Sunteți pe pagina 1din 9

ANDROLOGIE

Bibliografie pentru examen


ANATOMIA ORGANULUI ERECTIL
DEFINIIA ANDROLOGIEI
!tiin"a patologiei #pe$ifi$e b%rbatului
Ere$"ia
Repro&u$erea
E#te o #upra#pe$ialitate pluri&i#$iplinar% 'n $are rolul $entral apar"ine urologiei
(NC
Impul#uri )ROere$tile*
)ara#impati$ul #a$rat
(impati$ul lombar
Impul#uri ANTIere$tile*
Lan"ul #impati$ para+ertebral
Ner+ii ru,ino,i
Ner+ii -ipoga#tri$i
Aportul arterial
A. /ipoga#tri$e a. Ru,inoa#e interne
A. Dor#ale
A. Ca+ernoa#e
A. -eli$iene a. Trabe$ulare
Drena0ul +eno#
Superficial
Drenea1% pielea penian%
Are ana#tomo1e $u +ena &or#al% profun&%
Mediu
+ena &or#al% profun&%
+enele $ir$umflexe
Profund
Trabe$ulele $orpilor $a+erno,i +ene emi#are 2+enele $ir$umflexe3
FI4IOLOGIA ERECIEI
.
CICLUL DE R5()UN( (E6UAL MA(CULIN
FA4A DE E6CITAIE
FA4A DE )LATOU
FA4A DE ORGA(M
FA4A DE RE4OLUIE
FA4A DE E6CITAIE
ERECIA
ALUNGIREA !I 7NGU(TAREA URETREI
CONTRACIA CREMA(TERILOR CU RIDICAREA TE(TICULELOR
TA/ICARDIE !I CRE!TERA TA )RO)ORIONAL CU GRADUL (TIMUL5RII
FA4A DE )LATOU
CONGE(TIA 8A(CULAR5 IN8OLUNTAR5 (U)LIMENTAR5
CRE!TEREA M5RIMII TE(TICULELOR CU RIDICAREA COM)LET5 A LOR
(ECREIE )REE9ACULATORIE
CONGE(TIE (E6UAL5 : Flu#-
TA/ICARDIE !I CRE!TEREA TA
FA4A DE ORGA(M
EMI(IA
E9ACULAREA
ORGA(MUL
CONTRACIA MU(CULATURII )ERIURETRALE !I A (FINCTERULUI ANAL
/I)ER8ENTILAIE
TA/ICARDIE
CRE!TEREA TA
RE4OLUIE
DETUME(CENA
IN8OLUIA (CROTAL5
TE(TICULELE RE8IN LA DIMEN(IUNI INIIALE
(C5DEREA*
TA
FREC8ENEI CARDIACE !I RE()IRATORII
TONU(ULUI MU(CULAR
DI()ARIIA FLU(/:ULUI
FI4IOLOGIA ERECIEI
Tonu#ul muchiului neted penian 2arteriolar ,i trabe$ular3 &etermin% e+enimente
-emo&inami$e $are in&u$ ere$"ia #au men"in peni#ul 'n #tare fla#$%
Me$ani#mul adrenergic
Detume#$en"a peni#ului ere$t
(i#temul a&renergi$ 2norepinefrina3 re$eptorii*
arteriali #$%&erea fluxului #ang+in
trabe$ulari l%rgirea #pa"iului #ubtuni$al $u $re,terea efluxului #ang+in penian
2$olap#ul la$unar3
Relaxarea mu,$-iului nete& penian
e+eniment $are &e$lan,ea1% ere$"ia;<$re,te*
fluxul #ang+in penian
pre#iunea 'n #pa"iul la$unar
Me$ani#mele intime &e relaxare
Rolul NO
foarte rea$ti+ ,i $-imi$ in#tabil
mo&ulator al multor pro$e#e biologi$e*
vasodilataie
agregarea pla$-etar%
in-ib% $itotoxi$itatea ma$rofagelor
FA4ELE ERECIEI )ENIENE
FA4A FLACID5
FA4A DE UM)LERE
FA4A DE TUME(CEN5
FA4A ERECIEI COM)LETE
FA4A ERECIEI (C/ELETALE
FA4A DE DETUME(CEN5 INIIAL5
FA4A DE DETUME(CEN5 LENT5
FA4A DE DETUME(CEN5 RA)ID5
7n $on$lu1ie*
Ere$"ia penian% e#te re1ultatul
Relax%rii mu,$-iului nete& intra$a+erno#
Cre,terii fluxului arterial
Cre,terii re1i#ten"ei +enoa#e
Cre,terii $omplian"ei #inu#oi&elor
Detume#$en"a penian% = me$ani#m in+er# ere$"iei
Etiologia &i#fun$"iei ere$tile
&r I COMAN
Etiologia DE
p#i-ogen%
+a#$ular%
neurogen%
periferi$%
#pinal%
(upra#pinal%
toxi$%
en&ogen%* #ta&iul final al unor boli 2IRC>et$.3
exogen%* in&u#% farma$ologi$
