Sunteți pe pagina 1din 32

Unitatea leg ala de infractiune Unitatea legala exista atunci cind 2 sau mai multe actiuni sau inactiuni

sau mai multe urmari social-prejudiciabile care ar putea constitui fiecare in parte elementul material sau rezultatul unei infractiuni distincte, sunt reunite prin vointa legiuitorului in componenta unei singure infractiuni. Unitatea legala se poate prezenta sub mai multe forme: 1. Infractiunea prelungita. Aceasta exista atunci cind fapta este savirsita cu intentie unica si se caracterizeaza prin 2 sau mai multe actiuni infractionale identice comise cu un singur scop, alcatuind in ansamblu o infractiune. eea ce caracteri!ea!a infractiunea prelungita este existenta unei pluralitati de fapte care pre!entind fiecare in parte componenta aceleeasi infractiuni ar putea constitui tot atitea infractiuni autonome, insa acestea impreuna alcatuiesc prin vointa legiuitorului datorita unui element subiectiv comun o singura infractiune. 2. Infractiunea complexa. Aceasta apare in situatia in care, in componenta infractiunei intra ca element constituitiv sau ca circumstanta agravanta o actiune sau inactiune care constituie ea insasi fapta preva!uta de legea penala. ". Infractiune progresiva. # forma a unitatii legale in care continutul obiectiv se amplifica sub aspectul re!ultatului in asa mod, incit trecerea de la componenta initiala a infractiunii, la componenta amplificata a acesteea, atrage o sc$imbare a incadrarii juridice fie intr-o infractiune mai grava, fie intr-o varianta agravanta a aceleeasi infractiuni.

Noiunea pluralitii de infraciune i formele ei Se considera pluritate de infractiune savirsirea mai multor infractiuni de o persoana cu conditii ca in cel putin 2 din ele sa nu existe piedici procesuale pentru pornirea unui proces penal si ca persoana nu a fost condamnata pentru una din ele. Pluritatea se manifesta prin 2 forme: 1. Concursul de infractiune. Potrivit art. 33(1) se considera concurs de infractiune savirsirea de catre o persoana a 2 sau mai multe infractiuni daca persoana nu a fost condamnata definitive pentru vreo una din ele si daca nu a expirat termenul de prescriptie de tragere la raspundere penala cu exceptia cazului in care savirsirea a 2 sau mai multe infractiuni este prevazuta in partea speciala a CP in calitate de circumstanta agravanta. Concursul de infractiune se poate prezenta prin 2 forme: a. Concurs ideal b. Concursul real 2. ecediva. Potrivit art. 3! CP se considera recediva savirsirea cu intentie a uneea sau mai multor infractiuni de o persoana cu antecedente penale pentru o infractiune savirsita cu intentie. "a (2#3) se descriu formele recedivei: a. b. ecediva periculoasa. ecediva deosebit de periculoasa.

Concursul de infraciuni i modalitile lui. Concursul de infractiune. Potrivit art. 33(1) se considera concurs de infractiune savirsirea de catre o persoana a 2 sau mai multe infractiuni daca persoana nu a fost condamnata definitive pentru vreo una din ele si daca nu a expirat termenul de prescriptie de tragere la raspundere penala cu exceptia cazului in care savirsirea a 2 sau mai multe infractiuni este prevazuta in partea speciala a CP in calitate de circumstanta agravanta. Concursul de infractiune se poate prezenta prin 2 forme: 1. Concurs ideal $ exista atunci cind persoana printr%o singura actiune sau inactiune savirseste 2 sau mai multe infractiuni prevazute in partea speciala a CP. 2. Concursul real $ exista atunci cind persoana prin diferite actiuni sau inactiuni de sinestatatoare savirsite 2 sau mai multe infractiuni prevazute in partea speciala a CP.

Recidiva i modalitile sale. ecediva. Potrivit art. 3! CP se considera recediva savirsirea cu intentie a uneea sau mai multor infractiuni de o persoana cu antecedente penale pentru o infractiune savirsita cu intentie. "a (2#3) se descriu formele recedivei: 1. ecediva periculoasa. &pare in situatia in care persoana anterior condamnata de 2 ori la inc'isoare pentru infractiuni intentionate# a savirsit din nou o infractiune intentionata ori daca persoana anterior condamnata pentru o infractiune grava sau deosebit de grava a savirsit din nou o infractiune grava sau deosebit de grava. ecediva deosebit de periculoasa. &pare daca persoana anterior condamnata de 3 ori sau mai multe ori la inc'isoare pentru infractiuni intentionate sau daca persoana anterior condamnata pentru o infractiune exceptional de grava a savirsit din nou o infractiune deosebit de grava sau exceptional de grava.

2.

(u va exista starea de recediva atunci cind infractiunea pentru care persoana a fost anterior condamnata a fost savirsita in timpul minoratului) au fost savirsite din imprudent) nu mai constituie infractiuni a CP in vigoare) antecedentele penale pentru acestea au fost stinse in caz de reabilitare (art. 111%112 CP)) daca persoana a fost condamnata pentru infractiunile savirsite cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei. Noiuni generale privind cauzele care nltur caracterul penal al faptei Cauzele care inlatura caracterul penal al faptei sunt acele stari# situatii# impre*urari a caror existenta in timpul executarii faptei face potrivit legii ca intrunirea trasaturilor esentiale ale infractiunilor sa fie imposibila.

Legitima aprare. Condiii referitoare la atac i aprare. Conform art. 3+ CP este in stare de legitima aparare persoana care savirseste fapta pentru a respinge un atac direct# imediat# material si real indreptat impotriva unui interes public si care pune in pericol grav persoana sau drepturile celui atacat# ori interesul public. Pentru existenta legitimei aparari se cere intrunirea comulativa a unui sir de conditii privind atacul si privind apararea. Conditii privitoare la atac: &tacul este o actiune sau inactiune prin care agresorul tinde sa aduca atingere unor valori sociale care potrivit legii pot fi ocrotite pe calea apararii ligitime. 1. &tacul trebuie sa fie direct# adica sa continuie in mod nemi*locit o sursa de pericol pentru persoana sau interesul public impotriva caruia se indreapta. 2. &tacul trebuie sa fie imediat# adica trebuie sa fie imediat# adica trebuie sa fie iminent sau actual. &tacul este iminent daca este certitudinea dezlantuirii sale si este pe punctual de a se produce. &tacul este actual atunci cind se afla in curs de dezvoltare. 3. &tacul trebuie sa fie material $ sa se realizeze prin actiuni# fapte de natura sa puie in pericol in mod fizic valoarea sociala ocrotita de legea penala. !. ,rebuie sa fie real -. ,rebuie sa fie indreptat impotriva celui care se apara impotriva unei alte personae# a drepturilor sale ori impotriva unui interes public. +. ,rebuie sa puie in pericol grav persoana atacata drepturile cesteia ori interesul public. Pericol este grav atunci cind atacul este de natura sa produca o vatamare ireparabila sau greu de inlaturat. .ravitatea pericolului trebuie apreciata intotdeauna tininduse atit de valoarea sociala pusa in pericol# cit si de impre*urarile in care s%a produs atacul de persoana adresorului si de toate datele concrete specific fiecarei cauze in parte. Conditiile privind apararea: 1. (ecesitatea apararii este determinate de mai multi factori: obiectul infractiunii si masura concreta a periclitarii sale prin actele de agresiuni. 2. /e anumite conditii: de loc# timp sau persoana celui atacat. &pararea este necesara numai daca s%a indreptat impotriva agresorului si nu altei personae. &pararea trebuie sa fie proportional atacului.

Starea de extrem necesitate i condiiile ei Potrivit art. 30 (2) CP este in stare de extrema necessitate# persoana care savirs'es'te fapta prevazuta de legea penala pentru a salva viata integritatea corporala sau sanatatea sa# a altei personae ori in interes public de la un pericol imnent care nu poate fi inlaturat altfel. Starea de extrema necesitate presupune existenta unui conflict intre 2 interese legitime in egala masura. "egea insa acorda prioritate interesului pus in pericol# penrtu ca vatamarea care il ameninta este mai grava in comparatie cu vatamarea care se produce in cazul incalcarii celuilalt interes. Conditiile starei de extrema necesitatea: 1. Conditii cu privire la pericol: acesta trebuie sa fie iminent. trebuia sa ameninte viata# integritatea corporala# sau sanatatea unei personae# sau un interes public. trebuie sa fie inevitabil(adica sa nu poate fi inlaturat prin alte mi*loace). /aca pericolul poate fi inlaturat s'i altfel decit prin savars'irea unei fapte prevazute de legea penala# nu va exista starea de extrema necesitatea. Caracterul inevitabil al pericolului se apreciaza in tot deauna prin raportare la inpre*urarile concrete# in care aceste sa ivit# s'i la starea psi'ofizica a persoanei care a efectuat efectiunea de salvare.

2. Conditii privind actiune de salvare trebuie sa fie necesara# pentru inlaturarea pericolului# care ameninta valorile aratate mai sus# adica sa reprezinte singura cale de salvare a acestor valori. sa nu fi cauzat urmari mai grave decit cele care sar fi produs in cazul neilaturarii pericolului.

Deose iri dintre legitima aprare i extrema necesitate Prin limitele legitimei ap1r1ri se sub2n3elege corespunderea mi*loacelor 4i m1surilor dea p 1 ra r e # c a r a c t e r u l u i i n t r e n s i v a l a t a c u l u i . "i m i t e l e l e g i t i m e i a p 1 r1 r i t r e b u i e d e a s e m e n e a determinate 4i de caracterul lucrului ap1rat. &p1rarea trebuie s1 corespund1 caracterului 4ipericolului atacului. /efinind no3iunea de limite ale legitimei ap1r1ri trebuie de avut 2n vedere# c1 baz2ndu%se pe circumstan3e concrete 4i situa3ia dat1# persoana care se ap1r1# se poate ap1ra cua4a mi*loace# care pot pre2nt2mpina atacul 4i prin aceasta s1 nu provoace moartea sau leziuni corporale grave atacantului. 5ns1# din cele men3ionate mai sus# nu reese faptul c1 2n toate cazuriletrebuie s1 se prezinte cererea despre ec'ivalen3a obligatorie 2ntre atac 4i ap1rare# deoarece acestlucru ar duce la imposibilitatea aplic1rii legitimei ap1r1ri 2n practic1. 5n situa3ia creat1# nu ar put ea s 1% 4i ape re av ere a de la at acu l peri cul os pri n i ntermediul pri ci nuirii dau nel or fizi ceinfractorului# iar persoana care este atacat1 2n scopuri violente nu ar putea pre2nt2mpina violulprin intermediul pricinuirii daunelor atacantului# 4i 2n a4a daune ca leziuni corporale sau c'iar omor. 6at 1 de ce nu trebuie de 2 naint at 2n calitate de condi 3ie obligatori e# ca dauna cauz at 1 atacantului s1 fie obligatorie mai mic1 ca dauna provocat1 persoanei ce se ap1r1. &ceasta 4i esteuna din deosebirile legitimei ap1r1ri de extrema necesitate. /up1 caracterul intereselor ap1rate extrema necesitate nu se deos ebe4te de legitimaap1rare# 2ns1# dup1 izvorul pericolului 2ntre ele exist1 deosebiri materiale. Cazul de extrem1necesitate apare atunci c2nd se ciocnesc dou1 interese ocrotite de lege# iar salvarea unuia dintreele se face posibil1 numai prin 2nc1lcarea alteia. &stfel de cazuri pot fi diferite.

