Sunteți pe pagina 1din 48

Conf. Univ. Dr. Nicolae OBADA As. Univ. Dr.

Aurelian IVASCU

ARSURILE - DEFINITIE

ARSURA ESTE O CATE ORIE DISTINCTA DE LE!IUNI ALE "IELII# TESUTURILOR SUBIACENTE SI $ SAU %UCOASELOR# SUB ACTIUNEA UNOR A ENTI FI!ICI & CALDURA# CURENT ELECTRIC ' SAU C(I%ICI

ARSURA ESTE O BOALA C(IRUR ICALA CU %ANIFESTARI LOCALE SI ENERALE CU O EVOLUTIE STADIALA SI CU "OSIBILITATEA A"ARITIEI UNOR CO%"LICATII LOCALE SI SISTE%ICE. SU"RAFETELE ARSE SUNT INTOTDEAUNA CONTA%INATE SI FOARTE DES INFECTATE.

ARSURI - ETIOLO IE ). A ENTI FI!ICI * Ter+ici - flacara ,esc-isa - Lic-i,e sau va.ori fier/in0i - Soli,e fier/in0i - %e0ale 0o.i0e * Curen0 elec0ric * Ra,ia0ii ioni1an0e 2 alfa# /e0a# 3a++a sau ra1e 4 * Ra,ia0ii ul0raviole0e 5. A ENTI C(I%ICI * Aci1i 2 aci, sulfuric# a1o0ic# clor-i,ric# fosforic6 * Ba1e 2 -i,ro7i,ul ,e so,iu * Unele saruri 2 /icro+a0ul ,e .o0asiu

ARSURILE TER%ICE 2 %ODIFICARILE INDUSE IN TESUTURI SUB ACTIUNEA CALDURII & I ' Le1iunile in,use in 0esu0uri su/ ac0iunea cal,urii ,e.in, ,e8 In0ensi0a0ea a3en0ului 0er+ic Dura0a ,e ac0iune a a3en0ului 0er+ic & ,ura0a con0ac0ului ' Vi0e1a 0ransferului ,e cal,ura Vi0e1a ,e i+.ras0iere & ,isi.are ' a cal,urii in 0esu0uri9 aceas0a e func0ie ,e con,uc0i/ili0a0ea 0er+ica a 0esu0urilor. "en0ru a ,e0er+ina o le1iune ,e arsura# 0e+.era0ura a3en0ului 0er+ic 0re/uie sa fie +ai +are ,e :;<C. As0fel8 - in0re :;< = >?< - ;?<# le1iunile s0ruc0urale si func0ionale sun0 +ini+e# reversi/ile8 le1iuni in0racelulare ,e ,e3ra,are en1i+a0ica# +icro0ro+/o1e in +icrocircula0ie# eli/erare ,e +e,ia0ori c-i+ici si en1i+e li1o1o+ale ,in celulele afec0a0e 2 -is0a+ina# sero0onina# .ros0a3lan,ine# /ra,i@inina# lac0a0i# .iruva0i9 - In0re A?< - B?<C = )??<C se .ro,uce coa3ularea .ro0einelor si cara+eli1area 3luci,elor - "es0e )??<C se .ro,uce cara+eli1area 3luci,elor - In0re :??< - ;??<C se .ro,uce car/oni1area 0esu0urilor - "es0e )???<C se .ro,uce calcinarea 0esu0urilor

ARSURILE TER%ICE 2 %ODIFICARILE INDUSE IN TESUTURI SUB ACTIUNEA CALDURII & II ' ). O SU"RAFATA ARSA "RE!INTA DOUA !ONE DE LE!IUNI8 O 1ona cen0rala# cu le1iuni ,irec0e 2 coa3ulare# cara+eli1are# car/oni1are# calcinare 2 in func0ie ,e 0e+.era0ura a3en0ului. Le1iunile sun0 ireversi/ile# cu e7ce.0ia arsurilor ,e0er+ina0e ,e a3en0i 0er+ici e in0ensi0a0e sca1u0a

).

O 1ona .eriferica# cu le1iuni reversi/ile# infla+a0orii.In ur+a eli/erarii +e,ia0orilor c-i+ici ai infla+a0iei se .ro,uce o vaso,ila0a0ie ac0iva# cu cres0erea aflu7ului vascular si cres0erea .er+ea/ili0a0ii ca.ilare# ce au ca re1ul0a0 a.ari0ia e,e+ului .os0co+/us0ional.

