Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD FACULTATEA DE STIINE ECONOMICE

MASTER ANUL I SPECIALIZAREA BUGET PUBLIC, PIEE FINANCIARE, BNCI

REFERAT
CONTABILITATEA I FISCALITATEA IMPOZITULUI PE CLADIRI, TEREN I A TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Profesor

Masterand

Prof. univ.dr. Cernusc Lucian


1

Murean Ciprian

Cuprins

Pag.3................................................. Impozitul pe cladiri pag.7.......... .......................................Impozitul pe teren pag.12.................................................Taxa pe mijloacele de transport

CONTABILITATEA I FISCALITATEA IMPOZITULUI PE CLADIRI, TEREN I A TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Impozitul pe cldiri
Subiectul impunerii sau contribuabilul coincide cu platitorul impozitului si este, de regula, proprietarul cladirii, indiferent de locul unde este situata n Romnia si de destinatia acesteia. ori a unitatilor administrativ teritoriale aflate n administrarea sau n folosinta, dupa caz, a contribuabililor, n calitate de subiect al impunerii, apar cei care le au n administrare sau n folosinta. n cazul n care o cladire se afla n proprietatea comuna a doua sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spatiile situate n partea din cladire aflata n proprietatea sa. n cazul n care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor n comun, fiecare proprietar n comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru cladirea respectiva. n cazul unei cladiri aflate n administrarea sau n folosinta, dupa caz, altei persoane si pentru care se datoreaza chirie n baza unui contract de nchiriere, impozitul pe cladiri se datoreaza de catre proprietar. Impozitul pe cladiri se datoreaza catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale n care este amplasata cladirea. Obiectul impozabil l reprezinta cladirile de orice fel, situate n municipii, orase, comune si sate, indiferent de modul cum sunt folosite si de destinatia data acestora, cu exceptia celor care nu sunt supuse impozitului, prevazute n mod expres prin lege. Prin cladire n sens fiscal se ntelege orice constructie care serveste la adapostirea de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalatii si de altele asemenea. Baza de calcul o reprezinta valoarea impozabila a cladirii care se stabileste diferit, dupa cum contribuabilii sunt persoane fizice sau juridice. Pentru cladirile apartinnd persoanelor juridice, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei procentuale stabilite de consiliile locale, care poate fi cuprinsa ntre 0,25% si 1,5% inclusiv asupra bazei . Baza de calcul o reprezinta valoarea de inventar a cladirii, adica valoarea de intrare a cladirii n patrimoniu nregistrata n contabilitatea proprietarului cladirii, conform prevederilor legale n vigoare. Prin sintagma valoarea de inventar a cladirii, n scopul determinarii impozitului pe cladiri, se ntelege valoarea de intrare a cladirii n patrimoniu, nregistrata n contabilitatea proprietarului cladirii, si care, dupa caz, poate fi: 3

a) b) c)

costul de achizitie, pentru cladirile dobndite cu titlu oneros; costul de productie, pentru cladirile construite de persoana juridica; valoarea actuala, estimata la nscrierea lor n activ, tinndu-se seama de valoarea cladirilor cu caracteristici tehnice si economice similare sau apropiate, pentru cladirile obtinute cu titlu gratuit; valoarea de aport pentru cladirile intrate n patrimoniu n cazul asocierii/fuziunii, determinata prin expertiza, potrivit legii; valoarea rezultata n urma reevaluarii, pentru cladirile reevaluate n baza unei dispozitii legale.. Baza de calcul si cotele de impozitare se stabilesc diferit n anumite situatii, cum sunt: - n cazul unei cladiri care a fost reevaluata conform prevederilor legale n vigoare, valoarea de inventar a cladirii este valoarea nregistrata n contabilitatea proprietarului imediat dupa reevaluare; - n cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata n ultimii 3 ani cota impozitului pe cladiri este stabilita de consiliul local ntre 5% si 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii, pna la data primei reevaluari, nregistrata n contabilitatea persoanelor juridice; -n cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%. n cazul unei cldiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe ntreaga durat a acestuia se aplic urmtoarele reguli:

d)

