Sunteți pe pagina 1din 22

„Fiecare carte pare că închide în ea un suflet.

Şi, cum o atingi


cu ochii şi cu mintea, sufletul ţi se deschide ca un prieten bun.”
(Maxim Gorki)
JOCUL :
“Eu încep, tu continui!”
-Astăzi e .................
-Sînt....., deoarece..…
-Aștept să...................
Cartea
de Virgil Carianopol

Cartea e ca mama noastră;


Ea ne-nvaţă ce e bine,
Tot ce trebuie să facem
Şi să ştie orişicine.

Ea dă sfaturi tuturor,
Înţeleaptă, ajutor
Pentru toţi ce vor să-i ceară,
Dă lumina tuturor.

Are-nţelepciunea veche,
E făclie-n univers,
Ea vă luminează drumul
Pentru cât aveţi de mers.
file

L
MANUA
copertă DE
LIMBA Ă
ROMÂN
copertă

cotorul cărţii
O filă are două pagini.
file
ar e!
o s la m
frum ici,
a t â t de a bun
fo st te , l
- A Dana. la mun
n e o s t
spu u am f i îi
- E Doru. o ţe lulu rate şi
e clop e cu
spun e s e l al n clasel
ul v pii î
Glas ă pe co sc
dore ne
ea m . ! V ă u
ch itoare c opii cese, sp
i m i t, c
LĂ pr ţ i ve
n
de s
u
L A ŞCOA B i ne a ar plin e. un
OU calde
- şcol ăţătoar într-
DIN N brie. Z
i le l e
l. un a n
a în
v
ăspu
n d
t e 1 5 septem rat ca gându d oamn m im! r
Es u zbu ulţu
anţei a Vă m vii.
ale vac -
ele
ucuria glas 5
r ăs un ă de b
şcolii c
vestes
Curtea opiii îşi po
rii. C ţă.
revede ri din vacan
p lă
întâm

pagini
Copertele sunt învelişul protector al cărţii şi sunt
făcute din hârtie cartonată. Pe prima copertă a
unei cărţi se scriu titlul şi numele autorului
(autorilor). La unele cărţi apare şi numele editurii.

autor

titlu
Numeşte titlul fiecărei cărţi şi
autorul.
Activitate
în cooperare
Grupul
Grupul II
Descrie
Descriedrumul
drumulparcurs
parcursde deooCARTE,
CARTE,
utilizînd
utilizîndmetoda
metoda
,,Salata
,,Salata de decuvinte,,
cuvinte,,
Carte,
Carte, copac,
copac, foaie,
foaie,
tipografie,
tipografie, fabrică,
fabrică, scriitor;
scriitor;
Grupul
Grupul II II
Citiți
Citițicucuatenție
atențieșișirăspundeți
răspundețilala
întrebări,
întrebări,argumentînd:
argumentînd:
Manualul
Manualulde delimbă
limbăromănă
romănăalallui
luiSăndel
Săndel
este
estesupărat.
supărat.Săndel
Săndelseseîntreabă:
întreabă:de
dece
ceoare?
oare?
Ce
Cesfaturi
sfaturii-ați
i-ațida
dalui
luiSăndel?
Săndel?
Grupul
Grupul III
III
Formulați
Formulați 3-4
3-4 reguli
reguli de
de
păstrare
păstrare și
și îngrigire
îngrigire aa cărților.
cărților.

Grupul
Grupul IV
IV
Scrieți
Scrieți cît
cît mai
mai multe
multe însușiri
însușiri
ce
ce ar
ar caracteriza
caracteriza oo carte.
carte.
Veche,
Veche, colorată,
colorată, îngrijită...
îngrijită...
Grupul
Grupul VV
Completați
Completațipropozițiile,
propozițiile,folosind
folosindcuvintele
cuvinteledintre
dintreparanteze.
paranteze.
** Cartea
Carteade
deLimba
Limbaromănă
romănăeste
esteun
un.............
.............școlar.
școlar.
*Numărul
*Numărulpaginii
paginiiundr undrseseaflă aflătextul
textulpepecare
caretrebuie
trebuiesă-l
să-lcitesc
citesc
îlîlpot
potafla
afladin
din......................manualului.
......................manualului.
*Fața
*Fațaunei
uneifile
filesesenumește................
numește................ . .
*Cărțile
*Cărțilecuprind
cuprindgîndurile,
gîndurile,ideileideileșișisentimentele
sentimenteleunor
unor.........
......... . .

(Scriitorii,manual,cuprinsul,
(Scriitorii,manual,cuprinsul,pagină)
pagină)
Grupul
Grupul VI
VI
Scrieți
Scrieți cît
cît mai
mai multe
multe însușiri
însușiri
ce
ce ar
ar caracteriza
caracteriza oo carte.
carte.
Rară,
Rară, nemuritoare,
nemuritoare, aleasă...
aleasă...
În bibliotecă
Ba, pentru că îl tentează drumul spre
de Ana Blandiana glorie,
A înghiţit şi câteva cărţi de istorie,
Ce spaimă, ce emoţii, ce scandal!
Am descoperit printre cărţi un şoarece Iar tabla înmulţirii fiindu-i simpatică,
intelectual! A gustat
şi din câteva cărţi de matematică.
La început, ca să nu pară
Că are gusturi prea ciudate, Cât rămăsese numai la literatură,
A mâncat într-o doară Nu mă speriasem peste măsură.
Cartea de bucate. Era clar că nu puteam aştepta ca o
Apoi, ca să nu mă sperii prea tare, zevzecă
Câtva timp a înfulecat numai dicţionare. Să-mi mestece întreaga bibliotecă.