DETER%INAREA SU"RAFETEI ARSE Su.rafa0a arsa se e7.ri+a in .rocen0e ,e su.rafa0a arsa ,in su.rafa0a 0o0ala cor.orala. Cea +ai u0ili1a0a +e0o,a es0e ## RE ULA LUI C D8 LA ADULT8 - Ca. si 3a0 2 CE - %e+/rele su.erioare fiecare 2 CE - Trunc-iul an0erior 2 )BE - Trunc-iul .os0erior 2 )B E - %e+/rele inferioare fiecare 2 )BE - "erineul si or3anele 3eni0ale e70erne 2 )E LA CO"IL - Ca. si 3a0 2 )CE - %e+/rele su.erioare fiecare 2 CE - Trunc-iul an0erior si 0runc-iul .os0erior fiecare 2 )BE - %e+/rele inferioare fiecare 2 )FE - "erineul si or3anele 3eni0ale e70erne 2 )E

DETER%INAREA "ROFUN!I%II ARSURII & I '


ARSURA DE RADUL I8a3en0i ,e in0ensi0a0e re,usa e .ro,usa ,e a3en0i 0er+ici ,e in0ensi0a0e re,usa# le1iunea fiin, reversi/ila9 Clinic .re1in0a eri0e+# e,e+# cal,ura si ,urere locala# Le1iunea e si0ua0a in e.i,er+# ,easu.ra +e+/ranei /a1ale Vin,ecarea se face in ca0eva 1ile# fara sec-ele ARSURA DE RADUL II e .ro,usa ,e a3en0i 0er+ici ,e in0ensi0a0e +ari0a9 le1iunea e 0o0 in e.i,er+ E,e+ul e +ai i+.or0an0 si se for+ea1a flic0enele ,e 3ra,ul II# cu con0inu0 seroci0rin Clinic se carac0eri1ea1a .rin ,urere locala# eri0e+# cal,ura locala Vin,ecarea se face in ca0eva 1ile ,u.a e7ci1ia flic0enelor# fara sec-ele ARSURA DE RADUL III e .ro,usa ,e un a3en0 0er+ic ,e in0ensi0a0e crescu0a. Le1iunea ,e.ases0e s0ra0ul /a1al al e.i,er+ului# in0ran, in ,er+ A.ar le1iuni ale .le7ului ,er+ic# si flic0enele vor avea con0inu0 sero-san3uinolen0 sau franc san3uinolen0 Ter+ina0iile nervoase li/ere sun0 ,is0ruse# si feno+enul ,urerii e sca1u0 Deoarece +e+/rana /a1ala a e.i,er+ului e ,is0rusa# e.i0eli1area se face ,in res0urile e.i0eliale ale ane7elor .ielii si ,in +ar3inile .la3ii# cu cons0i0uirea ,e cica0rici Vin,ecarea se face ## per secundam intentionem D In func0ie ,e 3rosi+ea e.i,er+ului si ,er+ului .oa0e a.are si escara al/a sau rosie

DETER%INAREA "ROFUN!I%II ARSURII & II '

ARSURA DE RADUL IV e .ro,usa ,e a3en0i 0e+ici ,e in0ensi0a0e +are In0eresea1a 0o0 0e3u+en0ul# si uneori si s0ruc0urile su/iacen0e A.are escara /runa Es0e ne,ureroasa# 0er+ina0iile li/ere ale ,urerii ,in .iele fiin, ,is0ruse Vin,ecarea necesi0a 0ra0a+en0 in,elun3a0# cu .roce,ee ,e c-irur3ie .las0ica 2 3refe sau la+/ouri 2 Vin,ecarea se face cu cica0rici

