Sunteți pe pagina 1din 321

P E N T R U D E R C E T A R F A S I S T U D I E R E A

F ' U B L I C A T I U N E T R I M E S T R I A L A
S U B
D - L O R :
R E V I S T A S O C I E T A T I I P E N T R U C E R C E T A R E A S T U D I E R E A D O B R O G E I
N E
S U B D I R E C T I U N E AN .

D e p e s t e 3 0 d e
o p r o p a g a n d a a s t d u a ,
p t i n s c o l i


s t a i n p r o t o c o l u l N o . 1
C o n f e r i n t e i a m b a s a d o r i l o r d i n C o n s t a n t i n o p o l ( 1 8 7 6 ) , l a c a r e s e
s t i e c a
n ' a f o s t c o n s u l t a t d .
I n t r ' a d e v a r , p e c o n t e l e I g n a t i e f f a m e n i n t a t o r ,
d e a l t e r n a t i v a a u t o n o m i i l o r b a l c a n i c e . , c o n -
f e r i n t a s i n l t u r e u n i n t r e R u s i T u r d
s o s o l u t i u n e c h e s t i u n i a O r i e n t u l u i . .
E a s ' a o p r i t , u n m o m e n t , l a i d e i a
a u t o n o m e . ,
s d i n : o c c i d e n t a l d c u c a -
p i t a l a S o f i a , a l t a o r i e n t a l d , c u c a p i t a l a d i n c a r e
s a p a r t e s a n g i a c u l D o b r o g e a l a
D a r d e p e m a l u r i l e B o s f o r u l u i ,
p o a t e a n a m i t e s u g e s t i u n i , a r e z i s t a t l a t o a t e a m e n i n t d r i l e ;
c o n f e r i n t a a m b a s a d o r i l o r n ' a d a t n i d u n r e z u l t a t ; . s p i n o a s a c h e -
s t i u n e n ' a p u t u t f i r e z o l v a t p e c a l e p a c i n i c a ;
r a z b o i u l a i z b u c n i t i n a n u l u i u r m a t o r , 1 8 7 7 .
C u m a u r m a t s e n u v o m s t r u i . V o m a m h t t i
n u m a i p a r t e a d e c i s i v c e a u l a t r u p e l e r o m n e , a c e a a r -
m a t a m o d e s t a c o o p e r a r e a r e f u z a t l aI O A N N . R O M A Na c e g t i
E t l e n d e m a i n s i m u t e t c h e v a u c h a v e r s l a t e r r e l o h a n n i s . e t
v a u c h a p a r q u a t r e E t a l c i n q u i e s m e v i n t
a u n q u i a v o i t n o m a v o i t n o u -
r e p o p l e d e g e n t . E t q u a n t l e g e n t d e l a t e r r e v i r e n t l ' o s t v e n i r ,
s i g u e r p i r e n t l a e t f u i r e n t e s m o n t a i g n e e ( p . 1 8 9 ) .
2 ) S i t r o v i r e n t l e s d e s t r o i s e t s e f u r e n t
a s s e m b l e r e n t a u s e t f i r e n t m u l t g r a n t d o m a g e e t d ' h o m e s
e t d e c h e v a u e ( p . 1 8 9 - 1 9 0 ) . D e s p r e d i n a c e s t e p r e c u m
d e s p r e a r m a t a d e C u m a n i a l u i s e v o r b e g t e
a d m i n i s t r a t o r u l i m p e r i u l u i l a t i n d e C o n s t a n t i n o p o l e .
P a p a . l n o c e n t i u I l l , d i n a n u l i n c a r e s e s p u n e A d r i a -
n o p o l e s ' a u r e v o l t a t a u c h e m a t a j u t o r p e c a r e a
o a s t e a d e C u m a n i l ' a u p r i n s B a l d u i n : A n d r o n o -
p o l i m . . . c i v i t a s e s t G r e a c i a e m u n i t i s s i m a , e t
a u d i t o a
L a t i n i m n , , , . . . . i r u i t s u b i t o
i b c u m m u l t i t u d i n e

