Sunteți pe pagina 1din 31

ALCOOLI ȘI FENOLI

AMINE

ȘEF LUCRĂRI DR. CARMEN POP

20 APRILIE 2013
ALCOOLI-FENOLI
ALCOOLI FENOLI

 Compuși care conțin în moleculă  Compuși organici care au gruparea


grupa funcțională hidroxil (-OH) funcțională hidroxil (–OH) grefată pe
legată de un carbon saturat. un nucleu aromatic.

 Formula generală: R-OH, unde R  Formula generală: Ar-OH, unde Ar


este un radical de hidrocarbură. este un radical aromatic.
CLASIFICARE
ALCOOLI FENOLI

 După numărul grupelor OH:  După numărul grupelor –OH:


alcooli monohidroxilici, alcooli monofenoli, polifenoli
polihidroxilici

 După natura radicalului organic:


saturați, nesaturați, aromatici

 După natura atomului de C


(primar, secundar, terțiar) de care
se leagă grupa –OH
primari, secundari, terțiari
IZOMERIE

ALCOOLI FENOLI

 De catenă  De poziție
 De poziție  De funcțiune (alcooli aromatici,
eteri micști)
 De funcțiune (cu eterii)
METODE DE OBȚINERE

ALCOOLI FENOLI

 Hidroliza bazică a derivaților  Topirea sărurilor alcaline ale


halogenați acizilor sulfonici

 Hidratarea alchenelor (H2SO4)


 Oxidarea izopropilbenzenului
 Reducerea compușilor carbonilici (Ni) urmată de scindarea
hidroperoxidului de cumen
 Metode specifice:
 CH3OH – gaz de sinteză  Hidroliza sărurilor de diazoniu
 C2H5OH – fermentația alcoolică
PROPRIETĂȚI CHIMICE
ALCOOLI FENOLI

I. Reacţii caracteristice grupării -OH:

1. Reacţia cu sodiul – rezultă 1. Reacţia cu sodiul şi cu hidroxidul de


alcoxizi sau alcoolaţi (compuşi sodiu – rezultă fenoxizi (compuşi ionici
ionici cu caracter bazic) solubili în apă)  fenolii au caracter
Alcoolii au caracter slab acid. acid mai pronunţat decât alcoolii.

 Alcoolii au caracter acid mai  Fenolii au caracter acid mai


slab decât apa ! pronunţat decât apa !

 Alcoolii – slab acizi   Fenolii – acizi mai tari  fenoxizii Ar-


alcoxizii R-O- sunt baze mai tari O- sunt baze mai slabe decât apa.
decât apa.
REȚINEȚI !!

R-O- baza > Ar-O- R-O- baza> OH- > Ar-O-

Aciditate Alcooli < Apa < Fenoli


PROPRIETĂȚI CHIMICE
ALCOOLI FENOLI

2. Reacția de eterificare – între 2 2. Reacția de eterificare –


molecule de alcool se elimină o caracteristică grupării –OH; are loc în
moleculă de apă în prezența H2SO4 mediu bazic prin tratarea cu derivați
(135-140°C): halogenați (rezultă eteri micști).

H2SO4
CH3 OH + HO CH3 CH3 O CH3 + H2O

CH3 O-Na+ + Cl CH2 CH3 CH3 O CH2 CH3 + NaCl

C6H5 O-Na+ + Cl CH3 C6H5 O CH3 + NaCl


PROPRIETĂȚI CHIMICE

ALCOOLI FENOLI

3. Reacția de esterificare: la 3. Reacția de esterificare – are loc în


eliminarea unei molecule de apă mediu bazic prin reacția fenoxizilor
între un alcool și un acid carboxilic se cu cloruri acide.
obține un ester organic (carboxilic).