INDICELE "RO NOSTIC Se ,efines0e ca .ro,usul in0re su.rafa0a arsa si 3ra,ul arsurii I.". G S & E ' 4 In 3eneral se a.recia1a ca8 I" G :? sau inferior 2 arsura evoluea1a fara co+.lica0ii sau feno+ene 3enerale I" G :?-;? 2 feno+enele 3enerale a.ar in 0oa0e ca1urile# ince. sa a.ara co+.lica0ii# ,ar su.ravie0uirea e re3ula I" G ;?-B? 2 ca1urile cu co+.lica0ii e3alea1a ca1urile fara co+.lica0ii9 .o0 a.are ca1uri le0ale# ,ar su.ravie0uirea e re3ula I" G B?-)?? 2 ca1urile cu co+.lica0ii ,evin +aHori0are# a.ar ,ecese in .ro.or0ie +ica I" G )??-):? 2 co+.lica0iile ,evin +aHori0are si cres0e .ro.or0ia ca1urilor le0ale I" G):?-);? 2 ,ecesele ,evin e3ale cu su.ravie0uirea I" .es0e );? 2 su.ravie0uirea si vin,ecarea sun0 foar0e rare I" .es0e 5?? 2 su.ravie0uirea si vin,ecarea sun0 e7ce.0ionale

INDICELE BAU4

Se ,efines0e ca su+a ,in0re vars0a si .rocen0e ,e su.rafa0a cu0ana0a arsa A>E - .ro3nos0ic nefavora/il )??E- +or0ali0a0e C>E

ELE%ENTE DE RAVITATE IN ARSURI

Vars0a Trau+e Trau+e asocia0e cu in0o7ica0ii Arsuri la fa0a# .erineu 2 or3ane 3eni0ale In-alare 3a1e 0o7ice Arsuri elec0rice Insuficien0a res.ira0orie acu0a Convulsii# co+a s0are ,e soc

FI!IO"ATOLO IE - FA!E EVOLUTIVE IN ARSURILE I%"ORTANTE & I ' EVOLUTIV# O ARSURA I%"ORTANTA TRECE "RIN %AI %ULTE FA!E# CU %ODIFICARI FI!IO"ATOLO ICE SI %ANIFESTARI CLINICE DISTINCTE8 "ERIOADA SOCULUI "OSTCO%BUSTIONAL & "ERIOADA "RI%ELOR F !ILE SAU I%EDIAT "OST-A RESIONALA 'se carac0eri1ea1a .rin8 - Ins0alarea socului cu ano7ie in0ensa# - "ier,eri +ari -i,ro-elec0roli0ice - Tul/urari +e0a/olice - Sin,ro+ ane+ic - Insuficien0a res.ira0orie# -e.a0ica# renala# car,iaca - Aces0e +o,ificari necesi0a o 0era.ie in0ensiva .en0ru corec0area 0u0uror ,efici0elor /iolo3ice - La sfarsi0ul aces0ei .erioa,e# ,u.a ins0i0uirea 0era.iei in0ensive# /olnavul 0re/uie in +o, nor+al sa fie iesi0 ,in s0area ,e soc# sa fie afe/ril# cu ,iure1a relua0a# 0ran1i0ul in0es0inal relua0# in li+i0e nor+ale#si cu cons0an0ele /iolo3ice res0a/ili0e

FI!IO"ATOLO IE - FA!E EVOLUTIVE IN ARSURILE I%"ORTANTE & II ' "ERIOADA "RI%ELOR F SA"TA%ANI & DIS%ETABOLICA# %ETAA RESIONALA ' - Bolnavul e iesi0 ,in soc ,in .unc0 ,e ve,ere clinic - Con0inua ca0a/olis+ul# .e un fon, ,e re1erva /iolo3ica func0ionala e.ui1a0a - "o0 a.are co+.lica0ii ,e 0i.ul8 *insuficien0ei renale si $ sau -e.a0ice *-e+ora3ii ,i3es0ive *ane+ii *coa3ulo.a0ii *se.0ice+ie *0ul/urari .si-ice# a0unci can, 3ravi0a0ea arsurii ,e.ases0e .osi/ili0a0ile or3anis+ului sau .osi/ili0a0ile 0era.eu0ice ,e co+.ensare. - In aceas0a e0a.a# arsurile ,e 3ra,ul I-II in +o, nor+al se vin,eca# iar arsurile ,e 3ra,ul III-IV ar 0re/ui sa fie .re3a0i0e .en0ru 3refare# in s0a,iul ,e 3ranulare# cu .la3a cura0a.

FI!IO"ATOLO IE - FA!E EVOLUTIVE IN ARSURILE I%"ORTANTE & III ' "ERIOADA CONVERSIEI CATABOLICA 2 ANABOLICA A E"ITELI!ARII & "ERIOADA INTRE F SA"TA%ANI SI 5 LUNI ' es0e o .erioa,a ,e convalescen0a in care se .ro,uce conversia +e0a/olis+ului ,e la ca0a/olis+ la ana/olis+ Es0e .erioa,a o.0i+a in care se reali1ea1a 3refele sau la+/ourile cu0ana0e.

