Sunteți pe pagina 1din 15

Nr 1

1. metode si tehnici utilizate pt eficienta organizatiei si eficacitatea functionarilor publici


2. managementul bazat pe performanta
1.
Notiunea de eficienta economica este abordata in studiile de specialitate si in practica in 2 sensuri:
a) performanta unor activitati;
b) efect maxim al unor activitati in raport cu resursele alocate sau consumate costuri minime).
!in punct de vedere al formelor de exprimare" se poate spune ca eficienta poate fi cuantificabila in special efectele
economice) si necuantificabila efectele sociale). #ficienta in origanizatiile din sect pub exista at cand acestea
realizeaza si furnizeaza serv pub corespunzatoare dpdv cantitativ si calitativ" asigurand o gestionare corecta a
tuturor resurselor" potrivit nivelurilor stabilite. $rin urmare" o %$ este eficienta at cand reuseste sa&si realizeze
misiunea si obiectivele cu costurile planificate sau mai mici.
#ficienta activitatii autoritatii adm pub se concretizeaza in:
- calitatea actului adm&iv;
- competentele" capacitatea de lucru si de exercitare a atributiilor;
- capacitatea aut&lor locale de a rezolva problemele de politici publice in timp util;
#ficienta %$ este influentata de multiple aspecte de ordin social" uman" politic" 'uridic si tehnic. (ele mai importante
aspecte sunt cele legate de pregatirea profesionala a personalului %$" recrutarea si repartizarea acestuia" aprecierea si
promovarea in diferite functii. )actorul uman reprezinta" asadar" factorul cheie al activitatii si performantelor din
sect. pub.
#ficacitatea" calitatea de a produce efectul asteptat" influenteaza in mod direct eficienta" in special pe cea a
personalului" ambele fiind caracteristici esentiale si indispensabile ale muncii )$.
*ctivitatile de pregatire si perfectionare a pregatirii )$ constau in desfasurarea unui proces coerent si continuu de
programe pentru insusirea si+sau dezvoltarea cunostiintelor si abilitatilor. $asii care ar trb parcursi pentru
desfasurarea acestor activitati sunt:
1. identificarea si definirea nevoilor de training;
2. identificarea cerintelor incluse in procesul de invatare;
,. precizarea obiectivelor activitatii de training;
-. planificarea programelor de training;
.. alegerea furnizorului de training;
/. desfasurarea efectiva a trainingului;
0. evaluarea trainingului;
1. imbunatatirea si extinderea activitatii de training.
$e de alta parte" motivarea reprezinta un factor important in asigurarea eficacitatii personalului. 2otivarea de catre
mgr pub a )$ consta in ansamblul proceselor de man prin care reuseste sa det )$ sa participe la realizarea
obiectivelor" folosind ptr aceasta un instrumentar variat de cointeresare: recompense publice si recunoastere pentru
serviciile prestate" sistem de stimulente sporuri" prime speciale"etc)
$rin urmare" valoarea % si * din sect pub nu sta atat in mi'loacele materiale sau financiare" cat mai ales in
potentialul uman.
2.
- orice initiativa trb sa fie determinata de interesul public si orientata in totalitate catre satisfacerea acestuia; trb sa
aiba in vdr anumite criterii de performanta care se exprima prin cei trei E : economie" eficienta si eficacitate;
(risteriul economic inseamna gasirea celui mai mic cost necesar %$ pentru a satisface dpdv calitativ si cantitativ
interesul pub. #ficienta consta in obtinerea de maximum posibil de rezultate cu nivelul det de resurse sau cu unul
mai mic" iar eficacitatea 3 realizarea obiectivelor definite de mgr pub.
- $erformanta unei 4 pub este st5abilita in functie de modul in care resursele umane" materiale " informationale si
financiare sunt utilizate pentru a realiza obiectivvele propuse la nivelul asteptarilor beneficiarilor de servicii.
*sadar" problema principala ar fi gestionarea cat mai eficienta a resurselor publice ptr satisfacerea nevoilor
sociale generale si obtinerea unui nivel cat mai bun de performanta" in conditiile asigurarii unei functionari
eficiente a sist din care face parte si %$.
- %n procesul de masurare a performantei in s-ect public voi tine cont de anumite sisteme de indicatori de
performanta" prin care voi putea aprecia pe o scala valorica pana la ce nivel au fost satisfacute interesele pub si
cu ce cheltuieli. *cest proces este dificil din mai multe motive:
o multitudinea si diversitatea sta6eholderilor alaturi de diferentele de valori si perceptii despre performanta pe
care acestia le au;
o inexistenta unui mediu concurential;
o natura serv pub oferit;
o complexitate mediului socio&politic;
o infl valorilor politice.
2$7$ poate fi implementat daca sunt considerate si abordate urmatoarele aspecte ca premise fundam:
- existenta unui cadru de referinta general 3 definitii comune asupra perfomantelor financiara" bugetara"
manageriala" politica si profesionala);
- particularizarea abordarii la fiecare domeniu al sect pub;
- adaptarea metodelor de analiza la diversitatea serv si particularitatilor contextuale la nivel central si local;
- continuitatea in aplicarea sistemului indicatorilor de performanta;
- elab unui sistem unitar de indicatori de performanta" dar si diversificat;
- elab unui sistem la nivel national si regional de monitorizare" asistenta si consultanta.
Nr 2
1. interdependente intre functia de previziune si managementul prin obiective
2. sunteti manager public la o primarie si va aflati intr&un process decizional strategic. $rezentati o situatie din
agenda publica
1.
)unctia de previziune consta in ansamblul proceselor de man desfasurate in %$ prin care se determina principalele
prioritati si obiective ale acestora in stransa interdependenta cu cele ale altor % din sect pub si in fct de nev pub gen
si specifice" modalitatile de realizare" resursele necesare si termenele.
2an prin obiective reprezinta o modalitate de stabilire a scopurilor" de evaluare a performantelor manageriale si de
amplificare a initiativei individuale" urmarind cresterea eficientei 24 si asigurand participarea anga'atilor la
stabilirea si realizarea obiectivelor conducerii.
)unctia de previziune este una din cele mai importante functii ale 2$ datorita faptului ca orice %$ trebuie sa aiba
definite obiective.
*tat previziunea" cat si 2$4 trb sa tina cont de cadrul legislativ si de influentele reprezentantilor politicului in
stabilirea obiectivelor" iar mai presus de toate de sistemul de nevoie generale si specifice ale clientilor.
Nr 3
1. modernizarea instrumentarului managerial utilizat in institutiile publice si impactul acestei masuri asupra
cresterii eficientei organizatiilor publice
2. sunteti manager public si intentionati sa auditati cultura organizationala. #tapele propuse pt elaborarea
auditului si schimbarea culturii organizationale
1.
8unt prezentate doua metode de management foarte frecvent utilizate in instit. publ. din tarile dezvoltate ce au
relevanta si pentru managementul public din tara noastra.