Şi-a dus ipocrizia aşa de departe,


Încât a jurat să nu se mai atingă de nici o
carte.
Dar n-a rezistat mai mult de o zi
Şi a început să ronţăie poezii.
Cărţile sunt de mai multe feluri:
• cărţi de colorat

• cărţi de lectură

• culegeri

• manuale

• enciclopedii, etc.
Cărţile se pot procura de la librărie
şi pot fi împrumutate de la bibliotecă.

Librarie

Librarie
« Toţi acei ce au acces la o bibliotecă, la cărţi, sunt nişte
inşi mai buni decât alţii, mai fortificaţi, iar durerile
îi ating mai puţin şi nefericirile trec mai repede. »

( Mircea Eliade)

Fă-ţi biblioteca ta personală acasă!


Citeşte cărţi
din biblioteca
clasei!

Împrumută cărţi de la biblioteca şcolii!


• înveleşte copertele cărţilor pentru a le proteja!

• nu îndoi filele, nu le rupe, răsfoieşte-le cu grijă!

• nu scrie şi nu desena pe foile cărţilor!

• păstrează cărţile în bibliotecă!

• în timp ce citeşti, nu mînca şi nu bea lichide; mîinile tale trebuie


să fie curate!

• nu îndoi fila atunci cînd întrerupi cititul; foloseşte


semnul de carte!
Selectează numai acele proverbe care se
potrivesc la tema “Cartea”.

• Ai carte, ai parte.
• Adevărul e dulce ca mierea, minciuna amară ca fierea.
• Păzeşte-mă, doamne, de prieteni că de duşmani mă
feresc singur. FB

• O carte închisă e ca un bloc de piatră.


• Cartea este o comoară de înţelepciuni.
• A nu pedepsi greşelile înseamnă a încuraja răutatea.
• Cartea e un prieten care nu înşală niciodată.
• Leneşul mai mult aleargă, scumpul mai mult păgubeşte.
• Cine are carte, are patru ochi.
Expresii de nota 10
Om de carte - om care citește mult;

Vorbește ca-n carte - vorbește ca un om învățat;

A se pune pe carte - a se apuca de învățat;

Cum scrie la carte - așa cum trebuie corect;

A lega cartea de gard - a nu se mai ține de învățătură.


Cărţile sunt
albinele care duc Cărţile sunt
polenul însufleţitor prieteni reci, dar
de la o minte la siguri.
alta. (Victor Hugo)

(J. R. Lovell)
(click pe fiecare insectă)
Cărţile sunt prietenii cei
mai liniştiţi şi constanţi,
consilierii cei mai
accesibili şi înţelepţi şi
profesorii cu cea mai multă
răbdare.
(Charles W. Eliot)

O carte este un dar


Cărţile au ste alta şi
puterea pe care îl poţi ... căci nu e
de a opri să şi m ai
timpul în deschide iar şi iar. mai frumoa
toată
loc, de a-l
face să de folos în
se retrag (Garrison Keillor) i zăbavă
ăs viaţa omulu rţilor.
se arunce au să l că
în vii decât cetitu
(Jim Bish tor. (Miron Cos
tin)
op)
ȘTIAȚI
ȘTIAȚICĂ......
CĂ......
CEA
CEAMAI
MAIMARE
MARECARTE
CARTEARE
ARE3m3mȘI
ȘI
CONȚINE
CONȚINE304304PAGINI.
PAGINI.
CEA
CEAMAI
MAIMICĂ
MICĂCARTE
CARTEARE
ARE3X3
3X3mm
mm
ȘI
ȘIÎN
ÎNEA
EAESTE
ESTESCRIS
SCRISPOEMUL
POEMUL
LUCEAFĂRUL.
LUCEAFĂRUL.
CEA
CEAMAI
MAIVECHE
VECHECARTE
CARTEDIN
DINEUROPA
EUROPA
ARE
ARE2000
2000DE
DEANI
ANIȘI
ȘISE
SEAFLĂ
AFLĂÎN
ÎNGRECIA.
GRECIA.
CEA
CEAMAI
MAICITITĂ
CITITĂCARTE
CARTE,,
DE
DEPE
PETOT
TOTGLOBUL
GLOBULPĂMÎNTESC,
PĂMÎNTESC,
ESTE
ESTEBIBLIA.
BIBLIA.
Important este ca din fiecare carte să înveţi ceva. Cu cât mai
mult, cu atât mai bine. Acest lucru nu se poate obţine decât
printr-o lectură atentă, prin deosebirea esenţialului de
neesenţial, prin notarea anumitor idei şi impresii, prin
pătrunderea adevăratului sens al cuvintelor, prin extragerea
de expresii frumoase şi cuvinte mai puţin uzuale.