Sunteți pe pagina 1din 19

Capitolul 2 : Studiu privind datoria public a Romniei n contextul

integrrii n U.E.
Romnia a devenit stat membru al Uniunii Europene pe 1 ianuarie 2007, dup ce Tratatul de
Aderare, semnat pe 25 aprilie 2005, a fost ratificat de ctre toate tatele !embre" Romnia a
trimis solicitarea de a deveni membru pe 22 iunie 1##5, $mpreun cu %eclara ia de la na&ov , un
document semnat de toate cele paispre'ece partide politice importante ale Romniei, $n care
acestea $ i e(primau spri)in deplin pentru inte&rarea european"
1
*n iulie 1##7, +omisia i,a
publicat -.pinia asupra olicitrii Romniei de a %eveni !embr a Uniunii Europene-" *n anul
urmtor, a fost $ntocmit un -Raport privind /ro&resele Romniei $n /rocesul de Aderare la
Uniunea European-" *n urmtorul raport, publicat $n octombrie 1###, +omisia a recomandat
$nceperea ne&ocierilor de aderare cu Romnia" 0e&ocierile au fost desc1ise $n prima )umtate a
anului 2000 2i s,au derulat pn la sfr2itul anului 2003, cnd +onsiliul European a marcat
$nc1eierea ne&ocierilor" %e fapt ne&ocierile pentru semnarea Acordului de Asociere al Romniei
la Uniunea European au inceput din anul 1#44" *nc de atunci inte&rarea $n Uniunea European
a constituit ancora pentru economia romneasc"
/entru a devein membru U"E"Romania a trebuit sa respecte urmatoarele criterii &enerale de
aderare la Uniunea European care se ba'ea' pe conclu'iile +onsiliului European de la
+open1a&a 51##46, care a stabilit condi7iile pe care statele candidate trebuie s le $ndeplineasc
pentru a deveni membre ale UE" +riteriile de la +open1a&a prevd8
a6 Criteriul politic8 stabilitatea institu7iilor ce &arantea' democra7ia, statul de drept, drepturile
omului 2i protec7ia minorit7ilor9
b6 Criteriul economic: e(isten7a unei economii de pia7 func7ionale 2i capacitatea de a face fa7
presiunii concuren7iale 2i for7elor pie7ei din Uniunea European9
c6 Criteriul tehnic: capacitatea de asumare a obli&a7iilor de stat membru, inclusiv cele privind
aderarea la obiectivele uniunii politice, economice 2i monetare 5implementarea ac:uis,ului
comunitar6"
%easemenea Tratatul de la !aastric1t prevede c$teva criterii printre care i criteriul referitor la
datoria public,conform cruia aceasta nu trebuie sa dep easc ;0< din /=>,astfel c $n 1#?#,
Romnia $2i ac1itase datoria e(tern" *n plus, avea de $ncasat crean7e de la =ra@ de 2,5 miliarde
dolari" /entru unii, lipsa datoriei publice este semn de competitivitate, semn de stabilitate
financiar" +onsideram c ar fi favori'at Romnia stimularea unor investi7ii mai mari $n
de'voltarea infrastructurilor fi'ice 2i virtuale dect o datorie e(tern 'ero"
2.1 Evolu ia datoriei publice din 12!2""#
Aa $nceputul perioadei de tran'i7ie, $n anul 1##0, datoria public $n Romnia era
nesemnificativ 57< din /=>6,$n urmtorii ani procesul su de acumulare s,a accelerat" Bactorii
esen7iali care au alimentat datoria public a Romniei, dup 1##0, au fost8 finan7area deficitului
bu&etar consolidat, finan7area datoriei publice interne directe &enerate de activele neperformante
preluate de stat la datoria public pe ba' de le&i speciale, finan7area proiectelor sau activit7ilor
de importan7 prioritar pentru Romnia sau pentru alte destina7ii stabilite 2i aprobate de Cuvern,
prin emiterea &aran7iilor pentru $mprumuturi interne acordate de stat $n ba'a le&ilor speciale 2i a
&aran7iilor de stat pentru creditele interne contractate $n lei 2i $n valut, finan7area deficitului
balan7ei de pl7i e(terne, consolidarea re'ervei valutare a statului, finan7area unor proiecte social
D economice, sau a altor necesit7i, din surse e(terne, aprobate prin 1otrre a Cuvernului"
Rambursarea $mprumuturilor se asi&ur, dupa ca' din $mprumuturi special contractate pentru
refina area datoriei publice, din resusrse ale contului &eneral al tre'oreriei statului, precum i din
alte resusrse stabilite prin dispo'i ii le&ale" *n condi iile $n care pia a intern de capital a
Romniei fost, i continu s fie slab de'voltat,necesit ile suplimentare de resurse financiare
au fost acoperite $n propor ie cov$r itoare din $mprumuturi contractate peste &rani e" Astfel $n
perioada 1##2,2002, datoria e(tern a Romniei a repre'entat E din datoria public total, cea
interna repre'ent$nd restul de F" *n tabelul ce urmea'a voi pre'enta date cu privire la valoarea
datoriei publice din 1##5,200;, perioad $n care Romnia era una dintre viitoarele ri membre"
Tabelul 2.1 Evolu ia daoriei publice n Romnia n perioada 1995-2006
Anul =ndictori
%atoria
public
total
%atoria public
internGdat" public
total
%atoria public
e(ternGdat"pulic
total
%atoria public
total din /=>
!il"R.0 < < <
1##5 1?74,4 13,3 ?5,; 17,5
1##; 4027,?5 1?,0 ?2,0 27,?