Reinerea infractorului Potrivit art.37 CP nu constitue infractiune fapta prevazuta de legea penala savirs'ita in scopul retinerii persoanei# care a comis o actiune s'i al predarii ei organelor de drept. etinerea infractorului poate avea loc atit in momentul tentativei de infractiune cit si dupa consumarea aceestea. Scopul retinerii este asigurarea tragerii la raspundere penala a infractorului. Conditii ale retinerii: 1. ,emeiul retinerii trebuie sa fie unul corespunzator legii: Sentinta de condamnare# decizia organului de urmarire penala# aparitia infractorului la locul savirs'irii infractiunii# recunoas'terea infractorului de catre martori oculari sau victima# depistarea pe corpul# pe imbracamintea percsoanei# in locuinta sa a urmelor infractiunii savirs'ite. 2. 8ste permisa aplicarea unor masuri de constringere asupra celui retinut: constringere fizica! psi"ica! privarea de li ertate# leziuni corporale# daca se opune rezistentie. 3. ,rebuie avuta in vedere impre*urarile in care se infaptuieste retinerea # num. celor retinuti# prezenta armei# etc. Constrngerea fizic sau psi"ic Potivit art 39 CP nu constitue infractune fapta prevazuta de legea penala# care a cauzat daune intereselor ocrotite da lege# ca rezultat a constringerii fizice sau psi'ice# daca in urma acestei constringeri persoana nu putea sas'i deri*eze actiunile. Prin constringere se intelege influenta asupra persoanei a factorilor periculos'i# cu scopul de a o impune sa'i sc'imbe comportamentul. 6n urma constringerii persoana este pusa intro asemenea situatie# cind ea nus'i poate diri*a actiunile. Constringerea poate viza fizicul sau psi'icul persoanei.

Riscul ntemeiat Potrivit art !: CP nu constituie infractiune fapta care a cauzat daune interesele ocrotite de lege in cazul riscului intemeieat penrtu realizarea scopurilor social%utile. Prin risc intelegem admiterea survenirii unor urmari pre*udiciabile# in rezultatul activitatii care este indreptata spre atingerea unui scop social%util# cu conditia aplicarii mi*loacelor de prevenire a acestor urmari. iscul se considera intemeiat daca scopul social%util urmarit# nu a putut fi realizat# fara un anumit risc# s'i daca persoana care la atins a luat masurile necesare# pentru a preveni cauzarea de daune# intereselor ocrotite de lege. Conditii: Persoana care provoaca un risc intemeiat# cauzeaza o anumita dauna# valorilor sociale ocrotite de lege. /auna se cauzeaza in legatura cu actiunea (neactiunea) indreptata spre atingerea unui scop social%util &ctiunile (inactiunile) savirs'ite in provocarile riscului intemeat sa nu fie interzise strict de lege sau alte acte normative /auna cauzata sa poata fi inlaturata in ramura s'teintei respesctive Persoana care risca trebuie sa aplice toate masurile de protectie# sa tina seama de toate recomandarile s'tiintifice s'i practice de productie# astfel ca in situatie concreta in care ea este supusa riscului# dauna sa fie inlaturata Scopul pozitiv urmarit sa nu poata fi atins prin mi*loace care nu sunt insotite de risc Pesoana care risca# trebuie sa cons'tientizeze consecintele daunatoare posibile iscul nu trebuie sa fie imbinat cu buna s'tiinta# cu pericolul pentru viata persoanei# sau cu pericolul provocarii unui dezastru ecologic sau social.

Noiunea i condiiile generale ale participaiei penale Conform art !1 CP $ se considera participatie cooperarea cu intentie a 2 sau mai multor persoane# la savirs'irea unei infractiuni intentionate. /in acesta definitie desprindem 3 conditii ale participatiei: "a savirs'irea unei infractiuni participa 2 sau mai multe personae. &cestea trebuie sa intruneasca cerintele generale ale subiectului activ. Participantii trebuie sa activeze in comun. &ceasta conditie presupune urmatoarele: participantii se informeaza reciproc cu privire la infractiune; fapta savirshita sa fi produs un rezultat urmarit de toti participantii; exista legatura cauzala dintre rezultatul produs shi actiunile fiecarui participant; &ctivitatea participantilor trebuie sa aiba caracter intentionat $ ei actioneaza intro directie cu vointa unica indreptata spre savirs'irea unei infractiuni. 8i intelegind ca ei actioneaza in comun. ;otivele s'i copurile pot diferi de la un participant la altul. 8xceptie insa sint cazurile in care legea impune un motiv si<sau scop special. #utorul #utorul$ este persoana care savirs'es'te in mod nemi*locit fapta prevazuta de legea penala precum s'i persoana care a savirs'it infractiunea prin intermediul persoanelor care nu sunt pasibile de raspundere penala din cauza virstei# iresponsabilitatii# sau din alte cauze prevazute de "egea Penala.

%rganizatorul %rganizatorul% este persoana care a organizat savirs'irea unei infractiuni sau a diri*at realizarea ei# precum si persoana care a creat un grup criminal organizat sau o organizatie criminala# ori a diri*at activitatea acestora. %rganizatorul % indeamna persoanele la comiterea infractiunii# alege si recruteaza participantii# ii antreneaza# imparte rolurile intre ie# intocmeste planul infractiunii# il comunica celorlalti participant etc. =rganizatorul care a creat un grup criminal organizat# care a diri*at activitatea acestora poate sa participle ori nu la savirsirea infractiunilor de catre membrii grupului. =rganizatoruu actioneaza intotdeauna cu intentie directa.

&nstigatorul &nstigatorul $ este persoana care prin orice metode determina o alta persoana sa savirseasca o infractiune. Caracteristic instigarii este faptul ca instigatorul dupa ce a luat 'otarirea de a savirsi infractiunea# desfasoara o activitate materiala externa# pentru a transmite 'otarirea luata altei personae# care fiind determinate sa comita fapta prevazuta de legea penala trece apoi in mod concret la savirsirea ei. 6nstigatorul actioneaza intotdeauna cu intentie# prin orice metode si mi*loace (promisiuni# insinuari). "a savirsirea unei infractiuni pot participa si mai multi instigatori. &cestea devin coinstigatori daca actioneaza in comun asupra aceleeasi persoane in vederea comiterii aceleeasi infractiuni in baza unei intelegiri prealabila (simulant# succesiv). Complicele Complicile $ este persoana care contribuie la savirsirea infractiunii# prin sfaturi# indicatii# prestare de informatii# acordarea de mi*loace sau instrumente# ori inlaturarea de obstacole precum si persoana care a promis dinainte cal va favoriza pe infractor# va tainui mi*loacele sau instrumentele de savirsire a infractiunii# urmele acesteea# sau obiectele dobindite pe cale criminala# ori persoana care a promis din timp ca va procura sau va vinde asemunea obiecte. &ctivitaea complicelui poate fi de natura morala# sau materiala.

'ormele de participaie >orma participatiei reprezinta trasaturile exterioare ale infractiunii care determina gradul de coordonare si caracterul relatiilor interioare# stabilite intre participanti# specificind modul in care actiunile a 2 sau mai multor personae se imbina intrun tot unitar. Potrivit &rt !3 CP $ 6n functie de gradul de coordonare a actiunilor participantilor# se deosebesc ! forme de participatie: participatiea simpla $ are loc atunci cind toti participantii sunt autori ai infractiunii. &ctiunile lor fiind de aceeasi natura. Participatiea complecsa $ are loc cind participantii indeplinesc roluri diferite in infractiunea pe care o comit in comun. .rupul criminal organizat $ este conform &rt !+ CP $ o reunuine stabila de personae care sau organizat in prealabil# pentru a comite 1 sau mai multe infractiuni. =rganizatia criminala $ este conform art !7 (1) o reunuune de grupuri criminale organuzate# reunite intro comunitate stabila# a carei activitate se intemeieaza pe impartirea functiilor intre membrii organizatiei si structurile ei# in scopul influentarii activitatii persoanelor fizice si *uridice# ori in vederea controlarii acesteea# pentru a optine avanta*e si a realiza interesele economice# financiare sau politice ale organizatiei. (xcesul de autor Se considera exces de autor savirsirea de catre autor a unei infractiuni infractionale care nu au fost cuprinse de intentia celorlalti participanti. 8xcesul de autor poate fi cantitativ sau calitativ: 8xcesul de autor este cantitativ % atunci cind executorul savirseste o infractiune omogena cu infractiunea care este savirsita conform infractiunii coparticipantilor (exe: instigatorul determina pe autor la *af# iar aceasta din urma comite o til'arie)) puntru asemenea caz raspunderea instigatorului se limiteaza la propriea intentie. 8xcesul de autor este calitativ $ atunci cind executorul savirseste actiuni neomogene cu aceea la care a fost instigatorul sau la care e acordat a*utor. (exe. Se insiga la *af# iar autorul comite un viol)

'avorizarea i tolerarea infraciunii 6mplicarea la infractine este acea activitate intentionata# infractionala legata da savirsirea unei infractiuni da catre o alta persoana# activitate care insa nu a contribuit la savirsirea ei. 6mplicarea la infractiune poate fi de 2 feliri: 1. >avorizarea sau tainuirea nepremisa din timp a infractorilui. 2. ,olerarea infractiunii 1. ,ainuirea nepromisa. Porivit &rt !9 CP $ favorizarea infractorului precum si tainuirea mi*loacelor de savirsire a infractiunii a urmelor acestora sau a obiectelor dobindite pe cale criminala# atrag raspunderea penala in conditiile art 323 CP in cazul in care nu au fost premise din timp. Conform trasaturilor obiective favorizarea se manifesta prin actiuni active din partea favorizatorului# si acest lucru face deficila descoperirea infractiunii si a infractorului. ;etodele de favrizare pot fi diverse: tainuirea infractorului# a mi*loacelor# instrumentelor. Conform semnelor subiective favorizarea se manifesta prin intentie directa: potrivit &rt. 323 Cp $ la raspundere penala pentru favorizare sunt atrase doar persoanele care au favorizat o infractiune grava# deosebit de grava# sau exceptional de grava. Pentru favorizarea dinainte nepromisa nu sunt trasi la raspundere penala: sotul# sotia si rudele apropiate persoanei care a savirsit infractiunea. 2. ,olerarea infractiunii $ presupune neimpiedicarea comiterii infractiunii savirsita intentionat de catre o persoana care era obigata si avea posibilitatea sa impedice comiterea acesteia. /in punct de vedere a laturei obiective# tolerarea se exprima prin inactiuni# si anume ca persoana nu impiedica savirsirea infractiunii. 6n acest sens la raspundere penala# vor fi trase doar persoanele care aveau obigatiea sa impiedice savirsirea infractiunii# obligatii care ar rezulta din lege sau alte acte normative. /e asemenea persoana trebuie sa fi avut si posibilitatea reala de a impiedica savirsirea infractiunii. /int punct de vedere a laturei subiective tolerarea presupune intentie directa. Pedeapsa pentru tolerare depinde de caracterul actiunii persoanei care nu impedica in mod intentionat infractiunea# si de atitudinea ei fata de valorile lezate.

Noiunea! semnele i scopurile pedepsei penale Pedeapsa este o masura de constringere statala si un mi*loc de corectare si reeducare a condamnatului ce se aplica de instantele de *udecata in numele legii# persoanelor care au savirs'it infractiuni cauzind anumite lipse s'i restrictii drepturilor lor. Pedeapsa penala urmareste: 1. corectarea condamnatului $ se urmareste scimbarea conceptiilor si convingerilor grasite care lau determinat pe infractor sa incalce legea penala urmarinduse# ai educa infractorului stima pentru normele scrise si nescrise ale societatii. 2. Prevenirea savirs'irii de noi infractiuni din partea condamnatului % acest scop este atins# prin corectarea si reeducarea condamnatului# care dup ace va executa pedeapsa# nu va urma din nou calea infractionala. 3. Preventiea generala a infractiunilor $ prevenirea savirsirii infractiunilor# de catre alte personae decit persoana condamnata. &cesta se atinge prin amenintarea cu pedeapsa.

#menda &menda $ este o sanctuine pecuniara# care se aplica de instanta de *udecata in cazurile si in limitele prevazute de lege. &menda se stabileste in unitati conventionale. ?nitatea conventionala este 2: lei. &menda este cea mai blinda sanctiune penala# apilicinduse atit ca pedeapsa principala cit si ca pedeapsa complimentara. Pentru persoanele fizice marimea amenzei se stabileste in limitele de la 1-: la 1::: ?C# in functie de caracterul si gravitatea infractiunii savirs'ite tininduse cont de situatiea materiala a celui vinovat. 6ar in caz de infractiune in interes material limita maxima generala a amenzei a*unge la -::: ?C. 6n cazul in care cel condamnat se sutrage cu rea credinta de la ac'itarea amenzei# instanta poate inlocui suma neac'itata a amenzei cu inc'isoare# calculinduse 1 luna de inc'isoare cu -: ?C. 6n cazul in care cel condamnat nu este in stare sa plateasca amenda# instanta poate inlocui suma neac'itata cu munca neremunerata in folosul comunitatii(+: ore de munca pentru -: ?C).

)rivarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate Privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate $ potrivit &rt +- CP aceasta pedeapsa presupune interzicerea ocuparii unei functii sau a exercitarii unei activitati# de natura aceleea de care sa folosit faptuitorul la savirs'irea infractiunii. Prin aplicarea pedepsei date# se urmareste prevenirea savirsirii de catre cel condamnat a unei infractiuni asemanatoare. Privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate poate fi stabilita de instanta de *udecata pe un termen de la 1 la - ani. &ceasta pedeapsa poate fi aplicata doar in mod complementar. "a aplicarea pedepsei privative de libertate# dreptul de a ocupa anumite functii# se va executa dupa ce sa executat pedeapsa principala. /aca insa ca pedeapsa principala apare o pedeapsa neprivativa de libertate# acestea se vor executa in paralel. Retragerea gradului militar! a unui titlu special! a gradului de calificare *clasificare+ i a distinciilor de stat etraderea gradului militar a unui titlu special a gradului de calificare(clasificare) si a distinctiilor de stat $ potrivit &rt ++ CP $ instanta poate aplica pedeapsa in cauza tinind cont de circumstantele in care sa savirsit o infractiune grava# deosebit de grava# sau exceptional de grava. Pedeapsa respectiva este complementara.

,unca neremunerat n folosul comunitii ;unca neremunerata in folosul comunitatii% potrivit &rt +7 CP $ munca neremunerata in folosul comunitatii consta in antrenarea condamnatului# la munca determinata de autoritatile administratiei publice locale# munca ce va fi prestata inafara timpului serviciului de baza sau de studii. 6n cazul militarilor in termen# si militarilor cu termen redus# aceasta pedeapsa consta in antrenarea condamnatului# in timpul liber de sedinte# la munca determinata de comandantul unitatii militare. ;unca reremunerata se stabileste pe un termen de la +: la 2!: ore# executinduse pe zi de la 2 la ! ore. 6n orice caz munca neremunerata trebuie prestata timp de cel mult 10 luni de la data raminerii definitive a 'otarii *udecatoresti de condamnare. &ceasta pedeapsa# nu se poate aplica anumitor categorii de personae: invalizilor de gradul 1 si 2: militarelor prin contract) femeilor gravide) femeilor care au copii in virsta de pina la 0 ani) minorilor sub 1+ ani) persoanelor care au atins virsta de pensionare. 6n cazul in care cel condamnat# se sustrage cu rea vointa de la munca# ea se inlocuieste cu inc'isoare (1 zi de inc'isoeare pentru 2 ore de nunca).

-nc"isoarea 6nc'isoarea $ potrivit &rt 7: alin 1 CP % inc'isoarea consta in privarea de libertate a persoanei vinovate de savirsirea unei infractiuni# prin izolarea impusa a acesteia de mudiul normal de viata# si plasarea ei pe un anumit termen intrun penitenciar. 6nc'isoarea se aplica pe un termen de 3 luni la 2: ani. 6n cazul in care la data savirsirii infractiunii# infractorul nu a implinit 10 ani# termenul inc'isorii se stabileste din maximul pedepsei prevazute de legea penala pentru infractiunea comisa reduse la *umatate. "a stabilirea pedepsei pentru concursul de infractiuni# pedepsa inc'isorii nu poate depas'i 2- ani pentru adulti# si 12 ani si + luni pentru minori# iar in caz de comun de sentinte $ 3: ani adulti# 1- ani minori. 6n cazul in acre sa dispus inlociurea detentiunii pe viata cu inc'isoarea cu titlul de gratie# se aplica inc'isoarea pe un termen de 3: ani. "a &rt 72 CP $ se indica tipurile de penetenciare in care se executa pedeapsa cu inc'isoare. Prima categorie de penetenciar: de tip desc'is $ aici executa pedeapsa persoanele condamnate pentru infractiuni savirs'ite din impridenta. /e tip semi inc'is $ aici executa pedeapsa persoanele condamnate la inc'isoare pentru infractiuni usoare mai putin grave si grave savirsite cu intentie /e tip inc'is % aici executa pedeapsa persoanele condamnate la inc'isoare pentru infractiuni deosbit si exceptional de grave precum si persoanele care au savirsit infractiuni de constitui recidiva. Persoanele sub 10 ani executa pedeapsa in penetenciare pentru minori. Deteniunea pe via /etentiunea pe viata % aceasta presupune potrivit &rt 71 CP privarea de libertate a condamnatului pentru tot restul vietii. 8a se executa in penetenciare te tip inc'is. Persoanele care executa detentiunea pe viata pot fi liberate. /aca instanta de *udecata va considera ca nu mai este necesara executarea de mai departe a pedepsei# si daca aceasta persoana a executat efectiv 3: de ani de detentie.

)edepsele aplica ile persoanelor .uridice Pedeapsa aplicabila% &menda $ aceasta se aplica doar in calitate de pedeapsa principala. "imitele amenzii apilicate persoanei *uridice sunt prevazute la &rt +! alin.! CP: de la -:: la 1:::: ?C. ;arimea amenzii se va determina tinind cont de caracterul si gradul pre*udiciabil al faptei# si de marimea daunei cauzate precum si de starea economic%financiara a persoanei *uridice. Pedeapsa aplicabila $ privarea de dreptul de a exercita o anumita activitate $ aceasta pedeapsa consta potrivit &rt 73 CP $ in stabilirea interdictiei de a inc'eia anumite tranzactii de a emite actiuni# sau alte titluri de valoare# de a primi sulventii# inlesniri# sau alte avanta*e de la stat# precum si interzicerea altor activitati. &ceasta pedeapsa poate fi aplicata ca pedeapsa principala cit si comlementara. &ceasta pedeapsa se poate limita la un anumit teritoriu# sau la o anumita perioada a anului# si se stabileste pe un termen pe pina la - ani# sau pe un termen nelimitat. Pedeapsa aplicabila% "ic'idarea $ consta in dezolvarea persoanei *uridice# cu survenirea tuturor consecintelor# prevazute de legislatia civila. "ic'idarea se aplica in cazul in care instanta de *udecata apreciaza ca datorita gravitatii infractiunii savirsite este imposibila pastrarea existentie unei asemenea persoane *uridice# si prelingirea activitatii ei.

&ndividualizarea pedepselor/ noiune i forme =peratiunea prin care pedeapsa este adaptata nevoilor de aparare sociala# in raport cu gravitatea concreta sau abstracta a infractiunii# cit si cu periculozitatea infractorului# pentru a asigura indeplinirea functiilor si scopurilor pedepsei# poarta denumirea de: 6ndividualizare a pedepselor. 6ndividualizarea pedepselor $ operatiune complexa se realizeaza in diferite faze ale procesului penal# de diferite organe dupa diverse criterii. 6n doctrina# se face distinctie dintre urmatoarele forme de individualizare: 1. 6ndividualizarea legala a pedepselor $ aceasta este realizata de catre legiuitor# in faza de elaborare a legii# si constituie tot odata o materializare a principiilor legalitatii si individualizarii pedepselor. 6ndividualizarea legala se manifesta prin urmatoarele: a. stabilirea cadrului general al pedepselor# a naturii si limitelor generale ale fiecarei pedepse in corcondanta cu principiile stabilirii sanctiunilor penale) b. stabilirea pedepsei pentru fiecare infractiune in functie de gradul de pericol social# generic al acesteea# determinat la rindul sau de importanta valorii sociale ocrotite# de vatamarea la care este supusa valoarea# de periculozitatea generica a infractorului.) c. stabilirea cadrului si a mi*loacelor legale in care se vor realiza celelalte forme de individualizare prin prevederea criteriilor si circumstantelor de agravare sau atenuare# asupra limitelor speciale ale pedepsei. 2. 6ndividualizarea *udiciara a pedepsei $ aceasta este realizata de instanta de *udecata si se materializeaza prin aplicarea pedepsei concrete infractorului# pentru fapta sa# in functie de gradul de pericol social concret al faptei# de periculozitatea concreta a infractorului# de impre*urarile concrete in care sa savirs'it infractiunea# sau care caracterizeaza persoana infractorului# care vin sa atenuieze sau sa agraveze pedeapsa. 3. 6ndividualizarea administrativa $ denumita astfel dupa organelle care o realizeaza in faza de executare a pedepsei private de libertate. 6ndividualizarea administrative se realizeaza in cadrul stabilit@ de individualizare legala sic ea *udiciara. 6n functie de gravitatea pedepsei aplicate# de starea de recidiva# de conduit condamnatului la locul de detentie. Pedeapsa trebuie aplicata in raport cu gravitatea infractiunii savirsite.

Criteriile generale de individualizare a pedepsei 6n stabilirea si aplicarea pedepsei penale instanta de *udecata se conduce dupa criteriile generale si obligatorii prevazute la &rt 7- alin.1 CP. 1. Criteriul general $ pedeapsa trebuie aplicata in limitele sanctiunii articolului corespunzator din partea speciala a CP care prevede raspunderea penala pentru infractiunea comisa. C'iar daca instanta de *udecata# este libera sa stabileasca in anumite limite# natura si cuantumul pedepsei# ea trebuie sa se conduca in aceasta activitate# dupa sanctiunea prevazuta la articolul corespunzator din partea speciala a CP. 2. Criteriul general $ pedeapsa trebuie aplicata in stricta conformitate cu dispozitiile generale a CP# care se refera la: forma de vinovatie# etapele infractiunii# participatia# categoriile de pedepse# criteriile generale de individualizare# liberare de raspundere si pedeapsa penala# specificul aplicarii pedepsei minorilor. 3. Criteriul general $ pedeapsa trebuie aplicata in raport cu gravitatea infractiunii savirsite. .radul de pericol social al infractiunii se stabileste tininduse cont de valearea sociala periclitata(lezata)# marimea pre*udiciului cauzat# forma de vinovatie# motivul si scopul# metodele si mi*loacele de savirsire# gradul de raspundire a anumitor categorii de infractiuni. !. Criteriul general $ pedeapsa trebuia aplicata tininduse seama de personalitatea infractorului. Periculozitatea infractorului se stabileste in functie de conduita lui in societate# la locul de munca# in familie# de existenta antecedentelor penale# de virsta lui# de componenta familiei# conditiile de viata# gradul de instruire. -. Criteriul general $ pedeapsa penala trebuie aplicata tininduse cont de circumstantele agravante si atenuante ale cauzei. &ceste circumstante sunt deseori indicate in dispozitiile articolului din partea speciala a CP# fiind elemente ale componentei de infractiune si caracterizind latura ei obiectiva. Si in partea generala a CP# la &rt.7+%77# sunt prevazute asemenea circumstante. /aca unele circumstante sunt prevazute atit in partea speciala a CP# cit si in partea generala a CP# instanta le va aplica doar in calitate de circumstante speciale. /aca intro cauza# sa retinut un numar egal de circumstante agravante si atenuante(-:<-:) instanta va stabili o pedeapsa intre limita maxima si minima a sanctiunii. /aca prevaleaza circumstantele agravante se va apila o pedeapsa catre maximul special. /aca insa prevaleaza cele atenuante % catre minimum special. +. 6n cazul in care in sanctiunea &rt. Corespunzator din partea speciala a CP este alternative din numarul pedepselor alternative se stabileste de regula cea mai blinda# insa# daca pedeapsa mai blinda nu va asigura atindegea scopului pedepsei# atunci se va aplica pedeapsa mai aspra.