2anagementul proiectelor intr&un mediu complex 2$2() 3 una dintre cele mai flexibile metode de 2$ ce
reuneste cateva componente clare in proc. de realizare a obiectivelor unei instit. publ.
2$2( se recomanda in anumite situatii particulare:
- proiectele propuse in instit. publ. ce au implicatii in diverse domenii
- inexistenta unei repartizari coresp. ale sarcinilor pentru funct. publ.
- dificultati in realiz. obiectivelor derivate de care depinde desfas. altor activ.
- presiuni de timp in realiz. unor sarcini
- calitat. deficitara a activ. desfas.
- evitarea apritiei problemelor minore cu impact ma'or asupra instit. publ si comunitatii
#lem. metodologice de baza in aplicarea acestei metode sunt:
- studierea necesitatii si oportunitatii apelarii la metoda 2$2(
- formarea echipei care va fi implicata in elab. si implem. proiectului
- definirea structurii proiectului
- elaborarea planului proiectului
- stabilirea unui sistem de control si raportare
(ele . elemente cheie care trebuie luate in considerare :
-structura organizatorica
-planul de ansamblu al proiectului si planurile individuale
-controlul permanent pentru identificarea si remedierea problemelor aparute
-rezultatul final si cele intermediare
-activitatile pentru managerii publici
4 instit. care aplica 2$2( cuprinde:
- conducerea proiectului " manag. superior al instit.
- manag. publ de niv. superior si manag. executivi.
- managerul de proiect
- managerii resp. de derularea activ. integrate in fazele proiectului
- sefii de echipe
- echipele de lucru
- activ. si sarcinile ce revin fiecarui participant
#tapele de initiere a proiectului:
- stab. termenilor de referinta ia proiectului
- preciz. criteriilor de evaluare pt tot proiectul
- proiectarea structurii organiz.a proiectului
- evaluarea si analiza investitieimetoda analizei cost&beneficiu)
- elaborarea planului proiectului
- elaborarea planului de calitate al proiectului
- precizarea fazelor proiectului
#tapa de finalizare : raport final care sa aiba urm. aspecte:
- perform. proiectului
- productivitatea obtinuta
- calitatea obtinuta
- propuneri de adaptare a continutului metodei 2$2(
- incheierea proiectului
2anagementul prin obiective 3 o cale prin care anga'atii unei org. participa la stabilirea si la realizarea obiectivelor
conducerii. $rin aplicarea 24 se urmareste cresterea eficientei manag. organizatiei. *cesta ofera cadrul general
pentru o actualizare permanenta a obtiectivelor de realizat" a continutului sarcinilor " prin care se permite o
evaluare a modului in care resursele umane si financiare sunt folosite eficient pentru atingerea nivelului de
performanta previzionat.
#tapele 24:
-precizarea perioadei pt care se stabilesc obiective
-selectarea obiectiv. fundam.
-elaborarea sistemului de obiective
-repartizarea obiectivelor
-definitivarea si repartiz. obiectivelor pt fiecare funct. publ.
-elab. programelor de actiune
-stabilirea termenelor initiale" intermediare si finale
-alocarea resurselor financiare" informationale si materiale
-elab . documentelor necesare implem. managementului prin obiective
-monitorizarea procesului de implementare
-evaluarea rezultatelor
-aplicare de recompense si sanctiuni
-elab. propunerilor de imbunatatire a utilizarii metodei
-efectuarea a'ustarilor si continuarea aplicarii 24
*vanta'ele ma'ore 24:
-cresterea gradului de motivarea funct publ
-accentuarea dimensiunii participative a manag publ
-imbunatatirea utilizarii timpului de catre managerii publici
-intarirea responsab fata de realizarea obiectivelor
-crearea unui sistem de diferentiere a veniturilor funct publici
-imbunatatirea semnificativa a procesului de planificare si coortdonare a activitatii
-cresterea semnificativa a eficientei org publ
2.
Eficienta in sect public.
!oua sensuri:
- performanta 3 rez. deosebit de bun al unor activ
- efect maxim al unor activ in raport cu resursele alocate sau consumate
#ficienta poate fi cuantificabila" in special efectele economice si necuantificabila 3 efectele sociale.
)actorul uman reprez. elem. cheie al activitatii si performantelor din sectorul public. !e folosirea eficienta
personalului" de eficienta muncii lui depinde insasi calitate si eficenta activ adm publ.
4 instit publ este eficienta atunci cand reuseste sa realizeze misiunea si obiectivele cu costurile planificate sau mai
mici.
#ficienta activitatii :
-calitatea actului adm
-competentele" capacitatea de lcuru si de exercitare a atributiilor
-capacitatea autorit. locale de a rezolva probleme de politici publice in timp util
#tapele propuse pt elaborarea auditului si schimbarea culturii organizationale
8chimbarile din mediul extern instit. publ. determina flexibilizarea de valori care formeaza cultura organizationala.
2odificarile in strucutra si continutul valorilor culturii organizationale trebuie sa s adapteze permanent la contextul
economic" social" legislativ" politic" administrativ existent.
9na din coordonatele fundamentale prin intermediul careia trebui gandit si implementat cont. schimbarilor org.
fundamentale din instit publ.
*uditul culturii 3 evaluarea ubtebsitatii de manifestare a componentelor culturale si indentificarea modalitatilor
manageriale de actiunein vederea modificarii sau consolidarii valorilor culturii org. initiale.
#tap ale auditului:
-)undamentarea auditului culturii org. in instit. publ. & identificarea necestitatii de evaluare a variabilelor culturii
org. si a intensitatii de manifestare a acestora
audit global+ specializat+ partial
-!esfasurarea auditului culturii org.
-)ormularea cincluziilor cercetarii asupra culturii org. din instit publ
-#laborearea recomandarilor legate de rez cercetarii
Nr 4
1. abordarile procesului decisional si reflectarea continutului ei in noul management public -.0 si 1:.1)
2. sunteti functionar public si cum aplici etapele managementului calitatii totale 11.-)
1.
*bordarea manageriala accentueaza necesitatea permanentei rationalizarii a cestuia si ofera posib managerilor
publici de a fundamenta decizii luand in consid. aspecte de eficacitate si eficienta.
(aracteristici:
-accentuarea necesitatii permanentei rationalziarii
-considerearea unor aspecte de efic. si eficacitate
-proiectarea unui sistem coerent de relatii intre elem. care sa ofere manag publici posib alegerii alternativi optime
-reducerea numarului de alternative decizionale
-gradul ridicat de informare a funct publ
-luarea in consid a ierarhiei
-stimularea formarii unei culturi a org publice
2odelul rational&comprehensiv : derularea procesului dec. in trei etape determinarea obiectivelor" formularea
alternativelor+ alegerea celei mai bune alternative)
maximizarea eficientei si eficacitatii
specializarea accentuata a funct publici implicati
luarea in considerare a costulu total
*bordarea politica a procez decizional
*bordarea legala a proc decizional
*d'udecarea& retrospectiva sau prospectiva
8istemul de valori fundamentale ale Noului manag. public.