1##7 ;370,?# 22,0 7?,0 27,3
1##? 10420,15 2;,1 74,# 27,;
1### 17;30,7 27,5 72,5 2#,0
2000 252??,? 2#,4 70,7 41,3
2001 44?17,? 2?,1 71,# 2#,5
2002 34?;7,3 25,4 73,7 2?,5
2004 514;4,2 2;,0 73,0 25,0
2003 55?1#,7 2;,3 74,; 20,0
2005 5#010,# 2?,5 75,1 20,1
200; ;0405,2 32,2 57,? 1?,0
Sur$a: Elaborat de autor pe baza datelor !" i #$%
. privire asupra tabelului evolu iei datoriei publice a Romniei, indic o cre tere continu a
nivelului acestui indicator de,a lun&ul intervalului temporal 1##5,200;" %esi $n 1##0 datoria
public era de 0,74 mil"R.0, aceasta a crescut considerabil a)un&ind $n 2002 la un pra& de
25 2??,? mil"R.0, iar din acest moment i p$n $n pre'ent continu s aib o evolu ie
ascendent de o mult mai mica amplitudine"
*n ceea ce prive te reparti'area datoriei $ntre cea intern i cea e(tern, de,alun&ul $ntre&ii
perioade anali'ate, datoria public intern este devansat de complementara sa, cu toate c
valoarea ei a continuat s creasc $n cadrul datoriei totale, p$n $n anul 2002 c$nd a avut loc o
redresare valoric" /onderea datoriei publice e(terne $n datoria public total a repre'entat o
scadere continu, p$n in anul 2002, c$nd a avut loc o cre tere " %in 2002 i p$n $n 200; datoria
e(tern a Romniei a sc'ut ca pondere $n datoria total a rii de la 73,7 la 57,?, semn al
dorin ei de $ndepartare de dependen a fa de alte state sau or&anisme interna ionale" =ndicator
deosebit de important, ponderea datoriei publice $n /=> relev o evolu ie nere&ulat $n cadrul
intervalului considerat, important de men ionat, fiind scderea acestei ponderi $ncep$nd cu anul
2001" *n anul 200;, Romania a pre'entat o pondere a datoriei publice $n /=> de 1?,0<, valoare
$nt$lnit cu mai mult de 10 ani $n urma" %eprecierea acestui indicator indic o po'i ie din ce $n ce
mai bun a rii, semn al redresrii i de'voltrii economice" %atoria public a Romniei a fost
sustenabil, $n ma)oritatea anilor supu2i anali'ei 51##5 D 200;6, e(cep7ie fcnd anul 1###, an
care marc1ea' sfr2itul cri'ei economice $nceput $n 1##0, marcat prin cre2teri reale ne&ative
ale produsului intern brut 2i prin involu7ii ale principalilor indicatori macroeconomici"Evolu ia
datoriei publice a Romniei $n intervalul de timp 1##5,200; poate fi repre'entat &rafic astfel8
Bi&. 2.1 Evolu ia datoriei publice a Romniei ntre anii 1995-2006
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Sur$a : Elaborat de autor
2.1.1.Datoria publica interna
+ea mai mare parte a datorie publice interne provine din $mprumuturile
contractate pentru finan area deficitelor bu&etare $nre&istrate $ncep$nd cu anul
2002" +ealalt parte s,a format $n urma contractrii unor $mpumuturi de stat cu destina ie
special,cum ar fi 8
a6 Acoperirea pierderilor din activitate,pierderi inre&istrate de $ntreprinderile de stat $n
perioada 1#?#,1##09
b6 Acoperirea creditelor neperformante preluate de la bncile de stat inclusiv a creditelor
aferente investi iilor sistate de ctre &uvern9
c6 Acoperirea pierderilor din calamit i, reflectate $n credite bancare nerambursate9
d6 Re&ulari'area unor credite i dob$n'i, considerate ca nerecuperabile la8 >anca A&ricol
Romn de +omer E(terior"
pre e(emplu, la finele anului 2002, ponderea datoriei provenind din $mprumuturi de stat
pentru acoperirea deficitului bu&etar $n datoria public intern total a fost de #4,2<, restul de
;,?< fiind de inut de $mprumuturile de stat cu alte destina ii" At$t $mprumuturile contractate
pentru finan area i refinan area deficitelor bu&etare, cit i cele cu destina ie special au fost
utili'ate $n propor ie cov$r itoare la acoperirea unor c1eltuieli de consum"Aa contractarea
$mprumuturilor pe pia a intern, pe termene scurte, medii sau lun&i, dup ca' s,au folosit
diferite titluri de stat, printre care8 certificatele de tre'orerie, obli&a iuni de stat $n valut etc"
A a cum am artat anterior, $n intervalul de timp considerat 51##5,200;6 valoarea datoriei
publice interne a pre'entat o cre tere continu" *n cadrul acesteia ponderea dominant a fost
detinut de datoria public intern direct" *n ceea ce prive te reparti'area datoriei $n func ie de
scaden ini ial, cel mai mare interes a fost captat de veniturile pe termen scurt ceea ce a impus
o presiune mai mare pentru rambursarea acestora $n perioade scurte de timp" +onsider$nd