1 ) d e l o c u i a u p e 1 1 8 8 i n a l e
s p r e a p u s , p r e c u m p r i n S e r b i a ,
A n s b e r t u s . A m i n t i m i n a c e s t c h e s t i u n e a a c e a s t a s p r e a
g r o s o l a n e a l e R o m a n s k i , p r o f e s o r u n i v e r s i t a r
c a r e l i p s i t d e C a r a c t e r u l e l n o -
D o b r o g e i " d i n S o f i a 1 9 1 8 , l a
p a g . 9 0 d i n B u l g a r l e i d i n R s r i l u l S e r b i e i a u
u l t i m i d o l d e e t c . " O r f i ! D a r A n s -
n e s p u n e 1 1 8 8 S o f i a , p e u n d e a u c r u c i a l i t
p r i n s i l v a l o n g i s s l m a B u l g a r i a e " , e i a u l o s t c u d e
S e r b i " d e c i d e R o m n i ( p . 2 0 ) ;
d r u m s p r e a p u s , d e F l a c h i s " ; d a r c r u c i a t i i l a
a u s t r p i t B u l g a r i p e r p l u r e s e B u l g a r i s l a t r u n c u l o s "
( p . 2 6 ) . s e A n s b e r t u s d e c r u z i m i l e d e
p r o s t i a l u i C r i s t o s c u a c e s t e
v o r b e : i n t r a n s i t u s u o p e r B u l g a r i a m v i d i s s e t . p r o h d o l o r 1 ,
C h r i s t i i n i b i i n v i a s e p u l t o r u m c o r p o r a s e u
e f f o s a i g n o m i n i a m e x e r c i t u s C h r i s t i . . . "
( p . 4 7 ) , u n e t n i c n u s e d e s m i n t e n i c i


R e i s e e t c .d . K . A k a d . d .
O r i g i n e l e
G e s c h i e h t e d e s V o l k e s


n o s a u d i t o d e U r b i s R o m a e p r o s a p i a p r g e .
n i t o r e s o r i g i n e n t t r a x e r i n t , t u a b e i s e t s a n g u i n i s g e n e r o s i t a t e m
c o n t r a x e r i s . . . " A n n o H u r m u z a c h i , D o c u m . v o l , I p , p o p u l u n
t u a e , q u i d e s e a s s e r i t d e s c e i d i s s e . . . "
3 - 4 .

N o .
1 2 0 4 ,
3 1


c a r o r
c o n d u c a t o r i , d e
s n g e e i , a u s a j o a c ed e N . Z a m f i r

a l $ c o a l e i n o r m a l e d i n

R e f r e n u l s e r e p e t a d i n d o u a v e r s u r i .

r e f r e n r e v i n e d i n v e r s u r i
2 1 l a f e r e a s t r a s e
3 ) P a r t i c u l d i n n e c e s i t a t i l e c n t e c u l n i .C u l e s d e l a l o n e s c u ( 1 9 a n i ) .

C u l e s d e l aE u c i c a C .P r o p r i e t a t e a i m o b i l i a r r u r a l
d i n D o b r o g e a

J u d .P r o p r i s t a r l l o r
B u l g a r i
M u s u l m a n i
R u l l

D o b r o g e a
C o n s t a n t a T u l c e a
C o n s t a n f a T u l c e a C o n s t a n


D o b r o g e a
C o n s t a n t a j u l c e a T u l c e a


1 0 3 . 1 :

