Sunteți pe pagina 1din 47

MINISTERUL EDUCA IEI CERCET RII I TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

Proiectul Phare TVET RO 2005 /017-553.04.01.02.04.01.03 MEdCT CNDIPT / UIP Materiale de înv tare pentru clasa
Proiectul Phare TVET RO 2005 /017-553.04.01.02.04.01.03 MEdCT CNDIPT / UIP Materiale de înv tare pentru clasa

MEdCT CNDIPT / UIP

Materiale de înv tare pentru clasa a XI-a

DOMENIUL: Industrie alimentar CALIFICAREA: Tehnician în industria alimentar NIVELUL: 3

CALIFICAREA: Tehnician în industria alimentar NIVELUL: 3 MODULUL V: Marketing în industria alimentar Acest Acest

MODULUL V: Marketing în industria alimentar

Acest

Acest material a fost elaborat prin finan sistemului de înv

material a fost elaborat prin finan sistemului de înv Dezvoltare institu mânt profesional și tehnic

Dezvoltare institu mânt profesional și tehnic

Noiembrie 2008

a fost elaborat prin finan sistemului de înv Dezvoltare institu mânt profesional și tehnic Noiembrie 2008

a

2

AUTORI:

Prof. Dr gu Oana Veronica, gradul didactic II - Grup colar de Industrie Alimentar Dumitru Mo oc Gala i Prof. Diculescu Anca Loredana, gradul didactic II - Grup colar de Industrie Alimentar Dumitru Mo oc Gala i

CONSULTAN :

Catinca Scrio teanu

Claudia C linescu - expert curriculum - CNDIPT UIP

Ivan Mykityn - expert asisten tehnic Liliana Dr ghici - expert local, coordonator

- expert curriculum - CNDIPT UIP

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

2

3

CUPRINS

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

3

4

INTRODUCERE 5 COMPETEN E 6 OBIECTIVE 7 FI DE DESCRIERE A ACTIVIT III 8 INFORMA
INTRODUCERE
5
COMPETEN E
6
OBIECTIVE
7
FI DE DESCRIERE A
ACTIVIT III
8
INFORMA II PENTRU ELEVII
9
ACTIVIT Î DE ÎNV RE
10
FI E DE ÎNREGISTRARE A
PROGRESULUI ELEVULUI
19
CUVINTE CHEIE / GLOSAR
21
INFORMA II PENTRU PROFESOR
23
FI E REZUMAT
24
SOLU II DE ACTIVITATE
36
BIBLIOGRAFIE
46

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

4

5

E ceva ce nu tiu Dar se presupune c ar trebui s tiu. Nu tiu ce nu tiu, Dar ar trebui s tiu i m simt prost Nu numai pentru c nu tiu Ci i pentru c nu tiu ce nu tiu. A adar, m prefac c tiu. Dar m scoate din fire C nu tiu ce trebuie s m prefac c tiu. Deci m prefac c tiu totul. Mi se pare c tu tii ce ar trebui s tiu eu. Dar nu po i s -mi spui ce anume Pentru c nu tii ce tiu. S-ar putea s tii ce nu tiu eu Dar nu i c nu tiu. Iar eu nu tiu s - i spun. Va trebui deci s -mi spui TOTUL.

(Noduri - R.D. Laing)

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

5

6

INTRODUCERE

Materialul de înv tare prezent, destinat procesului de formare al elevilor claselor

a XI-a, din domeniul de preg tire Industrie Alimentar , calificarea: Tehnician în

industria alimentar , nivel 3 de calificare, este constituit din Materiale de referin i Activit i pentru elevi . Elaborarea materialului de înv are are la baz Standardul de preg tire profesional i Curriculumul ce se refer la modul V Marketing în industria alimentară”. Auxiliarul orienteaz activitatea profesorului i sper m s stimuleze creativitatea acestuia în demersul didactic centrat pe elev, urm rind prin activit ile propuse i materialele realizate, formarea abilit ilor cheie i a celor tehnice specializate la elevi, dup absolvirea modulului. Informa iile privind curriculumul colar, fi ele de descriere a activit ii de urm rire

a progresului colar, glosarul, activit ile propuse pentru elevi, individuale, de grup,

interactive, practice mai ales, se constituie în instrumente de lucru, care preg tesc elevii

în vederea form rii competen elor profesionale necesare certific rii i practic rii meseriei lor. Abordarea diferen iat a elevilor este asigurat de folosirea stilurilor de înv are auditiv, vizual, practic. Ei sunt antrena i s lucreze autonom i în echipe, sunt îndruma i s se informeze, folosind bibliografia i paginile de web, s întruneasc proiecte, referate, eseuri, s - i împart sarcinile, dar i s coopereze, s - i prezinte produsele în fa a clasei, a evaluatorilor. Î i întocmesc portofolii, reprogrameaz în acord cu profesorul activit ile nerealizate. Toate aceste demersuri au drept scop cre terea eficien ei înv rii i responsabilizarea elevilor.

eficien ei înv rii i responsabilizarea elevilor. Foarte important! Citi i cu aten ie toate cerin

Foarte important! Citi i cu aten ie toate cerin ele înainte de a încerca s le rezolva i! Dac observa i vreo problem la una din cerin e, aduce i acest lucru în aten ia profesorului înainte de a începe proba. Înainte de a începe lucrul, asigura i-v c dispune i de toate materialele necesare. Dac nu a i în eles sau dac nu ti i cum s rezolva i sarcina de lucru, solicita i sprijinul profesorului care v îndrum . Rezolva i toate sarcinile date!

i sarcina de lucru, solicita i sprijinul profesorului care v îndrum . Rezolva i toate sarcinile
i sarcina de lucru, solicita i sprijinul profesorului care v îndrum . Rezolva i toate sarcinile
i sarcina de lucru, solicita i sprijinul profesorului care v îndrum . Rezolva i toate sarcinile
i sarcina de lucru, solicita i sprijinul profesorului care v îndrum . Rezolva i toate sarcinile

Profesorul va ine eviden a exerci iilor i problemelor pe care le-a i rezolvat i a activit ilor pe care le-a i desf urat i va evalua progresul realizat.