destina iile sumelor, se poate observa c la $nceputul intervalului cei mai mari solicitatori de
resurse erau sectorul bancar i cel nonbancar" *ncep$nd cu anul 2002 i,au fcut apari ia i al i
de intori care $n ultima perioada au HcapatatI c1iar o pondere $nsemnat a datoriei publice
interne"

Tabel 2.2 Evolu ia datoriei publice interne n Romnia&1995-2006' 5mil"R.06
=ndicatori
%atoria public
&uvernamental intern
din care 8
%atoria public
intern direct
%atoria public intern
&arantat
1##5 22,1 22,1 0,0
1##; 100,5 ?2,5 1?,0
1##7 125,? 125,? 0,0
1##? ?12,? 53;,3 2;;,3
1### 2;#5,# 2;#1,; 3,4
2000 7352,7 7470,3 ?2,3
2001 #3;2,0 #100,0 4;2,0
2002 11;20,7 10;57,1 #;4,;
2004 12;25,5 10000,5 ;25,0
2003 135;2,? 12404,1 225#,7
2005 1;12?,0 14?;5,3 22;2,3
200; 25350,# 24?54,; 15#?,4
Sur$a 8Elaborat de autor
Tabel 2.% %erviciul datoriei publice interne in Romania
=ndicatori
1##5 1##; 1##7 1##? 1### 2000 2001 2002 2004 2003 2005 200;
erviciul
datoriei
publice
interne5mil"le
i6 din care8
1,05 71,55 15#,; 15?0,0? 11?35,1# 10320,5 ?377,13 7324,555 ;1?3,7; 5720,7 ;11#,27 15?2,;
,Rate de
capital
0,0 0,0 0,0 2#3,1? ?;2?,3 73?5,4 ;033,7 5120,12 3?52,15 3;22,4 3#5?,2 1211,5
,%ob$n'i
1,05 71,55 15#,; 12?5,# 411?1,5 2?##,#4 24#7,0? 22?;,24 1442,;1 10#;,#2 115?,? 471,1
,Alte costuri
din care8
0,0 0,0 0,0 0,0 45,2# 45,27 45,4; 17,2 ;,5 1,3? 2,27 0,0
,diferente de
curs
0,0 0,0 0,0 0,0 45,2# 45,27 1#,#; 0,0 0,? 0,05 0,0 0,0
,&aran ii i
alte costuri
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 17,2 5,2 1,34 2,27 0,0
/onderea
serviciului
datoriei
publice
interne $n
/=>5<6
0,17 1,0? 1,33 3,2# 13,73 ?,4 5,; 3,4 4,1 2,42 2,1 0,37
Sur$a 8 calculat pe baza datelor !" (i ale #$%

Cadrul le)al al datoriei publice )uvernamentale interne
%atoria public &uvernamental intern este definit prin Ae&ea nr"414G2003 a datoriei publice
ca parte a datoriei publice a statului, repre'ent$nd totalitatea obli&a iilor financiare interne ale
statului provenind din $mprumuturi contractate direct sau &arantate de Cuvern, prin !inisterul
Binan elor /ublice, $n numele Romniei de pe pie ele financiare interne" +re terea datoriei
publice interne se reali'ea' cu $ncadrarea strict $n plafonul de $ndatorare public intern,
aprobat de /arlamentul Romniei" Astfel pentru anul 200; plafonul de $ndatorare public intern
a fost stabilit la suma de #;00 mil"lei" Cradul de acoperire cu credite interne a acestui plafon a
fost la 41 decembrie 200; de 2#,42<"
%tructura datoriei publice )uvernamentale interne
%atoria public &uvernamental intern ca parte din datoria pulic &uvernamental la data de
41 decembrie 200; este $n sum de 25350,# mil"lei i $n conformitate cu prevederile Ae&ii
nr"41G2003 a datoriei publice se pre'int dupa cum urmea' 8
1" *atoria public+ )uvernamental+ intern+ direct+ D&enerat de deficitul bu&etar consolidat
i de activele neperformante preluate de stat la datoria public pe ba' de le&i speciale8
24?52,; mil lei9
2" *atoria public+ )uvernamental+ intern+ )arantat+,&enerat de &aran iile pentru creditele
interne contractate $n lei i $n valut8 15#?,4 mil"lei"
2.1.2 Datoria public extern
porirea rapid a datoriei e(terne $n principal pentru a face fa de'ec1ilibrelor financiare i
valutar,ecornice, a ad$ncit de'ec1ilibrele e(istente, constituind astfel o povar &rea pentru
economia na ional" Aceasta, deoarece sumele $mprumutate au fost utili'ate $ntr,o mic masur
pentru finan area unor proiecte economice i sociale capabile s contribuie la sporirea /=> i a
e(porturilor pe seama crora s se ramburse'e datoria i s se ac1ite dob$n'ile i comisioanele
aferente"
+u o datorie public e(tern de 32? dolari UAGlocuitor, de 21,1< $n raport cu /=> i de
;5,?< fa de e(porturi, la finele anului 2002, Romnia se situa printre rile debitoare cu o
de'voltare medie pu in $ndatoratoare fa de strintate"%e i ca procent $n datoria public total,
datoria e(tern pre'int o scdere de,a lun&ul intervalului considerat, $n valori efective se poate
observa o cre tere a cesteia" *n ultimii 2,4 ani acest indicator pre'int o sta&nare $n )urul valorii
de 14000 mil"dolari UA" *n ceea ce prive te distribu ia pe cate&orii de creditori, se poate
observa c de,a lun&ul timpului cele mai mari valori au fost reparti'ate intre creditorii or&anisme