e)

a) impozitul pe cldiri se datoreaz de locatar; b) valoarea care se ia n considerare la calculul impozitului pe cldiri este valoarea din contract a cldirii, aa cum este ea nregistrat n contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform prevederilor legale n vigoare; c) n cazul n care contractul de leasing nceteaz altfel dect prin ajungerea la scaden, impozitul pe cldiri este datorat de locator. Impozitul pe cladiri se datoreaza de persoanele juridice att pentru cladirile aflate n functiune, ct si pentru cele aflate n rezerva sau n conservare. n vederea impunerii, valoarea cladirilor nu se diminueaza cu amortizarea, iar cladirile aflate n functiune si a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii sunt supuse, n continuare, impozitului pe cladiri, calculat pe baza valorii de inventar nregistrate n contabilitate. O societate deine o cladire care a fost reevaluata n anul 2010 la valoarea de 159000 RON -impozitul de plat va fi val. de reev. X cota stabilita de consiliul local ( 1%) 159 000 X 1%= 159 care se va plati n dou rate :- prima rat 79 RON pn la 31 martie - a doua rat 80 RON pn la 30 sept. Dobndirea, nstrainarea si modificarea cladirilor Cladirile dobndite sau construite n cursul anului, indiferent sub ce forma, se impun cu ncepere de la data de nti a lunii urmatoare celei n care acestea au fost dobndite sau construite. n aceasta situatie, impozitul se calculeaza pe numele noului contribuabil (cade n sarcina acestuia), proportional cu perioada de timp ramasa pna la sfrsitul anului. 4

De asemenea, n cursul anului, pentru situatiile de nstrainare, dezafectare, demolare, dezmembrare sau distrugere a cladirilor, precum si de transfer al dreptului de proprietate ori locatiune asupra cladirilor, dupa caz, scaderea de la impunere se face cu ncepere de la data de nti a lunii urmatoare celei n care s-a produs una dintre situatiile amintite. Scaderea de la impunere se acorda proportional cu partea de cladire supusa unei astfel de situatii, precum si cu perioada ramasa pna la sfrsitului anului fiscal. n cazul extinderii, mbunatatirii, distrugerii partiale sau a altor modificari aduse unei cladiri existente, impozitul pe cladire se recalculeaza ncepnd cu data de nti a lunii urmatoare celei n care a fost finalizata modificarea. Deci pentru cladirile dobndite/construite, nstrainate, demolate, distruse sau carora li s-au adus modificari de natura extinderii, mbunatatirii ori distrugerii partiale a celei existente, dupa caz, n cursul anului, impozitul pe cladiri se recalculeaza de la data de nti a lunii urmatoare celei n care aceasta a fost dobndita/construita, nstrainata, demolata, distrusa sau finalizata modificarea, pentru a reflecta perioada din an n care impozitul se aplica acelei persoane. Instrumentul sau actul administrativ fiscal pe baza caruia se stabileste impozitul, n cazul persoanelor fizice, l reprezinta "Declaratia de impunere". Astfel, contribuabilii au obligatia sa depuna declaratiile de impunere la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale n a caror raza se afla cladirile impozabile, n termen de 30 de zile de la data dobndirii sau construirii cladirilor si altor constructii sau de la data la care au intervenit schimbari care conduc la modificarea situatiei declarate initial (nstrainarea cladirii). n fapt declaratiile fiscale se depun n termen de 30 de zile de la data dobndirii sau de la data aparitiei oricareia dintre urmatoarele situatii: a) b) c) intervin schimbari privind domiciliul fiscal al contribuabilului; se realizeaza modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe cladiri datorat; intervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la modificarea impozitului pe cladiri.