(ontinutul noului manag public :
- atentie deosebita acordata fundamentarii s irealizarii obiectivelor
- accentul pus pe responsabilitatea individuala a manag publici
- crestearea gradului de autonomie si felxib manageriala
- introducerea inficatorilor de performanta
- integrarea in gandirea mangeriala a celor , #
- orientarea catre paiata
47%#(;%<" =#>9?;*;#"=#8$4N8*7%?%;*;#
2.
2anag" calitatii totale in instit publ.
<alori de baza pt implementarea manag. calitatii totale:
- responsabilitate
- nevoi ale clientilor si utilizatorilor de srvicii
- performantele profesionale si rezultate
- standarde de performanta
- satisfactia clientiulor
(oordonatele de baza ale abordarii 2(;
- considerearea calitatii ca un parametru fundamental
- crearea unui sistem prin care furnizorul sa realizeze produsle si serviciile la nivelul asteptat
- stabilirea unui standard de perform. numit : defecte
- criteriu de masurare este costul prodului
$rincipii ale 2(;:
- concentrarea supra imbunatatirii procesului de manag.
- orientarea pe leg. permanenta cu clientii
- realizarea unor produse si servicii de calitate
*bordarea 2(; presupune o succesiune de activitati:
- elaborarea unui audit intern
- analiza cazuala a rez auditului
- formularea recomandarilor
- crearea sistemului intern de calitate
- pregatirea resurselor umane
- implementarea noului sistem
- monitorizarea implementarii
- adaptarea permanenta a instit publ. la noile cerinte
- evaluarea rezultatelor
- formulare propunerilor de imbunatarire a noului sistem de management public bazat pe calitate
*vanta'e 2(;:
- simplificarea proceselor de management si de executie
- cresterea eficientei si eficacitatii
- crearea unui sistem de pregatire continua
- amplificarea gradului de motivare a functionarilor pentru calitate
- sistem de manag. publ. flexibil ce permite imbunatatirea permanenta a calitatii serv publice
- imbunatatirea procesulu ide administrare a resurselor umane
- imbunatatirea procesului de coordonare si comunicare
Nr 5
1. eficacitatea functionarului public" eficienta institutiilor publice din prisma principiilor fundamentale ale
manag public vezi sub 11 pct 2 @ 1..)
2. etapele implementarii managementului prin cunostinte& etape si in ce consta 11..)
1
$rincipiul conducerii unitare 3 definirea si aplicarea de catre toti factorii de decizie a conceptelor fundamentale de
management public" pornind de la aceeasi perceptie reflectata intr&o viziune comuna" unitara" clara" coerenta asupra
sectorului public.
7unastarea unui popor" functionalitatea unui sistem adm. si viabilitatea unei instit publ sunt influentate de
respectarea acestui princ.
$rinc. conducerii autonome 3 particularizarea continutului manag . public. in funct de domeniile in care se aplica si
de diversitatea intereselor publice generalesi specifice identificate.
$rincipiul perfect continue 3 manag public trebuie imbunatatit in functie de gradul de realizare a obiectivelor
previzionate" dar si de schimbarile aparute pe plan intern si international.
*cest proces este unul amplu" de analiza care ar trebui sa inceapa cu sesizarea diferentelor intre obiectivele
previzionate si rez. obtinute" a cauzelor si efectelor.
$rinc administrarii eficiente 3 realiz. prin intermediul proceselor si relatiilor de management a gestionarii eficiente a
tuturor categoriilor de reurse atrase si destinate realizarii obiectivelor previzionate.
2aximizarea gradului de satisfacere a nevoilor sociale prin serviciile publice oferite in conditiile minimizarii
costului atras" ca urmare a unei gestionari coresp. a tututor categ. de resurse.
$rinc. legalitatii 3 dimensionarea" structurarea si cominarea proceselor si relatiilor manageriale" porevederile
legsilative considerandu&se ca o baza legala de luat in considerare si nu ca scop in sine
2.
2anagementul bazat pe cunostinte
8pecialistii considera ca noua tendinta manifestata in 2$ implica cateva concepte importante:
- cunostinte
- competenta
- invatare
- capacitate de invatare
- managementul bazat pe cunostinte
2anag. bazat pe cunostinte are ca si obiectiv crearea unei organizatii in care anga'atii sunt incura'ati sa utilizeze
eficient si eficace cunostintele
#;*$#?# 27(8$:
-%ndentificarea potentialulu ide cunostinte
-#laborarea strategiei institutiei publice in care managementul public bazat pe cunostinte devine optiunea strategica
principala
-#laborarea planului de actiune strategic orientat pe cunostinte in functie de rezultatele documentarii si
continutul strategiei manag. bazat pe cunostinte.
-%dentificarea" diseminarea si utilizarea cunostintelor necesare
-=edefinirea culturii organizationale si a stilului de management
Nr 6
1. influenta culturii organizationale in institutiile publice asupra eficacitatii functionarilor publici din
perspective managementului proiectelor intr&un mediu complex
2. sunteti manager public intr&o autoritate publica. %n vederea intaririi capacitatii administrative a institutiei pe
care o conduceti ati decis sa proiectati sis a implementati un s5stem de management public bazat pe o
profesionalizare a functiei publice
1.
9n studiu complex derulat pe o perioada de - ani in 89* a demonstrat ca exista o legatura puternica intre cultura
org si performantele unei %$ deoarece:
& cultura org poatea avea un impact semnificativ asupra perform economice pe termen lung a %$
& cultura org va deveni probabil un factor tot mai important in determinarea succesului sau esecului unei org
in urmatorul deceniu
& desi rezistente la schimbare" culturile puternice pot contribui la amplificarea performantelor %$
(ulturile bazate pe performanta promoveaza pe scara larga urmatoarele practici:
& delegarea de sarcini" competente si responsabilitati
& lucrul in echipa cu un puternic leadership
& corelarea si integrarea resurselor umane cu tehnologia" anga'atii fiind cei care raspund de modul in care
valorifica potentialul tehnic pt a pune mai bine in valoare potentialul uman si a amplifica performantele
& orientarea catre un scop comun
$t a explica interdependentele intre cultura org si eficienta org in %$ este important sa luam in considerare cel putin
, categorii de elemente:
(at 1: valori" istorioare" simboluri" eroi" ritualuri" ceremonii
(at 2: misiunea %$ si viziunea managerilor publici" abilitatile de leadership" comunicarea" motivarea" sist de 2*N
(at ,: satisfactia in munca" gradul de implicare" efortul integrat" perform individuala" creativitatea+inovarea"
productivitatea serviciilor publice" costurile si veniturile
2.