international,bancile private si alti creditori,repre'ent$nd $n ma)oritatea anilor lua i $n
considerare, apro(imativ 2G4 din valoarea total a datoriei e(terne"
*ncep$nd cu anul 1##?, stocul de datorie e(tern a Romniei s,a situat pe un trend ascedent,
ritmul de cre tere fiind mai pronun at $n 2000 i 2005" . aten ie aparte trebuie acordat datoriei
pe termen scurt, care a cunoscut o de'voltare semnificativ $ncep$nd cu 2004" Ritmul mediu de
e(pansiune al datoriei e(terne s,a situat $n intervalul 1##?,2005 la 12<, $n timp ce cel al
datoriei pe termen scurt a fost de 2?<" .ricum, pentru acesta din urm, dinamica $n ultimii doi
ani a fost puternic ascedent, $nre&istr$ndu,se ritmuri de cre tere de peste 70<"
+u toate acestea, comprarativ cu valorile $nre&istrate $n rile din re&iune, datoria e(tern a
Romniei ram$ne la un nivel redus" . e(plica ie posibil a acestui ultim fapt este dat de
$nasprirea condi iilor de finan are de pie ele e(terne ca urmare a cri'ei din Rusia 51##?6 i a
situa iei Romniei din prima parte a anului 1###, aceste fiind ilustrate de ratin&uri sc'ute i
valori ridicate ale spreal,urilor5peste 400 puncte de ba'6" *n ultimii ani, $mbunt irea
semnificativ a percep iei e(terne asupra Romniei i costurile mai ridicate privind finan area
intern au determinat o cre tere important a $ndatorrii pe pie ele intern ionale"
Bi& 2.& Evolu ia datoriei publice e,terne raportat+ la valoarea "#-
Tabel 2.& Evolutia datoriei publice e,terne a Romaniei
=ndicatori 1##2 1##3 1##; 1##? 2000 2002 2003 2005 200;
%atoria
&uvernamental
e(tern din care8
21##,1 3240,1 ;13#,? ;#;;,1 ;?57,; #555,? 14#;3,? 14011,# 14575,?
,datoria public
e(tern direct
200#,3 2#?0,; 3417,? 3?13,1 3;4#,3 ;27;,7 ?;73,? 7;?4,7 ?3?3,#
,datoria public
e(tern &arantat
1?#,7 123#,5 1?42 2152 221?,2 427#,2 52#0 542?,2 50#0,#
tructura dupa
creditori 8
,multilaterali 1702,7 2702,3 2;57 4144,7 4;2# 3552,4 ;070,? 5?32,4 ;321,3
,bilaterali 330,3 ?17,? 1232,1 1017,? ?05,3 7?2,7 ;32,4 332"3 2?5,1
,obli&a iuni 0,0 0,0 ##3,1 1454,; 5#3,2 1#?0,5 414?,3 2547,4 2;44,7
,bnci private i
al ii
5; 70#,# 125;,; 13;1 1?2# 2230,3 3114,4 31?#,# 5245,;
%up scaden e
,pe termen scurt ?0#,5 773 1775,5 1#14,# 1415,7 17#4,; 20?0,4 1275,2 ?2?,1
,pe termen mediu 1044,7 1702,7 1#55,7 1#21,# 1;1?,7 2#0;,1 3#5#,4 3531,2 3;5;,5
,pe termen lun& 455,# 1754,3 231?,? 4140,4 4#24,2 3?5;,2 ;#25,2 71#5,5 ?0#1,2
%up valute
U% 4#?,? 1;7?,1 27;?,? 4310,7 4?4;,# 3401,7 5003,5 3;01,? 3012,5
%! 2,5 120 374 #2? ;#0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
EUR. 354,2 ;45 ?13 ;51 1014 3373,3 7577,; 70;;,# ?24#,4
%T 1042,5 1414 742 54? 352,# 325,; 334 0,0 0,0
+JB 15;,3 #4 55 1;0 10;,5 13# 1;;,4 150 133,7
BRB 4?,; 134 227 2?? 1#?,? 0,0 0,0 0,0 0,0
Sur$a : Elaborat de autor pe ba'a datelor !inisterului Binan elor /ublice i ale =nstitului 0a ional de tatistic
Cadrul le)al al datoriei publice )uvernamentale e,terne
%atoria public &uvernamental e(tern este definit prin Ae&ea nr"414G2003 a datoriei
publice a statului care repre'int totalitatea obli&a iilor finaciare e(terne ale statului provenind
din $mprumuturi contractate direct sau &arantate de Cuvern, prin !inisterul Binan elor /ublice,
$n numele Romniei, de pe pie ele financiare e(terne" +a urmare a ne&ocierilor cu Uniunea
Europeana, prin %ocumentul de /o'i ie, Romnia s,a an&a)at ca p$n la data 41 decembrie 2003
s modifice Ae&ea nr "?1G1### privind datoria public, $n vederea alinierii la prevderile
le&isla iei Uniunii Europene referitoare la inter'icerea finan rii directe a sectorului public"
/entru $ndeplinirea an&a)amentului asumat, la data 2# iunie 2003 a fost adoptat Ae&ea nr"414 G
2003 a datoriei publice"
+re terea an de an a datoriei publice e(terne are loc pe ba'a unei fundamentri ri&uroase a
criteriilor de recur&ere la contractarea de credite e(terne i $n limite care s nu dep easc
capacitatea rii de a,i asi&ura serviciul, respectiv de a rambursa ratele de capital precum i de a
plti dob$n'ile i comisioanele aferente" *n acest scop, anual se stabile te pe plafonul de
$ndatorare public e(tern, care este transmis spre aprobare /arlamentului Romniei"
Asfel,pentru anul 200; plafonul de $ndatorare public e(tern a fost stabilit la suma de 3,4
miliarde EUR."