Contribuabilii persoane fizice care detin mai multe cladiri utilizate ca locuinta au obligatia sa depuna si "Declaratia speciala de impunere" att la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale n a caror raza si au domiciliul, ct si cele n a caror raza sunt situate cladirile respective (n termen de 30 de zile de la data dobndirii sau construirii). Impozitul pe cladiri anual datorat este comunicat contribuabilului printr-o nstiintare de plata. Contribuabilii persoane juridice si calculeaza singuri impozitul pe cladiri anual datorat, prin "Declaratia de impunere" care ndeplineste n acelasi timp si functia de proces-verbal de impunere. Aceasta declaratie de impunere se depune pna la data de 31 ianuarie a fiecarui an fiscal la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala se afla cladirea. Contribuabilii persoane fizice si persoane juridice au obligatia sa depuna declaratiile fiscale, chiar daca acestia beneficiaza de reducere sau de scutire de la plata impozitului pe cladiri ori pentru cladirile respective nu se datoreaza impozit pe cladiri. n situatia n care contribuabilul detine cladiri situate la adrese diferite sau n alte localitati dect localitatea n care se afla sediul sau domiciliul acestuia, dupa caz, declaratia de impunere se depune separat pentru fiecare cladire n parte.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru ntregul an de catre persoanele fizice, pna la data de 15 martie inclusiv a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pna la 10% stabilita printr-o hotarre a consiliului local. Consiliile locale adopta hotarri privind stabilirea bonificatiei de pna la 10% inclusiv, n cursul lunii mai a fiecarui an pentru anul fiscal urmator. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie se ndeplineste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti. n situatia n care contribuabilul a platit cu anticipatie pna la data de 15 martie inclusiv impozitul pe cladiri pentru care a beneficiat de bonificatie, iar n cursul aceluiasi an fiscal nstraineaza cladirea, scaderea se face proportional cu perioada cuprinsa ntre data de nti a lunii urmatoare celei n care s-a realizat nstrainarea si sfrsitul anului fiscal, lundu-se n calcul suma efectiv ncasata la bugetul local. Potrivit I.A.S. nr.29 privind "Situatiile financiare n economiile hiperinflationiste", actualizarea elementelor patrimoniale la rata inflatiei raspunde nevoii de a furniza informatii reale, corecte asupra patrimoniului si a situatiei financiare. n acest context textele legislative si reglementare prevad reevaluarea mijloacelor fixe corporale corectate cu rata inflatiei comunicata de Comisia Nationala de Statistica. Scopul reevaluarii este acela de a aduce valoarea mijloacelor fixe la costul curent sau la valoarea de intrare actualizata functie de utilitatea bunului si valoarea de piat a acestora. Nu sunt supuse reevaluarii cladirile a caror valoare contabila de intrare a fost recuperata integral pe calea armonizarii, precum si acele cladiri construite n anul precedent pentru care n valoarea investitiei au fost cuprinse speze si comisioane bancare, dobnzi si diferente de curs valutar n conformitate cu prevederile legale; cladiri aflate n conservare, sau pentru cladiri evidentiate n afara bilantului. Diferentele din reevaluare sunt nregistrate n contabilitate numai dupa aprobarea de catre adunarea generala a actionarilor sau asociatilor si a consiliului de administratie n situatia regiilor autonome. Spre exemplu: 635 Cheltuieli privind impozite, taxe si varsaminte asimilate Plata impozitului pe cladiri prin ordin de plata: 446. = 5121. 159 = 446. 159

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate "Impozit pe cladiri"

Alte impozite, taxe, si varsaminte asimilate

Conturi la banci n lei "B.C.R."

Reevaluare cladirilor presupune actualizarea valorii ramase cu rata inflatiei stabilita de catre Comisia Nationala de Statistica, actualizare care se face la sfrsitul exercitiului financiar pentru cladirile care ndeplinesc conditiile prevazute de lege pentru reevaluare. Pentru exemplificare: a. nregistrarea diferentelor rezultate din reevaluarea cladirii se face astfel: 2121 Diferente din reevaluarea constructiilor = 105 Diferente din reevaluarea mijloacelor fixe 6

b. nregistrarea diferentei dintre amortizarea actualizata si cea nregistrata pna la data reevaluarii: 105 = 2811 Diferente amortizare din "Reevaluare constructii"

Diferente din reevaluarea mijloacelor fixe

Reevaluarea capitalului fix ramne n legislatia romneasca o problema benevola. Actualizarea la inflatie a imobilizarilor corporale a oricarei entitati ramne un deziderat atins de ntreprinderi prin aplicarea I.A.S. nr.16 ca tratament alternativ. Cum ramne n schimb cu aplicarea I.A.S. nr.23 si 29, cnd tara noastra de voie sau nu, trebuie sa armonizeze normalizarea contabila la standardele familiei europene? Orice document de sinteza neactualizat la inflatie este fara valoare, iar produsul final al contabilitatii este informatia financiara, ce trebuie sa dea o imagine corecta a patrimoniului, a situatiei financiare si a contului de profit si pierdere.