ETA"A DE SOC CRONIC A.are la .acien0ii cu arsuri 3rave 2 I.". I )5?-):?# la care +asurile ,e 0era.ie in0ensiva ,esi ins0i0ui0e corec0# nu au ,a0 re1ul0a0e. In aceas0a e0a.a sun0 .re1en0e se+nele insuficien0ei .luri-or3anice# evi,en0ia0e .rin cons0an0e /iolo3ice la li+i0a inferioara a .osi/ili0a0ilor ,e su.ravie0uire. Clinic# .acien0ul .re1in0a 0ul/urari ale ec-ili/rului -i,ro-elec0roli0ic si a +e0a/olis+elor# cu ,es-i,ra0a0e# anore7ie# a,ina+ie# .la3i 3ranulare cu evolu0ie s0a3nan0a.

OR ANE AFECTATE IN SOCUL CO%BUSTIONAL & I ' A"ARATUL CARDIO 2 VASCULAR Ta-icar,ie Tul/urari ,e ri0+ De/i0ul car,iac sca,e cu .ana la :?E in .ri+a ora ,a0ori0a -i.ovole+iei

A"ARATUL DI ESTIV - (i.o+o/ili0a0e si -i.osecre0ie - (e+ora3ii ,i3es0ive .rin -i.ocoa3ula/ili0a0e e70eriori1a0e .rin -e+a0e+e1a si $ sau +elena A"ARATUL RENAL - in e0a.e inci.ien0e a.are insuficien0a renala acu0a ,e cau1a .rerenala# carac0eri1a0a .rin8 oli3urie# a1o0e+ie# aci,e+ie# uree si crea0inina crescu0e - In fa1e 0ar,ive a.are insuficien0a renala ,e cau1a in0rarenala# cu ureea si crea0inina sca1u0e

OR ANE AFECTATE IN SOCUL CO%BUSTIONAL & II ' TULBURARI (E%ATOLO ICE - (e+oconcen0ra0ie ini0ial# ,a0ori0a .ier,erilor inse+na0e ,e .las+a .rin su.rafa0a arsa - In fa1a ,is+e0a/olica a.are ane+ia 2 -i.ocro+a nor+oci0ara -i.ore3enera0iva# -e+oli0ica TULBURARI ALE SISTE%ULUI I%UNITAR - Fa3oci0o1a si ca.aci0a0ea /ac0erici,a a neu0rofilelor es0e sca1u0a - In fa1a ,e soc cronic# ,a0ori0a e.ui1arii ener3e0ice a or3anis+ului es0e afec0a0a .ro,uc0ia ,e an0icor.i. A"ARATUL RES"IRATOR - Es0e afec0a0 ,in .unc0 ,e ve,ere ana0o+o.a0olo3ic .rin arsuri si $ sau ru.0uri & e7.lo1ii cu incen,ii ' - Es0e afec0a0 ,in .unc0 ,e ve,ere func0ional .rin in0o7ica0ii cu CO# CO5# cianuri si al0e 3a1e 0o7ice - Le1iunile ana0o+o-.a0olo3ice si func0ionale ,uc la sin,ro+ul ,e insuficien0a res.ira0orie

CO%"LICATII IN ARSURI & I ' CO%"LICATII LOCALE Infec0area 1onei arse Evolu0ia unei arsuri in0r-un 3ra, su.erior Sec-ele func0ionale si cica0rici 2 la un in0erval ,e 0i+. ,e la inc-i,erea .la3ii

CO%"LICATII ENERALE - (i.er0er+ie - E,e+ .ul+oonar acu0 2 in re-i,ra0are e7a3era0a cu cor, ,efici0ar - Insuficien0a ranala 2 rinic-iul ,e soc in ca1ul unei reani+ari insuficien0e - Insuficien0e car,iaca - Insuficien0a -e.a0ica - Tro+/o1e# e+/olii - Co+.lica0ii 3as0ro-in0es0inale ,e 0i.ul -e+ora3iilor# ileus .arali0ic

