverse
Urmărim să consolidăm dezvoltarea policentrică şi inovaţia prin crearea unor legături între zonele
metropolitane şi oraşe

• “Zonele metropolitane şi oraşele de diverse dimensiuni pot să îşi dezvolte cel mai bine calităţile în
contextul unei cooperări transeuropene cu antreprenori, precum şi cu actori din societatea civilă şi
politică. Dacă aceste zone vor reuşi să pună în aplicare, de o manieră inovatoare, reţele de colaborare
într-un teritoriu european policentric, se vor crea condiţiile care le vor permite să utilizeze cât mai bine
concurenţa mondială pentru propria dezvoltare.”
• “Oraşele care funcţionează ca centre regionale ar trebui să coopereze în cadrul unui tipar policentric,
astfel încât această cooperare să fie o valoare adăugată pentru alte oraşe din zonele rurale şi periferice,
precum şi pentru zonele cu provocări şi nevoi specifice din punct de vedere geografic (de exemplu părţi
slabe din punct de vedere structural ale insulelor, zonelor litorale şi regiunilor muntoase). Pentru a
facilita acest proces, reţelele de infrastructură din interiorul regiunilor Europei şi între acestea trebuie
extinse şi modernizate în mod constant. Prin urmare, susţinem cooperarea europeană între regiunile
metropolitane, precum şi între oraşele de dimensiune mică şi medie, atât la frontierele interne, cât şi
dincolo de frontierele externe ale UE.”
Potrivit unor studii finanţate de UE (ESPON), reţeaua policentrică se
structurează in urmatoarele categorii de poli:
– poli de importanţă europeană - peste 1.000.000 locuitori;
– poli de importanţă naţională – 250.000 – 1.000.000 locuitori;
– poli de importanţă regională – 50.000 – 249.999 locuitori;
– poli de importanţă locală – 20.000 – 49.999 locuitori.
Instrumente utilizate in implementarea
politicii de structurare a retelei policentrice
– Spatiale: programe de investitii, utilizarea terenurilor (zoning), impozite
pe amplasare, relocarea agentiilor administrative, contrite si acorduri,
dezvoltarea infrastructurii, crearea de cooperari si parteneriate,
abordarea dezvoltarii pe baza proiectelor, planuri de actiune la nivel
territorial, asigurarea minimumului de servicii de interes economic
general, sistem de monitorizare a dezvoltarii la nivel teritorial
– Non-spatiale: reforma administratiei, redistribuirea bugetului, finantarile
UE, planificare strategica (viziune pentru dezvoltarea spatiala, strategii
de dezvoltare economica regionala, linii directoare si scheme de
dezvoltare in planificare, mecanisme de coordonare verticala)
1. Documente strategice de
dezvoltare teritorială
CONCEPTUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE
TERITORIALĂ ROMÂNIA 2030 (CSDTR) – în lucru
• Pune în evidenţă, din perspectivă teritorială integrată:
– modalităţile de valorificare a potenţialului naţional în vederea stimulării
dezvoltării interne echilibrate a României şi recuperării decalajelor de
dezvoltare faţă de alte state;
– modalităţile de afirmare şi consolidare a rolului României ca stat
membru al Uniunii Europene şi de actor activ şi competitiv în context
internaţional;
• Integrează, din perspectivă teritorială, aspectele privind competitivitatea şi
cele privind coeziunea socială şi economică, pentru o dezvoltare durabilă;
• Asigură transparenţa procesului investiţional în raport cu nevoile şi
potenţialul teritorial şi asigură impactul real la nivelul teritoriului.
Obiectivul general al
Conceptului strategic de dezvoltare teritorială România 2030

Integrarea României în structurile teritoriale


europene prin:
• afirmarea identităţii regional-continentale
• dezvoltarea competitivităţii
• creşterea coeziunii teritoriale
• dezvoltarea teritorială durabilă
Obiectivele specifice
Conceptului strategic de dezvoltare teritorială România 2030