1 2 . 9 7 4 7 . 7 3
2 1 . 5 1

1 6 . 4 7B u l g a r i T u r d R u g iL o c a l i t a t e a T o t a l
I
2
3
4
5
6
C o n s t a n t a
C a r a - O m e r
C u z g u n
C o g e l a c
T o t a l
1 5 0 2
1 5 5 9
6 0 9
1 2
1 7 2 7
2 1
1 5 2 5
2 4 9
6 2 8
7 8 1 4
1 8 0 9 2
8 5 0
9 5 3 6
5 8 1 0
6 1 7 5
5 3 9 8
8 2 5
1 7 0 8
8 5 8 6
2 3 1 5 2
1 9 6 1 2
3 0 4 0
2 1 9 0 5
7 3 1
1
4 0 3 1
1 1 6 3
3 4 5 0
5 3 8
6 8 5
3 1 9
1 1 6 6
6 8 2
2 5 3 3 0
3 1 3 1 6
1 7 8 5 2
3 3 1 5 6
2 8 8 8 1
2 6 3 2 g
5 4 3 0 2 9 1 5 8 2 9 4 5 2 8 6 0 3 0 5 9 5 4 6 8 4 0 1 6 2 8 6 4
L o c a l i t a t e a T o t a l
I C o n s t a n t a
- - 1 2 4 4 - 8 7 1 + 5 1 3 - 1 3 7 8
2 M e g i d i a
4 - 3 1 - + 3 9 8 1 2 - 6 1 1 - 1 4 8
3 C a r a - O m e r - 6 9 - 9 5 0 + 2 8 3 9 - 1 + 2 4 6 4
4 C u z g u n 3 + 5 0 2 - 5 - 5 9 5 9 9 2
5 C o g e l a c - 1 1 - 1 5 1 1 2 5 9 2 9 9 9 6 5
6 H r s o v a - - - 9 0 0 3 - 4 2 1 5 6 - 9 3 5 3
T o t a l 9 7 - 5 6 1 4 + 8 8 2
r e c e n s a -
1 I a n . 1 9 1 3
D u p a r e c e n s a -
m a n t u l g e r m a n
d i n 1 5 M a i 1 9 1 7
.

n a c h d e n S t a n d e 1 5 F e b r .

T u r c i R o m a n i


6 6


T O T A L

C U Z G U N

. . . . , .

1 2 7 8 1 4 5 3 9 8 1 9 6 1 2 1 3 1 9 3 3 1 5 6T o t a l 1 7 2 7 1 8 0 9 2 8 2 5 3 0 4 0 4 0 3 1

O V A7 1

1 1 6 3

6 8 2

2 1


1 7 0 82 1 9 0 5
2 6 3 2 9
C . B R A T E S C U
U N D O C U M E N T
A B E C E D A R U
R C 0 - R
D E
C O N S T A N T I N P E T R E S C U
d ' i n
S i l i s t r i a , M a r i e 3 0 .
e s t e
s e m e n i l o r u
s i s e l u c r e , p e n t r u i m b u -

V e z i M a i o r e s c u " d i n
G i u r g i u , p e
a n u l 1 9 1 2 - 1 9 1 3 p . 6 2 . U n r a p o r t a d r e s a t D o m n i t o r u l u i C a r o l 1 8 7 6 ,
l u l i e 1 2 .F o l k b u l g r e s c d o b r o g e a nB I B L J O G R A F I Ed s c h a . B e r l i nC e r n a v o d a :


I n g i n e r , C o n s t a n t a
D O B R O G E A L A 1 4 4 4
D o u d v e a c u r i m a i

C e l e c r i s t a l i z d r i d e s t a t a l e
e l e s t a t e
s e s e a d m i t c o n c l u s i i l e n o a s t r e , i s t o r i a
o r g a n i z a t e a
D e s u b
g e r m a d D o b r o g e a
D i n


c i t a d T r a d u c e r e L i m b a c i t a c a T r a d u c e r eI . C 1 A L I C O F F
( D i n D o b r o g e a V I I I ( 1 3 1 2 - 1 9 ) .
1 4 8


L E P O N T
T O P R A C - K U P R U
K 9 N S T R U I T P A R
V . S A N F T
6 9C a r t o j a n .N o .
3 ) R . N o .
( 2 4 - 2 7 1 9 1 8 ) .
2 )
N o . 1 1 0 ( 2 1 A p r i l 1 9 1 8 ) .


S .


N .

D o b r o g e a E s s a i h i s t o r i q u e ,
m i q u e , e t h n o g r a p h i q u e e t p o l i t i q u e


, D o b r o u d j a b u l g a r e s

P l a s a


P l a s a C a s i m c e a

o m o i


P l a s a T o p o l o g


2 . :


:


:

g r o : a r e :


P l a s a T u l c e ar r i m e ,

P l a s a M c i n

X e n o p h o n .
u n d o
X e n o p h o n t uwww.dacoromanica.ro4 4 .

4 6 .F O L K L O R D O B R O G E A N
B I B L I O G R A F I E
C R O N I C A


a p r u t i n 1 9 1 6 ,
M o i s i l ,
C , B r t e s c u ,

P . A r b o r e ,
C o p a c i u s J u n i o r ,
C .
M .
T u l c e a n u ,
C ,

B i b i l o g r a f i e ,

S-ar putea să vă placă și