CO%"LICATIILE ENERALE SURVENITE IN RA"ORT CU "ERIOADA EVOLUTIVA & I ' ). IN "ERIOADA "RI%ELOR F !ILE8 "re,o+ina socul ce .oa0e fi .ana la soc ireversi/il A.are insuficien0a renala acu0a cu oli3o $ anurie E,e+ul .ul+onar acu0 Coa3ulo.a0ia ,e consu+ (e+ora3ii ,i3es0ive Ileus .arali0ic Sin,ro+ul ,e coa3ulare in0ravasculara ,ise+ina0a

5. IN "ERIOADA "RI%ELOR F SA"TA%ANI8 - Frecven0e sun0 co+.lica0iile infec0ioase8 se.0ice+ii# infec0ii urinare# /ron-o-.neu+onii - Co+.lica0ii -e+ora3ice ,i3es0ive - Co+.lica0ii -e.a0ice - Co+.lica0ii neuro.si-ice

CO%"LICATIILE ENERALE SURVENITE IN RA"ORT CU "ERIOADA EVOLUTIVA & II ' F. IN "ERIOADA CONVERSIEI CATABOLICA 2 ANABOLICA "o0 a.are aceleasi co+.lica0ii ca in .erioa,a .rece,en0a. :. "ERIOADA ## SOCULUI CRONIC J Re.re1in0a ea insasi o co+.lica0ie re,u0a/ila in evolu0ia unui ars 3rav sau 0ra0a0 incorec0 De1ec-ili/rele -i,ro-elec0roli0ice# aci,o-/a1ice# .recu+ si ,enu0ri0ia ,e0er+ina0e ,e .ier,erile .las+a0ice# san3uine si insuficien0ele ,e or3an vor ,e0er+ina 8 - Case7ia - A,ina+ia - Areac0ivi0a0ea - Ane+ia .acien0ilor in aceas0a fa1a

ARSURILE ELECTRICE
Trecerea curen0ului elec0ric .rin or3anis+ .ro,uce8 - Le1iuni locale 2 arsurile elec0rice - Feno+ene 3enerale 2 elec0rocu0ia Arsurile elec0rice cons0i0uie ur3en0e +aHore Arsurile elec0rice sun0 arsuri 0er+ice ,eoarece8 - La .unc0ul ,e in0rare in or3anis+ si - La .unc0ul ,e iesire ,in or3anis+# .recu+ si - "e 0raiec0ul in0re aces0e ,oua .unc0e# se ,e3aHa o can0i0a0e ,e cal,ura# ,irec0 .ro.or0ionala cu in0ensi0a0ea si frecven0a curen0ului. A0unci can, in0ensi0a0ea curen0ului e +are# in0re .unc0ele ,e in0rare si iesire# ca re1ul0a0 al 0ransfor+arii ener3iei elec0rice in cal,ura se .ro,uc arsuri elec0rice.Traiec0ul arsurii e nu+i0 ## +arca elec0rica J. +arca elec0rica cons0a in le1iuni +ici# .unc0ifor+e# 3al/en-/rune sau +ai e70inse# +ai .rofun,e# .ana la escare ne3re# re0rac0a0e# inconHura0e ,e 1one eri0e+a0os-violacee# cu e,e+ i+.or0an0.

ARSURI ELECTRICE & II ' Severi0a0ea le1iunilor ,e.in,e ,e8 in0ensi0a0ea curen0ului & a+.eraH ' Re1is0en0a la .unc0ul ,e con0ac0 & in0rare ' Re1is0en0a la .unc0ul ,e iesire Traiec0ul curen0ului .rin or3anis+ Dura0a e7.unerii la curen0 Frecven0a curen0ului 2 curen0ul ,e inal0a frecven0a e +ai .ericulos Re1is0ivi0a0ea s0ruc0urilor ana0o+ice s0ra/a0u0e ,e curen0 Re1is0en0a elec0rica a s0ruc0urilor ana0o+ice ,escres0e in or,inea ur+a0oare8 Os Ten,on "iele %usc-i Vase Nervi.