H+
CH3 COOH + HO CH2 CH3 CH3 COO CH2 CH3 + H2O

C6H5 O-Na+ + CH3 CO Cl C6H5 O CO CH3 + NaCl


PROPRIETĂȚI CHIMICE

ALCOOLI FENOLI
4. Reacția de oxidare: 4. Reacția de oxidare – fenolii se
autoooxidează în aer rezultând
produși roșu-bruni.
Oxidarea cu K2Cr2O7 / H2SO4

a) alcoolii primari

ALDEHIDE CARE SE OXIDEAZĂ LA


ACIZI

[O]
R CH2 OH + [O] R CH=O R COOH
PROPRIETĂȚI CHIMICE

ALCOOLI FENOLI
 Reacția de oxidare:  Reacția de oxidare – fenolii se
autoooxidează în aer rezultând
produși roșu-bruni.
Oxidarea cu K2Cr2O7 / H2SO4

b) alcoolii secundari

CETONE

R CH R + [O] R C R NU SE OXIDEAZA
OH O
PROPRIETĂȚI CHIMICE

ALCOOLI FENOLI
 Reacția de oxidare:  Reacția de oxidare – fenolii se
autoooxidează în aer rezultând
produși roșu-bruni.
Oxidarea cu K2Cr2O7 / H2SO4

c) alcoolii terțiari

STABILI LA OXIDARE
PROPRIETĂȚI CHIMICE

ALCOOLI FENOLI
 Reacția de oxidare:  Reacția de oxidare – fenolii se
autoooxidează în aer rezultând
Oxidarea cu KMnO7 / H2SO4 produși roșu-bruni.

MERGE ÎNTOTDEAUNA PÂNĂ LA ACID,


DECI NU SE POATE OPRI ÎN FAZA
INTERMEDIARĂ DE ALDEHIDĂ SAU
CETONĂ
PROPRIETĂȚI CHIMICE
ALCOOLI

 Alchilarea cu oxid de etenă (ETOXILAREA ALCOOLILOR)  hidroxieteri

CH3 R OH + CH2 CH2 CH3 R O CH2 CH2 OH


O
RADICAL ETOXI

 Reacții de polietoxilare:
 alcooli dihidroxilici + oxid de etenă SAU
 se lucrează cu exces de oxid de etenă

HO CH2 CH2 OH + CH2 CH2 HO CH2 CH2 O CH2 CH2 OH


O
PROPRIETĂȚI CHIMICE
FENOLI

II. Reacții specifice nucleului

1. Reacția de nitrare – se poate face cu soluție diluată de HNO3 la


temperatura camerei SAU cu amestec sulfonitric la cald:
OH OH OH

NO2
2 + 2 HNO3 + + H2O

NO2

OH OH

O2N NO2
+ 3 HNO3 + H2O

NO2
PROPRIETĂȚI CHIMICE
FENOLI

II. Reacții specifice nucleului

2. Reacția de sulfonare – se face cu H2SO4 concentrat (t˂100 °C) și


rezultă acid o și p-fenolsulfonic.

OH OH OH

SO3H
+ 2 H2SO4 + + H2O

SO3H
PROPRIETĂȚI CHIMICE
FENOLI

II. Reacții specifice nucleului

3. Reacția de bromurare – duce la obținerea tribromfenolului

OH OH

Br Br
+ 3 Br2 + H2O

Br
PROPRIETĂȚI CHIMICE
FENOLI
II. Reacții specifice nucleului

4. Hidrogenarea catalitică

OH OH OH

3H2 3H2
Ni/180oC Ni/180oC

O
AMINE
Definiție și nomenclatură:

 Compuși care conțin în moleculă grupa AMINO (-NH2) sau AMINO


SUBSTITUITĂ (-NHR, -NR2).

 Sunt considerate formal derivați ai amoniacului în care atomii de


hidrogen sunt înlocuiți cu radicali organici:

H N H R N H R N R R N R
H H H R

 Se denumesc prin adăugarea sufixului amină la numele radicalului


organic sau la cel al hidrocarburii de bază.