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

6

7

MODULUL V

MARKETING ÎN INDUSTRIA ALIMENTAR

UNIT I DE COMPETEN PENTRU ABILIT I CHEIE:

C5 Comunicare

C5.3. Elaboreaz documente pe teme profesionale

UNIT I DE COMPETEN TEHNICE GENERALE:

C14 Marketing în industria alimentar

C 14.1 Selecteaz informa ii privind cererea de produse a consumatorilor

(a)

Identificarea cererii de produse a consumatorilor.

(b)

Prezentarea factorilor care influen eaz cererea de produse a consumatorilor.

(c)

Informarea factorilor deciden i privind cererea de produse a consumatorilor

C 14.2 Utilizeaz formele de promovare a produselor

(a)

Identificarea publicului consumator de produse.

(b)

Aplicarea formelor de promovare a produselor.

(c)

Descrierea instrumentelor de promovare a vânz rilor.

C 14.3 Colaboreaz cu factorii deciden i în stabilirea pre urilor pe produse

(a)

Clasificarea categoriilor de pre uri.

(b)

Realizarea studiilor de pia privind pre ul produselor.

(c)

Calcularea pre ului produselor în colaborare cu factorii deciden i

C 14.4 Coordoneaz distribu ia fizic a produselor

(a)

Identificarea canalelor de distribu ie fizic a produselor

(b)

Respectarea condi iilor adecvate distribu iei fizice a produselor

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

7

8

OBIECTIVE

8 OBIECTIVE Dup parcurgerea unit ii de competen U14 Marketing în industria alimentar , elevii vor

Dup parcurgerea unit ii de competen U14 Marketing în industria alimentar , elevii vor fi capabili s :

Identifice cererea de produse a consumatorilor;în industria alimentar , elevii vor fi capabili s : Enumere factorii deciden i care influen

Enumere factorii deciden i care influen eaz cererea de produse; i care influen eaz cererea de produse;

Întocmeasc chestionare necesare identific rii cererii de produse a chestionare necesare identific rii cererii de produse a

consumatorilor;

Identifice publicul consumator de produse;identific rii cererii de produse a consumatorilor; Clasifice publicul consumator de produse Enumere formele de

Clasifice publicul consumator de produsea consumatorilor; Identifice publicul consumator de produse; Enumere formele de promovare; Enumere instrumentele de

Enumere formele de promovare;de produse; Clasifice publicul consumator de produse Enumere instrumentele de promovare; Identifice categoriile

Enumere instrumentele de promovare;publicul consumator de produse Enumere formele de promovare; Identifice categoriile de pre uri; Realizeze sondaje prin

Identifice categoriile de pre uri; uri;

Realizeze sondaje prin intermediul Internetului;de promovare; Identifice categoriile de pre uri; Identifice canalele de distribu ie fizic a produselor;

Identifice canalele de distribu ie fizic a produselor; ie fizic a produselor;

Respecte condi iile adecvate distribu iei fizice a produselor iile adecvate distribu iei fizice a produselor

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

8

9

FI A DE DESCRIERE A ACTIVIT II

Tabelul urm tor detaliaz exerci iile incluse în unitatea de competen 14, competen a

14.1

Numele candidatului

de competen 14, competen a 14.1 Numele candidatului Nr.reg. Data începerii competen ei Data promov rii

Nr.reg.

14, competen a 14.1 Numele candidatului Nr.reg. Data începerii competen ei Data promov rii competen

Data începerii competen ei

Numele candidatului Nr.reg. Data începerii competen ei Data promov rii competen ei Unitatea de competen :

Data promov rii competen ei

începerii competen ei Data promov rii competen ei Unitatea de competen : 14     Exerci

Unitatea de competen : 14

 
 

Exerci iul

Sarcina

   

Competen a

de lucru

Criterii de performan

Realizat

 

1

 

Prezentarea factorilor ce influenţează cererea de produse

14.1

2

 

Informarea factorilor decidenţi privind cererea de produse a consumatorilor

Identificarea cererii de produse a consumatorilor

 

3

 

Aplicarea formelor de promovare a produselor

14.2

4

 

Descrierea instrumentelor de promovare a vânzărilor

 

5

 

Calcularea preţului produselor în colaborare cu factorii decidenţi

14.3

6

 

Clasificarea categoriilor de preţuri

7

Realizarea studiilor de piaţă privind preţul produselor

 

8

 

Identificarea canalelor de distribu ie fizicâ a produselor

14.4

9

 

Respectarea condi iilor adecvate distribu iei fizice a produselor

Datele candidatului sunt incluse pe aceast fi pentru a fi folosite la întocmirea registrelor CPN, fi a eviden iind exerci iile realizate i datele relevante.

 

Elevul i-a format competen a

 

Semn tura candidatului

Data

 

Semn tura evaluatorului

Data

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

9

10

INFORMA II PENTRU ELEVI

Dragi elevi,

Am realizat acest material de

înv are pentru voi, deoarece suntem

convinse c v va ajuta în formarea

competen elor profesionale necesare

certific rii

i

practic rii

meseriei

voastre.

Ve i observa c majoritatea

activit ilor de înv are individuale

sau pe grupe- sunt destinate

activit ilor practice legate de:

etapele procesului depe grupe- sunt destinate activit ilor practice legate de: cump rare; modul cum se realizeaz chestionarele;

cump rare;

modul cum se realizeaz ilor practice legate de: etapele procesului de cump rare; chestionarele; publicul consumator de produse; canalele de

chestionarele;

publicul consumator dede cump rare; modul cum se realizeaz chestionarele; produse; canalele de distribu ie fizic a produselor.

produse;

canalele de distribu ie ie

fizic a produselor.

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar 10

10

11

11 ACTIVIT I DE ÎNV ARE ACTIVITATEA NR. 1 (14.1) 1. În chenarele de mai jos

ACTIVIT I DE ÎNV ARE

ACTIVITATEA NR. 1 (14.1)

1. În chenarele de mai jos sunt prezentate etapele procesului de cump rare.