%tructura datoriei publice )uvernamentale e,terne
%atoria public &uvernamental e(tern efectiv la 41 decembrie 200; a fost $n sum de
10"2?3,7 milioanele EUR. fa de sf$r itul anului 2005" tructura datoriei publice
&uvernamentale e(terne dupa tipul datoriei arat c datoria public &uvernamental e(tern
contractat direct de stat repre'int ;2,5 < din totalul datoriei publice e(trne, iar datoria public
&uvernamental e(tern &arantat de stat repre'int 47,5 <"
Bi&" 2.' %tructura datoriei publice )uvernamentale la (.ir(itul anului 2006
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2003 2004 2005 31.12.2006
Datoria public guvernamental
extern direct
Datoria public guvernamental
extern garantat
Tabel 2.# #ndicatorii de ndatorare public+ )uvernamental+ e,tern+
=ndicator 0ivel
efectiv standard
Raportul dintre datoria public efectiv si
/=>
10,3< 50<
Raportul dintre serviciul datoriei publice
e(terne si /=>
1,?< ,
Raportul dintre datoria public e(tern
efectiv si e(porturile de bunuri i
servicii
4#,3< 200<
Raportul dintre serviciul datoriei publice
e(terne i e(porturile de bunuri i
servicii
;,5< 20<
Raportul dintre datoria public e(tern
efectiv i veniturile bu&etului &eneral
consolidat
43,2< 250<
Raportul dintre serviciul datoriei publice
e(terne i veniturile bu&etului &eneral
consolidat
5,#< 25<
/=> in 200; 445#00 mil"lei
E(porturi de bunuri i servicii,200; 2;100 mil"EUR.
Keniturile bu&etului &eneral consolidat
200;
101537,# mil"lei
+ursul mediu de sc1imb leiGeuro 200; ,4,55
A a cum poate observa, indicatorii datoriei publice e(terne pentru 200; se re&sesc $n
interiorul limitelor impuse de Uniunea European"
2.2 (atoria publica 2""&!2"1%
Este adevarat c cre terea datoriei publice, datorate $n principal $mprumutului de la B!=, nu a
fost $nso it de o cre tere e(ponen ial a investi iilor, asta i pe fondul unei slabe absorb ii a
fondurilor europene, $ns contractarea acestei datorii a asi&urat stabilitatea monedei na ionale i
$mbunt irea percep iei Romniei pe pie ele financiare, ceea ce a permis $mprumuturi la costuri
re'onabile, $n conte(tul unui climat e(trem de volatil" .dat cu intrarea in U"E se observ i
cre terea constant a datoriei publice" Aceast cre2tere este una controlat, astfel $nct nivelul
acesteia s se men7in $n limite sustenabile"
+onform datelor din tabelul de mai )os se remarc faptul c $n perioada 2007,2014 s,a
$nre&istrat o cre2tere e(a&erat a ponderii datoriei publice $n /=> de la 1#,?< $n anul2007 la
4?,3 < pentru anul 2010, fenomen care este apreciat ne&ativ, deoarece duce la cre2terea presiunii
c1eltuielilor cu plata dobn'ilor aferente datoriei publice asupra bu&etului" *n 2007 datoria
public a Romniei se situea' la un nivel sub 20< din produsul intern brut cu o valoare de peste
?15??,4 milioane lei si repre'enta 1#,?< din /=>, $n cre tere fa de 200;" +onform unor
anali'e $n rile U"E, se pare c autorit ile &uvernamentale ale Romniei au prreferat
$mprumuturile 557,1< din total $n 20076 $n detrimentul titlurilor financiare emise de stat i a
datoriei publice emise de moned i depo'ite"
%atoria public conform metodolo&iei UE a crescut de la 4?< din /=> la sfr2itul anului 2012
la 4?,3< din /=> la sfr2itul lunii septembrie 2014, situndu,se sub plafonul de ;0< stabilit prin
Tratatul Uniunii Europene, fiind totu i o cre tere destul de mic" *n al doilea trimestru al anului
2014, Romnia se afla pe locul 3 $n cadrul rilor U"E cu cea mai sc'ut datorie public, dup
Estonia 5#,?<6, >ul&aria 51?<6 i Au(embur& 524,1<6"
Tabel 2.) Evolu ia datoriei publice n perioada 200/-2010
Anul =ndicatori
%atoria
public
total
%atoria
public
internGdatoria
public total
%atoria
public
e(ternGdatoria
public total
%atoria public
total din /=>
!il"R.0 < < <
2007 ?2423,4 2?,? 71,2 1#,?