Impozitul pe teren
(1) Contribuabilii impozitului pe teren sunt att persoanele fizice, ct si persoanele juridice care detin n proprietate n Romnia terenuri situate n municipii, orase si comune att n intravilanul, ct si n extravilanul localitatilor. Impozitul se datoreaza anual si se plateste sa bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale n raza careia este situat terenul. (2) Impozitul prevzut la alin. (1), denumit n continuare impozit pe teren, precum i taxa pe teren prevzut la alin. (3) se datoreaz ctre bugetul local al comunei, al oraului sau al municipiului n care este amplasat terenul. n cazul municipiului Bucureti, impozitul i taxa pe teren se datoreaz ctre bugetul local al sectorului n care este amplasat terenul. (3) Pentru terenurile proprietate public sau privat a statului ori a unitilor administrativteritoriale, concesionate, nchiriate, date n administrare ori n folosin, se stabilete taxa pe teren care reprezint sarcina fiscal a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosin, dup caz, n condiii similare impozitului pe teren. (4) n cazul terenului care este deinut n comun de dou sau mai multe persoane, fiecare proprietar datoreaz impozit pentru partea din teren aflat n proprietatea sa. n cazul n care nu se pot stabili prile individuale ale proprietarilor n comun, fiecare proprietar n comun datoreaz o parte egal din impozitul pentru terenul respectiv. (5) n cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe ntreaga durat a acestuia, impozitul pe teren se datoreaz de locatar. (6) n cazul n care contractul de leasing nceteaz, altfel dect prin ajungerea la scaden, impozitul pe teren este datorat de locator. Impozitul pe teren nu se datoreaz pentru: a) terenul aferent unei cldiri, pentru suprafaa de teren care este acoperit de o cldire; b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege i al unei uniti locale a acestuia, cu personalitate juridic; c) orice teren al unui cimitir, crematoriu; 7

d) orice teren al unei instituii de nvmnt preuniversitar i universitar, autorizat provizoriu sau acreditat; e) orice teren al unei uniti sanitare de interes naional care nu a trecut n patrimoniul autoritilor locale; f) orice teren deinut, administrat sau folosit de ctre o instituie public, cu excepia suprafeelor folosite pentru activiti economice; g) orice teren proprietate a statului, a unitilor administrativ-teritoriale sau a altor instituii publice, aferent unei cldiri al crui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptnd suprafeele acestuia folosite pentru activiti economice; Impozitul pe teren se stabilete lund n calcul numrul de metri ptrai de teren, rangul localitii n care este amplasat terenul i zona i/sau categoria de folosin a terenului, conform ncadrrii fcute de consiliul local. n cazul unui teren amplasat n intravilan, nregistrat n registrul agricol la categoria de folosin terenuri cu construcii, impozitul pe teren se stabilete prin nmulirea suprafeei terenului, exprimat n hectare, cu suma corespunztoare prevzut n tabelul din (actualizare conform HG 956/2009): Contribuabilii impozitului pe teren sunt att persoanele fizice, ct si persoanele juridice care detin n proprietate n Romnia terenuri situate n municipii, orase si comune att n intravilanul, ct si n extravilanul localitatilor. Impozitul se datoreaza anual si se plateste sa bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale n raza careia este situat terenul. n cazul n care terenul este nchiriat, concesionat sau arendat n baza unui contract de nchiriere, de concesiune ori de arendare, dupa caz, impozitul pe teren se datoreaza de catre proprietarul sau. n cazul terenului care este detinut n comun de doua sau mai multe persoane, fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren aflata n proprietatea sa. Se pot identifica urmatoarele doua situatii: a) teren aflat n proprietate comuna, dar fiecare dintre contribuabili are determinate coteleparti din teren, caz n care impozitul pe teren se datoreaza de fiecare contribuabil proportional cu partea din teren corespunzatoare cotelor-parti respective; teren aflat n proprietate comuna, dar fara sa aiba stabilite cotele-parti din teren pe fiecare contribuabil, caz n care impozitul pe teren se mparte la numarul de coproprietari, fiecare dintre acestia datornd n mod egal partea din impozit rezultata n urma mpartirii.