1. Racordarea teritoriului naţional la reţeaua europeană şi


inter-continentală a polilor şi coridoarelor de dezvoltare

2. Structurarea şi dezvoltarea reţelei de localităţi urbane

3. Stimularea solidarităţii funcţionale urban-rural şi dezvoltarea


rurală adecvată diferitelor categorii de teritorii

4. Consolidarea şi dezvoltarea reţelei de legături inter-regionale

5. Protejarea, dezvoltarea şi valorificarea patrimoniului natural şi


cultural
Dezvoltare policentrică – obiectiv al Conceptului strategic
de dezvoltare teritorială România 2030
In acord cu Legea 351/2001 cu modificări şi completări ulterioare, Conceptul strategic de
dezvoltare teritorială România 2030 (CSDTR 2030) integrează reţeaua de localităţi din
România în structura policentrică a UE, în conexiune cu reţeaua de poli majori in Sud-Estul
Europei (potrivit clasificărilor SPESP, ESPON, PlanetCense etc.):
• Poli metropolitani MEGA (Zone Metropolitane de Crestere Europene) cu vocatie
internationala: Bucuresti, Timisoara, Constanta, Cluj, Iasi, peste 300 000 loc.
• Poli nationali OPUS (Orizont Potential Urban Strategic) cu potential de Arii Functionale
Urbane si potential MEGA pe termen lung, peste 250 000 loc.
• Poli supraregionaliOPUS (Orizont Potential Urban Strategic) (cu potential de Arii
Functionale Urbane, intre 50 000 – 250 000 loc
• Poli regionali OPUS (Orizont Potential Urban Strategic) cu potential de Arii Functionale
Urbane , intre 50 000 – 250 000 loc
• Poli regionali OPUS (Orizont Potential Urban Strategic) cu potential de Arii Functionale
Urbane si cu specificitate functionala, de ex: Alba Iulia, Baia Mare, Ramnicu Valcea, Sibiu,
Suceava, Tulcea
• Poli subregionali, intre 30 000 – 50 000 loc
• Poli locali, sub 20 000 loc
Dezvoltare policentrică –
competitivitate regională şi coeziune teritorială
Contribuţia dezvoltării policentrice la asigurarea competitivităţii prin:
• Reţeaua de poli majori
– deţine şi exercită competenţe la nivel naţional, transfrontalier,
transnaţional (reţeaua de zone metropolitane, poli competitivi)
– dezvoltă clustere economice pe baza avantajelor competitive
– contribuie la configurarea regiunilor pentru schimbare economică
• Reţeaua de poli urbani, oraşe specializate
– asigură dezvoltarea funcţiunilor specializate
– asigură valorificarea diversificată şi competitivă a capitalului teritorial
Dezvoltare policentrică –
competitivitate regională şi coeziune teritorială
Contribuţia dezvoltării policentrice la asigurarea coeziunii teritoriale prin:
• Reţeaua de poli majori
– stimulează relaţia urban-rural
– contribuie la structurarea regiunilor pentru schimbare economică
– asigură conectarea reţelei de poli majori la nivel intern, transfrontalier şi
transnaţional
• Reţeaua de poli urbani, oraşe specializate
– asigură preluarea presiunilor de dezvoltare asupra polilor majori prin
deconcentrarea funcţiunilor la nivel teritorial
– susţine dezvoltarea structurii teritoriale a urbanizării
‘Către o Europa echilibrată’
România în contextul Proiectelor Inter- şi Poly- METREX
Rolul CSDTR în planificarea şi finanţarea integrată
a proiectelor
• fundamentarea absorbţiei fondurile europene şi naţionale pe baza
unui concept strategic în vederea sporirii sinergiei şi a gradului de
integrare dintre aceste fonduri
• mobilizarea parteneriatelor teritoriale, inter-instituţionale şi inter-
sectoriale pentru promovarea, către finanţare, a proiectelor
strategice care decurg, la nivel naţional şi regional, din CSDTR
• creşterea vitezei şi eficientizarea procesului de absorbţie a
fondurilor europene prin promovarea proiectelor de importanţă
naţională şi regională (proiecte care nu presupun competiţie,
concurenţă)
• maximizarea impactului teritorial al utilizării fondurilor europene,
pe baza orientării acestora potrivit CSDTR, politicilor şi proiectelor
strategice de interes naţional şi prin mobilizarea parteneriatelor
teritoriale etc pentru promovarea acestora
PLANURI DE DEZVOLTARE PE TERMEN LUNG şi
FONDURI PENTRU PROIECTE PE TERMEN MEDIU

2007 2013 2030

CONCEPTUL NATIONAL DE DEZVOLTARE TERITORIALA ROMANIA 2030

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL

PND, CSNR,
PROGRAME
OPERATIONALE & NATIONALE

proiecte proiecte

Termen Termen
mediu lung
Necesitatea abordarii integrate - In proces de reactualizare si detaliere