200? 10#7#5,1 43,11 ;5,?# 21,4
200# 13742# 33,?# 55,11 24,;
2010 1#335#,2 52,3; 37,53 40,5
2011 2242;? 55,7# 33,21 43,7
2012 230?32,; 5?,?1 31,1# 4?
2014 2;;#52,? 50,;7 3#,44 4?,3
Sur$a: Elaborat de autor pe baza datelor ini(terului !inan elor "ublice
+onsider$nd c modificrile structurale la nivel de reparti'ri $ntre diferitele cate&orii de
creditori, $n func ie de durata in ial a creditelor sau structura valutelor $n care au fost preluate
creditele nu au suferit modificri drastice comparativ cu data de 41"12"200;, anali'ata mai
amnun it anterior, drept pentru care acestea nu vor fi retratate pentru data de 41"04"2007"
+re terea datoriei publice $n ace ti ani poate fi repre'entat &rafic astfel8
*ig. Evolu ia datoriei publice &200/-2010'
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tabel Evolu ia datoriei publice
*n perioada 2011,2014, datoria public local a fost contractat de ctre unit ile
administrative terioriale cu respectareea limitelor anuale referitoare la tra&erile din creditele
contractate stabilite prin trate&ia fiscal,bu&etar pentru anii 2011,2014, $n valoare de 1,3 mld"
lei pentru anii 2011 i 2012 i de 1,2 mld"lei $n 2014" %atoria public &uvernamentala crescut
$n perioada anali'at ca urmare a contractrii de datorie pentru finan area deficitlor bu&etare $n
Anu
l
%atoria public local
din /=>5 <6
%atoria public &uvernamental
din /=>5 <6
200
7
2,1 17,7
200
?
2,0 1#,4
200
#
2,2 21,3
201
0
2,3 2?,1
201
1
2,4 42,3
201
2
2,5 45,5
201
4
2,3 4;
limitele prev'ute de trate&ia fiscal,bu&etar, precum i pentru refinan area datoriei publice,
fr e dep i nielul de 47< din /=>"
Bi&" Evolu ia datoriei publice )uvernamentale 200/-2010 &1"#-'
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Datoria public
guvernamental
Datoria public
guvernamental
direct!"#$%
Datoria public
guvernamental
garantat!"#$%
Evolu ia datoriei publice interne
+onform datelor din tabelul 2"5 datoria intern < din /=> $n perioada anali'at a crescut $n
fiecare an, atin&$nd o valoare de v$rf $n 2012 de 20,3<" *n primul an $n care Romnia a devenit
membr U"E, datoria intern < din /=> a avut o valoare foarte mic de #,3<, de 2 ori mai mica
dec$t $n 2014"
Tabel Evolu ia (erviciului datoriei publice )uvernamentale interne n perioada 200/-2010
Anul erviciul datoriei
publice
&uvernamentale
interne5mil"lei6
Rambursri rate de
capital $mprumuturi
interneGrefinan ri
titluri de stat5mil"lei6
%ob$n'i i
comisioane
5mil"lei6
/onderea serviciului
datoriei publice
&uvernamentale $n
/=>5<6
2007 3#72,3 3403,3 ;;? 1,1;
200? 54?7,1 4#2;,3 13;0,7 1,27
200# 50?74,2 37025,5 4?37,7 10,27
2010 4715;,? 40333,? ;712 12,2
2011 54;?#,7 35?45,7 7?53 15,4
2012 52#35,; 35?;1,; 70?3 13,2
2014 5341;,1 37??#,? ;32;,4 11,3

*n perioada anali'at serviciul datoriei publice &uvernamentale interne a avut o
evolu ie fluctuant"+el mai mare nivel al serviciului datoriei publice &uvernamentale interne a
fost atins $n anul 2014 de 53012,2 mil"lei" erviciul datoriei publice interne contractat la 42
decembrie 2014 a fost de 5341;,1 mil"lei, cea mai mare parte fiind repre'entat de rambursrile
ratelor de capital pentu $mprumuturile interne, respective 37??#,? mil"lei, iar restul de ;32;,4
sunt pl ile de dob$n'i i comisioane" tructura datoriei publice &uvernamentale interne $n
func ie de tipul datoriei arat c datoria &uvernamental contractat direct de la stat $n 2014 a
repre'entat ;3< din datoria public intern, iar datoria &uvernamental interna &arantat a fost
de 4;< din totalul datoriei publice interne"
(atoria public extern
Cadrul legal al datoriei publice externe