b)

Calculul impozitului ncadrarea terenurilor pe zone si pe categorii de folosinta, n intravilan si extravilan, se face de catre consiliile locale, n functie de pozitia terenurilor fata de centrul localitatii, de retelele edilitare, precum si de alte elemente specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale, conform documentatiilor de amenajare teritoriului si de urbanism, registrelor agricole, evidentelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidente agricole ori cadastrale. Impozitul pe teren se recalculeaza n timpul anului pentru a reflecta perioada din an n care impozitul se aplica acelei persoane, n urmatoarele situatii: 8

pentru terenurile dobndite n cursul anului, indiferent sub ce forma, impozitul se datoreaza de la data de nti a lunii urmatoare celei n care acestea au fost dobndite, proportional cu perioada ramasa pna la sfrsitul anului; pentru terenurile a caror ncadrare n functie de pozitie si categorie de folosinta se modifica n cursul anului fiscal, impozitul datorat se modifica de la data de nti a lunii urmatoare celei n care s-a produs modificarea, proportional cu perioada ramasa pna la sfrsitul anului fiscal; n caz de transfer al dreptului de proprietate asupra unui teren, scaderea de la impunere, n cursul anului, se face cu ncepere de la data de nti a lunii urmatoare celei n care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate, proportional cu perioada ramasa pna la sfrsitul anului fiscal (persoana nceteaza a mai datora impozit pe teren ncepnd cu prima zi a lunii urmatoare).

n situatia n care, n cursul anului, se modifica rangul localitatii, impozitul pe teren se modifica pentru ntregul teren situat n intravilan corespunzator noii ncadrari a localitatii, ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui n care a intervenit modificarea. Aceasta reglementare asigura o anumita stabilitate n cadrul anului fiscal, att pentru contribuabil, ct si pentru organul fiscal local. Impozitul pe teren se stabileste anual, n baza declaratiei de impunere si se plateste trimestrial, n dou rate egale pna la 31 martie, i 30 septembrie. ale anului fiscal. Actele administrative fiscale sau instrumentele impunerii n baza carora se calculeaza impozitul sunt declaratiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe teren, n cazul persoanelor fizice, si, respectiv, declaratiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe teren, n cazul persoanelor juridice. n vederea stabilirii impozitului datorat, orice persoana care dobndeste teren sau, dupa caz, care modifica folosinta terenului are obligatia de a depune o declaratie privind achizitia terenului sau, dupa caz, o declaratie privind modificarea folosintei acestuia la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale n termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaza dupa data achizitiei/data modificarii folosintei. Procedura de calcul pentru determinarea impozitului pe teren datorat proportional cu perioada ramasa pna la sfrsitul anului fiscal, este similara cu cea pentru impozitul pe cladiri. Exemplu de calcul privind impozitul pe teren deinut de o societate comercial n cazul unui teren amplasat n intravilan, avnd categoria de folosin "terenuri cu construcii": O societatea deine un teren ntr-o localitate de rang 1 situat n zona A ncadrat n categoria de folosin: terenuri cu construcii; n suprafat de 598 mp, din care suprafaa construit la sol a cldirilor: 56 mp; - se determin suprafaa pentru care se datoreaz impozit pe teren: din suprafaa terenului deinut n proprietate se scade suprafaa construit la sol, respectiv: 598 mp - 56 mp = 542 mp; - n tabloul prevzut la art. 258 alin. (2)" se identific suma corespunztoare unui teren amplasat n zona A din localitatea care are rangul 1, respectiv: 7404 lei/ha, respectiv 0,7404 lei/mp; - suprafaa de teren pentru care se datoreaz impozit pe teren, prevzut la pct. 1, se nmulete cu suma prevzut n tabel, respectiv: 542 mp x 0,7404 lei/ha = 401,296 lei adica 401 RON care se va plati n dou rate : - prima adica 200 RON pn la 31 martie - a doua 201 RON pn la 30 sept. ; 9