Cu ajutorul unor s ge i trasa i între chenare ordinea logic desf ur rii acestui proces.

informarea evaluarea alternativelor comportamentul manifestat identificarea nevoii
informarea
evaluarea
alternativelor
comportamentul
manifestat
identificarea
nevoii

decizia de cump rare

2. În coloana A sunt indicate categorii de factori care influen eaz decizia de cump rare, iar în coloana B exemple de factori care influen eaz decizia de cump re. Realiza i asocierile corecte dintre cifrele din coloana A i literele din coloana B.

A. Categorii de factori

B. Factori

1. Factori psihologici

a. familia

2. Mixurile de marketing ale ofertan ilor

b. ac ioneaz în momentul consumului

3. Factori socio-culturali

c. motiva ia

4. Factori situa ionali

d. politica promo ional

3. În func ie de valoarea de adev r a afirma iilor de mai jos, încercui i

litera A dac afirma iile sunt corecte i litera F dac afirma iile sunt false.

A F

A F

A F

A F

1. Personalitatea face parte din categoria factorilor socio- culturali care influen eaz decizia de cump rare.

2. Informa iile sunt senza ii primite prin intermediul auzului, v zului, gustului, mirosului i al sim ului tactil.

3. Pre ul influen eaz direct decizia de cump rare.

4. Familia nu exercit o influen puternic asupra

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

11

12

comportamentului de cump rare.

12 comportamentului de cump rare. ACTIVITATEA NR. 2 (14.1) Realiza i un eseu cu tema Deprinderile

ACTIVITATEA NR. 2 (14.1)

Realiza i un eseu cu tema Deprinderile de cump rare dimensiune important a comportamentului consumatorului , urm rind urm toarea structur de idei:

a) definirea comportamentului consumatorului; b) enumerarea dimensiunilor procesului de manifestare a comportamentului consumatorului; c) clasificarea deprinderilor de cump rare; d) caracterizarea deprinderilor de cump rare.

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

12

13

13 ACTIVITATEA NR. 3 (14.2) 1. Completa i spa iile libere din textele de mai jos

ACTIVITATEA NR. 3 (14.2)

1. Completa i spa iile libere din textele de mai jos astfel încât afirma ia s

fie adev rat :

a)

(1)

include totalitatea mijloacelor i tehnicilor utilizate pentru

informarea

(2)

privind diverse produse sau servicii, având ca scop

crearea unei

(3)

favorabile de lung durat asupra acestora.

b)

Rela iile publice reprezint importante

presupun stabilirea unor

publice i urm resc s cultive publicului un sentiment de încredere în firmei de a satisface exigen ele consumatorilor.

(1)

de marketing, care

(2)

bune cu cele mai importante organisme

(3)

2. Completa i tabelul de mai jos, precizând care sunt criteriile care stau la

baza clasific rii activit ilor publicitare:

Nr,

   

Crt.

Criterii

Tipuri de activit i publicitare

   

publicitatea de produs/serviciu

1.

A

publicitatea de marc publicitatea institu ional

2.

B

publicitatea destinat consumatorilor publicitatea destinat intermediarilor

   

publicitatea local

3.

C

publicitatea na ional publicitatea interna ional

   

publicitatea de informare

4.

D

publicitatea de sus inere publicitatea de reamintire

5.

E

publicitatea prin pres publicitatea prin televiziune publicitatea prin radio publicitatea prin cinematograf publicitatea prin tip rituri publicitatea exterioar

3. Preciza i care este scopul reducerilor de pre uri.

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

13

14

14 ACTIVITATEA NR. 4 (14.2) În tabelul de mai jos sunt prezentate instrumentele folosite pentru promovarea

ACTIVITATEA NR. 4 (14.2)

În tabelul de mai jos sunt prezentate instrumentele folosite pentru promovarea vânz rilor. Completa i tabelul cu numerele ce reprezint caracteristicile fiec rui tip de instrument.

Nr.

   

Crt.

Tipuri de instrumente de promovare a vânz rilor

Caracteristici

   

Reducerile de pre

 

Mostrele

 

Oferta/pachet (vânz rile grupate)

 

A.

Instrumente de promovare pe pie ele bunurilor de consum

Cupoanele

 

Ofertele compensate

 
 

Cadourile promo ionale

 

Premiile de fidelitate

 

Concursurile, tombolele

 

B.

Instrumente de promovare pe pie ele comerciale

Merchandising-ul

 
 

Instrumente de promovare pe pia a afacerilor

Reuniunile i expozi iile comerciale

 

C.

Concursurile profesionale

 

1. constituie instrumente de promovare orientate atât spre consumator cât i spre comerciant;

2. reducerea pre ului este oferit dup achizi ionarea produsului prin trimiterea c tre produc tor a unei dovezi de cump rare ;

3. sunt oferite consumatorilor diferite obiecte (pixuri, calendare etc.) cu simbolul firmei pentru a consolida imaginea firmei în rândul clien ilor;

4. sunt utilizate cu scopul de a lichida stocurile de m rfuri greu vandabile, pe cele de la sfâ it de sezon sau cu scopul de a contracara concuren a;

5. constribuie la motivarea i recunoa terea valorii personalului de vânzare cu cele mai bune performan e profesionale;

6. oferirea unor obiecte celor care au cump rat produse ale firmei în valoare de

firma Knorr ofer m nu i de buc t rie celor care au cump rat produse Knorr în valoare de 10 RON);

7. ofer posibilitatea consumatorilor de a cump ra dou produse la pre ul unuia singur;

8. au drept scop stimularea achizi iilor, atragerea clien ilor, identificarea unor ocazii noi de afaceri, cunoa terea ofertei concuren ilor;

9. organizarea de concursuri ce ofer posibilitatea de a câ tiga bani, m rfuri electrocasnice, mobil prin tragerea la sor i;

10. sunt produse oferite gratuit sau la un pre mic, cu scopul de a fi testate de c tre consumatori;

11. sunt bonuri incluse în ambalajul produsului sau expediate prin po t , care ofer cump r torului posibilitatea de a pl ti mai pu in la achizi ionarea anumitor produse.