DE p#i-ogen%
fri$a &e e,e$ 2performan$e anxiet?3
teama 2#$-imbarea partenerei> $ontra$tarea unei boli +eneri$e> probleme &e maria03
#tre##ul> #urmena0ul
ne+ro1ele> &epre#iile> p#i-o1ele
ma#turba"ia
partenera
DE neurogen%
$erebral%
tumori
A8C
en$efalit%
)ar@in#on
&emen"%
&egenere#$en"% oli+o:ponto:$erebral%
epilep#ie
DE en&o$rin%
-ipogona&i#mul
-iperprola$tinemia 2tumori3
/ipere#trogenemia
D4 2me$ani#me multiple3
in#ufi$ien"% -ipofi1ar%
mixe&em
boala A&&i#on
boala Cu#-ing
DE +a#$ular% arterial%
ateroscleroz 2#&r. Leri$-e3 AB:CBD
malformaii
-ipo: #au apla1ia aa. peniene
fi#tule
/emangioame
traumatisme
fra$turi &e ba1in
traumati#me perineale #au peniene
fra$turi peniene 'n timpul a$tului #exual
DE +a#$ular% +enoa#%
malformaii
uzura albugineei 2furt +eno#3
reducerea complianei corpilor cavernoi
I))
$i$atri$i po#ttraumati$e
fibro1e ale $orpilor $a+erno,i
DE iatrogen%
interveniile chirurgicale
pro#tate$tomia ra&i$al%
$i#te$tomia ra&i$al%
re1e$"ia ,i amputa"ia &e re$t
$-irurgia aorto:ilia$%
tran#plantul renal pe artera -ipoga#tri$%
tratamentul $-irurgi$al al priapi#mului
tratamentul $-irurgi$al al bolii )e?ronie
uretrotomiile interne
uretropla#tiile
$a#trarea
medicamentele
anti-iperten#i+e
neurolepti$e
#e&ati+e
&iureti$e
$imeti&in%
traumatismul psihic 2E3
)rimul a$t #exual la b%rbat
tot&eauna in$omplet*
ten#iune p#i-i$% uria,%
e0a$ularea pre$o$e
De ,tiutE
partenerii #unt egali 'n tot $e fa$> in$lu#i+ 'n $a&rul rela"iilor #exuale
no"iuni &e anatomie> fi1iologie ,i p#i-ologie
$e 'n#eamn% &orin"% #exual%F
$um #% ob"in% pl%$ere pentru el ,i partener%
De ,tiutE
$on#e$in"ele ,i $ompli$a"iile po#ibile ale a$tului #exual*
#ar$in%
boli +eneri$e
#% apre$ie1e femeia &up% $alit%"ile #ale morale> per#onalitate> optimi#m> inteligen"%> a#pe$t
,i nu neaparat &up% experien"ele ei #exuale
#% fie #in$er> tan&ru
Compli$a"iile primului a$t #exual
$i#tit% a$ut% la femeie
$ontamin%ri +eneri$e 2pre1er+ati+3
ruptura -imenului #au a unui +ari$o$el +ul+ar
&iate1e -emoragi$e
peni# $apti+u# = +agini#m
ruptura &e peni#
perfora"ii +agino:re$tale
$i#topatia p#i-ogen% 2temeri #exuale> re#entimente> $ulpabilitate3
p#i-oterapie
Di#po1iti+e externe> tratament $-irurgi$al> implanturi
Di#po1iti+e $u +i&
&i#po1iti+e $u +i&*
$reea1% +i& 'n 0urul peni#ului
m%re,te afluxul arterial
pra$ti$ nu au $ontrain&i$a"ii
Re1ultate* me&ii
Compli$a"ii* pete,ii> e$-imo1e
C-irurgia +a#$ular%
Re+a#$ulari1are penian% pentru patologie arterial%
aa epig. inf ana#tomo1at% la C.C. 2priapi#m3
aa epig. inf ana#tomo1at% la aa &or#al% penian% 2pro$e&eul Mi$-al II3
aa epig. inf ana#tomo1at% la aa $a+ernoa#%
arteriali1area +enei &or#ale profun&e 'n DE &e etiologie mixt% 28irag3
)rote1area penian%
INDICAII
DE organi$% ne$ore$tabil% prin $elelalte op"iuni terapeuti$e pre1entate anterior
DE p#i-ogen% pentru $are p#i-oterapia a e,uat 'n repetate rGn&uri
)roto$olul &iagno#ti$ al DE