Circumstanele atenuate Circumstantele de individualizare a pedepsei sunt acele stari# situatii sau impre*urari# anterioare concomitente# sau subsegvente comiterii infractiunii care reelefeaza u grad mai ridicat sau mai scazt de pericol social al faptei sau de periculozitate a infractorului. Circumstantele atenuante sunt prevazute la &rt 7+ alin. 1 CP % enumerarea acestora fiind una exemplificative# adica instanta de *udecata poate considera drept circumstanta atenuanta# si alta circumstanta decit cele aratate la alin.1 al &rt 7+. Circumstantele agravante sunt enumerate expres si limitativ la &rt 77 alin.1 CP. &rt. 7- Circumstante atenuante (1) ?rmatoarele impre*urari constituie circumstante atenuante legale: a) savarsirea infractiunii sub stapanirea unei puternice tulburari sau emotii# determinata de o provocare din partea persoanei vatamate# produsa prin violenta# printr%o atingere grava a demnitatii persoanei sau printr%o alta actiune ilicita grava) b) depasirea limitelor legitimei aparari) c) depasirea limitelor starii de necesitate.

Circumstanele agravante Circumstantele de individualizare a pedepsei sunt acele stari# situatii sau impre*urari# anterioare concomitente# sau subsegvente comiterii infractiunii care reelefeaza u grad mai ridicat sau mai scazt de pericol social al faptei sau de periculozitate a infractorului. Circumstantele agravante sunt enumerate expres si limitativ la &rt 77 alin.1 CP. &rt. 77 Circumstante agravante ?rmatoarele impre*urari constituie circumstante agravante: a) savarsirea faptei de trei sau mai multe persoane impreuna) b) savarsirea infractiunii prin cruzimi sau supunerea victimei la tratamente degradante) c) savarsirea infractiunii prin metode sau mi*loace de natura sa puna in pericol alte persoane sau bunuri) d) savarsirea infractiunii de catre un infractor ma*or# daca aceasta a fost comisa impreuna cu un minor) e) savarsirea infractiunii profitand de starea de vadita vulnerabilitate a persoanei vatamate# datorata varstei# starii de sanatate# infirmitatii sau altor cauze) f) savarsirea infractiunii in stare de intoxicatie voluntara cu alcool sau alte substante psi'oactive# cand a fost provocata in vederea comiterii infractiunii) g) savarsirea infractiunii de catre o persoana care a profitat de situatia prile*uita de o calamitate# de starea de asediu sau de starea de urgenta. ') savarsirea infractiunii pentru motive legate de rasa# nationalitate# etnie# limba# religie# gen# orientare sexuala# opinie ori apartenenta politica# avere# origine sociala# varsta# dizabilitate# boala cronica necontagioasa sau infectie A6B<S6/& # sau pentru alte impre*urari de acelasi fel# considerate de faptuitor drept cauze ale inferioritatii unei persoane in raport cu celelalte.

(fectele circumstanelor atenuante i agravante &rt. 7+ 8fectele circumstantelor atenuante (1) 6n cazul in care exista circumstante atenuante# limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea savarsita se reduc cu o treime. (2) /aca pedeapsa prevazuta de lege este detentiunea pe viata# in cazul retinerii circumstantelor atenuante se aplica pedeapsa inc'isorii de la 1: la 2: de ani. (3) educerea limitelor speciale ale pedepsei se face o singura data# indiferent de numarul circumstantelor atenuante retinute. &rt. 70 8fectele circumstantelor agravante (1) 6n cazul in care exista circumstante agravante# se poate aplica o pedeapsa pana la maximul special. /aca maximul special este neindestulator# in cazul inc'isorii se poate adauga un spor pana la 2 ani# care nu poate depasi o treime din acest maxim# iar in cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special. (2) ;a*orarea limitelor speciale ale pedepsei se face o singura data# indiferent de numarul circumstantelor agravante retinute.

#plicarea pedepsei mai lndedect cea prevzut de lege &rticolul 79. &plicarea pedepsei mai bl2ndedec2t cea prev1zut1 de lege (1) Cin2nd cont de circumstan3ele excep3ionale ale cauzei# legate de scopul 4i motivele faptei# de rolulvinovatului 2n s1v2r4irea infrac3iunii# de comportarea lui 2n timpul 4i dup1 consumarea infrac3iunii# de altecircumstan3e care mic4oreaz1 esen3ial gravitatea faptei 4i a consecin3elor ei# precum 4i de contribuirea activ1a participantului unei infrac3iuni s1v2r4ite 2n grup la descoperirea acesteia# instan3a de *udecat1 poate aplica o pedeaps1 sub limita minim1# prev1zut1 de legea penal1 pentru infrac3iunea respectiv1# sau una mai bl2nd1#de alt1 categorie# ori poate s1 nu aplice pedeapsa complementar1 obligatorie. (2) Poate fi considerat1 excep3ional1 at2t o circumstan31 atenuant1# c2t 4i o totalitate de asemeneacircumstan3e. (3) 5n cazul condamn1rii persoanelor pentru comiterea infrac3iunilor deosebit de grave# instan3a de *udecat1 poate aplica o pedeaps1 sub limita minim1 prev1zut1 de legea penal1# dar constituind cel pu3indou1 treimi din minimul pedepsei prev1zute de prezentul cod pentru infrac3iunea s1v2r4it1. (!) Persoanelor care# la data s1v2r4irii infrac3iunii# nu au atins v2rsta de 10 ani# pentru comitereainfrac3iunilor grave# deosebit de grave# excep3ional de grave sau a recidivei de infrac3iuni# instan3a de *udecat1 le poate aplica o pedeaps1 sub limita minim1 prev1zut1 de legea penal1# dar constituind cel pu3in *um1tate din minimul pedepsei prev1zute de prezentul cod pentru infrac3iunea s1v2r4it1. (-) Prevederile alin.(1) nu se aplic1 persoanelor adulte 2n cazul infrac3iunilor excep3ional de grave sau 2n cazul recidivei de infrac3iuni

#plicarea pedepsei n cazul nc"eierii acordului de recunoatere a vinoviei &rticolul 0:. &plicarea pedepsei 2n cazul 2nc'eierii acorduluide recunoa4tere a vinov13iei 5n cazul 2n care persoana pus1 sub 2nvinuire 2nc'eie un acord de recunoa4tere a vinov13iei# iar instan3a de *udecat1 accept1 acest acord# pedeapsa pentru infrac3iunea imputat1 se reduce cu o treime dinpedeapsa maxim1 prev1zut1 pentru aceast1 infrac3iune.

#plicarea pedepsei pentru infraciunea neconsumat &rticolul 01.&plicarea pedepsei pentru infrac3iunea neconsumat1 (1) "a aplicarea pedepsei pentru infrac3iunea neconsumat1 se 3inecont de circumstan3ele 2n virtutea c1rora infrac3iunea nu a fost dus1 p2n1 la cap1t. (2) ;1rimea pedepsei pentru preg1tirea de infrac3iune ce nu constituie o recidiv1 nu poate dep14i *um1tate din maximul celei mai aspre pedepse prev1zute la articolul corespunz1tor din Partea special1 aprezentului cod pentru infrac3iunea consumat1. (3) ;1rimea pedepsei pentru tentativ1 de infrac3iune ce nu constituie o recidiv1 nu poate dep14i treip1trimi din maximul celei mai aspre pedepse prev1zute la articolul corespunz1tor din Partea special1 aprezentului cod pentru infrac3iunea consumat1. (!) Pentru preg1tirea de infrac3iune 4i tentativa de infrac3iune deten3iunea pe via31 nu se aplic1.

#plicarea pedepsei pentru recidiv de infraciuni &rticolul 02. &plicarea pedepsei pentru recidiv1 de infrac3iuni (1) "a aplicarea pedepsei pentru recidiv1# recidiv1 periculoas1 4i recidiv1 deosebit de periculoas1 deinfrac3iuni se 3ine cont de num1rul# caracterul# gravitatea 4i urm1rile infrac3iunilor s1v2r4ite anterior# decircumstan3ele 2n virtutea c1rora pedeapsa anterioar1 a fost insuficient1 pentru corectarea vinovatului#precum 4i de caracterul# gravitatea 4i urm1rile infrac3iunii noi. (2) ;1rimea pedepsei pentru recidiv1 nu poate fi mai mic1 de *um1tate# pentru recidiv1 periculoas1este de cel pu3in dou1 treimi# iar pentru recidiv1 deosebit de periculoas1 % de cel pu3in trei p1trimi din maximulcelei mai aspre pedepse prev1zute la articolul corespunz1tor din Partea special1 a prezentului cod.

#plicarea pedepsei pentru participaie &rticolul 03. &plicarea pedepsei pentru participa3ie =rganizatorul# instigatorul 4i complicele la o infrac3iune# prev1zut1 de legea penal1# s1v2r4it1 cuinten3ie se sanc3ioneaz1 cu pedeapsa prev1zut1 de lege pentru autor. "a stabilirea pedepsei se 3ine cont decontribu3ia fiec1ruia la s1v2r4irea infrac3iunii# precum 4i de prevederile art.7-.

#plicarea pedepsei n cazul unui concurs de infraciuni &rticolul 0!. &plicarea pedepsei 2n cazul unui concurs de infrac3iuni (1) /ac1 o persoan1 este declarat1 vinovat1 de s1v2r4irea a dou1 sau mai multor infrac3iuniprev1zute de diferite articole ale P1r3ii speciale a prezentului cod# f1r1 s1 fi fost condamnat1 pentru vreunadin ele# instan3a de *udecat1# pronun32nd pedeapsa pentru fiecare infrac3iune aparte# stabile4te pedeapsadefinitiv1 pentru concurs de infrac3iuni prin cumul# total sau par3ial# al pedepselor aplicate# dar pe un termen nu mai mare de 3: de ani de 2nc'isoare. 5n cazul 2n care persoana este declarat1 vinovat1 de s1v2r4irea adou1 sau mai multor infrac3iuni u4oare 4i<sau mai pu3in grave# pedeapsa definitiv1 poate fi stabilit1 4i prinabsorbirea pedepsei mai u4oare de pedeapsa mai aspr1.

#plicarea pedepsei n cazul unui cumul de sentine &rticolul 0-. &plicarea pedepsei 2n cazul unui cumul de sentin3e (1) /ac1# dup1 pronun3area sentin3ei# dar 2nainte de executarea complet1 a pedepsei# condamnatul as1v2r4it o nou1 infrac3iune# instan3a de *udecat1 adaug1# 2n 2ntregime sau par3ial# la pedeapsa aplicat1 prinnoua sentin31 partea neexecutat1 a pedepsei stabilite de sentin3a anterioar1. 5n acest caz# pedeapsadefinitiv1 nu poate dep14i termenul de 3- de ani de 2nc'isoare. (2) Cumularea pedepselor complementare 2n cazul unui cumul de sentin3e se efectueaz1 2n condi3iileart.0! alin.(2). (3) Pedeapsa definitiv1 2n cazul unui cumul de sentin3e trebuie s1 fie mai mare dec2t pedeapsastabilit1 pentru s1v2r4irea unei noi infrac3iuni 4i dec2t partea neexecutat1 a pedepsei pronun3ate prin sentin3aanterioar1 a instan3ei de *udecat1. (!) "a cumularea pedepselor# dac1 prin una din sentin3e este stabilit1 pedeapsa deten3iunii pe via31#pedeapsa definitiv1 va fi deten3iunea pe via31.