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

14

lei (exemplu:

15

15 ACTIVITATEA NR. 5 (14.3) Exist trei considerente dup care se conduc firmele atunci când stabilesc

ACTIVITATEA NR. 5 (14.3)

Exist trei considerente dup care se conduc firmele atunci când stabilesc pre urile produselor sale.

PRE PREA SC ZUT

PRE PREA RIDICAT

PRE UL MEDIU

Ob inerea profitului în condi iile acestui pre nu este posibil

Pre ul posibil

Formarea cererii în condi iile acestui pre nu este posibil

Costul produsului Pre urile concuren ilor i pre urile produselor-înlocuitori Elemente unice de superioritate ale produsului

Studiu de caz

Firma ta se ocup cu vânzarea cerealelor c tre unit ile de mor rit-

panifica ie, fiind un produc tor agricol care ac ioneaz pe pia de scurt timp. tiind c pre ul de produc ie pentru 1 kg de grâu este de 3 lei, stabili i pre ul de vânzare pentru grâu. Pentru rezolvarea sarcinii de lucru trebuie s ine i cont de urm toarele:

de lucru trebuie s ine i cont de urm toarele: o principalul concurent are pre ul

o

principalul concurent are pre ul de 4,5 lei/kg grâu

o

cheltuielile magazinului de desfacere sunt de 1leu/kg grâu

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

15

16

16 ACTIVITATEA NR. 6 (14.3) Activitatea poate fi una de recapitulare a cuno tin elor a

ACTIVITATEA NR. 6 (14.3)

Activitatea poate fi una de recapitulare a cuno tin elor a capitolului Strategii de pre Activitatea se desf oar sub forma unui concurs între echipele de lucru Profesorul va fi moderatorul i arbitrul activit ii Etapele metodei sunt urm toarele:

se împarte colectivul în 6 grupe a câte 4 elevi se alege un lider care s controleze derularea ac iunii profesorul scrie pe foaia de flip-chart pre ul pornind de la acest cuvânt fiecare grup trebuie s fac conexiuni cu al i termeni înv a i pe parcursul studierii capitolului. Dup terminarea timpului de lucru fiecare echip prezint colegilor produsul muncii lor (foi de flip-chart). Metoda folosita se nume te ciorchinele.

flip-chart). Metoda folosita se nume te ciorchinele . pre ul Domeniul: industria alimentar Calificarea:
pre ul
pre ul
Metoda folosita se nume te ciorchinele . pre ul Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

16

17

17 ACTIVITATEA NR. 7 (14.3) Studiu de caz Face i parte din compartimentul de marketing al

ACTIVITATEA NR. 7 (14.3)

Studiu de caz

Face i parte din compartimentul de marketing al unei firme X. Firma respectiv inten ioneaz s scoat pe pia un produs nou. Pentru a putea m sura sensibilitatea la pre a posibililor cump r tori trebuie s realiza i un sondaj de opinie folosind un chestionar. Pentru rezolvarea sarcinii de lucru trebuie s ine i cont de urm toarele:

de lucru trebuie s ine i cont de urm toarele: o produsul nou trebuie ar tat

o

produsul nou trebuie ar tat responden ilor;

o

Produsele existente i cunoscute de responden i nu trebuie ar tate;

o Se va folosi o plans ca in figura de mai jos (A4) care con ine o lista lung de pre uri, de la un nivel inferior, cel mai mic posibil, pân la un nivel superior, cel mai mare posibil. Intervalele de pre uri trebuie s fie egale. Cerin :

Da i 4 exemple de întreb ri care ar putea fi reg site în respectivul chestionar.

Lei RON

(1)

(2)

(3)

(1)

Ieftin

Prea ieftin

Scump

Prea scump

8

1

1

1

1

10

2

2

2

2

12

3

3

3

3

.

       

.

.

68

Y

Y

Y

Y

70

Z

Z

Z

Z

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

17

18

18 ACTIVITATEA NR. 8 (14.4) METODA CUBULUI Activitatea poate fi una de recapitulare a cuno tin

ACTIVITATEA NR. 8 (14.4)

METODA CUBULUI

Activitatea poate fi una de recapitulare a cuno tin elor a capitolului Distribu ia fizic (logistica comercial ) .

1 Importan , obiective 2 Prelucrare comenzi Recep ia 4 Transport 6 Criterii alegere canal
1
Importan ,
obiective
2
Prelucrare
comenzi
Recep ia
4
Transport
6
Criterii
alegere
canal

Activitatea se desf oar sub forma unui concurs între echipele de lucru Profesorul va fi moderatorul i

arbitrul activit ii Etapele metodei sunt urm toarele:

se împarte colectivul în 6 grupe a câte 4 elevi se alege un lider care s controleze derularea ac iunii se împart activit ile între membrii

grupului: fiecare elev din grup prime te o foaie de hârtie de form p trat ce va constitui în final o fa

3

Depozitare

5

Gestionare

a cubului pe foaia de hârtie primit va fi scris cerin a de lucru a fiec rui elev i anume:

,,fa a - 1 = importan a i obiectivele logisticii ,,fa a - 2 = componenta: prelucrare comenzi, recep ionarea ,,fa a - 3 = componenta: depozitare ,,fa a - 4 = componenta:transport ,,fa a - 5 = componenta: gestionare ,,fa a - 6 = criteriile alegerii canalului de distribu ie liderul coordoneaz i verific desf urarea ac iunii dup rezolvarea sarcinii se construie te cubul

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

18

19

19 ACTIVITATEA NR. 9 (14.4) 1. Corecteaz , acolo unde consideri c este necesar, formularea itemilor

ACTIVITATEA NR. 9 (14.4)

1. Corecteaz , acolo unde consideri c este necesar, formularea itemilor de mai jos:

a) Cre terea timpului destinat achizi ion rii produselor i serviciilor reprezint un factor de influen în dezvoltarea distribu iei.

un factor de influen în dezvoltarea distribu iei. b) Transportul este componenta care asigur mi carea

b) Transportul este componenta care asigur mi carea fizic a m rfurilor de la produc tor la consumator. Poate fi organizat doar de produc tor

tor la consumator. Poate fi organizat doar de produc tor c) Obiectivele distribu iei fizice sunt:

c) Obiectivele distribu iei fizice sunt: de a oferi clien ilor minim de servicii la cele mai reduse pre uri; de a minimiza costurile totale ale distribu ie

a oferi clien ilor minim de servicii la cele mai reduse pre uri; de a minimiza

2. Precizeaz care este scopul activit ii de depozitare.

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

19

20

FI A PENTRU ÎNREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI

Aceast format de fi este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fi e pe durata derul rii modulului, acestea permi ând evaluarea precis a evolu iei elevului, furnizând în acela i timp informa ii relevante pentru analiz .