%atoria public &uvernamental e(tern este definite prin Ae&ea nr" 414G2003 a datoriei
publice ca parte a datoriei publice a statului care repre'int totalitatea obli&a iilor financiare
e(terne ale statului provenind din $mprumuturi contractate direct sau &arantate de Cuvern, prin
!inisterul Binan elor /ublice, de pe pie ele financiare e(terne" +a urmare a ne&ocierilor cu
Uniunea European, prin %ocumentul de /o'i ie a Uniunii Economie i !onetare, Romnia s,a
an&a)at ca p$n la data de 41 decembrie 2003 s modifice Ae&ea nr" ?1G1### privind datoria
public, $n vederea alinierii la prevederile le&isla7iei Uniunii Europene referitoare la
inter'icereafinan7rii directe a sectorului public" /entru $ndeplinirea an&a)amentului asumat, la
data de 2# iunie 2003 a fost adoptat Ae&ea nr"414G2003 a datoriei publice"+re terea an de an a
datoriei publice e(terne are loc pe ba'a unei fundamentri ri&uroase a criteriilor de recur&ere la
contractarea de credite e(terne i $n limite care s nu dep easc capacitatea rii de a,i asi&ura
serviciul, adic de a rambursa ratele de capital precum i de a plti dob$n'ile i comisioanele
aferente"*n acest scop, anual se stabile te plafonul de $ndatorare public e(tern transmis spre
aprobare /arlamentului Romniei"

Tabel Evolu ia datoriei publice e,terne in perioada 200/-2012&mil2euro'
2007 200? 200# 2010 2011 2012 2014
%atoria e(tern total 5?;2? 72453 ?1205 #235? #?723 ##20# #;0;0
="%atoria e(tern pe termen
mediu i lun&,din care8
4?711 517;2 ;5;1; 72#0# 75#2# 7?732 7;?#3
,datorie public direct
,datorie public &arantat
,datorie ne&arantat public
,depo'ite ale nere'iden ilor
T!A
,$mprumuturi de la B!=
=="%atoria e(tern pe termen
scurt din care8
?1?1
2020
252#2
421?
,
1##17
#02?
1721
4553;
53;7
,
205#2
11#?3
1517
4#1?7
7232
5;?;
155?#
1;15?
170?
47744
?22?
#0?2
1#53#
1#;15
13;;
4;127
?3#0
10241
227#5
245#?
132;
47254
7?10
?;55
203;7
2?43;
122?
4;157
;352
370?
1#1;5
,sector bancar ??53 10537 ;0#0 7041 737# 51#0 ;2;7


+onform daelor din tabelul de mai sus, se observ o cre tere continua a datoriei e(terne, cea mai
mare valoare fiind $nre&istrat $n 2012 de ##20# mil"EUR., destul de mare fa de 2007, anul
$n care Romnia devine membr U"E fiind de 5?;2? mil" EUR." Aa sf$r itul anului 2014 datoria
e(tern a $nre&istrat o u oara scdere, ceea ce este un lucru destul de favorabil pentru ar i
cet enii acesteia, valoarea fiind de #;0;0 mil" EUR." Aceast cre tere, dup cum se poate
observa mai )os este influen at $n mare parte de datoriile pe termen mediu i lun&, respective
datoriile ne&arantate public, cu un procent de aproape 50< i c1iar mai mult" tatul roman a
recurs la aceste $mprumuturi pentru noi investi ii $n ar, care au crescut destul de mult din 2007
i p$n $n pre'ent"
Bi&" %tructura datoriei publice e,terne a Romaniei pe termen mediu i lun)&1'
0,0<
10,0<
20,0<
40,0<
30,0<
50,0<
;0,0<
70,0<
?0,0<
2007 200? 200# 2010 2011 2012 2014
%atoria public direct
%epo'ite ale nere'iden ilor
T!A
%atoria public &arantat
*mprumuturi de le B!=
%atoria ne&arantat public
%atoriile ne&arantate public sunt repe'entate de investi iile directe, investi iile de portofoliu i
alte investi ii, care se pare c au cea mai mare pondere, valoarea de virf fiind $nre&istrat iar i
$n 200#, repre'ent$nd 77< din totalul datoriei e(terne ne&arantate public" Aa finele anului 2014
s,a $nre&istrat o pondere de aproape 70< a investi iilor directe, $n timp ce investi iile de
portofoliu au lipsit cu desv$r ire, anii anteriori av$nd o valoare destul de mic"
Bi& %tructura datoriei e,terne pe in(trumente .inanciare
0!
10!
20!
30!
40!
50!
60!
70!
80!
90!