#plicarea pedepsei n cazul executrii "otrrii unui stat strin &rticolul 0+. &plicarea pedepsei 2n cazul execut1rii 'ot1r2riiunui stat str1in (1) "a executarea 'ot1r2rii unui stat str1in# instan3a de *udecat1 2nlocuie4te sanc3iunea privativ1 delibertate pronun3at1 2n statul str1in cu o sanc3iune prev1zut1 de propria lege penal1 pentru aceea4i fapt1# f1r1a agrava situa3ia penal1 a condamnatului stabilit1 prin 'ot1r2rea statului str1in. /ac1 legea statului str1inprevede o sanc3iune mai mic1 dec2t minimul prev1zut 2n legea intern1# instan3a de *udecat1 nu va fi legat1 deacest minim 4i va aplica o sanc3iune corespunz1toare sanc3iunii pronun3ate 2n statul str1in. (2) =rice parte a sanc3iunii pronun3ate 2n statul str1in 4i orice perioad1 de deten3ie provizorieexecutate de condamnat se deduc integral prin 'ot1r2rea instan3ei de *udecat1 privind recunoa4terea 'ot1r2riistatului str1in. (3) "a executarea 'ot1r2rii statului str1in privind aplicarea amenzii sau confiscarea unei sume debani# instan3a de *udecat1 va stabili cuantumul acesteia 2n valut1 na3ional1# aplic2nd cursul de sc'imb 2nvigoare la momentul pronun31rii 'ot1r2rii privind recunoa4terea 'ot1r2rii statului str1in# f1r1 a dep14i maximulsanc3iunii fixat de c1tre statul str1in pentru o astfel de fapt1. (!) &menzile 4i confisc1rile de bunuri rezultate din executarea 'ot1r2rilor unui stat str1in revin epublicii ;oldova# f1r1 a fi pre*udiciate drepturile statelor ter3e.

,odul determinrii termenului pedepsei difinitive n cazul cumulrii diferitelor pedepse &rticolul 07. ;odul determin1rii termenului pedepseidefinitive 2n cazul cumul1rii diferitelor pedepse (1) "a cumularea diferitelor pedepse principale aplicate 2n cazul unui concurs de infrac3iuni sau alunui cumul de sentin3e# unei zile de 2nc'isoare 2i corespunde: a) o zi de arest sau o zi de de3inere 2ntr%o unitate militar1 disciplinar1) b) 2 ore de munc1 neremunerat1 2n folosul comunit13ii. (2) Celelalte pedepse# cumulate cu arestul# cu de3inerea 2ntr%o unitate militar1 disciplinar1 sau cu 2nc'isoarea# se execut1 de sine st1t1tor.

Calcularea termenilor pedepsei i computarea arestului preventiv &rticolul 00. Calcularea termenelor pedepsei4i computarea arestului preventive (1) ,ermenele de privare de dreptul de a ocupa anumite func3ii sau de a exercita o anumit1 activitate#de arest# de de3inere 2ntr%o unitate militar1 disciplinar1 4i de 2nc'isoare se calculeaz1 2n luni 4i ani# iar cele demunc1 neremunerat1 2n folosul comunit13ii % 2n ore. (2) "a computarea sau cumularea pedepselor men3ionate la alin.(1)# cu excep3ia munciineremunerate 2n folosul comunit13ii# precum 4i la 2nlocuirea pedepsei# se admite calcularea acestora 2n zile. (3) ,impul afl1rii persoanei sub arest preventiv p2n1 la *udecarea cauzei se include 2n termenul 2nc'isorii# de3inerii 2ntr%o unitate militar1 disciplinar1 4i al arestului# calcul2ndu%se o zi pentru o zi# iar 2ntermenul muncii neremunerate 2n folosul comunit13ii % calcul2ndu%se o zi de arest preventiv pentru 2 ore demunc1 neremunerat1 2n folosul comunit13ii. (!) /urata arestului preventiv 4i cea a execut1rii pedepsei cu 2nc'isoare# aplicate prin 'ot1r2re ainstan3ei de *udecat1# pentru infrac3iunea s1v2r4it1 2n str1in1tate se includ 2n termenul pedepsei# 2n cazulextr1d1rii persoanei 2n condi3iile legii# calcul2ndu%se o zi pentru o zi. (-) Condamnatului care s%a aflat sub arest preventiv p2n1 la numirea cauzei spre *udecare# lastabilirea 2n calitate de pedeaps1 principal1 a amenzii# a priv1rii de dreptul de a ocupa anumite func3ii sau dea exercita o anumit1 activitate# instan3a de *udecat1# 3in2nd cont de termenul afl1rii sub arest preventiv# 2iatenueaz1 pedeapsa stabilit1 sau 2l libereaz1 complet de executarea acesteia. (+) ,impul 2n care condamnatul# 2n cursul execut1rii pedepsei# urmeaz1 un tratament spitalicesc seinclude 2n durata execut1rii pedepsei# cu excep3ia cazului 2n care 4i%a provocat singur boala# fapt ce s%aconstatat 2n cursul execut1rii pedepsei. 5n durata execut1rii pedepsei cu munc1 neremunerat1 2n folosulcomunit13ii nu se include timpul 2n care condamnatul lipse4te de la locul de munc1.

Rspunderea penal noiunea i temeiul ei. Prin raspundere intelegem un ansamblu de drepturi si de obligatii ale subiectelor *uridice pentru care se realizeaza in principal prin constringerea exercitata de stat asupra infractorului# in conditile si formele prevazute de lege in scopul restabilirii ordinei ale dreptului si al reasocierii infractorului. Potrivit &rt -: CP $ se considera raspundere penala condamnarea publica in numele legii a faptelor infractionale si a persoanelor care le%au savirsit. ,emeiul raspunderii penale este formular al &rt. -1 CP % termenul real al raspunderii penale il constituie fapta pre*udiciabila savirsita# iar termenul *uridic al raspunderii penale il constituie componenta de infractiune prevazuta de legea penala.

Noiunea i categoriile li errii de rspundere penal "iberarea de raspundere penala consta in solutia data de procurer sau instant de *udecata prin care se prin care se refuza trimiterea in *udecata sau# respectiv darea unuei sentinte de condamnare pentru persoana vinovata de savirsirea infractiunii. Prin urmare acestuia nu se aplica sanctiunile *uridico%penale. (2) "iberarea de pedeapsa penal1 se efectueaz1 prin: a) condamnarea cu suspendare condi3ionat1 a execut1rii pedepsei) b) liberarea condi3ionat1 de pedeaps1 2nainte de termen) c) 2nlocuirea p1r3ii neexecutate din pedeaps1 cu o pedeaps1 mai bl2nd1) d) liberarea de pedeaps1 a minorilor) e) liberarea de pedeaps1 datorit1 sc'imb1rii situa3iei) f) liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave) g) am2narea execut1rii pedepsei pentru femei gravide 4i femei care au copii 2n v2rst1 de p2n1 la 0 ani

Li erarea de rspundere penal a minorilor "iberarea de raspundere penala minorilor $ potrivit &rt -! CP $ persoana in virsta de pina la 10 ani care a savirsit pentru 1 data o infractiune usoara sau mai putim usoara poate fi eliberat de pedeapsa penala daca sa apreciat ca ea poate fi corectata si reeducata fara a fi supusa pedepsei penale. Conditii: infractorul trebuie sa fie un minor inractiunea savirsita trebuie sa prezinte un grad redus de pericol social. Pericolozitatea sociala a minorului trebuie sa fie si ea dedusa (pentru prima data a savirsit infractuinea)# de asemenea trebuie a fi stabilit si rolul si gradul participarii lui la infractiune# conduita lui in familie si societate# atitudinea lui fata de munca# fara a fi supus in mod efectiv de raspundere penala. ,otusi persoanelor liberati de raspundere penala de conditii de mai sus# li se poate aplica masura de constringere cu c'aracter educativ &rt. 1:! CP.

Li erarea de rspundere penal cu tragerea la rspunderea administrativ Conform prevederilor articolului -- al1 al Codului Penal al epublicii ;oldova# persoana care a s1v2r4it pentru prima oar1 o infrac3iune u4oar1 sau mai pu3in grav1 poate fi eliberat1 de r1spundere penal1 4i tras1 la r1spunderea administrativ1 dac1 s%a constatat c1 corectarea ei este posibil1 f1r1 a fi supus1 r1spunderii penale. Persoanelor eliberate de r1spundere penale 2n conformitate cu aliniatul 1 li se pot aplica urm1toarele sanc3iuni administrative: amend1 2n m1rime de p2n1 la 1-: unit13i conven3ionale) 2nc'isoarea conven3ional1 de p2n1 la 9: zile.

Li erarea de rspundere penal n legtur cu renunarea enevol la svrirea infraciunii sau n legtura cu cina activ Potrivit &tr. -7 CP $ se considera renuntarea de buna vointa la savirsirea infractiunii incetarea persoanei de a pregati infractiunea# sau incetarea actiunii# sau inactiunii indreptata neme*locit spre savirsirea infractiunii# daca persoana era constituita de posibilitatea consumarii infractiunii. enuntarea este benevola atunci cind persoana intrerupe activitatea infractionala# din propriea dorinta. ,ot odata coenstientizind ca are posibilitatea sa termine fapta inceputa# fara a interesa daca o asemenea posibilitate exista in realitate. enuntarea trebuie sa fie defiitiva adica persoana sa fi interupt pentru totdeauna activitatea infractionala# si sa nu intentioneze sa o reia in viitor. enuntarea benevola trebuie sa intrevina pina la consumarea infractiunii. /aca actiunile desfasurate pina la momentul renuntarii# prezinta semnele unei componente de infractiune# persoana poate fi trasa la raspundere penala pentru acesteia. "a &li.! &rt -7 Cp se prevede ca organizatorul si instigatorul nu raspund penal# daca# printro instiintare a organelor de drept sau prin alte masuri intreprinse# au preintimpinat ducerea de catre autor a infractiunii pina la capat. Complicele nu va raspunde penal daca a intreprins masuri ce depindeau de el pentru a preintimpina comiterea infractiunii.

Li erarea condiionat de rspundere penal Pentru prima oar1 se prevede 2n C.P. .;. Conform art.-9 C.P. .;. 2n privin3a persoanei puse sub 2nvinuire pentru s1v2r4irea unei infrac3iuni u4oare sau mai pu3in grave care 24i recunoa4te vinov13ia 4i nu prezint1 pericol social# urm1rirea penal1 poate fi suspendat1 condi3ionat cu liberarea ultreioar1 de r1spundere penal1# conform procedurei penale# dac1 corectarea acestei persoane e posibil1 f1r1 aplicarea pedepsei penale. &naliz2nd prevederile acestui articol observ1m c1 aceast1 modalitate de liberare de r1spundere penal1 e posibil1 2n prezen3a urm1toarelor motive: 6. persoana vinovat1 a comis infrac3iune u4oar1 sau mai pu3in grav1. 66. 5n privin3a acesteia exist1 o ordonan31 de punere sub 2nvinuire 4i vinovatul 24i recunoa4te pe deplin vinov13ia de s1v2r4ire a infrac3iunei. 666. Binovatul nu prezint1 un pericol social sporit# adic1 a s1v2r4it infrac3iunea pentru prima oar1 4i se comport1 bine at2t 2n familie c2t 4i 2n societate etc... 6B. Corectarea acestei persoane e posibil1 f1r1 aplicarea pedepsei penale. B. Binovatul nu insist1 ca dosarul penal s1 fie cercetat 2n *udecat1. B6. /auna cauzat1 prin infrac3iune a fost reparat1 2n prezen3a acestor condi3ii persoana ce efectuiaz1 cercetarea prealabil1 ca o decizie de suspendare a urm1rirei penale 2n conformitate cu procedura penal1.

Li erarea de rspundere penal datorit sc"im rii situaiei &ceast1 modalitate este prev1zut1 expres 2n articolul -0 al Codului Penal al epublicii ;oldova c1: DPersoana care a s1v2r4it o infrac3iune u4oar1 sau mai pu3in grav1 poate fi liberat1 de r1spunderea penal1 dac1 se va constata c1 la data *udec1rii cauzei# datorit1 sc'imb1rii situa3iei# se va stabili c1 persoana sau fapta s1v2r4it1 nu mai prezint1 pericol socia.E ;odalitatea respectiv1 con3ine 2 temeiuri asem1n1toare# 2ns1 nu identice# ale liber1rii de r1spundere penal1. Primul temei este pierderea caracterului pre*udiciabil al faptei s1v2r4ite datorit1 sc'imb1rii situa3iei 4i al doilea temei este pierderea caracterului pre*udiciabil al persoanei vinovate de s1v2r4irea unei infrac3iuni tot datorit1 sc'imb1rii situa3iei.