FI A pentru înregistrarea progresului elevului Modulul (unitatea de competen ) Numele elevului Numele profesorului

Competen e care trebuie dobândite

 

Activit i efectuate i comentarii

 

Aplicare în cadrul unit ii de competen

 

Evaluare

 

Data

Data

Bine

 

Satis-

Refac

 

f

c tor

ere

Comentarii

Priorit i de dezvoltare

 

Competen e care urmeaz s fie dobândite (pentru fi a urm toare)

Resurse necesare

 

Competen e care trebuie dobândite Pe baza evalu rii ini iale, ar trebui s se poat identifica acele competen e pe care elevul trebuie s le dobândeasc la finele parcurgerii modulului. Aceast fi de înregistrare este f cut pentru a evalua, în mod separat, evolu ia legat de diferite competen e. Aceasta înseamn specificarea competen elor tehnice generale i competen e pentru abilit i cheie care trebuie dezvoltate i evaluate.

Activit i efectuate i comentarii Aici ar trebui s se poat înregistra tipurile de activit i efectuate de elev, materialele utilizate i orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feedback.

Aplicare în cadrul unit ii de competen Aceasta ar trebui s permit profesorului s evalueze m sura în care elevul i-a însu it competen ele tehnice generale,tehnice specializate i competen ele pentru abilit i cheie, raportate la cerin ele pentru întreaga clas . Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerin elor prin bifarea uneia din urm toarele trei coloane.

Priorit i pentru dezvoltare Partea inferioar a fi ei este conceput pentru a privi înainte i a identifica activit ile pe care elevul trebuie s le efectueze în perioada urm toare ca parte a modulelor viitoare. Aceste informa ii ar trebui s permit profesorilor implica i s preg teasc elevul pentru

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

20

21

ceea ce va urma, mai degrab decât pur i simplu s reac ioneze la problemele care se ivesc. Competen e care urmeaz s fie dobândite În aceast c su , profesorii trebuie s înscrie competen ele care urmeaz a fi dobândite. Acest lucru poate s implice continuarea lucrului pentru acelea i competen e sau identificarea altora care trebuie avute în vedere.

Resurse necesare Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate: manuale tehnice, re ete, seturi de instruc iuni i orice fel de fi e de lucru care ar putea reprezenta o surs de informare suplimentar pentru un elev ce nu a dobândit competen ele cerute.

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

21

22

CUVINTE CHEIE / GLOSAR

C 14.1: Selecteaz informa ii privind cererea de produse a consumatorilor

cererea este cantitatea sau valoarea produselor cump rate într-o perioad de timp determinat , la un nivel stabilit al pre ului. decizia de cump rare reprezint hot rârea de a achizi iona un produs/ serviciu percep ia este imaginea mediului înconjur tor reflectat în urma procesului prin care consumatorii selecteaz , prelucreaz i intercepteaz informa iile despre acesta. motiva ia ansamblul motivelor pentru o anumit ac iune pe pia a consumatorilor atitudinea modul favorabil sau nefavorabil în care se manifest consumatorul fa de produs sau firm . personalitatea reprezint toate caracteristicile interne i manifest rile care cuprind unicitatea unei persoane factori socio-culturali se refer la manifestarea comportamentului consumatorului: familia, grupurile de apartene , grupurile de referin , clasa social , cultura, subcultura

C 14.2: Utilizeaz formele de promovare a produselor

publicitatea include totalitatea mijloacelor i tehnicilor utilizate pentru informarea consumatorilor privind diverse produse/servicii, având ca scop crearea unei imagini favorabile de lung durat asupra acestora. promovarea vânz rilor reprezint totalitatea ac iunilor ce constau în acordarea de stimulente pe termen scurt, în plus fa de avantajele oferite de produsul/ serviciul respectiv, cu scopul de a încuraja achizi ionarea sau vânzarea acestuia. rela iile cu presa au scopul de a atrage aten ia asupra unei persoane, a unui produs sau serviciu. comunica iile firmei au scopul de a face cunoscut firma publicului lobby-ul presupune stabilirea unor rela ii cu organismele legislative i guvernamentale, cu scopul de a promova sau anula anumite reglement ri. consultan a presupune sf tuirea conducerii firmei privind problemele, atitudinea, imaginea i prestigiul firmei.

C 14.3: Colaboreaz cu factorii deciden i în stabilirea pre urilor pe produse pre reprezint suma de bani cerut sau pl tit pentru un bun sau serviciu.

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

22

23

strategie de pre reprezint linia general în materie de pre uri pe care o stabile te firma. pre ul de smântânire - este pre ul de fructificare a avantajului pe pia oferit de noutatea produsului/serviciului. pre ul de prestigiu - este pre ul ridicat artificial (este întotdeauna mai mare decât valoarea produsului/serviciului), pentru a sugera calitatea superioar , caracterul distinct al produsului. pre ul umbrel - are rol de protec ie a altor produse sau, în unele cazuri, a competitorilor mai slabi. pre urile psihologice aceast strategie încurajeaz cump r rile bazate pe un comportament emo ional din partea cump r torilor, pe sensibilitatea lor diferit fa de produse i fa de pre urile acestora. pre urile discriminatorii se practic în special în domeniul bunurilor industriale i sunt diferen iate în func ie de modalitatea de plat , cantitate sau perioad . pre urile diferen iate reprezint o form de segmentare a pie ei.