$rofesionalizarea 2*N pub consta intr&un proces amplu de atragere" selectie si creare in cadrul %$ a unui corp de
)$ specializat in domeniul 2$" care sa exercite functiile 2$" sa aplice metode" tehnici si abordari" care sa conduca
la obtinerea in %$ a unor performante deosebite raspunzand asteptarilor celorlalte institutii din cadrul aparatului
administrativ si cetatenilor.
)ormarea profesionala si perfectionarea pregatirii profesionale a )$ si a personalului atras in %$ au devenit o
necesitate stringenta in multe din %$ din tarile dezvoltate.
%n acest sens" primul pas a fost stabilirea clara a rolului si a limitelor de competenta ale reprezentantilor politicului
in 2$. *l doilea pas a fost acceptarea faptului ca profesionalizarea 2$ necesita o redefinire a continutului
activitatilor de formare si perfectionare a pregatirii )$. *l treilea pas a constat in declansarea procesului de formare
si dezvoltare a noului sistem de valori care in cel mai scurt timp sa conduca la obtinerea unui nivel de performanta
in sect pub cel putin la nivelul asteptarilor cetatenilor din tarile respective.
%n sistemul de 2$ din =4 profesionalizarea 2$ este necesara daca se doreste orientarea sist administrativ si a
statului nostru catre valorile promovate in democratiile occidentale.
#tapele importante ale acestui proces sunt
1. elaborarea unui amplu studiu de diagnosticare in domeniul resurselor umane
2. fundamentarea strategiei globale in domeniul resurselor umane in sect pub
,. elaborarea strategiei globale si a strategiei in domeniul resurselor umane in adm si in celelalte domenii de
activitate din sect pub
-. pregatirea res umane pt implementarea strategiilor
.. asigurarea climatului organizational
/. implementarea strategiilor de res umane si motivarea res umane
0. monitorizarea" evaluarea si adaptarea strategiei globale si a celei in domeniul res umane.
Nr 10
1.principiile fundamentale ale mp Ai cum sunt reflectate acestea in noul management public.
2.sunteti manager de resurse umane.precizati conditiile necesare anga'arii + numirea unui functionar
public.ce anume tre sa indeplineasca
1. vezi nr 12
2.
(onditiile privind investirea in functie publica:
& sa fie cetatean roman" sa aiba domiciliul in =omania si sa cunoasca limba romana
& sa aiba capacitate deplina de exercitiu a drepturilor
& sa nu fie condamnata pt infractiune intentionata contra vietii" avutului particular sau public" contra
autoritatii" pt o infractiune de serviciu" precum si pt alta infractiune savarsita cu intentie" care o fac incompatibila
cu functia pe care urmeaza sa o ocupe
& sa fie apta dpdv medical pt indeplinirea functiei respective
& sa posede studiile si vechimea de specialitate cerute de lege pt functia pe care urmeaza sa o ocupe
& sa fie declarat admis" daca postul respectiv a fost scos la concurs
& sa se respecte conditiile generale si specifice cu privire la varsta" aptitudini" etc
Nr 11
1.valorile fundamentale ale institutiiloretica"morala si democratia).
2.eficienta si eficacitatea institutiei si a functionarului public.
1.
4rganizatiile publice nu pot exista in afara unui sistem" iar integritatea unui sistem este puternic determinata de un
set de valori si principii fundamentale ce precizeaza" prin continutul lor" coordonatele de baza intre care
functioneaza componentele intregului.
(ateva din valorile cu impact deosebit asupra managementului institutiilor publice" abordate frecvent ca valori
fundamentale" sunt etica, morala si democratia.
!espre etica se spune ca este un domeniu al stiintei care studiaza principiile morale" legile de dezvoltare istorica a
acestora" rolul lor in viata sociala" respectiv totalitatea normelor de conduita morala corespunzatoare ideologiei
unei societati sau unui grup reprezentativ din cadrul acesteia.
#tica are misiunea de a realiza un acord optim intre natura si nivelul existentei sociale si constiinta morala" ceea ce
presupune eliminarea mentalitatilor intarziate si contributia la modelarea unor constiinte care sa devanseze existenta
sociala actuala" care sa gandeasca si sa actioneze prospectiv.
;rei functii ale eticii: & f cognitiva ; f normativa; f persuasiva.
!espre morala se spune ca este o forma a constiintei sociale care cuprinde normele de convietuire" de comportare a
oamenilor intre ei si in societate.
2orala este un fenomen real" colectiv" si individual" care cuprinde atat normele" principiile care reglementeaza
relatiile umane si tipurile umane de activitati" cat si toate manifestarile realizate in diverse grade si modalitati" sub
semnul acestor norme supuse aprecierii colective si individuale.
%n ceea ce priveste democratia" lectura selectiva a catorva lucrari fundamentale prin care se incearca definirea
acesteia denota ca exista raspunsuri diferite. %ntre ele nu exista un acord" ele nu formeaza un sistem. #forturile catre
cristalizarea unei teorii a democratiei demonstreaza tendinta regretabila catre o gandire limitata la abstractii"
neimbinand niciodata enunturile generale cu realitatile experientei practice si ocolind pana si observarea unor
deosebiri importante existente intre abstractii.
Teoria democratiei presupune trei obiective importante:
& transpunerea in realitate a vointei cetatenilor unei tari
& asigurarea egalitatii de sanse pentru toti cetatenii
& distribuirea si repectarea unei diversitati de libertati
#ste necesar ca cetatenii sa identifice prin reprezentantii politici actorii si structura aparatului guvernamental
reprezentativ" pentru ca elementele teoriei democratiei sa poata deveni o realitate concreta si nu doar o ideologie
formala" cu efecte declarative si fara efecte palpabile resimtite de membrii societatii.
$arerea specialistilor este ca statele aflate in plin proces de construire a democratiei nu pot prelua nimic din ceea ce
democratiile dezvoltate au in propriul lor sistem de valori" deoarece elementele masinariei nu sunt detasabile"
organismul este in realitate imposibil de definit" iar ceea ce face ca el ca sa functioneze" obiceiurile inimii cum le
numea ;ocBueville" sunt unice si imposibil de definit.
)iecare are relevanta deosebita asupra comportamentului organizational" in general" asupra comportamentului
individual al resurselor umane din institutiile publice si" implicit" asupra modalitatilor de actiune pentru care
opteaza managerii publici in special si fiecare functionar public antrenat in procesele de 2*N si de executie prin
care sunt realizate si furnizate serviciile publice.
2.
2etode de executare:
& metoda constrangerii
& metoda convingerii
& metoda cointeresarii
2etoda constrangerii
?a aceasta metoda se apeleaza in special in statele totalitare" unde institutiile statului au fost transformate in
instrumente de dominare de catre o minoritate sociala privilegiata a unei ma'oritati a societatii" lipsita de drepturi si
saraca.
%n statele nedemocratice" metoda constrangerii este principala metoda de asigurare a executarii deciziilor
administrative" a initiativelor institutiilor si autoritatilor statului" in general.