)rescripia tragerii la rspunderea penal &rt +: Prescriptiea tragerii la raspunderea penala se intelege liberarea raspunderii penale daca din momentul savirsirii ei au expirat termenile indicate in lege iar cursul prescriptiei nu a fost interupt prin savirs'irea unei alte infractiuni sau prin incalcarea altor conditii cerute de lege. Potrivit &rt +: alin.1 $ termenele de prescriptie difera in functie de tipul infractiunii: 2 ani in cazul infractiunilor usoare - ani in cazul infractiunii mai putin grave 1- ani in cazul infractiunilor grava 2: ani in cazul infractiunilor deosebit de grave 2- ani in cazul infractiunilor exceptional de grave Prescriptia curge din ziua savirsirii infractiunii pina la data raminerii definitive a 'otarii instantei de *udecata. Prescriptiea se intrerupe daca pina la expirarea termenilor aratate mai sus# persoana va savirsi o noua infractiune pentru care legea prevede pedeapsa inc'isorii mai mare de 2 ani. Calcularea termenului de prescriptie in acest caz va incepe sa curga din momentul savirs'irii noii infractiuni. Prescriptia se suspenda daca persoana care a savirsit infractiunea se sustrage de la urmarire penala sau *udecata. 6n acest caz cursul prescriptiei se reia din momentul retinerii persoanei sau din momentul autodenuntarii. 6nsa daca au trecut 2- de ani de la data savirs'irii infractiunii si prescriptia nu a fost intrerupta prin savirs'irea unei noi infractiuni persoana nu va putea fi trasa la raspundere penala. 6n cazul in care persoana a savirs'it o infractiune exceptional de grava# aplicarea prescriptiei fata de aceasta se decide de catre instanta *udecatoreasca. /aca se apreciaza ca aplicarea prescriptiei si liberarea de raspundere nu este posibila# instanta va dispune inlocuirea detentiunii pe viata cu inc'isoarea pe termen de 3: ani. Sunt imprescriptibile sub aspectul tragerii la raspundere penala infractiunile contra pacii securitatii omenirii si infractiunile de razboi.

Noiunea i categoriile li errii de pedeaps penal &rticolul 09. (o3iunea 4i categoriile liber1rii de pedeapsa penal1 (1) Prin liberare de pedeapsa penal1 se 2n3elege eliberarea persoanei care a s1v2r4it o infrac3iune dela executarea real1# par3ial1 sau total1# a pedepsei penale pronun3ate prin 'ot1r2re a instan3ei de *udecat1. (2) "iberarea de pedeapsa penal1 se efectueaz1 prin: a) condamnarea cu suspendare condi3ionat1 a execut1rii pedepsei) b) liberarea condi3ionat1 de pedeaps1 2nainte de termen) c) 2nlocuirea p1r3ii neexecutate din pedeaps1 cu o pedeaps1 mai bl2nd1) d) liberarea de pedeaps1 a minorilor) e) liberarea de pedeaps1 datorit1 sc'imb1rii situa3iei) f) liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave) g) am2narea execut1rii pedepsei pentru femei gravide 4i femei care au copii 2n v2rst1 de p2n1 la 0 ani.

Condamnarea cu suspendare condiionat a executrii pedepsei &rticolul 9:. Condamnarea cu suspendarea condi3ionat1a execut1rii pedepsei (1) /ac1# la stabilirea pedepsei cu 2nc'isoare pe un termen de cel mult - ani pentru infrac3iuniles1v2r4ite cu inten3ie 4i de cel mult 7 ani pentru infrac3iunile s1v2r4ite din impruden31 sau la stabilirea pedepseide trimitere 2ntr%o unitate militar1 disciplinar1# instan3a de *udecat1# 3in2nd cont de circumstan3ele cauzei 4i depersoana celui vinovat# va a*unge la concluzia c1 nu este ra3ional ca acesta s1 execute pedeapsa stabilit1#ea poate dispune suspendarea condi3ionat1 a execut1rii pedepsei aplicate vinovatului# indic2nd numaidec2t 2n'ot1r2re motivele condamn1rii cu suspendare condi3ionat1 a execut1rii pedepsei 4i termenul de prob1. 5nacest caz# instan3a de *udecat1 dispune neexecutarea pedepsei aplicate dac1# 2n termenul de prob1 pe carel%a fixat# condamnatul nu va s1v2r4i o nou1 infrac3iune 4i# prin comportare exemplar1 4i munc1 cinstit1# va 2ndrept13i 2ncrederea ce i s%a acordat. Controlul asupra comport1rii celor condamna3i cu suspendareacondi3ionat1 a execut1rii pedepsei 2l exercit1 organele competente# iar asupra comport1rii militarilor %comandamentul militar respectiv. (2) ,ermenul de prob1 se stabile4te de instan3a de *udecat1 2n limitele de la 1 an la - ani. (3) 5n cazul condamn1rii pentru o infrac3iune prin care s%au cauzat daune# instan3a de *udecat1 poatedispune suspendarea condi3ionat1 a execut1rii pedepsei cu condi3ia c1 daunele au fost integral reparate p2n1la pronun3area 'ot1r2rii *udec1tore4ti. Condi3ia repar1rii integrale a daunei nu este obligatorie 2n cazulcondamn1rii minorilor sau a femeilor care au copii 2n v2rst1 de p2n1 la 0 ani. (!) Persoanelor care au s1v2r4it infrac3iuni deosebit de grave 4i excep3ional de grave# precum 4i 2ncazul recidivei# condamnarea cu suspendarea condi3ionat1 a execut1rii pedepsei nu se aplic1. (-) 5n caz de condamnare cu suspendarea condi3ionat1 a execut1rii pedepsei# pot fi stabilite pedepsecomplementare. (+) &plic2nd condamnarea cu suspendarea condi3ionat1 a execut1rii pedepsei# instan3a de *udecat1 2lpoate obliga pe condamnat: a) s1 nu%4i sc'imbe domiciliul f1r1 consim31m2ntul organului competent) b) s1 nu frecventeze anumite locuri) c) s1 urmeze un tratament 2n caz de alcoolism# narcomanie# toxicomanie sau de boal1 veneric1) d) s1 acorde o sus3inere material1 familiei victimei) e) s1 repare daunele cauzate 2n termenul stabilit de instan31. (7) 5n decursul termenului de prob1# instan3a de *udecat1# la propunerea organului care exercit1controlul asupra comport1rii celui condamnat cu suspendarea condi3ionat1 a execut1rii pedepsei# poateanula# 2n 2ntregime sau par3ial# obliga3iile stabilite anterior condamnatului ori ad1uga altele noi. (0) /ac1# dup1 expirarea a cel pu3in *um1tate din termenul de prob1# condamnatul cu suspendareacondi3ionat1 a execut1rii pedepsei a avut o comportare corect1 4i exemplar1# instan3a de *udecat1# lapropunerea organului care exercit1 controlul asupra comport1rii celui condamnat cu suspendareacondi3ionat1 a execut1rii pedepsei# poate pronun3a o 2nc'eiere cu privire la anularea condamn1rii 4i stingereaantecedentelor penale. (9) 5n cazul 2n care cel condamnat cu suspendarea condi3ionat1 a execut1rii pedepsei# 2n decursultermenului de prob1# 2ncalc1 2n mod sistematic obliga3iile stabilite sau ordinea public1# fiind supus r1spunderiiadministrative# instan3a de *udecat1# la propunerea organului care exercit1 controlul asupra comport1rii celor condamna3i cu suspendarea execut1rii pedepsei# poate pronun3a o 2nc'eiere cu privire la anulareacondamn1rii cu suspendarea condi3ionat1 a execut1rii pedepsei 4i la trimiterea condamnatului pentru aexecuta pedeapsa stabilit1 prin 'ot1r2rea instan3ei de *udecat1. (1:) 5n cazul 2n care cel condamnat cu suspendarea condi3ionat1 a execut1rii pedepsei s1v2r4e4te 2ntermenul de prob1 o nou1 infrac3iune inten3ionat1# instan3a de *udecat1 2i stabile4te o pedeaps1 2n condi3iileart.0-. (11) 5n cazul 2n care cel condamnat cu suspendarea condi3ionat1 a execut1rii pedepsei s1v2r4e4te 2ntermenul de prob1 o infrac3iune din impruden31 sau o infrac3iune inten3ionat1 mai pu3in grav1# problemaanul1rii sau

Li erarea condiionat de pedeaps nainte de termen &rticolul 91. "iberarea condi3ionat1 de pedeaps1 2nainte de termen (1) Persoanelor care execut1 pedeapsa cu 2nc'isoare# cu trimitere 2ntr%o unitate militar1 disciplinar1sau arest 4i care au reparat integral daunele cauzate de infrac3iunea pentru care s2nt condamnate li se poateaplica liberarea condi3ionat1 de pedeaps1 2nainte de termen dac1 instan3a de *udecat1 va considera posibil1corectarea condamnatului f1r1 executarea deplin1 a pedepsei. ,otodat1# persoana poate fi liberat1# 2n 2ntregime sau par3ial# 4i de pedeapsa complementar1. (2) &plic2nd liberarea condi3ionat1 de pedeaps1 2nainte de termen# instan3a de *udecat1 2l poateobliga pe condamnat s1 2ndeplineasc1 obliga3iile prev1zute la art.9: alin.(+) 2n termenul de pedeaps1 r1masneexecutat. (3) "iberarea condi3ionat1 de pedeaps1 2nainte de termen se aplic1 condamna3ilor de c1tre instan3ade *udecat1 de la locul de executare a pedepsei# 2n baza propunerii organului care exercit1 controlul asupraexecut1rii pedepsei. (!) "iberarea condi3ionat1 de pedeaps1 2nainte de termen poate fi aplicat1 dac1 condamnatul# care lamomentul s1v2r4irii infrac3iunii a atins v2rsta de 10 ani# a executat efectiv: a) cel pu3in *um1tate din termenul de pedeaps1 stabilit pentru s1v2r4irea unei infrac3iuni u4oare saumai pu3in grave) b) cel pu3in dou1 treimi din termenul de pedeaps1 stabilit pentru s1v2r4irea unei infrac3iuni grave) c) cel pu3in trei p1trimi din termenul de pedeaps1 stabilit pentru s1v2r4irea unei infrac3iuni deosebit degrave sau excep3ional de grave# precum 4i din pedeapsa aplicat1 persoanei anterior liberate condi3ionat depedeaps1 2nainte de termen# dac1 liberarea condi3ionat1 de pedeaps1 2nainte de termen a fost anulat1 2ncondi3iile alin.(0). (-) Persoana care execut1 pedeapsa deten3iunii pe via31 poate fi liberat1 condi3ionat de pedeaps1 2nainte de termen dac1 instan3a de *udecat1 va considera c1 nu mai exist1 necesitatea execut1rii de maideparte a pedepsei 4i dac1 aceast1 persoan1 a executat efectiv cel pu3in 3- de ani de 2nc'isoare. (+) "iberarea condi3ionat1 de pedeaps1 2nainte de termen poate fi aplicat1 minorilor dac1 ace4tia auexecutat efectiv: a) cel pu3in o treime din termenul de pedeaps1 stabilit pentru s1v2r4irea unei infrac3iuni u4oare saumai pu3in grave) b) cel pu3in *um1tate din termenul de pedeaps1 stabilit pentru s1v2r4irea unei infrac3iuni grave) c) cel pu3in dou1 treimi din termenul de pedeaps1 stabilit pentru s1v2r4irea unei infrac3iuni deosebitde grave sau excep3ional de grave. (7) Controlul asupra comport1rii celor libera3i condi3ionat de pedeaps1 2nainte de termen 2l exercit1organele competente# iar asupra comport1rii militarilor % comandamentul militar respectiv. (0) /ac1# 2n termenul de pedeaps1 r1mas neexecutat: a) condamnatul 2ncalc1 ordinea public1# pentru care fapt i%a fost aplicat1 o sanc3iune administrativ1#sau se esc'iveaz1 cu premeditare de la 2ndeplinirea obliga3iilor stabilite de instan3a de *udecat1 la aplicarealiber1rii condi3ionate de pedeaps1 2nainte de termen# instan3a de *udecat1# la propunerea organului indicat la alin.(7)# poate pronun3a o 2nc'eiere cu privire la anularea liber1rii condi3ionate de pedeaps1 2nainte de termen4i la trimiterea condamnatului pentru a executa termenul de pedeaps1 neexecutat) b) condamnatul s1v2r4e4te din impruden31 o nou1 infrac3iune# anularea sau men3inerea liber1riicondi3ionate de pedeaps1 2nainte de termen se decide de instan3a de *udecat1) c) condamnatul s1v2r4e4te cu inten3ie o nou1 infrac3iune# instan3a de *udecat1 2i stabile4te pedeapsa 2n condi3iile art.0-. 5n acela4i mod se aplic1 pedeapsa 4i 2n cazul s1v2r4irii unei noi infrac3iuni din impruden31dac1 instan3a de *udecat1 anuleaz1 liberarea condi3ionat1 de pedeaps1 2nainte de termen.