C 14.4: Coordoneaz distribu ia fizic a produselor distribu ia cuprinde toate activit ile care permit punerea bunurilor i serviciilor la dispozi ia consumatorilor în cantitatea, la locul i în momentul în care ace tia le solicit , precum i fluxurile pe care le genereaz aceste activit i. canal de distribu ie reprezint drumul parcurs de marf de la produc tor pân la consumator sau distribuitor. lungimea canalului este format din num rul de verigi intermediare exitente între produc tor i consumator sau utilizator. l imea canalului este dat de num rul de unit i ce apar in acelea i verigi. adâncimea canalului reflect apropierea distribuitorului de consumatori. canal direct când produc torul se ocup de distribu ia produselor sale i îndepline te toate func iile unui canal de distribu ie; este scurt. canal indirect când între produc tor i consumator se interpun unul sau mai mul i intermediari, care î i împart între ei func iile ce trebuie îndeplinite de canalul de distribu ie. intermediar sunt persoane fizice sau juridice care se interpun între produc tori i consumatori sau utilizatorii finali.

logistica comercial concept relativ recent, folosit de speciali ti pentru a desemna un set de activit i menite s asigure administrarea eficient a fluxului fizic i informa ional al aprovizion rii i al desfacerii produselor, astfl încât acestea s ajung la consumatorul final.

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

23

24

INFORMA II PENTRU PROFESOR

24 INFORMA II PENTRU PROFESOR Dragi colegi, Acest material este un suport orientativ pentru activitatea voastr

Dragi colegi,

Acest material este un suport orientativ pentru

activitatea voastr de predare in scopul preg tirii

elevilor pentru atingerea criteriilor de performan

în condi iile de aplicabilitate descrise în Standardul

de preg tire profesional

Sarcina voastr const în monitorizarea activit ii

individuale sau pe grupe a elevilor i în rezolvarea

deficien elor semnalate.

Pute i recomanda elevilor s ata eze fi ele de

lucru la portofoliul disciplinei.

Succes în activitatea de predare!

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

24

25

FI E REZUMAT

C 14.1: Selecteaz informa ii privind cererea de produse a consumatorilor

informa ii privind cererea de produse a consumatorilor Folie transparent FACTORII CARE INFLUEN EAZ DECIZIA DE

Folie transparent

FACTORII CARE INFLUEN EAZ DECIZIA DE CUMP RARE

Factorii care influen eaz manifestarea comportamentului consumatorului se grupeaz astfel:

Mixurile de marketing ale ofertan ilor: Factori psihologici: politica de produs politica de pre politica
Mixurile de marketing ale
ofertan ilor:
Factori psihologici:
politica de produs
politica de pre
politica de distribu ie
politica promo ional
percep ia
motiva ia
înv area
concep iile i atitudinile
personalitatea
Factori
DECIZIA DE
CUMP RARE
Factori
economici
demografici
Factori situa ionali care
Factori socio-culturali:
ac ioneaz :
în momentul comunic rii
de marketing
în momentul cump r rii
produsului
în momentul consumului
familia
grupul de apartenen
grupul de referin
clasa social
cultura
subcultura

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

25

26

C 14.1: Selecteaz informa ii privind cererea de produse a consumatorilor

informa ii privind cererea de produse a consumatorilor METODE DE CERCETARE DIRECT METODE DE CERCETARE DIRECT

METODE DE CERCETARE DIRECT

METODE DE CERCETARE DIRECT
METODE DE CERCETARE DIRECT
METODE DE CERCETARE DIRECT

METODE DE CERCETARE DIRECT

METODE DE CERCETARE DIRECT
METODE DE CERCETARE DIRECT
METODE DE CERCETARE DIRECT
METODE DE CERCETARE DIRECT
METODE DE CERCETARE DIRECT METODE DE CERCETARE DIRECT CERCETARE CALITATIV Interviul în profunzime Focus grup
METODE DE CERCETARE DIRECT METODE DE CERCETARE DIRECT CERCETARE CALITATIV Interviul în profunzime Focus grup
METODE DE CERCETARE DIRECT METODE DE CERCETARE DIRECT CERCETARE CALITATIV Interviul în profunzime Focus grup

CERCETARE

CALITATIV

DIRECT METODE DE CERCETARE DIRECT CERCETARE CALITATIV Interviul în profunzime Focus grup OBSERVARE Personal

Interviul în

profunzime

Focus grup
Focus grup

OBSERVARE

Personal
Personal
Mecanic
Mecanic

CERCETARE

CANTITATIV

Cercetare total
Cercetare
total
Cercetare selectiv
Cercetare
selectiv
Observarea
Observarea

Observarea reprezint o bun metod de studiere a comportamentului consumatorului. Spre deosebire de situa ia în care persoana cercetat furnizeaz personal informa ii, ceea ce permite studierea comportamentului declarat (inten ionat sau preferat), prin observare se ob in date cu privire la comportamentul efectiv (cel actual) al persoanei investigate. Observarea este de mare folos atunci când persoanele studiate refuz s raporteze (chestiuni considerate de intimitate), nu pot s raporteze (lips de memorie), furnizeaz informa ii eronate, sau când se dore te studierea comportamentului efectiv în complexitatea sa, cu i, mai ales, f r cuno tin a celor studia i. Observarea are i limite: nu pot fi m surate opinii, preferin e, atitudini, motiva ii care s explice comportamentul respectiv; poate fi foarte costisitoare; nu asigur informa ii detaliate i exacte cu privire la caracteristicile demografice ale persoanelor studiate.

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

26

27

În func ie de modul de m surare, observarea poate fi direct (presupune m surarea comportamentului în momentul în care acesta se manifest efectiv) sau indirect (are în vedere analiza unor comportamente anterioare). Din punctul de vedere al observatorului, se poate realiza o observare personal , cu observator uman, sau una mecanic , folosind diferite dispozitive de înregistrare a comportamentului.

