Sunteți pe pagina 1din 2

DOCUMENTELE LA INVENTARIERE

Inventarierea reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata la un moment dat existenta elementelor de activ si de pasiv,cu exprimare in etalon cantitativ-valoric sau numai valoric. Scopul principal al inventarierii este stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de activ si de pasiv care apartin entitatii cat si cele care apartin altor persoane juridice sau fizice dar se folosesc in cadrul unitatii.Prin inventariere se constata marimea fizica a elementelor patrimoniale cat si evaluarea la nivelul valorii actuale. Documentele principale in care se inscriu rezultatele operatiunilor specifice inventarierii sunt:lista de inventariere, procesul-verbal privind rezultatele inventarierii nu este un formular tipizat, forma si continutul acestuia sunt la latitudinea comisiei,registrul inventar. Persoanele juridice si fizice care au dreptul de a organiza si conduce contabilitatea efectueaza inventarierea:la inceputul activitatii,cel putin o data pe an,cu ocazia fuzionarii,cu ocazia reorganizarii gestiunilor,la incetarea activitatii,la sfarsitul anului.Inventarierea de efectueaza in mod obligatoriu atunci cand este ceruta de organele de control, de cate ori exista indicii ca exista plusuri sau minusuri in gestiune,cu ocazia reorganizarii gestiunilor. unurile inventariate si constatate plusuri se inregistreaza ca intrari in patrimoniu,iar bunurile constatate minusuri se inregistreaza ca iesiri din partimoniu.In situatia in care minisurile se datoreaza persoanelor vinovete din incinta unitatii se pot imputa acestora.Imputarea se face la valoarea de inlocuire a bunului respectivsi se intocmeste in acest sens documentul:Decizia de imputare. Decizia de imputare se intocmeste in doua s-au mai multe exemplare in functie de numarul de persoane vinovate si serveste ca document de imputare,are titlu executoriu si se ar!iveaza la compartimentul financiar contabil."ipsurile se pot datora si datorita unor fenomene naturale,caz in care nu se imputa ci se acorde scazaminte. Scazamintele se acorda in anumite limite maxime stabilite prin !atarari guvernamentale si sunt stabilite pentru anumite sortimentede produse si in anumite perioade ale anului. "ista de inventariere reprezinta situatia care cuprinde inscrierea tuturor elementelor patrimoniale de activ si de pasiv, grupate pe gestiuni si categorii de bunuri ale unitatii. #ormat $%, tiparit pe ambele fete, in blocuri a &'' de file. Serveste ca: document pentru inventarierea valorilor materiale aflate in gestiunile unitatii( document de baza pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de valori materiale )imobilizari, stocuri materiale* si a altor valori )elemente de trezorerie etc.*( document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor )depozitelor* si in contabilitate a plusurilor si minusurilor constatate(document pentru intocmirea registruluiinventar( document pentru stabilirea provizioanelor pentru deprecieri( - document centralizator al operatiunilor de inventariere .Se intocmeste intr-un exemplar, la locurile de depozitare, de regula anual sau in situatiile prevazute de dispozitiile legale, de comisia de inventariere, pe gestiuni, conturi de valori materiale, eventual grupe sau subgrupe, separat pentru valorile materiale si mijloacele fixe ale unitatii si separat pentru cele in custodie, aflate asupra personalului unitatii la data inventarierii, primite pentru prelucrare etc. si se semneaza de membrii comisiei de inventariere si de gestionar. In cazul unei gestiuni colective, cu mai multe sc!imburi, listele de inventariere se semneaza de catre toti gestionarii, iar in cazul predarii-primirii gestiunii, acestea trebuie semnate atat de persoana )sau persoanele* care preda gestiunea, cat si de gestionarul )gestionarii* care primeste gestiunea. In listele de inventariere a valorilor materiale aflate in ambalaje originale intacte, a lic!idelor a caror cantitate faptica nu se poate stabili prin transvazare si masurare sau a materialelor de masa, in vrac etc., a caror inventariere prin cantarire sau masurare ar necesita c!eltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective se vor atasa notele de calcul privind inventarierea, precum si datele te!nice care au stat la baza calculelor. +ateriile prime, materialele, prefabricatele, piesele de sc!imb, semifabricatele etc. aflate la locurile de munca si nesupuse prelucrarii se inscriu separat in listele de inventariere. +aterialele, obiectele de inventar, produsele finite si ambalajele se inscriu in listele de inventariere, pe feluri, indicandu-se codul, unitatea de masura, unii indici calitativi )tarie

alcoolica, grad de umiditate la cereale etc.*. "istele de inventariere intocmite pentru bunurile in custodie trebuie sa contina, pe langa elementele comune )felul materialului sau produsul finit, cantitatea, valoarea etc.*, numarul si data actului de predare-primire in custodie si a documentului de decontare )dispozitia de plata, dispozitia de incasare etc.*. Pentru stocurile de valori materiale, fara miscare, de prisos, de calitate necorespunzatoare, depreciate, fara desfacere asigurata se intocmesc liste de inventariere separate, la care se anexeaza proceseleverbale in care se arata cauzele nefolosirii, caracterul si gradul deteriorarii sau deprecierii, daca este cazul, cauzele care au determinat starea bunurilor respective, precum si persoanele vinovate, dupa caz. ,onstatarile facute se solutioneaza de conducerea unitatii, in conformitate cu dispozitiile legale. Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie sa contina, in principal, urmatoarele elemente: data intocmirii,numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere,numarul si data deciziei de numire a comisiei de inventariere, gestiunea inventariata,data inceperii si terminarii operatiunii de inventariere,rezultatele inventarierii,concluziile si propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor si ale lipsurilor constatate si la persoanele vinovate, precum si propuneri de masuri in legatura cu acestea,volumul stocurilor depreciate, fara miscare, cu miscare lenta, greu vandabile, fara desfacere asigurata si propuneri de masuri in vederea reintegrarii lor in circuitul economic,propuneri de scoatere din uz a obiectelor de inventar si declasare sau casare a unor stocuri,constatari privind pastrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integritatii bunurilor din gestiune, precum si alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate. -egistrul Inventar serveste ca document contabil obligatoriu de inregistrare a rezultatelor inventarierii elementelor de activ si de pasiv si se intocmeste de catre persoanele prevazute la art. & din "egea contabilitatii nr. ./0&11&, republicata, intr-un singur exemplar, dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat si inregistrat in evidenta unitatii. Se intocmeste la inceputul activitatii, la sfarsitul exercitiului financiar sau cu ocazia incetarii activitatii, fara stersaturi si fara spatii libere, pe baza datelor cuprinse in listele de inventariere si procesele-verbale de inventariere a elementelor de activ si de pasiv, prin gruparea acestora pe conturi sau grupe de conturi. -egistrul-inventar se completeaza pe baza inventarierii faptice a elementelor de activ si de pasiv grupate dupa natura lor conform posturilor din bilant. Se intocmeste "ista de inventariere, apoi un Proces verbal care atesta efectuarea inventarieri urmand ca rezultatele inventariere sa fie consemnate in -egistru Inventar iar in cazul constatari de plusuri se inregistreaza ca intrari in patrimoniu,iar bunurile constatate minusuri se inregistreaza ca iesiri din partimoniu.In situatia in care minisurile se datoreaza persoanelor vinovate din incinta unitatii se pot imputa acestora prein Declaratia de imputare.