ARSURI ELECTRICE & III ' 2 "RI%UL AKUTOR TREBUIE ACORDAT CAT %AI "RECOCE# SI CONSTA IN8 in0reru.erea curen0ului Scoa0erea vic0i+ei ,in 1ona acci,en0ului Verificarea func0iilor vi0ale Ince.erea resusci0arii C-R la nevoie O7i3eno0era.ie Evacuare ra.i,a s.re un cen0ru s.i0alicesc In a+/ulan0a# la nevoie se in0u/ea1a .acien0ul si se con0inua +asaHul car,iac Tra0a+en0ul 3eneral an0isoc .ri+ea1a in fa0a 0ra0arii locale a arsurilor Tra0a+en0ul local cons0a in e7ci1ia 1onelor necro1a0e si a flic0enelor Deoarece le1iunile evoluea1a in 0i+. es0e 3reu ,e facu0 o ,eli+i0are ne0a in0re 0esu0urile via/ile si cele nevia/ille 2 ,e aceea se fac e7ci1ii seria0e# in sco.ul .revenirii in,e.ar0arii in0r-o sin3ura in0erven0ie a 0esu0urilor ra+ase via/ile. Du.a 3ranularea cores.un1a0oare a .la3ilor# aces0ea vor fi aco.eri0e cu 3refe ,e .iele li/era ,es.ica0a.

ARSURILE C(I%ICE & I '


ARSURILE C(I%ICE sun0 .ro,use ,e a3en0i c-i+ici ,e 0i.ul8 Aci1ilor Ba1elor Su/s0an0elor coro1ive 2 fenolii# cre1oli# an-i,ri,e Ele+en0e c-i+ice 2 fosfor# +a3ne1iu A3en0ii c-i+ici .ro,uc ,is0ru3eri asu.ra 0esu0urilor .rin ,es-i,ra0are si necro1a ,e coa3ulare

Efec0ul su/s0an0elor c-i+ice asu.ra 0esu0urilor ,e.in,e ,e8 - Ti.ul ,e su/s0an0a - Can0i0a0ea si concen0ra0ia su/s0an0ei - Ti+.ul ,e con0ac0 al su/s0an0elor c-i+ice cu s0ruc0urile ana0o+ice Arsurile c-i+ice se ,eose/esc ,e cele 0er+ice .rin .o0en0ialul lor evolu0iv a0a0 0i+. ca0 se +en0ine con0ac0ul in0re su/s0an0a c-i+ica si s0ruc0urile ana0o+ice.

ARSURILE C(I%ICE & II ' ). ARSURILE "RIN ACI!I8

Aci1ii anor3anici ,e 0i.ul8ac. a1o0ic# sulfuric# clor-,ric# fluor-i,ric# Ac0ionea1a .rin ,es-i,ra0area in0ensa a 0esu0urilor cu .reci.i0area .ro0einelor# cu ,e3aHare ,e cal,ura cu a3ravarea le1iunilor Re1ul0a escare car0ona0e# 3roase# usca0e# ,e cloare cenusie & ac. Sulfuric '# 3al/uie & ac. Clor-i,ric ' sau .or0ocalie-rosie0ica & ac. A1o0ic '# inconHura0e ,e o 1ona ,e e,e+ si con3es0ie. Le1iunile sun0 ra.i, ins0ala0e# .rofun,e# ,ar cu evolu0ie len0a s.re .rofun1i+e# ,a0ori0a coa3ularii .ro0einelor care le ## fi7ea1a J. Aci,ul fluor-i,ric .a0run,e in or3anis+ .rin in-alare sau con0ac0 al 0e3u+en0elor sau +ucoaselor. "ro,uce ,ureri in0ense# iar le1iunile sun0 cu carac0er evolu0iv con0inuu s.re .rofun1i+e. Aci1ii or3anici ,e 0i.ul8ac. Ace0ic# o7alic# 0riclorace0ic# .recu+ si ,eriva0ii lor# ac0ionea1a si+ilar cu aci1ii anor3anici Ac0ionea1a +ai len0# .ro,ucan, escare +oi# ,e culori s0erse# cu e70in,ere in su.rafa0a si .rofun1i+e si evolu0ie se.0ica Se .o0 a/sor/i in circula0ia sis0e+ica#.ro,ucan, insuficien0a -e.a0ica# renala

ARSURILE C(I%ICE & III '