$articularitatea se explica prin aceea ca ma'oritatea populatiei" fiind constienta de faptul ca *$ serveste o grupare
minoritara dominanta" in general" va opune rezistenta executarii deciziilor de management public sau administrative
sau nu le va executa si respecta de buna voie intrucat se considera ca aceste decizii sau acte nu fac altceva decat sa
promoveze interesele gruparii aflate la conducere" in dauna populatiei ma'oritare asuprite.
2etoda convingerii
%n tarile democratice in care institutiile statului de drept apara si promoveaza interesele cetatenilor si actioneaza cu
consecventa pentru cresterea bunastarii materiale si spirituale a membrilor societatii este folosita metoda
convingerii.
%n statele in care se foloseste cu precadere met convingerii" politicile publice" deciziile si actele normative sunt
respectate si executate de bunavoie de catre )$ si de membrii societatii" constienti fiind ca prin aceasta actioneaza
in propriul lor interes.
(onvingerea in legatura cu necesitatea adoptarii sau aplicarii unei decizii de management public sau administrative
presupune un proces de informare a cetatenilor si )$ direct si+sau indirect implicati sau interesati de continutul unor
acte normative.
2etoda cointeresarii
8e pot acorda recompense pt realizarea obiectivelor individuale de catre )$ sau de catre ceilalti reprezentanti ai
2*N pub. 8timulentele folosite amplifica gradul de cointeresare a )$" in special. 2etoda cointeresarii presupune
elaborarea unor sisteme de indicatori pt sensibilizarea anga'atilor %$ fata de realizarea intereselor publice generale.
?a acestea se adauga si mi'loacele folosite de stat pt determinarea unor persoane sa respecte si sa execute
corespunzator deciziile de 2*N pub sau administrative.
*stfel" in statele democratice se ofera conditii politice" 'uridice" economice" sociale pt ca )$ si membrii societatii sa
aiba o conduita corespunzatoare" in deplina concordanta cu prevederile normelor statului de drept.
Nr 12
1. interdependente intre val. fundamentale ale mp cu continutul noului man pb
2. sunteti manager de resurse umane si in urma evaluarii anuale doriti sa implementati un sistem de
perfectionare a functionarilor publici. #xplicati cum procedati in maxim o pagina
1.
Sistemul de valori fundamentale ale Noului manaement public
C atenDie deosebitE acordatE fundamentErii Ai realizErii obiectivelor;
C accentul pus pe responsabilitatea individualE a managerilor publici pentru realizarea obiectivelor;
C creAterea gradului de autonomie Ai flexibilitate managerialE;
C introducerea indicatorilor de performanDE pentru mEsurarea gradului de realizare a obiectivelor fundamentale Ai
individuale;
C integrarea Fn gGndirea managerialE a celor H,#" FnsemnGnd economie" eficienDE Ai eficacitate;
C orientarea cEtre piaDE Ai deplasarea centrului atenDiei de la modul de desfEAurare a proceselor asupra gradului Fn
care" prin rezultatele oferite" nevoile sociale sunt satisfEcute.
9n aspect este evident Ai suficient de clar dupE aceastE prezentare Ai anume faptul cE noul model al managementului
public surclaseazE efectiv modelul tradiDional al administraDiei publice. #ste" de asemenea" foarte clar faptul cE noua
abordare schimbE semnificativ modul de desfEAurarea a activitEDii Fn instituDiile publice Ai totodatE rolul
managerului public Ai funcDionarilor publici de execuDie.
Sistemul se valori ale manaementului public!
o promovarea competiDiei Fntre furnizorii de servicii;
o dezvoltarea dimensiunii participative a managementului public prin exercitarea controlului din afara sistemului
birocratic de cEtre membrii comunitEDii" respectiv cetEDenii;
o mEsurarea performanDei instituDiilor publice Fn funcDie de rezultatele obDinute Ai nu de volumul Ai valoarea
intrErilor;
o orientarea conducerii instituDiilor publice cEtre realizarea obiectivelor derivate din misiune Ai nu pentru aplicarea
unor acte normative" regulamente Ai norme metodologice;
oconsiderarea beneficiarilor de servicii drept clienDi cErora li se pune la dispoziDie o ofertE variatE de servicii de
cEtre diverAi furnizori;
o accentuarea dimensiunii previzionale a managementului public de anticipare a conDinutului serviciilor Ai de
prevenire a apariDiei unor situaDii problemE;
o concentrarea energiilor Fn atragerea Ai cGAtigarea de resurse Ai nu pentru consumarea acestora;
o descentralizarea autoritEDii Ai Fncura'area managementului participativ;
o promovarea mecanismelor de piaDE Fn locul celor birocratice;
o coordonarea Ai integrarea elementelor sistemului de servicii publice furnizate de sectorul public sau privat pentru
a soluDiona problemele specifice ale comunitEDilor.
2.
$regEtirea Ai perfecDionarea pregEtirii funcDionarilor publici
$aAii care ar trebui parcurAi pentru desfEAurarea acestor activitEDi de pregEtire Ai perfecDionare a pregEtirii
funcDionarilor publici sunt:
1. %dentificarea Ai definirea nevoilor de training & *ceasta presupune analiza la nivel de individ sau grup a
necesitEDii de a dobGndi noi deprinderi sau cunoAtinDe sau de a FmbunEtEDi competenDele existente ale funcDionarilor
publici.
2. %dentificarea cerinDelor incluse Fn procesul de FnvEDare & #ste necesar sE se specifice cGt mai clar posibil ce
abilitEDi Ai cunoAtinDe vor fi FnsuAite Fn urma procesului de trainig" ce competenDe trebuie dezvoltate Ai ce atitudini
trebuie schimbate.
,. $recizarea obiectivelor activitEDii de training & In aceastE etapE este important sE se stabileascE nu numai ce
trebuie FnvEDat" dar Ai ce trebuie sE fie capabili funcDionarii publici sE facE dupE Fncheierea programului de training.
-. $lanificarea programelor de training trebuie concepute astfel & FncGt sE corespundE nevoilor Ai obiectivelor
strategice.
.. *legerea furnizorului de training & #ste important sE se stabileascE dacE training&ul va fi asigurat din
interiorul instituDie publice sau din afara acesteia sau chiar prin intermediul unui program internaDional de cEtre
echipe de experDi internaDionali.
/. !esfEAurarea efectivE a training&ului & )recvent se apeleazE la metode Ai tehnici interactive pentru
facilitarea procesului de dobGndire de abilitEDi Ai cunoAtinDe noi.
0. #valuarea training&ului & #ficacitatea training&ului este urmEritE pe parcursul desfEAurErii programelor" iar" mai
tGrziu" impactul se reflectE Fn mEsura Fn care obiectivele instituDiei publice au fost realizate.