Instrumentarea tehnica contabila este similara cu cea a impozitului pe cladiri, cu analiticul corespunzator. 635 = 446.3 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate "Impozit pe teren" 401

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

Taxa asupra mijloacelor de transport


Avnd natura uni impozit direct, taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza de orice persoana care are n proprietate un mijloc de transport care trebuie nmatriculat n Romnia. Prin "mijloc de transport care trebuie nmatriculat" se ntelege orice mijloc de transport, proprietate a unei persoane fizice sau a unei persoane juridice, si care, potrivit legii, face obiectul nmatricularii. Constituie obiect al impunerii att mijloacele de transport cu tractiune mecanica terestre (autoturisme, autobuze, autocare, microbuze, motociclete, tractoare nmatriculate, autovehicule de transport marfa etc.), ct si mijloacele de transport pe apa (luntre, barci fara motor, barci cu motor, scutere de apa, bacuri, poduri plutitoare, salupe etc.). Raportata la obiectul sau, taxa asupra mijloacelor de transport poate fi considerata att ca un impozit pe avere, ct si ca o taxa pentru folosirea drumurilor publice. Sub acest aspect, si resursele financiare provenite din taxa asupra mijloacelor de transport au destinatii diferite n utilizare, n functie de categoria mijloacelor de transport supuse impunerii.. Calculul taxei Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileste anual, n sume fixe pentru fiecare tip de mijloc de transport, cu anumite particularitati dupa cum este vorba de mijloace de transport cu tractiune mecanica sau autovehicule de transport marfa sau mijloace de transport pe apa. Pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica, baza de calcul o reprezinta capacitatea cilindrica a motorului, pentru fiecare 500 cm3 sau fractiune din aceasta. Taxa anuala stabilita n suma fixa pentru fiecare 500 cm3 este diferentiata pe feluri de mijloace de transport cu tractiune mecanica. n cazul unui atas, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele si scuterele respective. Sunt scutite de taxa autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora. n vederea acordarii acestei facilitati, contribuabilii n cauza trebuie sa prezinte organului fiscal de domiciliu copia legalizata a documentului oficial prin care se atesta situatia respectiva, precum si documentele prin care se atesta situatia respectiva, precum si documentele prin care sa se ateste ca mijlocul de transport este adaptat invaliditatii acestora. De asemenea, taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru mijloacele de transport ale institutiilor publice, precum si pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice care sunt utilizate pentru servicii de transport de calatori, n regim urban si suburban, inclusiv transportul de 10