2030

PLANUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE CONCEPT STRATEGIC DE DEZVOLTARE SPAŢIALĂ


2007-2013 A ROMÂNIEI
OBIECTIVE STRATEGICE Ş I SPECIFICE - 2025 -
OBIECTIVE STRATEGICE Ş I SPECIFICE

1. CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ŞI


DEZVOLTAREA ECONOMIEI BAZATE PE CUNOAŞTERE
A. RACORDAREA LA REŢEAUA EUROPEANĂ
ŞI INTERCONTINENTALĂ
A POLILOR ŞI CORIDOARELOR DE DEZVOLTARE SPAŢIALĂ

2. DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII


DE TRANSPORT

B. STRUCTURAREA ARMĂTURII URBANIZĂRII PRIN


3. PROTEJAREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII MEDIULUI DEZVOLTAREA ECHILIBRATĂ
A REŢELEI DE LOCALITĂŢI URBANE

4. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE,


PROMOVAREA OCUPĂRII ŞI INCLUZIUNII SOCIALE ŞI
ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE
C. AFIRMAREA SOLIDARITĂŢII URBAN-RURAL
ADECVATĂ DIFERITELOR CATEGORII DE TERITORII

5. DEZVOLTAREA ECONOMIEI RURALE ŞI


CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII ÎN SECTORUL AGRICOL

D. INTĂRIREA LEGĂTURILOR TRANSCARPATICE


6. DIMINUAREA DISPARITĂŢILOR DE DEZVOLTARE
CA SUPORT AL DEZVOLTĂRII REGIONALE ECHILIBRATE
ÎNTRE REGIUNILE ŢĂRII

7. COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

E. PROTEJAREA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI


8. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE NATURAL ŞI CULTURAL
A ADMINISTRAŢIEI
2. Finanţarea politicii de dezvoltare
policentrică prin POR Axa 1
Implicaţii ale POR Axa 1 asupra politicii de
dezvoltare policentrică
• La nivelul implementării politicii de dezvoltare policentrică prin orientarea finanţărilor către
două categorii de poli:
– Stimularea configurării cadrului dezvoltării urbane, prin sprijinirea dezvoltării reţelei de
poli de creştere (reţeaua zonelor metropolitane, proiect strategic de interes national);
– Stimularea competiţiei şi a ambiţiei oraşelor mici şi mijlocii în accesarea proiectelor
integrate, pe baza unui plan integrat de dezvoltare locală (proiecte supuse competiţiei).
• Prin stimularea parteneriatelor naţionale în jurul unor proiecte teritoriale strategice de
importanţă naţională: dezvoltarea reţelei de poli de creştere (metropolitani)
• La nivelul promovării reformei în planificarea teritorială prin introducerea obligativităţii
proiectelor integrate, a proiectelor care să susţină rolurile regionale, a planurilor integrate de
dezvoltare la nivel local şi metropolitan
• La nivelul implementării conceptelor fundamentale ale dezvoltării teritoriale durabile prin
articularea conceptelor de coeziune şi competitivitate teritorială, prin sprijinirea reţelei
naţionale de poli metropolitani
Finanţarea politicii de dezvoltare policentrică prin
POR Axa 1
Principii de finanţare a dezvoltării reţelei de poli de creştere
1. Finanţarea în etape - criterii de selecţie pentru finanţare:

• Rang cf. Legii 350/2001 - municipiile de rang 0 şi I, apte să constituie parteneriate metropolitane
(zone urbane funcţionale metropolitane, poli de creştere),
• Rolul teritorial în contextul dezvoltării policentrice a României (regional, inter-regional, naţional,
trans-frontalier, trans-naţional)
– Nivelul actual
– Nivelul necesar
• Gradul de maturitate în exercitarea rolurilor teritoriale de poli de creştere:
– Accesibilitate fizice: rutier, feroviar, aerian, fluvial, maritim;
– Accesibilitate la cunoaştere: sectoarele academic şi de cercetare;
– Intensitatea cooperării cu hinterlandul.
• Volumul interventiilor şi investiţiilor existente.