1. ImbunEtEDirea Ai extinderea activitEDii de training & In urma evaluErii se va decide mEsura Fn care este necesarE
FmbunEtEDirea programelor de training Ai cum vor fi satisfEcute cererile de training Fn perioada urmEtoare Fn funcDie
de schimbErile apErute Fn politicile Ai strategiile specifice domeniului resurselor umane.
8intetizGnd" se poate conclude cE training&ul este necesar pentru cE: existE o permanentE presiune din partea
cetEDenilor ale cEror exigenDe cresc" natura cererilor Ai a nevoilor necesare a fi satisfEcute este foarte diversE Ai Fn
permanentE schimbare" solicitGnd existenDa unor funcDionari publici bine pregEtiDi profesional" existE FncE
numeroase disfuncDionalitEDi datorate pregEtirii necorespunzEtoare a funcDionarilor publici" cunoAtinDele FnsuAite prin
formarea iniDialE Fn cadrul sistemului de FnvEDEmGnt sunt uAor perisabile Fn condiDiile accelerErii procesului
schimbErilor" reforma Fn sectorul public impune crearea unui corp de funcDionari publici profesioniAti" preocupat
permanent de actualizarea cunoAtinDelor" existE la nivelul fiecErui individ dorinDa de perfecDionare" promovare Ai
satisfacDie Fn muncE.
Nr.16
1. <alorile fundamentale pt organizatiile publice vezi nr 11)
2. %nformatizarea institutiilor publice
2.
"nformati#area institutiilor publice
8e constatE din ce Fn ce mai mult cE" Fn ma'oritatea domeniilor" a apErut un nou tip de organizaie, cea
informaional, considerat de specialiti organizaia noului secol i mileniu.
Accesul la informaiile publice confer transparen procesului de management i n mod cert susine dezvoltarea
societii n ansamblul ei.
%n accepDiunea lui !avid 2c. JeKitt" un apreciat specialist Fn domeniul managementului public" accesul la
informaDiile publice conferE transparenDE procesului de management Ai Fn mod cert susDine dezvoltarea societEDii Fn
ansamblul ei o nouE soluDie a venit Fn spri'inul instituDiilor administrative" intranet&ul" care poate fi definit ca o
implementare a tehnologiei internet Fn cadrul unei instituDii Ai autoritEDi sau ca un Korld Kide Keb particular. *stfel"
intranet&ul este apreciat ca o cale rapidE" sigurE Ai uAor de apelat pentru comunicarea interdepartamentalE.
$rincipalele avanta'e ale introducerii intranet&ului Fn instituDiile publice sunt:
C suport pentru un numEr mare de utilizatori;
C securitatea sistemului;
C prevenirea supraFncErcErii informaDionale;
C asigurarea integritEDii informaDiei;
C accesul permanent la informaDiile necesare;
C scEderea redundanDei reDelei;
C utilizare uAoarE de cEtre nespecialiAti" amatori Ai FncepEtori;
C posibilitatea FmbunEtEDirii permanente a programelor de tip
client;
C reducerea costurilor sistemului informaDional;
C creAterea productivitEDii Ai competitivitEDii;
C interoperabilitatea dintre aplicaDii prin utilizarea protocoalelor Ai
standardelor deschise;
C accesul restricDionat la aplicaDii: autentificarea utilizatorilor"
certificate" protocoale de securitate;
C creAterea eficienDei;
C interfaDa utilizatorilor unicE pentru toate aplicaDiile;
C posibilitatea unei interogEri dinamice cu sistemele existente de
baze de date" cu depozitele de date" cu departamentele de stocare
a datelor;
C varietatea formelor de lucru: text" graficE" sunete" video etc.
$entru a spri'ini managerii publici Ai funcDionarii publici de execuDie au fost elaborate diverse tehnologii printre care
amintim: 8istemul %nformaDional Leografic 8.%.L)" 8istemul %nformaDional 2anagerial
8.%.2.)" 8istemul %nformatic 8uport pentru !eciziile *dministrative 8.%.$.!.*.).
8istemul %nformaDional Leografic este un sistem suport al deciziilor" proiectat special pentru a lucra cu informaDii
spaDiale sub formE de hErDi reDeaua stradalE" distribuirea populaDiei Fn teritoriu" reDeaua de
electrificare etc.) 8istemul %nformaDional Leografic poate conDine informaDii despre:
C caracteristicile geografice ale unui spaDiu: formE" resurse de apE"
parcuri" sol" particularitEDile domeniului public etc.;
C utilizarea domeniului public pentru destinaDii rezidenDiale"
comerciale" industriale;
C transporturi Ai comunicaDii: legEturile variate Fntre diferite puncte
din mediul urban Ai cel interurban" zonal" naDional;
C servicii Ai utilitEDi: energie" furnizarea apei" canalizare" instalaDii
telefonice" depozitarea deAeurilor;
C caracteristicile economice" sociale" culturale" de mediu" ale
contextului etc.
8istemul %nformaDional 2anagerial este un sistem care furnizeazE managerilor publici informaDiile necesare pentru
fundamentarea managerialE Ai economicE a deciziilor administrative.
!intre activitEDile desfEAurate Fn instituDii publice din administraDie care pot fi integrate Ai realizate printr&un astfel
de 8istem %nformaDional 2anagerial enumerEm:
C evidenDa cetEDenilor;
C evidenDa proprietEDilor imobiliare;
C evidenDa vehiculelor motorizate;
C evidenDa documentelor;
C evidenDa veniturilor Ai cheltuielilor;
C evidenDa contractelor;
C evidenDa FncasErilor din taxe Ai impozite;
C planificarea bugetarE
8istemele %nformatice 8uport pentru !eciziile *dministrative susDin managerii publici Fn fundamentarea variantelor
decizionale pentru diverse decizii administrative" care trebuie elaborate Fn situaDii de risc Ai
incertitudine.
2etodologiile folosite Fn procesul de modelare sunt: analiza input&output" programarea liniarE" metodele
probabilistice" metodele algebrice" modelarea ergonomicE" microanaliza" analiza teritorialE Ai
dinamica sistemului.
In #uropa experienDa danezE meritE o menDiune specialE:
C *!*2 ;he *nnual !anish *ggregate 2odel) este un model macroeconomic de tip 6e5nesist cu a'utorul cEruia
se elaboreazE previziunile Fn ceea ce priveAte economia naDionalE Ai evaluarea
politicilor implementate;
C =%24 =egional %nteractive 2odel) este un model economicodemografic folosit de administraDia localE Ai de
pieDele de muncE regionale pentru a urmEri creAterea populaDiei" creAterea economicE" dinamica ocupErii forDei de
muncE Ai alte caracteristici sociale.
In acest context se remarcE atenDia acordatE tendinDei de informatizare a sistemului administrativ din Dara noastrE" Fn
general" care se va realiza pe trei coordonate ma'ore:
1. %nformatizarea activitEDilor din instituDiile publice care sE conducE la o creAtere a eficienDei operaDionale Fn cadrul
organismelor administraDiei centrale Ai locale.
