Sunteți pe pagina 1din 15

Cu care cifre sint indicate paralelele

dar meridianele?
Coordonatele
geografice

Clasa a VI-a
Е7

А5
С4
Reţeua de grade a hărţii
Latitudinea geografică
Latitudinea Polul N
geografică este 60°
distanţa în grade a 40° Latitudine Nordică
unui punct pe hartă
20°
sau glob faţă de
ecuator, in 0°
Ecua
tor

emisfera de Nord 20°


sau de Sud. Latitudine Sudică
40°
Latitutinea poate fi:
Polul S
Nordică sau Sudică.
1. Găsim pe hartă
obiectul (punctul )

2. Determinăm in ce
emisferă este situat
punctul faţă de
ecuator (Nord sau
Sud)

3. Identificăm pe care
paralelă este situat
punctul.
Răspuns:
punctul este
Răspuns: 70°
situat in
Răspuns : 10°.
10° lat.Nord 60°
emisfera de 50°
Nord 40°
30°
20°
10°
0° А О°
30° 20° 10° 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100°
10°
În ce emisferă 20°
CePelatitudine
ceecuator
paralelă
faţă de 30°
geografică
este situatare
este situat
punctul
punctul А? 40°
punctul А?A? 50°
60°
70°
Punctul este 70°
situat in 25°.
răspuns: 60°
emisfera
Răspuns de: Sud. 50°
25° lat.sud 40°
30°
20°
10°
0° О°
30° 20° 10° 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100°
10°
În ce emiferă 20°
В
faţă
Între ce de ecuator 30°
Ce este
latitudine
paralelesituat
este 40°
arepunctul
punctul В?В? 50°
situat punctul
60°
В?
70°
Longitudine geografică
Longitudinea Polul Nord
geografică este
distanţa în grade a
Emis
unui punct pe glob fe ra d e
sau hartă de la West Emisfera de Est
meridianul O grade tor
Ecua
în emisfera de Est 20°

20° 40° 60°
sau de West.
Longitudinea poate fi:
Estică sau Westică. Polul Sud
1. Găsim punctul pe
harta geografică.

2. Determinăm in ce
emisferă este situat
punctul faţă de
meridianul O. (Est
sau West).

3. Determinăm
meridianul care trece
prin acest punct.
70°
Răspuns :
Răspuns : 20°. 60°
20° long. Est 50°

40°
30°
20°
10°
Punctul A este
0° А
situat in emisfera
30° 20° 10° 0°
О° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100°
In care emisferăde Est 10°
20°
faţă
Cîte de
grade are
Ce longitudine 30°
meridianul
meridianul O
are punctulpeА?
este esituat
care situatpuncul
40°
50°
А?
punctul А? 60°
70°
Răspuns : 15°. 70°
Răspuns:
Răspuns: punctul
15°
60°
are longitudine
long. West 50°
Westică
40°
30°
20°
10°

30° 20° 10° 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100°
О°
10°
20°
В
In ce
CeCîte emisferă e
longitudine 30°
situat grade are
punctulВ?В?В?
punctul
arepunctul 40°
50°
60°
70°
LATITUDINEA ŞI LONGITUDINEA
GEOGRAFICĂ CONSTITUIE-COORDONATELE
GEOGRAFICE ALE UNUI PUNCT
 LATITUDINEA
Polul Nord
 (20° LAT.NORD)
 LONGITUDINEA 60°
 (40° LONG.EST) 40°
 FORMEAZĂ
20°
 COORDONATELE ● TOR
 GEOGRAFICE ALE ECU
A

UNUI PUNCT. 20° 0° 60°


20° 20° 40°
 SE VA ÎNSCRIE IN
CAIETE:
 20° LAT.NORD
 40° LONG.EST Polul Sud
NE ANTRENĂM !!!
POLUL NORD DETERMINAŢI COORDONATELE
GEOGRAFICE ALE
60° URMĂTOARELOR PUNCTE:
40° 1. А
2. B
А C
● C 3.
20° B ● 4. D
● 5. E
AT OR Verificăm :
0° EC U
1. 40 ° Lat Nord, 20 ° long.Est
20° 0° 20° 40° 60°
20° 2. 20 ° lat. Nord.,20 ° long.West
● ● 3. 30 ° Lat. Nord., 50 ° long. Est
E D
4. 20 ° Lat. Sud, 40 ° long.Est
POLUL SUD 5. 20 ° Lat. Sud, 20 ° Long.West