Sunteți pe pagina 1din 3

Examen de capacitate preoþeascã

Toþi candidaþii care doresc sã primeascã taina hirotoniei sunt obligaþi conform art. 3 din Regulamentul pentru numirea ºi transferarea clerului sã dea examen de capacitate preoþeascã. Examenul de capacitate are drept scop cercetarea chemãrii pentru preoþie ºi verificarea cunoºtinþelor dobândite în instituþiile teologice pentru a fi utilizate practic în viaþa pastoralã, potrivit cerinþelor vremii. Examenul are loc în doua sesiuni, martie ºi septembrie.

Candidaþii vor cere înscrierea lor la examen, depunând urmãtoarele acte:

Diploma de absolvire a Facultãþii de Teologie sau a Seminarului Teologic ºi foile matricole

din care sã reiasã media anilor de studiu; Certificat de atestare a competenþelor profesionale – pentru absolvenþii de seminar teologic;

Copie xerox dupã buletin sau carte de identitate;

Curriculum Vitae;

Recomandarea preotului paroh ºi a duhovnicului candidatului

Examenul de capacitate preoþeascã constã în susþinerea unui examen scris ºi oral.

Lucrarea scrisã se susþine din:

1.

Teologie Dogmaticã;

2.

Istoria Bisericii Ortodoxe Române;

3.

Întocmirea unui plan de predicã;

Examenul oral se va susþine la urmãtoarele discipline:

1.

Exegeza Vechiului ºi Noului Testament;

2.

Predicã ºi Catehezã;

3.

Cântare bisericeascã, Tipic ºi Liturgicã – aplicare;

4.

Legislaþie ºi administraþie Bisericeascã;

5.

Cunoaºterea cãrþilor de cult

Tematica pentru examenul de capacitate preoþeascã

Teologie Dogmaticã:

1.

Revelaþia naturalã ºi supranaturalã;

2.

Cãile de transmitere a Revelaþiei supranaturale: Sfânta Scripturã ºi Sfânta Tradiþie;

3.

Dogma Sfintei Treimi: Descoperirea Sf. Treimi în Sf. Scripturã;

4.

Unirea ipostaticã ºi urmãrile ei dogmatice;

5.

Mântuirea obiectivã ºi subiectivã;

6.

Doctrina ortodoxã despre Sfânta Bisericã: definiþia, întemeierea, fiinþa ºi însuºirile;

7.

Despre Sfintele Taine: generalitãþi, fiinþa, necesitatea ºi numãrul Tainelor;

8.

A doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos: semnele Parusiei, Învierea morþilor, Judecata universalã;

9.

Preacinstirea Maicii Domnului;

10.

Cultul sfinþilor ºi al îngerilor.

Istoria Bisericii Ortodoxe Române:

1. Începuturile Mitropoliei Moldovei;

2. Începuturile Episcopiei Romanului;

3. Mãnãstirile Episcopiei Romanului;

4. Viaþa ºi activitatea Episcopului Melchisedec ªtefãnescu;

5. Episcopii cei mai reprezentativi ai Episcopiei Romanului.

Predicã:

1. Predicã la Duminica a XXV-a dupã Rusalii( Samarineanul milostiv)

2. Predicã la Duminica a XXVIII-a dupã Rusalii (Pilda celor poftiþi la cinã)

3. Predicã la Duminica a XXX-a dupã Rusalii (Dregãtorul bogat)

4. Predicã la Duminica a XXXII-a dupã Rusalii (a lui Zaheu)

5. Predicã la Duminica a XXXIII-a dupã Rusalii (a Vameºului ºi a Fariseului)

6. Predicã la Duminica a XXXIV-a dupã Rusalii (a Fiului Risipitor)

7. Predicã la Duminica lãsatului sec de carne

8. Predicã la Duminica lãsatului sec de brânzã

9. Predicã la Duminica Ortodoxiei

10. Predicã la Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama)

11. Predicã la Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci)

12. Predicã la Duminica a IV-a dupã Sfintele Paºti (a Slãbãnogului)

13. Predicã la Duminica a V-a dupã Sfintele Paºti (a Samarinencii)

14. Predicã la Sfinte Taine ºi Ierurgii

15. Predicã la înmormântare

Cateheze:

1. Despre cinstirea sfintelor icoane

2. Despre rugãciune

3. Despre post

4. Despre ierarhia bisericeascã

5. Despre Sfânta Scripturã ºi Sfânta Tradiþie

Cântare bisericeascã, Tipic ºi Liturgicã:

1. Rânduiala Vecerniei de sâmbãtã seara în cele trei perioade liturgice ale anului bisericesc

2. Rânduiala Utreniei de sâmbãtã seara în cele trei perioade liturgice ale anului bisericesc

3. Rânduiala Deniilor din Sãptãmâna Mare

4. Rânduiala Proscomidiei

5. Rânduiala ºi explicarea Sfintei Liturghii

6. Rânduiala ºi simbolistica Sfintelor Taine

7. Rânduiala slujbei Aghiazmei celei mari ºi Aghiazmei celei mici

Legislaþie ºi Administraþie bisericeascã:

1. Parohia ºi Parohul

2. Adunarea Parohialã, Consiliul parohial ºi Comitetul parohial

3. Adunarea Eparhialã

4. Consiliul Eparhial

5. Administraþia Eparhialã

6. Distincþii bisericeºti

7. Organele disciplinare ºi de judecatã pentru clericii de mir

8. Abateri ºi delicte

9. Impedimente la hirotonie ºi cununia religioasã

10. Folosirea registrelor de gestiune la parohie

Cunoaºterea cãrþilor de cult:

Liturghier, Ceaslov, Molitfelnic, Aghiazmatar, Octoih, Triod, Penticostar, Mineie

Exegezã biblicã:

1. Faptele Apostolilor – consideraþii generale

2. Înfiinþarea Bisericii din Ierusalim. Pogorârea Duhului Sfânt. Prima cuvântare a Sf. Ap. Pavel

3. Activitatea Sfinþilor Apostoli Petru ºi Ioan în Ierusalim ºi viaþa de obºte

4. Alegerea celor ºapte diaconi. Cuvântarea ºi martiriul Sf. Arhid. ªtefan

5. Prigonirea Bisericii ºi activitatea Sf. Filip în Samaria

6. Convertirea lui Saul, activitatea Sf. Petru ºi a celorlalþi apostoli în afara Ierusalimului

7. Sinodul Apostolic

8. Autorul epistolelor pauline – viaþa ºi activitatea

9. Epistolele pauline – consideraþii generale, forma ºi structura lor

10. Epistola Filipeni – consideraþii generale