2. Finanţare integrată din mai multe programe de investiţii – POR-ul are rol catalizator.
IMPLEMENTAREA CSDTR PRIN POR, AXA 1 (I)
Implementarea CSDTR prin Susţinerea politicii de dezvoltare
politica de dezvoltare policentrică policentrică prin POR axa 1
I. Politica de dezvoltare policentrică,
exprimată prin obiectivele CSDTR, astfel:
1. Racordarea teritoriului naţional la reţeaua Prin “Memorandumul privind finanţarea, de către POR axa1, a
europeană şi intercontinentală a polilor şi politicii de dezvoltare policentrică aferentă CSDTR”, se
coridoarelor de dezvoltare prevede sprijinirea configurării reţelei de poli de creştere
(metropolitani) prin finanţare integrată din programe cu
finanţare europeană şi naţională, inclusiv din POS Transport
2. Structurarea şi dezvoltarea reţelei de urbanizare POR, Axa 1 finanţează două niveluri ale reţelei policentrice:
a) consolidarea reţelei de poli de creştere prin stimularea
asocierii metropolitane; b) dezvoltarea polilor urbani prin
stimularea competiţiei pentru proiecte integrate
3. Afirmarea solidarităţii funcţionale urban-rural şi Prin sprijinirea procesului de configurare a polilor de creştere,
dezvoltarea rurală adecvată diferitelor categorii de este încurajată o nouă relaţie urban-rural
teritorii
4. Consolidarea şi dezvoltarea reţelei de legături de Idem pct I.1. (finanţare integrată, sinergică)
transport inter-regionale
5. Protejarea, dezvoltarea şi valorificarea -Prin proiectele de regenerare urbană, axa 1 a POR
patrimoniului natural şi construit -Idem pct I.1, prin articularea proiectelor de mediu (finanţare
integrată, sinergică)
IMPLEMENTAREA CSDTR PRIN POR, AXA 1 (II)

Implementarea CSDTR prin politica Susţinerea i politicii de dezvoltare


de dezvoltare policentrică policentrică prin POR axa 1
II. Articularea politicii de coeziune cu cea Polii de creştere sunt sprijiniţi să îşi identifice potenţialul
privind competitivitatea de configurare a clusterelor (finanţare de POS
Competitivitate, pt articularea conceptelor de poli de
creştere şi de competitivitate) printr-un curs promovat în
cadrul CSDTR
III. Asigurarea modalităţilor de finanţare a
CSDTR
1. Asigurarea sinergiei între finanţările din fonduri Memorandumul privind finanţarea politicii policentrice
europene şi cele naţionale aferent CSDTR de către POR axa1 prevede sprijinirea
polilor de creştere prin finanţare integrată din alte
programe cu finanţare europeană şi naţională (pct I.1.)
2. Eficientizarea procesului de absorbţie a fondurilor Ex: o parte a fondurilor adresate sprijinirii polilor de
europene creştere vor fi absorbite simultan, fără competiţie, pe
baza a două condiţii: a) de asociere urban-rural şi b)
promovare a proiectelor relevante la nivel regional
3. Maximizarea impactului fondurilor prin asigurarea Recunoaşterea necesităţii abordării teritoriale de către
instrumentelor de planificare teritorială POR
IMPLEMENTAREA CSDTR PRIN POR, AXA 1 (III)
Implementarea CSDTR prin politica Susţinerea politicii de dezvoltare
de dezvoltare policentrică policentrică prin POR axa 1
IV. Stimularea parteneriatelor teritoriale, inter-
instituţionale şi inter-sectoriale în abordarea şi
implementarea CSDTR prin:
1.Consultarea factorilor-cheie în elaborarea, Acordul ministerelor de linie, a autorităţilor de
abordarea şi implementarea politicii de dezvoltare management, a structurilor asociative ale autorităţilor
policentrică (ministere de linie, asociaţiile locale privind:
autorităţilor locale, asociaţii profesionale, ADR-uri, -necesitatea CSDTR, inclusiv a politicii policentrice
universităţi şi institute de cercetare, INS, ONG-uri -principiile de finanţare a polilor urbani prin POR axa 1 şi
etc) finanţare integrată din alte fonduri
-selectarea primei tranşe de poli de creştere prin POR
axa1, în perioada 2007-2013 (+2 ani)
2. Sprijinirea si promovarea proiectelor strategice de Unul din punctele protocolului va consta în organizarea
importanta nationala: configurarea reţelei naţionale condiţiilor pentru finanţarea primei tranşe de poli de
de poli de creştere, prin stabilirea de protocoale între creştere prin POR axa1, în perioada 2007-2013 (+2 ani)
MDLPL şi asociaţiile autorităţilor locale
3. Configurarea parteneriatelor teritoriale pentru MDLPL facilitează procesele de: a) asociere urban-rural la
susţinerea şi implementarea proiectului de realizare nivelul polilor de creştere; b) crearea asociaţiei la nivel
a reţelei naţionale de poli de creştere naţional între polii de creştere
IMPLEMENTAREA CSDTR PRIN POR, AXA 1 (IV)