Cercetarea calitativ
Cercetarea calitativ

Cercetarea calitativ face parte din categoria metodelor exploratorii de cercetare, fiind de mare utilitate:

o în structurarea problemelor; o în proiectarea cercet rilor cantitative (formularea ipotezelor i definirea variabilelor care vor fi incluse în cercetare); o pentru a genera sau evalua noi idei sau concepte de produse; o pentru a g si explica ii la rezultatele ob inute din alte cercet ri. Metodele de cercetare calitativ se împart în metode directe, caracterizate prin faptul c persoanele cercetate li se dezv luie informa ii cu privire la scopul cercet rii sau ele pot deduce acest lucru din întreb rile i discu ia purtat i metode indirecte atunci când scopul cercet rii nu este dezv luit.

Cercetarea cantitativ
Cercetarea cantitativ

Cercetarea cantitativ utilizeaz un chestionar structurat (cu întreb ri i variante de r spuns) i se realizeaz asupra unui num r mare de persoane. Culegerea datelor într-o cercetare cantitativ se poate realiza de la întreaga colectivitate cercetat , situa ie în care se realizeaz o cercetare total sau se poate proceda doar la chestionarea unui num r definit de persoane ale c ror r spunsuri pot fi generalizate la nivelul întregii colectivit i, situa ie în care vorbim despre o cercetare selectiv bazat pe un e antion reprezentativ. Un exemplu de cercetare total este recens mântul popula iei i a locuin elor. Cercet rile totale pot fi f cute, de asemenea, atunci când colectivit ile sunt mici, cum este cazul celor alc tuite din firme dintr-un anumit domeniu de activitate.

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

27

28

C 14.2: Utilizeaz formele de promovare a produselor

Folie transparent

CLASIFICAREA PUBLICIT II

În func ie de criteriile prezentate mai jos exist urm toarele tipuri de

publicitate:

Obiect
Obiect

Publicitatea pentru produs Publicitatea institu ional

Ini iator
Ini iator

Publicitatea efectuat de produc tori

Publicitatea efectuat de intermediari

Destinatar Mijloc de comunicare
Destinatar
Mijloc de
comunicare

Publicitatea pentru consumatori individuali Publicitatea pentru comercian i

Publicitatea vizual

Publicitatea auditiv

Publicitatea mixt

Ciclul de via al produsului
Ciclul de
via al
produsului

Publicitatea de introducere pe pia Publicitatea pentru diferen ierea produsului Publicitatea de reamintire

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

28

29

C 14.2: Utilizeaz formele de promovare a produselor

29 C 14.2: Utilizeaz formele de promovare a produselor RELA IILE PUBLICE Promovarea exist i este

RELA IILE PUBLICE

Promovarea exist i este realizat în mai multe forme: publicitatea, promovarea vânz rilor, rela iile publice, vânzarea personal , marca, târgurile i expozi iile, care se reg sesc împreun în mixul promo ional. De i formeaz un tot unitar în cadrul politicii promo ionale, formele se deosebesc între ele prin modul în care contribuie la atingerea obiectivelor de marketing ale firmei. De aceea, firma trebuie s le cunosc foarte bine, s in seama de caracterul lor complementar i s le integreze în mod eficace în politica i mixul de marketing ale firmei.

Rela iile publice reprezint activit ile de comunicare care au drept scop crearea i men inerea unui climat de încredere între firm i publicul s u i a unei imagini favorabile a acesteia.

Firma are nevoie s - i desf oare activitatea sa de marketing într-un climat favorabil, drept pentru care utilizeaz tehnici i instrumente pentru a creea i men ine încrederea clien ilor, furnizorilor, angaja ilor, ac ionarilor, autorit ilor în ac iunile sale. Imaginea firmei i climatul favorabil sunt men inute cu ajutorul activit ilor de rela ii publice (lb. Englez : public relations = PR).

Obiectivele rela iilor publice:

Prin rela iile publice, întreprinderea urm re te:

S tige în elegerea publicului; S consolideze credibilitatea sa i a ac iunilor sale de marketing; S stimuleze for a de vânzare i intermediarii; S poten eze celelalte activit i promo ionale; S inoculeze în opinia public ideea c întreprinderea este capabil s satisfac necesit ile clien ilor i ale societ ii.

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

29

30

Con inutul rela iilor publice:

Rela iile publice cap t o importan tot mai mare, înglobeaz activit i care f ceau parte înainte din publicitate, a a cum este publicitatea gratuit i se îmbog e te cu activit i noi (sponsorizare, lobby). Mijloacele utilizate în activitatea de rela ii publice pot fi grupate astfel:

tehnici de primire: congrese, conferin e, seminarii, colocvii;

tehnici utilizate în rela ie cu mijloacele de comunicare în mas : interviuri,

crearea i difuzarea de filme, publicarea de tiri despre firm , oferta i ac iunile sale, difuzarea de bro uri de prezentare;

ac iuni legate de evocarea unor evenimente speciale, sponsoriz ri i lobby

Activit ile de PR desf urate prin intermediul mijloacelor de comunicare în mas sunt cunoscute sub numele de publicitate gratuit . Acest gen de publicitate se caracterizeaz prin faptul c cel care o face nu pl te te direct i const în comunicarea prin intermediul mass-media, de regul , de informa ii despre organiza ie, oferta i ac iunile sale, în scopul de a le conferi credibilitate.

Informa iile sunt transmise sub forma anun urilor referitoare la schimb ri

care au survenit în firm sau în mixul s u de produse, în cadrul conferin elor de pres , sub forma anun urilor umanitare i prin marketing în slujba unei cauze atunci când anumite activit i promo ionale sunt subordonate unei cauze nobile.

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

30

31

C 14.3: Colaboreaz cu factorii deciden i în stabilirea pre urilor pe produse

Folie transparent

ACCEP IUNILE PRE ULUI

Sistem de reglare între procesul de produc ie i cel de de consum Expresia b
Sistem de
reglare între
procesul de
produc ie i cel
de de consum
Expresia
b neasc a
valorii m rfii
Plat pentru
a ob ine un
bun/serviciu
Instrument
PRE UL
Rezultat al
confrunt rii
cererii cu
oferta
de schimb
Valoarea tuturor
sacrificiilor f cute
de cump r tori
Cost + profit + taxe

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

31

32

C 14.3: Colaboreaz cu factorii deciden i în stabilirea pre urilor pe produse

deciden i în stabilirea pre urilor pe produse Strategia pre urilor ridicate Pre urile înalte se

Strategia pre urilor ridicate

Pre urile înalte se adreseaz consumatorilor care sunt dispu i s pl teasc pre uri mari pentru produsele/serviciile care îi intereseaz în mod special.