2. %nformatizarea serviciilor avGnd ca beneficiari cetEDenii Ai agenDii economici" fapt care implicE adesea integrarea
serviciilor prestate de organizaDii de servicii din administraDia centralE Ai localE.
*bordEri recente Fn managementul public internaDional Ai oportunitatea adaptErii Ai implementErii lor Fn instituDiile
publice din =omGnia
,. *sigurarea accesului la informaDii prin tehnologia informaDionalE pentru utilizatorii finali ai serviciilor
administraDiei centrale.
L=%?#
1. Intr&o AedinDE ordinarE a (onsiliului ?ocal a fost aprobatE decizia de elaborare a unui studiu de fezabilitate Ai
a unui proiect tehnic pentru repararea instalaDiilor de apE caldE Ai cEldurE. #valuaDi decizia din perspectiva
gradului de fundamentare :
a. fundamentat$ %tiin&ific
2. (onsiliul MudeDean Fntrunit Fn AedinDE extraordinarE a adoptat NotErGrea prin care a aprobat bugetul =.*.
!rumuri Ai $oduri. IncadraDi aceastE hotErGre din perspectiva funcDiilor managementului public.
a. previ#iune
b. administrare
,. #xecutivul a aprobat" potrivit programului de guvernare" strategia naDionalE integratE Fn domeniul energetic.
$recizaDi din perspectiva caracteristicilor managementului public ce s&a avut Fn vedere:
a. caracterul politic
b. caracterul interator
c. caracter leal
-. In primEria unui oraA FAi desfEAoarE activitatea 0 funcDionari publici de conducere Ai /2 de funcDionari publici
de execuDie. (are din cauzele prezentate Fn continuare apreciaDi cE a determinat o astfel de situaDie:
a. dispo#i&ia primarului
b. particularit$&ile ora%ului
.. (onform organigramei unei primErii" pe primul nivel ierarhic se situeazE primarul" consiliul local Ai
viceprimarii. In subordinea directE a primarului se situeazE - departamente" care la rGndul lor sunt alcEtuite
din mai multe direcDii" servicii Ai birouri. %dentificaDi" din perspectiva managementului public" ce este greAit
Fn aceastE situaDie
a. dispunerea pe niveluri ierar'ice
b. oranirama
/. 2anagerii publici din cadrul *dministraDiilor )iscale au propus elaborarea Ai implementarea unui sistem de
indicatori de performanDE pentru FmbunEtEDirea colectErii impozitelor pe proprietate. (um apreciaDi mEsura
luatE din perspectiva noului management public O
a. necesar$
b. corect$
c. leal$
0. 9n primar administra un oraA cu peste 2 milioane de locuitori. *cesta lucra" muncE de rutinE" aproape 1.
ore" din care /:P reprezenta lucrul cu publicul. *lte 1.P din acest timp erau dedicate apariDiilor Fn public"
Fn cadrul unor AedinDe" interviurilor la ;< Ai =adio etc. %dentificaDi principalele deficienDe din situaDia
prezentatE:
a. ponderea mare a activit$&ilor de rutin$
b. ponderea mare a lucrului cu publicul
c. dep$%irea limitelor de competen&$
1. 2arcel (oriaux" viceprimar" Fn urma mai multor sesizEri din partea cetEDenilor francezi cu privire la
rezolvarea problemelor celor sEraci s&a hotErGt sE FnfiinDeze un departament specializat pentru soluDionarea
probleme de acest tip. !upE , ani a reuAit Ai mai tGrziu ideea lui s&a materializat Ai Fn alte oraAe.(um
apreciaDi iniDiativa viceprimarului O
a. necesar$
b. fundamentat$
Q. In cadrul unui 8erviciu de 9rbanism Ai *mena'area ;eritoriului FAi desfEAoarE activitatea / funcDionari: 1 de
conducere cu pregEtire tehnicE Ai . de execuDie" avGnd urmEtoarea pregEtire: , cu pregEtire superioarE
tehnicE Ai , cu pregEtire medie. !in perspectiva structurii organizatorice care sunt greAelile O
a. pre$tirea
1:. $reAedintele (onsiliului MudeDean a emis hotErGrea privind eliberarea din funcDie a unui funcDionar public de
la 8erviciul (ontrol Ai !isciplinE Fn (onstrucDii. (e greAeli s&au fEcut Fn acest caz O
a. tipul de act
b. nerespectarea atribu&iilor
11. Intr&un minister s&a luat decizia introducerii intranetului Ai a managementului informatizat al documentelor.
!in perspectiva tendinDelor sistemului informaDional" accesul electronic la informaDii Ai la serviciile
principale se va face prin intermediul unor portaluri:
a. de informa&ii
b. de certificare
12. 9n manager public doreAte sE pregEteascE schimbarea culturii organizaDionale din instituDia publicE pe care
oconduce. $entru aceasta el ar trebui sE Atie despre cultura cE are o serie de caracteristici pe care sE le ia Fn
considerare. (are sunt acestea:
a. dinamism
b. inedit
c. complexitate
d. diversitate
1,. Noul 2inistru al *dministraDiei Ai %nternelor" apreciat Fn mediul politic pentru performanDele obDinute
anterior ca om de afaceri" a anunDat cE FncepGnd de luna viitoare va crea 4ficiul NaDional pentru =eforma
*dministraDiei Fn structura instituDiei pe care o conduce. =olul acestuia va fi asigurarea unei coordonEri mai
bune a procesului schimbErilor implicate de reformE.*nalizaDi iniDiativa ministrului din perspectiva
principiilor fundamentale ale 2$" care au fost luate Fn considerare:
a. lealit$&ii
b. administr$rii eficiente
c. conducerii autonome
d. perfec&ion$rii continue
1-. 9n manager public decide sE implementeze noul management public Fn instituDia publicE pe care o conduce.
(are sunt aspectele relevante ale acestui curent ce trebuie cunoscute:
a. modul de fundamentare %i reali#are a obiectivelor
b. tipul de cultur$ orani#a&ional$
c. tipul de orientare c$tre pia&$
d. modul de determinare a responsabilit$&ii individuale
e. formele de exprimare a indicatorilor de performan&$
1.. 9n consiliu 'udeDean a adoptat NotErGrea privind aprobarea ?istei obiectivelor pe anul urmEtor cu finanDare
parDialE sau integralE de la bugetul statului. In care din funcDiile managementului public se FncadreazE
decizia de mai sus O
a. previ#iune
b. administrare
1/. !upE finalizarea unui program de formare continuE un manager public a decis sE formuleze misiunea
instituDiei publice pe care o conduce. (e elemente trebuie sE fie integrate Fn conDinutul acesteia:
a. mi(loacele te'nice folosite pentru producerea %i furni#area serviciilor
b. vi#iunea
c. nivelul administrativ
d. produsele %i serviciile oferite
e. sementul de pia&$
10. 8e prezintE urmEtorul circuit informaDional pentru realizarea Ai furnizarea 8erviciului de #liberare a
*utorizaDiilor de (onstrucDii:
%ntrEri 3 =egistratura generalE 3 =egistraturE !$% 3 !$% 3 8erviciu 3 *rhitect Ref 3 8ecretar 3 $rimar
Leneral 3 %eAiri 3 8erviciu !$%.%dentificaDi principalele disfuncDionalitEDi ale circuitului informaDional:
a. lunimea mare a circuitului
b. succesiunea activit$&ilor pe circuit
c. supra)nc$rcarea circuitului
11. $rimarul unui oraA" ca manager public de nivel superior" a dispus eliberarea din funcDie a , persoane din
aparatul propriu de specialitate al autoritEDilor administraDiei publice locale.%dentificaDi categoria de decizie Fn
care se FncadreazE dispoziDia primarului.