Implementarea CSDTR prin politica Susţinerea politicii de dezvoltare


de dezvoltare policentrică policentrică prin POR axa 1
V. Corelarea cu orientările strategice privind
coeziunea şi competitivitatea teritorială
1. Reintroducerea nivelului regional în Abordarea POR Axa 1 se bazează pe instrumentele
planificarea teritorială, ca verigă între nivelele planificării teritoriale şi prevederile CSDTR
local şi naţional
2. Asumarea direcţiilor principale privind Idem
coeziunea teritorială: dezvoltarea policentrică
accesibilitate fizică echitabilă, o nouă relaţie
urban-rural, gestionarea patrimoniului natural
şi cultural
3. Articularea conceptului de competitivitate la Polii majori constituie practic reţeaua (coeziune
cel de coeziune teritorială teritorială) de motoare de dezvoltare economică
(asigurarea competitivităţii la nivel teritorial)
IMPLEMENTAREA CSDTR PRIN POR, AXA 1 (V)

Implementarea CSDTR prin politica Susţinerea politicii de dezvoltare


de dezvoltare policentrică policentrică prin POR axa 1
VI. Reforma legislativă în planificare teritorială
pe care MDLPL a angajat-o prin Programul
Naţional de Reforme (2007-2010) cf Strategiei
Lisabona
1. Asigurarea polilor de creştere cu planuri Prin asistenţa PHARE acordată polilor selectaţi
integrate de dezvoltare pentru prima tranşă de finanţare prin POR axa 1
2. Introducerea planificării integrate (strategia, Prin POR Axa 1 se va aborda elaborarea planurilor
planul teritorial şi planul de investiţii) în integrate pe baza documentaţiilor existente şi
legislaţie, ca instrument în practica în domeniu disponibile (schema-pilot de plan integrat), urmând
detalierea procedurilor printr-o metodologie-cadru,
finanţată de MDLPL
3. Monitorizarea implementării şi evaluarea Evoluţia procesului va fi înregistrată prin POR şi
impactului teritorial al politicii policentrice va fi cartografiată cu instrumentele planificării
teritoriale
3. Structurarea relaţiilor funcţionale din
teritoriul regiunilor de dezvoltare
Sursa: Rey, Violette (coord) – Atlasul României (ed a II-a), Ed. RAO, Bucureşti, 2006
Regiunea de
Sud şi Regiunea
Bucureşti-Ilfov

Sursa: Rey, Violette (coord) - Atlasul României


(ed a II-a), Ed. RAO, Bucureşti, 2006
Regiunea de
Sud-Est

Sursa: Rey, Violette (coord) - Atlasul României


(ed a II-a), Ed. RAO, Bucureşti, 2006
Regiunea de Nord-Est

Sursa: Rey, Violette (coord) - Atlasul României


(ed a II-a), Ed. RAO, Bucureşti, 2006
Regiunea Centru

Sursa: Rey, Violette (coord) - Atlasul României


(ed a II-a), Ed. RAO, Bucureşti, 2006
Regiunea de Nord-Vest

Sursa: Rey, Violette (coord) - Atlasul României


(ed a II-a), Ed. RAO, Bucureşti, 2006
Regiunea de Vest

Sursa: Rey, Violette (coord) - Atlasul României


(ed a II-a), Ed. RAO, Bucureşti, 2006
Regiunea de Sud-Vest

Sursa: Rey, Violette (coord) - Atlasul României


(ed a II-a), Ed. RAO, Bucureşti, 2006
Stadiul asocierii
intercomunitare în jurul
municipiilor de rang 0 şi I

Sursa: MDLPL, 2008


VĂ MULŢUMIM!
Mihaela Vrabete & Radu Necşuliu
DIRECŢIA STRATEGII ŞI POLITICI PENTRU COEZIUNE TERITORIALĂ