nlocuirea prii neexecutate din pedeaps cu o pedeaps mai lnd &rticolul 92. 5nlocuirea p1r3ii neexecutate din pedeaps1cu o pedeaps1 mai bl2nd1 (1) 5n privin3a persoanelor care execut1 pedeapsa cu 2nc'isoare pentru s1v2r4irea unei infrac3iuniu4oare sau mai pu3in grave# instan3a de *udecat1# 3in2nd cont de comportarea lor 2n timpul execut1riipedepsei# poate pronun3a o 2nc'eiere cu privire la 2nlocuirea p1r3ii neexecutate din pedeaps1 cu o pedeaps1mai bl2nd1. ,otodat1# persoana poate fi liberat1# 2n 2ntregime sau par3ial# de la pedeapsa complementar1. (2) 5nlocuirea p1r3ii neexecutate a pedepsei cu o pedeaps1 mai bl2nd1 poate fi aplicat1 numai dup1ce condamnatul a executat efectiv cel pu3in o treime din termenul de pedeaps1. (3) "a 2nlocuirea p1r3ii neexecutate a pedepsei cu o pedeaps1 maibl2nd1# instan3a de *udecat1 poate alege orice pedeaps1 mai bl2nd1# din cele specificate la art.+2# 2n limiteleprev1zute pentru fiecare categorie de pedepse.

Li erarea de pedeaps penal a minorilor &rticolul 93. "iberarea de pedeaps1 a minorilor (1) ;inorii condamna3i pentru s1v2r4irea unei infrac3iuni u4oare sau mai pu3in grave pot fi libera3i depedeaps1 de c1tre instan3a de *udecat1 dac1 se va constata c1 scopurile pedepsei pot fi atinse prininternarea lor 2ntr%o institu3ie special1 de 2nv131m2nt 4i de reeducare sau 2ntr%o institu3ie curativ1 4i dereeducare# precum 4i prin aplicarea altor m1suri de constr2ngere cu caracter educativ# prev1zute la art.1:!. (2) 6nternarea minorilor 2ntr%o institu3ie special1 de 2nv131m2nt 4i de reeducare sau 2ntr%o institu3iecurativ1 4i de reeducare se stabile4te de c1tre instan3a de *udecat1 pe un termen de p2n1 la atingereama*oratului. Prelungirea termenului de aflare a persoanei 2n aceste institu3ii dup1 atingerea v2rstei de 10 anieste permis1 numai p2n1 la absolvirea unei 4coli de cultur1 general1 sau de meserii.

Li erarea de pedeaps penal datorit sc"im rii situaiei &rticolul 9!. "iberarea de pedeaps1 datorit1 sc'imb1rii situa3iei Persoana care a s1v2r4it o infrac3iune u4oar1 sau mai pu3in grav1 poate fi liberat1 de pedeaps1 dac1se va constata c1# la data *udec1rii cauzei# datorit1 sc'imb1rii situa3iei# fapta s1v2r4it1 4i%a pierdut caracterulpre*udiciabil 4i# 2n virtutea comport1rii irepro4abile dup1 s1v2r4irea infrac3iunii# persoana respectiv1 poate ficorectat1 f1r1 executarea pedepsei.

Li erarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav olnave &rticolul 9-. "iberarea de la executarea pedepseia persoanelor grav bolnave (1) Persoana care# 2n timpul execut1rii pedepsei# s%a 2mboln1vit de o boal1 psi'ic1# ce o lipse4te deposibilitatea de a%4i da seama de ac3iunile sale sau de a le diri*a# este liberat1 de executarea pedepsei.&cestei persoane instan3a de *udecat1 2i poate aplica m1suri de constr2ngere cu caracter medical. (2) Persoana care# dup1 s1v2r4irea infrac3iunii sau 2n timpul execut1rii pedepsei# s%a 2mboln1vit de oboal1 grav1# alta dec2t cea specificat1 la alin.(1)# ce 2mpiedic1 executarea pedepsei# poate fi liberat1 deexecutarea pedepsei de c1tre instan3a de *udecat1. (3) ;ilitarul aflat sub arest sau 2ntr%o unitate militar1 disciplinar1 se libereaz1 de executarea ulterioar1a pedepsei dac1 s%a 2mboln1vit de o boal1 care 2l face inapt pentru serviciul militar. Partea neexecutat1 apedepsei poate fi 2nlocuit1 cu o pedeaps1 mai bl2nd1. (!) Persoanele men3ionate la alin.(1)%(3)# 2n cazul 2ns1n1to4irii lor# pot fi supuse pedepsei dac1 nu auexpirat termenele prescrip3iei prev1zute la art.+: 4i 97.

#mnarea executrii pedepsei pentru femei gravide i femei care au copii n vrst de pn la 0 ani. &rticolul 9+. &m2narea execut1rii pedepsei pentru femei gravide 4ifemei care au copii 2n v2rst1 de p2n1 la 0 ani (1) >emeilor condamnate gravide 4i celor care au copii 2n v2rst1 de p2n1 la 0 ani# cu excep3ia celor condamnate la 2nc'isoare pe un termen mai mare de - ani pentru infrac3iuni grave# deosebit de grave 4i excep3ional de grave 2mpotriva persoanei# instan3a de *udecat1 le poate am2na executarea pedepsei p2n1 laatingerea de c1tre copil a v2rstei de 0 ani. (2) 5n cazul 2n care vreuna din persoanele condamnate# men3ionate la alin.(1)# a renun3at la copil saucontinu1 s1 se esc'iveze de la educarea lui dup1 avertismentul f1cut de organul care exercit1 controlulasupra comportamentului condamnatei fa31 de care executarea pedepsei a fost am2nat1# instan3a de *udecat1# la propunerea organului nominalizat# poate s1 anuleze am2narea execut1rii pedepsei 4i s1 trimit1condamnata pentru executarea pedepsei la locul stabilit 2n 'ot1r2rea *udec1toreasc1. (3) "a atingerea de c1tre copil a v2rstei de 0 ani# instan3a de *udecat1: a) libereaz1 condamnata de executarea p1r3ii neexecutate a pedepsei) b) 2nlocuie4te partea neexecutat1 a pedepsei cu o pedeaps1 mai bl2nd1) c) trimite condamnata 2n institu3ia corespunz1toare pentru executarea p1r3ii neexecutate a pedepsei. (!) /ac1 2n perioada am2n1rii execut1rii pedepsei condamnata s1v2r4e4te o nou1 infrac3iune# instan3ade *udecat1 2i stabile4te o pedeaps1 2n condi3iile art.0-.

)rescripia executrii sentinei de condamnare. &rticolul 97. Prescrip3ia execut1rii sentin3ei de condamnare (1) Sentin3a de condamnare nu se pune 2n executare dac1 acest lucru nu a fost f1cut 2n urm1toareletermene# calculate din ziua 2n care aceasta a r1mas definitiv1: a) 2 ani# 2n caz de condamnare pentru o infrac3iune u4oar1) b) + ani# 2n caz de condamnare pentru o infrac3iune mai pu3in grav1) c) 1: ani# 2n caz de condamnare pentru o infrac3iune grav1) d) 1- ani# 2n caz de condamnare pentru o infrac3iune deosebit de grav1) e) 2: de ani# 2n caz de condamnare pentru o infrac3iune excep3ional de grav1. (2) ,ermenele de prescrip3ie a execut1rii pedepsei se reduc pe *um1tate pentru persoanele care# ladata s1v2r4irii infrac3iunii# erau minori. (3) Curgerea prescrip3iei se 2ntrerupe dac1 persoana se sustrage de la executarea pedepsei saudac1# p2n1 la expirarea termenelor prev1zute la alin.(1) 4i (2)# s1v2r4e4te cu inten3ie o nou1 infrac3iune. 5ncazul esc'iv1rii de la executarea pedepsei# curgerea termenului de prescrip3ie 2ncepe din momentulprezent1rii persoanei pentru executarea pedepsei sau din momentul re3inerii acesteia# iar 2n caz de comiterea unei noi infrac3iuni % din momentul s1v2r4irii ei. (!) Prescrip3ia nu 2nl1tur1 executarea pedepselor principale stabilite pentru infrac3iunile contra p1cii 4isecurit13ii omenirii sau pentru infrac3iunile de r1zboi# prev1zute la art.13-%137# 139 4i 1!3.

Noiunea i scopul msurilor de siguran &rticolul 90. Scopul 4i tipurile m1surilor de siguran31 (1) ;1surile de siguran31 au drept scop 2nl1turarea unui pericol 4i pre2nt2mpinarea s1v2r4irii faptelor prev1zute de legea penal1. (2) ;1suri de siguran31 s2nt: a) m1surile de constr2ngere cu caracter medical) b) m1surile de constr2ngere cu caracter educativ) c) expulzarea) d) confiscarea special1

#plicarea msurilor de constrngere cu carater medical &rticolul 99. &plicarea m1surilor de constr2ngere cu caracter medical Persoanelor care au s1v2r4it fapte prev1zute de legea penal1 2n stare de iresponsabilitate sau careau s1v2r4it asemenea fapte 2n stare de responsabilitate# dar# p2n1 la pronun3area sentin3ei sau 2n timpulexecut1rii pedepsei# s% au 2mboln1vit de o boal1 psi'ic1# din care cauz1 ele s2nt incapabile s1%4i dea seamade ac3iunile lor sau s1 le diri*eze# instan3a de *udecat1 poate s1 le aplice urm1toarele m1suri de constr2ngerecu caracter medical# care se 2nf1ptuiesc de c1tre institu3iile curative ale organelor de ocrotire a s1n1t13ii: a) internarea 2ntr%o institu3ie psi'iatric1 cu supraveg'ere obi4nuit1) b) internarea 2ntr%o institu3ie psi'iatric1 cu supraveg'ere riguroas1.

#plicarea msurilor de constrngere cu caracter educativ &rticolul 1:!. &plicarea m1surilor de constr2ngerecu caracter educativ (1) Persoanelor liberate de r1spundere penal1 2n conformitate cu art.-!# instan3a de *udecat1 le poateaplica urm1toarele m1suri de constr2ngere cu caracter educativ: a) avertismentul) b) 2ncredin3area minorului pentru supraveg'ere p1rin3ilor# persoanelor care 2i 2nlocuiesc sau organelor specializate de stat) c) obligarea minorului s1 repare daunele cauzate. "a aplicarea acestei m1suri se ia 2n considerarestarea material1 a minorului) d) obligarea minorului de a urma un curs de tratament medical de reabilitare psi'ologic1) e) internarea minorului 2ntr%o institu3ie special1 de 2nv131m2nt 4i de reeducare sau 2ntr%o institu3iecurativ1 4i de reeducare. (2) 8numerarea de la alin.(1) are un caracter ex'austiv. (3) ;inorului 2i pot fi aplicate concomitent c2teva m1suri de constr2ngere cu caracter educativ. (!) 5n cazul esc'iv1rii sistematice de la m1surile de constr2ngere cu caracter educativ de c1tre minor#instan3a de *udecat1# la propunerea organelor de stat specializate# anuleaz1 m1surile aplicate 4i decidetrimiterea cauzei penale procurorului sau stabile4te pedeapsa conform legii 2n baza c1reia persoana a fostcondamnat1# dup1 caz

(xpulzarea &rticolul 1:-. 8xpulzarea (1) Cet13enilor str1ini 4i apatrizilor care au fost condamna3i pentru s1v2r4irea unor infrac3iuni li sepoate interzice r1m2nerea pe teritoriul 31rii. (2) 5n cazul 2n care expulzarea 2nso3e4te pedeapsa cu 2nc'isoare sau cu arest# aducerea la 2ndeplinire a expulz1rii are loc dup1 executarea pedepsei. (3) "a luarea deciziei privind expulzarea persoanelor prev1zute la alin.(1) se va 3ine cont de dreptul larespectarea vie3ii private a acestora.