5. ARSURILE "RIN SUBSTANTE BA!ICE Ba1ele ,e 0i.ul8 -i,ro7i,ului ,e so,iu# .o0asiu# o7i,ului ,e calciu8 - Ac0ionea1a asu.ra 0esu0urilor .rin efec0 @era0oli0ic# cola3enoli0ic# ,es-i,ra0are# ,e3ra,area .ro0einelor cu for+are ,e al/u+ina0ialcalini# .recu+ si .rin sa.onificarea 3rasi+ilor. - Le1iunile sun0 +ul0 +ai 3rave# escarele evoluea1a u+e,# iar ionii -i,ro7il au .en0e0ra/ili0a0e /iolo3ica +are# fiin, a/sor/i0i in circula0ie# ,aca nu s-a inla0ura0 ,e .e .la3a su/s0an0ele alcaline. - O7i,ul ,e calciu are o .u0ernica reac0ie e7o0er+a in con0ac0 cu a.a# a3ravan, arsura c-i+ica .rin a,au3area unei arsuri 0er+ice. De aceea es0e in0er1is lavaHul unei arsuri cu o7i, ,e calciu cu a.a. F. ARSURI CU FOSFOR SI %A NE!IU - Sun0 ,eose/i0 ,e 3rave# ,eoarece .e lan3a ac0iunea caus0ica se a,au3a si o ac0iune 0er+ica# .rin ,e3aHare +asiva ,e cal,ura - Le1iunile sun0 e70re+ ,e ,ureroase#.ene0ran0e in .rofun1i+e - Fosforul se au0oa.rin,e la F:LC# se resoar/e in circula0ie si ,uce la insuficien0a -e.a0ica# renala :. ARSURILE "RIN AN(IDRIDE 2 sun0 ,eose/i0 ,e severe .rin8 - efec0ul ,irec0 caus0ic asu.ra 0esu0urilor - .osi/ili0a0ea ,e a/sor/0ie in circula0ia sis0e+ica# 3eneran, afec0are -e.a0ica si renala.

TRATA%ENTUL ARSURILOR

Tra0a+en0ul arsulor se reali1ea1a .rin +asuri locale si 3enerale El 0re/uie sa incea.a inca ,e la locul acci,en0ului# ca0 +ai .recoce Tra0a+en0ul co+.le0 si eficace se reali1ea1a in s.i0al

"RINCI"II DE TRATA%ENT Toale0a .ri+ara 2 ele+en0 ,e ,esocare "rofila7ia socului .ri+elor F 1ile 2 cons0an0ele /iolo3ice ## la linia ,e .lu0ire D Anes0e1ia 3enerala 2 fac0or ,e ,esocare ,eoarece8 .er+i0e 0oale0a locala In0reru.e feno+enele a,rener3ice ## ,e alar+a D "er+i0e ,esfasurarea corec0a a 0ra0a+en0ului Ac0ul c-irur3ical 2 ele+en0 ,e ,esocare San3ele - ele+en0 ,e ,esocare in arsuri cu .ier,eri san3uine +ari9 se a,+inis0rea1a ,eoarece8 - arsul e un ane+ic - E7is0a 0ul/urari -e+o,ina+ice - Tul/urari coloi,-os+o0ice - Tul/urari ,e coa3ulare - -e+oli1a

"RI%UL AKUTOR
"ri+ul aHu0or 0re/uie acor,a0 ca0 +ai .recoce. Scoa0erea .acien0ului ,in focarul ,e incen,iu Racire cu He0 ,e a.a Decu/i0 ,orsal E7a+en clinic ra.i, si co+.le0 ince.an, cu func0iile vi0ale & in ca1a ,e necesi0a0e se ince.e resusci0area car,io-es.ira0orie ra.i,. De1/racare ,e -aine 2 nu ,e cele a,eren0e S0a/ilirea ,ia3nos0icului co+.le0 al arsurii & e0iolo3ie M su.rafa0a M 3ra,ul arsurii M locali1are ' "ansa+en0 ase.0ic O7i3eno0era.ie In ca1ul unor arsuri i+.or0an0e - a/or, venos 2 SC(E%A EVANS G 3reu0a0e 4 Su.rafa0a arsa 4 3ra,ul arsurii - Ku+a0a0e ,in can0i0a0e se a,+inis0rea1a in .ri+ele B ore "ro0ec0ie 0er+ica Anal3e0ice La arsura c-i+ica 2 s.alare in0ensa cu He0 ,e a.a La ,e0eriorarea func0iilor vi0ale 2 in0u/a0ie# res.ira0ie asis0a0a +ecanic TRANS"ORT - Decu/i0 ,orsal - Su.rave3-ere TA# "uls# s0are cons0ien0a# ven0ila0ie