Exemplu: metanamină (metilamină), 2-metilanilină (o-toluidină),


benzenamină (anilină)
IZOMERIE
 De funcțiune – aminele primare, secundare și terțiare

CH3 CH2 CH2 NH2 CH3 CH2 NH CH3 CH3 N CH3


CH3

 De poziție – dată de poziția grupării funcționale în moleculă

H3C CH2 CH2 CH2 NH2 CH3 CH2 CH CH3


NH2

 De catenă
3 2 1
H3C CH2 CH2 CH2 NH2 CH3 CH CH2 NH2
CH3
METODE DE OBȚINERE
 Reducerea nitroderivaților cu hidrogen – Zn, Fe, Sn + HCl
Fe + 2 HCl FeCl2 + 2[ H]

NO2 NH2

+ 6 [H] + 2 H 2O

 Alchilarea NH3 cu R-X:

R X + 2 NH3 R NH2 + NH4X

 Reducerea nitrililor – se realizează cu Na și C2H5OH


C2H5OH + Na C2H5O-Na+ + [H]

CH3 C N + 4 [H] CH3 CH2 NH2


BAZICITATEA AMINELOR
 Este determinată de perechea de electroni neparticipanți de la azot  în
soluție acceptă protoni pe care îi fixează

H +

R NH2 + H OH R NH2 + HO-

 Aminele inferioare sunt solubile în apă

 Aminele aromatice nu se dizolvă complet în apă – anilina se dizolvă


complet într-o soluție de HCl:

..
C6H5-NH2 + HCl  C6H5-NH3+Cl-

 Depinde de natura și numărul radicalilor legați de atomul de N.


Cum variază bazicitatea ?

Amine alifatice > Amoniac > Amine aromatice

 În seria aminelor alifatice ?

Amine primare < Amine secundare > Amine terțiare

 Dar în seria aminelor aromatice ?

A. aromatice primare > A. aromatice secundare > A. aromatice terțiare


PROPRIETĂȚI CHIMICE

1. Reacția de ALCHILARE – amine primare, secundare și terțiare +


derivați halogenați

RX RX RX
R NH2 R2NH R3N R4N]+X-

+
H3N + R X H3N R]X- H2N R + HX

Halogenură de
alchilamoniu

+ +
-
H3N R]X + NH3 H2N R + NH4X-
PROPRIETĂȚI CHIMICE

1. Reacția de ALCHILARE – cu oxid de etenă  hidroxietilamine


(etanolamine):

C6H5 NH2 + CH2 CH2 C6H5 NH CH2 CH2 OH


O
N-2-hidroxietilanilina

CH2 CH2 OH
C6H5 NH2 + 2 CH2 CH2 C6H5 N
O CH2 CH2 OH

N, N-di(2-hidroxietil)anilina
PROPRIETĂȚI CHIMICE

2. Reacția de ACILARE - cu acizi carboxilici, cloruri acide sau


anhidride de acizi:

C6H5 NH-H + HOOC CH3 C6H5 NH CO CH3 + H2O

N-acetilanilina (Acetanilida)
PROPRIETĂȚI CHIMICE

3. Sulfonarea ANILINEI – se obțin produși diferiți în funcție de condițiile de


reacție:

 Temperatură obișnuită :

NH2 NH3]+HSO4-

+ H2SO4
PROPRIETĂȚI CHIMICE
3. Sulfonarea ANILINEI – se obțin produși diferiți în funcție de condițiile
de reacție:

 La 100°C:

NH3]+HSO4- NH SO3H

100oC
+ H2O
PROPRIETĂȚI CHIMICE
3. Sulfonarea ANILINEI – se obțin produși diferiți în funcție de condițiile
de reacție:

 La 100°C:

NH SO3H NH2 NH2


NH3]+HSO4- NH SO3H
SO3H
2 +
100oC
+ H2O
SO3H
PROPRIETĂȚI CHIMICE
4. Reacția de DIAZOTARE – cu HNO2 rezultat in situ prin reacția
NaNO2+HCl
 Amine aromatice:
HO HO
+ - HO-
N N] Cl + N=N + HCl

Ar NH2 + NaNO2 + 2HCl Ar N N]+Cl- + NaCl + 2 H2O

C6H5 N N]+Cl- + H2O C6H5 OH + N2 + HCl


PROPRIETĂȚI CHIMICE
4. Reacția de DIAZOTARE – cu HNO2 rezultat in situ prin reacția
NaNO2+HCl

 Amine alifatice:

CH3 NH2 + HNO2 CH3 OH + N2 + H2O