c. deci#ie de manaement public
e. deci#ie de resurse umane
1Q. 8e prezintE o situaDie Fn care s&au fEcut greAeli. In ultima AedinDE de guvern" $rimul 2inistru a decis asupra
renegocierii unui Fmprumut contractat de 2inisterul )inanDelor $ublice cu cGteva luni Fn urmE. *nalizaDi
aceastE situaDie Ai identificaDi greAelile:
a. competen&a decidentului
b. nerespectarea cerin&elor deci#iei de manaement public
c. procedura administrativ$
2:. (onform proiectului de buget pe anul urmEtor" cheltuielile unei autoritEDi locale sunt repartizate Fn proporDie de
-0P pentru acoperirea subvenDiilor cEtre regiile autonome Ai societEDile comerciale care furnizeazE servicii de
interes public. *nalizaDi Ai identificaDi implicaDiile acestei situaDii:
a. capacitate financiar$ limitat$
b. capacitate manaerial$ limitat$
c. viabilitate economic$ redus$
21. (onsiliul MudeDean a adoptat hotErGrea privind sumele de echilibrare Ai transferuri de la bugetul statului Ai
repartizarea lor pe subunitEDi administrativ teritoriale. (are afirmaDii sunt adevErateO
a. deci#ia vi#ea#$ exercitarea func&iei de administrare
b. deci#ia este periodic$
22. (onform situaDiei FncadrErii cu personal" Fntr&o primErie FAi desfEAoarE activitatea Fn cadrul 8erviciului 7uget 1
funcDionari publici" 1 cu funcDie publicE de conducere Ai 0 de execuDie" 2 au pregEtire superioarE economicE
Ai / au pregEtire medie. %dentificaDi care dintre urmEtoarele variante reprezintE deficienDe ce reies din situaDia
prezentatE:
a. ponderea ierar'ic$ este mare;
b. pre$tire necorespun#$toare*
2,. 8erviciul $rograme" $rognoze" %nformaticE din cadrul primEriei unui oraA FndeplineAte o serie de atribuDii
specifice. (are dintre variantele prezentate Fn continuare exprimE atribuDii prin care se exercitE funcDia de control&
evaluare a managementului public:
a. anali#ea#$ propunerile f$cute de consiliile locale )n vederea elabor$rii prono#elor
b. propune prorame de )mbun$t$&ire a performan&elor financiare.
2-. (onform organigramei unei primErii Fn subordinea 8ecretarului 2unicipiului FAi desfEAoarE activitatea:
8erviciul 8ecretariat general" relaDii cu publicul" registrul agricol" 8erviciul (ontencios administrativ" 'uridic"
8erviciul stare civilE" 8erviciul autoritate tutelarE Ai 8erviciul a'utor social. (are dintre variantele de mai 'os sunt
propuneri oportune de schimbare a structurii organizatorice:
a. rela&ii cu publicul trebuie s$ constituie un serviciu distinct+ nu s$ fie interat )n secretariatului
eneral*
2.. In AedinDa din 21 mai 1QQ, (onsiliul de *dministrare al 4raAului )lorenDa a adoptat o hotErGre prin care
comercianDii de suveniruri urmau sE fie plasaDi Fn $iaDa (astellani. 4datE cu aplicarea acestei decizii comercianDii
au aflat cE administraDia localE intenDiona sE plaseze" Fn final" toate standurile Fn $iaDa =epublica. $e 21
septembrie 1QQ, comercianDii au fost mutaDi definitiv Fn $iaDa =epublica. (e etape ale procesului decizional se
regEsesc Fn situaDia prezentatE:
a. ini&ierea deci#iei*
b. adoptarea deci#iei,aleerea variantei deci#ionale optime;
c. implementarea deci#iei*
d. urm$rirea implement$rii deci#iei.
2/. In urma respingerii ultimatumului oferit Maponiei" oraAele Niroshima Ai Nagasa6i au fost bombardate la /
Ai respectiv Q august. (abinetul Maponez a hotErGt sE se predea pe 1: august 1Q-." iar declaraDia de predare a fost
semnatE pe data de 2 septembrie Fn Lolful ;o6io. $recizaDi ce etape ale procesului decizional se reflectE Fn situaDia
prezentatE:
a. urm$rirea aplic$rii %i respect$rii deci#iei*
20. In urma sesizErilor primite" un grup de inspectori de servicii a constatat calitatea slabE a lucrErilor efectuate de
operatorul de salubritate. *u fost aplicate amenzi Ai s&a stabilit termenul pGnE la care operatorul sE realizeze
corect lucrErile solicitate. %dentificaDi care cerinDe ale exercitErii controlului s&au respectat Fn situaDia
prezentatE:
a. controlul s$ fie realist+ obiectiv*
b. controlul s$ aib$ finalitate*
c. controlul s$ fie speciali#at.
21. In vederea optimizErii unor proceduri" primarul a decis sE delege viceprimarului o serie de atribuDii. (onsideraDi
cE decizia primarului este o:
a. deci#ie de manaement*
b. deci#ie administrativ$*
2Q. In vederea creAterii calitEDii furnizErii serviciilor de transport urban" (onsiliul ?ocal a decis concesionarea
cGtorva trasee unor societEDi de transport consacrate de'a pentru activitatea lor. In cuprinsul hotErGrii a fost
precizatE legea Fn temeiul cEreia s&a adoptat decizia au fost stabiliDi Ai responsabilii+executanDii implicaDi Fn
implementarea hotErGrii. (e alte elemente consideraDi cE ar fi trebuit avute Fn vedere pentru ca decizia sE fie
completE:
a. cadrul formal,leal*
b. modalit$&ile de implementare a deci#iei*
c. termenul de implementare a deci#iei*
d. resursele necesare implement$rii deci#iei.
,:. $reAedintele (onsiliul MudeDean propune noul !irector al !irecDiei 7uget" $rograme" $rognoze.!upE aprobarea
acesteia de (M" el emite dispoziDia.IncadratE concomitent dupE mai multe criterii decizia este:
a. individual$*
b. avi#at$*