pasageri n afara unei localitati, daca se practica tarife stabilite potrivit transportului public (transportul public de calatori n regim urban si suburban se refera si la cel care parcurge o distanta n afara localitatii, daca se practica tarife stabilite n conditiile de transport public). Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileste pentru fiecare mijloc de transport cu tractiune mecanica, precum si pentru fiecare remorca, semiremorca sau rulota care are carte de identitate a vehiculelor, chiar daca acestea circula n combinatie. Taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza si pentru remorci de orice fel, semiremorci si rulote apartinnd contribuabililor, se stabileste n suma fixa n lei/an, n mod diferentiat n functie de masa totala maxima autorizata a acestora. Capacitatea cilindrica a motorului si capacitatea remorcilor se dovedesc cu cartea de identitate a autovehiculului, respectiv a remorcii, cu factura de cumparare sau cu alte documente legale din care sa rezulte acestea. O situatie aparte o reprezinta mijloacele de transport ce fac obiectul contractelor de leasing, pentru care taxa se datoreaza de catre proprietar (locator). Taxa asupra mijloacelor de transport se determina de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale n a caror raza teritoriala contribuabilii si au domiciliul, sediul sau punctele de lucru. Exista doua actiuni corelative dreptului de proprietate, n raport cu care se datoreaza ori se da la scadere taxa asupra mijloacelor de transport, respectiv: a) Dobndirea mijlocului de transport, care genereaza datorarea taxei asupra mijloacelor de transport, ncepnd cu data de nti a lunii urmatoare celei n care au fost dobndite. n situatiile n care contribuabilii - persoane fizice sau persoane juridice - dobndesc n strainatate dreptul de proprietate asupra mijloacelor de transport, data dobndirii se considera data emiterii de catre autoritatea vamala romna a primului document n care se face referire la mijlocul e transport n cauza. Pentru nregistrarea mijlocului de transport n evidentele compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice se utilizeaza declaratiile fiscale (diferentiate dupa cum contribuabilul este persoana fizica sau persoana juridica) care se depun la organul competent n termen de 30 de zile inclusiv de la data dobndirii acestora. b) nstrainarea mijlocului de transport (fie pe calea transferului dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport, fie prin furtul mijlocului de transport) n cursul unui an sau radierea din evidenta fiscala a compartimentului de specialitate al autoritatii de administratie publica locala, care genereaza scaderea taxei asupra mijloacelor de transport, ncepnd cu data de nti a lunii urmatoare celei n care acestea au fost nstrainate sau radiate din evidenta fiscala. Taxa stabilita pe numele vnzatorului se da la scadere pe baza actului de vnzare-cumparare sau a certificatului de radiere din evidenta organelor respective. Att n cazul dobndirii, ct si al nstrainarii mijlocului de transport n timpul anului, taxa asupra mijloacelor de transport se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an n care impozitul se aplica acelei persoane. Orice persoana care transfera un mijloc de transport are obligatia de a depune o declaratie, cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala si are domiciliul/sediul/punctul de lucru n termen de 30 de zile de la modificarea survenita. 11

n situatia schimbarii domiciliului/sediului/punctului de lucru, proprietarii mijloacelor de transport supuse taxei au obligatia sa declare n termen de 30 de zile inclusiv la organul competent de la vechiul domiciliu data mutarii si noua adresa, n vederea preluarii debitului de catre compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale de la noul domiciliu. n cazul contribuabililor proprietari ai mijloacelor de transport supuse taxei, plecati din localitatea unde au declarat ca au domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, fara a declare sau sa anunte modificarile intervenite, taxele aferente se debiteaza n evidentele fiscale, urmnd ca, ulterior, sa se faca cercetari pentru a fi urmariti la plata ori sa li se transmita debitele n localitatile unde au plecat. Pentru mijloacele de transport dobndite n cursul anului, taxa datorata se repartizeaza n sume egale, la termenele de plata ramase pna la sfrsitul anului. Exceptie de la aceasta regula fac persoanele fizice sau juridice straine, care solicita nmatricularea temporara a mijloacelor de transport n Romnia. Avnd n vedere att caracterul temporar al nmatricularii, ct si greutatile n urmarirea si ncasarea ulterioara a taxei de la persoanele fizice sau juridice straine, obligatia acestora este de a achita integral taxa datorata pentru ntreaga perioada pentru care se solicita nmatricularea, la data luarii n evidenta de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale. Taxa pe mijloacele de transport se stabileste anual, n baza declaratiei de impunere si se plateste n dou rate egale pna la 31 martie, i 30 septembrie. ale anului fiscal. Exemplu de calcul privind impozitul pe mijloacele de transport deinute de o societate comercial n cazul unui autotren (ansamblu de vehicul 3+3 axeavand suspensie pneumatic i o capacitate de transport de 40 tone) 2.1. n tabelul prevzut la art. 263 alin. (5) din Codul fiscal, se identific suma corespunztoare autovehicului de 40 tone cu suspensie pneumatica cu 6 axe ca fiind 1434 RON Tratamentul contabil al taxei este similar cu celelalte impozite, fiind deductibile la calculul profitului impozabil. 635 Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate = 446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 1434

12