TRATA%ENT LA S"ITAL ). 5. ARSURI USOARE Toale0a 1onei Decon0a+inare cu solu0ii an0ise.0ice In,e.ar0area flic0enelor si 0esu0urilor necro0ice Fi7area cu alcool "ansa+en0 an0ise.0ic local Fa0a se lasa neaco.eri0a "rofila7ie an0i0e0anica Reevaluare la F-> 1ile Lic-i,e orale

TRATA%ENT LA S"ITAL
SE INTERNEA!A8 "acien0i cu arsuri .e o su.rafa0a +ai +are ,e )?E ,in su.rafa0a cor.ului "acien0i vars0nici cu arsuri .e su.rafe0e +ai +ici ,e )?E ,in s.c. Arsuri .rofun,e & II 2 III ' .e su.rafe0e +ai +ici Arsuri ale fe0ei# e70re+i0a0ilor# or3anelor 3eni0ale# .erineului Arsuri c-i+ice sau .rin elec0rocu0ii IN CA!UL ARSURILOR %AKORE8 Verificarea func0iilor vi0ale si resusci0are C-R la nevoie & la ca+era ,e resusci0are ' cu +en0inerea .er+ea/ili0a0ii cailor aeriene La nevoie 2 0ra-eos0o+ie in arsuri i+.or0an0e ale CRS# cu e,e+ si /locaHul lor Du.a s0a/ili1area .acien0ului 2 se inves0i3-ea1a i+a3is0ic si -e+a0olo3ic si se ree7a+inea1a clinic in ve,erea ,e.is0arii unei even0uale .oli0rau+e asocia0e cu o arsura "revenirea socului -i.ovole+ic .rin re-i,ra0are cores.un1a0oare 2 SC(E%A EVANS "relucrarea arsurilor si aco.erirea cu ca+.uri s0erile 2 IN SALA DE O"ERATII La arsurile circulare .e un se3+en0 ,e +e+/ru 2 inci1ii si con0rainci1ii ,e ,e3aHare ,eco+.resiune Escarec0o+ii .en0ru arsurile 3r. III si IV Anal3e1ie Es0e con0rain,ica0a ,e.lasarea .acien0ului .en0ru inves0i3a0ii in con,i0iile in care aces0a nu es0e s0a/il -e+o,ina+ic si res.ira0or

TRATA%ENT ENERAL "erfu1are#cu +oni0ori1area ,iure1ei &Corec0area -i.ovole+iei si ,e1ec-ili/relor -i,ro-elec0roli0ice ' - N ,in lic-i,e 2 solu0ii +acro+oleculare - N ,in lic-i,e 2 solu0ii ionice - Se ince.e cu solu0iile +acro+oleculare care reu+.lu .a0ul vascular# ,i+inuea1a e,e+ul si s0i+ulea1a rea.ari0ia ,iure1ei. O7i3eno0era.ie Son,a na1o3as0rica si urinara la .acien0ii cu arsuri 3rave Bolnavii cu -i.o0ensiune .o0 fi sus.ec0a0i ,e o ## 0ara D renala sau .o0 fi in soc ireversi/il Nu se a,+inis0rea1a an0i/io0ice ini0ial An0ien1i+e 2 TrasOlol Se con0rain,ica a.or0 ali+en0ar oral la arsurile 3rave in .erioa,a acu0a Ta+.ona+en0 ,i3es0iv si an0isecre0orii .en0ru .revenirea -e+ora3iilor ,i3es0ive

TRATA%ENTUL C(IRUR ICAL Arsurile ,e 3r. I si II se vin,eca s.on0an# fara sec-ele# ,eoarece le1iunile sun0 ,easu.ra +e+/ranei /a1ale a e.i,er+ului Arsurile ,e 3r. II necesi0a e7ci1ia flic0enelor# cu res.ec0area nor+elor ,e ase.sie Arsurile ,e 3r. III necesi0a si+ilar e7ci1ia flic0enelor E7ci1ia escarelor se a,resea1a8 - Arsurilor ,e 3r. IV - Elec0rocu0iilor - Arsurilor c-i+ice Du.a e7ci1ia escarelor se as0ea.0a 3ranularea .la3ilor si a.oi se reali1ea1a 3refarea .la3ilor 3ranulare & 3ranula0iile 0re/uie sa fie fer+e# rosii si nesecre0an,e ' - I,eal# 3refarea se reali1ea1a in 1iua a 5)-a & ,in 1iua C .ana la F-: sa.0a+ani '