Confiscarea special &rticolul 1:+. Confiscarea special (1) Confiscarea special1 const1 2n trecerea# for3at1 4i gratuit1# 2n proprietatea statului a bunurilor utilizate la s1v2r4irea infrac3iunilor sau rezultate din infrac3iuni. 5n cazul 2n care bunurile utilizate la s1v2r4ireainfrac3iunilor sau rezultate din infrac3iuni nu mai exist1# se confisc1 contravaloarea acestora. (2) S2nt supuse confisc1rii speciale lucrurile: a) rezultate din fapta prev1zut1 de prezentul cod) b) folosite sau destinate pentru s1v2r4irea unei infrac3iuni# dac1 s2nt ale infractorului) c) date pentru a determina s1v2r4irea unei infrac3iuni sau pentru a%l r1spl1ti pe infractor) d) dob2ndite 2n mod v1dit prin s1v2r4irea infrac3iunii# dac1 nu urmeaz1 a fi restituite persoaneiv1t1mate sau nu s2nt destinate pentru desp1gubirea acesteia) e) de3inute contrar dispozi3iilor legale. (3) Confiscarea special1 se aplic1 persoanelor care au comis fapte prev1zute de prezentul cod. Pot fisupuse confisc1rii speciale 4i bunurile men3ionate la alin.(2)# dar care apar3in altor persoane 4i care le% auacceptat 4tiind despre dob2ndirea ilegal1 a acestor bunuri. (!) Confiscarea special1 se poate aplica c'iar dac1 f1ptuitorului nu i se stabile4te o pedeaps1penal1. (-) Confiscarea special1 nu se aplic1 2n cazul infrac3iunilor s1v2r4ite prin intermediul unui organ depres1 sau al oric1rui alt mi*loc de informare 2n mas1.

#mnistia i graierea &rticolul 1:7. &mnistia (1) &mnistia este actul ce are ca efect 2nl1turarea r1spunderii penale sau a pedepsei fie reducereapedepsei aplicate sau comutarea ei. (2) &mnistia nu are efecte asupra m1surilor de siguran31 4i asupra drepturilor persoanei v1t1mate. &rticolul 1:0. .ra3ierea (1) .ra3ierea este actul prin care persoana condamnat1 este liberat1# 2n tot sau 2n parte# depedeapsa stabilit1 ori pedeapsa stabilit1 este comutat1. (2) .ra3ierea se acord1 de c1tre Pre4edintele epublicii ;oldova 2n mod individual. (3) .ra3ierea nu are efecte asupra pedepselor complementare# cu excep3ia cazului 2n care sedispune altfel prin actul de gra3iere. (!) .ra3ierea nu are efecte asupra m1surilor de siguran31 4i asupra drepturilor persoanei v1t1mate.

mpcarea &rticolul 1:9. 5mp1carea (1) 5mp1carea este actul de 2nl1turare a r1spunderii penale pentru o infrac3iune u4oar1 sau mai pu3ingrav1# infrac3iuni prev1zute la capitolele 66 % B6 din Partea special1# precum 4i 2n cazurile prev1zute deprocedura penal1. (2) 5mp1carea este personal1 4i produce efecte *uridice din momentul pornirii urm1ririi penale 4i p2n1la retragerea completului de *udecat1 pentru deliberare. (3) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerci3iu# 2mp1carea se face de reprezentan3ii lor legali. Cei cu capacitate de exerci3iu restr2ns1 se pot 2mp1ca cu 2ncuviin3area persoanelor prev1zute de lege.

Stingerea antecedentelor penale &rticolul 111. Stingerea antecedentelor penale (1) Se consider1 ca neav2nd antecedente penale persoanele: a) liberate de pedeaps1 penal1) b) liberate# potrivit actului de amnistie# de r1spunderea penal1) c) liberate# potrivit actului de amnistie sau gra3iere# de executarea pedepsei pronun3ate prin sentin3ade condamnare) d) condamnate cu suspendarea condi3ionat1 a execut1rii pedepsei dac1# 2n termenul de prob1#condamnarea cu suspendarea condi3ionat1 a execut1rii pedepsei nu a fost anulat1) e) condamnate la o pedeaps1 mai bl2nd1 dec2t 2nc'isoarea % dup1 executarea pedepsei) f)care au executat pedeapsa 2ntr%o unitate militar1 disciplinar1 sau au fost eliberate din aceasta 2nainte de termen) g) condamnate la 2nc'isoare pentru s1v2r4irea unei infrac3iuni u4oare sau mai pu3in grave % dac1 auexpirat 2 ani dup1 executarea pedepsei) ') condamnate la 2nc'isoare pentru s1v2r4irea unei infrac3iuni grave % dac1 au expirat + ani dup1executarea pedepsei) i) condamnate la 2nc'isoare pentru s1v2r4irea unei infrac3iuni deosebit de grave % dac1 au expirat 0ani dup1 executarea pedepsei) *) condamnate la 2nc'isoare pentru s1v2r4irea unei infrac3iuni excep3ional de grave % dac1 au expirat1: ani dup1 executarea pedepsei. (2) /ac1 condamnatul# 2n modul stabilit de lege# a fost liberat 2nainte de termen de executareapedepsei sau partea neexecutat1 a pedepsei i%a fost 2nlocuit1 cu o pedeaps1 mai bl2nd1# termenul stingeriiantecedentelor penale se calculeaz1 pornindu%se de la termenul real al pedepsei executate# din momentulliber1rii de executarea pedepsei principale 4i complementare. (3) Stingerea antecedentelor penale anuleaz1 toate incapacit13ile 4i dec1derile din drepturi legate deantecedentele penale

Rea ilitarea &rticolul 112. eabilitarea *udec1toreasc1 (1) /ac1 persoana care a executat pedeapsa penal1 a dat dovad1 de o comportare irepro4abil1# lacererea sa# instan3a de *udecat1 poate anula antecedentele penale p2n1 la expirarea termenelor de stingere aacestora. /rept condi3ii pentru primirea cererii de reabilitare *udec1toreasc1 pot fi: a) condamnatul nu a comis o nou1 infrac3iune) b) a expirat cel pu3in *um1tate din termenul prev1zut la art.111 alin.(1) 4i (2)) c) condamnatul a avut o comportare irepro4abil1) d) condamnatul a ac'itat integral desp1gubirile civile# la plata c1rora a fost obligat prin 'ot1r2re *udec1toreasc1# precum 4i c'eltuielile de *udecat1) e) condamnatul 24i are asigurat1 existen3a prin munc1 sau prin alte mi*loace oneste# a atins v2rst1 depensionare sau este incapabil de munc1. (2) eabilitarea anuleaz1 toate incapacit13ile 4i dec1derile din drepturi legate de antecedentelepenale. (3) 5n caz de respingere a cererii de reabilitare# nu se poate face o nou1 cerere dec2t dup1 un an. (!) &nularea reabilit1rii *udec1tore4ti se efectueaz1 2n cazul 2n care# dup1 acordarea ei# s%adescoperit c1 cel reabilitat a mai avut o condamnare care# dac1 ar fi fost cunoscut1# conducea la respingereacererii de reabilitare

Calificarea infraciunilor &rticolul 113. (o3iunea de calificare a infrac3iunii (1) Se consider1 calificare a infrac3iunii determinarea 4i constatarea *uridic1 a corespunderii exacte 2ntre semnele faptei pre*udiciabile s1v2r4ite 4i semnele componen3ei infrac3iunii# prev1zute de norma penal1. (2) Calificarea oficial1 a infrac3iunii se efectueaz1 la toate etapele procedurii penale de c1trepersoanele care efectueaz1 urm1rirea penal1 4i de c1tre *udec1tori. &rticolul 11!. Calificarea infrac3iunilor 2n cazulunui concurs de infrac3iuni Calificarea infrac3iunilor 2n cazul unui concurs de infrac3iuni# determinat la art.33# se efectueaz1 cuinvocarea tuturor articolelor sau alineatelor unui singur articol din legea penal1 care prev1d faptelepre*udiciabile s1v2r4ite. &rticolul 11-. Calificarea infrac3iunilor 2n cazul concuren3einormelor penale (1) Concuren3a normelor penale presupune s1v2r4irea de c1tre o persoan1 sau de c1tre un grup depersoane a unei fapte pre*udiciabile# cuprinse 2n 2ntregime de dispozi3iile a dou1 sau mai multor normepenale 4i constituind o singur1 infrac3iune. (2) &legerea uneia din normele concurente care reflect1 cel mai exact natura *uridic1 a fapteipre*udiciabile comise se efectueaz1 2n condi3iile art.11+%110. &rticolul 11+. Calificarea infrac3iunilor 2n cazul concuren3eidintre normele generale 4i cele special (1) (orm1 general1 se consider1 norma penal1 care prevede dou1 sau mai multe faptepre*udiciabile# iar norm1 special1 % norma penal1 care prevede numai cazurile particulare ale acestor fapte. (2) 5n cazul concuren3ei dintre norma general1 4i cea special1# se aplic1 numai norma special1. &rticolul 117. Calificarea infrac3iunilor 2n cazul concuren3eidintre dou1 norme special Concuren3a dintre dou1 norme speciale are urm1toarele variet13i: a) dintre componen3a de infrac3iune cu circumstan3e atenuante 4i alta cu circumstan3e agravante %infrac3iunea se calific1 2n baza celei cu circumstan3e atenuante) b) dintre dou1 componen3e de infrac3iuni cu circumstan3e atenuante % infrac3iunea se calific1 2n bazanormei penale care prevede pedeapsa mai bl2nd1) c) dintre dou1 componen3e de infrac3iuni cu circumstan3e agravante % infrac3iunea se calific1 2n bazanormei penale care prevede o pedeaps1 mai aspr1. &rticolul 110. Calificarea infrac3iunilor 2n cazul concuren3eidintre o parte 4i un 2ntreg (1) Concuren3a dintre o parte 4i un 2ntreg reprezint1 existen3a a dou1 sau mai multor norme penale#una din ele cuprinz2nd fapta pre*udiciabil1 2n 2ntregime# iar celelalte % numai unele p1r3i ale ei. (2) Calificarea infrac3iunilor 2n cazul concuren3ei dintre o parte 4i un 2ntreg se efectueaz1 2n bazanormei care cuprinde 2n 2ntregime toate semnele faptei pre*udiciabile s1v2r4ite.

1nitatea naturala de infractiune ?nitatea naturala de infractiune exista atunci cind activitatea unei personae formata dintr%un act sau mai multe acte# este apreciata ca o unitate unica# prin care s%a realizat componenta de infractiune. "a rindul sau# unitatea naturala se poate prezenta sub mai multe forme: 1. 6nfractiunea simpla. &ceasta consta sub aspect obiectiv dintr%o singura actiune sau inactiune care nu trebuie sa dureze in timp pentru realizarea componentei respective. 2. 6nfractiunea continua. Potrivit art. 29 CP aceasta se caracterizeaza prin savirsirea neintrerupta# timp nedeterminat a activitatii infractionale. &ceasta infractiune se consuma in momentul in care activitatea infractionala inceteaza sau in momentul in care ar interveni unele elemente care impiedica aceasta activitate. 3. 6nfractiunea deviata. &ceasta are ca specific aceea ca fapta ilicita se comite fie prin devierea actiunei de la obiectul sau persoana impotriva caruia fusese indreptata la un alt obiect sau persoana din cauza greselei faptuitorului# fie prin indreptarea actiunei asupra altei personae sau altui obiect decit acela proiectat a fi acela vatamat datorita erorii in care s%a aflat faptuitorul.