)roto$olul &iagno#ti$ al DE
anamne1a
ex ob general
ex ob lo$al
IIEF
examin%ri bio:umorale
te#tul la in-ibitori &e )DEA
ultra#onografie Doppler penian%
arteriografie pel+in% #ele$ti+%H#upra#ele$ti+%
$a+erno#ografie : $a+erno#ometrie
Infertilitatea ma#$ulin%
Defini"ia infertilit%"ii
in$apa$itatea unui $uplu &e a ob"ine o #ar$in% &up% un an &e $onta$te #exuale neprote0ate
Defini"ii
infertilitatea primar% ; $upluri $are nu au reu,it #% ob"in% ni$i o #ar$in%
infertilitate #e$un&ar% ; $upluri 'n $are apar mai pu"ini $opii &e$Gt #e &ore,te
Epi&emiologie
afe$tea1% $el pu"in IAD &intre $upluri
J impli$% partenera
J impli$% partenerul
J ambii parteneri 2infertilitate &e $uplu3
Etiologie
#e$retorie
-ormonal%
geneti$%
imunologi$%
ex$retorie
ob#tru$ti+%
E+aluarea $lini$% a $uplului infertil
Anamne1a
e+olu"ia pubertar%* $riptor-i&ie> gine$oma#tie
&e1+oltarea libi&oului> poten"ei ,i fun$"iei e0a$ulatorii
traumati#me ale organelor genitale
e0a$ulare retrogra&%
inter+en"ii $-iruri$ale #$rotale #au la ni+elul $olului +e1i$al
$on#um &e #ub#tan"e a#o$iate $u infertilitatea*
Examenul fi1i$
e+aluare general%
a$$ent pe aparatul uro:genital
)eni#ul
$urburi
fimo1%
-ipertrofie &e fren prepu"ial
-ipo#pa&ia#
(permograma
&up% K 1ile &e ab#tinen"% e0a$ulatorie
p%#trare la temperatura $amerei
examinare 'n maximum o or%
#e examinea1% ,i urina po#te0a$ulatorie
K examin%ri la L:K #%pt%mGni inter+al
)arametri
+olum ; L:A ml
&en#itate ; MB milHml
mobilitate ; AB:MBD
morfologie ; MBD #permato1oi1i normali
+G#$o1itate 2li$-i&ul #eminal $urge pi$%tur% $u pi$%tur%3
aglutin%ri &oar o$a1ional
Cau1e ob#tru$ti+e 2ex$retorie3
)o#t +a#e$tomie
Congenitale
CG,tigate =po#ttraumati$
:po#tinfe$"io#
:iatrogene
Cau1e imunologi$e
aglutinarea #permato1oi1ilor*
&en#itate normal%
mobilitate &iminuat%
re1ultate #labe la te#tele &e penetrare
Anomalii ale fun$"iei e0a$ulatorii
Defini"ii
Orgasm: #en1a"ie pl%$ut% 2e+eniment $erebral3 &e obi$ei a#o$iat $u emi#ia ,iH#au
e0a$ularea
Emisia: propul#ia li$-i&ului #eminal $u $omponentele #ale &in #egmentele ampulare ale
&u$telor &eferente> +e1i$ulelor #emninale ,i ale pro#tatei la ni+elul uretrei po#terioare
Defini"ii
Ejacularea: pa#a0ul li$-i&ului #eminal prin uretra ,i expul1ia #a la ni+elul meatului uretral
nejacularea: ab#en"a e0a$ul%rii 'n timpul orga#mului
norgasmia: Impo#ibilitatea &e a atinge orga#mul 'n timpul a$tului #exual. Emi#ii
no$turne #e pot 'ntGlni.
Defini"ii
Ejacularea prematur* Impo#ibilitatea 'ntGr1ierii e0a$ul%rii a#tfel 'n$Gt partenerii #%
ob"in% pl%$ere 'n timpul a$tului #exual
Ejacularea !nt"rziat* )relungirea #emnifi$ati+% a a$tului #exual pGn% la atingerea
orga#mului
Tratamentul p#i-ologi$ al e0a$ul%rii pre$o$e
$i$luri &e #timulare #exual% urmate &e o pau1%
'n$eputul auto#timulare
treptat #timulat &e $%tre partener% $are e#te informat% &e mo&ul treptat 'n $are #% abor&e1e
problema #exual%