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
#nve&ti'ii directe
#nve&ti'ii de porto(oliu
)lte inve&ti'ii
Serviciul datoriei externe 5ce include att rambursarile de capital, ct i costul datoriei publice6
a crescut semnificativ $n 200#, pn la nivelul de 3#04? mil" EUR. fa de 2##25 mil" EUR. $n
2007, att pe fondul unei datorii publice $n cre tere, ct i a faptului c finan area deficitului
bu&etar i refinan area datoriei publice s,au fcut mai ales prin emisiuni de titluri de stat pe
termen scurt, ca urmare a $nrut irii situa iei pe pie ele interne i e(terne de capital odat cu
a&ravarea cri'ei financiare" *n urmatorii doi ani , respectiv $n 2010 i 2011 serviciul datoriei
e(terne a $nre&istrat valori pu in mai mici, de 3475# mil" EUR. i repectiv 3;242 mil" EUR."
*n 2014 serviciul datoriei e(terne a avut cea mai mare valoare de pina acum,de 5;?;0 mil"
EUR."
Tabel %erviciul datoriei e,terne
2007 200? 200# 2010 2011 2012 2014
erviciul datoriei e(terne 2##25 3557; 3#04? 3475# 3;242 5054? 5;?;0
,rate de capital
,dob$n'i i comisioane
="erviciul datoriei e(terne pe
termen mediu i lun&
,rate de capital
,dob$n'i i comisioane
=="erviciul datoriei e(terne pe
termen scurt
,rate de capital
,dob$n'i i comisioane
27;27
22#?
?3;;
;#;0
150;
2135#
20;;7
7#2
3244?
424?
1405;
10#5?
20#?
42520
414?0
1130
3;251
27?7
12272
101;4
210#
4;7;;
4;0??
;7?
30735
4013
13;?0
1275;
1#23
2#07#
27#?#
10#0
32;41
4;01
1514#
12#42
2207
410#4
2#;##
14#3
37257
42?1
1745#
151?#
2170
4417#
420;?
1111
54303
435;
2540?
2233#
2?5#
41552
400;7
13?5
Bi&" Evolu ia (erviciului datoriei e,terne
29925
45576
49038
43759
46232
50538
56860
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Bi&" %tructura (erviciului datoriei e,terne
0!
10!
20!
30!
40!
50!
60!
70!
80!
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
erviciul datoriei
e(terne pe termen
scurt
erviciul datoriei
e(terne pe termen
mediu i lun&
Situa ia pre+ent i per$pective a datoriei publice
0ivelul estimat al datoriei &uvernamentale brute pentru sfr2itul anului 2013 este de de 30,3<
din /=>, $n timp ce datoria &uvernamental net se estimea' s a)un& la pentru
sfr2itul anului 2013 la 4;,3 < din /=>" Tendin7a de cre2tere a datoriei &uvernamentale pe
termen mediu se reflect 2i $n valorile absolute ca urmare a an&a)rii de datorie pentru acoperirea
necesit7ilor de finan7are a deficitului bu&etar 2i de refinan7are a datoriei publice"
44,00<
43,00<
45,00<
4;,00<
47,00<
4?,00<
4#,00<
30,00<
31,00<
2013 2015 201; 2017
%atorie
&uvernamental
brut5<din /=>6
%atorie
&uvernamental
net55< din /=>6
%atoria &uvernamental
0
50
100
150
200
250
300
350
2014 2015 2016 2017
Datoria guvernamental
brutmld. *ei%
Datorie guvernamental
netmld. *ei%
*n ceea ce prive2te structura datoriei &uvernamentale $n func7ie de re'iden7a creditorilor, de2i $n
nul 2014 s,a observat o cre2tere a datoriei contractate de pe pie7ele e(terne de capital la 21,;< $n
/=> de la 1#,4< $n /=> la sfr2itul anului 2012, $n principal ca urmare a emisiunilor de
euroobli&a7iuni denominate $n euro 2i U% lansate $n lunile februarie 2i septembrie 2014 $n
valoare cumulat de cca 2,; miliarde euro, pe termen mediu ponderea acestei datorii va $nre&istra
o tendin7 descresctoare pn la 1#< din /=> $n anul 2017"
18+00!
18+50!
19+00!
19+50!
20+00!
20+50!
2014 2015 2016 2017
Datoria guvernamental
intern! din "#$%
Datoria guvernamental
extern, ! din "#$%
/erspectiva de cre2tere moderat a datoriei &uvernamentale pe termen mediu se datorea' att
cre2terii economice estimate la o medie de cca 2,7 < $n perioada 2013,2017, men7inerii cursului
relativ stabil leuGeuro, dar 2i msurilor de consolidare fiscal 2i pentru men7inerea deficitului
bu&etar $n termeni EA#5 sub limita de 4< din /=>" *n scopul prote)rii finan elor publice,
continund politica monetar 2i pe cea a sectorului financiar, de pstrare a re'ervelor financiare
2i de cre2tere a re'istentei la locurile e(terne, dupa inc1eierea cu succes a Acordului tand,bL cu
B!= 2i dup consultri cu UE, $n iulie 2014 Romania a solicitat o nou asisten7 financiar
preventiv de la UE 2i B!=, pe o perioad de 2 ani, $n valoare cumulat de 3 miliarde euro"
1ttp8GGcursde&uvernare"roGeurostat,trimestrul,i,2014,datoria,&uvernamentala,a,romaniei,a,
crescut,mai,repede,decat,media,ue,dar,ramane,printre,cele,mai,mici,din,uniune"1tml