TIPURI DE PRE URI ÎNALTE
TIPURI DE PRE URI ÎNALTE
TIPURI DE PRE URI ÎNALTE

TIPURI DE PRE URI ÎNALTE

TIPURI DE PRE URI ÎNALTE
TIPURI DE PRE URI ÎNALTE
TIPURI DE PRE URI ÎNALTE
TIPURI DE PRE URI ÎNALTE

Pre de prestigiu

Pre de smântânire (swimming prices)

Pre umbrel (umbrella prices)

Pre ul de smântânire este pre ul de fructificare a avantajului pe pia oferit de noutatea produsului/serviciului. Condi iile în care se aplic strategia de smântânire :

produc ia este mic ; exist un num r suficient de cump r tori care î i manifest cererea pentru produsul respectiv; costurile unitare nu sunt atât de mari încât s determine firma s renun e la m rirea pre ului; pre ul ini ial ridicat nu atrage concuren a i contribuie la buna imagine a produsului. Pre ul de prestigiu este pre ul ridicat artificial (este întotdeauna mai mare decât valoarea produsului/serviciului), pentru a sugera calitatea superioar , caracterul distinct al produsului. Se practic la cosmetice, bijuterii produse la care prestigiul m rcii se pl te te scump. Pre ul umbrel are rol de protec ie a altor produse sau, în unele cazuri, a competitorilor mai slabi.

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

32

33

C 14.3: Colaboreaz cu factorii deciden i în stabilirea pre urilor pe produse

deciden i în stabilirea pre urilor pe produse Strategia pre urilor moderate Are ca forme de

Strategia pre urilor moderate

Are ca forme de manifestare pre urile psihologice, pre urile diferen iate i pre urile
Are ca forme de manifestare pre urile psihologice, pre urile diferen iate i
pre urile discriminatorii.
Pre uri pare i imapare
Pre urile
psihologice
- pre urile pare (rotunde) se termin cu
unul sau mai multe zerouri;
- pre urile impare (magice) se termin cu
cifra 9
Pre ul bazat pe obiceiuri (tradi ional)
este un pre fixat în func ie de tradi ie
Pre urile
discriminatorii
Reprezint o
form
de
segmentare a pie ei.
Se stabilesc pre uri diferite pe
segmentele de pia , care percep
diferit valoarea produsului.
Pre urile diferen iate
Pre urile
diferen iate
Pre uri diferen iate în func ie de modalitatea de plat Pre uri diferen iate
Pre uri diferen iate în func ie
de modalitatea de plat
Pre uri diferen iate în func ie
de calitate
Pre uri diferen iate în func ie
de perioad

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

33

34

C 14.4: Coordoneaz distribu ia fizic a produselor

Folie transparent

DISTRIBU IA FIZIC (LOGISTICA COMERCIAL )

IMPORTAN A LOGISTICII
IMPORTAN A
LOGISTICII

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

Satisfac ia i serviciile oferite clien ilor

- logistica eficient este cheia atragerii i p str rii clien ilor

Logistica este o component a costului.

- perfec ionarea în sistemul distribu iei fizice conduce la reduceri de costuri pentru firm i clien i

Cre terea variet ii produselor

- transport i depozitare adecvate

Crearea de sisteme avansate

- pentru procesarea comenzilor, controlul,

direjarea

stocurilor,

planificarea

transportului; - exemplu: prin tehnologii informatice

34

35

C 14.4: Coordoneaz distribu ia fizic a produselor

C 14.4: Coordoneaz distribu ia fizic a produselor COMPONENTELE LOGISTICII Sistemul logistic prezint urm

COMPONENTELE LOGISTICII

Sistemul logistic prezint urm toarele componente:

Prelucrarea comenzilor
Prelucrarea comenzilor

Prelucrarea comenzilor are în vedere primirea comenzilor de la clien i, înregistrarea lor i onorarea acestora. Principalele probleme ce trebuie rezolvate în viitor sunt asigurarea unui sistem informa ional eficient i prelucrarea electronic a comenzilor.

Recep ionarea
Recep ionarea

Recep ionarea este activitatea care se raporteaz la furnizori; are drept scop verificarea calit ii i cantit ilor m rfurilor i introducerea acestora în oferta destinat cump r torilor.

Depozitarea
Depozitarea

Depozitarea are drept obiect stocarea i manipularea produselor. Activit ile asociate acestei componente sunt: identificarea produselor prin înregistrarea acestora, sortarea produselor, preg tirea m rfurilor pentru depozitare, stocarea propriu-zis i p strarea lor, preg tirea lor pentru livrare i livrarea acestora.

Transportul
Transportul

Transportul este componenta care asigur mi carea fizic a m rfurilor de la produc tor la consumator. Poate fi organizat de c tre produc tor (când are parc auto propriu). Transportul trebuie s in seama de timpul necesar transport rii m rfii de la produc tor la furnizor. Modalit i de transport: aerian, rutier, feroviar i pe ap .

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

35

36

Gestionarea
Gestionarea

Gestionarea are rolul de a sincroniza procesul de primire i prelucrare a comenzilor cu procesul de recep ie a m rfurilor. Sincronizarea celor dou categorii de activit i poate duce la eliminarea supra stocurilor i a insuficien ei unor produse.

Domeniul: industria alimentar Calificarea: Tehnician în industria alimentar Modulul: Marketing în industria alimentar

36

37

SOLU II DE ACTIVITATE

37 SOLU II DE ACTIVITATE ACTIVITATEA NR. 1 (14.1) SOLU IA 1. informarea identificarea nevoii evaluarea

ACTIVITATEA NR. 1 (14.1) SOLU IA

1.

informarea
informarea

identificarea

nevoii

evaluarea

alternativelor

decizia de cump rare
decizia de
cump rare

comportamentul

manifestat

decizia de cump rare comportamentul manifestat 2.   1 c 2 d 3 a 4 b

2.

 

1 c

2 d